Банк посадових і робочих інструкцій

    Директор лабораторії організовує виконання дослідних робіт, передбачених у плані робіт лабораторії, що входить до складу служби головного інженера, визначає перспективи технічного розвитку по закріпленій тематиці, вибирає методи і засоби проведення лабораторних робіт

    Начальник курсів підвищення кваліфікації забезпечує постійне підвищення рівня професійних знань, умінь і навичок працівників підприємства відповідно із цілями і стратегією підприємства, кадровою політикою, напрямками і рівнем розвитку техніки, технології й організації керування, освоєнням нових видів виробів, робіт (послуг), наявними ресурсами й інтересами працівників для досягнення і підтримки високої ефективності праці по виробництву конкурентоздатної продукції

    Завідувач відділення у коледжі здійснює організацію та безпосереднє керівництво навчально-виховною роботою на відділенні. Забезпечу. своєчасне складання планів роботи відділення, циклових комісій, навчальних кабінетів та лабораторій, тематичних планів викладачів, індивідуальних планів викладачів, планів роботи класних керівників та іншої навчально-методичної документації, а також контроль за їх виконанням.

    Завідувач лабораторії коледжу організовує аналізів відповідно до напряму діяльності лабораторії коледжу, забезпечує лабораторний контроль відповідності якості матеріалів чинним стандартам та технічним умовам.

    Аналітик комп’ютерних систем здійснює планування та аналіз своєї роботи. Бере участь у формуванні політики підприємства у сфері інформатизації його діяльності, готує проекти відповідних документів (концепцій, планів, заходів, програм, рішень тощо). Визначає та аналізує потреби підприємства в автоматизації різних бізнес-процесів на підприємстві, його вимоги щодо різних інформаційних комп’ютерних систем та програмних засобів. Сприяє замовнику у виборі варіанту оптимізації процесів виробництва товарів (робіт, послуг) з використанням інформаційної комп’ютерної системи.

    Керівник виробничої практики організовує виробничу практику студентів, відповідно до діючих навчальних планів, графіків, практичного навчання студентів (складання графіків, проведення окремих видів виробничої практики, окремих робіт, графіків практичного навчання поза сіткою годин) і контроль за їх виконанням.

    Менеджер (управитель) ресторану  бере участь в організації роботи із забезпечення стабільного функціонування ресторану у відповідності до стандартів якості та технологій приготування страв, а також стандартів обслуговування клієнтів. Бере участь у формуванні стратегії розвитку ресторану, складанні відповідних бізнес-планів, розробленні та впровадженні стандартів і нормативів ресторану щодо якісних показників його роботи. Разом з відповідними службами підприємства формує штат працівників ресторану згідно з їхніми компетенціями, професійними і діловими якостями та перспективами щодо подальшого професійного розвитку.

    Керівник студентського проектно-конструкторського бюро здійснює планування, організацію та контроль за підвищенням підготовки висококваліфікованих спеціалістів, які б оволоділи найновішими досягненнями науки і техніки, мали організаторські здібності у проведенні колективної творчої роботи.

    Адміністратор відділу адміністративних послуг організовує надання адміністративних послуг шляхом взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

    Менеджер (управитель) з туризму організовує роботу із формування і просуванню туристичних послуг, надання інформації про наявні і перспективні туристичні послуги. Розробляє бізнес-план за напрямком своєї діяльності та контролює процес його реалізації. Забезпечує підготовку калькуляції турів (програм) у відповідності до діючої технології, опис турів (програм) та оновлення відповідних документів на їх реалізацію.

    Інженер з транспорту виконує роботи у сфері науково-технічної діяльності по організації роботи автоколони, праці та управління, технічного контролю на підприємстві тощо. Розробляє методичні та нормативні документи, технічну документацію, а також пропозиції та заходи щодо здійснення розроблених проектів і програм.

    Майстер будівельних та монтажних робіт контролює дотримання норм перенесення ваги, забезпечення робочих місць знаками безпеки, попереджувальними написами та плакатами. Щодня до початку роботи перевіряє стан охорони праці і вживає заходів для усування виявлених недоліків, контролює виконання робітниками інструкцій з питань охорони праці, виробничої та трудової дисципліни.

    Директор з маркетингу здійснює розробку маркетингової політики компанії на основі аналізу споживчих властивостей товару і прогнозування споживчого попиту на продукцію, технічних і інших   споживчих якостей конкуруючої продукції. Забезпечує участь відділів перебувають під безпосереднім керівництвом у відповідності з перспективними і поточними планами закупівель і реалізації товару.

    Інженер біомедичний використовує знання інженерії, біології та біомеханічних принципів для проектування, розробки й оцінки біологічних і медичних систем і продуктів, таких як штучні органи, протези, прилади, медичні інформаційні системи та системи керування в охороні здоров’я й наданні медичної допомоги. Виконує роботи із упровадження сучасних засобів і методів профілактичної, діагностичної, лікувальної, реабілітаційної допомоги з використанням біоінженерії, знань точних наук, медичних біоматеріалів і виробів відповідно до технічних регламентів.

    Методист заочного відділення університету бере участь у профорієнтаційній роботі з формування якісного контингенту заочного відділення університету. Перевіряє якість документації з організації прийому відповідно до Правил прийому.

    Вчитель загальноосвітнього навчального закладу з математики проводить навчання учнів відповідно до навчального плану, власного поурочного плану і розкладу занять. Здійснює календарне, поурочне планування викладання предмету.

    Головний коваль виконує такі функціональні завдання та обов’язки: керує виконанням комплексу робіт з технологічної підготовки ковальсько-пресового виробництва; забезпечує виготовлення і випуск високоякісної продукції, удосконалення конструкцій виробів, їх технологічність, екологічність, високу продуктивність праці

    Директор департаменту координує роботу, пов’язану з виконанням основних завдань департаменту  високого ступеня складності (багатогалузевість, багатофункціональність, програмно-цільовий напрям діяльності); здійснює керівництво діяльністю департаменту, визначає ступінь відповідальності керівників підпорядкованих структурних підрозділів (відділів, секторів) та своїх заступників; розподіляє обов’язки між своїми заступниками та керівниками структурних підрозділів, очолює та контролює їх роботу

0