Особливі умови трудового договору

    Неповний робочий час — це особливий режим робочого часу, що встановлюється за угодою між працівником і роботодавцем у формі неповного робочого дня (зменшення тривалості щоденної роботи на зумовлену кількість годин), неповного робочого тижня (зберігається нормальна тривалість робочого дня, але зменшується кількість робочих днів у тиждень) або шляхом поєднання неповного робочого дня та неповного робочого тижня. Оплата праці проводиться пропорційно до відпрацьованого часу чи залежно від виробітку (ст. 56 КЗпП). Неповний робочий час може встановлюватися на певний період (наприклад, до досягнення дитиною певного віку, на період навчального року, до поліпшення стану здоров’я тощо) або без обмеження строком.

    Надомниками вважаються фізичні особи, які уклали трудовий договір із роботодавцем про виконання роботи вдома особистою працею з матеріалів і з використанням знарядь і засобів праці, що надаються чи які були придбані за його рахунок, або ж, із дозволу роботодавця, з власних матеріалів надомника з використанням особистих механізмів та інструментів (п. 1 розділу І Положення № 275/17-99, яке на сьогодні застосовується в частині, що не суперечить нормам чинного законодавства України).

    Комерційна таємниця — це інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв’язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці (ст. 505 Цивільного кодексу).

    Управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна й участі в управлінні трудового колективу. Власник підприємства здійснює свої права з управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи за статутом підприємства або іншими установчими документами (ст. 65 ГК).

    Громадські роботи – вид суспільно корисних оплачуваних робіт в інтересах територіальної громади, які організовуються для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб і виконуються ними на добровільних засадах. З цією ж метою роботодавці можуть організовувати інші роботи, що носять тимчасовий характер (строком до шести місяців). Порядок організації та проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру регулюється Законом «Про зайнятість населення» та Порядком № 175.

    Згідно зі ст. 153 КЗпП забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на роботодавця або уповноважений ним орган. Під умовами праці розуміють сукупність факторів виробничого середовища, що впливають на здоров’я і працездатність людини в процесі праці.

0