Банк посадових і робочих інструкцій

    Мікробіолог з виробництва медикаментів виконує роботи з мікроорганізмами та продуктами їх життєдіяльності. Розробляє та веде технологічний процес виробництва медикаментів, вітамінів, бактерійних, вірусних препаратів, алергенів та іншої біологічної продукції відповідно до встановленої технологічної документації. Організовує та контролює зберігання вихідних штамів і еталонів мікроорганізмів та підтримує їх на живильних середовищах і тваринах. Перевіряє вірулентні властивості мікробних культур шляхом зараження відповідних тварин, птахів або культур тканин. Проводить імунізацію тварин-продуцентів.

    Начальник відділу капітального будівництва здійснює приймання від підрядних організацій будівельно-монтажних робіт (закінчених об’єктів, етапів, черг) та оформлення відповідної документації. Складає оперативну статистичну звітність з капітального будівництва. Сприяє впровадженню раціоналізаторських пропозицій. Бере участь у розробленні колективного договору і виконанні його заходів. Керує працівниками відділу.

    Головний ливарник виконує такі функціональні завдання та обов'язки: керує виконанням всього комплексу робіт з технологічної підготовки ливарного виробництва; здійснює технічне керування ливарним виробництвом, забезпечуючи виконання виробничих програм випуску конкурентоспроможної продукції за заданим асортиментом та визначеними техніко-економічними показниками

    Керуючий магазином керує діяльністю працівників магазину, спрямованою на забезпечення процесу обслуговування покупців. Готує заявки на поставку товарів, контролює ритмічність надходження товарів та їх відповідність поданим заявкам. Перевіряє наявність супровідних документів, сертифікатів відповідності, посвідчень про якість та відповідність товарів чинним стандартам та вимогам.

    Головний терміст виконує такі функціональні завдання та обов'язки: керує виконанням комплексу робіт з технологічної підготовки термічного виробництва, забезпечує виготовлення і випуск високоякісної продукції; здійснює технічне керування термічним виробництвом, забезпечуючи виконання виробничих програм випуску конкурентоспроможної продукції за заданим асортиментом та визначеними техніко-економічними показниками

    Агроном аеродрому здійснює організаційно-технологічне керівництво з догляду за рослинним покривом аеродрому в стані, необхідному для виконання робочих польотів. Організовує роботу з обробітку ґрунту, забезпечує посівним матеріалом, добривами, засобами захисту рослин від хвороб та шкідників.

    Начальник юридичного відділу виконує такі функціональні завдання та обов’язки: очолює роботу юридичного відділу, забезпечує виконання покладених на нього завдань згідно з Положенням про юридичний відділ, іншими організаційно-розпорядчими документами підприємства; забезпечує дотримання законності (правильне застосування нормативно-правових актів та інших документів) в діяльності підприємства і захист його правових інтересів; подає директору підприємства пропозиції щодо вирішення правових питань, пов’язаних з діяльністю підприємства

    Фахівець інфокомунікацій здійснює контроль за роботою інформаційно-телекомунікаційних систем: транспортних мереж, програмних комутаторів, систем управління, білінгових систем, устаткування стаціонарних мереж доступу з цифровою абонентською лінією, мереж радіодоступу за технологією з довгостроковою еволюцією, устаткування радіоканалів, устаткування мобільних мереж різного покоління та сімейства, систем цифрового телебачення, систем надання інфокомунікаційних послуг, систем електроживлення, додержання технології безпроводового широкосмугового доступу до мережі Інтернет тощо.

    Головний контролер здійснює керівництво проведенням робіт з контролю якості продукції, що виробляє підприємство, виконанням робіт (послуг), що надає підприємство, відповідно до вимог стандартів і технічних умов. Бере участь у плануванні підвищення якості продукції (робіт, послуг), які відповідають за своїми техніко-економічними показниками рівню розвитку науки і техніки, потребам ринку, експортним вимогам тощо.

    Директор фінансовий організовує управлінський облік результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій. Контролює економне використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереження власності підприємства; формує у відповідності із законодавством про бухгалтерський облік облікову політику, виходячи з структури і особливостей діяльності підприємства, необхідності забезпечення його фінансової стійкості

    Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», з урахуванням особливостей діяльності підприємства й технології оброблення облікових даних. Організовує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.

    Головний ревізор здійснює координацію і методичне керівництво з проведення ревізій господарсько-фінансової діяльності підприємства. Організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ з відповідного напряму. Керує відповідно до чинних інструкцій і положень проведенням планових та за спеціальними завданнями документальних ревізій господарсько-фінансової діяльності підприємств, філій, відділень та інших відокремлених підрозділів.

    Головний експерт керує проведенням експертних досліджень з різних напрямів діяльності підприємства щодо промислової безпеки, екології, правознавства, контролю якості тощо. У межах наданої компетенції бере участь у розробленні проектів нормативних та організаційно-методичних документів, рекомендацій з планування та способів виробництва, а також способів ефективного, безпечного та економного використання праці, матеріалів, устаткування; у проведенні наукових досліджень і експериментів, випробуваннях нової техніки і технологій, а також роботі у сфері науково-технічної інформації, раціоналізації і винахідництва, розповсюдження передового виробничого досвіду.

    Директор з управління персоналом виконує такі функціональні завдання та обов’язки: бере участь у керівництві підприємством у межах делегованих йому повноважень щодо управління персоналом на підприємстві; організовує управління формуванням, використанням та розвитком персоналу підприємства на основі максимальної реалізації трудового потенціалу кожного працівника; очолює роботу з формування кадрової політики, визначення її основних напрямів відповідно до стратегії розвитку підприємства та заходів з її реалізації

    Начальник відділу охорони праці виконує такі функціональні завдання та обов’язки організовує і координує роботи з охорони праці на підприємстві, здійснює контроль за додержанням у структурних підрозділах законодавчих і нормативних правових актів з охорони праці, проведенням профілактичної роботи із запобігання виробничого травматизму, професійних і виробничо-обумовлених захворювань, заходів зі створення здорових і безпечних умов праці на підприємстві, за наданням робітникам установлених пільг і компенсацій за умовами праці

    Головний психолог організовує роботу з вивчення впливу психологічних, економічних і організаційних факторів виробництва на трудову діяльність працівників підприємства з метою розроблення заходів для створення сприятливих умов праці і підвищення її ефективності. Складає проекти планів і програм соціального розвитку підприємства, визначає психологічні фактори, що впливають на працівників. Керує проведенням обстежень індивідуальних рис працівників, особливостей трудової діяльності працівників різних професій і спеціальностей, пов’язаних з професійним добором, перевіркою психологічних умов праці, виявленням їх інтересів і схильностей, задоволенням працею.

    Начальник відділу кадрів виконує такі функціональні завдання та обов’язки: очолює роботу із забезпечення підприємства працівниками потрібних професій, спеціальностей і кваліфікації згідно з цілями, стратегією та профілем підприємства, зовнішніми та внутрішніми умовами його діяльності, які змінюються, із формування і ведення банку даних про кількісний та якісний склад кадрів, його розвиток та рух; керує розробленням перспективних і річних планів комплектування підприємства персоналом з урахуванням перспектив його розвитку, змін складу працюючих у зв’язку з упровадженням нової техніки та технології, механізації та автоматизації виробничих процесів, а також пуском виробничих об’єктів

    Диспетчер автомобільного транспорту здійснює оперативне регулювання процесу перевезень. Забезпечує оформлення, видачу та приймання дорожніх листів та інших документів, які відображують роботу, виконану водіями.

    Начальник служби (промисловість) здійснює за видом діяльності служби організаційне та технічне керівництво виробничо-господарською діяльністю підпорядкованої служби підприємства. Забезпечує додержання заданої технології виробництва та правил технічної експлуатації устаткування; безаварійну роботу пристроїв і обладнання служби; безпечне ведення робіт і розроблення заходів щодо запобігання аваріям у господарстві служби; розроблення і впровадження заходів щодо підвищення продуктивності праці та зменшення витрат виробництва; використання раціональних форм мотивації праці; дотримання правил і норм з охорони праці, промислової санітарії та пожежної безпеки; дотримання виробничої та трудової дисципліни.

    Майстер конвертерного виробництва виконує такі функціональні завдання та обов'язки: організовує виконання змінних планових завдань з виробництва конвертерної сталі запланованого сортаменту в установлені строки та в повному обсязі, ефективне використання основних і оборотних фондів

0