Освітня діяльність

    Декан факультету університету зобов’язаний забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання дисциплін на факультеті відповідно до вимог стандартів вищої освіти; дотримання норм етики та моралі, не допускати упередженого ставлення до учасників навчально-виховного процесу на факультеті.

    Директор дошкільного навчального закладу забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти. Забезпечує в межах дошкільного навчального закладу виконання Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», інших законодавчих і нормативних актів, фінансово-господарчих документів і здійснює на цій основі загальне управління дошкільним навчальним закладом.

    Завідувач аспірантури та докторантури університету зобов’язаний організовувати та контролювати роботу зі складання річних і перспективних планів підготовки кандидатів та докторів наук, виконання плану особами, які знаходяться у творчих відпустках для завершення докторських і кандидатських дисертацій.

    Завідувач кафедри здійснює планування, організацію та контроль учбової, учбово-методичної, науково-методичної, наукової та науково-дослідницької роботи кафедри за всіма формами отримання освіти.

    Завідувач позашкільного закладу визначає структуру закладу, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів. Організовує роботу позашкільного закладу за всіма напрямами діяльності.

    Завідувач відділення у коледжі здійснює організацію та безпосереднє керівництво навчально-виховною роботою на відділенні. Забезпечу. своєчасне складання планів роботи відділення, циклових комісій, навчальних кабінетів та лабораторій, тематичних планів викладачів, індивідуальних планів викладачів, планів роботи класних керівників та іншої навчально-методичної документації, а також контроль за їх виконанням.

    Завідувач лабораторії коледжу організовує аналізів відповідно до напряму діяльності лабораторії коледжу, забезпечує лабораторний контроль відповідності якості матеріалів чинним стандартам та технічним умовам.

    Керівник виробничої практики організовує виробничу практику студентів, відповідно до діючих навчальних планів, графіків, практичного навчання студентів (складання графіків, проведення окремих видів виробничої практики, окремих робіт, графіків практичного навчання поза сіткою годин) і контроль за їх виконанням.

    Керівник студентського проектно-конструкторського бюро здійснює планування, організацію та контроль за підвищенням підготовки висококваліфікованих спеціалістів, які б оволоділи найновішими досягненнями науки і техніки, мали організаторські здібності у проведенні колективної творчої роботи.

    Вчитель загальноосвітнього навчального закладу з математики проводить навчання учнів відповідно до навчального плану, власного поурочного плану і розкладу занять. Здійснює календарне, поурочне планування викладання предмету.

    Методист заочного відділення університету бере участь у профорієнтаційній роботі з формування якісного контингенту заочного відділення університету. Перевіряє якість документації з організації прийому відповідно до Правил прийому.

    Методист з економічної освіти організовує і здійснює навчально-методичну роботу з усіх видів і форм професійної та економічної підготовки кадрів. Бере участь у плануванні навчання кадрів, у розробленні навчальних планів і програм, посібників і рекомендацій, складанні розкладу занять навчальних груп, доборі кадрів викладачів.

    Вихователь дошкільного навчального закладу планує, організовує, проводить педагогічну роботу, спрямовану на формування всебічно розвиненої особистості дитини. Створює оптимальні умови для фізичного та психічного розвитку дітей.

    Вчитель з початкової освіти здійснює навчання і виховання молодших школярів, проводить уроки та інші навчальні заняття у закріпленому за ним по розподілу навчального навантаження класі, забезпечує під час занять належний порядок і дисципліну.

    Вчитель з дошкільного виховання здійснює навчання і виховання учнів із урахуванням специфіки навчального предмета, проводить уроки й інші навчальні заняття згідно з розподілом навчального навантаження та розкладом занять. Забезпечує під час занять належний порядок і дисципліну.

    Викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів зобов’язаний виконувати навчальні плани та програми. Надавати знання, формувати вміння і навички диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей учнів.

    Асистент вихователя дошкільного навчального закладу бере участь в організації життєдіяльності дітей з урахуванням їхніх вікових та індивідуальних особливостей, сучасних тенденцій в оновленні змісту дошкільної освіти й освітніх технологій, побажань батьків, специфіки та можливостей дошкільного закладу.

    Викладач-стажист під загально-методичним керівництвом професіонала, призначеного керівництвом кафедри, організовує та проходить педагогічну практику з проведення навчальної та навчально-методичної роботи з окремих видів навчальних занять, окрім лекцій.

0