Банк посадових і робочих інструкцій

    Адміністратор відділу адміністративних послуг організовує надання адміністративних послуг шляхом взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

    Менеджер (управитель) з туризму організовує роботу із формування і просуванню туристичних послуг, надання інформації про наявні і перспективні туристичні послуги. Розробляє бізнес-план за напрямком своєї діяльності та контролює процес його реалізації. Забезпечує підготовку калькуляції турів (програм) у відповідності до діючої технології, опис турів (програм) та оновлення відповідних документів на їх реалізацію.

    Завідувач виробничої практики координує роботу майстрів виробничого навчання відділення та інших працівників з питань організації виробничої практики учнів відділення; бере участь у поточному і перспективному плануванні виробничого процесу на відділенні та його виконанні

    Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) здійснює комплекс заходів згідно із законодавством про банкрутство, у тому числі як розпорядник майна - заходи щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів боржника, проведення аналізу його фінансового становища, а також визначення наступної оптимальної процедури (санації, мирової угоди чи ліквідації) для задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів

    Директор театру-художній керівник приймає на роботу та звільняє з роботи працівників театру.

    Головний будівельник домобудівного комбінату погоджує питання щодо заміни матеріалів, виробів, конструкцій (без зниження якості будівельних робіт). Бере участь у проведенні перевірок відповідними органами та прийнятті в експлуатацію будівельних об’єктів у встановленому порядку. Забезпечує наявність технічних паспортів, сертифікатів та інших документів, що підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, обладнання, матеріалів тощо, а також документів, що відображають результати лабораторних випробувань.

    Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)  організовує та контролює роботу із забезпечення збереженості та належного утримання багатоквартирного житлового будинку (групи будинків) та елементів благоустрою, розташованих на прибудинковій території, згідно з правилами й нормами технічної експлуатації.  Планує, організовує та контролює огляд основних конструктивних елементів, огороджувальних конструкцій будинків і споруд, інженерних мереж, елементів благоустрою, розташованих на прибудинковій території.

    Директор технічний забезпечує підприємство торгово-технологічним обладнанням, електронними контрольно-касовими апаратами, обчислювальною та комп’ютерною технікою. Організує виконання експлуатаційних та ремонтних робіт. Перевіряє правильність визначення в заявках підрозділів підприємства потреби в устаткуванні та обладнанні.

    Менеджер (управитель) підприємства житлово-комунального господарства організовує управління комерційною діяльністю підприємства (окремим напрямком його діяльності), вживає заходів щодо формування попиту на послуги підприємства у сфері житлово-комунального господарства, організовує розроблення відповідної маркетингової політики просування послуг та визначає оптимальні маркетингові комунікації, обгрунтовує ринкове коригування ціни на послуги підприємства. Бере участь у розробці інноваційної та інвестиційної діяльності підприємства.

    Директор з капітального будівництва узгоджує з державними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони праці, та іншими органами питання, пов’язані з установленням, випробуванням та реєстрацією устаткування. Проводить роботу щодо створення безпечних умов праці. Керує структурними підрозділами і службами капітального будівництва будівельної корпорації.

    Медичний директор здійснює керівництво закладом охорони здоров’я у порядку делегованих йому керівником повноважень з медичних питань, відповідно до чинного законодавства України. У разі відсутності керівника за його дорученням виконує його обов’язки.

    Директор підприємства організовує роботу та ефективну взаємодію структурних підрозділів, спрямовує їх діяльність на розвиток і вдосконалення виробництва продукції чи надання послуг з урахуванням соціальних і ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи підприємства, зростання обсягів збуту продукції (надання послуг) і збільшення прибутку, поліпшення якості та зростання конкурентоспроможності вироблюваної продукції (надання послуг), їх відповідність світовим стандартам з метою освоєння вітчизняного та зарубіжних споживчих ринків, задоволення потреб населення у відповідних видах вітчизняної продукції (послугах)

    Директор виконавчий представляє Генеральному директору плани фінансово-господарської діяльності підприємства; здійснює господарське управління майном Товариства, без права його відчуження будь-яким способом; готує та подає Генеральному директору підприємства на затвердження Положення про внутрішні підрозділи підприємства, інструкції та інші акти внутрішнього регулювання діяльності підприємства; видає розпорядження, обов’язкові для усіх працівників підприємства, з усіх питань, що віднесені цим наказом до його відання

    Декан факультету університету зобов’язаний забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання дисциплін на факультеті відповідно до вимог стандартів вищої освіти; дотримання норм етики та моралі, не допускати упередженого ставлення до учасників навчально-виховного процесу на факультеті.

    Директор дошкільного навчального закладу забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти. Забезпечує в межах дошкільного навчального закладу виконання Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», інших законодавчих і нормативних актів, фінансово-господарчих документів і здійснює на цій основі загальне управління дошкільним навчальним закладом.

    При виконанні своїх обов’язків адміністратор бази даних аналізує інформаційні потреби структурних підрозділів підприємства. Здійснює нагляд за програмними засобами АІС «Податок», «1С «Підприємство», «1С «Бухгалтерія» та іншими, що використовуються відділом головної бухгалтерії, відділом кадрів та фінансовим відділом підприємства. Погоджує з відділом інформаційного забезпечення а також із філіями підприємства питання по вдосконаленню процесу зберігання і обробки інформації з метою забезпечення необхідної достовірності результатів і мінімізації часу розрахунків.

    Інженер електрозв’язку забезпечує надійну та якісну роботу технічних засобів електрозв’язку. Здійснює технічне обслуговування та ремонт апаратури, комутаційного та каналоутворюючого обладнання електрозв’язку відповідно до правил та інструкцій з технічної експлуатації та інших нормативних документів.

    Завідувач аспірантури та докторантури університету зобов’язаний організовувати та контролювати роботу зі складання річних і перспективних планів підготовки кандидатів та докторів наук, виконання плану особами, які знаходяться у творчих відпустках для завершення докторських і кандидатських дисертацій.

    Директор відділення  здійснює керівництво діяльністю відділення, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу. Забезпечує виконання покладених на відділення завдань щодо реалізації виробничо-господарської та фінансово-економічної діяльності підприємства.

0