Звільнення за погодженням сторін трудового договору

    Пунктом 1 статті 36 КЗпП передбачено можливість припинення трудового договору за угодою сторін. Ініціювати припинення трудового договору за угодою сторін може як працівник, так і роботодавець. Слід звернути увагу, що у випадку, коли звільнення за угодою сторін ініціює працівник, звільнення на цій підставі не є тотожним звільненню за власним бажанням (ст. 38 КЗпП). Це різні підстави припинення трудового договору, що передбачають різний порядок та оформлення звільнення працівника, різні правові наслідки для обох сторін договору.

Публікація: 2018/11/30

    Відповідно до пункту 2 статті 36 КЗпП закінчення строку трудового договору є підставою для його припинення. Оскільки до строкових трудових договорів належать ті, що укладені на встановлений за погодженням сторін строк або на час виконання певної роботи, то й строком їх закінчення може бути або чітка дата, або якась подія (наприклад, фактичний вихід на роботу з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника), або завершення певної роботи.

Публікація: 2018/11/30

    У разі переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство трудовий договір припиняється за пунктом 5 статті 36 КЗпП. З новим роботодавцем працівник укладає новий трудовий договір, що оформлюється наказом про прийняття працівника на роботу в порядку переведення.

Публікація: 2018/11/30

    У пункті 6 статті 36 КЗпП передбачено можливість звільнення працівника внаслідок його відмови від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці або від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством. До істотних умов праці згідно зі статтею 32 КЗпП належать системи та розміри оплати, пільги, режим роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміна розрядів і найменування посад тощо.

Публікація: 2018/11/30

    Звільнення за пунктом 8 статті 36 КЗпП здійснюється на підставі додаткових умов, прямо не передбачених чинним законодавством, але закріплених у контракті з працівником. Такі додаткові підстави розірвання контракту в одних випадках можуть бути обумовлені специфікою діяльності підприємства, в інших — особливостями виконуваної працівником роботи. Наприклад, серед підстав розірвання контракту може бути розголошення комерційної таємниці, фінансових відомостей та конфіденційної інформації, перелік яких визначається в контракті або в додатку до нього.

Публікація: 2018/12/04
0