Банк посадових і робочих інструкцій

    Інженер біомедичний використовує знання інженерії, біології та біомеханічних принципів для проектування, розробки й оцінки біологічних і медичних систем і продуктів, таких як штучні органи, протези, прилади, медичні інформаційні системи та системи керування в охороні здоров’я й наданні медичної допомоги. Виконує роботи із упровадження сучасних засобів і методів профілактичної, діагностичної, лікувальної, реабілітаційної допомоги з використанням біоінженерії, знань точних наук, медичних біоматеріалів і виробів відповідно до технічних регламентів.

    Інженер з транспорту виконує роботи у сфері науково-технічної діяльності по організації роботи автоколони, праці та управління, технічного контролю на підприємстві тощо. Розробляє методичні та нормативні документи, технічну документацію, а також пропозиції та заходи щодо здійснення розроблених проектів і програм.

    Майстер будівельних та монтажних робіт контролює дотримання норм перенесення ваги, забезпечення робочих місць знаками безпеки, попереджувальними написами та плакатами. Щодня до початку роботи перевіряє стан охорони праці і вживає заходів для усування виявлених недоліків, контролює виконання робітниками інструкцій з питань охорони праці, виробничої та трудової дисципліни.

    Мікробіолог з виробництва медикаментів виконує роботи з мікроорганізмами та продуктами їх життєдіяльності. Розробляє та веде технологічний процес виробництва медикаментів, вітамінів, бактерійних, вірусних препаратів, алергенів та іншої біологічної продукції відповідно до встановленої технологічної документації. Організовує та контролює зберігання вихідних штамів і еталонів мікроорганізмів та підтримує їх на живильних середовищах і тваринах. Перевіряє вірулентні властивості мікробних культур шляхом зараження відповідних тварин, птахів або культур тканин. Проводить імунізацію тварин-продуцентів.

    Начальник відділу зовнішньоекономічних зв’язків організовує комплексне вивчення та аналіз зарубіжних ринків, перспектив їх розвитку з метою одержання інформації щодо співвідношення попиту і пропозиції; розробляє поточні та перспективні плани зовнішньоекономічної діяльності підприємства, приймає стратегічні рішення з орієнтацією на ринок (умови попиту та конкуренції)

    Головний коваль виконує такі функціональні завдання та обов’язки: керує виконанням комплексу робіт з технологічної підготовки ковальсько-пресового виробництва; забезпечує виготовлення і випуск високоякісної продукції, удосконалення конструкцій виробів, їх технологічність, екологічність, високу продуктивність праці

    Директор департаменту координує роботу, пов’язану з виконанням основних завдань департаменту  високого ступеня складності (багатогалузевість, багатофункціональність, програмно-цільовий напрям діяльності); здійснює керівництво діяльністю департаменту, визначає ступінь відповідальності керівників підпорядкованих структурних підрозділів (відділів, секторів) та своїх заступників; розподіляє обов’язки між своїми заступниками та керівниками структурних підрозділів, очолює та контролює їх роботу

    Начальник відділу капітального будівництва здійснює приймання від підрядних організацій будівельно-монтажних робіт (закінчених об’єктів, етапів, черг) та оформлення відповідної документації. Складає оперативну статистичну звітність з капітального будівництва. Сприяє впровадженню раціоналізаторських пропозицій. Бере участь у розробленні колективного договору і виконанні його заходів. Керує працівниками відділу.

    Менеджер (управитель) з питань регіонального розвитку розробляє стратегічні цілі з питань регіонального розвитку; на основі комплексного вивчення, проведення маркетингових досліджень та аналізу діяльності регіону забезпечує розроблення проектів поточних і перспективних планів його технічного та економічного розвитку

0