Банк посадових і робочих інструкцій

    Завідувач виробничої практики координує роботу майстрів виробничого навчання відділення та інших працівників з питань організації виробничої практики учнів відділення; бере участь у поточному і перспективному плануванні виробничого процесу на відділенні та його виконанні

    Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) здійснює комплекс заходів згідно із законодавством про банкрутство, у тому числі як розпорядник майна - заходи щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів боржника, проведення аналізу його фінансового становища, а також визначення наступної оптимальної процедури (санації, мирової угоди чи ліквідації) для задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів

    Головний будівельник домобудівного комбінату погоджує питання щодо заміни матеріалів, виробів, конструкцій (без зниження якості будівельних робіт). Бере участь у проведенні перевірок відповідними органами та прийнятті в експлуатацію будівельних об’єктів у встановленому порядку. Забезпечує наявність технічних паспортів, сертифікатів та інших документів, що підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, обладнання, матеріалів тощо, а також документів, що відображають результати лабораторних випробувань.

    Директор з капітального будівництва узгоджує з державними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони праці, та іншими органами питання, пов’язані з установленням, випробуванням та реєстрацією устаткування. Проводить роботу щодо створення безпечних умов праці. Керує структурними підрозділами і службами капітального будівництва будівельної корпорації.

    Директор підприємства організовує роботу та ефективну взаємодію структурних підрозділів, спрямовує їх діяльність на розвиток і вдосконалення виробництва продукції чи надання послуг з урахуванням соціальних і ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи підприємства, зростання обсягів збуту продукції (надання послуг) і збільшення прибутку, поліпшення якості та зростання конкурентоспроможності вироблюваної продукції (надання послуг), їх відповідність світовим стандартам з метою освоєння вітчизняного та зарубіжних споживчих ринків, задоволення потреб населення у відповідних видах вітчизняної продукції (послугах)

    Директор виконавчий представляє Генеральному директору плани фінансово-господарської діяльності підприємства; здійснює господарське управління майном Товариства, без права його відчуження будь-яким способом; готує та подає Генеральному директору підприємства на затвердження Положення про внутрішні підрозділи підприємства, інструкції та інші акти внутрішнього регулювання діяльності підприємства; видає розпорядження, обов’язкові для усіх працівників підприємства, з усіх питань, що віднесені цим наказом до його відання

    Інженер електрозв’язку забезпечує надійну та якісну роботу технічних засобів електрозв’язку. Здійснює технічне обслуговування та ремонт апаратури, комутаційного та каналоутворюючого обладнання електрозв’язку відповідно до правил та інструкцій з технічної експлуатації та інших нормативних документів.

    Директор лабораторії організовує виконання дослідних робіт, передбачених у плані робіт лабораторії, що входить до складу служби головного інженера, визначає перспективи технічного розвитку по закріпленій тематиці, вибирає методи і засоби проведення лабораторних робіт

    Начальник курсів підвищення кваліфікації забезпечує постійне підвищення рівня професійних знань, умінь і навичок працівників підприємства відповідно із цілями і стратегією підприємства, кадровою політикою, напрямками і рівнем розвитку техніки, технології й організації керування, освоєнням нових видів виробів, робіт (послуг), наявними ресурсами й інтересами працівників для досягнення і підтримки високої ефективності праці по виробництву конкурентоздатної продукції

0