Держпраці навела основні принципи охорони праці жінок

    Особливі вимоги до охорони праці жінок забезпечують відповідні законодавчі норми. Це пов’язано з тим, що жінки мають певні фізичні, фізіологічні та соціальні особливості, які можуть впливати на реалізацію жінкою свого права на працю. Також дуже важливо дбати про здоров’я жінок, передбачати шкідливі фактори та виключати їх вплив.

    Рівні права жінки і чоловіка гарантує Конституція України. Цю рівність забезпечують спеціальні заходи з охорони праці і здоров’я жінок, створення умов, які дають можливість поєднувати працю з материнством.

Неприпустимо залучати жінок до робіт у нічний час, окрім тих галузей народного господарства, де це викликано особливою необхідністю і дозволяється як тимчасовий захід. Статтею 175 КЗпП «Обмеження працi жiнок на роботах у нiчний час» зазначено:

  • Залучення жiнок до робiт у нiчний час не допускається, за винятком тих галузей народного господарства, де це викликається особливою необхiднiстю i дозволяється як тимчасовий захiд.
  • Перелiк цих галузей i видiв робiт iз зазначенням максимальних термiнiв застосування працi жiнок у нiчний час затверджується КМУ.
  • Зазначенi у частинi першiй цiєї статтi обмеження не поширюються на жiнок, якi працюють на пiдприємствах, де зайнятi лише члени однiєї сiм’ї.

    Для жiнок, якi мають дiтей вiком до 14 рокiв або дитину з iнвалiдністю, може запроваджуватися за рахунок власних коштiв суб’єктів господарювання скорочена тривалість робочого часу (частина третя ст. 51 КЗпП).

    Статтею 174 КЗпП (ст. 10 Закону «Про охорону праці») встановлено заборону застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах, крім деяких підземних робіт (нефізичних робіт або робіт із санітарного та побутового обслуговування).

    Важливо, що законодавство України забороняє залучати жінок до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них норми (частина друга ст. 174 КЗпП, ст. 10 Закону про охорону праці). Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками встановлені наказом МОЗ.

0