Банк посадових і робочих інструкцій

    При виконанні своїх обов’язків лікар фізичної та реабілітаційної медицини проводить спеціальні обстеження хворих, яким лікуючими лікарями призначені фізичні та реабілітаційні процедури, з метою визначення комплексу лікувальних вправ, методик процедур та їх дозування в залежності від особливостей захворювання, ступеню функціональних порушень. Проводить періодично (вибірково) лікарські огляди і веде спостереження за хворими з метою вивчення їх стану і ефективності реабілітаційних заходів, в залежності від чого змінює або доповнює методику проведення лікування, узгоджує її з лікуючим лікарем.

    Менеджер із збуту організовує та координує збутову діяльність відповідно до замовлень і укладених договорів, забезпечує постачання продукції, що випускається, споживачам у встановлені терміни в повному обсязі; організовує проведення маркетингових досліджень з вивчення споживчого ринку і його перспектив, формування і розширення господарських зв’язків зі споживачами, проведення аналізу попиту покупців, ступеня задоволення потреб вимог і запитів споживачів на вироби, що пропонуються, рівня конкурентоспроможності продукції на ринку шляхом вивчення і оцінювання потреб споживачів, моніторингу конкурентів

    Інженер з проектно-кошторисної роботи бере участь у підготовці висновків підрядної організації щодо проектно-кошторисної документації. Готує необхідну інформацію щодо проектно-кошторисної документації. Забезпечує архівне збереження проектно-кошторисної документації. Стежить за своєчасним внесенням до проектно-кошторисної документації необхідних змін, що пов’язані з впровадженням нових нормативів, цін, прейскурантів, каталогів, збірників одиничних розцінок тощо.

    Менеджер (управитель) з маркетингу виконує такі функціональні завдання та обов'язки: бере участь у розробці маркетингової політики підприємства на основі аналізу розвитку рекламного ринку і ринку відповідної продукції підприємства, вивченні конкурентного середовища; забезпечує складання детального плану з маркетингу окремих видів продукції (виробів) підприємства на окремих ринках, перспективних і поточних планів випуску і реалізації відповідних видів продукції, розробку пропозицій щодо просування на нові ринки збуту і встановлення господарських зв'язків з новими споживачами продукції підприємства

    Інженер-будівельник готує висновки щодо раціоналізаторських пропозицій, спрямованих на удосконалення технології будівельного виробництва. Вивчає передовий вітчизняний і зарубіжний досвід у галузі будівельного виробництва; розробляє заходи для підвищення ефективності будівельного виробництва, зменшення витрат матеріалів, трудомісткості робіт, підвищення продуктивності праці і бере участь у їх реалізації.

    Інженер-проектувальник бере участь у складанні заявок на винаходи та підготовці висновків з раціоналізаторських пропозицій та винаходів, проектів стандартів, технічних умов та інших нормативних документів, у роботі семінарів і конференцій. Здійснює авторський нагляд за будівництвом запроектованих об’єктів з питань, що входять до його компетенції, аналіз й узагальнення досвіду проектування й впровадження у будівництво прийнятих проектних рішень; готує на цій основі пропозиції щодо доцільності коригування прийнятих загальних і принципових напрямів проектування.

    Інженер конвертерного виробництва виконує такі функціональні завдання та обов'язки: планує роботу конвертерного виробництва, беручи участь у розробленні перспективних річних і місячних планів роботи конвертерного цеху (відділення), нових технологічних процесів і параметрів виплавляння, у складанні річних заявок на устаткування та матеріали

    Експерт-поліграфолог проводить опитування із застосуванням поліграфу кандидатів на вакантні посади з метою виявлення небажаних (з погляду працедавця) схильностей та приховуваних негативних фактів біографії; бере участь у проведенні службових розслідувань за допомогою поліграфу у випадках розголошування відомостей, що містять комерційну таємницю, втрати документів, матеріальних цінностей, інших порушень та подій, що пов’язані із безпекою діяльності підприємства або впливають на психологічний клімат серед працівників підприємства

    Архітектор бере участь в аналізі й узагальненні досвіду проектування та впровадження в будівництві архітектурних і містобудівних рішень. Готує висновки з раціоналізаторських пропозицій та винаходів, проектів нормативних матеріалів з проектування та будівництва щодо вирішення в них архітектурних питань. Бере участь у роботі семінарів і конференцій. Здійснює авторський нагляд за будівництвом запроектованих об’єктів з питань, що входять до його компетенції.

    Менеджер з реклами організовує роботу з рекламування продукції, що виробляється, та послуг, що надаються з метою їх просування на ринки збуту, інформуючи споживачів про переваги якості та відмінні властивості товарів та послуг, що рекламуються; розробляє плани рекламних заходів з одного виду або групи товарів (послуг) і визначає затрати на їх проведення; здійснює керівництво, планування та координацію робіт з проведення рекламних кампаній

    Стюард (послуги у дорозі)  раціонально та ефективно організовує працю на своєму робочому місці, яке знаходиться на відповідному транспортному засобі, забезпечує підтримання чистоти і порядку на своєму робочому місці згідно з чинними нормативними документами відповідної сфери.

    Інженер із впровадження нової техніки й технології розробляє пропозиції щодо впровадження у виробництво нової техніки та технології; плани з винахідництва та раціоналізації; розраховує та аналізує економічну ефективність заходів щодо впровадження нової техніки та технології, готує пропозиції з цих питань

0