Наукові дослідження

    Головний зварник керує технологічною підготовкою виконання зварювальних робіт. Забезпечує виготовлення і випуск високоякісної продукції, удосконалення конструкцій виробів, їх технологічність, екологічність, високу продуктивність праці.

    Головний електрик здійснює керівництво проектуванням систем для генерації, передавання та розподілення електричної енергії, систем для електричних двигунів та іншого електроустаткування.

    Головний металург керує виконанням всього комплексу робіт з технологічної підготовки металургійного виробництва. Здійснює технічне керування виробництвом, забезпечуючи виконання виробничих програм випуску конкурентоспроможної продукції за заданим асортиментом та визначеними техніко-економічними показниками.

    Головний метролог організовує роботу з метрологічного забезпечення розроблення, виробництва, випробувань та експлуатації продукції, що випускається підприємством. Керує підготовкою проектів та планових завдань з упровадження нової вимірювальної техніки, організаційно-технічних заходів з підвищення ефективності виробництва, удосконалення метрологічного забезпечення, засобів та методів вимірювань, контролю та випробувань.

    Головний приладист здійснює систематичний контроль за безперебійною та технічно-правильною експлуатацією контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики, утриманням їх стану на потрібному рівні точності. Забезпечує своєчасне здавання на державну перевірку зразків контрольно-вимірювальних приладів, безпечну роботу технологічних установок за допомогою автоматичних блокувань та протиаварійних засобів захисту, що знаходяться у віданні служби.

    Завідувач лабораторії науково-дослідної здійснює безпосереднє керівництво лабораторією. Бере участь у формуванні наукових ідей у справі природно-заповідної діяльності, підготовці аналітичних матеріалів щодо реалізації державної політики з питань природно-заповідного середовища з використанням у практичній діяльності сучасних методів наукових досліджень, застосуванням  обчислювальної та комп’ютерної техніки. Виконує наукові теми, розділи, передбачені програмою “Літопис природи” та планами науково-технічних заходів.

    Вірусолог організовує робоче місце для проведення відповідних досліджень. Досліджує структури і механізми існування вірусів, особливості реакцій клітин на вірусні інфекції. Аналізує отриманні у ході досліджень данні, зіставляє їх з даними інших досліджень. Оцінює отримані результати, робить відповідні висновки і опрацьовує можливості і перспективи подальшої роботи.

    Науковий співробітник зоопарку здійснює дослідження та розробки відповідно до затвердженої програми, визначених термінів проведення робіт. Збирає, накопичує та обробляє наукову інформацію у межах завдання. Складає опис методів, що застосовувались, огляди, звіти про виконану роботу, готує доповіді та інші інформаційні документи.

    Провідний науковий співробітник зоопарку здійснює наукову роботу, наукове керівництво проведенням досліджень з окремих проблем, тем, завдань відповідно до профілю відділу й очолює групу наукових співробітників або є відповідальним виконавцем окремих складних дослідних завдань і напрямів наукових програм зоопарку. Обґрунтовує напрями нових досліджень і розробок, методи і способи їх виконання, вносить пропозиції до планів і програм наукової роботи.

    Старший науковий співробітник зоопарку веде наукову роботу, відповідає за тему (завдання).  Розробляє і обґрунтовує напрям, мету, завдання і методи виконання роботи, складає необхідну планову, звітну документацію. Забезпечує виконання досліджень (завдань) і подання звітів у визначені строки.

    Агроном-дослідник здійснює формування та вирішення задач, що виникають під час виконання науково-дослідної і виробничої діяльностей та ті, що вимагають для їх вирішення поглиблених професійних знань.  Досконало володіє та застосовує сучасні методології і методики організації наукових досліджень. Обирає необхідні методи досліджень, модифікує існуючі і розробляє нові, виходячи із конкретних завдань.

    Провідний науковий співробітник (музеєзнавство) здійснює наукову роботу в галузі наукового комплектування фондів, науково-дослідної, експозиційної і науково-освітньої діяльності музею. Здійснює наукове керівництво проведенням досліджень з окремих проблем, тем, завдань відповідно до профілю відділу й очолює групу наукових співробітників або є відповідальним виконавцем окремих складних дослідних завдань і напрямів музейних наукових програм.

    Старший науковий співробітник (музеєзнавство) здійснює наукове керівництво групою працівників під час дослідження самостійних тем, а також розробок, які є частиною (розділом, етапом) теми. Здійснює наукову роботу в галузі наукового комплектування фондів, науково-дослідної, експозиційної і науково-освітньої діяльності музею на основі індивідуального плану.

    Науковий співробітник (музеєзнавство) здійснює наукову роботу в галузі наукового комплектування фондів, науково-дослідної, експозиційної і науково-освітньої діяльності музею на основі індивідуального плану

0