Інші сфери

    Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) здійснює комплекс заходів згідно із законодавством про банкрутство, у тому числі як розпорядник майна - заходи щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів боржника, проведення аналізу його фінансового становища, а також визначення наступної оптимальної процедури (санації, мирової угоди чи ліквідації) для задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів

    Головний експерт керує проведенням експертних досліджень з різних напрямів діяльності підприємства щодо промислової безпеки, екології, правознавства, контролю якості тощо. У межах наданої компетенції бере участь у розробленні проектів нормативних та організаційно-методичних документів, рекомендацій з планування та способів виробництва, а також способів ефективного, безпечного та економного використання праці, матеріалів, устаткування; у проведенні наукових досліджень і експериментів, випробуваннях нової техніки і технологій, а також роботі у сфері науково-технічної інформації, раціоналізації і винахідництва, розповсюдження передового виробничого досвіду.

    Головний контролер здійснює керівництво проведенням робіт з контролю якості продукції, що виробляє підприємство, виконанням робіт (послуг), що надає підприємство, відповідно до вимог стандартів і технічних умов. Бере участь у плануванні підвищення якості продукції (робіт, послуг), які відповідають за своїми техніко-економічними показниками рівню розвитку науки і техніки, потребам ринку, експортним вимогам тощо.

    Начальник відділу зовнішньоекономічних зв’язків організовує комплексне вивчення та аналіз зарубіжних ринків, перспектив їх розвитку з метою одержання інформації щодо співвідношення попиту і пропозиції; розробляє поточні та перспективні плани зовнішньоекономічної діяльності підприємства, приймає стратегічні рішення з орієнтацією на ринок (умови попиту та конкуренції)

    Менеджер (управитель) з питань регіонального розвитку розробляє стратегічні цілі з питань регіонального розвитку; на основі комплексного вивчення, проведення маркетингових досліджень та аналізу діяльності регіону забезпечує розроблення проектів поточних і перспективних планів його технічного та економічного розвитку

    Менеджер (управитель) із зв’язків з громадськістю здійснює координацію зв’язків і безпосередньо зв’язок підприємства з громадськістю відповідно до загальної мети підприємства; розробляє відповідні заходи і плани розвитку зв’язків підприємства з громадськістю; здійснює інформаційні програми з метою інформування законодавців, засобів масової інформації та широкого загалу про плани, досягнення та принципи свого підприємства

    Менеджер (управитель) із соціальної та корпоративної відповідальності у взаємодії з іншими керівниками підприємства, а також іншими зацікавленими особами у діяльності підприємства (стейкхолдерами підприємства) бере участь у розробці та удосконаленні політики (стратегії) підприємства у сфері соціальної корпоративної відповідальності; розробляє заходи, спрямовані на реалізацію на практиці політики підприємства у сфері соціальної корпоративної відповідальності, керує та координує відповідні роботи

    Економіст-демограф розроблює регіональні програми розвитку народонаселення з урахуванням демографічних особливостей території, комплексні програми соціального розвитку та підвищення народного добробуту і здійснює контроль за ходом їх реалізації. Складає прогнози чисельності, структури населення і трудових ресурсів.

    Експерт-поліграфолог проводить опитування із застосуванням поліграфу кандидатів на вакантні посади з метою виявлення небажаних (з погляду працедавця) схильностей та приховуваних негативних фактів біографії; бере участь у проведенні службових розслідувань за допомогою поліграфу у випадках розголошування відомостей, що містять комерційну таємницю, втрати документів, матеріальних цінностей, інших порушень та подій, що пов’язані із безпекою діяльності підприємства або впливають на психологічний клімат серед працівників підприємства

    Фахівець з ландшафтного дизайну здійснює ескізні замальовки, фотографування об'єктів проектування, найбільш характерних пейзажів, пам'яток історії та культури; розробляє ландшафтно-планувальні рішення по конкретним розділам проекту ландшафтної архітектури; розробляє і погоджує проектно-кошторисну документацію на будівництво, а також поводить і погоджує техніко-економічні розрахунки проектованого об'єкта

    Оцінювач з професійної кваліфікації розробляє та здійснює комплекс заходів та процедур з оцінювання професійної кваліфікації персоналу підприємства та кандидатів на вакантні посади з метою визначення наявності теоретичних знань та практичних навичок з відповідної професії, виробничої технології, новітніх прийомів і методів роботи за відповідною професією, досягнення особою продуктивності праці, виконання норм часу і технічних умов виробництва тощо

    Фахівець з питань зайнятості формує і веде банк даних фахівців різного профілю з числа самостійно зайнятих, безробітних, малозабезпечених, а також інших категорій осіб, що звернулися до центру працевлаштування; здійснює пошук вакансій для працевлаштування осіб, які звернулися до центру з відповідних питань

    Фахівець з економічного моделювання екологічних систем здійснює економічне моделювання екологічних систем (екосистем), яке спрямоване на підвищення ефективності використання природних ресурсів, зменшення негативного впливу на довкілля, впровадження матеріало- та енергозберігаючих технологій, введення в експлуатацію екологічно безпечного устаткування, підвищення питомої ваги вторинних ресурсів, які використовуються у виробничих процесах та енергії з нетрадиційних джерел

    Юрист-міжнародник у межах компетенції бере участь в організації правового забезпеченні діяльності підприємства за своєю спеціалізацією; проводить пошук потрібної інформації; вибирає достовірні джерела і канали отримання інформації, забезпечуючи точність і надійність зібраної  інформації

    Помічник приватного виконавця складає проекти документів виконавчого провадження; бере участь у прийомі відвідувачів; забезпечує ведення діловодства і архіву

    Фахівець із конференц-сервісу виконує такі завдання та обов'язки як-от: організація конференцій, семінарів, презентацій і т. д:; запрошення та реєстрація учасників (по телефону, факсом, та ін); підбір місця для проведення заходу (конференц-зали, тренінг-класи, ін.)

    Фахівець з організації кондомініумів бере участь в розробці технічного, економічного, організаційного, правового механізму реалізації державної політики  у сфері житлово-комунального господарства, організації ОСББ; відповідних прогнозів, довгострокових програм, планів, заходів; проектів законів, інструктивних і методичних документів тощо, що приймаються вищестоящими державними органами та іншими відповідними організаціями; підготовці висновків за проектами документів, що стосуються питань організації ОСББ

    Секретар незрячого фахівця читає вголос незрячому фахівцю або записує для нього на магнітофон різну інформацію; друкує інформацію рельєфно-крапковим шрифтом Брайля, переписує вручну або друкує на машинці текст, який диктує незрячий фахівець

    Кінолог раціонально та ефективно організовує працю на своєму робочому місці; організовує у межах компетенції та здійснює розведення, вирощування, дресирування, тренування та використання собак для забезпечення потреб людини, суспільства та держави

    Швачка 2-го розряду раціонально та ефективно організовує працю на своєму робочому місці, яке знаходиться у робочому приміщенні ательє (цеху), забезпечує підтримання чистоти і порядку на своєму робочому місці згідно з чинними нормативними документами відповідної сфери

0