Банк посадових і робочих інструкцій

    Завідувач виробничої практики координує роботу майстрів виробничого навчання відділення та інших працівників з питань організації виробничої практики учнів відділення; бере участь у поточному і перспективному плануванні виробничого процесу на відділенні та його виконанні

    Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) здійснює комплекс заходів згідно із законодавством про банкрутство, у тому числі як розпорядник майна - заходи щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів боржника, проведення аналізу його фінансового становища, а також визначення наступної оптимальної процедури (санації, мирової угоди чи ліквідації) для задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів

    Головний будівельник домобудівного комбінату погоджує питання щодо заміни матеріалів, виробів, конструкцій (без зниження якості будівельних робіт). Бере участь у проведенні перевірок відповідними органами та прийнятті в експлуатацію будівельних об’єктів у встановленому порядку. Забезпечує наявність технічних паспортів, сертифікатів та інших документів, що підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, обладнання, матеріалів тощо, а також документів, що відображають результати лабораторних випробувань.

    Директор з капітального будівництва узгоджує з державними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони праці, та іншими органами питання, пов’язані з установленням, випробуванням та реєстрацією устаткування. Проводить роботу щодо створення безпечних умов праці. Керує структурними підрозділами і службами капітального будівництва будівельної корпорації.

    Директор підприємства організовує роботу та ефективну взаємодію структурних підрозділів, спрямовує їх діяльність на розвиток і вдосконалення виробництва продукції чи надання послуг з урахуванням соціальних і ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи підприємства, зростання обсягів збуту продукції (надання послуг) і збільшення прибутку, поліпшення якості та зростання конкурентоспроможності вироблюваної продукції (надання послуг), їх відповідність світовим стандартам з метою освоєння вітчизняного та зарубіжних споживчих ринків, задоволення потреб населення у відповідних видах вітчизняної продукції (послугах)

    Директор виконавчий представляє Генеральному директору плани фінансово-господарської діяльності підприємства; здійснює господарське управління майном Товариства, без права його відчуження будь-яким способом; готує та подає Генеральному директору підприємства на затвердження Положення про внутрішні підрозділи підприємства, інструкції та інші акти внутрішнього регулювання діяльності підприємства; видає розпорядження, обов’язкові для усіх працівників підприємства, з усіх питань, що віднесені цим наказом до його відання

    Директор лабораторії організовує виконання дослідних робіт, передбачених у плані робіт лабораторії, що входить до складу служби головного інженера, визначає перспективи технічного розвитку по закріпленій тематиці, вибирає методи і засоби проведення лабораторних робіт

    Начальник курсів підвищення кваліфікації забезпечує постійне підвищення рівня професійних знань, умінь і навичок працівників підприємства відповідно із цілями і стратегією підприємства, кадровою політикою, напрямками і рівнем розвитку техніки, технології й організації керування, освоєнням нових видів виробів, робіт (послуг), наявними ресурсами й інтересами працівників для досягнення і підтримки високої ефективності праці по виробництву конкурентоздатної продукції

0