Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

 

НАКАЗ

від 5 грудня 2008 р. № 489

 

Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці

 

Із змінами і доповненнями, внесеними

наказом Державного комітету статистики України

від 25 грудня 2009 р. № 496

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України «Про державну статистику», враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень підприємств, установ, організацій щодо обліку особового складу, використання робочого часу та розрахунків з працівниками із заробітної плати наказую:

1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2009 р. типові форми первинної облікової документації підприємств, установ, організацій, що додаються:

1.1. № П-1 «Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу».

1.2. Підпункт 1.2 пункту 1 виключено

(згідно з наказом Державного комітету

статистики України від 25 грудня 2009 р. № 496,

у зв’язку з цим пп. 1.3–1.7 уважати

відповідно пп. 1.2–1.6)

1.2. № П-3 «Наказ (розпорядження) про надання відпустки».

1.3. № П-4 «Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)».

1.4. № П-5 «Табель обліку використання робочого часу».

1.5. № П-6 «Розрахунково-платіжна відомість працівника».

1.6. № П-7 «Розрахунково-платіжна відомість (зведена)».

2. Департаменту статистики праці (Григорович Н. В.):

2.1. У тижневий строк надіслати головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики у місті Севастополі зразки типових форм первинної облікової документації, затверджених цим наказом.

2.2. Здійснювати методологічне керівництво застосуванням типових форм первинної облікової документації, затверджених цим наказом, для проведення державних статистичних спостережень.

3. Начальникам головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики у місті Севастополі довести до відома респондентів інформацію щодо затвердження типових форм первинної облікової документації.

4. Визнати такими, що втратили чинність, з 1 січня 2009 р.:

4.1. Наказ Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинного обліку по розрахунках з робітниками і службовцями по заробітній платі» від 22 травня 1996 р. № 144.

4.2. Наказ Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинного обліку» від 9 жовтня 1995 р. № 253.

4.3. Наказ Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинного обліку особового складу» від 27 жовтня 1995 р. № 277 в частині затвердження типової форми первинного обліку № П-2 «Особова картка».

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н. С.

 

Голова                                                                            О. Г. Осауленко

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра

праці та соціальної

політики України                                                         В. М. Онищук

 

_____________________________

Типова форма № П-1 

______________________________
Найменування підприємства
(установи, організації)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату України
від 5 грудня 2008 р. № 489 

 

НАКАЗ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ) № ____ від «___» ____________ 20__ р.
про прийняття на роботу

___________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

 

Прийняти на роботу з «___» ____________ 20__ р.
                                         до «___» ____________ 20__ р.
(заповнюється у разі строкового трудового договору (контракту))

Табельний номер 

 

______________________________________________________
назва структурного підрозділу
______________________________________________________
назва професії (посади), кваліфікація 

 

умови прийняття на роботу

(необхідне відмітити позначкою «х»): 

умови роботи:

(необхідне відмітити позначкою «х»): 

  на конкурсній основі 

робота:    основна        
   за сумісництвом 

  за умовами контракту
до ________ у разі необхідності вказати дату (дд.мм.рррр.) 

умови праці
(згідно атестації робочого місця):
________________________

  зі строком випробування
______ місяців 

___________________

  на час виконання певної роботи 

  тривалість робочого
дня (тижня) __ год. __ хв. 

  на період відсутності основного працівника

  тривалість робочого
дня (тижня) при роботі
з неповним робочим
часом ________________ год.

  із кадрового резерву 

  ________________________

  за результатами успішного стажування  

  ________________________

  переведення 

  _________________________

 ______________

 

 

Керівник підприємства

(установи, організації) _________________    __________________________

(підпис)                                               (прізвище, ім’я, по батькові)

 

З наказом

(розпорядженням)

Ознайомлений            __________________ «___» ____________ 20__ р.

(підпис працівника)

 

Типова форма № П-2 втратила чинність

(згідно з наказом Державного комітету статистики України

від 25 грудня 2009 р. № 496)

 

___________________________________

найменування підприємства (установи, організації)

Типова форма № П-3 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату України
від 5 грудня 2008 р. № 489 

 

  

Код ЄДРПОУ 

  

Дата складання 

  

 

НАКАЗ № _____

(розпорядження)

про надання відпустки

  

Табельний номер 

  

 

_________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

_________________________________________________________________

назва структурного підрозділу

_________________________________________________________________

назва професії (посади)

_________________________________________________________________

вид відпустки (щорічна основна, додаткова, навчальна, без збереження заробітної плати та ін.)

За період роботи з «___» ____________ 20__ р. по «___» ____________ 20__ р.

Період відпустки з «___» ____________ 20__ р. по «___» ____________ 20__ р.

на       календарних дні(в)

 

Надання матеріальної допомоги на оздоровлення (у разі необхідності відмітити х)

 

Керівник

підприємства

(установи, організації) ____________________       ________________________

                                                                 підпис                                 ПІБ

 

Керівник структурного

підрозділу                     ____________________      _______________________

                                                               підпис                                         ПІБ

 

З наказом (розпорядженням)

ознайомлений             _________________   «___» ____________ 20__ р.

підпис працівника

 

_________________________________

найменування підприємства (установи, організації)

Типова форма № П-4 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату України
від 5 грудня 2008 р. № 489 

 

  

Код ЄДРПОУ 

  

Дата складання 

  

 

НАКАЗ № ______

(РОЗПОРЯДЖЕННЯ)

про припинення трудового договору (контракту)

 

Звільнити «___» ____________ 20__ р.

 

  

Табельний номер 

  

_________________________________________________________________  
(прізвище, ім’я, по батькові)

_________________________________________________________________

(назва структурного підрозділу)

_________________________________________________________________

назва професії (посади), розряд, клас (категорія) кваліфікації

_________________________________________________________________

(причина звільнення)

_________________________________________________________________

(підстави звільнення)

Вихідна допомога ___________ грн ________ коп.

 

Керівник

підприємства

(установи, організації) ____________________       ________________________

                                                           підпис                                            ПІБ

 

З наказом (розпорядженням)

ознайомлений             _________________   «___» ____________ 20__ р.

                                              підпис працівника

 

________________

найменування підприємства (установи, організації)

________________

назва структурного підрозділу

Типова форма № П-5

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату України
від 5 грудня 2008 р. № 489 

 
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ _______________ 

Дата заповнення 

Звітний період 

  

з 

по 

  

  

 

ТАБЕЛЬ ОБЛІКУ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ

489_1

 

ТАБЕЛЬ ОБЛІКУ РОБОЧОГО ЧАСУ


(Зберегти в DOC)

Примітка.

1. На безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях, а також в окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами виробництва (роботи) не може бути додержана встановлена для даної категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, допускається за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) розрахунок підсумованого фонду робочого часу за місяць, по кожному працівнику. При цьому фонд робочого часу не повинен перевищувати нормальної його тривалості.

2. Форма носить рекомендаційний характер і складається із мінімальної кількості показників, необхідних для заповнення форм державних статистичних спостережень. При необхідності форма може бути доповнена іншими показниками, необхідними для обліку на підприємстві.

 

Типова форма № П-6

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Держкомстату України

від 5 грудня 2008 р. № 489

 

 

Код ЄДРПОУ

 

Найменування підприємства (установи, організації)

 

 

Дата за-пов-нен-ня

ПІБ

Стать

Та-бель-ний но-мер

Індиві-дуаль-ний іден-ти-фікацій-ний но-мер

Професія, посада

(код за Класи-фікатором професій)

Відпра-цьовано днів, (годин)

 

 

 

 

 

 

 

РОЗРАХУНКОВО-ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ

працівника

за _______________ 20____ р.

 

№ п/п

Нараховано за видами оплат

№ п/п

Утримано

вид оплати

на-ра-хо-ва-но, грн

вид утримання

утри-мано, грн

 

Фонд основної заробітної плати:

 

 

 

 

1

Тарифна ставка, посадовий оклад

 

1

Видано за І половину місяця (аванс)

 

2

Комісійні від реалізації продукції

 

 

Внески на загально-обов’язкове державне соціальне страхування:

 

3

Гонорар, авторська винагорода штатним праців-никам

 

2

до Пенсійного фонду

 

4

Оплата праці за час перебування у відрядженні

 

3

до Фонду зайнятості

 

5

Оплата за проф-навчання інших працівників

 

4

до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працез-
датності

 

6

Вартість продукції, виданої працівникам при нату-
ральній формі оплати праці

 

5

Податок на доходи фізичних осіб

 

7

Інші види нарахувань

 

6

Профспілкові внески

 

 

Фонд додаткової заробітної плати:

 

7

Аліменти

 

8

Премія

 

8

Аванс в банк

 

9

Відсоткові або комісійні винагороди

 

9

Каса (належить до видачі)

 

10

Оплата роботи в надурочний час, святкові та неробочі дні

 

 

 

 

11

Оплата днів відпочинку

 

 

 

 

12

Індексація заробітної плати

 

 

 

 

13

Компенсації працівникам у зв’язку з порушенням термінів виплати заробітної плати

 

 

 

 

14

Витрати на без-коштовний проїзд

 

 

 

 

15

Вартість форменого одягу

 

 

 

 

16

Відпустка за поточний місяць

 

 

 

 

17

Відпустка за наступний період

 

 

 

 

18

Інші нарахування за невідпра-цьований час (простої, медогляд та ін.)

 

 

 

 

19

Суміщення професій

 

 

 

 

20

Розширення зони обслуго-
вування або збільшення обсягу робіт

 

 

 

 

21

Виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника

 

 

 

 

22

Робота у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці

 

 

 

 

23

Інтенсивність праці

 

 

 

 

24

Робота в нічний час

 

 

 

 

25

Керівництво бригадою

 

 

 

 

26

Висока професійна майстерність

 

 

 

 

27

Класність водіям транс-
портних засобів

 

 

 

 

28

Високі досягнення праці

 

 

 

 

29

Виконання особливо важливої роботи на певний термін

 

 

 

 

30

Знання та використання в роботі іноземної мови

 

 

 

 

31

Допуск до державної таємниці

 

 

 

 

32

Дипло-
матичні ранги, персональні звання службових осіб, ранги державних службовців, кваліфікаційні класи суддів

 

 

 

 

33

Науковий ступінь

 

 

 

 

34

Нормативний час пересування у шахті

 

 

 

 

35

Робота на територіях радіо-активного забруднення

 

 

 

 

36

Інші надбавки та доплати

 

 

 

 

37

Інші види нарахувань

 

 

 

 

 

Інші заохочувальні та компен-
саційні виплати:

 

 

 

 

38

Винагороди та заохочення, що мають одноразовий характер

 

 

 

 

39

Матеріальна допомога, що має систе-
матичний характер

 

 

 

 

40

Виплати соціального характеру

 

 

 

 

41

Інші заохочувальні та компен-
саційні виплати

 

 

 

 

 

Інші виплати, що не належать до фонду оплати праці:

 

 

 

 

42

Допомоги та інші виплати, що здійс-
нюються за рахунок коштів фондів державного соціального страхування

 

 

 

 

43

Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацез-датності за рахунок коштів підприємства

 

 

 

 

44

Дивіденди, відсотки, виплати за паями

 

 

 

 

45

Витрати на відрядження

 

 

 

 

46

Матеріальна допомога разового характеру

 

 

 

 

47

Внески підприємств на медичне та пенсійне страхування працівників

 

 

 

 

48

Інші види нарахувань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за весь період:

 

 

 

 

 

 

Бухгалтер     _______________         _________
                                  (підпис)                       (ПІБ)

 

Типова форма № П-7

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Держкомстату України

від 5 грудня 2008 р. № 489

 

 

Код ЄДРПОУ

 

Найменування  підприємства (установи, організації)

Дата заповнення

 

 

РОЗРАХУНКОВО-ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ

(зведена)

за _______________20___р.

 

№ п/п

Нараховано за видами оплат

№ п/п

Утримано

вид оплати

на-
ра-
хо-
ва-
но,
грн

вид утримання

утри-мано, грн

 

Фонд основної заробітної плати:

 

 

 

 

1

Тарифна ставка, посадовий оклад

 

1

Видано за І половину місяця (аванс)

 

2

Комісійні від реалізації продукції

 

 

Внески на загально-обов’язкове державне соціальне стра-
хування:

 

3

Гонорар, авторська винагорода штатним працівникам

 

2

до Пенсійного фонду

 

4

Оплата праці за час перебування у відрядженні

 

3

до Фонду зайнятості

 

5

Оплата за профнавчання інших працівників

 

4

до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

 

6

Вартість продукції, виданої працівникам при натуральній формі оплати праці

 

5

Податок на доходи фізичних осіб

 

 

7

Інші види нарахувань

 

6

Профспілкові внески

 

 

Фонд додаткової заробітної плати:

 

7

Аліменти

 

8

Премія

 

8

Аванс в банк

 

9

Відсоткові або комісійні винагороди

 

9.

Каса (належить до видачі)

 

10

Оплата роботи в надурочний час, святкові та неробочі дні

 

 

 

 

11

Оплата днів відпочинку

 

 

 

 

12

Індексація заробітної плати

 

 

 

 

13

Компенсації працівникам у зв’язку з порушенням термінів виплати заробітної плати

 

 

 

 

14

Витрати на безкоштовний проїзд

 

 

 

 

15

Вартість форменого одягу

 

 

 

 

16

Відпустка за поточний місяць

 

 

 

 

17

Відпустка за наступний період

 

 

 

 

18

Інші нарахування за невідпрацьований час (простої, медогляд та ін.)

 

 

 

 

19

Суміщення професій

 

 

 

 

20

Розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт

 

 

 

 

21

Виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника

 

 

 

 

22

Робота у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці

 

 

 

 

23

Інтенсивність праці

 

 

 

 

24

Робота в нічний час

 

 

 

 

25

Керівництво бригадою

 

 

 

 

26

Висока професійна майстерність

 

 

 

 

27

Класність водіям транспортних засобів

 

 

 

 

28

Високі досягнення праці

 

 

 

 

29

Виконання особливо важливої роботи на певний термін

 

 

 

 

30

Знання та використання в роботі іноземної мови

 

 

 

 

31

Допуск до державної таємниці

 

 

 

 

32

Дипломатичні ранги, персональні звання службових осіб, ранги державних службовців, кваліфікаційні класи суддів

 

 

 

 

33

Науковий ступінь

 

 

 

 

34

Нормативний час пересування у шахті

 

 

 

 

35

Робота на територіях радіоактивного забруднення

 

 

 

 

36

Інші надбавки та доплати

 

 

 

 

37

Інші види нарахувань

 

 

 

 

 

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати:

 

 

 

 

38

Винагороди та заохочення, що мають одноразовий характер

 

 

 

 

39

Матеріальна допомога, що має систематичний характер

 

 

 

 

40

Виплати соціального характеру

 

 

 

 

41

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати

 

 

 

 

 

Інші виплати, що не належать до фонду оплати праці:

 

 

 

 

42

Допомоги та інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів фондів державного соціального страхування

 

 

 

 

43

Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства

 

 

 

 

44

Дивіденди, відсотки, виплати за паями

 

 

 

 

45

Витрати на відрядження

 

 

 

 

46

Матеріальна допомога разового характеру

 

 

 

 

47

Внески підприємств на медичне та пенсійне страхування працівників

 

 

 

 

48

Інші види нарахувань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за весь період по організації:

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер _______________ __________________________

                                            (підпис)                                      ПІБ

 

0