Організаційні документи

    Штатний розпис — це локальний організаційно-нормативний документ, який встановлює для підприємства, установи, організації структуру, штати та посадові оклади працівників і містить назви посад, чисельність персоналу й оклади за кожною посадою.

Оформлення штатного розпису

Порядок дій

 

1 Підготовка інформації, яка вноситься до штатного розпису:

— перелік посад (професій);

— кількість штатних одиниць за кожною посадою (професією);

— суми посадових окладів (тарифних ставок), надбавок і доплат;

— місячний фонд оплати праці тощо.

2 Складання штатного розпису

До штатного розпису включаються посади всіх працівників, що перебувають у трудових відносинах із роботодавцем незалежно від умов їхньої праці (працівники, з якими укладено договори про роботу за сумісництвом, із неповним робочим часом, тимчасові та строкові трудові договори, на яких покладено суміщення професій і посад тощо). Найменування посад і професій у штатному розписі вказуються відповідно до Класифікатора професійЗразок 1.

 

    Колективний договір — це угода, що укладається власником підприємства або уповноваженим ним органом, з одного боку, і трудовим колективом найманих працівників, який, у свою чергу, наділив відповідними повноваженнями профспілковий комітет або інший представницький орган, з іншого боку, з метою врегулювання виробничих, трудових та соціально-економічних відносин, які потребують додаткової конкретизації з урахуванням особливостей здійснення праці на цьому підприємстві, а також питань, не регламентованих чинним законодавством.

    Правила внутрішнього трудового розпорядку (ПВТР) є обов’язковим документом на кожному підприємстві. Відповідно до статті 142 КЗпП ПВТР затверджуються трудовими колективами за поданням роботодавця і виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника).

    Відповідно до ч. 3 ст. 36 Конституції України та статей 2 і 6 Закону «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» громадяни України мають право на основі вільного волевиявлення без будь-якого дозволу створювати професійні спілки з метою представництва, здійснення і захисту своїх трудових та соціально-економічних прав та інтересів, вступати до них та виходити з них на умовах і в порядку, визначених їх статутами, брати участь у роботі професійних спілок.

0