Банк посадових і робочих інструкцій

    Менеджер (управитель) підприємства житлово-комунального господарства організовує управління комерційною діяльністю підприємства (окремим напрямком його діяльності), вживає заходів щодо формування попиту на послуги підприємства у сфері житлово-комунального господарства, організовує розроблення відповідної маркетингової політики просування послуг та визначає оптимальні маркетингові комунікації, обгрунтовує ринкове коригування ціни на послуги підприємства. Бере участь у розробці інноваційної та інвестиційної діяльності підприємства.

    Директор з капітального будівництва узгоджує з державними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони праці, та іншими органами питання, пов’язані з установленням, випробуванням та реєстрацією устаткування. Проводить роботу щодо створення безпечних умов праці. Керує структурними підрозділами і службами капітального будівництва будівельної корпорації.

    Медичний директор здійснює керівництво закладом охорони здоров’я у порядку делегованих йому керівником повноважень з медичних питань, відповідно до чинного законодавства України. У разі відсутності керівника за його дорученням виконує його обов’язки.

    Директор підприємства організовує роботу та ефективну взаємодію структурних підрозділів, спрямовує їх діяльність на розвиток і вдосконалення виробництва продукції чи надання послуг з урахуванням соціальних і ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи підприємства, зростання обсягів збуту продукції (надання послуг) і збільшення прибутку, поліпшення якості та зростання конкурентоспроможності вироблюваної продукції (надання послуг), їх відповідність світовим стандартам з метою освоєння вітчизняного та зарубіжних споживчих ринків, задоволення потреб населення у відповідних видах вітчизняної продукції (послугах)

    Директор виконавчий представляє Генеральному директору плани фінансово-господарської діяльності підприємства; здійснює господарське управління майном Товариства, без права його відчуження будь-яким способом; готує та подає Генеральному директору підприємства на затвердження Положення про внутрішні підрозділи підприємства, інструкції та інші акти внутрішнього регулювання діяльності підприємства; видає розпорядження, обов’язкові для усіх працівників підприємства, з усіх питань, що віднесені цим наказом до його відання

    Декан факультету університету зобов’язаний забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання дисциплін на факультеті відповідно до вимог стандартів вищої освіти; дотримання норм етики та моралі, не допускати упередженого ставлення до учасників навчально-виховного процесу на факультеті.

    Директор дошкільного навчального закладу забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти. Забезпечує в межах дошкільного навчального закладу виконання Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», інших законодавчих і нормативних актів, фінансово-господарчих документів і здійснює на цій основі загальне управління дошкільним навчальним закладом.

    При виконанні своїх обов’язків адміністратор бази даних аналізує інформаційні потреби структурних підрозділів підприємства. Здійснює нагляд за програмними засобами АІС «Податок», «1С «Підприємство», «1С «Бухгалтерія» та іншими, що використовуються відділом головної бухгалтерії, відділом кадрів та фінансовим відділом підприємства. Погоджує з відділом інформаційного забезпечення а також із філіями підприємства питання по вдосконаленню процесу зберігання і обробки інформації з метою забезпечення необхідної достовірності результатів і мінімізації часу розрахунків.

    Інженер електрозв’язку забезпечує надійну та якісну роботу технічних засобів електрозв’язку. Здійснює технічне обслуговування та ремонт апаратури, комутаційного та каналоутворюючого обладнання електрозв’язку відповідно до правил та інструкцій з технічної експлуатації та інших нормативних документів.

    Завідувач аспірантури та докторантури університету зобов’язаний організовувати та контролювати роботу зі складання річних і перспективних планів підготовки кандидатів та докторів наук, виконання плану особами, які знаходяться у творчих відпустках для завершення докторських і кандидатських дисертацій.

    Директор відділення  здійснює керівництво діяльністю відділення, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу. Забезпечує виконання покладених на відділення завдань щодо реалізації виробничо-господарської та фінансово-економічної діяльності підприємства.

    Завідувач кафедри здійснює планування, організацію та контроль учбової, учбово-методичної, науково-методичної, наукової та науково-дослідницької роботи кафедри за всіма формами отримання освіти.

    Завідувач позашкільного закладу визначає структуру закладу, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів. Організовує роботу позашкільного закладу за всіма напрямами діяльності.

    Директор лабораторії організовує виконання дослідних робіт, передбачених у плані робіт лабораторії, що входить до складу служби головного інженера, визначає перспективи технічного розвитку по закріпленій тематиці, вибирає методи і засоби проведення лабораторних робіт

    Начальник курсів підвищення кваліфікації забезпечує постійне підвищення рівня професійних знань, умінь і навичок працівників підприємства відповідно із цілями і стратегією підприємства, кадровою політикою, напрямками і рівнем розвитку техніки, технології й організації керування, освоєнням нових видів виробів, робіт (послуг), наявними ресурсами й інтересами працівників для досягнення і підтримки високої ефективності праці по виробництву конкурентоздатної продукції

    Завідувач відділення у коледжі здійснює організацію та безпосереднє керівництво навчально-виховною роботою на відділенні. Забезпечу. своєчасне складання планів роботи відділення, циклових комісій, навчальних кабінетів та лабораторій, тематичних планів викладачів, індивідуальних планів викладачів, планів роботи класних керівників та іншої навчально-методичної документації, а також контроль за їх виконанням.

    Завідувач лабораторії коледжу організовує аналізів відповідно до напряму діяльності лабораторії коледжу, забезпечує лабораторний контроль відповідності якості матеріалів чинним стандартам та технічним умовам.

    Аналітик комп’ютерних систем здійснює планування та аналіз своєї роботи. Бере участь у формуванні політики підприємства у сфері інформатизації його діяльності, готує проекти відповідних документів (концепцій, планів, заходів, програм, рішень тощо). Визначає та аналізує потреби підприємства в автоматизації різних бізнес-процесів на підприємстві, його вимоги щодо різних інформаційних комп’ютерних систем та програмних засобів. Сприяє замовнику у виборі варіанту оптимізації процесів виробництва товарів (робіт, послуг) з використанням інформаційної комп’ютерної системи.

0