Промисловість

    Директор лабораторії організовує виконання дослідних робіт, передбачених у плані робіт лабораторії, що входить до складу служби головного інженера, визначає перспективи технічного розвитку по закріпленій тематиці, вибирає методи і засоби проведення лабораторних робіт

    Завідувач виробничої практики координує роботу майстрів виробничого навчання відділення та інших працівників з питань організації виробничої практики учнів відділення; бере участь у поточному і перспективному плануванні виробничого процесу на відділенні та його виконанні

    Головний коваль виконує такі функціональні завдання та обов’язки: керує виконанням комплексу робіт з технологічної підготовки ковальсько-пресового виробництва; забезпечує виготовлення і випуск високоякісної продукції, удосконалення конструкцій виробів, їх технологічність, екологічність, високу продуктивність праці

    Головний терміст виконує такі функціональні завдання та обов'язки: керує виконанням комплексу робіт з технологічної підготовки термічного виробництва, забезпечує виготовлення і випуск високоякісної продукції; здійснює технічне керування термічним виробництвом, забезпечуючи виконання виробничих програм випуску конкурентоспроможної продукції за заданим асортиментом та визначеними техніко-економічними показниками

    Головний ливарник виконує такі функціональні завдання та обов'язки: керує виконанням всього комплексу робіт з технологічної підготовки ливарного виробництва; здійснює технічне керування ливарним виробництвом, забезпечуючи виконання виробничих програм випуску конкурентоспроможної продукції за заданим асортиментом та визначеними техніко-економічними показниками

    Начальник служби (промисловість) здійснює за видом діяльності служби організаційне та технічне керівництво виробничо-господарською діяльністю підпорядкованої служби підприємства. Забезпечує додержання заданої технології виробництва та правил технічної експлуатації устаткування; безаварійну роботу пристроїв і обладнання служби; безпечне ведення робіт і розроблення заходів щодо запобігання аваріям у господарстві служби; розроблення і впровадження заходів щодо підвищення продуктивності праці та зменшення витрат виробництва; використання раціональних форм мотивації праці; дотримання правил і норм з охорони праці, промислової санітарії та пожежної безпеки; дотримання виробничої та трудової дисципліни.

    Майстер конвертерного виробництва виконує такі функціональні завдання та обов'язки: організовує виконання змінних планових завдань з виробництва конвертерної сталі запланованого сортаменту в установлені строки та в повному обсязі, ефективне використання основних і оборотних фондів

    Начальник установки сміттєспалювальної пересувної виконує такі функціональні завдання та обов'язки: забезпечує правильну експлуатацію установки, дотримання правил і норм її технічної експлуатації, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища згідно з відповідними нормативними та методичними документами

    Начальник відділу зовнішньої кооперації виконує такі функціональні завдання та обов’язки: організовує забезпечення підрозділів підприємства комплектуючими виробами в обсязі, необхідному для виконання виробничої програми, ремонтно-експлуатаційних робіт і створення поточних нормативних запасів

    Геолог шахти: виконує на закріплених ділянках шахти (розрізу) комплекс геологічних робіт з вивчення залеглих вугільних пластів та побічних порід; проводить випробування гірничих виробок, відбір зразків порід корисних копалин для дослідження і поповнення еталонних колекцій з родовища

    Інженер-енергетик забезпечує енергопостачання будівельних об’єктів, підсобних виробництв і обслуговуючих господарств будівельної організації, експлуатацію та ремонт енергетичного устаткування; бере участь у розробленні планів виробництва та споживання електроенергії, палива, пари, газу, води, стисненого повітря; норм витрат палива та всіх видів енергії; перспективного розвитку енергетичного господарства будівельної організації

    Інженер конвертерного виробництва виконує такі функціональні завдання та обов'язки: планує роботу конвертерного виробництва, беручи участь у розробленні перспективних річних і місячних планів роботи конвертерного цеху (відділення), нових технологічних процесів і параметрів виплавляння, у складанні річних заявок на устаткування та матеріали

    Мехатронік виконує, під керівництвом інженерного працівника, технічне обслуговування інформаційних, технологічних, автоматизованих та мехатронних систем; забезпечує безперебійну роботу, і своєчасний ремонт мехатронного обладнання

    Інженер із впровадження нової техніки й технології розробляє пропозиції щодо впровадження у виробництво нової техніки та технології; плани з винахідництва та раціоналізації; розраховує та аналізує економічну ефективність заходів щодо впровадження нової техніки та технології, готує пропозиції з цих питань

    Інженер-технолог з переробки відходів виконує такі функціональні завдання та обов'язки: розробляє та впроваджує на практиці відповідні технологічні операції (процеси, режими), що пов'язані зі зміною фізичних, хімічних або біологічних властивостей відходів, що виникають у процесі виробництва продукції підприємства, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації, видалення або повторного використання у процесі виробництва продукції підприємства

    Еколог Здійснює контроль за додержанням у підрозділах підприємства чинного екологічного законодавства, інструкцій, стандартів і нормативів з охорони навколишнього середовища, сприяє зниженню шкідливого впливу виробничих факторів на життя і здоров’я працівників

    Інженер з профадаптації організовує та контролює програми з профадаптації нових працівників, професійного навчання і підвищення кваліфікації керівників, провідних фахівців та інших працівників підприємства (підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів на виробництві, економічне навчання, практичне навчання учнів і молодих фахівців в період проходження ними стажування, а також виробничої практики студентів і учнів)

    Економіст із ціноутворення адмініструє систему прайс-листів підприємства; здійснює контроль цін поставок, розблокування товару за зміни ціни поставки, фіксацію спеціальних умов поставки товару, збір та доведення до збутового підрозділу інформації про майбутні зміни цін і проблеми з поставками

    Технік-технолог із зварювання виконує такі функціональні завдання та обов'язки: систематизує, аналізує та обробляє інформацію за напрямком своєї діяльності; під керівництвом більш кваліфікованого працівника розробляє технологічні процеси виготовлення і ремонту типових зварних конструкцій, забезпечує їх відповідність чинним нормативним документам

    Механік цеху виконує такі функціональні завдання та обов’язки: забезпечує безаварійну і надійну роботу всіх видів устаткування цеху, його правильну експлуатацію, своєчасний якісний ремонт і технічне обслуговування, проводить роботи з модернізації і підвищення економічності ремонтного обслуговування обладнання

0