Банк посадових і робочих інструкцій

    Головний архітектор проекту готує висновки з раціоналізаторських пропозицій та винаходів, проектів стандартів, технічних умов та інших нормативних документів з проектування і будівництва. Бере участь у експертизі проектів, підготовці публікацій і складанні заявок на винаходи, у роботі семінарів і конференцій за своїм фахом. Бере участь у роботі тендерного комітету.

    Головний архітектор забезпечує аналіз і узагальнення передового вітчизняного та зарубіжного досвіду проектування, будівництва й експлуатації збудованих об’єктів. Готує висновки з раціоналізаторських пропозицій і винаходів, проектів стандартів, технічних умов та інших нормативних документів з проектування і будівництва. Бере участь у експертизі проектів, підготовці публікацій та складанні заявок на винаходи, у роботі семінарів і конференцій за своїм фахом.

    Начальник відділу збуту (маркетингу) виконує такі функціональні завдання та обов’язки: організовує комплексне вивчення та аналіз вітчизняних та зарубіжних ринків, перспектив їх розвитку з метою одержання інформації щодо співвідношення попиту і пропозиції, рівня цін на продукцію, можливих замовлень, розвитку виробництва підприємств-конкурентів, стратегії і тактики їх діяльності, реакції на появу нової продукції; здійснює розробку маркетингової політики на підприємстві на основі аналізу споживчих властивостей вироблюваної продукції і прогнозування споживчого попиту та ринкової кон’юнктури

    Директор бібліотеки організовує роботу із забезпечення підрозділів підприємства та його працівників, читачів бібліотеки науково-технічною, економічною і іншою літературою, а також бібліографічними матеріалами про вітчизняні і зарубіжні досягнення науки, техніки і передового виробничого досвіду.

    Агент із замовлень населення на перевезення приймає замовлення від населення на послуги з експедирування (транспортування) вантажів або майна та інші послуги, що надаються транспортно-експедиторським підприємством відповідно до умов договору. Оформляє необхідну документацію з урахуванням чинних тарифів на послуги. Передає на виконання в диспетчерський пункт підприємства прийняті замовлення.

    Кар’єрний радник забезпечує організацію надання послуг особам, які шукають роботу, зареєстрованим безробітним, здійснює супровід таких осіб з метою їх подальшого працевлаштування.

    Начальник установки сміттєспалювальної пересувної виконує такі функціональні завдання та обов'язки: забезпечує правильну експлуатацію установки, дотримання правил і норм її технічної експлуатації, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища згідно з відповідними нормативними та методичними документами

    Черговий на стоянці автотранспорту здійснює чергування на в'їзді на автостоянку; пропуск користувачів послугами автостоянки -автомототранспорту, а також співробітників організації на територію автостоянки і назад після пред'явлення ними відповідних документів.

    Начальник складу (паливно-мастильних матеріалів, матеріально-технічного та ін.) керує виконанням складських операцій з приймання та видавання паливно-мастильних матеріалів, матеріально-технічних цінностей тощо, їх розміщення з урахуванням найбільш раціонального використання складських площ, полегшення і прискорення пошуку необхідних матеріалів; Забезпечує зберігання складованих товарно-матеріальних цінностей, додержання режимів зберігання, правил оформлення та здавання прибутково-видаткових документів

    Начальник відділу комплектації устаткування виконує такі функціональні завдання та обов’язки: організовує забезпечення устаткуванням та комплектуючими виробами капітального будівництва і ремонтно-експлуатаційних потреб підприємства; проводить роботу з визначення потреби підрозділів підприємства в устаткуванні та комплектуючих виробах для виконання виробничих планів капітального будівництва, реконструкції, упровадження нової техніки; здійснює керівництво роботою зі складання на основі титульних списків проектної документації, заявок підрозділів підприємства, зведених заявок на устаткування і комплектуючі вироби з необхідними розрахунками та обґрунтуваннями

    Начальник відділу матеріально-технічного постачання виконує такі функціональні завдання та обов’язки: організовує забезпечення підприємства всіма необхідними для його виробничої діяльності матеріальними ресурсами відповідної якості та їх раціональне використання з метою скорочення витрат виробництва і одержання максимального прибутку; керує розробленням проектів перспективних і річних планів та балансів матеріально-технічного забезпечення виробництва на основі визначення потреби підрозділів підприємства в матеріальних ресурсах (сировині, матеріалах, напівфабрикатах, обладнанні, комплектуючих виробах, паливі, енергії тощо) з використанням прогресивних норм витрат складанням матеріальних балансів та заявок на розподілені за планом матеріальні ресурси та їх обґрунтуваннями і необхідними розрахунками, встановленням календарних строків поставок

    Начальник відділу зовнішньоекономічних зв’язків організовує комплексне вивчення та аналіз зарубіжних ринків, перспектив їх розвитку з метою одержання інформації щодо співвідношення попиту і пропозиції; розробляє поточні та перспективні плани зовнішньоекономічної діяльності підприємства, приймає стратегічні рішення з орієнтацією на ринок (умови попиту та конкуренції)

    Начальник відділу стандартизації виконує такі функціональні завдання та обов’язки: здійснює керівництво розробленням нових і переглядом чинних стандартів, технічних умов та інших документів із стандартизації і сертифікації, їх упровадженням на підприємстві забезпечує проведення робіт з підвищення якості і конкурентоспроможності продукції та послуг методами стандартизації, а також проведення обов’язкового нормалізаційного контролю технічної документації

    Експедитор транспортний приймає вантажі зі складів відповідно до супровідних документів. Перевіряє цілісність упаковки (тари). Контролює наявність пристроїв і санітарний стан відповідних видів транспорту, призначених для перевезення, правильність виконання вантажно-розвантажувальних робіт, розміщення та укладання вантажів.

    Менеджер (управитель) з питань регіонального розвитку розробляє стратегічні цілі з питань регіонального розвитку; на основі комплексного вивчення, проведення маркетингових досліджень та аналізу діяльності регіону забезпечує розроблення проектів поточних і перспективних планів його технічного та економічного розвитку

    Методист з економічної освіти організовує і здійснює навчально-методичну роботу з усіх видів і форм професійної та економічної підготовки кадрів. Бере участь у плануванні навчання кадрів, у розробленні навчальних планів і програм, посібників і рекомендацій, складанні розкладу занять навчальних груп, доборі кадрів викладачів.

    Начальник відділу зовнішньої кооперації виконує такі функціональні завдання та обов’язки: організовує забезпечення підрозділів підприємства комплектуючими виробами в обсязі, необхідному для виконання виробничої програми, ремонтно-експлуатаційних робіт і створення поточних нормативних запасів

    Організатор з обслуговування перевезень (на автотранспорті) вивчає стан управління відповідною ділянкою перевезень та подає пропозиції щодо оптимізації вантажопотоків та пасажиропотоків, потоків послуг на автотранспортних засобах.

    Геолог шахти: виконує на закріплених ділянках шахти (розрізу) комплекс геологічних робіт з вивчення залеглих вугільних пластів та побічних порід; проводить випробування гірничих виробок, відбір зразків порід корисних копалин для дослідження і поповнення еталонних колекцій з родовища

    Начальник охорони сторожової забезпечує охорону об’єктів та матеріальних цінностей підприємства; здійснює контроль за ввозом і вивозом (виносом) матеріальних цінностей; негайно доповідає керівництву про прибуття будь-яких контролюючих органів на підприємство; припиняє спроби несанкціонованого проникнення на охоронюваний об'єкт; здійснює контроль за роботою встановлених на підприємстві приладів охоронної й пожежної сигналізації. Повідомляє про їхнє спрацьовування керівнику підприємства а при необхідності - в органи внутрішніх справ або пожежну частину

0