Звільнення за погодженням сторін трудового договору

    Пунктом 1 статті 36 КЗпП передбачено можливість припинення трудового договору за угодою сторін. Ініціювати припинення трудового договору за угодою сторін може як працівник, так і роботодавець. Слід звернути увагу, що у випадку, коли звільнення за угодою сторін ініціює працівник, звільнення на цій підставі не є тотожним звільненню за власним бажанням (ст. 38 КЗпП). Це різні підстави припинення трудового договору, що передбачають різний порядок та оформлення звільнення працівника, різні правові наслідки для обох сторін договору.

    Відповідно до пункту 2 статті 36 КЗпП закінчення строку трудового договору є підставою для його припинення. Оскільки до строкових трудових договорів належать ті, що укладені на встановлений за погодженням сторін строк або на час виконання певної роботи, то й строком їх закінчення може бути або чітка дата, або якась подія (наприклад, фактичний вихід на роботу з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника), або завершення певної роботи.

    У разі переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство трудовий договір припиняється за пунктом 5 статті 36 КЗпП. З новим роботодавцем працівник укладає новий трудовий договір, що оформлюється наказом про прийняття працівника на роботу в порядку переведення.

    У пункті 6 статті 36 КЗпП передбачено можливість звільнення працівника внаслідок його відмови від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці або від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством. До істотних умов праці згідно зі статтею 32 КЗпП належать системи та розміри оплати, пільги, режим роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміна розрядів і найменування посад тощо.

    Звільнення за пунктом 8 статті 36 КЗпП здійснюється на підставі додаткових умов, прямо не передбачених чинним законодавством, але закріплених у контракті з працівником. Такі додаткові підстави розірвання контракту в одних випадках можуть бути обумовлені специфікою діяльності підприємства, в інших — особливостями виконуваної працівником роботи. Наприклад, серед підстав розірвання контракту може бути розголошення комерційної таємниці, фінансових відомостей та конфіденційної інформації, перелік яких визначається в контракті або в додатку до нього.

0