Банк посадових і робочих інструкцій

    Головний ливарник виконує такі функціональні завдання та обов'язки: керує виконанням всього комплексу робіт з технологічної підготовки ливарного виробництва; здійснює технічне керування ливарним виробництвом, забезпечуючи виконання виробничих програм випуску конкурентоспроможної продукції за заданим асортиментом та визначеними техніко-економічними показниками

    Головний терміст виконує такі функціональні завдання та обов'язки: керує виконанням комплексу робіт з технологічної підготовки термічного виробництва, забезпечує виготовлення і випуск високоякісної продукції; здійснює технічне керування термічним виробництвом, забезпечуючи виконання виробничих програм випуску конкурентоспроможної продукції за заданим асортиментом та визначеними техніко-економічними показниками

    Агроном аеродрому здійснює організаційно-технологічне керівництво з догляду за рослинним покривом аеродрому в стані, необхідному для виконання робочих польотів. Організовує роботу з обробітку ґрунту, забезпечує посівним матеріалом, добривами, засобами захисту рослин від хвороб та шкідників.

    Начальник юридичного відділу виконує такі функціональні завдання та обов’язки: очолює роботу юридичного відділу, забезпечує виконання покладених на нього завдань згідно з Положенням про юридичний відділ, іншими організаційно-розпорядчими документами підприємства; забезпечує дотримання законності (правильне застосування нормативно-правових актів та інших документів) в діяльності підприємства і захист його правових інтересів; подає директору підприємства пропозиції щодо вирішення правових питань, пов’язаних з діяльністю підприємства

    Фахівець інфокомунікацій здійснює контроль за роботою інформаційно-телекомунікаційних систем: транспортних мереж, програмних комутаторів, систем управління, білінгових систем, устаткування стаціонарних мереж доступу з цифровою абонентською лінією, мереж радіодоступу за технологією з довгостроковою еволюцією, устаткування радіоканалів, устаткування мобільних мереж різного покоління та сімейства, систем цифрового телебачення, систем надання інфокомунікаційних послуг, систем електроживлення, додержання технології безпроводового широкосмугового доступу до мережі Інтернет тощо.

    Директор фінансовий організовує управлінський облік результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій. Контролює економне використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереження власності підприємства; формує у відповідності із законодавством про бухгалтерський облік облікову політику, виходячи з структури і особливостей діяльності підприємства, необхідності забезпечення його фінансової стійкості

    Менеджер (управитель) із зв’язків з громадськістю здійснює координацію зв’язків і безпосередньо зв’язок підприємства з громадськістю відповідно до загальної мети підприємства; розробляє відповідні заходи і плани розвитку зв’язків підприємства з громадськістю; здійснює інформаційні програми з метою інформування законодавців, засобів масової інформації та широкого загалу про плани, досягнення та принципи свого підприємства

    Директор з управління персоналом виконує такі функціональні завдання та обов’язки: бере участь у керівництві підприємством у межах делегованих йому повноважень щодо управління персоналом на підприємстві; організовує управління формуванням, використанням та розвитком персоналу підприємства на основі максимальної реалізації трудового потенціалу кожного працівника; очолює роботу з формування кадрової політики, визначення її основних напрямів відповідно до стратегії розвитку підприємства та заходів з її реалізації

    Начальник відділу охорони праці виконує такі функціональні завдання та обов’язки організовує і координує роботи з охорони праці на підприємстві, здійснює контроль за додержанням у структурних підрозділах законодавчих і нормативних правових актів з охорони праці, проведенням профілактичної роботи із запобігання виробничого травматизму, професійних і виробничо-обумовлених захворювань, заходів зі створення здорових і безпечних умов праці на підприємстві, за наданням робітникам установлених пільг і компенсацій за умовами праці

    Начальник відділу кадрів виконує такі функціональні завдання та обов’язки: очолює роботу із забезпечення підприємства працівниками потрібних професій, спеціальностей і кваліфікації згідно з цілями, стратегією та профілем підприємства, зовнішніми та внутрішніми умовами його діяльності, які змінюються, із формування і ведення банку даних про кількісний та якісний склад кадрів, його розвиток та рух; керує розробленням перспективних і річних планів комплектування підприємства персоналом з урахуванням перспектив його розвитку, змін складу працюючих у зв’язку з упровадженням нової техніки та технології, механізації та автоматизації виробничих процесів, а також пуском виробничих об’єктів

    Диспетчер автомобільного транспорту здійснює оперативне регулювання процесу перевезень. Забезпечує оформлення, видачу та приймання дорожніх листів та інших документів, які відображують роботу, виконану водіями.

    Менеджер (управитель) із соціальної та корпоративної відповідальності у взаємодії з іншими керівниками підприємства, а також іншими зацікавленими особами у діяльності підприємства (стейкхолдерами підприємства) бере участь у розробці та удосконаленні політики (стратегії) підприємства у сфері соціальної корпоративної відповідальності; розробляє заходи, спрямовані на реалізацію на практиці політики підприємства у сфері соціальної корпоративної відповідальності, керує та координує відповідні роботи

    Майстер конвертерного виробництва виконує такі функціональні завдання та обов'язки: організовує виконання змінних планових завдань з виробництва конвертерної сталі запланованого сортаменту в установлені строки та в повному обсязі, ефективне використання основних і оборотних фондів

    Головний архітектор проекту готує висновки з раціоналізаторських пропозицій та винаходів, проектів стандартів, технічних умов та інших нормативних документів з проектування і будівництва. Бере участь у експертизі проектів, підготовці публікацій і складанні заявок на винаходи, у роботі семінарів і конференцій за своїм фахом. Бере участь у роботі тендерного комітету.

    Головний архітектор забезпечує аналіз і узагальнення передового вітчизняного та зарубіжного досвіду проектування, будівництва й експлуатації збудованих об’єктів. Готує висновки з раціоналізаторських пропозицій і винаходів, проектів стандартів, технічних умов та інших нормативних документів з проектування і будівництва. Бере участь у експертизі проектів, підготовці публікацій та складанні заявок на винаходи, у роботі семінарів і конференцій за своїм фахом.

    Начальник відділу збуту (маркетингу) виконує такі функціональні завдання та обов’язки: організовує комплексне вивчення та аналіз вітчизняних та зарубіжних ринків, перспектив їх розвитку з метою одержання інформації щодо співвідношення попиту і пропозиції, рівня цін на продукцію, можливих замовлень, розвитку виробництва підприємств-конкурентів, стратегії і тактики їх діяльності, реакції на появу нової продукції; здійснює розробку маркетингової політики на підприємстві на основі аналізу споживчих властивостей вироблюваної продукції і прогнозування споживчого попиту та ринкової кон’юнктури

    Начальник установки сміттєспалювальної пересувної виконує такі функціональні завдання та обов'язки: забезпечує правильну експлуатацію установки, дотримання правил і норм її технічної експлуатації, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища згідно з відповідними нормативними та методичними документами

    Черговий на стоянці автотранспорту здійснює чергування на в'їзді на автостоянку; пропуск користувачів послугами автостоянки -автомототранспорту, а також співробітників організації на територію автостоянки і назад після пред'явлення ними відповідних документів.

    Начальник складу (паливно-мастильних матеріалів, матеріально-технічного та ін.) керує виконанням складських операцій з приймання та видавання паливно-мастильних матеріалів, матеріально-технічних цінностей тощо, їх розміщення з урахуванням найбільш раціонального використання складських площ, полегшення і прискорення пошуку необхідних матеріалів; Забезпечує зберігання складованих товарно-матеріальних цінностей, додержання режимів зберігання, правил оформлення та здавання прибутково-видаткових документів

0