Випуск 5 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників «Добувна промисловість»

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА І ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ 
УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА КОРПОРАЦІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРАВЛІННЯ УКРАЇНСЬКОГО КОНЦЕРНУ ТОРФ’ЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Випуск 5 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників «Добувна промисловість»

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
 від 2 жовтня 2013 року № 710

Добувна промисловість
Частина I

Розділ «Вугільна промисловість»
Керівники. Професіонали. Фахівці
Загальні професії робітників гірничих і гірничо-капітальних робіт
Загальні професії робітників збагачення, агломерації, брикетування
Професії робітників з видобування та збагачення вугілля, будівництва вугільних шахт і розрізів
Професії робітників гірничорятувальної служби  

Розділ «Видобування та оброблення матеріалів для будівництва»

Розділ «Видобування та перероблення торфу»

ВСТУП

Розділи «Вугільна промисловість», «Видобування та оброблення матеріалів для будівництва», «Видобування та перероблення торфу» випуску 5 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП) переглянуті та доопрацьовані з урахуванням змін і доповнень до змісту та обсягу робіт, які виникли під впливом впровадження досягнень науки, техніки, технології, організації виробництва та праці, нових вимог до якості продукції (послуг). У розділах враховані нові вимоги щодо розроблення кваліфікаційних характеристик і одночасно збережені наступність, традиції застосування та особливості будови випуску 4 ЕТКС «Горнодобывающая промышленность».

До розділу «Вугільна промисловість» включені професії працівників, специфічні для підприємств і організацій з видобування та перероблення вугілля, будівництва вугільних шахт і розрізів, а також гірничорятувальної служби. Внесені відповідні доповнення та зміни до змісту окремих кваліфікаційних характеристик згідно із зауваженнями та пропозиціями підприємств і установ галузі.

Розділ «Вугільна промисловість» складається із підрозділів: «Керівники. Професіонали. Фахівці», «Загальні професії робітників гірничих та гірничо-капітальних робіт», «Загальні професії робітників збагачення, агломерації, брикетування», «Професії робітників з видобування та збагачення вугілля, будівництва вугільних шахт і розрізів», «Професії робітників гірничорятувальної служби».

До розділу включені кваліфікаційні характеристики професій робітників: Машиніст підіймальної машини, Набирач проб у шахті, Оператор автоматичного газового захисту, Оператор сейсмопрогнозу, Респіраторник.

При використанні розділу «Вугільна промисловість» необхідно керуватися наступним: виконавцю, який вперше здійснює обслуговування агрегатів, машин та іншого технологічного обладнання, а також повністю не оволодів усім комплексом робіт для самостійного ведення технологічного процесу чи не має необхідних навичок у налагодженні та регулюванні обслуговуваної техніки, адміністрація підприємства за погодженням з профспілковим комітетом має право встановлювати розряд, знижений на один, всупереч передбаченому кваліфікаційною характеристикою, терміном до шести місяців.

Після закінчення цього терміну присвоюється остаточний розряд в установленому порядку. Протягом зазначеного терміну адміністрація підприємства зобов’язана допомагати такому робітникові в повному оволодінні всім комплексом робіт, зазначених у кваліфікаційній характеристиці відповідного розряду.

Робітники, зайняті на підземних роботах, повинні знати правила замірювання газів у повітрі та в разі потреби проводити таке замірювання на своєму робочому місці.

Робітники, зайняті обслуговуванням агрегатів, машин та механізмів, повинні виконувати роботи з обслуговування іншого обладнання, пристроїв і оснащення, розміщених на одній чи суміжних відмітках у комплекті з основним обладнанням; володіти слюсарною справою, знаннями та навичками в обсязі, необхідному для виявлення та усунення неполадок.

У зв’язку з впровадженням у виробництво технологій нових торфових виробів, в яких процеси сушіння торфу та пресування торфової маси аналогічні процесам під час брикетування торфу та пресування торфоплит, Укрторфом внесені зміни в найменуванні професій робітників Апаратник сушіння торфу та торфових виробів і Пресувальник торфових виробів.

Для ряду професій у характеристиці робіт нижчих розрядів, виходячи із умов чи характеру виробничої діяльності, зазначено, що виконання окремих робіт здійснюється під керівництвом робітника вищої кваліфікації, який у таких випадках повинен мати відповідний досвід і навички.

Крім робіт, передбачених кваліфікаційними характеристиками, робітники повинні також виконувати всі процеси та операції з приймання і здавання зміни, своєчасної підготовки робочого місця, обладнання, устаткування, інструментів, приладів та утримання їх у належному порядку; ведення установленої технічної документації, повинні знати різновиди браку, причини його виникнення, способи запобігання та усунення, передові методи і прийоми праці, виконувати та додержувати правил і норм охорони праці, правила внутрішнього трудового розпорядку.

Кваліфікаційні характеристики розроблені відповідно до шестирозрядної тарифної сітки. Розряди робіт установлені відповідно до їх складності без урахування небезпечних і шкідливих виробничих факторів, важких умов праці.

Порядок застосування кваліфікаційних характеристик, установлення і підвищення розрядів, внесення змін і доповнень вкладено в «Загальних положеннях Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників», які подані у випуску 1 ДКХП.

Розділи «Видобування і збагачення рудних та розсипних корисних копалин», «Агломерація руди», «Видобування і збагачення гірничо-хімічної сировини» складуть частину 2 випуску 5 ДКХП.  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства палива і енергетики України
від 14 січня 2000 р. № 62

ПОГОДЖЕНО
з Міністерством праці та соціальної політики України   

 

ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЕРІВНИКИ

1. ГОЛОВНИЙ ГЕОЛОГ

Завдання та обов’язки. Керує проведенням геологічних робіт на підприємствах (в організаціях), складанням геологічної характеристики шахтових полів, вугільних пластів та вмісних порід. Забезпечує: контроль за станом мінерально-сировинної бази та забезпеченістю шахт і розрізів розвіданими запасами вугілля та супутними корисними копалинами, здійснює аналіз даних з цих питань й розроблення відповідних пропозицій; методичне й технічне керівництво геологічними, геофізичними і гідрогеологічними роботами; оброблення, узагальнення матеріалів розвідувань та експлуатації родовищ, коригування геологічних карт; підготовку техніко-економічних обґрунтувань доцільності промислового освоєння вугільних родовищ; випробування та паспортизацію корисних копалин; складання гірничо-геологічних прогнозів при веденні гірничих робіт, методики прогнозування гірничо-геологічних умов експлуатації корисних копалин з урахуванням водно-мінералогічного балансу регіону та екологічних наслідків проведення гірничих робіт; складання встановленої геологічної документації, її збереження та своєчасне подання. Забезпечує проекти з проведення гірничих робіт геологічною характеристикою пласта, порід, внесення до них відомості про небезпечні зони і чинники. Здійснює: геологічний нагляд за напрямом гірничоексплуатаційних та розвідувальних робіт, повнотою та якістю відпрацювання вугільних родовищ і разом з ним залеглих корисних копалин, за недопущенням понаднормативних втрат корисних копалин та вибіркового відпрацювання запасів; розгляд проектів на зміну технічних меж шахт, аналіз геологічних матеріалів шахт, що закриваються, щорічний розрахунок і прогноз існування небезпечних геологічних зон, зон з раптових викидів вугілля, породи, газу і проривів води. Організовує: розроблення основних напрямів та планів розвитку геологорозвідувальних робіт; вживання заходів щодо удосконалення методів проведення геологічних робіт та впровадження нової техніки і сучасних технологій; облік руху геологічних запасів вугілля; здійснення заходів щодо захисту гірничих виробок від впливу підземних та паводкових вод. Бере участь: у розробленні та розгляді проектів будівництва, реконструкції шахт (розрізів), підготовці нових горизонтів, дільниць, блоків, консервації та ліквідації шахт (розрізів), гірничих відводів, планів розвитку гірничих робіт, проектів і схем розроблення попутно залягаючих корисних копалин, проектів осушення та інших проектів, пов’язаних з користуванням надрами; прийманні-передаванні розвіданих родовищ (дільниць) для промислового освоєння, в розробленні норм втрат та збіднювання корисних копалин при їх видобуванні, в контролі за визначенням та обліком цих втрат; у розробленні заходів щодо боротьби з раптовими викидами вугілля і газу, проривами води і пульпи, обвалюванням покрівлі, заходів щодо охорони надр та навколишнього середовища будівель і споруд від шкідливого впливу гірничих робіт; у погодженні геологічного обґрунтування щодо списання запасів з балансу підприємств. Готує дані про запаси, гірничо-геологічні умови залягання вугілля; геологічні висновки для будівництва на території залягання корисних копалин. Повідомляє згідно з посадовою інструкцією не менш ніж за місяць про підхід до нестійких гірничих порід, підземних і поверхневих водоймищ, геологічних порушень, зон підвищеного гірничого тиску (ПГТ), свердловин тощо, а при підході гірничих робіт на 20 м до них - не пізніше ніж за 3 доби. Контролює: ведення геологічних робіт; достовірність вихідних даних для обґрунтування розмірів охоронних ціликів; виконання вимог щодо охорони надр; правильність розміщення добуваних із надр корисних копалин і гірничих порід та виключення їх шкідливого впливу на довкілля; витрачання коштів на геологорозвідувальні роботи, відповідність проектів гірничо-геологічним умовам і їх виконання під час відвідування гірничих виробок (робіт). Керує працівниками служби, координує діяльність підрозділів, пов’язаних з підготовкою та проведенням геологічних робіт. Забезпечує геологічні служби нормативними документами, готує необхідну документацію для отримання ліцензії за користування надрами, посібниками, матеріалами, інструментами, приладами; добір, розставлення та укомплектування геологічними кадрами шахт, розрізів, вуглебудівельних організацій, підвищення їх кваліфікації. Веде: облік руху розвіданих і готових до виймання запасів корисних копалин, видобування на дільниці та експлуатаційних втрат; гірничографічну документацію, встановлену звітність на різних носіях інформації та забезпечує їх своєчасне подання.

Повинен знати: накази, постанови та рішення органів державної влади і місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості; накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства (організації), що стосуються геологічної служби; перспективи розвитку підприємства (організації); технологію геологорозвідувальних робіт; порядок проектування, планування та фінансування геологорозвідувальних робіт; порядок обліку родовищ та підрахунку запасів корисних копалин; вимоги до якості добувного вугілля; види геологорозвідувального обладнання та правила його експлуатації; екологічні програми розвитку регіону; порядок подання та затвердження геологічних звітів; правила обліку та зберігання геологічних матеріалів; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; сучасний вітчизняний та світовий досвід проведення геологорозвідувальних робіт; основи трудового законодавства та законодавства про охорону довкілля й надр; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; правила роботи на персональному комп’ютері.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 3 років, спеціаліста - не менше 5 років, у тому числі підземний стаж - не менше 1 року.

(пункт 1 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики та
 вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

2. ГОЛОВНИЙ ГІРНИК З БОРОТЬБИ З ВИКИДАМИ ВУГІЛЛЯ, ГАЗУ ТА ГІРНИЧИМИ УДАРАМИ

Завдання та обов’язки. Керує організацією робіт щодо боротьби з викидами вугілля, газу та гірничими ударами. Організовує розроблення та здійснює контроль за виконанням планів і профілактичних заходів щодо боротьби з викидами вугілля і газу на пластах, схильних до раптових викидів вугілля і газу; роботу служб щодо запобігання раптовим викидам; за виконанням вимог правил безпеки та інших нормативних документів з безпечного ведення робіт у шахті. Бере участь: в розгляді та погодженні проектів підготовки та відпрацювання виїмкових полів на пластах, небезпечних через раптовий викид вугілля, газу і гірничі удари; у визначенні потреб шахт у обладнанні, апаратурі та приладах для запобігання та прогнозування викидів вугілля, газу і гірничих ударів; у проведенні перевірок стану охорони праці; в проведенні промислових випробувань нового обладнання, апаратури і приладів; у розслідуванні аварій та нещасних випадків, пов’язаних з раптовими викидами вугілля, породи, газу і гірничими ударами. Готує проекти рішень за результатами науково-дослідних робіт щодо боротьби з викидами вугілля і газу, гірничими ударами; матеріали щодо віднесення пластів до небезпечних та загрозливих через гірничі удари, запобігання нещасним випадкам. Контролює: визначення параметрів захисної дії та зон опорного тиску, достовірність обліку впливу ціликів та крайових частин вугільних пластів; виконання заходів щодо прогнозу викидонебезпеки вугільних пластів і пісковиків, запобігання раптовим викидам вугілля, породи і газу, оцінювання ефективності застосовуваних способів боротьби з викидами; ведення обліку та аналіз викидів і гірничих ударів, випадків травматизму; відповідність проектів і паспортів відпрацьованих пластів, схильних до раптових викидів вугілля та газу, правилам безпеки та чинним інструкціям. Забезпечує ведення та своєчасне подання установленої документації та звітності.

Повинен знати: укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості; накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства; технологію гірничого виробництва; гірничо-геологічні умови залягання вугільних пластів; характеристики, режими роботи та правила експлуатації обладнання, приладів та апаратури для запобігання та прогнозування викидів вугілля, газу та гірничих ударів; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід підприємств щодо боротьби з викидами вугілля, газу і гірничими ударами; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 5 років.

3. ГОЛОВНИЙ ГІРНИК З БУРОВИБУХОВИХ РОБІТ

Завдання та обов’язки. Здійснює технічне керівництво організацією вибухових (буровибухових) робіт на підприємствах. Визначає: основні напрями, перспективи розвитку та впровадження раціональних схем буровибухових робіт; потреби у вибухових речовинах, матеріалах та обладнанні. Розробляє пропозиції щодо удосконалення технології, засобів механізації буровибухових робіт. Організовує: проведення випробувань та впровадження нових вибухових матеріалів і приладів. Впроваджує новітні методи, що підвищують безпеку та ефективність буровибухових робіт;. Поширює та організовує вивчення сучасного досвіду з питань ведення вибухових робіт та боротьби з пилом. Бере участь: у плануванні вибухових робіт та доведенні планових завдань до виконавців; у розгляді проектів шахт і розрізів, що будуються та реконструюються; в розробленні планів основних заходів з охорони праці; в розробленні заходів щодо зниження запиленості рудникової атмосфери, запобігання та локалізації вибухів вугільного пилу, запобігання та зниження захворюваності пневмоконіозом; у перевірці виробничих одиниць, підприємств та організацій з питань стану обліку, зберігання, транспортування, використання вибухових матеріалів та дотримання правил і норм охорони праці під час виконання вибухових робіт; у розробленні норм витрат вибухових матеріалів; у розподілі виділених фондів на проведення буровибухових робіт між виробничими одиницями, підприємствами та організаціями; у випробуванні нових видів вибухових матеріалів та засобів підривання, індивідуальних засобів захисту від пилу, матеріалів, приладів та обладнання, застосовуваних під час проведення буровибухових робіт та боротьби з вугільним пилом; у розслідуванні нещасних випадків і аварій, пов’язаних з порушенням правил безпеки під час виконання вибухових робіт та вибухом вугільного пилу; в розробленні заходів щодо їх запобігання; в складанні планів наукових досліджень щодо удосконалення буровибухових робіт; у прийманні іспитів персоналу дільниць вибухових робіт. Аналізує техніко-економічні показники буровибухових робіт. Розглядає і готує до затвердження чи погодження плани ліквідації аварій, заходи щодо боротьби з пилом, проекти комплексного знепилення. Контролює: ведення вибухових робіт; наявність та правильність ведення технічної документації при організації та проведенні вибухових робіт; виконання на підприємствах вимог Єдиних правил безпеки під час вибухових робіт та інших нормативних документів з вибухових робіт; своєчасне оформлення документації в органах державного нагляду за охороною праці та Управлінні внутрішніх справ на придбання, зберігання, транспортування та використання вибухових матеріалів строго за призначенням; організацію охорони складів вибухових матеріалів. Веде роботу з удосконалення паспортів буровибухових робіт. Планує роботи, програми і їх виконання на підставі нормативних вимог охорони праці та новітніх розробок з безпеки праці. Здійснює аналіз і веде облік випадків аварійності та травматизму за напрямом своєї діяльності. Бере участь у роботі з підготовки матеріалів розслідування смертельних випадків і групового травматизму, у розгляді та узгодженні програми розвитку гірничих робіт. Контролює забезпечення працівників нормативними актами про охорону праці і підвищення безпеки виробництва. Веде встановлену документацію і звітність на різних носіях інформації, та забезпечує їх своєчасне подання.

Повинен знати: укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості; накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства з питань ведення буровибухових робіт та боротьби з вугільним пилом; технологією гірничого виробництва; інструкції та правила експлуатації бурової техніки; Єдині правила безпеки під час вибухових робіт; положення та інструкції щодо розроблення технічної документації на бурові та вибухові роботи; правила зберігання та поводження з вибуховими матеріалами; передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі ведення буровибухових робіт та боротьби з вугільним пилом; основи економіки та організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; систему управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості; правила експлуатації комп’ютерної та організаційної техніки, навики роботи на персональному комп’ютері; правила користування інформаційно-правовими базами.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 3 років, спеціаліста - не менше 5 років, у тому числі підземний стаж - не менше 1 року.

(пункт 3 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

4. ГОЛОВНИЙ ГІРНИК З ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА ДЕГАЗАЦІЇ

Завдання та обов’язки. Керує організацією робіт з поліпшення стану вентиляційного господарства та забезпечення встановленого пилогазового режиму в шахтах; розробленням технічної документації з вентиляції та пилогазового режиму. Розробляє: заходи щодо поліпшення провітрювання, впровадження та експлуатації контрольно-вимірювальної апаратури з охорони та безпеки праці, заходи щодо прогнозів газонасиченості вугільних пластів і їх дегазації, зниження зовнішнього та внутрішнього витікання повітря. Організовує: газові та депресивні знімання на шахтах; промислові випробування нових приладів, апаратів та індивідуальних засобів захисту; розроблення перспективних та річних планів удосконалення вентиляції шахт та підземних виробок, здійснює контроль за їх виконанням. Забезпечує і контролює виконання: заходів щодо поліпшення провітрювання і дегазації, заходів, розроблених комісіями з розслідування аварій та нещасних випадків; впровадження науково-технічних досягнень та рекомендацій науково-дослідних інститутів у сфері вентиляції і дегазації, виконання законодавчих актів і нормативних документів; провітрювання гірничих виробок; своєчасну розробку та затвердження плану ліквідації аварій; роботу дільниць вентиляції і техніки безпеки, профілактичних робіт з техніки безпеки; дотримання правил користування засобами протиаварійного захисту; якість підготовки гірників, фахівців і посадовців щодо усунення передаварійних ситуацій, запобігання і ліквідація аварій у початковій стадії; навчання працівників умінню користуватися засобами індивідуального і колективного захисту, засобами протипожежного захисту; виконання вимог нормативних та інших документів з охорони праці по маршруту пересування на об’єктах поверхні та у підземних виробках. Бере участь: у розгляді планів розвитку гірничих робіт; у підготовці проектів, доповнень та змін до чинних правил, інструкцій з охорони та безпеки праці, боротьби з пилом, вентиляції, веденні робіт та утриманні виробок на дренажних шахтах; у розробленні пропозицій щодо розподілу і перерозподілу фондів на обладнання, контрольно-вимірювальну апаратуру та прилади для вентиляції і дегазації; в підготовленні та проведенні перевірок стану безпеки та охорони праці; в розслідуванні аварій та нещасних випадків, у розробленні заходів щодо їх запобігання, розслідуванні випадків загазувань гірничих виробок, нещасних випадків і припинення гірничих робіт внаслідок порушень провітрювання, пилогазового режиму, дегазації. Аналізує ефективність заходів щодо поліпшення провітрювання і дегазації. Розглядає і погоджує плани ліквідації аварій, вентиляційні режими та подає на затвердження територіальному управлінню державного нагляду за охороною праці списки особливо небезпечних через метан вибоїв, підготовчих виробок; надає пропозиції щодо проектів підготування нових горизонтів і дільниць, будівництва та реконструкції шахт, будівництва вентиляційних установок головного провітрювання та дегазації, установок обладнання шахт автоматичним газовим захистом. Готує матеріали щодо встановлення категорій з газу; проекти планів щодо впровадження нової техніки для вентиляції і дегазації. Здійснює контроль за: розрахунковим та фактичним розподілом повітря в гірничих виробках, роботою вакуум-станцій, пилогазовим режимом на шахтах; станом захисних пристроїв, виконанням шахтами вимог правил безпеки з пилогазового режиму. Бере участь у впровадженні і контролює роботу автоматизованих, уніфікованих телекомунікаційних систем захисту і контролю роботи гірничошахтового обладнання, аерогазового контролю шахти та автоматизованого диспетчерського керування гірничими машинами і технологічними комплексами. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації та звітності на різних носіях інформації.

Повинен знати: укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості; накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства з питань вентиляції і дегазації; технологію гірничого виробництва; основи аерогазодинаміки вугільних шахт; правила експлуатації гірничого, транспортного та енергетичного обладнання; обладнання, прилади і апарати для вентиляції та охорони і безпеки праці; сучасний вітчизняний та світовий досвід підприємств з питань вентиляції і дегазації; основи економіки та організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; принцип роботи уніфікованих телекомунікаційних систем захисту і контролю роботи гірничошахтового обладнання аерогазового контролю шахти та автоматизованого диспетчерського керування гірничими машинами і технологічними комплексами; правила експлуатації комп’ютерної та організаційної техніки, навики роботи на персональному комп’ютері; правила користування інформаційно-правовими базами.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 3 років, спеціаліста - не менше 5 років, у тому числі підземний стаж - не менше 1 року.

(пункт 4 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

5. ГОЛОВНИЙ ГІРНИК З ГІРНИЧИХ РОБІТ ГРУПИ ШАХТ (РОЗРІЗІВ)

Завдання та обов’язки. Забезпечує правильну експлуатацію родовищ корисних копалин, рентабельну роботу гірничих дільниць, ефективну експлуатацію гірничо-шахтового обладнання. Організовує: роботу щодо своєчасного досягнення проектних техніко-економічних показників та освоєння виробничих потужностей, удосконалення технології ведення гірничих робіт; оперативний контроль за виробничою діяльністю закріпленої групи шахт (розрізів); своєчасну підготовку фронту очисних робіт; облік виконаної роботи та простоїв. Вживає заходів щодо підвищення продуктивності та ефективності використання обладнання; скорочення непродуктивних витрат робочого часу. Бере участь: у розробленні планів гірничих робіт і заходів з впровадження прогресивних технологічних схем, пропозицій щодо розподілу і перерозподілу основного гірничо-шахтового обладнання; у розробленні графіків монтажу механізмів в очисних вибоях; у цільових та комплексних перевірках виробничої діяльності шахт (розрізів); у прийманні до експлуатації очисних вибоїв; у розробленні та здійсненні заходів щодо поліпшення умов праці, впровадження у виробництво досягнень науки й техніки, передового досвіду; в проведенні промислових випробувань нового обладнання; у виявленні та визначенні на шахтах (розрізах) обсягів відходів видобування та збагачування вугілля, придатних для використання в народному господарстві; в перевірках дотримання правил безпеки та охорони праці на шахтах (розрізах). Аналізує техніко-економічні показники виробничо-господарської діяльності закріпленої групи шахт (розрізів). Розглядає графіки передавання обладнання в капітальний ремонт. Контролює: виконання затвердженої річної програми розвитку гірничих робіт; виконання встановлених навантажень на очисні вибої, дотримання норм витрат та раціональне використання матеріальних ресурсів; виконання планів вантаження та перевезення вугілля, завдань щодо раціонального використання відходів видобування та збагачування; виконання графіка введення та вибуття лав; стан та ремонт гірничих виробок; виконання заходів щодо підготовки до роботи у весняно-зимовий період; дотримання правил технічної експлуатації, правил та норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту. Забезпечує ведення та своєчасне подання установленої документації та звітності.

Повинен знати: укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості; накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства; перспективи розвитку шахт (розрізів); технологію гірничого виробництва; схеми розкриття та підготовки шахтового поля; правила експлуатації гірничого обладнання; методи розрахунку норм витрат матеріалів та нормативів використання обладнання; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід, досягнення в галузі гірничого виробництва; основи економіки та організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 5 років.

6. ГОЛОВНИЙ ГІРНИК
З ПІДЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ І ПОВЕРХНІ ШАХТ

Завдання та обов’язки. Забезпечує проведення єдиної технологічної політики, удосконалення та розвиток транспортної системи на шахтах; безперебійну роботу засобів внутрішньошахтового транспорту; створення безпечних і здорових умов праці на підземному транспорті й транспорту технологічного комплексу поверхні шахт; утримання і експлуатацію гірничих виробок, рейкових колій, конвеєрних ліній, вагонеток відповідно до правил безпеки, правил технічної експлуатації та інших чинних документів; утримання транспортних засобів (локомотивів, конвеєрів, вагонеток тощо) у відповідності до вимог правил безпеки, правил технічної експлуатації та інших чинних документів; своєчасне проведення технічного огляду і налагоджувальних робіт стаціонарних конвеєрних ліній. Визначає умови, дільницю застосування шахтового транспорту та поверхневого технологічного комплексу і потребу в цьому обладнанні. Організовує заміну чи модернізацію, облік використання обладнання. Бере участь: у розробленні та впровадженні організаційно-технічних заходів, спрямованих на зниження трудомісткості робіт на внутрішньошахтовому транспорті та технологічному комплексі поверхні шахт, усунення простоїв і повнішого використання робочого часу; у визначенні потреб у матеріально-технічних ресурсах для підземного транспорту та поверхні, його розподілу; в проведенні промислових випробувань експериментальних зразків обладнання та засобів шахтового транспорту; в плануванні розвитку гірничих робіт; у розгляді проектів і технічної документації з експлуатації нового шахтового обладнання; у розгляді та погодженні проектів шахт, які заново будуються та реконструюються; у розробленні та здійсненні заходів щодо запобігання аваріям на шахтовому транспорті; в перевірках дотримання правил і норм охорони праці. Аналізує роботу дільниць підземного транспорту і технологічного комплексу поверхні шахт та причини виробничого травматизму на транспорті. Контролює: роботу підземного транспорту та поверхні шахт; виконання планів і заходів щодо розвитку та удосконалення транспортної мережі; комплексність постачання на шахту гірничотранспортного обладнання і його монтаж; дотримання норм, режимів та технічних умов експлуатації і ремонту гірничотранспортного обладнання; виготовлення запасних частин та капітальний ремонт обладнання на ремонтних заводах. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації і звітності на різних носіях інформації. Керує працівниками відділу.

Повинен знати: укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості; накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства; перспективи розвитку шахт; технологію робіт підземного транспорту, комплексу шахтової поверхні, виробничі потужності, режими роботи і конструкції гірничотранспортного обладнання та засобів механізації допоміжних робіт; правила технічної експлуатації обладнання; сучасний вітчизняний та світовий досвід удосконалення технологічних схем і організації праці на шахтовому транспорті та поверхневому комплексі; основи економіки і організації виробництва, праці і управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; знання та навики роботи на персональному комп’ютері.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 3 років, спеціаліста - не менше 5 років у тому числі підземний стаж - не менше 1 року.

(пункт 6 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

7. ГОЛОВНИЙ ГІРНИК З ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ

Завдання та обов’язки. Керує організацією робіт із забезпечення та поліпшення протипожежного стану шахт і розрізів. Організовує: роботу з проведення профілактичних заходів щодо запобігання пожеж на шахтах (розрізах); впровадження нових технічних засобів, що забезпечують протипожежну безпеку; роботу щодо випробування нової апаратури з протипожежного захисту; проведення навчальних тривог тощо. Розглядає і погоджує проекти, нормативні документи з протипожежного захисту; пропозиції щодо затвердження списку пластів, схильних до самозаймання; заходи щодо ведення вогняних робіт. Бере участь: у розробленні планів ліквідації аварій; у розгляді проектів реконструкції та будівництва шахт (розрізів); у визначенні потреб у розподілі протипожежного обладнання і матеріалів між шахтами і розрізами; в проведенні перевірок стану охорони праці та правил безпеки; в проведенні випробувань нових засобів пожежогасіння; в розслідуванні причин самозаймання вугільних пластів, аварій і нещасних випадків та розробленні заходів щодо їх запобігання. Здійснює: аналіз стану протипожежного захисту; контроль за протипожежним станом гірничих виробок та поверхневих споруд; методичне керівництво і контроль за правильним станом та своєчасним внесенням змін у плани ліквідації аварій; контроль за витратою матеріалів та засобів із запобігання і гасіння підземних пожеж, виконанням наказів і вказівок з питань протипожежного захисту, підготуванням звітних і довідкових матеріалів. Контролює: наявність і технічний стан протипожежних засобів на шахтах і розрізах: вентиляційних споруд, складів і пунктів зберігання вибухових матеріалів, обладнання, приладів, вибухових магістралей, сланцевих і водяних заслонів, водяних завіс, протипожежних поставів, засувок та рукавів до них, вогнегасників; повноту виймання вугілля при відпрацюванні пластів, схильних до самозаймання. Забезпечує ведення і своєчасне подання встановленої документації та звітності.

Повинен знати: укази, постанови, рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості; накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства; технологію гірничого виробництва; конструктивні особливості, призначення, режими роботи протипожежних приладів, апаратів та обладнання, правила їхньої технічної експлуатації; новітні досягнення науки й техніки з питань охорони праці та протипожежного захисту; основи економіки і організації виробництва, праці і управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 3 років, спеціаліста - не менше 5 років.

(пункт 7 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

8. ГОЛОВНИЙ ГІРНИК З ШАХТОВОГО (КАР’ЄРНОГО) БУДІВНИЦТВА

Завдання та обов’язки. Здійснює технічний нагляд за якістю будівництва об’єктів і споруд, монтажем обладнання і механізмів, виконуваних підрядними організаціями. Організовує: подання директорові з капітального будівництва планів проектно-пошукових робіт; отримання в проектних організаціях проектно-кошторисної документації та оформлення її до проведення робіт; підготовку і подання пропозицій щодо перспективного та поточного розвитку гірничо-капітальних робіт шахт (розрізів) з техніко-економічними обґрунтуваннями; подання вихідних для оформлення земельних відводів, позиційних списків по об’єктах будівництва; роботу комісії з питань передачі організації, що експлуатує, змонтованого обладнання і закінчених будівництвом об’єктів; підготовку і подання поправок до плану будівництва; претензійну роботу з підрядними організаціями; вивчення і впровадження передового досвіду в галузі гірничо-капітального будівництва. Розробляє пропозиції щодо прискореного введення в дію пускових об’єктів; графіки видавання проектної документації на шахтах (розрізах). Бере участь: у розробленні планів капітального будівництва; у розгляді та погодженні проектів об’єктів, що заново будуються і реконструюються, планів механізації гірничопрохідницьких робіт; у розгляді проектно-кошторисної документації; в огляді потайних та спеціальних робіт; у визначенні потреби в обладнанні та матеріалах. Надає підрядним організаціям необхідні документи для укладання договорів. Розглядає договори підряду на капітальне будівництво; у складі комісії проводить приймання виконаних обсягів робіт на групі шахт (розрізів) і здійснює контроль за оплатою у банківських установах. Контролює: виконання планів капітального будівництва; комплектування об’єктів обладнанням та кабельною продукцією; правильність віднесення витрат на капітальне будівництво. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації і звітності.

Повинен знати: укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості; накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства з питань капітального будівництва; технологію будівельних гірничо-капітальних робіт; матеріали з розроблення та оформлення технічної документації; правила фінансування капітального будівництва; основи банківської справи, будівельні норми і правила; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід підприємств у галузі капітального будівництва; основи економіки і організації виробництва, праці і управління; основи цивільного і трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 5 років.

9. ГОЛОВНИЙ ГІРНИК МЕХАНІЗОВАНИХ КОМПЛЕКСІВ

Завдання та обов’язки. Організовує роботу з комплектації, монтажу-демонтажу, ремонту та експлуатації механізованих комплексів. Розробляє: заходи щодо підвищення навантаження на вибій та діюче обладнання, плани обладнання лав механізованими комплексами, графіки монтажу та демонтажу механізованих комплексів і контролює їх дотримання. Бере участь у: складанні графіків капітального ремонту обладнання механізованих комплексів; проектуванні та впровадженні раціональної організації праці в комплексно-механізованих вибоях; розробленні пропозицій щодо розподілу і перерозподілу між шахтами механізованих комплексів та запасних частин до них; створенні безпечних умов праці та висуванні пропозицій щодо поліпшення режиму роботи комплексно-механізованих лав; розслідуванні аварій та нещасних випадків; здійсненні заходів щодо впровадження у виробництво новітніх досягнень науки і техніки, сучасного світового досвіду; в проведенні промислових випробувань нового обладнання; прийнятті в експлуатацію нових комплексно-механізованих вибоїв; проведенні інвентаризації механізованих комплексів. Аналізує: роботу лав, обладнаних механізованими комплексами, навантаження та продуктивність комплексів і робітників в механізованих лавах; причини аварійності та травматизму. Готує пропозиції щодо ефективного використання механізованих комплексів, забезпечення навантаження на них не менше галузевих нормативів; заходи щодо забезпечення нормативних термінів при їх монтажі і демонтажі. Розглядає матеріали щодо списання обладнання механізованих комплексів. Контролює: роботу комплексно-механізованих лав, експлуатацію механізованих комплексів; виконання заходів щодо збільшення навантаження і ефективного використання механізованих комплексів; виконання графіків з виконання капітальних ремонтів і своєчасного списання забійного обладнання, механізованих комплексів; дотримання правил і норм щодо охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації і звітності на різних носіях інформації.

Повинен знати: укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості; накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства; технологію гірничого виробництва; характеристики та режими гірничошахтового обладнання; технологію ремонтних, монтажно-демонтажних робіт; досвід комплексно-механізованого видобування вугілля вітчизняних і зарубіжних підприємств; основи економіки та організації виробництва, праці і управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; правила роботи на персональному комп’ютері.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців відповідного професійного спрямування - не менше 5 років, у тому числі підземний стаж - не менше 1 року.

(пункт 9 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

9.1. ГОЛОВНИЙ ГІРНИК
З БОРОТЬБИ З ГАЗОДИНАМІЧНИМИ ЯВИЩАМИ

Завдання та обов’язки. Керує організацією робіт щодо боротьби з викидами вугілля, газу, породи, суфлярним виділенням газу та гірничими ударами. Організовує: розроблення та здійснює контроль за виконанням планів і профілактичних заходів щодо боротьби з викидами вугілля, газу і породи на пластах, схильних до раптових викидів вугілля і газу; роботу служб щодо запобігання раптовим викидам; виконання вимог правил безпеки та інших нормативних документів з безпечного ведення робіт у шахті. Бере участь: в розгляді та погодженні проектів підготовки та відпрацювання виїмкових полів на пластах, небезпечних через раптовий викид вугілля, газу і гірничі удари; у визначенні потреб шахт у обладнанні, апаратурі та приладах для запобігання та прогнозування викидів вугілля, газу і гірничих ударів; у проведенні перевірок стану охорони праці; в проведенні промислових випробувань нового обладнання, апаратури і приладів; у розслідуванні аварій та нещасних випадків, пов’язаних з раптовими викидами вугілля, породи, газу і гірничими ударами. Готує проекти рішень за результатами науково-дослідних робіт щодо боротьби з викидами вугілля і газу, гірничими ударами; матеріали щодо віднесення пластів до небезпечних та загрозливих через гірничі удари, запобігання нещасним випадкам. Контролює: визначення параметрів захисної дії та зон опорного тиску, достовірність обліку впливу ціликів та крайових частин вугільних пластів; виконання заходів щодо прогнозу викидонебезпеки вугільних пластів і пісковиків, запобігання раптовим викидам вугілля, породи і газу. Бере участь у координації і контролі роботи служб з автоматизованого газового захисту, сейсмоакустичного прогнозу, профілактичних робіт, уніфікованих телекомунікаційних систем диспетчерського контролю за аерогазовим станом рудникової атмосфери, роботою гірничошахтового обладнання та автоматизованого керування гірничими машинами, технологічними комплексами. Оцінює ефективність застосовуваного обладнання, апаратури і систем попередження та захисту від газодинамічних явищ, способів боротьби з викидами тощо. Веде облік, обробку інформації з різних носіїв та здійснює аналіз викидів і гірничих ударів, випадків травматизму. Встановлює відповідність проектів і паспортів відпрацьованих пластів, схильних до раптових викидів вугілля та газу, правилам безпеки та чинним інструкціям. Забезпечує ведення та своєчасне подання установленої документації та звітності.

Повинен знати: укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості; накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства; технологію гірничого виробництва; гірничо-геологічні умови залягання вугільних пластів; характеристики, режими роботи та правила експлуатації обладнання, приладів та апаратури для запобігання та прогнозування викидів вугілля, газу та гірничих ударів; порядок функціонування автоматизованого газового захисту, сейсмоакустичного прогнозу, уніфікованих телекомунікаційних та інших систем захисту і попередження на різних носіях інформації; сучасний вітчизняний та світовий досвід боротьби з викидами вугілля, газу і гірничими ударами; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту, правила експлуатації і користування персональним комп’ютером, знання основних програм, текстових редакторів, електронних таблиць тощо.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 3 років, спеціаліста - не менше 5 років, у тому числі підземний стаж - не менше 1 року.

(розділ доповнено пунктом 9.1 згідно з наказом Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

10. ГОЛОВНИЙ ЗБАГАЧУВАЧ

Завдання та обов’язки. Керує розробленням заходів щодо вдосконалення технології збагачення вугілля, механізації робіт на збагачувальних фабриках. Забезпечує: виконання планів збагачення, розсортування вугілля та випуску сортового палива; дотримання технологічної і виробничої дисципліни на збагачувальних (брикетних) фабриках, поверхневих технологічних комплексах, установках. Організовує: освоєння виробничих потужностей збагачувальних (брикетних) фабрик, введення в дію нових машин і механізмів; розроблення і впровадження організаційно-технічних заходів, спрямованих на підвищення продуктивності праці, поліпшення якості перероблюваного вугілля, зниження собівартості продукції, розроблення проектів стандартів та технічних умов на якість вугілля на підприємствах об’єднання; промислові випробування нового вуглезбагачувального обладнання та технологічних процесів вуглезбагачення; розроблення проектів нормативно-технічної документації на продукцію, що випускається із відходів видобування та збагачення вугілля; підготовку та впровадження заходів щодо збільшення ресурсів вугілля для коксування та іншої мети. Бере участь: у розробленні довготермінових програм розвитку об’єднання, планів збагачення вугілля, науково-дослідних робіт щодо збагачення та комплексного використання відходів видобування і збагачення вугілля; у плануванні сировинних баз збагачувальних (брикетних) фабрик; у визначенні потреби в збагачувальному обладнанні і матеріалах; у розробленні проектно-кошторисної документації на будівництво та реконструкцію збагачувальних фабрик; у погодженні технічних умов на якість відвантажуваних вугілля і продуктів збагачення; у перевірках дотримання на фабриках правил охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; в розслідуванні нещасних випадків і аварій та розробленні заходів щодо їх запобігання. Аналізує техніко-економічні показники роботи збагачувальних фабрик; баланс продуктів збагачення. Складає: графіки освоєння виробничих потужностей збагачувальними (брикетними) фабриками, установками та сортувалками; плани завезення рядового (несортованого) вугілля; план заміни та модернізації застарілого обладнання. Контролює: дотримання технології виробництва та використання збагачувального обладнання відповідно до затверджених норм; виконання заходів щодо поліпшення якості продуктів збагачення; забезпечення фабрик сировиною та залізничними вагонами, необхідними матеріалами та запасними частинами; дотримання режиму роботи фабрик та ефективне використання робочого часу. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації і звітності.

Повинен знати: укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості; накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства; перспективи розвитку та технологію гірничого виробництва і збагачення; виробничі потужності і режими роботи збагачувальних фабрик; технічні вимоги до сировини та продуктів збагачення; вимоги організації праці при проектуванні технологічних процесів; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід підприємств у галузі збагачення корисних копалин; основи економіки та організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства та законодавства про охорону природи, надр; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 5 років.

11. ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР ВУЗЛА ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ

Завдання та обов’язки. Здійснює технічне керівництво щодо експлуатації та розвитку засобів виробничо-технічного зв’язку (ВТЗ). Забезпечує: високоякісну і безперебійну роботу апаратури місцевого телефонного і далекого зв’язку, з’єднувальних ліній зв’язку, гучномовної апаратури, диспетчерського і радіозв’язку, електро- і радіовимірювальних приладів; розроблення планів і заходів щодо автоматизації процесів комунікації, контролю, вимірювань та налагодження засобів ВТЗ в об’єднанні, розслідування аварій і тривалого пошкодження засобів і ліній зв’язку та розроблення відповідних заходів щодо їх запобігання; створення здорових і безпечних умов праці для працівників, що обслуговують засоби ВТЗ. Організовує: розроблення основних напрямів перспективних і річних планів підвищення технічного рівня, капітального і поточного ремонту засобів ВТЗ; роботу щодо удосконалення загальної й технічної експлуатації засобів зв’язку, механізації та автоматизації виробничих процесів; розроблення графіків налагодження та ревізій апаратури зв’язку; впровадження нової техніки і технології; роботу щодо проведення експлуатаційних випробувань зразків нової апаратури, обладнання і матеріалів, готує висновки щодо їх застосування; облік наявності технічних засобів, а також забезпечення цехів (дільниць) необхідною технічною і схемною документацією, інструкціями, посібниками і довідковими матеріалами; технічний нагляд за перебігом будівництва та введенням в експлуатацію об’єктів ВТЗ; роботу з раціоналізації та винахідництва. Бере участь: у розподілі між підприємствами й організаціями та об’єднаннями виділених фондів на апаратуру і матеріали виробничо-технічного зв’язку; у розгляді та погодженні проектів об’єктів ВТЗ, що заново будуються та реконструюються; у прийманні в експлуатацію споруд і об’єктів зв’язку; в списанні з балансу застарілих, спрацьованих і не придатних для подальшого використання засобів зв’язку, в розробленні комплексного плану соціально-економічного розвитку і колективного договору. Здійснює: контроль за розробленням та дотриманням норм використання та витрат обладнання, кабельної продукції та інших матеріалів ВТЗ; за складанням зведеного паспорта обладнання та споруд зв’язку; заяву претензій і оформлення рекламацій у зв’язку з порушенням постачальником умов договору про постачання апаратури і матеріалів ВТЗ; контроль за дотриманням працівниками вузла виробничо-технологічного зв’язку правил та норм щодо охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту. Розглядає пропозиції, заяви та скарги громадян. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації та звітності.

Повинен знати: укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості; накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства, що стосуються діяльності вузла виробничо-технологічного зв’язку; правила технічної експлуатації, проектування, будівництва та ремонту засобів виробничо-технологічного зв’язку; схеми організації та побудови зв’язків; основні технічні характеристики, скелетні і принципові схеми технічних засобів; технологічні процеси щодо обслуговування зв’язку, апаратури, обладнання та споруд; Закон України «Про зв’язок», статут про дисципліну працівників зв’язку; будівельні норми і правила при будівництві споруд зв’язку; порядок прийняття в експлуатацію нових, реконструйованих і після капітального ремонту споруд зв’язку; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід підприємств в галузі виробничо-технологічного зв’язку; основи економіки та організації виробництва, праці та управління; основи цивільного та трудового законодавства; правила й норми охорони праці промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 5 років.

12. ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР ДИРЕКЦІЇ З КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА

Завдання та обов’язки. Керує шахтовим, промисловим та цивільним будівництвом; розробленням і здійсненням заходів щодо впровадження нової техніки, механізації гірничопрохідницьких і будівельно-монтажних робіт; випробуваннями нових машин і механізмів. Визначає основні напрями технічного розвитку капітального будівництва. Забезпечує: технічний нагляд за термінами і якістю виконання будівельно-монтажних робіт; своєчасне оформлення і затвердження земельних відводів для об’єктів, що заново будуються і реконструюються; підготовку та видання завдань на проектування зі всіма необхідними матеріалами; контроль за фінансуванням об’єктів, що будуються. Організовує: розроблення і виконання планів щодо розвитку власної бази будіндустрії; розроблення внутрішніх титульних списків; виконання заходів щодо удосконалення та розвитку будівництва; розроблення планів проектно-пошукових робіт, і впровадження нової техніки й технології; використання відходів видобування та збагачення вугілля у будівництві, на підприємствах будіндустрії. Розробляє і здійснює заходи щодо підвищення капітального будівництва та зменшення обсягів незавершеного будівництва, удосконалення технології та організації виробництва, впровадження засобів механізації й автоматизації виробництва. Складає завдання на розроблення технічних проектів та затверджує їх. Бере участь: у розгляданні та погодженні планів капітального будівництва; у розгляданні проектно-кошторисної документації на будівництво; у складанні титульних списків будівництв і об’єктів виробничого, культурно-побутового призначення та житлового будівництва; в розподілі лімітів (фондів); у впровадженні та поширенні передового досвіду в технології та організації будівництва; в прийманні в експлуатацію закінчених об’єктів; у розробленні заходів щодо поліпшення протипожежного стану на об’єктах, що будуються і реконструюються; у розробленні норм запасів сировини і матеріалів, додаткових одиничних розцінок, кошторисних цін, погодженні та затвердженні їх. Розглядає раціоналізаторські пропозиції. Готує експертні висновки: документацію до затвердження норм витрат будівельних матеріалів. Контролює: раціональне використання капітальних вкладень; комплектність і якість проектно-кошторисної документації; якість виконання робіт генеральним підрядником; дотримання правил і норм, охорони праці та промислової санітарії під час ведення будівельно-монтажних робіт; своєчасне і якісне подання виробничими одиницями необхідних даних для проектування; оформлення земельних відводів під об’єкти, що заново будуються на стадії проектування.

Повинен знати: укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості; накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства з питань капітального будівництва; технологію будівельних гірничо-капітальних робіт; організацію капітального будівництва і матеріально-технічного постачання, методи організації управління, планування, обліку та аналізу кількісних і якісних показників роботи; правила фінансування капітального будівництва; порядок складання проектно-кошторисної документації; будівельні норми і правила; економіку та організацію виробництва, праці і управління; методи визначення економічної ефективності від впровадження нової техніки і технології, раціоналізаторських пропозицій та винаходів; основи цивільного та трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 5 років.

13. ГОЛОВНИЙ МАРКШЕЙДЕР

Завдання та обов’язки. Керує виконанням маркшейдерських робіт у об’єднанні (на підприємстві, в організації), проведенні зйомок і замірів підземних і відкритих гірничих виробок, будівельних майданчиків. Забезпечує: виконання топографо-геодезичних і маркшейдерських робіт на шахті з позначенням їх результатів на планах гірничих робіт силами маркшейдерської служби і залучених організацій або фахівців; визначення раціональних та ефективних схем розвитку гірничих робіт на основі детального вивчення гірничотехнічних, гідрогеологічних та інших умов залягання родовищ корисних копалин; визначення та облік на основі маркшейдерської та геологічної документації обсягів розкривних і очисних робіт, підготовчих виробок, залишків вугілля на складах, видобування та втрат вугілля в надрах, а також стан розкритих, підготовлених і готових до виймання запасів вугілля; розроблення та дотримання нормативних і планових втрат вугілля під час його видобування; облік і контроль за станом гірничих виробок, правильність вибору, своєчасне погодження та затвердження заходів охорони існуючих об’єктів поверхні, що підлягають підробленню, та контроль за будівництвом об’єктів на гірничому відводі без конструктивних заходів захисту; планування капітальних маркшейдерських робіт, виконуваних бюро спеціалізованих маркшейдерських робіт і підрядними організаціями; своєчасне і якісне виготовлення, поповнення і подання у відповідні органи встановленої звітності та обмінної графічної документації. Надає виробничій службі прогнозну інформацію про наявність небезпечних зон під час розроблення запасів вугілля. Організовує: своєчасне і високоякісне виконання маркшейдерських робіт для повного і комплексного використання вугільних родовищ; побудову і розвиток маркшейдерських та опорних знімальних мереж на земній поверхні та в гірничих виробках; проведення зйомок земної поверхні, її об’єктів і гірничих виробок, поздовжніх профілів, вертикальних профілів, вертикальних розрізів та іншої маркшейдерської документації, винесення в натуру геометричних елементів проектів гірничих виробок, технологічних споруд, будівель, комунікацій, межі безпечного ведення гірничих робіт, бар’єрних та запобіжних ціликів; проведення інструментального спостереження за процесами зсування гірничих порід, деформації земної поверхні, будівель та споруд, за стійкістю уступів, бортів розрізів та укосів відвалів; удосконалення організації та методів ведення маркшейдерських робіт на основі широкого впровадження новітніх досягнень науки, техніки та передового досвіду. Бере участь у: розробленні планів розвитку підприємств з видобування вугілля щодо забезпечення охорони надр та раціонального використання мінеральних ресурсів, оптимального і безпечного ведення гірничих робіт поблизу небезпечних зон; розробленні проектів відведення земельних ділянок під розроблення родовищ та рекультивації порушених гірничими роботами земель; розробленні та розгляді проектів будівництва, реконструкції, консервації або ліквідації підприємств з урахуванням повноти відпрацювання запасів та безпеки в межах компетенції маркшейдерської служби; в роботі з прийняття розвіданих родовищ корисних копалин, прийнятті в експлуатацію нових та реконструйованих шахт (розрізів); розробленні планів запобігання, ліквідації аварій, охороні будівель, споруд та навколишнього середовища від шкідливого впливу гірничих робіт, раціонального та комплексного використання запасів корисних копалин, роботі комісії з приймання і бракування гірничих робіт, здавання в експлуатацію нових горизонтів, блоків, списання запасів вугілля, що не підтвердилися, некондиційних і нерентабельних до відробітку. Контролює: відповідність фактичного розвитку гірничих робіт проектам і календарним планам їх проведення; виконання вимог щодо охорони надр, забезпечення найповнішого видобування вугілля з надр та інших сумісно з ним залеглих корисних копалин; виконання заходів щодо безпечного ведення гірничих робіт у небезпечних зонах охорони будівель, споруд та природних об’єктів від шкідливого впливу гірничих робіт та інших вимог, що стосуються діяльності маркшейдерської служби. Готує і отримує згідно з чинним законодавством необхідні документи на земельні ділянки, які зайняті шахтою. Керує працівниками служби, координує діяльність підрозділів, пов’язаних з проведенням маркшейдерських робіт; попереджує головного інженера про перетин гірничими роботами геологічних порушень, наближення до бар’єрних і запобіжних ціликів, старих і затоплених виробок, свердловин тощо (згідно з вимогами нормативно - правових актів). Забезпечує маркшейдерські служби необхідними нормативними документами, посібниками, вимірювальними, обчислювальними засобами; виконання робіт з ремонту та тарування маркшейдерських приладів і інструментів; добір, розставляння та укомплектування маркшейдерськими кадрами шахт, розрізів, вугільнобудівельних організацій, підвищення їх кваліфікації. Здійснює загальношахтовий контроль за веденням гірничих робіт відповідно до затвердженої програми їх розвитку. Організовує виміри зазорів і профілів армування вертикальних стволів. Контролює: проведення гірничих виробок в частині напрямку, профілю, перерізу; ведення гірничих робіт під затопленими і старими гірничими виробками; виконання заходів щодо якісної ізоляції (погашення) виробок, що мають вихід на поверхню; виконання вимог нормативних та інших документів з охорони праці по маршруту пересування на об’єктах поверхні та у підземних виробках. Організовує нівелювання рейкових колій, вимір зазорів і перерізу гірничих виробок. Здійснює перевірку геометричного зв’язку шахтного підйому і копра. Виконує розрахунки і побудову захисних (захищених) зон і зон підвищеного гірничого тиску. Веде встановлену документацію і звітність на різних носіях інформації та забезпечує їх своєчасне подання.

Повинен знати: укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості; накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства, організацій, що стосуються маркшейдерської служби; перспективи розвитку підприємства, організації; технологію виконання маркшейдерських робіт, ведення гірничих та гірничо-капітальних робіт; конструктивні особливості, призначення маркшейдерського обладнання та правила його технічної експлуатації; сучасний вітчизняний та світовий досвід впровадження маркшейдерських робіт; основи економіки та організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства і законодавства про охорону природи, надр; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; правила експлуатації комп’ютерної та організаційної техніки, основні вимоги до роботи на персональному комп’ютері; методи користування програмним забезпеченням, інформаційними базами.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією маркшейдера не менше 5 років.

(пункт 13 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

14. ГОЛОВНИЙ ТЕХНОЛОГ (ВНУТРІШНЬОКАР’ЄРНОГО ТРАНСПОРТУ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ, РУХОМОГО СКЛАДУ ТА РЕМОНТНИХ БАЗ)

Завдання та обов’язки. Забезпечує: розроблення розрізами раціональних колійних схем із урахуванням перспективного розвитку гірничих робіт; правильну експлуатацію та утримання рухомого складу; виконання планів перевезення вугілля, розкривних порід та інших вантажів на розрізах; ефективне використання рухомого складу і транспортних засобів. Організовує: взаємодію промислового і магістрального залізничного транспорту, виконання єдиного технологічного процесу роботи під’їзних колій і станцій прилягання МШС, розроблення режимів рухомого складу, обладнання і апаратури; промислові випробування нових видів транспорту. Розроблює: пропозиції щодо поліпшення роботи внутрішньокар’єрного транспорту; збільшення термінів його служби та ефективного використання; перспективні і річні плани перевезення вантажів залізничним транспортом; заходи щодо використання внутрішніх резервів в експлуатаційній роботі. Забезпечує: розроблення та впровадження заходів щодо технічного удосконалення залізничного транспорту, підготовку всіх служб експлуатації для безперебійної роботи в зимових умовах; впровадження нової техніки, передового досвіду; розроблення та впровадження заходів щодо ліквідації простоїв, підвищення продуктивності праці; розроблення норм витрат паливо-мастильних матеріалів, електроенергії. Проводить експертизу науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт, що стосуються залізничного транспорту. Бере участь: у розробленні довготермінових програм розвитку підприємств; у розробленні перспективних планів розвитку залізничних колій, збільшенні їх пропускної та перевізної здатності; в складанні планів ведення відкритих гірничих робіт; у розробленні планів впровадження нової техніки; в складанні планів капітального будівництва по об’єктах залізничного транспорту на діючих та реконструйованих розрізах; у підготовці договорів на експлуатацію під’їзних колій; у складанні планів матеріально-технічного постачання та розподілу виділених фондів по виробничих одиницях; у прийнятті в експлуатацію нових транспортних засобів; у виявленні та розслідуванні причин травматизму, катастроф, аварій та браку, в розробленні заходів щодо їх усунення; в перевірках дотримання правил охорони праці, промислової санітарії, протипожежного захисту та технічної експлуатації транспортних засобів. Аналізує результати застосування колійних схем; використання парку локомотивів. Контролює: роботу екскаваторів, які роблять нарізку і підготовку нових горизонтів на розрізах; технічний стан рухомого складу, який перебував в експлуатації; виконання планів та графіків екіпірування рухомого складу; списання непридатного обладнання; технічне навчання машиністів та їх помічників, працівників служб експлуатації; своєчасне складання та перегляд техніко-розпорядчих актів станцій, місцевих інструкцій та іншої технічної документації. Готує висновки на технічні проекти та робочі креслення розрізів, що будуються і реконструюються, з питань, що стосуються промислового транспорту. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації і звітності.

Повинен знати: укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості; накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства; перспективи розвитку і технологію гірничого виробництва; правила технічної експлуатації і режими роботи гірничотранспортного обладнання; технологію ремонту рухомого складу залізничного транспорту; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки і техніки в галузі гірничого транспорту; основи економіки, організації роботи залізничного і внутрішньокар’єрного транспорту, виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства та законодавства про охорону природи, надр; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 2 років.

15. ГОЛОВНИЙ ТЕХНОЛОГ З ВАНТАЖНИХ РОБІТ

Завдання та обов’язки. Керує розробленням найекономічніших і найефективніших способів вантаження вугілля та використання залізничних вагонів, технології ведення вантажно-розвантажувальних робіт різних видів стосовно до типів місткості (вагони, думпкари, цистерни тощо) і з урахуванням певних умов зовнішнього середовища. Розробляє: річні і квартальні плани вантаження вугілля, доводить їх до розрізів та вантажно-розвантажувальних управлінь; річні і квартальні заявки на перевезення вугілля і подає їх міністерству, управлінню залізниці та вуглезбуту; разом з вуглезбутом місячні плани перевезення вугілля, включаючи перевезення маршрутами; заходи щодо поліпшення залізничних вагонів, підвищення рівня механізації вантажно-розвантажувальних робіт. Забезпечує розрізи і вантажно-транспортні управління вагонною нормою на вантаження вугілля та інших вантажів. Бере участь: у розгляді проектів будівництва та реконструкції вугільних і залізничних виробничих одиниць і об’єктів та підготуванні висновків про них; у підготовці та укладанні договору з залізницею на експлуатацію залізничних колій вантажно-транспортних управлінь, договорів на транспортне обслуговування між вантажно-транспортними управліннями та обслуговуваними підприємствами; в проведенні ревізій у вантажно-транспортних управліннях і на розрізах щодо дотримання ними договірних зобов’язань з залізницею та обслуговуваними підприємствами. Дає висновки арбітражній комісії на позовні заяви щодо стану виконання планів вантаження вугілля. Здійснює керівництво роботою вантажних служб вантажно-транспортних управлінь та оперативне керівництво ділянками вантаження розрізів. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації і звітності.

Повинен знати: укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості; накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства; перспективи розвитку і технологію гірничого виробництва, засоби механізації вантажно-розвантажувальних робіт, правила їх технічної експлуатації й організації ремонту; положення про поставки вугільної продукції; економіку та організацію залізничного транспорту та виробництва, праці й управління; передовий досвід, досягнення науки і техніки в галузі механізацій і автоматизації робіт на залізничному транспорті, експлуатації залізничного транспорту; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 2 років.

16. ГОЛОВНИЙ ТЕХНОЛОГ З ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ ТА ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ

Завдання та обов’язки. Забезпечує розроблення та здійснення заходів щодо розвитку та технічного удосконалення устаткування електрифікації та енергогосподарства; планування та оперативне керівництво виконанням усіх видів обслуговування та ремонту контактних мереж; підготовку енергетичного господарства і мереж до роботи в зимових умовах; розгляд проектів будівництва і реконструкції об’єктів енергогосподарства, контактних мереж. Організовує: розроблення та затвердження вимог, правил та інструкцій з охорони праці, промислової санітарії і протипожежного захисту для структурних підрозділів електрифікації та енергетичного господарства об’єднання; проведення перевірок стану контактних мереж і енергогосподарства; контроль за розробленням технічної документації з експлуатації контактних мереж та її дотримання під час виконання робіт. Бере участь: у складанні завдань на розроблення технічних проектів; у розробленні організаційно-технічних заходів щодо ліквідації простоїв, підвищення продуктивності праці, продовження термінів експлуатації діючого обладнання, устаткування контактних мереж; у розподілі по вантажно-транспортних управліннях і розрізах обладнання, матеріалів і приладів устаткування контактних мереж; у розподілі лімітів і в розробленні планів на ремонт об’єктів мереж; у розслідуванні аварій; у впровадженні передового досвіду, найновіших досягнень вітчизняної та зарубіжної науки й техніки на залізничному транспорті. Контролює: утримання і технологічну експлуатацію устаткування тягових мереж, об’єктів і будівель служби електрифікації та енергопостачання; розподіл лімітів, що виділяються на ремонт об’єктів контактних мереж; відповідність заново розроблюваного та модернізованого обладнання, устаткування контактних мереж вимогам правил безпеки. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації і звітності.

Повинен знати: укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості; накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства; перспективи розвитку підприємств; основи технології гірничого виробництва, енергетики і електрифікації; технологію експлуатації залізничного транспорту; правила технічної експлуатації енергетичного обладнання; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід підприємств у галузі енергетичного господарства та експлуатації залізничного транспорту; основи економіки, організації виробництва, праці і управління, основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 2 років.

17. ГОЛОВНИЙ ТЕХНОЛОГ
(З ОЧИСНИХ, ПІДГОТОВЧИХ, РОЗКРИВНИХ РОБІТ)

Завдання та обов’язки. Забезпечує проведення єдиної технічної політики щодо виконання очисних, підготовчих, розкривних робіт шляхом впровадження та освоєння технологічних схем і карт проведення гірничих виробок та ведення відкритих гірничих робіт: розроблення та удосконалення технічних паспортів для ведення очисних, підготовчих і розкривних робіт, норм витрат матеріальних ресурсів; доведення до шахт (розрізів) планових завдань щодо навантаження на очисний вибій та посування, нормативів проходки підготовчих вибоїв і навантаження на розкривні екскаватори. Здійснює керівництво з розроблення заходів щодо: удосконалення технології, розвитку комплексної механізації очисних, підготовчих і розкривних робіт, ефективного використання основного гірничошахтового обладнання, впровадження нових економічно ефективних систем розробки; створення безпечних умов праці з урахуванням вимог правил безпеки та інших нормативних документів; розроблення спеціальних проектів (паспортів) для найбільш складних і відповідальних видів робіт з додатковими заходами, що забезпечують безпечні умови праці; підготовку переліку особливо небезпечних місць. Бере участь у: розробленні довготермінових програм розвитку виробництва; розробленні заходів щодо поліпшення техніко-економічних показників гірничих робіт, зниження рівня ручної праці, простоїв та втрат робочого часу, зниження втрат вугілля в надрах; розгляді та погодженні проектів на розкривання та підготовку нових горизонтів; визначенні потреби в лісових матеріалах та металокріпленні очисних, підготовчих робіт, у складанні заявок на машини та обладнання і готує пропозиції щодо розподілу фондів на них; розгляді проектів будівництва та реконструкції шахт (розрізів) та підготовці експертних висновків; розробленні заходів щодо технічного переоснащення шахт (розрізів) і нарощування їх виробничих потужностей; у розробленні організаційно-технічних заходів щодо зниження виробничого травматизму; розслідуванні аварій і нещасних випадків; визначенні тематики наукових досліджень щодо проведення очисних, підготовчих та відкритих гірничих робіт; промислових випробуваннях нової техніки. Визначає ефективність впроваджуваних технологічних схем. Контролює: розробку документації (проектів, технологічних схем та інструкцій з виробництва робіт) відповідно до правил безпеки, правил технічної експлуатації та інших нормативно-правових актів; забезпечення дільниць шахт затвердженою технічною документацією на ведення гірничих робіт, заходів щодо усунення передаварійних і аварійних ситуацій, ліквідації наслідків аварій, попередження аварій і нещасних випадків під час технологічних процесів і операцій. Аналізує роботу швидкісних прохідницьких бригад, високопродуктивних бригад з видобування вугілля. Контролює: впровадження і освоєння технологічних схем; виконання плану проведення гірничих робіт; відповідність розвитку гірничих робіт затвердженим планам і проектам; дотримання правил безпеки та технічної експлуатації під час ведення гірничих робіт. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації і звітності на різних носіях інформації.

Повинен знати: укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості; накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства; технологію гірничого виробництва; перспективи розвитку виробництва; виробничі потужності шахт (розрізів); методи визначення економічної ефективності від впровадження нової техніки і технології; сучасний вітчизняний та світовий досвід проведення гірничих робіт; економіку та організацію виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства, законодавства про охорону навколишнього середовища, надр; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; систему управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості; основи та правила роботи на персональному комп’ютері.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 3 років, спеціаліста - не менше 5 років, у тому числі підземний стаж - не менше 1 року.

(пункт 17 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

18. ГОЛОВНИЙ ТЕХНОЛОГ З ПРИРОДООХОРОННИХ РОБІТ

Завдання та обов’язки. Координує діяльність виробничих одиниць, підприємств і організацій щодо проведення єдиної наукової і технічної політики в галузі охорони та раціонального використання водних і земельних ресурсів, охорони повітряного басейну; розроблення зведених перспективних і річних планів та заходів щодо охорони і раціонального використання водних і земельних ресурсів, охорони повітряного басейну та контролю за їх виконанням; розроблення та погодження тимчасових норм щодо охорони водних і земельних ресурсів, повітряного басейну та їх впровадження; розрахунків та отримання лімітів і дозволів на викиди і скиди забруднених речовин, а також платежів за них. Забезпечує: своєчасне проведення інвентаризації та паспортизації шкідливих викидів, відходів виробництва; розроблення та здійснення основних напрямів наукового і технічного розвитку; реалізацію планів впровадження нової техніки та технології природоохоронних робіт; розроблення техніко-економічних обґрунтувань для вирішення проблеми охорони природи; розроблення пропозицій щодо проведення науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт у сфері охорони природи; розроблення довгострокових планів і заходів щодо запобігання шкідливого впливу виробничої діяльності на навколишнє середовище; розроблення перспективних та річних планів об’єднання щодо охорони і раціонального використання водних ресурсів і земель, охорони повітряного басейну та заходів, що забезпечують виконання встановлених планів і норм з усіх техніко-економічних і якісних показників охорони природи; розроблення виробничими одиницями норм якості промислових стічних вод, що поступають на очисні споруди та скидаються у водойми, та погодження їх з контролюючими органами; проведення комплексних обстежень стану охорони природи у виробничих одиницях, на виробництвах і в організаціях об’єднання та вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків; розроблення проектної документації на рекультивацію порушених земель, виконувану за рахунок основної діяльності; виконання планів з рекультивації порушених гірничими роботами земель, гасіння і озеленення териконів. Здійснює методичне керівництво спеціалізованими управліннями, контрольно-налагоджувальними дільницями та санітарно-профілактичними лабораторіями, які виконують природоохоронні роботи. Організовує: перевірку роботи природоохоронних об’єктів та їх технічного стану; відомчий контроль за станом охорони навколишнього середовища на виробничих підрозділах, підприємствах і в організаціях. Бере участь у: проведенні аналізу техніко-економічних показників виконання планів та заходів щодо охорони природи та подає пропозиції щодо їх поліпшення; підготовці обґрунтованих потреб у матеріально-технічних ресурсах та розподілі виділених фондів; розгляді планів гірничих робіт, проектів будівництва і реконструкції промислових об’єктів та підприємств на предмет відповідності їх до вимог охорони довкілля; розробленні завдань на проектування будівництва, реконструкцію та розширення природоохоронних об’єктів, розробленні програм автоматизованого обліку та аналізу стану охорони природи. Вносить пропозиції щодо: розроблення та впровадження безвідходних і маловідходних технологій, спрямованих на зниження шкідливого впливу виробництва на навколишнє середовище; удосконалення технології очищення стічних вод, пиловловлювання, рекультивації земель, складування порід; удосконалення організаційної структури керування охороною природи; виконання природоохоронних заходів; будівництва та реконструкції природоохоронних об’єктів; передових і безпечних методів праці робітників, зайнятих на експлуатації водоочисних та пилогазоуловлювальних споруд та установок, породних відвалів, а також тих, хто виконує природоохоронні роботи. Погоджує: пускові комплекси будівництва (реконструкції) підприємств і об’єктів; плани і графіки будівництва (реконструкції) природоохоронних об’єктів; графіки очищення водовідливних водозбірників та режиму роботи водовідливних установок; технічні завдання, техніко-економічні розрахунки і проекти заново введених об’єктів і технологій на виробництві на предмет відповідності природоохоронному законодавству, санітарним нормам і вимогам, графіки розроблення оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) та проведення відповідних перевірок дотримання правил ОВНС на виробництвах. Контролює: виконання встановлених планів та заходів щодо охорони та раціонального використання водних і земельних ресурсів; будівництво природоохоронних об’єктів; дотримання прийнятої технології, виконання встановлених норм і вимог щодо охорони природи; налагодження та ефективність роботи водоочисних споруд і пилогазоуловлюючих установок; впровадження технологічних схем для відновлення земель, порушених гірничими роботами; дотримання правил, норм безпеки та промислової санітарії під час виконання робіт з рекультивації земель, гасіння породних відвалів та очищення промислових стічних вод. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації і звітності на різних носіях інформації.

Повинен знати: укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості; накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства з охорони природи; перспективи розвитку виробництва; технологію очищення водного й повітряного басейнів від забруднень; основні положення про рекультивацію земель; вимоги до якості проведення очищення стічних вод; порядок проектування та планування очисних споруд; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід підприємств у галузі охорони природи; порядок затвердження та подання звітів з охорони природи; нормативні документи щодо розміру оплати за шкідливі викиди і відходи виробництва та штрафні санкції за несвоєчасне або невиконання природоохоронних заходів; чинне законодавство про охорону природи, надр, водних ресурсів, атмосфери; основи цивільного та трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; правила експлуатації комп’ютерної та організаційної техніки; основи та правила роботи на персональному комп’ютері; правила користування інформаційно-правовими базами.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 3 років, спеціаліста - не менше 5 років.

(пункт 18 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

19. ГОЛОВНИЙ ТЕХНОЛОГ З СИСТЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БЛОКУВАННЯ ТА ЗВ’ЯЗКУ

Завдання та обов’язки. Забезпечує розроблення та здійснення заходів щодо розвитку та технічного удосконалення системи центрального блокування (СЦБ) та поїзного зв’язку; планування та оперативне керівництво виконанням усіх видів ремонту СЦБ та зв’язку, підготовку до роботи в зимових умовах, розгляд проектів будівництва та реконструкції об’єктів СЦБ та зв’язку. Організовує: розроблення та затвердження вимог, правил і інструкцій щодо охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту для структурних підрозділів СЦБ та зв’язку; контроль за утриманням та технічною експлуатацією штучних споруд, об’єктів і будівель служб сигналізації і зв’язку. Бере участь: у складанні завдань на розроблення технічних проектів, підготовці організаційно-технічних заходів щодо ліквідації простоїв, підвищення продуктивності праці, подовження термінів експлуатації діючого обладнання; в розподілі по вантажно-транспортних управліннях і розрізах обладнання, матеріалів та приладів; у розподілі лімітів і в розробленні планів на ремонт об’єктів СЦБ і зв’язку; в розслідуванні аварій; у впровадженні передового досвіду, найновіших досягнень вітчизняної і зарубіжної науки й техніки в службах СЦБ та зв’язку. Контролює: утримання та технічну експлуатацію об’єктів і будівель служби СЦБ та зв’язку; розподіл виділених лімітів на ремонт об’єктів СЦБ та зв’язку; відповідність заново розробленого та модернізованого обладнання вимогам правил безпеки. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації і звітності.

Повинен знати: укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості; накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства; перспективи розвитку та основи технології гірничого виробництва; технологію експлуатації залізничного транспорту; конструктивні особливості, призначення обладнання та засобів СЦБ і зв’язку, правила їх технічної експлуатації, передовий вітчизняний та зарубіжний досвід підприємств з видобування вугілля, експлуатації залізничного транспорту; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 2 років.

20. ГОЛОВНИЙ ТЕХНОЛОГ
(МЕХАНІЗОВАНИХ КОМПЛЕКСІВ, МЕХАНІЗАЦІЇ ПІДГОТОВЧИХ РОБІТ, МЕХАНІЗАЦІЇ ДОПОМІЖНИХ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ, ЕКСКАВАТОРІВ, МЕХАНІЗАЦІЇ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА)

Завдання та обов’язки. Керує: розробленням технологічних схем, графіків і режимів роботи машин, механізмів, механізованих комплексів, екскаваторів та іншого обладнання, економічно обґрунтованих та безпечних умов його експлуатації; розробленням та впровадженням заходів щодо механізації та автоматизації виробничих процесів, трудомістких і ручних робіт у виробничих підрозділах, на підприємствах і в організаціях. Забезпечує: проведення єдиної технічної політики, заснованої на використанні науково-технічних досягнень та сучасного досвіду в галузі комплексної механізації; своєчасне введення в експлуатацію гірничошахтового обладнання, машин і механізмів; розроблення та виконання заходів щодо ощадливого витрачання запасних частин, палива, електричної і теплової енергії. Організовує: роботу із забезпечення правильної експлуатації обладнання; проведення науково-дослідних та експериментальних робіт; промислове випробування нових засобів механізації, створення резерву гірничошахтового обладнання. Розробляє: технічні напрями, перспективні і річні плани розвитку підприємств та виробничих підрозділів у галузі комплексної механізації і автоматизації виробничих процесів; пропозиції щодо створення і впровадження нових засобів механізації та розширення сфери їх застосування; заходи щодо поліпшення експлуатації, підвищення надійності та економічності обладнання, створення безпечних і здорових умов праці. Бере участь у: розробленні довгострокових програм розвитку виробництва; складанні планів і графіків капітального та планово-запобіжних ремонтів обладнання; прийнятті в експлуатацію нової гірничовидобувної техніки, закінчених будівництвом об’єктів, розміщенні замовлень на виготовлення засобів механізації виробничих процесів на ремонтних підприємствах; складанні заявок на обладнання, матеріали та в їх розподіленні; підготовці технічних нормативів і норм витрат матеріалів, запасних частин та інших матеріальних ресурсів, у розробленні заходів щодо зниження трудомісткості робіт, скорочення чисельності робітників за рахунок введення комплексної механізації; розробленні безпечних технологій, операцій, способів і методів робіт, заходів щодо усунення аварійних ситуацій, попередження аварій і нещасних випадків під час роботи; розслідуванні аварій та розробленні заходів щодо їх усунення та запобігання. Контролює: дотримання графіків монтажу механізованих комплексів і обладнання; виготовлення нестандартного обладнання, металоконструкцій для будівництва; правильність зберігання резервного і неустановленого обладнання; розроблення та здійснення заходів щодо зниження простоїв і витрат робочого часу. Надає підприємствам методичну допомогу у вирішенні технічних питань, пов’язаних з комплексною механізацією та автоматизацією виробничих процесів. Веде встановлену документацію і звітність на різних носіях інформації та забезпечує їх своєчасне подання.

Повинен знати: укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості; накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства; перспективи розвитку та технологію гірничого виробництва; виробничі потужності шахт (розрізів); конструктивні особливості, призначення, правила технічної експлуатації механізованих комплексів і гірничого обладнання; сучасний вітчизняний та світовий досвід у галузі механізації та автоматизації виробничих процесів; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства, правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; правила експлуатації комп’ютерної та організаційної техніки, основні вимоги до роботи на персональному комп’ютері; методи користування програмним забезпеченням, інформаційними базами.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 3 років, спеціаліста - не менше 5 років.

(пункт 20 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

21. ДИРЕКТОР З ВИРОБНИЦТВА (ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ)

Завдання та обов’язки. Керує роботою з оперативного регулювання процесу виробництва, спрямованого на забезпечення виконання завдань щодо видобування вугілля, випуску концентрату та сортового вугілля встановленого асортименту при дотриманні стандартів і технічних умов на їх якість, виконання встановлених обсягів з вантаження та перевезення вантажів залізничним транспортом, зобов’язань щодо поставки вугілля в кількостях, термінах і в асортименті згідно з укладеними договорами та прийнятими до виконання нарядами; розробленням проекту договору на поставку вугілля. Забезпечує: підвищення продуктивності праці і ефективності виробництва, організацію та вдосконалення нарядної системи і диспетчерської служби в спецапараті управління; запровадження єдиного порядку в диспетчерському обслуговуванні, нарядній системі, веденні виробничо-оперативної документації на підприємствах; організацію збирання, оброблення і накопичення оперативної інформації з питань виробничої діяльності підприємств, розроблення та впровадження заходів щодо зниження витрат обігу за рахунок скорочення зайвих перевалок вантажів, механізації вантажно-розвантажувальних робіт і складських операцій, належного обладнання складів вугілля та збереження вугілля на складах; дотримання правил і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту на шахтах, розрізах, збагачувальних фабриках, у вантажно-транспортних управліннях, на роботах з видобування вугілля, утримання і ремонт гірничих виробок, на розкривних роботах, при транспортуванні вугілля, породи, інших технологічних вантажів, при демонтажі та ремонті обладнання, збагачуванні, вантаженні та перевезенні вантажів залізничним транспортом. Координує роботу функціональних та виробничих підрозділів з оперативних питань, пов’язаних з виробничою діяльністю шахт, розрізів, збагачувальних і брикетних фабрик, вантажно-транспортних управлінь, шахтопрохідницького управління з проведення і ремонту гірничих виробок, керування монтажем, демонтажем та ремонтом гірничошахтового обладнання. Вживає заходів щодо забезпечення ритмічності календарних планів виробництва, запобігання та усунення порушень перебігу виробничого процесу. Організовує: своєчасне проведення гірничих виробок та розкривних робіт, відтворення очисного фронту; підготовку ділянок для введення механізованих комплексів і стругових установок згідно з затвердженими графіками; впровадження технологічних схем на очисних роботах та освоєння техніко-економічних показників, передбачених цими схемами; функціонування системи управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості на шахтах, що входять до підприємства; своєчасне забезпечення вибоїв внутрішньошахтовим і внутрішньокар’єрним транспортом, його розвиток і удосконалення; ефективне використання механізованих комплексів та іншого гірничошахтового, гірничотранспортного і збагачувального обладнання; виконання організаційно-технічних заходів щодо зниження витрат матеріалів, палива і енергії, скорочення відходів, ліквідації різноманітних втрат; контроль за проведенням гірничих робіт згідно з затвердженою програмою, за використанням робочого часу на очисних та підготовчих роботах, підземному транспорті та монтажно-демонтажних роботах; роботу щодо обміну досвідом та досягненнями передових колективів бригад і дільниць на шахтах (розрізах); розроблення положень про підрозділи дирекції та посадових інструкцій працівників. Бере участь у: розробленні довгострокових програм розвитку виробництва, розробленні заходів щодо поліпшення умов праці; розробленні та затвердженні проектів виробничих завдань; розгляді та погодженні проектів виробничих одиниць, що будуються та реконструюються; аналізі техніко-економічних показників роботи і результатів фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій; проведенні заходів щодо удосконалення структури управління; визначенні потреби в матеріально-технічних ресурсах виробничих одиниць та підприємств; розподілі та перерозподілі між шахтами фондів на механізовані комплекси і кріплення, прохідницькі комбайни та інше шахтове обладнання; розгляді проектів розвідування родовищ і запасів вугілля на діючих шахтах (розрізах) та тих, що будуються і реконструюються; розробленні заходів щодо економії матеріальних ресурсів, підготовки шахт (розрізів) до роботи в зимовий період та під час паводка, комплексного плану соціально-економічного розвитку та колективного договору; розслідуванні аварій і нещасних випадків, пов’язаних з виконанням виробничих процесів. Аналізує ефективність застосування типових технологічних схем у конкретних гірничо-геологічних умовах, розробляє та вживає заходів щодо підвищення їх ефективності. Розглядає і погоджує подані виробничими підрозділами розрахунки потреб в обладнанні та матеріалах. Контролює: розробку планів розвитку гірничих робіт та інших виробничих програм; підготовку і приймання нових горизонтів, блоків підготовчих і очисних забоїв; виконання завдань з видобування, перероблення, вантаження та поставляння вугілля; своєчасне освоєння виробничих потужностей шахт, розрізів та збагачувальних фабрик; виконання заходів щодо поліпшення організації виробництва і режимів роботи шахт (розрізів), збагачувальних установок і виробничих дільниць, підвищення навантаження на вибій та діюче обладнання; виконання встановлених обсягів капітального ремонту гірничих виробок; дотримання нормативних термінів монтажу і демонтажу очисного, прохідницького, транспортного та збагачувального обладнання і термінів передавання його в капітальний ремонт; дотримання технологічної дисципліни та правил безпеки. Розглядає пропозиції, заяви та скарги громадян. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації і звітності.

Повинен знати: укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості; накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства з питань планування та оперативного керування виробництвом; перспективи розвитку і виробничі потужності підприємств; технологію гірничого виробництва; організацію виробничого планування, оперативного обліку процесу виробництва; організацію складського господарства, транспортних і вантажно-розвантажувальних робіт на підприємствах та виробничих одиницях; організаційну техніку та засоби механізації оперативного обліку і регулювання процесу виробництва; організацію виробництва, праці й управління; сучасний вітчизняний та світовий досвід досягнення в галузі гірничого виробництва; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років у тому числі підземний стаж - не менше 3 років (на підприємствах з видобування вугілля).

(пункт 21 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

22. ДИРЕКТОР З ЕКОНОМІКИ І ФІНАНСІВ
(ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ)

Завдання та обов’язки. Керує фінансово-економічною діяльністю підприємств, спрямованою на досягнення високої економічної ефективності виробництва на основі зростання продуктивності праці, повного використання внутрішніх резервів, впровадження досягнень економічної науки, економіко-математичних методів та обчислювальної техніки; розробленням перспективних, річних та оперативних планів з виробництва, собівартості, прибутку та інших показників; щомісячних товарно-фінансових балансів, організацією внутрішньогосподарських стосунків та договірно-претензійної роботи; пропозицій щодо матеріального заохочування відокремлених підрозділів в досягненні високих кінцевих результатів їх діяльності. Визначає і доводить до відокремлених підрозділів завдання з основних техніко-економічних показників. Визначає: перспективи економічного розвитку виробництва; порядок поповнення нестачі власних обігових коштів; перелік та види договорів, які укладають шахти, розрізи та виробничі підрозділи. Організовує: економічно доцільне витрачання фінансових ресурсів; розроблення балансу витрат та прибутку з основної і підрядної діяльності, капітального будівництва, кошторису витрачання коштів у непромисловій групі і на роботи, пов’язані з охороною природи та раціональним використанням природних ресурсів; розрахунки з бюджетом за платежами в централізованому порядку з постачальниками, підрядниками, банками та з працівниками по заробітній платі; розроблення плану витрачання коштів на виконання завдань щодо забезпечення безпечних умов праці; визначення цін (тарифів) на продукцію (роботи), що випускається, послуги; розроблення норм виробітку (часу) і розцінок, нормативів обслуговування, чисельності та інших нормативів з праці. Проводить комплексний економічний аналіз техніко-економічних показників та результатів фінансової діяльності підприємств. Здійснює: контроль за витрачанням коштів підприємства (фонд оплати праці; винагороди за річні результати роботи, преміювання всіх категорій працівників шахт і спецапарату тощо), розроблення колективного договору; оперативний облік і аналіз виробничо-господарської діяльності підприємств; підготовку пропозицій щодо коригування планів виробничої і економічної діяльності підприємств при зміні кон’юнктури ринку, використання банківських кредитів на комерційній договірній основі; розроблення положень про підрозділи дирекції та посадових інструкцій працівників. Забезпечує: правильне співвідношення між темпами росту продуктивності праці та середньої заробітної плати; удосконалення планування, нормування й оплати праці, господарського розрахунку; фінансування заходів щодо впровадження нової техніки, механізації та автоматизації виробничих процесів, модернізації обладнання, інших заходів щодо технічного удосконалення та поліпшення організації виробництва, робіт з охорони навколишнього середовища; дотримання порядку внутрішньогосподарських відносин та розв’язання внутрішньогосподарських спорів; правильне використання лімітів короткотермінового і довготермінового банківського кредитування; організацію ведення статистичної, бухгалтерської та інших видів встановленої звітності і своєчасне подання її за призначенням. Здійснює контроль за відповідністю договорів, що укладаються на поставляння обладнання, машин та інших матеріальних цінностей до наявних на це коштів, включаючи банківський кредит. Бере участь у: розробленні довгострокових програм розвитку підприємств і організацій; розгляді плану розвитку гірничих робіт; розробленні комплексного плану соціально-економічного розвитку; визначенні потреби в матеріально-технічних ресурсах та паливі на власні потреби; проведенні заходів щодо поліпшення структури управління; розгляді та погодженні кошторису витрат на утримання апарату управління; впровадженні сучасного світового досвіду в галузі удосконалення планування, нормування праці та матеріального стимулювання; в розробленні комплексного плану соціально-економічного розвитку. Контролює: виконання встановлених завдань щодо економічних показників; виконання фінансових зобов’язань перед державним бюджетом; використання коштів за цільовим призначенням; дотримання чинних умов оплати праці та преміювання; впровадження у виробничих підрозділах, на підприємствах і в організаціям господарського розрахунку та дотримання режиму економії; затрати на ведення гірничих робіт згідно з джерелом фінансування, організацію обліку гірничошахтового обладнання, оброблення інформації про його використання; списання гірничошахтового обладнання та інших основних коштів. Визначає джерела фінансування виробничо-господарської діяльності підприємства (бюджетне фінансування, короткострокове і довгострокове кредитування, випуск і придбання цінних паперів, лізингове фінансування, залучення позикових і використовування власних засобів тощо). Здійснює управління: активами підприємства (фінансування поточної виробничої діяльності; інвестування технічного розвитку підприємства; фінансовими інвестиціями; з реорганізації, ліквідації, реалізації окремих об’єктів майнового комплексу підприємства тощо). Організовує роботу з розроблення бізнес-планів в частині, що відносяться до його компетенції.: основних показників фінансово-економічного стану підприємства, оцінки фінансового і виробничого ризиків і способів їх страхування, прогнозу прибутку і збитків від проекту прогнозу руху (потоку) грошових коштів тощо. Визначає інвестиційну політику підприємства з урахуванням стану ринку продукції, обсягів її реалізації, фінансово-економічного стану підприємства, технічного рівня виробництва, фінансових умов інвестування на ринку капіталів, пільг, які одержує інвестор від держави, умов страхування некомерційних ризиків тощо. Здійснює методичне керівництво інформаційно-обчислювальним центром з питань, що входять до його компетенції. Розглядає пропозиції, заяви та скарги громадян. Забезпечує своєчасну підготовку і надання звітів, планів та встановлену документацію на різних носіях інформації.

Повинен знати: укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості; накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства з виробничо-господарської та економічної діяльності; організацію фінансової роботи; порядок фінансування з державного бюджету, нарахування та внесення платежів у бюджет; основи технології та організації робіт основного і допоміжного виробництва; методи прогнозування, обліку та аналізу показників роботи виробничих підрозділів та підприємств; методику нормування та оплати праці, визначення економічної ефективності заходів щодо впровадження нової техніки і технології; оцінки соціальних та економічних явищ і процесів; сучасний вітчизняний та світовий досвід з питань виробничо-господарської та економічної діяльності; рекомендації в сфері організації та удосконалення економічної роботи; структуру і функції органів управління; економіку й організацію виробництва, праці та управління; організацію автоматизованого оброблення економічної інформації; способи управління фінансовими потоками, капіталом підприємства; умови короткострокового і довгострокового кредитування підприємства, джерела залучення інвестицій і позикових грошових коштів; способи використовування власних грошових коштів підприємства; правила випуску і процедуру придбання цінних паперів, порядок розподілу фінансових ресурсів; визначення ефективності фінансових вкладень; принципи фінансового контролю; галузевий стандарт Мінвуглепрому України «Систему управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості»; основи банківської справи, цивільного і трудового законодавства; можливості і сферу застосування сучасної обчислювальної і організаційної техніки; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; правила експлуатації комп’ютерної, організаційної техніки та користування інформаційно-правовими базами.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

(пункт 22 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

23. ДИРЕКТОР З КАДРОВИХ ПИТАНЬ ТА ПОБУТУ
(ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ)

Завдання та обов’язки. Керує роботою щодо забезпечення підприємств і організацій висококваліфікованими кадрами. Забезпечує створення кадрового резерву керівників на висування. Стежить за розробленням та виконанням плану соціального розвитку колективу, заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, зниження плинності та створення стабільних кадрів. Визначає потребу підприємств у спеціалістах з вищою освітою. Організовує роботу по оптимізації чисельності робітників і здійснює контроль за її виконанням. Провадить заходи щодо добору, розставлення, висунення та підготовки кадрів. Сприяє створенню та розвитку підсобних сільських господарств та керує їх роботою. Організовує: своєчасне оформлення прийому, переведення на іншу роботу та звільнення працівників згідно з трудовим законодавством; роботу з навчання новим професіям та підвищення кваліфікації робітників, проведення стажування випускників навчальних закладів, виробничої практики учнів і студентів, направлення робітників на навчання з відривом від виробництва у вищі навчальні заклади, а також підготовку та підвищення кваліфікації керівників, професіоналів, фахівців і службовців, їх атестацію; облік персонального складу, видачу довідок про теперішню та минулу трудову діяльність працівників; зберігання та заповнення трудових книжок; підготовку матеріалів для нагородження працівників урядовими та відомчими нагородами; розроблення положень про підрозділи дирекції, посадових інструкцій працівників. Забезпечує роботу щодо поліпшення житлових та культурно-побутових умов працюючих; розроблення плану прибутків та кошторису витрат на житлово-комунальне господарство; кошторису витрат на господарське утримання будівель, споруд, садів, парків, оздоровчих таборів, переданих у користування профспілковим організаціям; виконання заходів щодо поліпшення використання календарного фонду робочого часу; підготовку матеріалів для нагородження працівників урядовими та відомчими нагородами; розроблення положень про підрозділи дирекції, посадових інструкцій працівників. Забезпечує: правильне використання коштів, призначення на фінансування поточного і капітального ремонтів житлових будинків, об’єктів комунального господарства та культурно-побутового призначення. Забезпечує підготовку документів, необхідних для призначення пенсій працівникам, а також подання їх в органи соціального забезпечення. Розробляє заходи щодо широкого охоплення робітничої молоді формами вечірнього та заочного навчання. Бере участь: у розгляді питань про будівництво житлових будинків, будівництво та розширення об’єктів комунального господарства, сільськогосподарських об’єктів, медичних та дитячих закладів, оздоровчих таборів та інших об’єктів культурно-побутового призначення; у прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом будівель, споруд та інших об’єктів; у розподілі житлової площі; в розробленні колективного договору; в здійсненні заходів щодо поліпшення соціально-культурного обслуговування та організації відпочинку працівників. Вивчає ділові та моральні якості інженерно-технічного персоналу з метою виявлення перспективних працівників та підготовки резерву для висунення на керівну роботу. Підготовляє: пропозиції щодо розвитку мережі коледжів, навчально-курсових комбінатів, зміцнення їх навчально-матеріальної бази, закріплення за коледжами, навчально-курсовими комбінатами баз для виробничої практики учнів, удосконалення організаційної структури правління кадровою службою; матеріали для списання з балансу старих будівель і споруд. Здійснює методичне керівництво діяльністю підвідомчих курсів підвищення кваліфікації працівників. Контролює: діяльність навчально-курсових комбінатів, своєчасність прибуття молодих спеціалістів за призначенням, їх прийом, розподіл по підприємствах та використання згідно з отриманою спеціальністю, проведення їхнього стажування; своєчасне проведення атестації керівників, професіоналів і фахівців; дотримання встановленого порядку призначення, переміщення та звільнення працівників; облік та розподіл житлової площі; діяльність виробничих підрозділів, підприємств і організацій щодо набору робітників з числа військовослужбовців, звільнених у запас, та інших джерел покриття потреби в робітничих кадрах; дотримання законодавства про працю; діяльність відділу робітничого постачання підприємств громадського харчування у плані забезпечення працівників промисловими та продовольчими товарами; видавання працівникам палива на пільгових умовах; правильність використання праці підлітків та жінок. Розглядає пропозиції, заяви та скарги громадян. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації і звітності. Організовує разом з іншими службами апарату управління підприємства розробку правил внутрішнього трудового розпорядку, здійснює контроль за їх дотриманням, підвищення кваліфікації працівників, зарахованих у резерв, і підготовку їх до роботи на керівних посадах. Забезпечує підготовку документів до Міністерства енергетики та вугільної промисловості, необхідних для рішення питань про призначення (узгодження), переведення та звільнення перших керівників підприємства і його відокремлених підрозділів згідно зі Статутом підприємства. Аналізує причини плинності, прогулів та інших порушень трудової дисципліни. Бере участь у працевлаштуванні вивільнених працівників. Здійснює зв’язок з навчальними закладами і службами зайнятості з питань добору кадрів. Координує роботу кадрових та соціально-побутових служб відокремлених підрозділів, надає їм методичну та консультативну допомогу. Керує працівниками відділів з соціальних питань і кадрів. Забезпечує виконання наказів, розпоряджень і вказівок органів влади з питань своєї компетенції. Контролює ведення та збереження особових справ. Володіє навиками роботи на персональному комп’ютері відповідно до займаної посади.

Повинен знати: укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості; накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства щодо роботи з кадрами, використання молодих спеціалістів, обліку особового складу на підприємствах; перспективи розвитку виробництва та порядок розроблення планів комплектування підприємств кадрами; принципи добору та розставлення кадрів, порядок оформлення прийому, переведення та звільнення працівників, ведення та зберігання трудових книжок та особових справ, проведення атестації керівників, професіоналів і фахівців, підвищення їхньої кваліфікації; положення про порядок призначення та виплати державної допомоги; правила експлуатації приміщень невиробничого призначення; порядок укладання договорів з сторонніми організаціями на проведення робіт та послуг, розподіл житлової площі; основні положення щодо створення, реорганізації та ліквідації виробничих одиниць; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи цивільного і трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; знання та навики роботи на персональному комп’ютері.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

(пункт 23 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

24. ДИРЕКТОР З КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
(ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ)

Завдання та обов’язки. Керує діяльністю щодо виконання планів капітального будівництва; розробленням та здійсненням заходів щодо поліпшення економічних показників роботи будівельних підприємств і організацій; діяльністю внутрішньопідрядних будівельних організацій. Забезпечує: виділення, раціональний та ефективний розподіл і використання капітальних вкладень; підвищення ефективності капітального будівництва на основі зростання продуктивності праці, зниження термінів будівельно-монтажних робіт та скорочення об’єктів незавершеного будівництва; своєчасне розроблення та розгляд у встановленому порядку проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію та розширення підприємств і об’єктів; удосконалення організації праці в будівництві; створення здорових і безпечних умов праці; подання в банківські установи планів капітального будівництва, титульних списків та іншої необхідної документації для оформлення фінансування будівництва; дотримання законодавства про охорону навколишнього середовища; дотримання планової дисципліни в будівництві. Організовує: роботу щодо удосконалення форм і методів керування капітальним будівництвом; розроблення технічних інструкцій і нормативів, які застосовуються у капітальному будівництві; виконання робіт з рекультивації порушених земель, передбачених у проектах будівництва, реконструкції та розширення шахт, розрізів і збагачувальних фабрик; роботу щодо забезпечення земельними відводами для будівництва нових об’єктів; розроблення положень про підрозділи. Забезпечує і здійснює контроль за укладанням договорів підряду на капітальне будівництво та реконструкцію підприємств і об’єктів, укладанням з проектними організаціями договорів на проектно-пошукові роботи. Розглядає й затверджує в установленому порядку титульні списки будівництв і об’єктів виробничого та невиробничого призначення, підготовляє до затвердження плани введення потужностей та основних фондів, плани будівельно-монтажних робіт. Затверджує внутрішньо-будівельні титульні списки, плани проектно-пошукових робіт на будівництвах і об’єктах, техніко-економічні показники з капітального будівництва для виробничих підрозділів і підприємств. Погоджує питання користування банківським кредитом. Бере участь у: розробленні довгострокових програм розвитку виробництва, в підготовці перспективних і річних планів капітального будівництва та проектно-пошукових робіт на будівництвах і об’єктах; аналізі техніко-економічних показників роботи і результатів фінансово-господарської діяльності підприємств; роботі комісій з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів; розробленні комплексного плану соціально-економічного розвитку та колективного договору. Контролює: дотримання встановлених норм тривалості будівництва та термінів введення в дію виробничих потужностей і основних фондів; витрачання фонду заробітної плати та виконання встановлених планів за економічними показниками в будівництві; забезпеченість об’єктів проектно-кошторисною документацією, обладнанням і матеріалами; роботу внутрішньопідрядних будівельних організацій, оцінює їх діяльність за результатами виконання плану будівельно-монтажних робіт, товарної продукції, введення об’єктів у експлуатацію, зниження собівартості будівельно-монтажних робіт, зростання продуктивності праці; дотримання правил безпеки під час проведення будівельно-монтажних робіт. Забезпечує: видачу матеріалів, необхідних для розробки проектно-кошторисної документації об’єктів будівництва і реконструкції; нагляд та контроль за відповідністю будівельно-монтажних робіт затвердженій проектно-кошторисній документації, будівельним нормам і правилам, стандартним і технічним умовам, нормам техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту, вимогам організації праці. Погоджує у встановленому порядку завдання на проектування. Контролює витрати коштів, виділених на будівництво, реструктуризацію, придбання устаткування відповідно до титульного списку, дотримання правил зберігання і якості консервації невстановленого устаткування. Керує роботою з питань закриття та ліквідації шахт, реструктуризації відокремлених підрозділів. Забезпечує організацію робіт із своєчасної підготовки технічної та іншої документації на підприємствах, що підлягають ліквідації. Контролює виконання заходів щодо розподілення устаткування, матеріалів із шахт, що закриваються. Бере участь у розслідуванні аварій та нещасних випадків при веденні робіт на об’єктах капітального будівництва. Контролює дотримання правил і норм охорони праці, техніки безпеки, промислової санітарії та протипожежного захисту на об’єктах капітального будівництва. Розглядає пропозиції, заяви та скарги громадян. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації і звітності.

Повинен знати: укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості, капітального будівництва; накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства; технологію будівельних і гірничо-капітальних робіт; організацію капітального будівництва та матеріально-технічного постачання; своєчасні методи організації керівництва, планування, обліку та аналізу кількісних і якісних показників роботи будівельних підрозділів; правила фінансування капітального будівництва; порядок складання проектно-кошторисної документації; будівельні норми й правила; сучасний досвід, новітні досягнення науки і техніки в будівництві у вугільній промисловості; економіку та організацію виробництва, праці і управління; основи цивільного та трудового законодавства, законодавства про охорону навколишнього середовища; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; знання та навики роботи на персональному комп’ютері.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

(пункт 24 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

25. ДИРЕКТОР З МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ ТА ТРАНСПОРТУ (ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ)

Завдання та обов’язки. Керує організацією матеріально-технічного постачання і роботою автомобільного транспорту; розробленням нормативів споживання матеріалів для виробничих одиниць, підприємств і організацій; розробленням заходів щодо зниження витрат, пов’язаних з придбанням, доставкою та зберіганням матеріальних ресурсів; розробленням завдань щодо здавання металобрухту та інших вторинних ресурсів. Визначає потребу в матеріально-технічних ресурсах та паливі. Організовує: планомірне забезпечення виробничих підрозділів, підприємств і організацій матеріально-технічними ресурсами; розроблення і доведення планів матеріально-технічного постачання до виробничих підрозділів, підприємств і організацій; облік матеріальних цінностей, що знаходяться на базах і складах; виявлення та реалізацію зайвих і невикористаних матеріальних цінностей; розроблення та здійснення заходів щодо зниження понаднормативних запасів обладнання, матеріалів і запасних частин; укладання договорів на постачання матеріально-технічних ресурсів; транспортно-експедиційне обслуговування виробничих підрозділів, підприємств і організацій; роботу щодо збирання металобрухту та інших вторинних ресурсів і виконання планів їх відвантаження; складання балансу в натуральному і вартісному вираженні; списання обладнання, що стало непридатним; розроблення положень про підрозділи дирекції та посадових інструкцій працівників. Бере участь у закупівлі обладнання, матеріалів і послуг за державні кошти відповідно до законодавства та контролює процес проведення тендерних торгів. Забезпечує: виконання планів вантаження і перевезення вантажів, оформлення рекламацій та заяву претензій у зв’язку з порушенням постачальниками умов договору; розроблення проектів річних, квартальних і місячних планів перевезення вугілля та інших вантажів, планів розвитку автомобільного транспорту; розроблення і контроль за виконанням заходів щодо розвитку централізованих перевезень вантажів автомобільним транспортом; розроблення та впровадження заходів щодо поліпшення стану та використання автомобільного транспорту, підвищення продуктивності праці, зниження собівартості перевезень; розроблення норм запасів сировини і матеріалів; розроблення та здійснення заходів щодо зниження витрат обігу за рахунок скорочення зайвої перевалки вантажів, механізації вантажно-розвантажувальних робіт і складських операцій; здійснення заходів щодо прискорення оборотності матеріально-технічних ресурсів і підвищення ефективності матеріально-технічного постачання; приймання обладнання, матеріалів за кількістю і якістю; складання заявок на матеріальні ресурси; отримання фондів на вибухові матеріали; доставляння вибухових матеріалів на базисні та витратні склади; організацію збирання, ремонту та відвантаження поворотної тари. Здійснює: розподіл обладнання і матеріалів по виробничих одиницях, підприємствах і організаціях; встановлення раціональних господарських зв’язків між споживачами і постачальниками; заходи щодо забезпечення безпечних умов праці на базах і автотранспорті; аналіз причин наявності невстановленого обладнання та понаднормативних виробничих запасів матеріальних цінностей. Розробляє: пропозиції щодо створення, реорганізації та ліквідації постачально-збутових організацій, удосконалення організації керування матеріально-технічним постачанням і складським господарством; заходи з механізації та автоматизації вантажно-розвантажувальних робіт та зниження трудомісткості складських операцій. Бере участь: у розробленні довгострокових програм розвитку і в розподілі фонду розвитку виробництва; в розробленні комплексного плану соціально-економічного розвитку і колективного договору. Контролює: реалізацію наявних фондів; схоронність матеріальних цінностей на базах; дотримання норм витрат матеріалів та їх використання; своєчасність вантаження обладнання, матеріалів, металобрухту та інших вантажів; стан складських приміщень. Бере участь: в організації виставок, ярмарок та інших рекламних заходів; у вивченні та прогнозуванні динаміки цін на ринках гірничошахтного устаткування, основних видів матеріально-технічних ресурсів; підготовці рекомендацій з ціноутворення. Координує роботу підлеглих служб. Контролює дотримання правил і норм охорони праці, техніки безпеки, промислової санітарії і протипожежного захисту у підпорядкованих йому підрозділах підприємства, в межах своєї компетенції. Володіє навиками роботи з персональним комп’ютером відповідно до займаної посади. Розглядає пропозиції, заяви та скарги громадян. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації і звітності.

Повинен знати: укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості, капітального будівництва; накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства з матеріально-технічного постачання та транспорту; організацію автомобільного транспорту; законодавчі акти, умови проведення закупівель обладнання, матеріалів і послуг за державні кошти і умови проведення тендерних торгів; перспективи розвитку та виробничі потужності підприємств; порядок розроблення перспективних і річних планів матеріально-технічного постачання, нормативів виробничих запасів споживаних матеріалів; порядок складання заявок, укладання договорів з постачальниками та контролю за їх виконанням; основи економіки та організації виробництва, праці й управління; основи цивільного і трудового законодавства; законодавства про охорону навколишнього середовища; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; правила експлуатації комп’ютерної, організаційної техніки, та користування інформаційно-правовими базами.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

(пункт 25 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

26. ДИРЕКТОР З ТРАНСПОРТУ (ЗАЛІЗНИЧНОГО)*
(ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ)

____________
* При відсутності дирекції з залізничного транспорту названі функції виконуються директором з виробництва.

Завдання та обов’язки. Керує виконанням завдань із завантаження (вивантаження) та перевезення вугілля, розкривних порід та інших вантажів, доставлянням їх споживачам; розробленням та впровадженням заходів щодо удосконалення організації виробництва; розробленням планів розвитку залізничного транспорту, збільшенням пропускної і провізної спроможності перегонів і станцій, продуктивності локомотивоешелонів. Забезпечує: виконання завдання щодо зростання продуктивності праці, зниження собівартості перевезень; ефективне використання, монтаж, налагодження та ремонт залізничного транспорту, дотримання норм простою залізничних вагонів під завантаженням та розвантаженням; створення безпечних і здорових умов праці в структурних підрозділах залізничного господарства. Організовує: виконання заходів щодо удосконалення техніки і технології виробництва, механізації допоміжних і ручних робіт; цільові і комплексні перевірки виробничої і господарської діяльності вантажно-транспортних управлінь; роботу щодо обміну досвідом та досягненнями передових колективів бригад у вантажно-транспортних управліннях. Бере участь у: розробленні довгострокових програм розвитку виробництва, планів впровадження сучасного досвіду й новітньої технології; розробленні організаційно-технічних заходів щодо ліквідації понаднормативних простоїв залізничних вагонів, підвищення продуктивності та подовження термінів служби транспортного обладнання, поліпшенні умов праці, правил безпеки та промислової санітарії; розгляді та погоджуванні проектів виробничих підрозділів, що будуються і реконструюються; в аналізі техніко-економічних показників роботи та результатів фінансово-господарської діяльності підприємств; визначенні потреб у матеріально-технічних ресурсах підлеглих дирекції виробничих підрозділів; розробленні заходів щодо економії матеріальних ресурсів; розробленні комплексного плану соціально-економічного розвитку та колективного договору; в розслідуванні аварій і нещасних випадків та розробленні заходів щодо їхнього усунення. Розглядає і погоджує подані вантажно-транспортним управлінням розрахунки потреб у обладнанні та матеріалах. Контролює: виконання графіків вантаження та перевезення вугілля, порід розкриву та інших вантажів; дотримання безпеки руху; забезпечення безперебійного і своєчасного обслуговування підприємства залізничним транспортом. Розглядає пропозиції, заяви та скарги громадян. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації і звітності.

Повинен знати: укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості; накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства; перспективи розвитку виробництва; правила технічної експлуатації залізничного транспорту; основи технології гірничого виробництва; досягнення науки й техніки, сучасний світовий досвід у галузі залізничного транспорту; економіку та організацію виробництва, праці й управління; основи цивільного і трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; знання та навики роботи на персональному комп’ютері.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

(пункт 26 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

27. ДИРЕКТОР КОМЕРЦІЙНИЙ (ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ)

Завдання та обов’язки. Керує роботою з реалізації продукції, що випускається, її постачанням споживачам у терміни, обсязі, номенклатурі та якості, встановлених укладеними договорами; раціональним розміщенням, зберіганням та підготовкою до відправлення вільно реалізованого вугілля і продуктів збагачення. Здійснює формування взаємовигідних господарських зв’язків між споживачами та постачальниками через систему прямих угод, товарні біржі або інші посередницькі організації. Вивчає попит та проводить розрахунки нормативів запасів готової продукції. Здійснює залучення іноземних посередницьких фірм для надання послуг із укладання та використання зовнішньоекономічних угод на комерційних умовах. Організовує і контролює проведення закупівель обладнання, матеріалів і послуг за державні кошти відповідно до законодавства, контролює процес проведення тендерних торгів. Організовує: проведення ділових переговорів, укладання угод і контрактів із закордонними та вітчизняними підприємствами, організаціями, фірмами чи товарними біржами на реалізацію вугілля, продуктів збагачення, а також поставок продукції матеріально-технічного забезпечення виробництва. Бере участь у: підготовці і встановленні договірних цін на продукцію, що випускається; розгляді претензій та позовів споживачів, що надходять, а також з питань залізничних перевезень; в оформленні та заявленні претензій і рекламацій споживачам при порушенні ними договірних умов. Забезпечує: дотримання комерційних інтересів підприємств при укладанні договорів; своєчасне надходження коштів за реалізовану продукцію; чітке виконання договірних зобов’язань сторін. Контролює: дотримання договірних зобов’язань; заміну постачальників, зміну термінів поставки та асортименту продукції; рівень цін на всі види продукції, матеріалів, обладнання і машин, що реалізуються та купуються підприємствами та організаціями. Бере участь в:організації виставок, ярмарок та інших рекламних заходів; вивченні та прогнозуванні динаміки цін на ринках гірничошахтного устаткування, основних видів матеріально-технічних ресурсів; підготовці рекомендацій з ціноутворення. Координує роботу підлеглих служб. Розглядає пропозиції, заяви та скарги громадян. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації і звітності.

Повинен знати: укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості; законодавчі акти, умови проведення закупівель обладнання, матеріалів і послуг за державні кошти, накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства щодо організації збуту та постачання готової продукції; положення про поставки продукції виробничо-технічного призначення; порядок формування розрахункових цін на готову продукцію; основи банківської справи; перспективи розвитку та виробничі потужності підприємств; стан і кон’юнктуру світового і вітчизняного ринку; прейскуранти оптових цін на продукцію, що реалізується і купується; методи вивчення попиту на продукцію, що випускається, правила оформлення договорів на поставки; економіку і організацію виробництва, праці й управління; основи цивільного і трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту, правила роботи на персональному комп’ютері, експлуатації комп’ютерної та організаційної техніки, користування інформаційно-правовими базами.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

(пункт 27 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

28. ДИРЕКТОР ТЕХНІЧНИЙ (ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ)

Завдання та обов’язки. Керує інженерною діяльністю підприємств і організацій; розробленням перспективних і річних планів комплексного розвитку шахт, розрізів та збагачувальних фабрик за всіма джерелами фінансування; роботою технічної ради; розробленням на основі наукових прогнозів довгострокових планів і заходів щодо створення здорових та безпечних умов праці, запобіганням шкідливого впливу виробництва на навколишнє середовище. Визначає: технічну політику та перспективи розвитку підприємства; першочергові напрями в розвитку шахт, розрізів та збагачувальних фабрик з усіх видів технічної діяльності; потреби шахт у засобах комплексної механізації, системах протиаварійного захисту, приладах і апаратурі контролю небезпечних і шкідливих виробничих чинників, засобах колективного й індивідуального захисту. Спрямовує: діяльність виробничих одиниць, підприємств і організацій на виконання встановлених завдань, впровадження нової техніки, сучасної новітньої технології, досягнень науки, що забезпечують зростання продуктивності праці. Розглядає і затверджує: плани розвитку гірничих робіт, проведення гірничих виробок; норми витрат лісних матеріалів, нормативного навантаження на очисний забій і швидкості проведення підготовчих виробок; комплексні плани поліпшення умов, охорони праці і санітарно-оздоровчих заходів; плани ліквідації аварій; проекти протипожежного та газового захисту шахт і комплексного знепилювання; плани охорони навколишнього середовища: проекти на розкриття та підготовку ділянок до розроблення; списки пластів, схильних до самозаймання; технічні завдання для проектних організацій на розроблення проектів, пов’язаних з розвитком шахт; плани науково-дослідних робіт. Організовує: розгляд проектів на розкриття, підготовку і відпрацювання шахтних полів, виїмкових дільниць на пластах, небезпечних з газодинамічних явищ і самозаймання вугілля; геолого-маркшейдерське забезпечення гірничих робіт на шахтах; виконання програми розвитку гірничих робіт, проектів, заходів на шахтах з вимогами нормативних та інших документів з охорони праці; допомогу шахтам в оснащенні їх системами протиаварійного захисту, а також засобів індивідуального і колективного захисту; розроблення заходів щодо удосконалення техніки і технології виробництва, запобігання і ліквідації аварій та нещасних випадків, створення найсприятливіших умов праці та підвищення культури виробництва, а також заходів, спрямованих на ощадливе витрачання та раціональне використання паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурсів; розроблення та виконання графіків впровадження нової техніки, механізації і автоматизації виробничих процесів видобування вугілля; розроблення диференційованих норм витрат лісових та кріпильних матеріалів, вибухових речовин та засобів підривання; підготовку пропозицій щодо промислового використання відходів виробництва; проведення науково-дослідних та експериментальних робіт; контроль за дотриманням правил промислової санітарії та протипожежного захисту, правил і норм з охорони праці, охорони природи та раціональним використанням природних ресурсів; розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення контролю та підвищення якості вугілля і виконуваних робіт з усіх технологічних процесів, розроблення положень про підрозділи дирекції, посадових інструкцій працівників. Забезпечує: технічне керівництво гірничими і допоміжними роботами на шахтах відповідно до гірничого законодавства, Закону України «Про охорону праці», системи управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості, посадової інструкції і нормативних актів; розробку та виконання річного плану роботи з охорони праці технічної дирекції; контроль за якістю проведення гірничих виробок, взаємодію функціональних і виробничих підрозділів щодо проведення єдиної технічної політики, комплексного розвитку виробництва; розроблення завдань на проектування розвитку гірничих робіт. Затверджує категорії шахт за газом, вибуховістю пилу, небезпекою пластів за раптовими викидами, суфлярними виділеннями та гірничими ударами. Бере участь: у розробленні довгострокових програм розвитку підприємств; в розробленні та затвердженні планів і заходів щодо поліпшення стану охорони праці, зниження виробничого травматизму та профзахворювань; у розслідуванні аварій, нещасних випадків; у аналізі та оцінці технічного рівня виробництва, техніко-економічних показників виробничо-господарської діяльності підприємств і організацій; в проведенні промислових випробувань нових видів машин, механізмів і апаратури; в розробленні технологічних схем і організації контролю за їх впровадженням; у розгляді плану капітального будівництва; в організації робіт щодо визначення і обґрунтування потреби в гірничому та транспортному обладнанні; в розробленні комплексного плану соціально-економічного розвитку і колективного договору. Підготовляє обґрунтування обсягів і термінів проведення реконструкції і модернізації, нарощування виробничих потужностей. Надає шахтам науково-технічну допомогу у веденні гірничих робіт в складних гірничо-геологічних умовах, особливо з питань провітрювання, пилогазового режиму, дегазації, протипожежного захисту, заходів із попередження газодинамічних явищ, самозаймання вугілля, а також впровадження гірничошахтового обладнання та засобів колективного захисту. Очолює роботу виробничо-технічної служби з питань технічної і технологічної політики, організації виробництва, інженерного забезпечення вимог нормативних та інших документів з охорони праці, запобігання на вугільних шахтах вибухам газу та пилу, газодинамічним явищам, ендогенним і екзогенним пожежам та іншим аваріям. Визначає із залученням геолого-маркшейдерської служби якість геологічних і маркшейдерських робіт на шахтах, правильність встановлення ними небезпечних зон, бар’єрних і запобіжних ціликів. Припиняє ведення робіт з порушенням вимог нормативних та інших документів з охорони праці з відступом від програми розвитку гірничих робіт і проектів. Доповідає директору департаменту з охорони праці та надзвичайних ситуацій Міненерговугілля України про обставини і причини групових нещасних випадків. Розглядає пропозиції, заяви та скарги громадян. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації і звітності.

Повинен знати: укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості; накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства, перспективи розвитку та виробничі потужності, технологію гірничих і гірничо-капітальних робіт; методи визначення економічної ефективності впровадження нової техніки і технології, сучасний вітчизняний і світовий досвід, новітні досягнення в галузі науки і техніки гірничого виробництва; економіку і організацію виробництва; праці і управління; основи цивільного і трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років, у тому числі стаж на підземних роботах (на підприємствах з видобування вугілля) - не менше 3 років.

(пункт 28 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

29. ЗАВІДУВАЧ ГІРНИЧИХ РОБІТ

Завдання та обов’язки. Організовує виконання робіт на об’єктах, які будуються та реконструюються, відповідно до розроблених проектів будівництва, технології й технічної документації; виконання вимог та норм правил безпеки, охорони праці, промислової санітарії й протипожежного захисту під час виконання робіт. Здійснює контроль за процесом будівництва об’єктів і якістю виконуваних робіт, організовує здавання і введення в експлуатацію завершених будівництвом об’єктів. Забезпечує об’єкти, що реконструюються, проектно-кошторисною документацією та обладнанням, раціональне використання капітальних вкладень та підвищення їх ефективності. Розробляє проекти перспективних і річних планів капітального будівництва й реконструкції на шахті, механізації гірничопрохідницьких та будівельно-монтажних робіт. Складає внутрішньобудівельні титульні списки на об’єкти, які будуються та реконструюються. Розробляє й організовує впровадження заходів щодо поліпшення використання машин, механізмів та іншого обладнання в капітальному будівництві шахт. Здійснює розроблення і впровадження заходів з удосконалення організації праці, підвищення рентабельності виконуваних робіт, скорочення термінів їх виконання й зниження вартості, покращення й здешевлення проектно-пошукових робіт. Готує з підрядними організаціями проекти будівельно-монтажних і проектно-пошукових робіт та з постачальниками на постачання обладнання й матеріалів для капітального будівництва і контролює виконання цих договорів. Організовує розгляд питань, пов’язаних із зміною проектних рішень і готує погодження їх з проектними організаціями. Готує заявки на обладнання й матеріали для об’єктів, які будуються та реконструюються. Вживає заходів щодо забезпечення підрядних і будівельних організацій, які виконують роботи на шахті, послугами внутрішньошахтового транспорту, вентиляції, енергопостачання та іншими послугами. Бере участь у розробленні планів розвитку гірничих робіт та безпечних технологій, операцій, способів і методів робіт згідно з вимогами нормативно-технічної документації, правил безпеки та Системи управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості України. Здійснює контроль та веде встановлену документацію і звітність на різних носіях інформації, забезпечує їх своєчасне подання.

Повинен знати: укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості; накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства, технологічні схеми ведення будівельних і гірничо-капітальних робіт; будівельні норми і правила, єдині норми і розцінки; норми технічного проектування; перспективи розвитку галузі й шахти; Правила безпеки у вугільних шахтах; вимоги Системи управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості України; Правила технічної експлуатації вугільних шахт; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; методи визначення економічної ефективності впровадження нової техніки й технології, раціоналізаторських пропозицій та винаходів; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; правила експлуатації комп’ютерної та організаційній техніки, користування інформаційно-правовими базами.

Кваліфікаційні вимоги: Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня, професіоналів або провідних фахівців відповідного професійного спрямування для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років, у тому числі підземний стаж - не менше 1 року.

(пункт 29 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

30. ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ГАЗОАНАЛІТИЧНОЇ)

Завдання та обов’язки. Організовує та контролює роботу набирачів проб у шахті та лаборантів газоаналітичної лабораторії. Забезпечує цілодобове чергування лаборантів газоаналітичної лабораторії, своєчасну перевірку та технічне обслуговування закріпленого лабораторного обладнання, своєчасний виїзд лабораторії на аварійні об’єкти, її розгортання та функціонування. Складає графіки відбору проб рудникового повітря, осланцьованого та вугільного пилу та дрібняку, запиленості; графіки цілодобового чергування лаборантів, графіки роботи аварійної лабораторії. Розробляє графіки та забезпечує своєчасну перевірку і технічне обслуговування закріпленого лабораторного обладнання. Вивчає нову апаратуру та бере участь у навчанні працівників спеціалізованої газоаналітичної лабораторії (СГАЛ). Здійснює контроль за роботою лабораторії в оперативному порядку, під час ліквідації аварій на шахтах, систематизує результати виконаних аналізів аварійних проб рудникового повітря і своєчасно ознайомлює з ними відповідні підрозділи Державної воєнізованої гірничорятувальної служби та керівників з ліквідації аварії. Надає звіти до базової організації метрологічної служби про стан засобів вимірювальної техніки, керує роботами СГАЛ щодо підготовки та проведення атестації лабораторії на право виконання вимірювань у сфері та/або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду. Виконує аналізи проб рудникового повітря, у тому числі під час ліквідації аварії, запиленості рудникового повітря, масової частки негорючих речовин у осланцьованому пилу, масової частки вологи в вугільному пилу та дрібняку, аналізи хімічного поглинача вапняного та медичного кисню. Контролює проведення аналізів у відповідності до встановлених вимог. Виконує обґрунтування потреби матеріалів для забезпечення функціонування газоаналітичної лабораторії та контролює їх використання. Забезпечує виконання працівниками СГАЛ правил та норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту. Своєчасно повідомляє про виявлені порушення правил і норм охорони праці. Керує працівниками лабораторії.

Повинен знати: законодавство у сфері метрології, правила безпеки в вугільних шахтах, положення про воєнізований гірничорятувальний загін (ВГРЗ), настанови з якості, інструкції з експлуатації приборів, способи і методи відбирання проб рудникового повітря на вміст шкідливих газів та пилу, методи та інструкції з усіх видів аналізу; правила та норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 3 років.

(пункт 30 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

31. ЗАВІДУВАЧ ЛАБОРАТОРІЇ (ХІМІЧНОЇ)

Завдання та обов’язки. Керує роботою лабораторії; проведенням необхідних аналізів і досліджень, оформленням їх результатів тощо. Забезпечує: якісне проведення хімічних аналізів проміжних і кінцевих продуктів збагачення на золу, вологу, сірку, леткі речовини та інші компоненти відповідно до чинних стандартів; систематизацію результатів виконаних аналізів і своєчасне ознайомлення з ними відповідних служб і керівників; інструктаж робітників лабораторії щодо чинних стандартів, техніки безпеки і плану ліквідації аварій; своєчасну перевірку та технічне обслуговування закріпленого лабораторного обладнання та проведення державної перевірки приладів і обладнання. Сприяє підвищенню кваліфікації персоналу, освоєнню більш досконалих методів лабораторного аналізу і нового обладнання; технічно правильну експлуатацію лабораторного обладнання та його збереження; своєчасне подання в установленому порядку заявок на апаратуру, обладнання, реактиви й матеріали; своєчасну підготовку та проведення атестації лабораторії на право виконання вимірювань; правильність ведення лабораторної документації. Контролює: дотримання чинних стандартів, правильність приготування хімічних реактивів і проб під час проведення аналізів; трудового розпорядку, дотримання правил і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту. Веде облік і звітність діяльності лабораторії.

Повинен знати: законодавство у сфері метрології, положення, інструкції, стандарти та інші настановчі й нормативні документи, які стосуються діяльності лабораторії; принцип дії та правила експлуатації використовуваного обладнання; методи лабораторного аналізу, порядок обліку і звітності; план ліквідації аварій; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; правила роботи на персональному комп’ютері.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професійним спрямуванням - не менше 2 років.

(пункт 31 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

32. ЗАВІДУВАЧ СКЛАДУ ВИБУХОВИХ МАТЕРІАЛІВ

Завдання та обов’язки. Забезпечує доставку на склад, приймання, зберігання, відпускання й облік вибухових матеріалів та засобів підривання, радіоактивних речовин, які використовуються під час виконання геофізичних робіт; складання заявок на вибухові матеріали та засоби підривання; охорону складу, транспортування вибухових матеріалів та знищення непридатних до вжитку вибухових матеріалів. Контролює: відповідність вибухових матеріалів Держстандартам і технічним умовам, термінам зберігання; наявність і справність підривних та контрольно-вимірювальних приладів, протиаварійних засобів і сигналізації. Забезпечує майстрів-підривників (вибуховиків) пристроями й матеріалами для проведення підривних робіт, приймає від них звіти про виконання завдань і витрати вибухових матеріалів. Готує рекламації на вибухові матеріали та контрольно-вимірювальні прилади. Організовує вивчення правил поводження з вибуховими матеріалами і проводить інструктаж працівників складів вибухових матеріалів. Забезпечує та контролює знання робітниками запасних виходів з шахти, правил користування протипожежними засобами, плану ліквідації аварій. Забезпечує збереження тари й повернення її на базисний склад, ведення встановленої документації, звітності.

Повинен знати: накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали органів вищого рівня та керівництва шахти з питань складського господарства, організації та виконання вибухових робіт, охорони праці, промислової санітарії й протипожежного захисту; технологію виконання буровибухових робіт; види, марки, ДСТУ та інші якісні характеристики вибухових матеріалів; організацію вантажно-розвантажувальних робіт, транспортування вибухових матеріалів; організацію й правила техніки охорони праці та пожежного захисту під час складських робіт; правила й порядок зберігання та складування вибухових матеріалів, положення й інструкції щодо їх обліку; план ліквідації аварій; основи економіки, організації виробництва і праці; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня, професіоналів, фахівців або майстра-підривника не менше 3 років.

33. ЗАВІДУВАЧ СКЛАДУ (ЛІСОВОГО)

Завдання та обов’язки. Здійснює оперативне керівництво всіма роботами на лісовому складі щодо забезпечення шахти лісоматеріалами, металокріпленням, цементом та іншими матеріалами. Розробляє заходи щодо вдосконалення технології перероблення матеріалів, механізації робіт, ефективного використання обладнання, машин та механізмів. Контролює дотримання технології робіт; забезпечує раціональне розроблення лісу і вживає заходів щодо використання лісових відходів. Стежить за правильною експлуатацією і своєчасним ремонтом машин та механізмів, забезпечує дотримання правил і норм охорони праці, промислової санітарії. Видає наряди на виконання робіт бригадирам та майстрам, приймає звіти про виконання робіт. Забезпечує приймання надходжень лісового кріпильного матеріалу, його складування, облік і збереження. Складає рапорти про виконані роботи й інші первинні документи для нарахування заробітної плати робітникам лісового складу. Забезпечує протипожежну безпеку, наявність і справність засобів гасіння пожежі, організовує з робітниками складу періодичні навчання та перевірку вмінь користуватися засобами гасіння пожеж. Веде встановлену документацію, звітність.

Повинен знати: накази, інструкції та інші настановчі й нормативні матеріали органів вищого рівня та керівництва шахти, які стосуються виробничо-господарської діяльності лісового складу; основи технології гірничого виробництва; технологію робіт на лісовому складі; правила складського господарства на базах лісових та кріпильних матеріалів; чинні ДСТУ, СТУ на лісопродукцію у вугільній промисловості; обладнання лісового складу та правила його технічної експлуатації; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії, протипожежні правила під час складських та вантажно-розвантажувальних робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією не менше 2 років.

34. КОМАНДИР ВЗВОДУ (ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНОГО)

Завдання та обов’язки. Керує особовим складом під час несення служби, ліквідації аварій і рятування людей на об’єкті, що обслуговує, роботою служби депресійних, газових та теплових зйомок. Виконує роботи із запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій, надає екстрену і кваліфіковану медичну допомогу потерпілим внаслідок нещасних випадків на гірничих підприємствах відповідно до чинного законодавства. Бере участь у розробленні планів ліквідації аварій об’єктів, які обслуговує та контролює, їх відповідність фактичному становищу на об’єкті. Забезпечує: постійну готовність взводу до виїзду на ліквідацію аварій, виконання графіків несення служби і спеціальної підготовки особового складу; справний стан, готовність, правильне використання і зберігання гірничорятувальної техніки, киснево-дихальної та іншої апаратури; дотримання заходів пожежної безпеки під час проведення вогневих робіт у гірничих виробках та надшахтних будівлях; підготовку даних про стан протипожежного захисту шахти для інженерної оцінки її готовності до рятування людей і ліквідації можливих аварій. Розробляє оперативні плани ліквідації аварії, розрахунки та рекомендації з найбільш ефективних та безпечних способів ліквідації аварій, веде оперативну документацію. Відповідно до чинних нормативних документів приймає участь у функціонуванні шахтної гірничорятувальної служби, контролює готовність, укомплектованість, розставляння членів допоміжних дільничних гірничорятувальних команд, їх оснащеність необхідними обладнанням та матеріалами. Проводить підготовку членів допоміжних дільничних гірничорятувальних команд. Бере участь: в ознайомленні з аварійною ситуацією, розробці заходів щодо запобігання аварій та аварійних ситуацій на об’єктах, що обслуговує, мінімізації їх наслідків; спільно з керівництвом обслуговуваних підприємств і організацій у проведенні тактичних ігор - навчань керівників і спеціалістів за планами ліквідації аварій; у вимірюванні необхідних аеродинамічних параметрів виробок під час ліквідації аварій на шахтах; узагальненні результатів депресійних, газових та теплових зйомок, розробленні та впровадженні рекомендацій щодо застосування вентиляційного режиму в аварійній ситуації, що склалася; у роботі комісій з приймання в експлуатацію очисних вибоїв, ділянок, стаціонарних машин і механізмів; в організації виконання робіт неаварійного характеру, в організації роботи медичної служби у взводі, у навчанні особового складу надавати першу медичну допомогу постраждалим під час аварій.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня щодо вугільної промисловості; правила, стандарти, положення, інструкції, статути та інші нормативні документи, що регламентують усі види діяльності гірничорятувального взводу; нормативні документи з безпеки виконання робіт, плани ліквідації аварій, порядок проведення вогневих робіт; тактико-технічні можливості й принцип дії гірничорятувального обладнання й оснащення, яке є на озброєнні; порядок ведення документації з усіх видів оперативно-технічної діяльності взводу; показники небезпеки й стану рівня підготовленості шахт, що обслуговуються взводом, до ліквідації аварій, рятування постраждалих людей; дані про шахтну гірничорятувальну службу, гірничорятувальну справу в обсязі спеціальної програми підготовки командира гірничорятувальної служби; функції спеціалізованої газоаналітичної лабораторії з контролю шахтного повітря, запиленості та за вибухопилезахистом шахт; тактико-технічні дані переносних приладів контролю шахтної атмосфери; всі під’їзні шляхи до обслуговуваних шахт; порядок оплати праці особового складу взводу, забезпечення речовим та іншими видами постачання; штатну чисельність та укомплектованість взводу; порядок ведення табельного обліку особового складу; правила й норми з охорони праці, промислової санітарії; правила протипожежного захисту об’єктів взводу; біографічні дані, рівень підготовки, особисті якості підлеглих.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж підземної роботи у вугільній промисловості - не менше 2 років.

Особисті вимоги. Придатність за станом здоров’я й результатами випробувального терміну до роботи з використанням засобів захисту органів дихання та спеціального спорядження.

(пункт 34 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

35. КОМАНДИР ВІДДІЛЕННЯ (ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНОГО)

Завдання та обов’язки. Керує особовим складом гірничорятувального відділення під час несення служби, виконання гірничорятувальних робіт (в тому числі з використанням засобів захисту органів дихання та спеціального спорядження), перебуваючи безпосередньо в аварійній зоні. Забезпечує відповідно до нормативних документів: виконання профілактичних, аварійно - рятувальних, технічних та інших робіт та завдань під час оцінки стану протиаварійного захисту об’єктів, що обслуговуються, здійснення заходів для його підсилення; розвідування аварійних виробок і зон; рятування людей; гасіння пожеж активним способом; зведення ізоляційних та інших споруд, постійних та тимчасових перемичок. Здійснює розгазування гірничих виробок та відновлення вентиляційних пристроїв, використання гірничорятувального оснащення та обладнання, відбір проб рудникового повітря й вимір параметрів рудникової атмосфери та кількості повітря; розбирання завалів та відбудову виробок; проведення й кріплення пошукових і рятувальних печей; доставку аварійних матеріалів і обладнання гірничими виробками; ескізування місця проведення робіт і виявлення постраждалих; отримання інформації командного пункту про аварійну обстановку й хід гірничорятувальних робіт; виконання інших доручень командного пункту; підвищення особистої професійної майстерності та професійної майстерності особового складу відділення; обслуговування та підтримання у робочому стані гірничорятувального оснащення та обладнання. Бере участь: в оцінці аварійної ситуації й забезпеченні безпечного ведення гірничорятувальних робіт; у розрахунках витрат кисню й часу перебування в загазованій атмосфері та в зонах високої температури. Контролює: дотримання особовим складом розпорядку дня, графіків професійної підготовки, тактичних навчань і тренувань в обслуговуваних та навчальних шахтах, теплових камерах, на полігонах і тренажерах; перевірку, профілактичний ремонт і налагодження гірничорятувальної техніки для використання в аварійній ситуації, виконання господарських та інших робіт у підрозділі.

Повинен знати: положення, інструкції й статути, які регламентують діяльність підрозділу; правила експлуатації, перевірки й використання киснево-дихальної, теплозахисної, оживляючої апаратури, приладів контролю складу рудникового повітря, вимірювання його витрат, температури й вологості, засобів оперативного зв’язку й іншого гірничорятувального оснащення; плани ліквідації аварій обслуговуваних об’єктів та під’їзні шляхи до них; правила й норми охорони праці, промислової санітарії й протипожежного захисту; адресні дані, рівень підготовки й особисті якості підлеглих.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж підземної роботи у вугільній промисловості - не менше 2 років.

Особисті вимоги. Придатність за станом здоров’я й результатами випробувального терміну до роботи з використанням засобів захисту органів дихання та спеціального спорядження.

(пункт 35 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

36. КОМАНДИР ЗАГОНУ (ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНОГО)

Завдання та обов’язки. Керує оперативною, профілактичною, медичною, господарською та іншими видами діяльності гірничорятувального загону. Виконує роботи із запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до чинного законодавства. Керує гірничорятувальними роботами під час ліквідації аварій на обслуговуваних та інших об’єктах. Розробляє оперативні плани ліквідації аварії, розрахунки та рекомендації з найбільш ефективних та безпечних способів ліквідації аварій. Забезпечує та контролює ведення оперативної документації командного пункту. Виконує аналіз аварійної ситуації, коригування тактики й технології ліквідації аварії при зміні ситуації. Бере участь у розробленні проектів ліквідації аварій. Забезпечує: належний рівень несення служби й професійної підготовки оперативного складу; режим цілодобової готовності до виїзду для рятування людей та ліквідації аварій за сигналом «Тривога»; ефективну взаємодію оперативних підрозділів загону й необхідну допомогу іншим гірничорятувальним частинам відповідно до чинної диспозиції; готовність, справність, правильне зберігання та своєчасний ремонт засобів технічного оснащення; розроблення і виконання заходів із попередження аварій та мінімізації їх наслідків, щодо зниження аварійної небезпеки обслуговуваних об’єктів і покращення їх підготовленості до ліквідації аварій; матеріально-технічне постачання, виконання комплексу робіт для збереження здоров’я й підвищення рівня фізичної підготовки особового складу; укомплектованість кадрами всіх підрозділів, проведення атестації. Організовує: роботу медичної служби та реанімаційно-протишокових груп, виробничо-профілактичної служби, служби депресійних, газових та теплових зйомок, спеціалізованих газоаналітичних лабораторій та інших служб, які входять до складу загону. Організовує та контролює проведення попередньої підготовки, спеціальної підготовки та підвищення кваліфікації особового складу, проведення занять з командним і рядовим складом з розбирання виконаних гірничорятувальних робіт; тактичні навчання на обслуговуваних об’єктах. Контролює діяльність допоміжної гірничорятувальної служби підприємств, що обслуговуються. Бере участь: в обстеженні й оцінці аварійної ситуації, підготовці й виконанні заходів з її ліквідації; у розробленні й погодженні планів ліквідації аварій; у регулярних тренуваннях з використанням засобів захисту органів дихання та спеціального оснащення для забезпечення фізичної й теплової витривалості. Розглядає пропозиції, заяви та скарги громадян. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації й звітності.

Повинен знати: укази, постанови та рішення щодо вугільної промисловості; законодавчі і нормативно-правові акти, методичні, нормативні та інші керівні документи і матеріали стосовно діяльності загону; наукові основи, тактику, технологію, технічні засоби, організацію й керування роботами з рятування людей і ліквідації аварій на різних стадіях їх розвитку; нормативні документи й методичні положення з попередження аварій, виконання депресійних, газових та теплових зйомок, діяльності реанімаційно-протишокових груп, спеціалізованих газоаналітичних лабораторій, інших структурних підрозділів загону; порядок розроблення й погодження планів ліквідації аварій обслуговуваних загоном об’єктів, технологію ведення робіт, використовувані засоби механізації, показники небезпеки й рівень підготовленості обслуговуваних підприємств до рятування людей і ліквідації аварій; вітчизняні та закордонні досягнення гірничорятувальної науки й техніки; досвід передових підрозділів з оперативно-технічної діяльності, профілактики й ліквідації аварій на шахтах та інших об’єктах; перспективи технічного, економічного й соціального розвитку загону та обслуговуваних об’єктів; методи господарювання та керування воєнізованим підрозділом; основи трудового законодавства; економіку, організацію виробництва, праці й управління; правила й норми охорони праці, промислової санітарії й протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж служби на командно-керівних посадах у воєнізованій гірничорятувальній службі - не менше 4 років.

Особисті вимоги. Придатність за станом здоров’я й результатами випробувального терміну до роботи з використанням засобів захисту органів дихання та спеціального спорядження.

(пункт 36 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

37. МАЙСТЕР ГІРНИЧИЙ ДІЛЬНИЦІ ЗМІШАНОЇ

Завдання та обов’язки. Забезпечує виконання завдань з видобування вугілля; дотримання технічних умов під час виконання робіт; ефективне використання обладнання та безаварійну роботу машин і механізмів; своєчасне видавання виробничих завдань робітникам зміни; економні витрати запасних частин, матеріалів та збереженість матеріальних цінностей; дотримання виробничої та трудової дисципліни, виконання правил і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; достовірне і своєчасне подання встановленої первинної документації, звітів і рапортів про виконану за зміну роботу. Здійснює: огляд робочих місць, раціонально розставляє робітників по місцях робіт згідно з нарядом; заходи з поліпшення використання робочого часу, ліквідації браку, простоїв, зниження трудомісткості та собівартості робіт. Бере участь: у з’ясуванні причин аварій та нещасних випадків; у перегляді норм та присвоєнні кваліфікаційних розрядів робітникам дільниці. Проводить інструктаж робітників з техніки безпеки, безпечних методів ведення робіт, дотримання правил технічної експлуатації обладнання дільниці. Контролює: технічний стан машин і механізмів, засобів охорони праці та протипожежного захисту; наявність необхідного запасу матеріалів. Контролює і фіксує у наряд-путівці обсяги і якість робіт на робочих місцях, які виконуються бригадою або окремими робітниками дільниці у робочу зміну, у тому числі простої. Після закінчення зміни перевіряє виїзд людей; здає зміну майстру гірничому, що заступив на зміну, відповідно до нарядної системи. Веде та своєчасно надає встановлену документацію, звітність, наряд - путівки тощо.

Повинен знати: накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали органів вищого рівня й керівництва підприємства, які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці; технологію гірничого виробництва; технічні характеристики, будову й правила технічної експлуатації обладнання; технічну документацію на виконання робіт; план ліквідації аварій; порядок тарифікації робіт і робітників; норми й розцінки на виконувані роботи; чинні положення щодо оплати праці; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Без вимог до стажу роботи.

(пункт 37 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

38. МАЙСТЕР ГІРНИЧИЙ ДІЛЬНИЦІ (ОСУШЕННЯ, ДРЕНАЖНОЇ)

Завдання та обов’язки. Забезпечує виконання змінних завдань з осушування шахти (розрізу); бракування й облік виконаних робіт; складання паспортів кріплення виробок; виконання технологічних графіків робіт з проведення та підтримання дренажних виробок; підвищення продуктивності праці зайнятих на дільниці робітників; ефективне використання і збереженість обладнання; дотримання виробничої та трудової дисципліни, виконання правил і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; впровадження передового досвіду і прогресивних методів праці. Здійснює: керівництво роботами з проведення та підтримання дренажних виробок, проводить необхідні вимірювання, заміри дебіту й тиску води в свердловинах; раціональне розставлення робітників по місцях робіт; видавання виробничих завдань і приймання завершених робіт; оформлення первинних документів на заробітну плату робітникам. Бере участь: у визначенні обсягів робіт з осушування; у розробленні схем дренажних свердловин; у перегляді норм виробітку та присвоєнні кваліфікаційних розрядів робітникам дільниці; у з’ясуванні причин аварій і нещасних випадків. Проводить інструктаж робітників з безпечних методів ведення робіт, дотримання правил технічної експлуатації обладнання і приладів дільниці. Веде встановлену документацію, звітність.

Повинен знати: накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали органів вищого рівня й керівництва шахти (розрізу), які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці; технологію гірничого виробництва та ведення осушувальних робіт; технічні характеристики, будову й правила експлуатації обладнання, установок дільниці; технічну документацію на виконання робіт та порядок її оформлення; план ліквідації аварій; методи техніко-економічного та виробничого планування; порядок тарифікації робіт і робітників; норми й розцінки на виконувані роботи; чинні положення щодо оплати праці; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Без вимог до стажу роботи.

39. МАЙСТЕР ГІРНИЧИЙ ДІЛЬНИЦІ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ

Завдання та обов’язки. Забезпечує виконання змінних завдань за обсягом рекультивації земель, виконання встановлених техніко-економічних показників виробництва; дотримання технічних умов під час виконання робіт; ефективне використання обладнання та безаварійну роботу машин і механізмів; своєчасне доведення виробничих завдань до бригад та окремих робітників; бракування й облік виконаних робіт; економні витрати запасних частин, енергії та збереженість матеріальних цінностей; дотримання виробничої та трудової дисципліни, виконання правил і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; достовірне і своєчасне подання встановленої первинної документації, звітів і рапортів про виконану за зміну роботу. Здійснює: огляд робочих місць, раціонально розставляє робітників по місцях робіт; заходи щодо вдосконалення організації праці та виробництва, поліпшення використання робочого часу, ліквідації браку, простоювань, зниження трудомісткості та собівартості робіт. Бере участь: у з’ясуванні причин аварій та нещасних випадків; у визначенні обсягів робіт з рекультивації земель; у перегляді норм виробітку та присвоєнні кваліфікаційних розрядів робітникам дільниці. Проводить інструктаж робітників з безпечних методів ведення робіт, дотримання правил технічної експлуатації обладнання і приладів дільниці. Контролює: стан машин і механізмів, засобів технічної безпеки та протипожежного захисту; наявність необхідного запасу матеріалів, дотримання правил і норм охорони праці при веденні робіт. Веде встановлену документацію, звітність.

Повинен знати: накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали органів вищого рівня й керівництва шахти, які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці; чинне законодавство з охорони природи та навколишнього середовища (довкілля); технологію гірничого виробництва; технічні характеристики, будову й правила технічної експлуатації обладнання дільниці; технічну документацію на виконання робіт та порядок її оформлення; порядок тарифікації робіт і робітників, норми й розцінки на виконувані роботи; чинні положення щодо оплати праці; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Без вимог до стажу роботи.

40. МАЙСТЕР ГІРНИЧИЙ ДІЛЬНИЦІ РОЗКРИВНОЇ

Завдання та обов’язки. Забезпечує виконання змінних завдань з проведення розкривних робіт; дотримання технології виробництва, технічних умов на виконання робіт; підвищення продуктивності праці зайнятих на дільниці робітників; ефективне використання, збереженість обладнання та безаварійну роботу машин і механізмів; своєчасне видавання завдань робітникам зміни; дотримання виробничої та трудової дисципліни, виконання правил і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; економну витрату запасних частин, матеріалів і збереженість матеріальних цінностей; достовірне й своєчасне подання встановленої первинної документації, рапортів про виконані за зміну роботи. Здійснює: раціональне розставляння робітників по місцях робіт згідно з нарядом; заходи від браку, простоювань, зниження трудомісткості та собівартості робіт. Бере участь: у перегляді норм виробітку і присвоєнні кваліфікаційних розрядів робітникам дільниці; у з’ясуванні причин аварій і нещасних випадків. Проводить інструктаж робітників з протипожежної безпеки, безпечних методів ведення робіт; правил технічної експлуатації обладнання дільниць, дотримання технології виконання розкривних робіт.

Повинен знати: накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали органів вищого рівня й керівництва розрізу, які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці; технологію гірничого виробництва на розрізі; технічні характеристики, будову й правила експлуатації гірничого обладнання дільниці; технічну документацію на виконання робіт та порядок її оформлення; план ліквідації аварій; порядок тарифікації робіт і робітників; норми й розцінки на виконувані роботи; чинні положення щодо оплати праці; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці; промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Без вимог до стажу роботи.

41. МАЙСТЕР ГІРНИЧИЙ НА ПОВЕРХНІ ДІЛЬНИЦІ ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА ПРОФІЛАКТИЧНИХ РОБІТ З ОХОРОНИ ПРАЦІ (НА РОЗРІЗІ)

Завдання та обов’язки. Забезпечує виконання змінних завдань; своєчасний набір для петрографічного аналізу гірських порід з метою визначання вмісту в них вільного двоокису кремнію, набір проб вугільного пилу для визначення вибуховості; підвищення продуктивності праці робітників, які працюють на дільниці, на основі вдосконалення організації праці, впровадження нової техніки; правильне використання й збереженість наявних матеріалів, інструментів, приладів; дотримання правил охорони праці й внутрішнього трудового розпорядку робітниками дільниці. Контролює: стан і роботу всіх вентиляційних установок на розрізі й на поверхневому комплексі; справність і ефективність дії зрошувального та пилоуловлювального обладнання; виконання заходів щодо зниження запиленості повітря й впровадження нових ефективних засобів боротьби з пилом; стан шляхів ходіння, сходових спусків у розрізі, їх освітленість, наявність дороговказів на переходах, переїздах. Здійснює: розподіл робітників по місцях робіт, видавання завдань бригадирам і окремим робітникам, приймання виконаних завдань та перевірку їх якості; оформлення первинних документів на заробітну плату робітникам; інструктаж і перевірку знання інструкції з безпечних методів роботи, правил користування засобами індивідуального й протипожежного захисту. Бере участь: у розслідуванні причин аварій і нещасних випадків; у перегляді норм виробітку. Веде документацію з вентиляції й пило-газового режиму; встановлену звітність.

Повинен знати: накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали органів вищого рівня й керівництва розрізу, які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці; технологію гірничого виробництва; Єдині правила безпеки під час вибухових робіт; технічні характеристики, будову й правила експлуатації обладнання, установок і приладів дільниці; технічну документацію на виконання робіт та порядок її оформлення; план ліквідації аварій; методи техніко-економічного та виробничого планування; порядок тарифікації робіт і робітників; норми й розцінки на виконувані роботи; чинні положення щодо оплати праці основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Без вимог до стажу роботи.

42. МАЙСТЕР ГІРНИЧИЙ ПІДЗЕМНОЇ ДІЛЬНИЦІ ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ

Завдання та обов’язки. Забезпечує виконання змінних завдань; безаварійну роботу вентиляційних установок, пристроїв, обладнання кондиціонування повітря й пилоприборкання, автоматичних приладів контролю рудникової атмосфери; дотримання виробничої й трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту. Здійснює: заміри кількості й швидкості руху повітря гірничими виробками, набір проб для контролю загазованості й запиленості повітря; заходи щодо покращення використання робочого часу, підвищення продуктивності праці; розставлення робітників; видавання завдань бригадам та робітникам і контролює їх виконання. Бере участь: у створенні і підтриманні безпечних умов і охорони праці працівниками зміни; функціонуванні системи управління виробництвом і охорони праці на дільницях в його зміну; з’ясуванні причин аварій і нещасних випадків; перегляді норм виробітку і присвоєнні кваліфікації робітникам. Забезпечує виконання змінних завдань; безаварійну роботу вентиляційних установок, пристроїв, розгляд проектів комплексного знепилювання, протипожежного захисту, заходів щодо запобігання раптовим викидам вугілля та газу. Контролює: виконання вимог нормативних та інших документів з охорони праці по маршруту пересування у підземних виробках; стан провітрювання, справність вентиляційних пристроїв, обладнання й протипилових засобів загальношахтового призначення; склад рудникової атмосфери, температуру повітря й ступінь його запиленості; правильність встановлення й роботу вентиляторів місцевого провітрювання, апаратури контролю кількості повітря й стаціонарних газоаналізаторів; виконання заходів щодо запобігання раптовим викидам вугілля й газу, гірничим ударам, прориву води, самозаймання вугілля; дотримання паспортів кріплення й керування покрівлею; стан запасних виходів. Перевіряє: дотримання гірниками пилогазового режиму, пожежної безпеки, правил і норм безпеки робіт і охорони праці. Заміряє концентрацію метану з необхідною періодичністю в місцях, встановлених правилами безпеки, записує результати виміру на спеціальні дошки і в наряд-путівку. Вживає заходів щодо усунення порушень правил і норм охорони праці, виявлених протягом зміни. Припиняє роботи технологічного циклу у разі відхилень виробничого процесу від нормальної роботи, в передаварійних і аварійних ситуаціях. Проводить інструктаж робітників з питань охорони праці й правил безпеки, знання ними запасних виходів, правил експлуатації обладнання, контрольно-вимірювальної апаратури й пристроїв для вентиляції й дегазації, засобів боротьби з рудниковим пилом, методів заміряння вмісту метану та вуглекислого газу, правил користування засобами індивідуального захисту. Веде встановлену документацію, звітність.

Повинен знати: накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали органів вищого рівня й керівництва шахти, які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці; технологію гірничого виробництва; Єдині правила безпеки під час вибухових робіт; систему управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості України; основи аерогазодинаміки вугільних шахт; правила технічної експлуатації вугільних шахт; технічні характеристики, будову й правила експлуатації обладнання, установок і приладів вентиляції, кондиціонування повітря, пилоприборкання й контролю рудникової атмосфери; принцип дії уніфікованих телекомунікаційних систем захисту і контролю роботи гірничошахтового обладнання аерогазового контролю шахти та автоматизованого диспетчерського керування гірничими машинами і технологічними комплексами; технічну документацію на виконання робіт та порядок її оформлення; план ліквідації аварій; методи техніко-економічного та виробничого планування; порядок тарифікації робіт і робітників; норми й розцінки на виконувані роботи; чинні положення щодо оплати праці; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Без вимог до стажу роботи.

(пункт 42 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

43. МАЙСТЕР ГІРНИЧИЙ ПІДЗЕМНОЇ ДІЛЬНИЦІ
(З ВИДОБУВАННЯ ВУГІЛЛЯ, ПІДГОТОВЧОЇ, ГІРНИЧО-КАПІТАЛЬНИХ, ГІРНИЧИХ РОБІТ)

Завдання та обов’язки. Забезпечує виконання змінних завдань з видобування вугілля, проведення підготовчих і гірничо-капітальних виробок, установлених обсягів робіт і послуг; безпечну і безаварійну роботу на усіх технологічних лініях в зміні на ділянці згідно з нарядом та дотримання виробничої й трудової дисципліни; дотримання технологічних схем, паспортів, технічних умов на виконання робіт; ефективне використання обладнання і безпечну роботу машин та механізмів; експлуатацію гірничих виробок, машин, механізмів, устаткування, апаратури, засобів захисту відповідно до нормативно-технічної документації; здійснення заходів щодо удосконалення організації праці; своєчасне видавання завдань бригадам і робітникам зміни; економне витрачання запасних частин, матеріалів і збереження матеріальних цінностей; достовірне й своєчасне подання встановленої первинної документації, звітів і рапортів про виконані за зміну роботи; негайне повідомлення диспетчера гірничого і керівника дільниці про аварію, нещасний випадок і гостре захворювання працівників; негайне виведення людей з небезпечних місць з повідомленням про це диспетчерові гірничому. Здійснює: огляд робочих місць, раціональне розставлення робітників на місцях робіт згідно з нарядом (нарядом-путівкою); заходи щодо вдосконалення організації виробництва, поліпшення використання робочого часу, усунення браку, простоїв, зниження трудомісткості та собівартості робіт. Бере участь: у впровадженні нової техніки, раціоналізаторських пропозицій і винаходів; у перегляді норм виробітку та присвоєнні кваліфікаційних розрядів робітникам дільниці; у з’ясуванні причин аварій і нещасних випадків. Проводить плановий, поточний інструктаж робітників з безпечних методів ведення робіт, правил технічної експлуатації обладнання дільниці, дотримання технічних паспортів на виконання робіт; із запасними виходами, саморятівниками, приладами захисту, дотримання технічних паспортів на виконання робіт. Перевіряє: забезпеченість гірничих виробок дільниці належним провітрюванням; працездатність систем протиаварійного захисту (ПАЗ), запобіжних пристроїв, реле, кінцевих вимикачів, вибухобезпеку електрообладнання; дотримання пилогазового режиму, пожежної безпеки, правил і норм безпеки робіт і охорони праці. Забезпечує робочі місця необхідними матеріалами і устаткуванням в межах своїй компетенції. Не допускає до роботи в шахті (на поверхні) осіб які: не мають посвідчення на право роботи за даною професією; не мають прав на управління гірничими машинами; не пройшли своєчасно медичний огляд; не склали іспити на знання правил і норм безпеки; знаходяться в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння. Контролює: стан машин і механізмів, засобів охорони і безпеки праці та протипожежного захисту; наявність необхідного запасу матеріалів; стан провітрювання, вміст метану і вуглекислого газу у вибоях та виробках; стан вентиляційних споруд; спускання, вихід робочих змін з шахти. Контролює і фіксує у наряд - путівці обсяги і якість робіт на робочих місцях, які виконуються бригадою або окремими робітниками дільниці у робочу зміну, у тому числі простої. Після закінчення зміни перевіряє виїзд людей і вживає заходів з їх розшуку; здає зміну майстру гірничому, що заступив на зміну, відповідно до нарядної системи. Веде та своєчасно надає встановлену документацію, звітність, наряд - путівки.

Повинен знати: накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали органів вищого рівня й керівництва шахти (розрізу), які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці; технологію гірничого виробництва; Єдині правила безпеки під час вибухових робіт; правила технічної експлуатації вугільних шахт; технологічні схеми ведення видобувних, гірничо-капітальних і проведення підготовчих виробок; Правила безпеки у вугільних шахтах; вимоги Системи управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості; організацію виробничого планування; типові перерізи гірничих виробок; технічні характеристики, будову й правила експлуатації гірничого обладнання дільниці; план розвитку гірничих робіт; технічну документацію на виконання робіт та порядок її оформлення; план ліквідації аварій; методи техніко-економічного та виробничого планування; порядок тарифікації робіт і робітників; норми й розцінки на виконувані роботи; чинні положення щодо оплати праці; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; принцип дії уніфікованих телекомунікаційних систем захисту і контролю роботи гірничошахтового обладнання аерогазового контролю шахти та автоматизованого диспетчерського керування гірничими машинами і технологічними комплексами.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Без вимог до стажу роботи.

(пункт 43 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

44. МАЙСТЕР ГІРНИЧИЙ ПІДЗЕМНОЇ ДІЛЬНИЦІ ПРОФІЛАКТИЧНИХ РОБІТ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Завдання та обов’язки. Забезпечує виконання змінних завдань; якісне буріння технологічних, розвідувальних, технічних та інших свердловин; безперебійну роботу і ремонт обладнання; здійснення заходів щодо вдосконалення організації праці; дотримання виробничої та трудової дисципліни в зміні; збереженість матеріальних цінностей. Здійснює: розроблення і вживання заходів щодо гасіння ендогенних пожеж; розставляє та проводить інструктаж робітників з питань безпечних методів роботи; розвідку розроблюваної дільниці; спостереження за ранніми стадіями самозаймання вугілля; заходи щодо вдосконалення організації праці і виробництва, поліпшення використання робочого часу. Оформляє наряди на виконання робіт, видає змінні, місячні завдання й проводить приймання виконаних робіт. Бере участь: у розробленні та впровадженні комплексних заходів боротьби з пилом, з раптовими викидами вугілля та газу; підвищенні ефективності дегазації; у впровадженні нової техніки; у з’ясуванні причин аварій та нещасних випадків. Контролює: забезпеченість зміни необхідними матеріалами й інструментами; наявність у робітників світильників, приладів для заміряння метану, засобів індивідуального захисту; правильність експлуатації приладів і обладнання; спускання і вихід з шахти робочих змін; дотримання правил охорони праці під час проведення робіт. Вносить пропозиції про необхідні зміни в паспортах у зв’язку із зміною гірничо-геологічних та інших умов. Інформує диспетчера гірничого про стан робіт на дільниці, зупиняє ведення робіт у зміні, які проводяться з порушеннями встановлених технологій або можуть привести до аварій або нещасних випадків, до повного їх усунення; негайно повідомляє диспетчера і керівника дільниці про аварію, нещасний випадок і гостре захворювання працівників; виводить людей з небезпечних місць згідно з планом ліквідації аварій, з повідомленням про це диспетчерові гірничому чи по його команді. Контролює і фіксує у наряд-путівці обсяги і якість робіт на робочих місцях, які виконуються бригадою або окремими робітниками дільниці у робочу зміну, у тому числі простої. Після закінчення зміни перевіряє виїзд людей; здає зміну майстру гірничому, що заступив на зміну, відповідно до нарядної системи. Веде та своєчасно надає встановлену документацію, звітність, наряд - путівки.

Повинен знати: накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали органів вищого рівня й керівництва шахти, які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці; технологію гірничого виробництва; Єдині правила безпеки під час вибухових робіт; правила технічної експлуатації вугільних шахт; технічні характеристики, будову й правила технічної експлуатації обладнання, установок і приладів дільниці; систему управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості; план ліквідації аварій; принцип дії уніфікованих телекомунікаційних систем захисту і контролю роботи гірничошахтового обладнання аерогазового контролю шахти та автоматизованого диспетчерського керування гірничими машинами і технологічними комплексами; норми й розцінки на виконувані роботи; чинні положення щодо оплати праці; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Без вимог до стажу роботи.

(пункт 44 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

45. МАЙСТЕР ДІЛЬНИЦІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Завдання та обов’язки. Організовує роботи з експлуатації та ремонту перемикальних пунктів загальнокар’єрних ліній електропередачі та освітлення, дільничних електромереж, кабелів, електрообладнання на підстанціях розрізів, пересувного дільничного обладнання, екскаваторів та електродвигунів; роботи, пов’язані з демонтажем старих і будівництвом нових загальнокар’єрних ліній електропередачі та ліній освітлення; ліквідацію аварій, відмов і неполадок електрообладнання. Забезпечує: ефективне використання електрообладнання; своєчасну доставку на дільниці розрізу необхідного обладнання, запасних частин і матеріалів; впровадження заходів щодо використання внутрішніх резервів, вдосконалення організації виробництва та праці, підвищення продуктивності праці; безпечні умови праці; дотримання виробничої та трудової дисципліни на дільниці. Здійснює: оперативне керування дільницею протягом зміни; раціональне розставлення робітників, видавання виробничих завдань і приймання виконаних робіт; оформлення первинних документів на оплату праці робітників; інструктаж робітників з безпечних методів ведення робіт, дотримання правил безпеки та технічної експлуатації обладнання. Бере участь: у розробленні планів роботи дільниці; у складанні графіка оглядів та профілактичних випробувань електроустаткування, захисних засобів, заземлення та релейного захисту; у з’ясуванні причин аварій і нещасних випадків; у розгляді раціоналізаторських пропозицій. Складає заявки на отримання обладнання, матеріалів та запасних частин; веде облік їх витрат. Приймає заявки на планові вимикання та перемикання обладнання. Контролює: роботу змінних електрослюсарів та чергового персоналу енергодільниці; будівництво підстанцій та ліній електропередач (ЛЕП), яке виконується підрядним методом; достовірне та своєчасне складання звітів і рапортів про виконані за зміну роботи. Веде встановлену документацію, звітність.

Повинен знати: накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці; перспективи розвитку енергосистеми дільниці; принципові теплові та електричні схеми мереж і окремих технологічних вузлів; експлуатаційні характеристики та конструктивні особливості основного й допоміжного обладнання дільниці, електричних автоматичних пристроїв і захисту; правила технічної експлуатації електричних станцій і систем; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Без вимог до стажу роботи.

46. МАЙСТЕР ДІЛЬНИЦІ (СЛУЖБИ) ПОВЕРХНЕВОГО КОМПЛЕКСУ РОЗРІЗУ

Завдання та обов’язки. Забезпечує своєчасне приймання вугілля відповідно до встановленого технологічного режиму розрізу та відвантажування його на брикетну фабрику в зміні; виконання змінних планових завдань з випуску та відвантажування вугілля відповідних марок, сортів і норм зольності; ефективне використання обладнання: економні витрати матеріалів, енергії та збереженість матеріальних цінностей; дотримання виробничої та трудової дисципліни, виконання правил і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; достовірне та своєчасне подання встановленої первинної документації, звітів і рапортів про виконані за зміну роботи. Здійснює: раціональне розставлення робітників по робочих місцях; видавання виробничих завдань. Бере участь: у перегляді чинних норм на дільниці; у розробленні заходів з механізації та автоматизації трудомістких процесів і ручних робіт; у з’ясуванні причин аварій і нещасних випадків. Проводить інструктаж робітників з безпечного ведення робіт, дотримання правил і норм охорони праці та технічної експлуатації обладнання. Контролює: стан машин і механізмів, засобів охорони і безпеки праці та протипожежного захисту; наявність необхідної кількості матеріалів і запасних частин.

Повинен знати: накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності; вимоги до якості відвантажуваного вугілля; обладнання дільниці та правила його технічного експлуатування; технологію гірничого виробництва; норми і розцінки на виконувані роботи; чинні положення щодо оплати праці; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Без вимог до стажу роботи.

47. МАЙСТЕР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАСОБІВ ЗВ’ЯЗКУ (НА ПОВЕРХНІ)

Завдання та обов’язки. Забезпечує безперебійну роботу телефонного зв’язку, засобів диспетчеризації та радіостанції на поверхні шахти (на розрізі); експлуатацію засобів провідного зв’язку, їх ремонт і підготовку до роботи в зимових умовах; безаварійну роботу і збереженість обладнання зв’язку; дотримання установленої технології під час ведення робіт із спорудження, ремонту та експлуатації засобів зв’язку. Організовує: раціональне розставлення робітників з обслуговування засобів зв’язку; догляд за обладнанням засобів зв’язку шахтової поверхні (розрізу); вивчення і впровадження передового досвіду, раціоналізаторських пропозицій. Здійснює: технічний нагляд за будівництвом споруд, монтажем обладнання зв’язку; заходи щодо поліпшення використання робочого часу, підвищення продуктивності праці. Видає робочі завдання, дозволи на виконання робіт у зонах проходження лінійно-кабельних споруд. Аналізує ефективність і надійність засобів зв’язку і розробляє заходи щодо підвищення їх експлуатаційних якостей, подовження термінів служби, поліпшення техніко-економічних показників роботи, паспорта на улаштування зв’язку на поверхні шахти (розрізу). Бере участь: у розробленні планів розвитку і впровадження нових засобів зв’язку; у роботі комісій з приймання в експлуатацію побудованих споруд, засобів провідного зв’язку. Приймає виконані роботи й оформляє первинні документи на оплату праці робітників. Складає заявки на необхідне обладнання і матеріали та забезпечує приймання обладнання зв’язку, що надходить. Проводить інструктаж, технічне навчання обслуговуючого персоналу. Контролює дотримання виробничої та трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту. Веде облік витрат праці й матеріалів на експлуатацію засобів зв’язку; встановлену документацію, звітності.

Повинен знати: накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали, які стосуються діяльності дільниці (служби) зв’язку; умови й вимоги до будівництва, експлуатації та ремонту засобів зв’язку; технічні характеристики, конструктивні особливості, будову засобів зв’язку та диспетчеризації; організацію експлуатації засобів зв’язку; план ліквідації аварій; основи гірничого виробництва, економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Без вимог до стажу роботи.

48. МАЙСТЕР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕЛЕФОННОЇ МЕРЕЖІ (ПІДЗЕМНОЇ)

Завдання та обов’язки. Забезпечує безперебійну роботу пристроїв шахтового підземного зв’язку та їх експлуатаційно-технічне обслуговування. Контролює виконання працівниками дільниці робіт відповідно до технічної, технологічної документації (проектів, паспортів, тощо) з дотриманням вимог нормативних та інших документів з охорони праці. Припиняє роботи, які ведуться з порушенням вимог нормативних документів з охорони праці, проектів, технологічних схем (інструкцій). Організовує: встановлення абонентських пристроїв у гірничих виробках, прокладання кабелю; капітальний ремонт засобів зв’язку на шахті; технічне навчання робітників дільниці зв’язку на шахті; вивчення і впровадження сучасного світового досвіду та новітніх технологій. Розробляє і впроваджує заходи щодо покращання експлуатаційних якостей засобів і приладів підземного зв’язку, подовження термінів служби, поліпшення техніко-економічних показників роботи засобів телефонного зв’язку; графіки профілактичних оглядів засобів зв’язку; паспорти на улаштування зв’язку на шахті. Видає наряди на виконання робіт з установлення, обслуговування та ремонту засобів шахтового підземного зв’язку, приймає виконані роботи й оформляє документи на оплату праці робітників. Бере участь у: розробленні планів розвитку і впровадження нових засобів зв’язку; присвоєнні тарифних розрядів робітникам, організації підвищення їх кваліфікації; розробленні плану ліквідації аварій; роботі комісій з приймання в експлуатацію побудованих споруд зв’язку. Складає і здає у встановленому порядку заявки на обладнання і матеріали, які необхідні для нормальної експлуатації, обслуговування та ремонту засобів зв’язку, здійснює прийом технічного оснащення зв’язку, що надходить на шахту. Забезпечує безпечні умови праці обслуговуючого персоналу, дотримання виробничої та трудової дисципліни. Контролює: обсяги і якість виконаних робіт; будівництво, поточний та капітальний ремонт засобів зв’язку на шахті; використання робітників відповідно до їх фаху; дотримання правил і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту. Веде встановлену документацію, звітність.

Повинен знати: накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці зв’язку; правила експлуатації засобів телефонного зв’язку; основи автоматичного та багатоканального електрозв’язку; основи гірничої справи; план ліквідації аварій; принцип дії уніфікованих телекомунікаційних систем захисту і контролю роботи гірничошахтового обладнання; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; норми й розцінки на виконувані роботи; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Без вимог до стажу роботи.

(пункт 48 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

49. МАЙСТЕР КОНТРОЛЬНИЙ

Завдання та обов’язки. Організовує роботу гірників підземних на бракуванні вугілля. Забезпечує роботу з відбирання пластових, експлуатаційних та дільничних проб для оцінки робіт очисних дільниць з якості. Здійснює: контроль за дотриманням установленої технології видобування й транспортування вугілля гірничими виробками, контролює відповідність вугілля, що видобувається очисними й підготовчими вибоями, встановленим нормам показників якості та вживає заходів щодо запобігання порушень технології видобування й транспортування вугілля; бракування вугілля на вміст мінеральних домішок та зольності в очисних вибоях шахт і розрізів з використанням розрахунково-вимірного методу; контроль за справністю обладнання для відбирання й оброблення проб вугілля та ваговимірних приладів. Бере участь: у роботі комісії з визначення середньої маси вугілля у транспортних засобах; у розробленні норм показників якості вугілля, яке видобувається дільницею; у розробленні та впровадженні заходів щодо підвищення якості вугілля, усунення причин, які призводять до видобутку вугілля низької якості; у роботі групи якості на дільницях видобування вугілля. Проводить інструктаж робітників зміни з правил безпечного ведення робіт під час відбирання, оброблення й транспортування проб та перевіряє виконання інструкції й методик з технічного контролю на робочих місцях. Вносить пропозиції щодо накладання дисциплінарних стягнень на робітників за порушення технологічної дисципліни, яка призводить до зниження якості вугілля. Веде встановлену документацію, звітність.

Повинен знати: накази, інструкції й інші настановчі та нормативно-технічні документи щодо керування якістю продукції; технологічні процеси та режими виробництва; технічні вимоги до якості вугілля, стандарти, технічні умови; правила приймання та зберігання вугілля; обладнання, прилади, засоби й методи технічного контролю якості вугілля, правила їх технічної експлуатації; методи відбирання проб, порядок маркування браку та методи його запобігання й усунення; порядок оформлення технічної документації, яка засвідчує якість продукції; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Без вимог до стажу роботи.

50. МАЙСТЕР ЛАМПОВОЇ

Завдання та обов’язки. Організовує приймання, зберігання, видавання та облік світильників, саморятівників, приладів контролю рудникової атмосфери та протипилових респіраторів, підривних машинок. Здійснює контроль за своєчасним ремонтом шахтових світильників виявляє несправні світильники для вилучення з експлуатації. Організовує перевірку саморятівників на герметичність. Здійснює контроль за режимом заряджання світильників. Організовує санітарне оброблення протипилових респіраторів, огляд і ремонт підривних машинок. Керує робітниками лампової, забезпечує виконання робітниками норм виробітку, правильне використання обладнання. Проводить виробничий інструктаж робітників, сприяє розвитку суміжності професій, розширенню зон обслуговування її використання інших прогресивних форм організації праці, вносить пропозиції про перегляд норм виробітку і розцінок, бере участь у тарифікації робіт та присвоєнні кваліфікаційних розрядів робітникам лампової. Забезпечує правильне і своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоювань. Забезпечує дотримання санітарних норм і протипожежних заходів у приміщенні лампової; веде встановлену документацію, звітність.

Повинен знати: накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали, які стосуються роботи лампової; будову, конструктивні особливості, призначення та режими роботи обладнання лампової, світильників, саморятівників, протипилових респіраторів і приладів контролю рудникової атмосфери, правила їх технічної експлуатації та технологію ремонтних робіт; план ліквідації аварій; методи техніко-економічного та виробничого планування; порядок тарифікації робіт і робітників; норми й розцінки на виконувані роботи; чинні положення щодо оплати праці; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Без вимог до стажу роботи.

51. МАЙСТЕР ОСНОВНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ДІЛЬНИЦІ (ЗБАГАЧЕННЯ)

Завдання та обов’язки. Керує робітниками зміни з переробки рядового вугілля та випуску продуктів збагачення. Забезпечує: видавання нарядів на виконання робіт згідно з отриманими завданнями; раціонально розставляє штат по робочих місцях з урахуванням кваліфікаційної підготовки та особистих якостей виконавців; здавання й приймання зміни відповідно до технічних умов і правил внутрішнього трудового розпорядку; дотримання робітниками зміни установленого технологічного режиму збагачення вугілля, правил експлуатації обладнання й вимог до його утримання; ощадливе ставлення до обладнання, інвентарю, інструментів, будівель та споруд; підтримання чистоти на виробничих майданчиках та робочих місцях; своєчасне вживання заходів щодо усунення причин, які викликають збільшення безповоротних втрат, підвищення зольності концентрату тощо, а також запобігання випуску некондиційної продукції; зупинку робіт у випадку загрози життю та здоров’ю працюючих або нанесення значних матеріальних збитків, виведення робітників у безпечні місця з терміновим звітом начальнику зміни чи іншій відповідальний особі; під керівництвом начальника зміни вивчення персоналом плану запобігання й ліквідації аварій у частині обслуговуваних робочих місць; детальний інструктаж робітників з освоєння нової техніки й технології, а також при переведенні на інше робоче місце. Контролює: виконання робітниками змінних завдань з обсягу та якості продукції, що випускається, дотримання норм матеріальних та трудових витрат; виконання працівниками дільниці робіт відповідно до технічної, технологічної документації (проектів, паспортів тощо) з дотриманням вимог нормативних та інших документів з охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту. Припиняє роботи, які ведуться з порушенням вимог нормативних документів з охорони праці, проектів, технологічних схем (інструкцій). Інформує диспетчера гірничого про стан робіт на дільниці, зупиняє ведення робіт у зміні, які проводяться з порушеннями встановлених технологій або можуть привести до аварій або нещасних випадків, до повного їх усунення, негайно повідомляє диспетчера і керівника дільниці про аварію, нещасний випадок і гостре захворювання працівників; негайно виводить людей з небезпечних місць згідно з планом ліквідації аварій, з повідомленням про це диспетчерові чи по його команді. Веде встановлену первинну звітну документацію та щоденний табельний облік виходу робітників.

Повинен знати: накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали органів вищого рівня й керівництва підприємства щодо діяльності основного виробництва; технологічний режим виробництва й вимоги до продукції, що випускається; використовуване обладнання й правила його технічної експлуатації; план ліквідації аварій; порядок тарифікації робіт і робітників; норми й розцінки на виконувані роботи; чинні положення щодо оплати праці; правила внутрішнього трудового розпорядку; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Без вимог до стажу роботи.

(пункт 51 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

52. МАЙСТЕР ШЛЯХОВИЙ

Завдання та обов’язки. Керує на закріпленій ділянці роботами з підтримання у справному стані залізничного полотна, пропуску паводкових вод, укладання, переукладання (пересування) та ремонту залізничних колій, роботами з очищення від снігу залізничних колій та переводів стрілок. Забезпечує: безперебійний та безпечний рух поїздів; справний стан земляного полотна і смуги відведення верхньої будови колії, враховуючи переводи стрілок, штучні споруди, дорожні й сигнальні знаки, переїзди й інші пристрої; видавання виробничих завдань виконавцям; безпечні умови праці робітникам на залізничних коліях; дотримання встановленої технології ведення робіт; збереженість і безперебійну роботу машин та механізмів; достовірне і своєчасне подання встановленої первинної документації обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоювань. Організовує виконання заходів щодо підвищення продуктивності праці, економного використання матеріалів та зниження витрат на колійне господарство. Проводить: перевірку ординат перевідних і захрестованих кривих на головних та приймально-відправних коліях; огляд верхньої будови залізничного полотна, справність переїздів та під’їздів до них; інструктаж робітників з правил безпеки під час колійних робіт. Бере участь у комісіях з огляду залізничних колій, переводів стрілок на станціях та роз’їздах; в організації технічного навчання робітників. Аналізує результати виробничої діяльності; причини несправності залізничних колій і штучних споруд, порушення правил безпеки. Контролює: якість виконуваних робіт; дотримання правил безпеки під час проведення дорожньоремонтних робіт, виробничої дисципліни; витрати фонду заробітної плати. Веде встановлену документацію, звітність.

Повинен знати: накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали органів вищого рівня, об’єднання й вантажно-транспортного управління, які стосуються діяльності ділянки дороги; правила технічної експлуатації залізниць; інструкції з сигналізації на залізницях, із забезпечення безпеки руху поїздів під час колійних робіт, з ремонту та утримання штучних споруд; технологію дорожніх робіт; організацію і графік руху поїздів; схему транспортних комунікацій вантажно-транспортного управління; технічні характеристики колійних машин та вимірювальної техніки; основи економіки й організації праці та керівництва залізничним транспортом; чинні положення щодо оплати праці та матеріального стимулювання; норми й розцінки на виконувані роботи; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Без вимог до стажу роботи.

53. НАЧАЛЬНИК БЮРО СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАРКШЕЙДЕРСЬКИХ РОБІТ

Завдання та обов’язки. Керує виконанням спеціалізованих маркшейдерських робіт для обслуговуваних підприємств та організацій. Забезпечує: укомплектованість, раціональне розставлення і завантаження персоналу відповідно до професійної підготовки та спеціалізації виконавців; виконання інструментальних спостережень за зсувами земної поверхні й деформаціями об’єктів у зонах шкідливого впливу гірничих робіт; розвиток і реконструкцію підземних опорних маркшейдерських мереж, центрування та висотну прив’язку гірничих виробок; будування і згущення геодезичних мереж, топографічні зйомки, створення і поповнення топографічних та спеціальних планів; перевірки геометричних елементів підіймальних установок, профільне знімання провідників та стінок вертикальних шахтових стовбурів; підготовку проектів розробок, спостережних станцій, розроблення гірничо-геологічних підстав для забудови вугленосних ділянок; збереженість, реконструкцію, поточний і капітальний ремонт майна та основних фондів, своєчасне освоєння і застосування нових приладів, апаратури та обладнання; матеріально-технічне постачання; виконання норм і вимог з охорони природи та довкілля, раціональне використання та відтворення природних ресурсів, екологічну безпеку; дотримання правил і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту. Організовує: видавання висновків про результати розроблення об’єктів на підставі натурних спостережень і розрахунків; виконання комплексу робіт з інвентаризації земельних ділянок із установленням на місцевості меж адміністративно-територіальних утворень, складанням проектів створення нових і упорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань з урахуванням контурної організації територій і регіонів; оновлення планово-картографічних матеріалів зйомок минулих років, проведення горизонтальних зйомок відповідності планів землеволодінь та землекористувань; виготовлення і поповнення основної та виробничої гірничографічної документації на різних носіях інформації; геофізичний пошук технологічних свердловин та виходів старих робіт; своєчасне технічне обслуговування, ремонт та проведення державної метрологічної перевірки закріпленого обладнання, приладів та інструментів; пікетів, планшетів, знаків та інших матеріалів для виконання маркшейдерських і топографічно-геодезичних робіт; удосконалення організації та методів ведення маркшейдерських робіт на основі широкого впровадження новітніх досягнень науки, техніки, сучасного світового досвіду. Розглядає пропозиції, заяви та скарги громадян. Забезпечує своєчасну підготовку, оформлення і одержання дозволу на право ведення маркшейдерських робіт у складних, важких умовах у гірничому окрузі, ведення та своєчасне подання встановленої документації та звітності на різних носіях інформації.

Повинен знати: укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості; накази, інструкції та інші настановчі й нормативні матеріали організацій і підприємств вищого рівня, які стосуються маркшейдерської служби; законодавство у сфері метрології, правила безпеки у вугільних шахтах; перспективи розвитку виробництва; технологію виконання маркшейдерських робіт, ведення гірничих та гірничо-капітальних робіт, конструктивні особливості, призначення маркшейдерського обладнання і правила його технічної експлуатації; сучасний вітчизняний і світовий досвід виконання маркшейдерських робіт, новітні досягнення науки і техніки; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства і охорони природи та її надр; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; правила експлуатації комп’ютерної та організаційної техніки, роботи на персональному комп’ютері, правила користуванням програмним забезпеченням, інформаційно-правовими базами.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підго

(пункт 53 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

54. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ АБОНЕНТСЬКОГО

Завдання та обов’язки. Забезпечує виконання планів реалізації води; облік води, що використовується абонентами водопроводу; щомісячне знімання показань водолічильників у абонентів та вручення рахунків за використану воду і приймання до каналізації стічної води. Здійснює: своєчасний розрахунок і оформлення договорів та угод з абонентами на споживання води та збирання в каналізацію стічних вод; нагляд за встановленням і справним станом водолічильників, своєчасну перевірку їх клеймування та ремонту. Вивчає споживання води районами і окремими споживачами, розробляє пропозиції щодо встановлення оптимальних режимів споживання води, заходи боротьби з втратами і розкраданнями води в мережах абонентів. Бере участь: у розробленні планів реалізації та приймання стічної рідини; у розробленні заходів з охорони навколишнього середовища (довкілля), з підготовки споруд і мереж до роботи в зимових умовах. Аналізує: роботу водопровідних і каналізаційних мереж, умови водовідведення та водоспоживання і вносить пропозиції щодо поліпшення водопостачання споживачів; середні тарифи на воду та стічну рідину окремих груп абонентів та готує матеріали на перезатвердження норм і тарифів на воду та стічну рідину. Оформляє матеріали про претензії керівництва до абонентів за користування водопроводом і каналізацією, вживає заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості з абонентів. Забезпечує ведення і своєчасне подання встановленої документації, звітності.

Повинен знати: накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності абонентського відділу; перспективи розвитку виробництва й управління водопровідно-каналізаційним господарством; виробничі потужності та основи технології; правила технічної експлуатації водопровідних і каналізаційних мереж; порядок визначення оптимальних режимів споживання води; тарифи, нормативи, порядок планування реалізації води та приймання стічної рідини; бухгалтерський облік і основи фінансової діяльності; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

55. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Завдання та обов’язки. Забезпечує проведення комплексного аналізу за всіма техніко-економічними показниками роботи і результатами фінансової діяльності підприємств і організацій. Здійснює: методичне керівництво аналітичною роботою на підприємствах, в організаціях та виробничих підрозділах. Аналізує: формування та витрачання коштів фондів споживання; виконання заходів щодо підвищення продуктивності праці, зниження собівартості, збільшення прибутку, рентабельності та фондовіддачі; трудомісткість робіт з оброблення інформації, інші техніко-економічні показники і готує пропозиції щодо перспектив економічного розвитку виробництва. Бере участь: у роботі балансових та інших комісій з розгляду результатів роботи виробничих підрозділів, підприємств та організацій; у затвердженні бухгалтерських звітів і балансів виробничих підрозділів, підприємств та організацій; у розробленні заходів щодо посилення режиму економії; у підготовці пояснювальної записки до річного звіту з фінансово-господарської діяльності; у підготовці до затвердження цін (тарифів) на продукцію, що випускається (роботи, послуги); у розробленні пропозицій з питань удосконалення структури дирекції з економіки; у розробленні та затвердженні положення про виплату винагород за результатами роботи за рік; у перевірці виробничо-господарської діяльності виробничих підрозділів, підприємств і організацій; у впровадженні передового досвіду економічної роботи. Контролює: стан аналітичної роботи у виробничих підрозділах, на підприємствах і організаціях; виконання заходів щодо вдосконалення ефективності виробництва; діяльність з удосконалення внутрішньогосподарського розрахунку у виробничих підрозділах, на підприємствах та організаціях; ведення та своєчасне подання встановленої звітності. Керує працівниками відділу.

Повинен знати: накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали органів та підприємств вищого рівня, що стосуються діяльності відділу; перспективи розвитку виробництва та основи технології; структуру апарату управління, виробничі, функціональні зв’язки між підприємствами, виробничими одиницями та організаціями; методи планування, обліку й аналізу кількісних і якісних показників роботи підприємств, нормування та оплати праці; принципи і організацію господарського розрахунку; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 2 років.

55.1. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ
АНАЛІЗУ ОПЕРАТИВНО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Завдання та обов’язки. Організовує оперативний облік, поточний та комплексний аналіз оперативно-технічної діяльності підрозділів гірничорятувальної служби, ведення аварійно-рятувальних робіт та робіт неаварійного характеру на підприємствах, що обслуговуються. Розробляє перспективну дислокацію підрозділів гірничорятувальної служби на підставі прогнозів розвитку вугільних підприємств галузі та гірничорятувальної справи, аналізу аварійно-рятувальних робіт, здійснює контроль за її виконанням, проводить періодичне коригування дислокації. Організовує та координує розробку диспозиції виїздів гірничорятувальних загонів на ліквідацію аварій, розробляє і коригує плани взаємодії між гірничорятувальними підрозділами вугільної промисловості та підрозділами аварійно-рятувальних служб інших галузей, при виникненні аварії контролює їх виконання. Готує пропозиції, розробляє проекти нормативних та розпорядчих документів, що регламентують оперативно-технічну діяльність підрозділів служби та перспектив її розвитку. Проводить аналіз аварійності та ходу ведення гірничорятувальних робіт на підприємствах, що обслуговуються гірничорятувальними підрозділами. Готує пропозиції щодо удосконалення існуючих та розроблення нових технологій, технічних засобів рятування людей та ліквідації аварії, методів організації та керування аварійно-рятувальними роботами; проводить оцінку ефективності ведення аварійно-рятувальних робіт. Забезпечує підготовку і сприяє поширенню інформаційних матеріалів щодо ходу ліквідації аварій. Бере участь у перевірках оперативно-технічної готовності підрозділів служби, контролює виконання нормативних та розпорядчих документів, що стосуються оперативно-технічної діяльності підрозділів служби. Веде статистичний облік ліквідованих аварій та виконаних робіт неаварійного характеру на підприємствах, що обслуговуються. Керує працівниками відділу.

Повинен знати: законодавчі і нормативно-правові акти, методичні, нормативні та інші керівні документи і матеріали стосовно діяльності гірничорятувальної служби; перспективи технічного, економічного і соціального розвитку служби та об’єктів, що обслуговуються, тактику і технологію ведення гірничорятувальних робіт, технічні засоби, організацію і керування роботами з рятування людей і ліквідації аварій на різних стадіях їх розвитку; порядок розробки і погодження дислокації підрозділів гірничорятувальної служби, планів ліквідації аварій та диспозиції виїздів на аварії; показники небезпечності та рівень підготовки підприємств, що обслуговуються, до рятування людей і ліквідації аварій; новітні світові досягнення гірничорятувальної науки, досвід передових підрозділів з оперативно-технічної діяльності, з ліквідації аварій на шахтах та інших об’єктах; методи керівництва воєнізованими підрозділами, основи законодавства; економіку, організацію праці й управління; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж оперативної роботи в гірничорятувальній службі - не менше 4 років.

(розділ доповнено пунктом 55.1 згідно з наказом Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

56. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОГО

Завдання та обов’язки. Організовує й керує: документальними ревізіями та перевірками виробничої та фінансово-господарської діяльності виробничих підрозділів, підприємств і організацій, дотримання фінансової дисципліни, збереженості основних фондів, коштів та матеріальних цінностей, достовірності звітних даних, станом звітності і внутрішньогосподарським контролем; підготовкою наказів і пропозицій з результатів ревізій; розробленням заходів і рекомендацій щодо усунення виявлених ревізіями порушень і недоліків; впровадженням заходів щодо охорони державного майна та відшкодування виробничим підрозділам, підприємствам і організаціям нанесених матеріальних збитків. Розробляє плани, програми та методичні вказівки до проведення документальних і комплексних перевірок та ревізій, комплектує контрольно-ревізійні групи для проведення перевірок, проводить інструктаж. Здійснює контроль за виконанням заходів щодо усунення виявлених ревізіями порушень та недоліків. Забезпечує: узагальнення і поширення передових методів і форм ревізійної роботи; передачу до судово-слідчих органів матеріалів про розкрадання, розтрати, нестачі та інші правопорушення. Готує пропозиції для забезпечення збереженості власності, усунення причин і умов, що ведуть до безгосподарності, розтрат і розкрадень, нераціонального використання коштів, пропозиції щодо удосконалення організаційної структури контрольно-ревізійних служб. Контролює: дотримання чинного законодавства і встановленої дисципліни у витрачанні коштів та матеріальних цінностей; дотримання планово-фінансової дисципліни у виробничих підрозділах, на підприємствах та організаціях. Керує працівниками відділу.

Повинен знати: накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали органів та підприємств вищого рівня, які стосуються діяльності контрольно-ревізійного відділу; положення про внутрішньовідомчий контроль та документальні ревізії виробничої і фінансово-господарської діяльності; структуру апарату управління, виробничі, функціональні зв’язки між підприємствами, виробничими одиницями та організаціями; методи проведення ревізій; економіку та організацію виробництва, праці й управління; організацію бухгалтерського обліку і фінансової роботи на підприємствах; цивільне, трудове, фінансове, адміністративне право; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 3 років.

57. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ КОШТОРИСНО-ДОГОВІРНОГО

Завдання та обов’язки. Керує роботою щодо забезпечення підрядних організацій кресленнями, кошторисом та проектною документацією. Організовує: експертизу проектів; укладання договорів підряду на капітальне будівництво і реконструкцію підприємств і об’єктів, договорів на проектно-пошукові роботи. Забезпечує: затвердження титульних списків будівництв і проектно-пошукових робіт; облік виконаних і оплачених проектно-пошукових робіт; своєчасне подання до фінансуючого банку плану проектно-пошукових робіт, титульних списків та інших матеріалів, необхідних для відкриття фінансування проектно-пошукових робіт. Розглядає і готує до затвердження проектно-кошторисну документацію на будівництво. Здійснює розподіл між проектними організаціями лімітів на проектно-пошукові роботи. Готує пропозиції щодо скорочення обсягів незавершеного будівництва, про будівництво житлових будинків, будівництво і розширення об’єктів комунального господарства, культурного призначення. Бере участь у підготовці завдань на розроблення технічних проектів, техніко-економічних обґрунтувань та початкових даних для проектування. Вносить пропозиції про перегляд проектів, технічні рішення яких застаріли, і здійснює контроль за їх переглядом. Контролює: розроблення перспективних і річних планів проектно-пошукових робіт; виконання договорів на проектно-пошукові роботи і договорів підряду; дотримання кошторисної вартості будівництва й витрат коштів на проектно-пошукові роботи; оформлення протоколів суперечностей і подання їх фінансуючому банку; підготовку матеріалів до арбітражу із спірних питань. Оцінює проектні рішення щодо використання відходів видобування і збагачення вугілля при проведені експертизи проекту на будівництво нових, розширення і реконструкцію діючих шахт, розрізів та збагачувальних фабрик. Керує працівниками відділу.

Повинен знати: накази, інструкції та інші настановчі й нормативні матеріали органів і підприємств вищого рівня з капітального будівництва; перспективи розвитку виробництва; порядок складання кошторису, розроблення, погодження і затвердження титульних списків; правила укладання договорів; будівельні норми і правила; прейскуранти цін на обладнання і матеріали; економіку, організацію виробництва і будівництва, праці й управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 2 років.

58. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ОПЕРАТИВНОГО

Завдання та обов’язки. Бере участь в організації управління аварійно-рятувальними роботами на обслуговуваних об’єктах. Розробляє перспективну дислокацію підрозділів і служб на основі прогнозів розвитку вугільних підприємств галузі та гірничорятувальної справи, аналізу аварійно-рятувальних робіт, здійснює контроль за її виконанням, проводить періодичне коригування дислокації. Узагальнює пропозиції гірничорятувальних загонів, розробляє загальну диспозицію виїздів на ліквідацію аварій і план взаємодії між підрозділами в аварійний період. Контролює їх виконання. Розробляє і коригує плани взаємодії між гірничорятувальними підрозділами вугільної промисловості та підрозділами гірничорятувальних служб інших галузей. Готує пропозиції, організовує і координує розроблення нормативних документів, що регламентують оперативно-технічну діяльність підрозділів, порядок керування їх діями під час проведення аварійно-рятувальних робіт, режими праці та відпочинку оперативного складу в аварійний і міжаварійний періоди. На основі аналізу аварійно-рятувальних робіт і заявок гірничорятувальних загонів розробляє пропозиції щодо удосконалення існуючих та розроблення нових технологій і технічних засобів рятування людей та ліквідацій аварій, методів організації та керування аварійно-рятувальними роботами і спеціалізації професійних гірничорятувальних формувань; прогнозує розвиток аварій та їх можливі наслідки, розробляє рекомендації щодо вибору основних напрямків ліквідації аварій, впровадження нових технологій. Проводить оцінку ефективності ведення аварійно-рятувальних робіт, причин їх довготривалості та трудомісткості, низької ефективності використаних способів і технічних засобів, забезпечує підготовку і поширення інформаційних матеріалів про хід ліквідації складних і затяжних аварій для вивчення у підрозділах. Забезпечує організацію і контроль за проведенням професійної підготовки оперативного складу підрозділів, розробляє пропозиції щодо її вдосконалення та поліпшення навчально-тренувальної бази. Бере участь у проведенні оглядів оперативно-технічної підготовки підрозділів. Бере участь у роботі семінарів, нарад і конференцій з питань, які стосуються діяльності відділу, представляє пропозиції та необхідні матеріали про укладення господарських договорів з іншими організаціями і підприємствами на виконання робіт з напрямів діяльності відділу. Проводить з використанням персональних ЕОМ автоматизований облік інформації про аварії та гірничорятувальні роботи, коригування бази даних, видавання періодичних і поточних відомостей про оперативну діяльність підрозділів, розроблення алгоритмів і програм з планування та оперативного керівництва ліквідацією аварій.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, настановчі й нормативні матеріали органів і підприємств вищого рівня, які стосуються діяльності гірничорятувальної служби; перспективи технічного, економічного і соціального розвитку служби та обслуговуваних об’єктів, наукові основи, тактику, технологію, технічні засоби, організацію і керування роботами з рятування людей і ліквідації аварій на різних стадіях їх розвитку; порядок розроблення і погодження планів ліквідації аварій; технологію ведення робіт, використовувані засоби механізації, показники небезпечності та рівень підготовки обслуговуваних підприємств до рятування людей і ліквідації аварій; досягнення гірничорятувальної науки за кордоном, досвід передових підрозділів з оперативно-технічної діяльності, з ліквідації аварій на шахтах та інших об’єктах; методи господарювання і керівництва воєнізованими підрозділами, основи законодавства; економіку, організацію виробництва, праці й управління; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж оперативної роботи в гірничорятувальній службі не менше 4 років.

Придатність за станом здоров’я і результатами стажування до роботи з застосуванням засобів захисту органів дихання та спеціального спорядження.

59. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ОПЕРАТИВНО-МЕДИЧНОГО

Завдання та обов’язки. Організовує, контролює та проводить аналіз надання кваліфікованої медичної допомоги потерпілим внаслідок аварій або нещасних випадків безпосередньо на місці виникнення аварії та під час евакуації до лікувального закладу. Контролює організацію медичного забезпечення аварійно-рятувальних робіт. Організовує взаємодію медичних установ та організацій з підрозділами Державної воєнізованої гірничорятувальної служби (ДВГРС) під час ліквідації аварій. Організовує, контролює та узагальнює проведення професійного добору, спеціальних тренувань, фізичної підготовки, визначення теплової стійкості, медичних оглядів особового складу у підрозділах ДВГРС. Веде статистичний облік захворюваності та контролює розробку та виконання профілактичних заходів у підрозділах ДВГРС. Організовує проведення підвищення кваліфікації особового складу медичних служб підрозділів ДВГРС. Проводить впровадження нових форм і методів надання кваліфікованої медичної допомоги постраждалим в екстремальних умовах. Бере участь у формуванні обсягу потреби медичного обладнання та медикаментів. Контролює забезпечення підрозділів ДВГРС медичним обладнанням та медикаментами відповідно до потреби. Узагальнює та веде облік виконаних робіт медичними службами підрозділів ДВГРС. Здійснює контроль за проходженням періодичних медоглядів особового складу. Забезпечує проведення в гірничорятувальних загонах організаційно-методичної роботи із впровадження нормативно-методичних документів. Керує працівниками відділу.

Повинен знати: законодавчі і нормативно-правові акти, методичні, нормативні та інші керівні документи і матеріали стосовно діяльності гірничорятувальної служби; організацію охорони здоров’я; способи і методи надання невідкладної кваліфікованої допомоги на етапах евакуації до лікувальних закладів; методи та правила організації й керування медичним забезпеченням під час ліквідації аварій та їх наслідків у надзвичайних ситуаціях; правила оформлення документації та звітності медслужби встановленого зразка про надання медичної допомоги; проводити аналіз роботи служби; методики професійного відбору гірничих рятувальників; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища медична освіта (магістр, спеціаліст). Стаж оперативної роботи в гірничорятувальній службі - не менше 4 років.

(пункт 59 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

60. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ВИРОБНИЧО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ РОБІТ

Завдання та обов’язки. Виконує аналіз аварійної небезпеки вугільних підприємств, інженерної оцінки їх підготовленості до порятунку людей і ліквідації аварій, визначення основних напрямків, форм і методів роботи підрозділів Державної воєнізованої гірничорятувальної служби (ДВГРС) із запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру. Планує і організовує проведення підрозділами ДВГРС робіт із запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, цільових перевірок стану техніки безпеки з питань, що входять до компетенції гірничорятувальної служби, розробляє за результатами перевірок заходи щодо зниження аварійності і підвищення протиаварійного захисту. Бере участь у проведенні експертизи проектних рішень щодо поліпшення захисту об’єктів, що обслуговуються, на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. Планує та організовує надання підрозділами ДВГРС обслуговуваним підприємствам додаткових платних послуг з підвищення рівня підготовленості до порятунку людей і ліквідації аварій, зниженню пожежної небезпеки. Формує інформаційно-аналітичний банк даних про стан протиаварійного захисту вугледобувних підприємств. Контролює організацію проведення і аналіз стану роботи підрозділів ДВГРС для запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та розробляє заходи з підвищення її ефективності. Виконує методичне керівництво роботою підрозділів ДВГРС з організації діяльності допоміжних добровільних гірничорятувальних команд та шахтних гірничорятувальних станцій. Здійснює методичне керівництво та координацію робіт з підготовки та підвищення кваліфікації командного складу і фахівців підрозділів ДВГРС з питань проведення профілактичної роботи. Здійснює контроль і бере участь у перевірках організації та проведення профілактичної роботи на обслуговуваних підприємствах командним складом гірничорятувальних підрозділів. Керує працівниками відділу.

Повинен знати: законодавчі і нормативно-правові акти, методичні, нормативні та інші керівні документи і матеріали стосовно діяльності гірничорятувальної служби; правила безпеки у вугільних шахтах, основи законодавства, перспективи технічного розвитку гірничорятувальної служби; наукові основи, тактику, технологію, технічні засоби, організацію і керування роботами з рятування людей і ліквідації аварій на різних стадіях їх розвитку; технологію ведення робіт, використовувані засоби механізації, правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж оперативної роботи в гірничорятувальній службі - не менше 4 років.

(пункт 60 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

61. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ТЕХНІЧНОГО
(ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ)

Завдання та обов’язки. Розробляє перелік матеріально-технічного оснащення підрозділів Державної воєнізованої гірничорятувальної служби (ДВГРС). Координує забезпечення аварійно - рятувальних робіт необхідними технічними засобами. Проводить аналіз ефективності застосування технічних засобів при веденні аварійно - рятувальних робіт. Здійснює контроль за наявністю і станом технічних засобів у підрозділах, виконанням регламентних робіт, планово-попереджувальних ремонтів, перевірки гірничорятувального оснащення, наявністю і використанням матеріалів оперативного призначення. Здійснює поточне і перспективне планування технічного розвитку підрозділів та виробничо-ремонтної бази. Розробляє плани переоснащення підрозділів новими технічними засобами, організовує їх випробування та впровадження. Організовує забезпечення підрозділів ДВГРС технічними засобами. Бере участь у формуванні планів створення нових технічних засобів. Розглядає і погоджує проектно-конструкторську документацію з модернізації існуючих і розробки нових видів технічного оснащення ДВГРС. Бере участь у випробуваннях нових видів гірничорятувальної техніки. Здійснює контроль за впровадженням нової техніки і технологій ведення гірничорятувальних робіт. Координує питання планової заміни апаратури, що відпрацювала свій ресурс, і поповнення підрозділів відсутнім оснащенням і матеріалами аварійного призначення. Організовує виготовлення не стандартизованого оснащення для підрозділів ДВГРС. Бере участь у розробці проектів керівних документів з експлуатації технічних засобів. Забезпечує проходження спеціальної підготовки особового складу ДВГРС, що експлуатує складну техніку. Організовує метрологічне забезпечення підрозділів. Координує діяльність технічних служб підрозділів ДВГРС. Приймає участь у підготовці рішень з питань створення, розміщення, визначення обсягів технічних і матеріальних резервів для ліквідації надзвичайних ситуацій. Організовує своєчасне і правильне ведення обліку, складання та подання в установлені строки звітності, забезпечує додержання дисципліни і збереження власності. Керує працівниками відділу.

Повинен знати: законодавчі і нормативно-правові акти, методичні, нормативні та інші керівні документи і матеріали, що стосуються діяльності гірничорятувальної служби; міжгалузеві і галузеві нормативні акти з питань експлуатації, ремонту й обслуговування технічного оснащення; правила і порядок проведення випробувань нових видів гірничорятувальної техніки; організацію обліку, порядок і строки складання звітності встановленого зразка; сучасний світовий досвід із впровадження нового та модернізації існуючого оснащення підрозділів Державної воєнізованої гірничорятувальної служби; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства; засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв’язку; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на керівних посадах у воєнізованій гірничорятувальній службі - не менше 4 років.

(пункт 61 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

62. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛЕННЯ
(ВУЗЛА ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ)

Завдання та обов’язки. Керує всіма видами діяльності відділення (вузла виробничо-технологічного зв’язку), спрямованими на забезпечення надійності дії та поліпшення роботи технічних засобів зв’язку, підвищення якості та культури обслуговування клієнтури; розробкою на основі встановлених показників планів виробничо-господарської діяльності відділення (вузла виробничо-технологічного зв’язку) в цілому та його структурних підрозділів. Організовує: керування всіма технологічними процесами передавання інформації, експлуатаційно-технічного обслуговування, централізованого ремонту і налагодження засобів зв’язку, будівельно-монтажних робіт, пов’язаних з розвитком (реконструкцією) засобів виробничо-технологічного зв’язку; безперебійне матеріально-технічне постачання дільниць і цехів, не допускаючи наднормативних запасів матеріалів і обладнання; виконання замовлень виробничих підрозділів, підприємств, організацій та населення з надання послуг зв’язку, встановлення, експлуатаційно-технічне обслуговування та ремонт засобів виробничо-технологічного зв’язку. Забезпечує: роботу місцевого та селекторних зв’язків; планомірний розвиток засобів виробничо-технологічного зв’язку на основі використання досягнень науково-технічного прогресу, концентрації матеріально-технічних ресурсів, автоматизації процесів передавання інформації; раціональне використання та підвищення ефективності капітальних вкладень на розвиток і удосконалення засобів зв’язку; збереженість закріпленого майна і поліпшення використання виробничих фондів; здорові та безпечні умови праці, високу культуру виробництва; разом з трудовим колективом розроблення й виконання комплексного плану соціально-економічного розвитку відділення (вузла виробничо-технологічного зв’язку), розроблення й укладання колективного договору. Бере участь в організації проектування і будівництва споруд виробничо-технологічного зв’язку, погоджує і готує висновки на проектно-кошторисну документацію, здійснює технічний нагляд за ходом будівництва і введенням в експлуатацію об’єктів виробничо-технологічного зв’язку, бере участь у комісіях з приймання їх в експлуатацію; бере участь у розробленні та проведенні заходів щодо дотримання виробничої та трудової дисципліни, поліпшення соціально-культурного обслуговування та організації відпочинку робітників, створення умов для закріплення кадрів. Аналізує виробничо-господарську діяльність структурних підрозділів відділення (вузла виробничо-технологічного зв’язку) і розробляє заходи щодо поліпшення їх роботи. Розпоряджається відповідно до встановленого кошторису та чинного законодавства, коштами відділення (вузла виробничо-технологічного зв’язку) і забезпечує своєчасні розрахунки з передбаченого кола питань господарської діяльності. Здійснює розподіл виділених фондів на кабельну продукцію, обладнання, вимірювальні прилади зв’язку між виробничими підрозділами, підприємствами та організаціями. Контролює правильність організації експлуатації засобів зв’язку. Розглядає заяви, скарги та пропозиції громадян. Забезпечує ведення і своєчасне подання встановленої документації та звітності.

Повинен знати: накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали органів та підприємств вищого рівня, які стосуються діяльності вузла виробничо-технологічного зв’язку; перспективи розвитку виробництва; схеми організації та побудови зв’язку; основні технічні характеристики, скелетні та принципові схеми технічних засобів; правила технічної експлуатації, проектування, будівництва та ремонту засобів виробничо-технологічного зв’язку; організацію експлуатації засобів зв’язку; технологічні процеси обслуговування зв’язку, апаратури, обладнання та споруд; Закон України «Про телекомунікації» в частині його діяльності; статут про дисципліну робітників зв’язку; порядок приймання в експлуатацію нових, реконструйованих чи після капітального ремонту споруд зв’язку; сучасний досвід роботи вітчизняних і зарубіжних підприємств у сфері виробничо-технологічного зв’язку; основи економіки й організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців - не менше 5 років.

(пункт 62 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

63. НАЧАЛЬНИК ДІЛЬНИЦІ ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ

Завдання та обов’язки. Забезпечує провітрювання всіх діючих гірничих виробок і вибоїв шахти; справний стан і правильну експлуатацію вентиляційних установок, пристроїв, обладнання кондиціонування повітря й пилоприборкання, автоматичних приладів контролю рудникової атмосфери; роботу лампової; розподіл повітря, яке надходить, по гірничих виробках і вибоях; застосування раціональних форм оплати праці та матеріального заохочення; дотримання виробничої й трудової дисципліни на дільниці; щодобові обстеження за маршрутами всіх гірничих виробок майстрами гірничими дільниці. Визначає необхідну кількість повітря для провітрювання гірничих виробок відповідно до діючого Керівництва з проектування вентиляції вугільних шахт. Організовує: виконання газових і депресійних знімань, заміри кількості та швидкості руху повітря гірничими виробками; набір проб для контролю загазованості й запиленості повітря; роботу шахтної лампової, утримання у справному стані засобів індивідуального і колективного захисту; навчання робітників шахти правилам протипожежного захисту, методів боротьби з вугільним пилом і використання індивідуальних засобів захисту; розвиток раціоналізації та винахідництва. Розробляє заходи щодо запобігання і локалізації вибухів газу та вугільного пилу, пожеж, шарових скупчень метану, розгазування гірничих виробок, вдосконалення схем вентиляції, керування газовиділенням, боротьби з рудниковим пилом, раціональні режими праці та відпочинку. Бере участь: у розгляді перспективних і річних планів розвитку гірничих робіт, проектів комплексного знепилювання, протипожежного захисту, заходів щодо запобігання раптовим викидам вугілля та газу; розгляді раціоналізаторських пропозицій і винаходів з питань вентиляції та пило-газового режиму; розробленні планів ліквідації аварій; розробленні проектної документації та технології експлуатації, монтажу і ремонту вентиляційних споруд, установок дегазації, стаціонарних холодильних установок, апаратури пилового і газодинамічного контролю, уніфікованої телекомунікаційної системи захисту і контролю роботи гірничошахтового обладнання, аерогазового контролю шахти та автоматизованого диспетчерського керування гірничими машинами і технологічними комплексами; роботі комісій з розслідувань аварій та нещасних випадків; аварій, пов’язаних з вибухами і спалахами метаноповітряної суміші, з порушеннями пилогазового режиму, газодинамічними явищами, ендогенними пожежами і підривними роботами (за відсутності дільниць буровибухових і профілактичних робіт з техніки безпеки); розробленні пропозицій з навчання і підвищення кваліфікації працівників дільниці. Готує матеріали для встановлення категорійності шахт з газу, небезпечності через вибуховість вугільного пилу, визначення виробок, небезпечних через шарові скупчення метану, вибоїв, особливо небезпечних під час проведення вибухових робіт. Припиняє роботи, що ведуться з порушенням нормативних документів з охорони праці, проектів, технологічних схем (інструкцій). Дає вказівки на усунення порушень і дозволяє відновлення робіт після їх усунення. Погоджує дозволи (наряд - путівки) на проведення вибухових та вогневих робіт на шахті. Складає графіки виходів, роботи та відпочинку, розробляє графіки чергових і додаткових відпусток працівників дільниці. Контролює: якісний склад рудникової атмосфери; правильність розподілу повітря по виробках і вибоях, установлення вентиляторів місцевого провітрювання, апаратури контролю кількості повітря; складання начальниками дільниць проектів буровибухових робіт і проведенні спробних вибухів; розслідуванні випадків вигорянь і відмов вибухових матеріалів (за відсутності дільниці буровибухових робіт); справність автоматичного газового захисту; правильність встановлення і показань стаціонарних аналізаторів метану; дотримання пилогазового режиму; стан загальношахтових і дільничних запасних виходів, вентиляційних виробок, споруд і пристроїв провітрювання тупикових виробок і протипожежного захисту шахти; вміст метану та пилу в повітрі в будівлях технологічного комплексу поверхні; дотримання працівниками шахти пилогазового режиму (режиму ведення підривних робіт, робіт з профілактики і техніки безпеки - за відсутності дільниць буровибухових і профілактичних робіт з техніки безпеки); дотримання паспортів керування покрівлею та кріплення підземних виробок, буровибухових робіт; справність і ефективність дії зрошувальних та пиловловлювальних пристроїв; витрати фонду оплати праці; правильне та своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоїв. Контролює роботу майстрів-підривників і виконання графіка їх перевірки посадовцями, облік, зберігання, доставку, витрату і використання ВМ (за відсутності дільниці буровибухових робіт). Веде документацію з вентиляції, багатогазовості гірничих виробок, пилогазового режиму, протипожежного захисту шахт, облік обладнання, майна дільниці та витрати матеріалів.

Повинен знати: накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці; технологію гірничого виробництва; технічні характеристики обладнання шахти і дільниць та правила їх експлуатації; аерогазодинаміку вугільних шахт; чинні положення, інструкції щодо вентиляції та правил безпеки; Єдині правила безпеки під час вибухових робіт; систему управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості, план ліквідації аварій; принцип дії уніфікованої телекомунікаційної системи захисту і контролю роботи гірничошахтового обладнання, аерогазового контролю шахти та автоматизованого диспетчерського керування гірничими машинами і технологічними комплексами; засоби індивідуального захисту; норми й розцінки на виконувані роботи; чинні положення щодо оплати праці; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; досягнення науки і техніки з питань вентиляції та охорони праці; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців - не менше 3 років, у тому числі підземний стаж - не менше 1 року.

(пункт 63 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

64. НАЧАЛЬНИК ДІЛЬНИЦІ ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА ПРОФІЛАКТИЧНИХ РОБІТ З ОХОРОНИ ПРАЦІ НА РОЗРІЗІ

Завдання та обов’язки. Організовує роботу щодо створення безпечних і здорових умов праці на розрізі; петрографічний і хімічний аналіз порід гірничих виробок з метою визначення вмісту в них вільного двоокису кремнію; відбір та аналіз проб запиленості повітря; навчання робітників методам боротьби з пилом; вивчення і впровадження передового досвіду та прогресивних методів праці; розвиток раціоналізації та винахідництва; своєчасне забезпечення дільниці необхідним обладнанням, матеріалами, запасними частинами. Забезпечує: справний стан і ефективне використання вентиляційних установок, приладів і апаратури; контроль за станом шляхів ходіння та освітленості робочих місць; розроблення і виконання заходів протипожежного захисту розрізу; проведення вступного інструктажу з охорони праці новоприбулим на підприємство працівникам; дотримання вимог і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; використання раціональних форм оплати праці та матеріального стимулювання; дотримання виробничої та трудової дисципліни на дільниці; витрати асигнувань на охорону праці. Розробляє перспективні та річні плани комплексної боротьби з пилом на дільницях і на розрізах в цілому. Бере участь: у розгляді перспективних та річних планів розвитку гірничих робіт; у розробленні планів ліквідації аварій; у роботі комісій з дослідження причин аварій і нещасних випадків; у розгляді винаходів і раціоналізаторських пропозицій з питань вентиляції та правил безпеки; у складанні паспортів норм і розцінок за видами робіт; у розробленні пропозицій щодо навчання та підвищення кваліфікації працівників дільниці. Розробляє спільно з профспілковою організацією графіки чергових та додаткових відпусток. Контролює: якість виконаних робіт; експлуатацію приладів і обладнання в режимах, які відповідають заводським вимогам; витрати фонду оплати праці; правильне і своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоювань. Подає пропозиції про заохочення робітників дільниці, які відзначилися, або накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни, правил безпеки. Веде встановлену документацію та забезпечує її своєчасне подання.

Повинен знати: накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали з технологій гірничих робіт на розрізі; технічні характеристики гірничошахтового обладнання і правила його експлуатації; положення щодо оплати праці; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 3 років.

65. НАЧАЛЬНИК ДІЛЬНИЦІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Завдання та обов’язки. Забезпечує безперебійне електропостачання розрізу, планові вимикання і перемикання електроустановок та проведення їх ремонту на дільницях гірничих робіт; належне утримання і використання обладнання відповідно до інструкцій і правил технічної експлуатації та своєчасне його списування; безпечне проведення робіт, дотримання вимог і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; вивчення працівниками дільниці плану ліквідації аварій, правил експлуатації обладнання; використання раціональних форм оплати праці та матеріального заохочення; безпечні та здорові умови праці, дотримання виробничої й трудової дисципліни на дільниці. Організовує: роботу змінних електромеханіків і чергового персоналу енергодільниці; вивчення і впровадження передового досвіду та прогресивних методів праці; розвиток раціоналізації та винахідництва; своєчасне забезпечення дільниці необхідним обладнанням, матеріалами, запасними частинами та складання заявок і вимог на їх отримання. Розробляє: графіки планово-запобіжних ремонтів, оглядів та профілактичних випробувань електроустановок, захисних засобів, заземлень, релейного захисту та контролює їх виконання; заходи, спрямовані на вдосконалення виробництва та підвищення продуктивності праці; календарний графік виходів на роботу. Бере участь: у розробленні перспективних і річних планів роботи дільниці; у складанні паспортів норм і розцінок з видів робіт; у розслідуванні аварій та нещасних випадків; у розробленні заходів щодо поліпшення охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; у розробленні пропозицій щодо навчання та підвищення кваліфікації працівників дільниці. Аналізує результати виробничо-господарської діяльності дільниці. Розробляє спільно з профспілковою організацією графіки чергових та додаткових відпусток. Контролює: якість ремонту і виконання робіт з перемикання електроустановок; витрати фонду оплати праці; правильне та своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоювань. Оформляє технічну документацію з ремонту, огляду і випробувань електроустановок, засобів захисту. Подає пропозиції щодо заохочення робітників дільниці, які відзначилися, або накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни. Веде оперативні схеми електропостачання розрізу.

Повинен знати: накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці; перспективи розвитку енергосистеми дільниці; принципові схеми теплових та електричних мереж і окремих технологічних вузлів; експлуатаційні характеристики та конструктивні особливості основного і допоміжного обладнання дільниць та електричних мереж, автоматичних пристроїв і захисту, правила їх технічної експлуатації, організацію технічного обслуговування і ремонту; методи техніко-економічного та виробничого прогнозування; норми і розцінки на виконувані роботи; основи економіки й організації виробництва, праці та управління; чинне положення з оплати праці; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

66. НАЧАЛЬНИК ДІЛЬНИЦІ (З ВИДОБУВАННЯ ВУГІЛЛЯ, ПІДГОТОВЧИХ, ГІРНИЧО-КАПІТАЛЬНИХ, ГІРНИЧИХ РОБІТ)

Завдання та обов’язки. Забезпечує досягнення дільницею встановлених виробничих завдань з обсягу та якості видобування вугілля, проведення підготовчих виробок і виконання гірничо-капітальних і гірничих робіт, а також інших техніко-економічних показників; безпечне проведення робіт, дотримання вимог і норм охорони праці і промислової санітарії; належне утримання і правильну експлуатацію обладнання, механізмів, засобів пожежогасіння, вентиляції; виконання протипожежних заходів, засобів боротьби з пилом та раптовими викидами вугілля і газу; виконання заходів, розроблених комісіями з розслідування аварій та нещасних випадків; введення в експлуатацію нових об’єктів на дільниці, своєчасне доставляння матеріалів та запасних частин; використання раціональних форм оплати праці та матеріального заохочення; вивчення робітниками дільниці плану ліквідації аварій, функціонування системи управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості (СУВОП) на дільниці; дотримання виробничої й трудової дисципліни на дільниці. Не допускає у встановленому законодавством порядку до роботи осіб, які не пройшли медичного огляду, в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння, які не склали іспити на знання правил і норм охорони праці. Організовує: роботу дільниці відповідно до плану й оперативних нарядів на виконання робіт у змінах; правильне зберігання резервного та невстановленого обладнання; вивчення і впровадження сучасного світового досвіду та продуктивних методів праці; розслідування аварій і нещасних випадків; розвиток раціоналізації та винахідництва, видає письмовий наряд керівникам робіт на виконання робіт. Створює умови для освоєння і виконання норм виробітку, проводить виробничий інструктаж робітників. Розробляє і доводить до відома майстрів і бригадирів виробничі завдання та контролює їх виконання; впроваджує заходи з освоєння виробничих потужностей і встановлених нормативів, використання резервів виробництва, підвищення продуктивності праці робітників на основі вдосконалення організації праці, механізації та автоматизації виробничих процесів. Бере участь: у розробленні перспективних і річних планів роботи дільниці; у перегляді чинних норм і в розробленні норм та розцінок на нові види робіт; у розробленні заходів з механізації та автоматизації трудомістких процесів і ручних робіт; у випробуванні нової техніки; у розробленні пропозицій щодо навчання та підвищення кваліфікації працівників. Складає разом з іншими службами і дільницями паспорти проходження і кріплення підготовчих виробок, буровибухових робіт, кріплення і керування покрівлею в очисних вибоях, виконання гірничо-капітальних робіт, схеми розставляння штату працюючих, організації праці та технологічні графіки роботи обладнання. Аналізує результати виробничо-господарської діяльності; стан охорони праці, виробничого травматизму, захворюваності та розробляє заходи щодо поліпшення охорони праці. Складає графіки виходів, роботи та відпочинку, розробляє графіки чергових і додаткових відпусток працівників дільниці. Контролює виконання робіт з: видобування вугілля, проведення підготовчих і гірничо-капітальних робіт, виймання розкривних порід; ремонту і експлуатації гірничих виробок, рейкових колій, конвеєрних ліній, водостічних пристроїв, вагонеток, дільничного гірничошахтового обладнання і електротехнічного устаткування, систем контролю, колективного й індивідуального захисту. Забезпечує виконання працівниками дільниці робіт відповідно до технічної, технологічної документації (проектів, паспортів) з дотриманням вимог правил безпеки, технічної експлуатації і інших нормативних документів з охорони праці; дотримання технологічних процесів; витрачання фонду оплати праці; безпеку людей, які працюють на дільниці, та створення оптимальних умов для роботи. Припиняє роботи, що ведуться з порушенням нормативних документів з охорони праці, проектів, технологічних схем (інструкцій). Дає вказівки на усунення виявлених порушень, перевіряє усунення порушень і дозволяє відновлення робіт після їх усунення. Забезпечує правильне і своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, продуктивності праці, заробітної плати, простоїв. Веде встановлену документацію та звітність і забезпечує їх своєчасне подання.

Повинен знати: накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці; перспективи розвитку шахти (розрізу); технологію гірничого виробництва; технологічні схеми ведення гірничих робіт; Єдині правила безпеки під час вибухових робіт; систему управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості; обладнання дільниці і правила його технічної експлуатації; план ліквідації аварій; методи техніко-економічного та виробничого прогнозування; принцип дії уніфікованої телекомунікаційної системи захисту і контролю роботи гірничошахтового обладнання, аерогазового контролю шахти та автоматизованого диспетчерського керування гірничими машинами і технологічними комплексами; сучасний вітчизняний та світовий досвід у галузі техніки і технології ведення гірничих робіт; норми й розцінки на виконувані роботи; чинні положення щодо оплати праці; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

(пункт 66 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

67. НАЧАЛЬНИК ДІЛЬНИЦІ З МОНТАЖУ, ДЕМОНТАЖУ, РЕМОНТУ ТА НАЛАГОДЖУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ

Завдання та обов’язки. Забезпечує монтаж, демонтаж, ремонт та налагодження обладнання; виконання встановлених техніко-економічних показників; використання резервів виробництва; економне витрачання матеріалів, енергії; належне утримання та використання обладнання згідно з інструкціями і правилами технічної експлуатації; безпечне проведення робіт, дотримання вимог і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; вивчення працівниками дільниці плану ліквідації аварій, правил експлуатації обладнання; застосування раціональних форм оплати праці; безпечні та здорові умови праці і дотримання виробничої й трудової дисципліни на дільниці. Організовує: підбір і розставляння механізмів та обладнання на дільниці; своєчасне забезпечення дільниці матеріалами та запасними частинами; розробляє і доводить до відома майстрів і бригадирів виробничі завдання; повторне використання, збирання, здавання відпрацьованих матеріалів, виробів та брухту чорних та кольорових металів на дільниці. Організовує проведення інструктажу на робочих місцях з безпечних методів ведення робіт. Бере участь: у розробленні планів роботи дільниці; графіків планово-запобіжного ремонту енергомеханічного обладнання; перегляді чинних норм і розробленні норм і розцінок на нові види робіт; розробленні заходів щодо механізації та автоматизації трудомістких процесів і ручних робіт; випробуваннях нової техніки; розробленні пропозицій щодо навчання та підвищення кваліфікації працівників;роботі комісій з розслідування аварій та нещасних випадків на дільниці; розробленні технічної документації, коригує її у разі необхідності. Не допускає у встановленому законодавством порядку до роботи осіб, які не пройшли медичного огляду, в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння, які не склали іспити на знання правил і норм охорони праці. Складає графіки виходів, роботи та відпочинку, розробляє графіки чергових і додаткових відпусток працівників дільниці. Контролює якість виконання монтажно-демонтажних, ремонтних і налагоджувальних робіт; виконання ремонтних робіт обладнання, яке знаходиться у ремонті за межами підприємства. Забезпечує правильне та своєчасне оформлення первинних документів, безпеку працюючих на дільниці та створення безпечних і здорових умов праці. Веде встановлену документацію та звітність і забезпечує їх своєчасне подання.

Повинен знати: накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці; технологію гірничого виробництва, обладнання дільниці та правила його технічної експлуатації; план ліквідації аварій; норми і розцінки на виконувані роботи; систему управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості; основи економіки й організації виробництва, праці та управління; чинне положення з оплати праці; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

(пункт 67 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

68. НАЧАЛЬНИК ДІЛЬНИЦІ КОНТРОЛЬНО-НАЛАГОДЖУВАЛЬНОЇ

Завдання та обов’язки. Керує проведенням монтажних і налагоджувальних робіт під час введення в експлуатацію телефонних станцій, апаратури далекого зв’язку, гучномовного та диспетчерського зв’язку. Забезпечує: виконання дільницею встановлених завдань при високих техніко-економічних показниках роботи; виконання робіт з ліквідації аварій і складних пошкоджень, проведення профілактичних вимірювань; надання практичної допомоги службам зв’язку підприємств у проведенні складних робіт з експлуатаційно-технічного і профілактичного обслуговування поверхневих і підземних засобів зв’язку, ремонтних робіт, в освоєнні нової апаратури і способів обслуговування працівників дільниці необхідними матеріалами, обладнанням і запасними частинами; збереженість закріпленого за дільницею майна. Організовує: введення і складання технічних та електричних паспортів, ведення технічної документації на апаратуру, обладнання і системи зв’язку, закріплені за дільницею; проведення інструктажу та навчання технічного персоналу дільниці. Бере участь: у розробленні планів роботи дільниці; у комісіях з приймання в експлуатацію нових, реконструйованих та відремонтованих споруд (засобів) зв’язку; у розробленні та реалізації заходів дотримання режиму економії і ощадливості, зниження витрат на виробництво. Аналізує причини пошкоджень і простоювань апаратури зв’язку та розробляє заходи щодо запобігання. Розробляє спільно з профспілковою організацією графіки чергових та додаткових відпусток; календарні графіки виходу на роботу. Контролює: виконання контрольно-налагоджувальних робіт та якість ремонтних і монтажних робіт, що проводяться; правильність укладання паспортів на апаратуру і системи зв’язку; дотримання правил і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; правильне і своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоювань. Подає пропозиції щодо заохочення робітників дільниці, які відзначилися, або накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни. Забезпечує ведення і своєчасне подання встановленої документації та звітності.

Повинен знати: накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали з питань загальної експлуатації засобів зв’язку; перспективи розвитку виробництва; основні технічні характеристики, скелетні та принципові схеми технічних засобів; правила технічної експлуатації, проектування, будівництва і ремонту засобів виробничо-технологічного зв’язку; технологічні процеси з обслуговування, налагодження і настроювання апаратури, обладнання і споруд зв’язку; Закон України «Про зв’язок»; порядок приймання в експлуатацію нових, реконструйованих і відремонтованих споруд зв’язку; досвід роботи передових вітчизняних і закордонних підприємств у сфері експлуатації та ремонту засобів виробничо-технологічного зв’язку; основи економіки й організації виробництва, праці та управління; чинне положення з оплати праці та матеріального стимулювання; норми і розцінки на виконувані роботи; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

69. НАЧАЛЬНИК ДІЛЬНИЦІ ЛІНІЙНО-КАБЕЛЬНОЇ

Завдання та обов’язки. Керує проведенням робіт з підтримання у справному стані кабельних і повітряних ліній зв’язку. Забезпечує: виконання графіків профілактичного і поточного ремонту лінійно-кабельних споруд зв’язку; розроблення і виконання заходів щодо підвищення продуктивності праці, зниження матеріальних і трудових витрат на утримання лінійних споруд та абонентських пристроїв; впровадження передових методів праці, нової техніки; робітників дільниці необхідними матеріалами, обладнанням і запасними частинами для експлуатації та ремонту лінійно-кабельних споруд; складання дефектних відомостей; збереженість закріпленого за дільницею майна. Організовує: своєчасне усунення всіх видів пошкоджень на лінійних спорудах зв’язку; проведення вимірювань електричних характеристик лінійних споруд; виконання працівниками дільниці робіт відповідно до технічної, технологічної документації (проектів) з дотриманням вимог нормативних та інших документів з охорони праці; проведення інструктажу та навчання технічного персоналу дільниці. Здійснює: нагляд за веденням будівельно-монтажних робіт у зоні проходження кабельних споруд; контроль за дотриманням установлених габаритів у місцях перетину ліній зв’язку з лініями електропередачі, а також у місцях переходів через залізничні та шосейні дороги; видавання нарядів та приймання виконаних робіт. Обстежує і складає паспорти на особливо складні лінійно-кабельні споруди, складає загальні схеми і картограми магістральної мережі та міжстанційного зв’язку. Бере участь: у розробленні планів роботи дільниці; у розробленні заходів щодо розвитку та реконструкції лінійно-кабельного господарства; у комісіях з приймання в експлуатацію нових, реконструйованих та відремонтованих ліній зв’язку; у розробленні та впровадженні нових форм паспортів лінійно-кабельних споруд зв’язку та вносить необхідні зміни в схеми і планшети ліній зв’язку. Аналізує роботу лінійно-кабельних споруд і розробляє заходи щодо усунення виявлених недоліків. Розробляє спільно з профспілковою організацією графіки чергових та додаткових відпусток; календарні графіки виходу на роботу. Контролює: якість виконуваних робіт; справність апаратури і точність показників вимірювальних приладів; дотримання правил і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; правильне і своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоїв. Надає пропозиції щодо заохочення робітників дільниці, які відзначилися, або накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни. Веде встановлену документацію та звітність і забезпечує їх своєчасне подання.

Повинен знати: накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали з питань загальної експлуатації засобів зв’язку; перспективи розвитку виробництва; основні технічні характеристики, скелетні та принципові схеми технічних засобів; правила технічної експлуатації, проектування, будівництва і ремонту лінійно-кабельних споруд; схеми організації та будування лінійно-кабельних споруд; Закон України «Про телекомунікації» в частині його діяльності; порядок приймання в експлуатацію нових, реконструйованих і відремонтованих споруд зв’язку; досвід роботи вітчизняних і зарубіжних підприємств у сфері експлуатації та ремонту засобів виробничо-технологічного зв’язку; основи економіки й організації виробництва, праці та управління; чинне положення щодо оплати праці та матеріального стимулювання; норми і розцінки на виконувані роботи; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

(пункт 69 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

70. НАЧАЛЬНИК ДІЛЬНИЦІ НАВАНТАЖУВАННЯ

Завдання та обов’язки. Забезпечує приймання і розвантаження рядового вугілля, приймання продуктів збагачення на склад готової продукції, навантаження продуктів збагачення у залізничні вагони відповідно до встановлених завдань з обсягу, маркового складу, якості та норм простоювань і завантаження вагонів; дотримання встановлених габаритів, безпечний прохід залізничних вагонів рухомого складу на пункт навантаження та розвантаження, збереженість вагонів під час вантажно-розвантажувальних робіт; належне утримання, збереженість та правильну експлуатацію обладнання, машин і механізмів, засобів пожежогасіння та вентиляції; своєчасне подання до вантажно-транспортного управління заявок на подавання порожніх вагонів і всіляке скорочення простоювань залізничних вагонів під навантажувальними операціями; ведення обліку відвантажуваного споживачам вугілля за марками, сортами та іншими якісними показниками; безпечне проведення робіт, дотримання правил і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; правильне і своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоювань; дотримання виробничої та трудової дисципліни на дільниці. Організовує: своєчасне забезпечення дільниці матеріалами та запасними частинами; впровадження засобів механізації допоміжних і ручних робіт; розроблення заходів щодо удосконалення організації робіт, з поліпшення використання робочого часу; сприяє розвитку раціоналізації та винахідництва. Розробляє і впроваджує заходи щодо запобігання змерзання вугілля під час навантаження його у залізничні вагони та втрат вугілля в дорозі; з підготовки дільниці до роботи в зимових умовах. Бере участь: у розробленні перспективних і річних планів роботи дільниці; у перегляді чинних норм і в розробленні норм та розцінок на нові види робіт; у розробленні норм простоювань залізничних вагонів під навантаженням, пропозицій щодо навчання та підвищення кваліфікації працівників. Проводить інструктаж робітників, доводить до відома майстрів і бригадирів виробничі завдання, створює умови для освоєння і виконання норм кожним робітником. Готує матеріали і бере участь у розгляді в арбітражі спірних питань, які випливають із взаємовідносин з організаціями залізничного транспорту. Розробляє календарні графіки виходів на роботу. Контролює: збереженість вугілля на складах і навантаження його у залізничні вагони. Представляє пропозиції щодо заохочення робітників дільниці, які відзначилися, або накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни. Веде встановлену документацію та звітність і забезпечує їх своєчасне подання.

Повинен знати: накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці; вимоги до якості відвантажуваного вугілля; обладнання дільниці та правила його технічної експлуатації; технологію виробництва; правила перевезень вантажів залізницею (або залізничним транспортом); Статут залізниць у частині, яка стосується прямо чи побічно діяльності «Навантаження»; норми і розцінки на виконувані роботи; основи економіки й організації виробництва, праці та управління; чинне положення з оплати праці; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

71. НАЧАЛЬНИК ДІЛЬНИЦІ ОСНОВНОГО ВИРОБНИЦТВА (ВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ)

Завдання та обов’язки. Здійснює оперативне керівництво основним виробництвом. Забезпечує: розроблення виробничо-оперативних планів роботи і виконання виконавчих графіків усіма ланками виробництва; перероблення рядового вугілля, випуск і постачання продуктів збагачення (брикетування) з дотриманням встановлених якісних та економічних показників і нормативів; раціонально розставляє кадри, укомплектовує робочі місця, зміни, бригади та дільниці; дотримання технологічного режиму, ефективне використання обладнання і транспортних засобів, найшвидше впровадження нової техніки; удосконалення технології виробництва, механізацію допоміжних і ручних робіт, підвищення продуктивності праці; своєчасне подання заявок на поставляння нового обладнання, матеріалів, палива, запасних частин та реагентів; здавання обладнання в капітальний ремонт або його списання у встановленому порядку; організацію виконання технології робіт з відновлення та раціонального використання земель, пошкоджених гірничими роботами; правильну та ефективну експлуатацію споруд для очищення стічних виробничих вод, установок для очищення шкідливих виробничих викидів у атмосферу та мулонакопичувачів; здійснення заходів щодо економного витрачання матеріалів, реагентів, електроенергії, палива, води та інших матеріальних цінностей, а також заходи щодо зниження забрудненості води у технологічному виробництві; щорічне вивчення працівниками основного виробничого плану запобігання та ліквідації аварій, який стосується їхніх робочих місць; інструктаж робітників з правил охорони праці та протипожежного захисту; підтримання чистоти і порядку на робочих місцях та в приміщенні. Організовує: роботу основного виробництва; правильне зберігання резервного і невстановленого обладнання; розслідування аварій та нещасних випадків. Створює умови для освоєння і виконання робітниками норм виробітку, проводить їх виробничий інструктаж. Розробляє і доводить до майстрів і механіків виробничі завдання та здійснює контроль за їх виконанням; здійснює заходи щодо освоєння виробничих потужностей та встановлених нормативів, використання резервів виробництва. Бере участь: у розробленні перспективних і річних планів роботи фабрики; у розробленні заходів з механізації та автоматизації трудомістких процесів і ручних робіт; впровадженні нової техніки, модернізації діючого обладнання, реконструкції дільниць основного виробництва; у розробленні пропозицій щодо навчання та підвищення кваліфікації працівників. Аналізує результати виробничо-господарської діяльності; стан охорони праці, виробничого травматизму, захворюваності та розробляє заходи щодо поліпшення охорони праці. Контролює: виконання робіт; дотримання технологічного режиму; безпечність робітників на дільницях і створення нормальних умов праці; правильне і своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоювань. Подає пропозиції щодо заохочення робітників дільниці, які відзначилися, або накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни. Розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян. Забезпечує ведення і своєчасне подання встановленої документації та звітності.

Повинен знати: накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності основного виробництва; чинні законодавства з охорони праці, природи та навколишнього середовища (довкілля); перспективи розвитку фабрики; технологічний режим; обладнання основного виробництва та правила його технічної експлуатації; план ліквідації аварій; норми та розцінки на виконувані роботи; основи економіки й організації виробництва, праці та управління; чинне положення з оплати праці; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців: для магістра або спеціаліста - не менше 3 років, для бакалавра - не менше 5 років.

72. НАЧАЛЬНИК ДІЛЬНИЦІ
ПРОФІЛАКТИЧНИХ РОБІТ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Завдання та обов’язки. Організовує роботу щодо створення безпечних і здорових умов праці на шахті, боротьби з раптовими викидами вугілля, породи та газу, гірничими ударами, з встановлення раціональних параметрів і схем дегазації; своєчасне та якісне буріння дренажних свердловин, монтаж вакуум-насосів та прокладання газопроводів; монтаж загальношахтових і групових зрошувальних водопроводів та обладнання пристроїв для очищення шахтової води; вивчення і впровадження на дільниці сучасного світового досвіду та новітніх продуктивних методів праці; розслідування аварій та нещасних випадків. Забезпечує: ефективну роботу з дегазації вугільних пластів та бокових порід; профілактику пилоутворення; пилоприборкання та пиловловлювання у виробках загальношахтового значення; профілактику і гасіння ендогенних пожеж; безперебійну роботу, монтаж і ремонт обладнання, приладів і апаратури; вивчення плану ліквідації аварій на дільниці; дотримання вимог і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; використання раціональних форм оплати праці та матеріального стимулювання; дотримання виробничої та трудової дисципліни на дільниці. Розробляє: графіки робіт, інструкції щодо пуску та зупинки вакуум-насосів, безпечного обслуговування дегазаційної установки; заходи підвищення ефективності дегазації; проекти плану розвідки замулених ділянок; розроблення дільниць, небезпечних з погляду прориву пульпи; перелік пластів, схильних до самозаймання; спільно з профспілковою організацією графіки чергових та додаткових відпусток. Бере участь у: розгляді проектів відпрацювання пластів вугілля, схильних до самозаймання, комплексних заходів боротьби з пилом, розкривання та відпрацювання вугільних пластів, небезпечних з погляду раптових викидів; розробленні планів ліквідації аварій і нещасних випадків; випробуванні нових методів і приладів виявлення ранніх стадій самозаймання вугілля; розробленні та втіленні заходів щодо поліпшення охорони праці; проектуванні уніфікованої телекомунікаційної системи захисту і контролю роботи гірничошахтового обладнання, аерогазового контролю шахти та автоматизованого диспетчерського керування гірничими машинами і технологічними комплексами; розробленні пропозицій щодо навчання та підвищення кваліфікації працівників дільниці. Сприяє розвитку раціоналізації та винахідництва. Проводить інструктаж працівників шахти щодо сучасних засобів і способів безпечного розроблення вугільних пластів, схильних до раптових викидів. Контролює: якість буріння дренажних свердловин, їх герметичність; виконання будівельно-монтажних робіт та їх відповідність проекту дегазації; концентрацію метану у магістральному газопроводі та свердловинах; герметизацію газопроводу та створюваний вакуум; своєчасне підключення дегазаційних свердловин до газопроводу дільниці; витрати фонду оплати праці; правильне і своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоїв, безпеку працівників та створення нормальних умов праці. Бере участь у розробленні проектної документації та технології експлуатації, монтажу і ремонту стаціонарних холодильних установок. Своєчасно інформує керівництво про стан робіт на шахті, які проводяться з порушеннями встановлених технологій та можуть привести до аварій або нещасних випадків, та припиняє роботи до повного їх усунення. Не допускає у встановленому законодавством порядку до роботи осіб, які не пройшли медичного огляду, в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння, які не склали іспити на знання правил і норм охорони праці. Веде встановлену документацію та забезпечує її своєчасне подання.

Повинен знати: накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали з питань охорони праці, дегазації, запобігання та гасіння пожеж, пилоприборкання і боротьби з раптовими викидами вугілля, породи, газу; інструкцію з безпечного ведення гірничих робіт на пластах, які схильні до викидів вугілля та газу; Єдині правила безпеки під час вибухових робіт; систему управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості; перспективи розвитку шахти; правила технічної експлуатації вугільних і сланцевих шахт; обладнання дільниці та правила його технічної експлуатації; план ліквідації аварій; технологію гірничого виробництва; методи техніко-економічного та виробничого прогнозування; принцип дії уніфікованої телекомунікаційної системи захисту і контролю роботи гірничошахтового обладнання, аерогазового контролю шахти та автоматизованого диспетчерського керування гірничими машинами і технологічними комплексами; норми і розцінки на виконувані роботи; чинні положення щодо оплати праці; сучасний вітчизняний та світовий досвід у галузі техніки і технології ведення гірничих робіт та охорони праці; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців - не менше 3 років.

(пункт 72 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

73. НАЧАЛЬНИК ДІЛЬНИЦІ
ТЕХНОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ ПОВЕРХНІ

Завдання та обов’язки. Забезпечує: своєчасне приймання вугілля, відповідно до встановленого технологічного режиму шахти і передавання його на сортування чи збагачувальну (брикетну) фабрику; виконання встановлених завдань з випуску і відвантажування вугілля відповідних марок, сортів і норм зольності; технологічні потреби шахти і населення вугіллям; приймання, транспортування породи у відвали і проведення робіт з профілактики самозаймання породи; безпечність руху та безперервне постачання вантажних та обмінних пунктів шахтової поверхні засобами транспортування; навантаження матеріалів і доставку їх до стовбурів для спуску; використання раціональних форм оплати праці та матеріального заохочення; дотримання виробничої та трудової дисципліни на дільниці. Забезпечує та контролює: своєчасне подавання і підготовку порожніх вагонів, їх завантаження, скорочення часу простоїв вагонів, облік і оформлення документів на відвантаження вугілля, (іншої залізничної документації); технічне обслуговування і ремонт обладнання і механізмів, своєчасне проведення державної метрологічної перевірки закріпленого обладнання, приладів; належну експлуатацію породних відвалів; виконання працівниками дільниці робіт відповідно до технічної, технологічної документації (проектів, паспортів) з дотриманням вимог нормативних та інших документів з охорони праці, системи управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості. Організовує: своєчасне забезпечення дільниці матеріалами та запасними частинами; впровадження засобів механізації допоміжних і ручних робіт; розроблення заходів щодо підвищення продуктивності праці. Розробляє і впроваджує заходи щодо запобігання змерзання вугілля під час навантаження його у залізничні вагони. Бере участь у: розробленні перспективних і річних планів роботи дільниці; перегляді чинних норм і в розробленні норм та розцінок на нові види робіт; розробленні заходів щодо механізації та автоматизації трудомістких процесів і ручних робіт; випробуваннях нової техніки; розробленні пропозицій щодо навчання та підвищення кваліфікації працівників; роботі комісій з розслідування аварій та нещасних випадків на дільниці. Аналізує результати виробничо-господарської діяльності дільниці; стан охорони праці. Організовує: вивчення і впровадження сучасного світового досвіду та новітніх продуктивних методів праці; розвиток раціоналізації та винахідництва; проведення інструктажу на робочих місцях з безпечних методів ведення робіт. Не допускає у встановленому законодавством порядку до роботи осіб, які не пройшли медичного огляду, в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння, які не склали іспити на знання правил і норм охорони праці. Складає графіки виходів, роботи та відпочинку, розробляє графіки чергових і додаткових відпусток працівників дільниці. Контролює: навантаження вугілля у залізничні вагони або інші транспортні засоби; витрати фонду оплати праці; правильність та своєчасність оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоювань. Подає пропозиції щодо заохочення робітників дільниці, які відзначилися, або накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни. Веде: облік надходження і відвантаження вугілля, залишків на вугільних складах, відвантаження породи на породний відвал, роботи технологічного транспорту; встановлену документацію та звітність на різних носіях інформації і забезпечує їх своєчасне подання.

Повинен знати: накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці; вимоги до якості вугілля; яке відвантажується, обладнання дільниці та правила його технічної експлуатації; технологію гірничого виробництва; методи техніко-економічного та виробничого прогнозування; норми і розцінки на виконувані роботи; основи економіки й організації виробництва, праці та управління; сучасний вітчизняний та світовий досвід у галузі техніки і технології ведення гірничих робіт; чинне положення з оплати праці; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; систему управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості; навики роботи на персональному комп’ютері на рівні користувача.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

(пункт 73 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

74. НАЧАЛЬНИК ДІЛЬНИЦІ
(ШАХТОВОГО ТРАНСПОРТУ, ГІРНИЧОТРАНСПОРТНОГО)

Завдання та обов’язки. Забезпечує транспортування вугілля, що видобувається, та інших вантажів; організацію перевезення людей на встановлених маршрутах; справний стан і правильну експлуатацію конвеєрів, електровозів, шахтових вагонів, колійних шляхів, контактної мережі, засобів освітлення гірничих виробок, світлових табло і покажчиків, іншого обладнання і механізмів; доставку матеріалів, запасних частин і обладнання до вибоїв; своєчасне і якісне виконання робіт з будівництва та переукладання залізничних колій розрізу; капітальний ремонт машин, механізмів; безпечне проведення робіт, дотримання вимог і норм охорони праці і промислової санітарії та протипожежного захисту; вивчення працівниками дільниці плану ліквідації аварій; застосування раціональних форм оплати праці та матеріального заохочення; дотримання виробничої й трудової дисципліни на дільниці. Організовує: виконання працівниками дільниці робіт відповідно до технічної, технологічної документації (проектів, паспортів) з дотриманням вимог нормативних та інших документів з охорони праці і системи управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості; експлуатацію обладнання, машин і механізмів в режимах, які відповідають технічним вимогам; розроблення технічної документації служби руху; розроблення і впровадження заходів щодо вдосконалення організації, механізації та автоматизації роботи технічних засобів транспорту, зниження собівартості перевезень; правильне зберігання резервного та невстановленого обладнання; розслідування аварій та нещасних випадків; розвиток раціоналізації та винахідництва. Розробляє: графіки внутрішньошахтових перевезень, шахтових навантажувальних пунктів, перекидачів, роботи магістральних стрічкових конвеєрів; технічного обслуговування, поточних і планово-запобіжних ремонтів обладнання, машин, механізмів; паспорти кріплень відкотних виробок; транспортні схеми; схеми організації робіт для приймально-відправних майданчиків та вантажних пунктів загальношахтового призначення; впроваджує заходи щодо освоєння виробничих потужностей та встановлених нормативів, підвищення продуктивності праці робітників на основі вдосконалення організації праці, механізації та автоматизації виробничих процесів; вживає заходи щодо підготовки дільниці до роботи в зимових умовах та під час посиленого припливу води. Бере участь у: розробленні перспективних і річних планів роботи дільниці, у підготовці та виконанні графіків удосконалення підземного (залізничного) транспорту; проведенні випробувань нової техніки; розгляді річних заявок на обладнання, запасні частини і матеріали; розробленні пропозицій щодо навчання та підвищення кваліфікації працівників дільниці; розслідуванні аварій і нещасних випадків на дільниці, визначає спільно з комісією заходи щодо запобігання їх повторення. Аналізує результати виробничо-господарської діяльності дільниці; стан охорони праці і виробничого травматизму. Припиняє роботи, що ведуться з порушенням нормативних документів з охорони праці, проектів, технологічних схем (інструкцій). Дає вказівки на усунення виявлених порушень, перевіряє усунення порушень і дозволяє відновлення робіт після їх усунення. Не допускає у встановленому законодавством порядку до роботи осіб, які не пройшли медичного огляду, в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння, які не склали іспити на знання правил і норм охорони праці. Забезпечує складання графіків виходів, роботи та відпочинку, чергових та додаткових відпусток, ознайомлює працівників з графіками та контролює їх виконання. Контролює: якість і обсяги робіт, які виконуються робітниками дільниці; витрати фонду оплати праці, виконання робіт на дільниці із дотриманням технології виробництва; правильне та своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоїв; безпеку робітників, працюючих на дільниці, та створення нормальних умов праці. Веде встановлену документацію та звітність і забезпечує їх своєчасне подання.

Повинен знати: накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці; перспективи розвитку шахти (розрізу); технологію гірничого виробництва; обладнання дільниці та правила його технічної експлуатації, організацію та технологію ремонту; план протиаварійного захисту та ліквідації аварій, стосовно дільниці на якій ведуться роботи; методи техніко-економічного та виробничого планування; сучасний вітчизняний та світовий досвід у галузі техніки і технології ведення гірничотранспортних робіт; норми й розцінки на виконувані роботи; систему управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості; принцип дії уніфікованої телекомунікаційної системи захисту і контролю роботи гірничошахтового обладнання, аерогазового контролю шахти та автоматизованого диспетчерського керування гірничими машинами і технологічними комплексами; основи економіки й організації виробництва, праці та управління; чинне положення з оплати праці; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

(пункт 74 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

74.1. НАЧАЛЬНИК ДІЛЬНИЦІ ПРОТИАВАРІЙНОГО ЗАХИСТУ

Завдання та обов’язки. Керує роботою дільниці з попередження, профілактики, своєчасного повідомлення про передаварійне становище і захисту на шахті обладнання, машин, механізмів тощо. Організовує та забезпечує експлуатацію, поточний ремонт, перевірку, обслуговування і додержання справного технічного стану: апаратури; контролю і систем захисту гірничошахтового і стаціонарного обладнання та енергопостачання, прогнозу газодинамічних явищ, автоматичного аерогазового контролю в гірничих виробках, режиму провітрювання тупикових виробок, контролю роботи і автоматизованого керування вентиляторами місцевого провітрювання, централізованого контролю за положенням вентиляційних дверей (пристроїв), контролю за параметрами роботи системи дегазації, пилового контролю, контролю за первинними ознаками самозаймання вугілля, уніфікованих телекомунікаційних систем диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами. Забезпечує: виконання працівниками дільниці робіт відповідно до технічної, технологічної документації (проектів, паспортів) з дотриманням вимог нормативних та інших документів з охорони праці і системи управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості, експлуатацію обладнання, машин і механізмів в режимах, які відповідають заводським вимогам. Припиняє роботи, які ведуться з порушенням вимог нормативних документів з охорони праці, проектів, технологічних схем (інструкцій). Бере участь у: проектуванні дільниць і технологічних об’єктів, що водяться в експлуатацію та які підлягають обладнанню елементами систем контролю і захисту; розгляданні проектів розкриття і розроблення вугільних пластів, схильних до газодинамічних явищ і самозаймання вугілля; розгляді перспективних і річних планів розвитку гірничих робіт; проектів комплексного знепилювання, протипожежного захисту, заходів щодо запобігання раптовим викидам вугілля та газу; розгляді нових технологій, раціоналізаторських пропозицій і винаходів щодо підвищення рівня безпеки умов праці, покращення роботи систем контролю і захисту, та з питань поліпшення вентиляції і аерогазового режиму; у розробленні планів ліквідації аварій; у роботі комісій з розслідувань аварій та нещасних випадків; визначає спільно з комісією заходів щодо запобігання їх повторення; у розробленні перспективних, річних, місячних планів роботи дільниці; у перегляді чинних норм і в розробленні норм та розцінок на нові роботи. Розроблює і коригує схеми розміщення стаціонарної апаратури аерогазового контролю в виробках шахти, перелік об’єктів, з яких знімається напруга у разі перевищення граничнодопустимих значень параметрів, які контролюються. Складає графіки перевірок технічних засобів систем контролю і захисту, план попередження аварій та контролює його виконання. Організовує реєстрацію, збирання та зберігання на різноманітних носіях достовірної інформації від апаратури сейсмопрогнозу, аерогазового і пилового контролю та захисту, систем автоматичного контролю, захисту і керування гірничими машинами і технологічними комплексами, від маршрутних електрослюсарів і керівництва дільниці. Забезпечує своєчасне надання означеної інформації керівництву підприємства та керівникам дільниць і служб шахти за напрямками їх діяльності. Ознайомлює усіх працівників дільниці з планом ліквідації аварій або його позиціями в частині, що стосується місця їх роботи, із змістом наказів (постанов, розпоряджень тощо) стосовно діяльності дільниці, або з охорони праці, обставинами і причинами аварій і нещасних випадків. Забезпечує складання графіків виходів, роботи та відпочинку, чергових і додаткових відпусток, ознайомлює працівників дільниці з графіками та контролює їх виконання. Контролює якість і обсяги робіт, які виконуються робітниками дільниці; витрати фонду оплати праці, забезпечує правильне і своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, продуктивності праці, заробітної плати, простоїв. Здійснює аналіз: результатів виробничо-господарської діяльності дільниці; стану виробничого травматизму і аварійності на дільниці. Розробляє заходи щодо запобігання аваріям і нещасним випадкам та передає ці заходи до служби охорони праці. Веде встановлену документацію і звітність на різних носіях інформації та забезпечує їх своєчасне подання.

Повинен знати: накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці; систему управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості; технологію гірничого виробництва; технологічні схеми ведення гірничих робіт; схеми вентиляції, провітрювання гірничих виробок шахти; робочі проекти систем контролю і захисту гірничошахтового обладнання, машин, механізмів та аерогазового становища шахти, систем диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами; технічні характеристики обладнання шахти і дільниць та правила їх експлуатації; аерогазодинаміку вугільних шахт; чинні положення, інструкції щодо вентиляції та правил безпеки; Єдині правила безпеки під час вибухових робіт; план ліквідації аварій; засоби індивідуального захисту; норми й розцінки на виконувані роботи; чинні положення щодо оплати праці; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; досягнення науки і техніки з питань вентиляції та охорони праці; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; знання та навики роботи на комп’ютері.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців - не менше 3 років, у тому числі підземний стаж - не менш 1 року.

(розділ доповнено пунктом 74.1 згідно з наказом Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

75. НАЧАЛЬНИК ГРУПИ ОБЛІКОВО-КОНТРОЛЬНОЇ

Завдання та обов’язки. Забезпечує своєчасний облік основних показників фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій та достовірне документальне відображення на рахунках бухгалтерського обліку усіх виконуваних операцій; дотримання касової та розрахункової дисципліни; витрати отриманих коштів за призначенням; нарахування і виплату заробітної плати працівникам в терміни, встановлені колективним договором; збереженість та найефективніше використання коштів; раціональну організацію бухгалтерського обліку; впровадження нових форм і методів бухгалтерського обліку на основі широкого використання обчислювальної техніки; збереженість бухгалтерських документів і бухгалтерського архіву. Організовує: впровадження внутрішньогосподарських розрахунків; інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, коштів та інших статей балансів; стягнення дебіторської заборгованості та своєчасне подання претензій постачальникам і споживачам. Розробляє графіки подання до обліково-контрольної групи первинної документації з господарських операцій. Бере участь: у проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності виробничих підрозділів, підприємств і організацій з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, ліквідації втрат та непродуктивних витрат; у розробленні раціональної планової та облікової документації. Проводить заходи щодо запобігання недостач, розкрадань матеріальних цінностей. Контролює: витрати коштів і матеріальних цінностей; оформлення документів з приймання і відпускання готової продукції та інших видів товарно-матеріальних цінностей; витрачання фонду оплати праці та дотримання штатної дисципліни; дотримання кошторису адміністративно-господарських та інших витрат; правильність застосування чинної інструкції з табельного обліку. Надає допомогу громадським організаціям у використанні облікових даних для виявлення і мобілізації внутрішньогосподарських ресурсів.

Повинен знати: накази, інструкції та інші настановні й нормативні матеріали організацій і підприємств вищого рівня щодо обліку показників фінансово-господарської діяльності; основи технології гірничого виробництва; форми і системи оплати праці та матеріального стимулювання; бухгалтерський облік; порядок фінансування і кредитування промислових підприємств; організацію оперативного, статистичного та бухгалтерського обліку і звітності; економіку, організацію виробництва, праці й управління; організацію господарського розрахунку; засоби механізації облікових та обчислювальних робіт; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 2 років.

76. НАЧАЛЬНИК ПУНКТУ (ВИПРОБУВАЛЬНОГО)

Завдання та обов’язки. Забезпечує облік і визначення, відповідно до чинних стандартів, технічних умов і тимчасових норм якості випробуваного вугілля, що надходить на збагачувальні фабрики та коксохімічні заводи; удосконалення технічного контролю якості вугільної продукції; збереженість закріпленого майна та матеріальних засобів. Здійснює: контроль за роздільним розвантаженням, транспортуванням, відбиранням проб вугілля різних вуглевидобувних підприємств, марок, сортів, пакуванням і зберіганням лабораторних і арбітражних проб вугілля; контроль за справністю пробовідбірних та пробооброблювальних механізмів і контрольно-вимірювальних приладів якості вугілля; своєчасну перевірку та технічне обслуговування закріпленого лабораторного обладнання та проведення державної перевірки приладів і обладнання; контроль за веденням документів, які посвідчують кількість і якість випробуваного вугілля, що надійшло на збагачувальну фабрику з вуглевидобувних підприємств, та своєчасне направлення їх до вуглезбутових організацій; контроль за дотриманням правил і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту. Організовує контрольні випробування машин для оброблення проб; своєчасну підготовку та проведення атестації випробувального пункту, лабораторії на право виконання вимірювань. Бере участь у погодженні графіка планово-запобіжних ремонтів пробовідбірних та пробооброблювальних механізмів і апаратури, у визначенні потреб і обґрунтуванні заявок на забезпечення випробувального пункту необхідним обладнанням, контрольно-вимірювальними приладами, іншими механізмами та запасними частинами до них. Забезпечує складання графіків виходів, роботи та відпочинку, чергових і додаткових відпусток, ознайомлює працівників пункту з графіками та контролює їх виконання цих графіків. Контролює якість і обсяги робіт, які виконуються робітниками дільниці; витрати фонду оплати праці, забезпечує правильне і своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, продуктивності, заробітної плати, простоїв. Контролює: виконання заходів щодо дотримання стандартів та поліпшення якості вугілля, що відвантажене; своєчасну підготовку і проведення необхідних заходів, пов’язаних з впровадженням нових стандартів з випробування вугілля; виконання всіма працівниками пункту робіт відповідно до технічної, технологічної документації (проектів, паспортів) з дотриманням вимог нормативних та інших документів з охорони праці. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації і звітності на різних носіях інформації.

Повинен знати: накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали, які стосуються (випробувального) пункту; технологію виробництва; технічні вимоги до якості вугілля, технологічні інструкції, стандарти, технічні умови, системи, засоби, методи технічного контролю виробництва; законодавство у сфері метрології, правила приймання та зберігання вугілля; методи відбирання проб; порядок оформлення технічної документації, яка посвідчує якість продукції; будову, принципи дії, технічні характеристики та конструктивні особливості механізмів, апаратів і приладів, використовуваних у випробувальному пункті; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; навики роботи на персональному комп’ютері.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професіями провідних фахівців: для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

(пункт 76 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

77. НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА АНАЛІЗУ ТРАВМАТИЗМУ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Завдання та обов’язки. Здійснює керівництво обліку та аналізу причин виробничого травматизму у виробничих підрозділах, на підприємствах та в організаціях; контроль за виконанням заходів щодо поліпшення охорони праці та зниження виробничого травматизму, витрачанням асигнувань на охорону праці, знанням робітниками правил безпеки, порядком проведення інструктажу і стажування на робочих місцях, допуском робітників до самостійної роботи, своєчасним і якісним складанням планів ліквідації аварій у виробничих підрозділах, роботою громадських інструкторів з охорони праці. Забезпечує проведення аналізу причин професійних та загальних захворювань працівників і розроблення заходів щодо їх зниження й профілактики. Аналізує причини виробничого травматизму. Організовує: засідання постійно діючих комісій щодо запобігання аварій і зниження виробничого травматизму; своєчасне подання встановленої звітності; проведення громадських оглядів для поліпшення умов праці, охорони праці та культури виробництва; проведення екзаменів з правил безпеки; підготовку пропозицій для розроблення планів і заходів з запобігання нещасних випадків на основі аналізу виробничого травматизму. Готує пропозиції щодо поліпшення оперативного обліку й аналізу виробничого травматизму. Бере участь: у розробленні комплексних планів з охорони праці, заходів щодо створення безпечних і здорових умов праці, зниження виробничого травматизму; у впровадженні науково-технічних досягнень, передового досвіду з охорони праці; в роботі комісій з перевірки дотримання правил і норм охорони праці; в оформленні актів розслідування аварій та нещасних випадків. Контролює: забезпечення виробничих підрозділів, підприємств та організацій засобами захисту і приладами безпеки; ведення обліку виробничого травматизму та нещасних випадків на виробництві.

Повинен знати: накази, інструкції та інші настановчі й нормативні матеріали органів і підприємств вищого рівня з охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; перспективи розвитку та основи технології гірничого виробництва; методи вивчення умов праці на робочих місцях; систему стандартів охорони праці; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід з охорони праці й правил безпеки; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 3 років.

78. НАЧАЛЬНИК СЕКТОРУ РОЗРАХУНКОВОГО

Завдання та обов’язки. Керує роботою з нарахування усіх видів заробітної плати та інших доплат, а також утримань з них, організовує їх облік. Забезпечує: правильність оформлення первинних документів з нарахуванням заробітної плати, премій, вислуги років, допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, одноразової винагороди за підсумками року, регресних позовів, виплат зі спеціальних фондів тощо, а також утримань з них; своєчасне відправлення до обчислювальних центрів документів на різних носіях інформації з нарахування заробітної плати, утримань, а також їх повернення. Контролює і забезпечує: правильність обробки документації і отримання звітних даних, розрахункових відомостей та інших документів; правильність утримання податків із заробітної плати; нарахування й облік утримань та перерахувань з виконавчих документів за отримані позички та кредити; підготовку розшифровки доплат за роботу у вихідні та святкові дні, зведення нарахування заробітної плати та утримань з неї за встановленою формою; складання та реєстрацію платіжних відомостей на видавання заробітної плати та позачергові виплати працівникам; підготовку розрахункової відомості з соціального страхування; проведення інвентаризації резерву на оплату відпусток; відповідність оплачених виходів даним статистичної звітності; встановлення причин утворення депонентської та дебіторської заборгованості з заробітної плати; своєчасне подання заявок на отримання готівки із банку для розрахунків з працівниками. Контролює: якість і своєчасне надходження первинної документації щодо заробітної плати; видавання довідок та інших документів працівникам; роботу персоналу розрахункового сектору. Своєчасно готує і надає: звіти, документи з заробітної плати, персоніфікації до установ податкової інспекції, соціального страхування, пенсійного і інших державних фондів на електронних і паперових носіях; документи до банківських установ з розміру і нарахування коштів на особові рахунки працівників підприємства. Приймає працівників підприємства з питань, що пов’язані з розрахунками, надає працівникам необхідні довідки з заробітної плати, доходу. Забезпечує ведення і своєчасне подання встановленої документації та звітності на різних носіях інформації.

Повинен знати: накази, інструкції та інші настановчі, законодавчі й нормативні матеріали, органів і підприємств вищого рівня з нарахування заробітної плати, розраховування середньої заробітної плати, звітність до державних установ; форми і методи бухгалтерського обліку на підприємстві, план і кореспонденцію рахунків; порядок документального оформлення і відбиття у бухгалтерському обліку коштів на оплату праці та їх рух; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; правила внутрішнього трудового розпорядку; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; правила експлуатації комп’ютерної та організаційної техніки, правила роботи на персональному комп’ютері та користування програмним забезпеченням, інформаційними, правовими базами.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професійним спрямуванням: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

(пункт 78 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

79. НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ ВАНТАЖНИХ РОБІТ

Завдання та обов’язки. Керує виробничо-господарською діяльністю служби вантажних робіт, спрямованих на виконання завдань з відвантажування вугілля і транспортного обслуговування підприємств та організацій. Забезпечує: укладання і виконання договорів на експлуатацію під’їзних шляхів та договорів на подавання і прибирання вагонів; якісне розроблення технологічних процесів і умов перевезення вантажів; збереженість вантажів та їх своєчасне вивезення зі станції; технічне обслуговування і ремонт дозувальних пунктів; контрольне зважування відвантажуваного вугілля на станційних вагах; заадресування відвантажуваного вугілля відповідно до нарядів вуглезбуту та оформлення перевізних документів; проведення роботи щодо впровадження нової техніки, вдосконалення технології виробництва і раціонального використання рухомого складу; розроблення і виконання заходів щодо підвищення продуктивності праці та зниження витрат виробництва; безпечне проведення робіт, дотримання правил і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; використання раціональних форм оплати праці та матеріального стимулювання; дотримання виробничої та трудової дисципліни. Здійснює приймання від вугільних підприємств документів на відвантажуване вугілля та своєчасне їх здавання вуглезбутовим організаціям для оплати. Організовує технічне й економічне навчання працівників служби. Аналізує результати виробничо-господарської діяльності служби вантажних робіт; використання робочого парку вагонів. Проводить виховну роботу в колективі, сприяє розвитку раціоналізації та винахідництва. Контролює: дотримання технічних умов навантаження вантажів; виконання норм простоювань вагонів; правильне оформлення вантажних документів, ведення обліку використання вагонів; комерційно-претензійну роботу. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації та звітності.

Повинен знати: накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали органів вищого рівня і вантажно-транспортного управління, які стосуються вантажної та комерційно-претензійної діяльності служби; перспективи розвитку виробництва і вантажно-транспортного управління; виробничі потужності та промислову технологію; Правила технічної експлуатації залізниць; Інструкцію з руху поїздів та маневрової роботи на залізницях; Інструкцію з сигналізації на залізницях; Правила транспортно-експедиційного обслуговування підприємств і організацій вугільної промисловості виробничим залізничним транспортом; схему транспортних комунікацій вантажно-транспортного управління; законодавчі акти, що стосуються юридичних питань взаємовідносин між договірними сторонами; основи економіки й організації праці та керівництва залізничним транспортом; техніко-економічне і виробниче планування; методи господарського розрахунку; чинне положення з оплати праці та матеріального стимулювання; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців на залізничному транспорті не менше 3 років.

80. НАЧАЛЬНИК
ДЕРЖАВНОЇ ВОЄНІЗОВАНОЇ ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ

Завдання та обов’язки. Здійснює загальне керівництво оперативною, профілактичною, господарською та іншими видами діяльності всіх структурних підрозділів гірничорятувальної служби, відповідно до чинного Статуту (Положення) про проходження служби у Державній воєнізованій гірничорятувальній службі (ДВГРС); розробляє на основі наукових прогнозів і соціальних програм перспективні плани розвитку служби. Приймає участь у розробленні дислокації оперативних підрозділів, організовує їх діяльність та ефективну взаємодію в режимі цілодобової готовності до рятування людей і ліквідації аварій; забезпечує виконання обов’язків, які випливають з функцій єдиної державної системи дій у надзвичайних ситуаціях, створює необхідні резерви сил і засобів для проведення гірничорятувальних робіт. Організовує групи оперативно-технічного забезпечення аварійно-рятувальних робіт. Особисто керує гірничорятувальними роботами під час ліквідації складних підземних аварій. У разі потреби спускається в шахту для оцінки ситуації на аварійній ділянці і прийняття рішення з тактики ведення аварійно-рятувальних робіт. Організовує і проводить з командирами оперативних підрозділів заняття зі спеціальної підготовки, розбирання процесу проведення гірничорятувальних робіт, які були виконані під час ліквідації особливо складних підземних аварій, а також навчання з тактико-технічної підготовки та інспекторські перевірки у підрозділах. Здійснює контроль за підготовкою і підвищенням кваліфікації особового складу. Організовує проведення аналізу аварій і підготовленості обслуговуваних об’єктів до виконання гірничорятувальних робіт, розробляє заходи щодо посилення протиаварійного захисту і забезпечує їх виконання. Затверджує структурним підрозділам служби фінансові документи згідно з чинним законодавством. Приймає рішення з питань придбання та реалізації основних фондів. Вирішує всі питання, в межах наданих йому прав, і доручає виконання окремих виробничо-господарських функцій іншим особам командно-керівного складу. Забезпечує дотримання чинного законодавства. Розглядає пропозиції, заяви та скарги громадян. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації й звітності.

Повинен знати: укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості; законодавчі і нормативно-правові акти, методичні, нормативні та інші керівні документи і матеріали стосовно діяльності гірничорятувальної служби; чинне законодавство з охорони праці; технічні засоби, тактику й організацію робіт з рятування людей, ліквідації аварій та їх профілактики і запобігання; методику розроблення та погодження планів ліквідації аварій; обслуговувані службою об’єкти; технологію ведення гірничих робіт, використовувані технічні засоби, ступінь аварійної небезпеки, рівень підготовленості до рятування людей і ліквідації аварій; новітні досягнення гірничорятувальної науки й техніки; досвід ліквідації особливо складних аварій на підприємствах вугільної промисловості та інших галузей; перспективи технічного, економічного й соціального розвитку ДВГРС та галузі; методи господарювання та основи трудового законодавства; економіку, організацію виробництва, праці й управління; правила й норми охорони праці, промислової санітарії й протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст),. Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи на командно-керівних посадах у воєнізованій гірничорятувальній службі - не менше 5 років.

(пункт 80 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

81. НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Завдання та обов’язки. Керує виробничо-господарською діяльністю служби електропостачання, спрямованою на безперебійне забезпечення вантажно-транспортного управління електричною і тепловою енергією. Забезпечує: правильну експлуатацію електричних установок, контактних мереж, тягових підстанцій, ліній електропередачі та інших технічних пристроїв; безаварійну роботу пристроїв і обладнання служби; своєчасне укладання договорів на використання теплової та електричної енергії; безпечне проведення робіт і розроблення заходів щодо запобігання аварій у господарстві служби; розроблення і впровадження заходів щодо підвищення продуктивності праці та зменшення витрат виробництва; дотримання вимог і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; використання раціональних форм оплати праці та матеріального стимулювання; дотримання виробничої та трудової дисципліни. Організовує: розроблення перспективних та річних планів технічного переоснащення служби і модернізації обладнання; розроблення графіків оглядів і ремонтів обладнання, контактних мереж, тягових підстанцій, ліній електропередачі, комунікацій; розроблення заходів з економії електроенергії, тепла на виробничі потреби вантажно-транспортного управління; складання планів підготовки служби до роботи в зимових умовах і в період паводкових вод; технічне та економічне навчання робітників служби. Бере участь: у комісіях з приймання в експлуатацію ліній електропередачі, контактних мереж, тягових підстанцій; у з’ясуванні причин аварій і нещасних випадків; у визначенні потреб та обґрунтуванні заявок на матеріально-технічне забезпечення служби обладнанням, матеріалами та запасними частинами; у перевірці знань правил безпеки. Аналізує: виробничо-господарську діяльність служби електропостачання; стан охорони праці, виробничого травматизму; причини вимушених зупинок-робіт, аварій і розробляє заходи щодо їх запобігання. Видає дільничному нагляду наряди на виконання робіт. Контролює: виконання укладених договорів на користування всіма видами енергії; витрати електроенергії, води, тепла відповідно до нормативів; збереженість резервного і невстановленого обладнання; виконання особами дільничного нагляду наказів з охорони праці, пропозицій та зауважень громадських інспекторів, а також записаних у журналі огляду та інших документах. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації, звітності.

Повинен знати: накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали органів вищого рівня та вантажно-транспортного управління, які стосуються служби електропостачання; Правила технічної експлуатації електричних мереж; Інструкцію з технічного обслуговування контактної мережі, з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях; будову, принцип дії, технічні характеристики та конструктивні особливості апаратів, агрегатів і пристроїв, які експлуатуються службою; правила та порядок роботи в електроустановках; схему транспортних комунікацій вантажно-транспортного управління; основи економіки, організації праці й керівництва залізничним транспортом; техніко-економічне та виробниче планування; методи господарського розрахунку; чинне положення щодо оплати праці та матеріального стимулювання; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців на залізничному транспорті не менше 5 років.

82. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ВАНТАЖНО-ТРАНСПОРТНОГО

Завдання та обов’язки. Керує виробничо-господарською діяльністю управління, спрямованою на виконання завдань з відвантажування вугілля і транспортного обслуговування підприємств та організацій. Забезпечує: укладання і виконання договорів з підприємствами та організаціями на транспортні послуги; ефективну координацію діяльності служб управління з якісного розроблення технологічних процесів і перевезення вантажів; збереженість, правильне заадресування та своєчасне відправлення вантажів, оформлення необхідних документів; впровадження нової техніки, вдосконалення всього комплексу виконуваних робіт, оптимальні режими та раціональне використання обладнання, його утримання, профілактичний та капітальний ремонт; постійне поповнення та поновлення матеріально-технічної бази служб, підрозділів і об’єктів; вивчення та впровадження передового вітчизняного та зарубіжного досвіду виконання вантажно-транспортних робіт; використання раціональних форм та методів стимулювання праці; розроблення планів і графіків вантажоперевезень, формування вантажопотоків, необхідної кількості транспортних засобів; складання маршрутів транспортування вантажів до місць призначення; взаємодію із зовнішніми транспортними організаціями; оперативний перерозподіл транспорту для обслуговування виробничих підрозділів; дотримання правил і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту. Контролює: процес вантажно-розвантажувальних і транспортних робіт; дотримання технічних умов, норм і нормативів; правильність застосування тарифів оформлення дорожньої документації; комерційно-претензійну роботу. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації та звітності.

Повинен знати: накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали органів вищого рівня і вантажно-транспортного управління, які стосуються виробничо-господарської діяльності управління; перспективи розвитку виробництва і вантажно-транспортного управління; виробничі потужності та технологію робіт; Правила технічної експлуатації залізниць; Інструкцію з руху поїздів та маневрової роботи на залізницях; Інструкцію з сигналізації на залізницях; Правила транспортно-експлуатаційного обслуговування підприємств і організацій вугільної промисловості виробничим залізничним транспортом; схему транспортних комунікацій вантажно-транспортного управління; законодавчі акти, що стосуються юридичних питань взаємовідносин між договірними сторонами; основи економіки й організації виробництва, праці та керівництва залізничним транспортом; техніко-економічне і виробниче планування; методи господарського розрахунку; чинне положення з оплати праці та матеріального стимулювання; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців на залізничному транспорті не менше 5 років.

83. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ З МОНТАЖУ, ДЕМОНТАЖУ ТА РЕМОНТУ ГІРНИЧОШАХТОВОГО ОБЛАДНАННЯ

Завдання та обов’язки. Керує всіма видами діяльності управління, спрямованої на виконання виробничих завдань за встановленими показниками, зростання продуктивності праці, широке впровадження нової техніки, раціональної організації виробництва, праці та управління. Забезпечує: монтаж, демонтаж, ревізію, поточний і капітальний ремонт та налагодження механізованих комплексів й іншого гірничошахтового обладнання та передавання його в оренду шахтам; приймання гірничошахтового обладнання від заводів-виготовлювачів, ремонтних підприємств і шахт; розвиток власної ремонтно-складської бази з метою створення єдиного ремонтно-обмінного фонду механізованих кріплень та іншого шахтового обладнання і запасних частин до нього; підготовку і здавання на капітальний ремонт закріпленого за управлінням обладнання та створення необхідного оборотного фонду; збереженість майна і оборотних коштів, поліпшення використання виробничих фондів, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів; разом з трудовим колективом розроблення й виконання комплексного плану соціально-економічного розвитку управління, розроблення та укладання колективного договору. Вживає заходів: щодо забезпечення управління кваліфікованими кадрами; використання сучасних знань і світового досвіду; створення безпечних і здорових умов праці; поліпшення житлових та культурно-побутових умов робітників і службовців. Організовує виробничо-господарську діяльність управління на основі науково обґрунтованого прогнозування, застосування нормативів матеріальних, фінансових і трудових витрат, намагаючись досягти високих техніко-економічних показників; ведення претензійної роботи: Організовує розроблення заходів щодо підвищення продуктивності, ефективності та рентабельності виробництва, якості послуг, зниження собівартості, забезпечення зростання продуктивності праці, досягнення ефективних результатів за умов раціональних витрат матеріальних, трудових і фінансових ресурсів та забезпечує їх впровадження. Розпоряджається грошовими ресурсами управління відповідно до встановленого кошторису та чинного законодавства. Забезпечує правильне поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, а також моральних і матеріальних стимулів підвищення виробництва, підвищення відповідальності кожного робітника за доручену йому справу та за підсумки роботи колективу. Контролює виконання встановлених економічних показників, фінансових зобов’язань перед державним бюджетом, установами соціального страхування, трудовим колективом, іншими підприємствами. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав і доручає вирішення окремих питань, належних його компетенції, відповідним керівникам функціональних та виробничих підрозділів. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації та звітності. Своєчасно розглядає заяви, скарги, пропозиції громадян.

Повинен знати: накази, постанови та рішення органів державної влади і місцевого самоврядування, що стосуються розвитку вугільної промисловості; накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали органів і підприємств вищого рівня, які стосуються діяльності управління; технічні дані гірничошахтового обладнання і технологію монтажно-демонтажних робіт; технологічні схеми ведення гірничих робіт; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі монтажно-демонтажних робіт і ремонту гірничошахтового обладнання; основи економіки й організації виробництва, праці та управління; методи техніко-виробничого прогнозування і господарського розрахунку; чинні положення з оплати праці та матеріального стимулювання; основи економічної і фінансової дисципліни; положення податкового кодексу; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців - не менше 5 років.

(пункт 83 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

84. НАЧАЛЬНИК ЦЕХУ ЗАЛІЗНИЧНОГО

Завдання та обов’язки. Організовує безперебійне транспортування вугілля, порід розкриву та господарських вантажів на розрізі з дотриманням правил безпеки і технічної експлуатації. Організовує: постійне підвищення продуктивності праці та зниження собівартості транспортування вантажів на основі впровадження нової техніки, механізації та автоматизації виробничих процесів, покращання використання діючого обладнання, реконструкції та вдосконалення колійного і ремонтного господарства; справний стан колійних шляхів, електровозів, вагонів, конвеєрів, контактної мережі, засобів освітлення, світлових табло і покажчиків; використання раціональних форм оплати праці та матеріального заохочення; дотримання виробничої й трудової дисципліни в цеху. Створює безпечні та нормальні санітарно-гігієнічні умови праці в цеху. Бере участь: у розробленні перспективних і річних планів роботи цеху; у розгляді причин аварій, нещасних випадків на транспорті, розробляє заходи щодо їх запобігання; у розробленні пропозицій щодо навчання та підвищення кваліфікації працівників. Забезпечує своєчасне розроблення виробничих завдань бригадам і окремим робітникам, здійснює керівництво та контроль за їх виконанням; керує розробленням оперативних планів роботи цеху, графіків ремонту транспортного обладнання, колієпідіймальних машин і механізмів, приладів та інших технічних засобів, закріплених за підрозділом. Забезпечує підготовку і виконання планів удосконалення транспорту розрізу, проведення випробувань нових машин і механізмів, пристроїв системи центрального блокування (СЦБ) і зв’язку, засобів автоматизації; підготовку транспортного господарства розрізу до роботи в зимових умовах та під час посиленого припливу води; складання норм матеріальних і трудових витрат на транспортні та ремонтно-колійні роботи. Сприяє розвитку раціоналізації та винахідництва. Забезпечує роботу громадських інспекторів з охорони праці та виконання прийнятих пропозицій щодо усунення порушень правил безпеки. Організовує правильне зберігання резервного та невстановленого обладнання і контролює використання обладнання, машин і механізмів, закріплених за цехом. Своєчасно складає і доводить до відома бригадирів і робітників календарні графіки виходів на місяць, розробляє спільно з профспілковою організацією графіки чергових та додаткових відпусток. Контролює: знання робітниками цеху правил безпеки та технічної експлуатації транспортного обладнання; витрати фонду оплати праці; правильне та своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоювань. Подає пропозиції щодо заохочення робітників дільниці, які відзначилися, або накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни. Веде встановлену документацію та звітність і забезпечує їх своєчасне подання.

Повинен знати: накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності цеху; схему транспортних комунікацій розрізу; технологію та організацію проведення транспортних робіт; обладнання цеху та правила його технічної експлуатації, організацію і технологію ремонту; технічні вимоги до якості вугілля, що видобувається; норми та розцінки на виконувані роботи; основи економіки й організації виробництва, праці та управління; чинне положення з оплати праці; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 3 років.

ПРОФЕСІОНАЛИ

1.1. АДМІНІСТРАТОР СИСТЕМИ

Завдання та обов’язки. Здійснює: контроль за станом системи контролю та захисту роботи гірничошахтового обладнання, машин, механізмів, аерогазового контролю, апаратури уніфікованої телекомунікаційної системи диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами. Забезпечує безперебійну роботу: поверхневого обчислюваного комплексу апаратури контролю і систем захисту гірничошахтового і стаціонарного обладнання та енергопостачання; прогнозу газодинамічних явищ; автоматичного аерогазового контролю в гірничих виробках; режиму провітрювання тупикових виробок; контролю роботи і автоматизованого керування вентиляторами місцевого провітрювання; централізованого контролю за положенням вентиляційних дверей (пристроїв); контролю за параметрами роботи системи дегазації; пилового контролю; контролю за первинними ознаками самозаймання вугілля; уніфікованих телекомунікаційних систем диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами. Повідомляє про всі несправності та збої, що виникли в програмній та апаратній частині системи, інженерам - програмістам з налаштування систем. Повідомляє наступній зміні про відхилення в роботі системи уніфікованих телекомунікаційних систем захисту і контролю роботи гірничошахтового обладнання аерогазового контролю шахти та автоматизованого диспетчерського керування гірничими машинами і технологічними комплексами. Аналізує причини відмови або перебоїв в роботі систем контролю та захисту, розроблює заходи щодо підвищення якості та надійності роботи систем, розширення сфери їх застосування. Контролює та аналізує роботу самописних приладів і вносить дані у відповідні журнали. Реєструє інформацію про стан приладів та апаратури автоматичного газового захисту, систем контролю і захисту роботи гірничошахтового обладнання, яка надходить від електрослюсарів, що перебувають на маршрутах у шахті. Веде в установленому порядку документацію на різних носіях інформації з показаннями датчиків телеавтоматичного централізованого контролю аерогазового становища шахти.

Повинен знати: керівні і нормативно-правові матеріали, які регламентують методи розробки алгоритмів і програм та використання обчислювальної техніки, систем комунікацій і зв’язку, технічні засоби збирання і передавання інформації, вимоги до них, технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення та режим роботи основного і комплектуючого обладнання, устаткування, правила його експлуатації; технологію ведення гірничих робіт, основних виробничих процесів; принцип дії і роботи основного гірничошахтового обладнання та механізмів; основні позиції плану ліквідації аварії і схему вентиляції та провітрювання гірничих виробок; інструкції та інші нормативні матеріали щодо організації автоматичного газового захисту на шахті і приладів автоматичного централізованого контролю метану; правила безпеки у вугільних шахтах та інструкції до них; правила технічної експлуатації вугільних шахт; правила експлуатації та обслуговування засобів одержання і передавання оперативної виробничої інформації; основи технології, та організації виробництва; принципи програмування, навики і досвід розробки програного забезпечення; SCADA-системи, MS SQL;, мови програмування (Delphi, Visual C++); правила роботи з операційними системами Wi№dows XP, Wi№dows Server, MS Excel, AutoCAD; структуру підприємства, виробничі та функціональні зв’язки між його підрозділами; порядок розроблення проектів і його складових систем контролю та захисту роботи гірничошахтового обладнання, аерогазового контролю, системи диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами; технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і правила експлуатації засобів оброблення і передачі інформації, основи проектування механізованого оброблення інформації та програмування; правила і норми охорони праці, промислової санітарії і протипожежного захисту; порядок розроблення і оформлення технічної документації.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний адміністратор системи: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією адміністратора системи I категорії - не менше 2 років.

Адміністратор системи I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією адміністратора системи II категорії - не менше 2 років.

Адміністратор системи II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією адміністратора системи - не менше 2 років.

Адміністратор системи: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

(розділ доповнено пунктом 1.1 згідно з наказом Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

1. ГЕОЛОГ (РОЗРІЗУ, ШАХТИ)

Завдання та обов’язки. Виконує на закріплених ділянках шахти (розрізу) комплекс геологічних робіт з вивчення залеглих вугільних пластів та побічних порід. Проводить випробування гірничих виробок, відбір зразків порід корисних копалин для дослідження і поповнення еталонних колекцій з родовища. Здійснює: геологічний нагляд за напрямком гірничоексплуатаційних і розвідувальних робіт, повнотою і якістю відпрацювання родовищ у межах дільниці, впровадженням заходів захисту гірничих виробок від впливів підземних і паводкових вод; прогноз гірничо-геологічних умов відпрацювання пластів вугілля, раптових викидів вугілля, породи, газу і проривів води; геологічний нагляд за розробленням і впровадженням комплексу заходів з безпечного проведення гірничих робіт на пластах, які небезпечні через раптові викиди вугілля, породи, газу; контроль під час проведення прострільних та інших геофізичних досліджень у свердловинах, за проведенням робіт щодо осушення шахт і розрізів, ліквідаційним тампонуванням свердловин, виконанням геологічних робіт на шахтових полях. Забезпечує кожен проект на проведення гірничих робіт геологічною характеристикою пласта і вміщувальних порід, вносить до них відомості про небезпечні зони і чинники. Бере участь у: розробленні планів розвитку гірничих робіт в експлуатаційній розвідці; розробленні й виконанні заходів щодо охорони земної поверхні та розташованих на ній будівель, споруд, водоймищ, і насаджень від шкідливого впливу гірничих робіт; розрахунках втрат, балансових і виробничих запасів вугілля; розробленні й впровадженні заходів з удосконалення методів проведення геологічних робіт, впровадженні нової техніки і технології; у роботі комісій з розслідування аварій, пов’язаних з проривами води та підтоплення гірничих виробок. Повідомляє головного геолога, головного інженера і начальника дільниці не менше ніж за місяць про підхід до нестійких гірничих порід, підземних і поверхневих водоймищ, геологічних порушень, зон підвищеного гірничого тиску тощо, а при підході гірничих робіт на 20 м до них - не пізніше ніж за 3 доби. Контролює ведення гірничих робіт, відповідність проектів гірничо-геологічним умовам і їх виконання при відвідуванні гірничих виробок (робіт) згідно нормативу. Веде: облік руху розвіданих і готових до виймання запасів корисних копалин, видобування на дільниці та експлуатаційних втрат; основну та обмінну гірничографічну документацію, встановлену звітність на різних носіях інформації та забезпечує їх своєчасне подання.

Повинен знати: накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали, які стосуються геологічної служби; технологію проведення геологорозвідувальних робіт та вимоги до якості їх проведення; порядок розрахунку запасів корисних копалин, подання і затвердження геологічних звітів; вимоги до якості вугілля, що видобувається; види геологорозвідувального обладнання та правила його експлуатації; порядок підрахунку запасів корисних копалин; правила ведення, обліку і зберігання геологічної документації та матеріалів; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід проведення геологорозвідувальних робіт; основи економіки, організації виробництва та праці; основи трудового законодавства та законодавства з охорони природи, надр; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; принципи роботи на комп’ютері.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний геолог (розрізу, шахти): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією геолога (розрізу шахти) I категорії - не менше 2 років.

Геолог (розрізу, шахти) I категорії: повна вища освіта відповідного напряму (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією геолога (розрізу шахти) II категорії - не менше 2 років.

Геолог (розрізу, шахти) II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією геолога (розрізу шахти) - не менше 1 року.

Геолог (розрізу, шахти): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

(пункт 1 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

2. ІНЖЕНЕР З БУРОВИБУХОВИХ (ВИБУХОВИХ) РОБІТ

Завдання та обов’язки. Розробляє технологічну документацію на проведення буровибухових робіт, заходи щодо впровадження нової техніки і технології проведення вибухових робіт. Бере участь у: розробленні нормативів витрат вибухових матеріалів, бурового інструменту, складанні заявок на вибухові матеріали та розподілі виділених фондів. Розраховує необхідну кількість вибухових матеріалів, бурового інструменту, техніки. Організовує розроблення графіків проведення вибухових робіт, розслідування і з’ясування причин випадків виробничого травматизму під час вибухових робіт, розробляє заходи щодо їх запобігання та контролює їх виконання. Перевіряє порядок обліку, зберігання та руху вибухових матеріалів. Аналізує причини повернення вибухових матеріалів і виробничі показники буровибухових робіт. Бере участь у: розробленні паспортів буровибухових робіт; проведенні заходів з удосконалення буровибухових робіт; з’ясуванні економічної ефективності заходів з удосконалення буровибухових робіт, які проводяться. Аналізує дотримання норм витрат вибухових матеріалів і вносить пропозиції з їх раціонального використання. Організовує вивчення працівниками технічного нагляду Єдиних правил безпеки під час проведення вибухових робіт та інших нормативних документів з буровибухових (вибухових) робіт. Бере участь у виробничих випробуваннях нових видів бурової техніки, засобів механізації вибухових робіт, нових видів вибухових речовин та способів підривання. Здійснює контроль за проведенням буровибухових (вибухових) робіт, дотриманням правил безпеки під час їх проведення. Планує роботи, програми і їх виконання на підставі нормативних вимог охорони праці та новітніх розробок інститутів з безпеки праці. Веде облік та аналіз аварійності та травматизму за напрямком своєї діяльності. Бере участь у: роботі з підготовки матеріалів розслідування травматизму, розгляді та узгодженні програми розвитку гірничих робіт. Веде встановлену документацію і звітність на різних носіях інформації, та забезпечує їх своєчасне подання.

Повинен знати: накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали щодо проведення буровибухових (вибухових) робіт, розроблення технічної документації; норми технічного проектування і технологію проведення буровибухових (вибухових) робіт; обладнання та правила експлуатації бурової техніки; правила зберігання та поводження з вибуховими матеріалами; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у сфері проведення буровибухових (вибухових) робіт; основи економіки, організації виробництва та праці; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; Єдині правила безпеки під час вибухових робіт; систему управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості; правила експлуатації комп’ютерної та організаційної техніки; правила користування довідковими, інформаційними базами, навики роботи на персональному комп’ютері.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з буровибухових (вибухових) робіт: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з буровибухових (вибухових) робіт I категорії - не менше 2 років.

Інженер з буровибухових (вибухових) робіт I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з буровибухових (вибухових) робіт II категорії - не менше 2 років.

Інженер з буровибухових (вибухових) робіт II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера буровибухових (вибухових) робіт - не менше 1 року.

Інженер з буровибухових (вибухових) робіт: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

(пункт 2 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

3. ІНЖЕНЕР З ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ ТЕХНІКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

Завдання та обов’язки. Розробляє пропозиції щодо впровадження у виробництво нової техніки та технології; плани з винахідництва та раціоналізації. Розраховує та аналізує економічну ефективність заходів щодо впровадження нової техніки та технології, готує пропозиції з цих питань. Бере участь в організації та проведенні виробничих випробувань нових видів машин, механізмів, апаратури, експериментальних робіт. Бере участь у розробленні та впровадженні найновіших принципових схем енергопостачання та схем керування механізованими виїмковими комплексами; у розробленні та складанні плану впровадження нової техніки та технології і здійснює контроль за їх виконанням та за витратами коштів на впровадження нової техніки і технології. Аналізує виробничі показники роботи технологічних ланок; виявляє резерви виробництва і бере участь у розробленні заходів щодо удосконалення технології виробництва, здійснює контроль за їх виконанням. Вивчає та пропагує вітчизняний і зарубіжний передовий досвід, досягнення науки й техніки та бере участь у розробленні пропозицій щодо їх впровадження у виробництво. Складає звітність про виконання планів впровадження нової техніки та прогресивної технології. Контролює своєчасний розгляд пропозицій, що надходять, розроблення і впровадження прийнятих винаходів та раціоналізаторських пропозицій. Надає допомогу винахідникам та раціоналізаторам у оформленні пропозицій, оформляє заявки на винаходи і документи на виплату авторської винагороди раціоналізаторам та винахідникам. Організовує проведення конкурсів та оглядів робіт раціоналізаторів та винахідників. Оформляє і подає матеріали на преміювання за впровадження нової техніки. Веде встановлену документацію, звітність.

Повинен знати: накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали з питань впровадження нової техніки та технології; перспективи технічного розвитку виробництва; технологію гірничого виробництва, правила експлуатації гірничошахтового та транспортного обладнання; патентно-ліцензійну справу; інструкції та положення з питань раціоналізації, винахідництва, технічної інформації щодо визначення розмірів винагород за винаходи і раціоналізаторські пропозиції; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід, досягнення науки і техніки у сфері гірничошахтового, транспортного обладнання, механізації та автоматизації виробничих процесів, диспетчеризації і технології виробництва; основи економіки, організації виробництва та праці; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з впровадження нової техніки та технології: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з впровадження нової техніки та технології I категорії не менше 2 років.

Інженер з впровадження нової техніки та технології I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з впровадження нової техніки та технології II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Інженер з впровадження нової техніки та технології II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації, для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера з впровадження нової техніки та технології не менше 2 років.

Інженер з впровадження нової техніки та технології: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

4. ІНЖЕНЕР З ГІРНИЧИХ РОБІТ

Завдання та обов’язки. Забезпечує впровадження у виробництво економічно виправданих технологічних процесів ведення гірничих робіт і впровадження технічних засобів, що створюють безпечні та нормальні санітарно-гігієнічні умови праці. Здійснює розроблення і вдосконалення технологічних паспортів на проведення гірничих робіт та готує необхідну проектно-технічну і конструкторську документацію. Бере участь у розробленні планів розвитку гірничих робіт, впровадженні нової техніки і технології та вносить пропозиції щодо вдосконалення технології виробництва, впровадження новітніх досягнень науки і техніки, сучасного досвіду; в розробленні заходів з освоєння проектної (виробничої) потужності і проектних показників, раціонального використання пластів з різною зольністю під час добування вугілля для забезпечення визначеної для нього якості; в проведенні експериментальних та промислових випробувань нової техніки та технології. Застосовує в технології виробництва гірничих робіт технічні засоби, що забезпечують безпечні і нормальні санітарно - гігієнічні умови праці і відповідають вимогам системи управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості України. Здійснює контроль за веденням гірничих робіт відповідно до затверджених технологічних схем і проектів. Перевіряє наявність і відповідність технічної документації до фактичних гірничо-геологічних умов, вимог правил і норм охорони праці. Бере участь у розробленні квартальних, річних і перспективних планів розвитку гірничих робіт. Веде встановлену документацію і звітність на різних носіях інформації та забезпечує їх своєчасне подання.

Повинен знати: накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали щодо ведення гірничих робіт, розроблення та оформлення технічної документації; норми технічного проектування, основні правила, стандарти розроблення й оформлення технічної документації; технологію гірничого виробництва; типові технологічні схеми гірничих робіт; правила експлуатації гірничошахтового обладнання; сучасний світовий досвід у галузі техніки й технології ведення гірничих робіт; основи економіки, організації виробництва та праці; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, промислової санітарії і протипожежної безпеки; Єдині правила безпеки під час вибухових робіт; систему управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості; правила експлуатації комп’ютерної та організаційної техніки; правила користування довідковими, інформаційними базами, навики роботи на персональному комп’ютері.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з гірничих робіт: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з гірничих робіт I категорії - не менше 2 років.

Інженер з гірничих робіт I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з гірничих робіт II категорії - не менше 2 років.

Інженер з гірничих робіт II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з гірничих робіт - не менше 2 років.

Інженер з гірничих робіт: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

(пункт 4 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

5. ІНЖЕНЕР З КОМПЛЕКТУВАННЯ УСТАТКУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛІВ

Завдання та обов’язки. Визначає потребу в матеріалах, сировині, пальному та інших ресурсах. Складає проекти перспективних і річних планів матеріально-технічного постачання підприємств матеріалами й обладнанням, готує розрахунки та їх обґрунтування, здійснює специфікацію та узгодження з постачальниками технічних вимог і характеристик на матеріально-технічні ресурси. Оформляє фонди і ліміти на матеріали та обладнання. Розраховує ліміти на видавання матеріалів підприємствам (дільницям, цехам) і контролює їх використання, виявляє причини відхилення від установлених лімітів. Здійснює комплектування обладнанням, приладами, кабельними й іншими виробами та матеріалами очисних і підготовчих вибоїв, а також інших технологічних дільниць шахт і розрізів, що експлуатуються. Бере участь у розробленні нормативів виробничих запасів матеріалів; заходів щодо зниження витрат, пов’язаних з їх постачанням і зберіганням, з економії матеріальних ресурсів, заміни дорогих і дефіцитних матеріалів, використання місцевих ресурсів, відходів і вторинної сировини. Розглядає проекти договорів з постачальниками, готує документи щодо вимог до постачальника, узгоджує з постачальниками зміни номенклатури, термінів й обсягів поставок. Організовує зберігання резервного обладнання, контролює кількість і якість обладнання, що надходить. Здійснює контроль за безперервним постачанням виробництва необхідними матеріалами і забезпечує контроль за збереженням матеріальних цінностей під час їх транспортування та зберігання. Здійснює взаємозв’язок з планувальними, постачально-збутовими організаціями і постачальниками та організовує реалізацію виділених фондів, а також проводить в установленому порядку децентралізовані закупки матеріально-технічних ресурсів. Бере участь в організації постачання за територіальним принципом воєнізованих гірничорятувальних частин та інших відомчих організацій. Організовує підготовку матеріально-технічних ресурсів за установленою номенклатурою до виробничих споживань, централізовану доставку матеріалів та виробів із своїх баз і складів за погодженням з виробничими підрозділами та графіками; забезпечує реалізацію залишків і невикористаних матеріальних цінностей. Бере участь у проведенні техніко-економічного аналізу та в обговоренні пропозицій щодо вдосконалення матеріально-складського господарства, в організації збирання, зберігання і здавання вторинної сировини. Організовує вантажоперероблення на базах і складах відповідно до розроблених і затверджених технологічних схем комплексної механізації транспортно-складських операцій для різноманітних видів вантажу. Бере участь в оформленні актів про комплектність і технічний стан обладнання, у залученні до господарського обігу наднормативних запасів неустановленого обладнання, розробляє і здійснює заходи щодо його використання, коригуванні заявок на плановий період, а також щодо реалізації в установленому порядку зайвого обладнання і матеріалів капітального будівництва. Бере участь у обговоренні даних про перепис матеріалів і неустановленого обладнання. Веде встановлену документацію і звітність.

Повинен знати: накази, інструкції та інші настановчі й нормативні матеріали з матеріально-технічного постачання; порядок розроблення перспективних і річних планів матеріально-технічного постачання, нормативів виробничих запасів; порядок складання заявок на матеріали та обладнання, укладання договорів з постачальниками; визначення лімітів на відпускання матеріалів і запасних частин; ведення оперативного обліку постачальних операцій; стандарти, технічні умови, прейскуранти цін, номенклатуру використаного обладнання і споживаних матеріалів; основи технології, економіки та організації виробництва; правила експлуатації обчислювальної техніки; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з комплектації обладнання та матеріалів: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з комплектації обладнання та матеріалів I категорії не менше 2 років.

Інженер з комплектації обладнання та матеріалів I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) і підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з комплектації обладнання та матеріалів II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Інженер з комплектації обладнання та матеріалів II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) і підвищення кваліфікації, для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера з комплектації обладнання та матеріалів не менше 2 років.

Інженер з комплектації обладнання та матеріалів: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр) без вимог до стажу роботи.

6. ІНЖЕНЕР З КРІПЛЕННЯ

Завдання та обов’язки. Розробляє технічну документацію з вибору та установлення кріплення, розробляє рекомендації щодо застосування нових видів кріплення, замінників дерева і засобів механізації зведення кріплення. Визначає потреби у кріпильних виробах і запасних частинах до металокріплення. Бере участь у прийманні кріплення і запасних частин до нього, оформленні необхідної документації для висунення претензій до постачальника. Забезпечує правильне використання та облік кріплення. Аналізує причини втрат і передчасного зношення кріплення, контролює вилучення кріплення із закінчених виробок і його повторне використання, правильне зберігання, експлуатацію, своєчасний і якісний ремонт. Застосовує в технології кріплення гірничих виробок технічні засоби, що забезпечують безпечні і нормальні санітарно - гігієнічні умови праці та відповідають вимогам системи управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості України. Бере участь у випробуванні та впровадженні нових видів металокріплення, в розробленні заходів щодо зниження втрат кріплення в очисних і підготовчих виробках, у розслідуванні причин завалів виробок, у встановленні осіб, винних у наднормативних втратах. Проводить бракування деформованого кріплення. Проводить інвентаризацію кріплення на виробках, складах, ремонтних цехах, стежить за своєчасним списанням зношеного кріплення. Веде встановлену документацію і звітність на різних носіях інформації, та забезпечує їх своєчасне подання.

Повинен знати: накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали з питань експлуатації кріплення; технологію гірничого виробництва; типові технологічні схеми гірничих робіт; норми витрат і зберігання кріплення; правила експлуатації гірничошахтового обладнання; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід підприємств, досягнення науки і техніки в галузі нових видів кріплення, технології ведення гірничих робіт; основи економіки, організації виробництва і праці; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; Єдині правила безпеки під час вибухових робіт; основні положення систему управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості України; правила роботи на персональному комп’ютері.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з кріплення: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з кріплення I категорії - не менше 2 років.

Інженер з кріплення I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з кріплення II категорії - не менше 2 років.

Інженер з кріплення II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з кріплення - не менше 2 років.

Інженер з кріплення: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

(пункт 6 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

7. ІНЖЕНЕР З ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМАТИЧНОГО ГАЗОВОГО ЗАХИСТУ

Завдання та обов’язки. Здійснює: контроль за станом рудникової атмосфери приладами телекерування і сигналізації, датчики яких встановлені у виробках шахти: контроль за роботою основних вентиляторних установок і вентиляторів місцевого провітрювання (ВМП) за сигналом апаратури «Вітер», вживає заходів щодо усунення виявлених несправностей. Повідомляє диспетчера гірничого, керівника дільниці вентиляції і техніки безпеки про випадки: значної зміни концентрації метану (понад допустимі норми) в місцях встановлення датчиків; зниження забезпечення повітрям; виникнення аварійної або передаварійної ситуації контрольованого обладнання; виходу з ладу апаратури системи автоматичного газового захисту. Координує роботу з розгазовування тупикових вибоїв після зупинення ВМП відповідно до плану заходів щодо їх розгазовування. Вживає заходів щодо виведення людей із вибою при відхиленні від допустимих норм вмісту метану в рудниковій атмосфері або кількості повітря у вибої. Контролює та аналізує роботу самописних приладів і записує дані у відповідний журнал. Веде в установленому порядку документацію з показаннями датчиків телеавтоматичного централізованого контролю метану. Реєструє інформацію про стан приладів та апаратури автоматичного газового захисту (АГЗ), яка надходить від електрослюсарів, що перебувають на маршрутах у шахті. Веде встановлену документацію і звітність на різних носіях інформації та забезпечує їх своєчасне подання.

Повинен знати: накази, інструкції та інші настановчі й нормативні матеріали щодо організації автоматичного газового захисту на шахті; інструкції з обладнання і обслуговування апаратури «Вітер», приймальних стояків СПГ-3І і приладів автоматичного централізованого контролю метану; план ліквідації аварій; схему провітрювання шахти; правила безпеки у вугільних шахтах та інструкції до них; правила технічної експлуатації вугільних шахт: правила експлуатації та обслуговування засобів одержання і передавання оперативної виробничої інформації; основи технології, економіки та організації виробництва; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, промислової санітарії і протипожежного захисту; принцип дії уніфікованої телекомунікаційної системи захисту і контролю роботи гірничошахтового обладнання, аерогазового контролю шахти; систему управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості; правила експлуатації комп’ютерної та організаційної техніки, правила роботи на персональному комп’ютері, користування інформаційними базами.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з обслуговування автоматичного газового захисту: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з обслуговування автоматичного газового захисту I категорії - не менше 2 років.

Інженер з обслуговування автоматичного газового захисту I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з обслуговування автоматичного газового захисту II категорії - не менше 2 років.

Інженер з обслуговування автоматичного газового захисту II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з обслуговування автоматичного газового захисту - не менше 2 років.

Інженер з обслуговування автоматичного газового захисту: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

(пункт 7 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

8. ІНЖЕНЕР ІЗ ЗВ’ЯЗКУ (ПІДЗЕМНОГО)

Завдання та обов’язки. Організовує керівництво і контроль за чіткою та безперервною роботою обладнання, пристроїв і споруд підземного зв’язку в шахтах. Здійснює: перспективне і поточне планування технічного розвитку підземного виробничо-технологічного зв’язку на підприємствах, впровадження комплексної автоматизації загального зв’язку в шахтах, нової техніки і прогресивної технології обслуговування споруд та обладнання зв’язку; контроль за складанням і виконанням графіків робіт щодо перевірки технічного стану загальної телефонної станції у шахтах, випрямних пристроїв та джерел живлення, вимірювання шахтових поверхневих і підземних магістралей розподільних мереж зв’язку; контроль за реалізацією фондів на засоби зв’язку у шахтах, кабельною продукцією, матеріалами та запасними частинами, за своєчасним введенням в експлуатацію апаратури, яка виділяється, і надає практичну допомогу працівникам шахт в опануванні нових технічних засобів підземного зв’язку. Організовує і бере участь у комплексних перевірках діяльності служб зв’язку на підприємствах, аналізує стан апаратури підземного виробничо-технологічного зв’язку і вносить пропозиції щодо поліпшення її роботи. Бере участь у плануванні технічних завдань на проектування лінійно-кабельних споруд, високочастотних систем, розширенні, розвитку і реконструкції вузлів зв’язку, що діють, телефонних станцій і систем ущільнення; в обговоренні технічних проектів і раціоналізаторських пропозицій щодо вдосконалення технічної експлуатації і розвитку підземних засобів виробничо-технологічного зв’язку; в комісіях, які приймають в експлуатацію нові, реконструйовані і відремонтовані засоби зв’язку. Контролює: роботу служб зв’язку підприємств щодо монтажу, налагодження і запуску в експлуатацію систем загального і диспетчерського зв’язку в шахтах, диспетчерського гучномовного зв’язку, місцевого технологічного і диспетчерського високочастотного зв’язку; разом з іншими службами функціонування уніфікованої телекомунікаційної системи захисту і контролю роботи гірничошахтового обладнання, аерогазового контролю шахти та автоматизованого диспетчерського керування гірничими машинами і технологічними комплексами; точність розрахунків потреб і замовлень шахт на обладнання, матеріали і запасні частини для підземного зв’язку; ведення технічної документації в шахтах з підземного зв’язку відповідно до правил безпеки, технічної експлуатації та інших нормативних документів. Веде встановлену документацію, звітність.

Повинен знати: накази, інструкції та інші настановчі та нормативні матеріали, що стосуються підземного зв’язку; Закон України «Про телекомунікації» в частині його діяльності; правила технічної експлуатації, проектування, будівництва і ремонту технічних засобів; основні технічні характеристики та принципові схеми технічних засобів; технологічні процеси щодо обслуговування апаратури зв’язку; правила безпеки на вугільних шахтах; правила технічного експлуатування вугільних шахт; порядок приймання в експлуатацію нових та після капітального ремонту споруд зв’язку; систему управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості; принцип дії уніфікованої телекомунікаційної системи захисту і контролю роботи гірничошахтового обладнання, аерогазового контролю шахти та автоматизованого диспетчерського керування гірничими машинами і технологічними комплексами; перспективи технічного розвитку галузі, об’єднання і шахт; досвід роботи вітчизняних і зарубіжних підприємств щодо підземного виробничо-технологічного зв’язку; основи економіки, організації виробництва і праці; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, промислової санітарії і протипожежного захисту; правила експлуатації комп’ютерної та організаційної техніки; правила роботи на персональному комп’ютері.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер із зв’язку підземного: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж робити за професією інженера із зв’язку підземного I категорії - не менше 2 років.

Інженер із зв’язку підземного I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера із зв’язку підземного II категорії - не менше 2 років.

Інженер з підземного зв’язку II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера із зв’язку підземного - не менше 2 років.

Інженер із зв’язку підземного: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

(пункт 8 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

9. ІНЖЕНЕР (РАЙОННИЙ) ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ

Завдання та обов’язки. Виконує роботи щодо проведення, удосконалення та контролю оперативної, технічної, медичної, профілактичної, виробничої діяльностей підрозділів гірничорятувальної служби, забезпечення та підвищення їх боєготовності. Аналізує виконання робіт з ліквідації аварій, веде їх облік, розробляє і реалізує заходи щодо покращання оперативної діяльності. Контролює оперативну готовність підрозділів, виконання графіків несення служби та спеціальної підготовки підрозділів і командного складу, виконання розпорядку дня в підрозділах. Бере участь у розробленні і реалізації диспозицій виїздів підрозділів на ліквідацію аварій. Визначає потребу в матеріалах аварійного призначення та технічних засобах, контролює їх зберігання, використання, обслуговування, терміни ремонту, готовність до негайного застосування тощо. Бере участь у розробленні табеля технічного оснащення, переліку мінімального матеріально-технічного оснащення підрозділів, проведенні випробувань, впровадженні нових технічних засобів і способів ведення аварійно-рятувальних та технічних робіт. Організовує метрологічне забезпечення апаратури, обладнання і спеціальних технічних засобів, розробляє графіки перевірок засобів вимірювання. Організовує, контролює та виконує аналіз надання кваліфікованої медичної допомоги потерпілим внаслідок аварій або нещасних випадків безпосередньо на місці виникнення аварії та під час евакуації до лікувального закладу. Контролює організацію медичного забезпечення аварійно-рятувальних робіт. Організовує, контролює та узагальнює проведення професійного добору, спеціальних тренувань, фізичної підготовки, визначення теплової стійкості, медичних оглядів особового складу у підрозділах Державної воєнізованої гірничорятувальної служби (ДВГРС). Веде статистичний облік захворюваності та контролює розроблення та виконання профілактичних заходів у підрозділах ДВГРС. Контролює забезпечення підрозділів ДВГРС медичним обладнанням та медикаментами відповідно до потреби. Веде облік автотранспортних засобів підрозділів, організовує та контролює їх технічний стан, експлуатацію, утримання та ремонт. Здійснює контроль за профілактичною діяльністю підрозділів, готовністю шахтних гірничорятувальних станцій до виконання завдань за призначенням, виконанням робіт щодо запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій. Забезпечує своєчасне проведення на об’єктах, що обслуговуються, депресійних, газових та теплових зйомок, організовує та контролює роботу спеціалізованих газоаналітичних лабораторій. Визначає основні напрямки, форми і методи виробничої діяльності підрозділів ДВГРС з урахуванням їх аварійності та пожежної небезпеки підприємств, що обслуговуються. Аналізує підсумки виробничої діяльності підрозділів ДВГРС, розробляє заходи з її розвитку та вдосконалення. Надає методичну і технічну допомогу підрозділам в проведенні раціоналізаторсько-винахідницької роботи. Розробляє пропозиції щодо вдосконалення програм і тематики професійної підготовки рядового і командного складу підрозділів. Впроваджує нормативні, розпорядчі та методичні документи, які регламентують діяльність служби. Веде встановлений облік та звітність.

Повинен знати: законодавчі і нормативно-правові акти, методичні, нормативні та інші керівні документи і матеріали стосовно діяльності гірничорятувальної служби; технологію ведення робіт; використовувані засоби механізації, показники небезпеки; рівень підготовленості підприємств, що обслуговуються, для рятування людей та ліквідації аварій, наукові основи, технологію, тактику та організацію проведення аварійно-рятувальних робіт під час ліквідації аварій різних видів; засоби та методи надання кваліфікованої медичної допомоги потерпілим внаслідок аварій або нещасних випадків безпосередньо на місці виникнення аварії та під час евакуації до лікувального закладу; диспозиції виїздів, нормативні і методичні документи та положення щодо попередження аварій; порядок розробки і погодження планів ліквідації аварій; терміни подання і складання звітних документів і заявок; методичні положення щодо проведення депресійних, газових та теплових зйомок; документацію спеціалізованих газоаналітичних лабораторій, правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер (районний) гірничорятувальної служби: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера (районного) гірничорятувальної служби I категорії - не менше 2 років.

Інженер (районний) гірничорятувальної служби I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи; спеціаліста - стаж роботи за професією інженера (районного) гірничорятувальної служби II категорії - не менше 2 років.

Інженер (районний) гірничорятувальної служби II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера (районного) гірничорятувальної служби - не менше 1 року.

Інженер (районний) гірничорятувальної служби: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

(пункт 9 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

10. ІНЖЕНЕР ТЕЛЕФОННОГО ЗВ’ЯЗКУ

Завдання та обов’язки. Організовує технічну експлуатацію і розвиток способів телефонного зв’язку на підприємствах. Розробляє і впроваджує заходи, спрямовані на забезпечення високоякісної і безперервної роботи засобів телефонного зв’язку, які підвищують надійність їх дії та вдосконалення експлуатації. Складає інструкції і готує матеріали з питань експлуатації телефонних станцій, схеми зв’язку і здійснює їх коректування. Аналізує дані про роботу телефонних станцій, навантаження на зв’язках, про використання зв’язків і каналів, виявляє потребу в нових зв’язках і реорганізацію існуючих. Розглядає техноробочі проекти на будівництво і реконструкцію телефонних станцій і робить висновки з них. Бере участь: у складанні заявок на матеріали, устаткування, запасні частини та інструменти, необхідні для технічної експлуатації та розвитку способів телефонного зв’язку; в розробленні і здійсненні заходів щодо підвищення безпеки проведення робіт. Здійснює контроль за: складанням і виконанням графіків робіт щодо перевірки технічного стану телефонних станцій підприємств, випрямних устаткувань та джерел живлення, перевіряє правильність розрахунків потреб у матеріальних ресурсах; реалізацією виділених фондів на устаткування зв’язку, кабельної продукції та запасних частин. Веде облік абонентських списків на телефонних станціях, вносить до них зміни та перевіряє відповідність списків з кросовими журналами на телефонних станціях; облік наявності технічних засобів телефонних станцій. Контролює правильність ведення технічних паспортів на обладнання телефонних станцій. Складає рознарядку на обладнання та матеріали засобів зв’язку на підприємствах; звітну документацію про виконання річних і перспективних планів будівництва, монтажу та ремонту; експлуатацію телефонного зв’язку.

Повинен знати: накази, інструкції та інші настановчі та нормативні матеріали, що стосуються організації, експлуатації телефонного зв’язку; основні технічні характеристики та принципові схеми технічних засобів зв’язку; правила технічної експлуатації, проектування, будівництва та ремонту технічного обладнання зв’язку; Закон України «Про зв’язок»; досвід роботи передових вітчизняних і зарубіжних підприємств щодо експлуатації та ремонту засобів телефонного зв’язку; основи економіки, організації виробництва та праці; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер телефонного зв’язку: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера телефонного зв’язку I категорії не менше 2 років.

Інженер телефонного зв’язку I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи: для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера телефонного зв’язку II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Інженер телефонного зв’язку II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера телефонного зв’язку не менше 2 років.

Інженер телефонного зв’язку: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр) без вимог до стажу роботи.

11. МАРКШЕЙДЕР

Завдання та обов’язки. Виконує всі види спеціалізованих маркшейдерських робіт для обслуговуваних підприємств і організацій. Здійснює: проведення інструментального спостереження за зміщенням земної поверхні і деформації об’єктів у зонах шкідливого впливу гірничих робіт; розвиток підземних опорних маркшейдерських мереж; центрування і висотну прив’язку гірничих виробок; перевірки геометричних елементів підіймальних установок, профільне знімання провідників і стінок вертикальних шахтових стовбурів; побудову і згущення геодезичних мереж, топографічні зйомки; створення і поповнення топографічних і спеціальних планів. Веде облік даних на різних носіях інформації. Бере участь у: підготовці висновків про результати розроблення об’єктів на підставі натурних спостережень і розрахунків; визначенні меж безпечного проведення гірничих робіт; виконанні комплексних робіт щодо інвентаризації земельних ділянок з установленням на місцевості меж адміністративно-територіальних утворень; виготовленні і поповненні основної і похідної гірничографічної документації; розробленні і виконанні заходів щодо захисту земної поверхні і розміщених на ній будівель, споруд, водойм, насаджень від шкідливого впливу гірничих робіт; в удосконаленні організації і методів ведення маркшейдерських робіт на основі широкого впровадження найновіших досягнень науки, техніки і сучасного світового досвіду; роботі комісій з приймання та бракування виконуваних робіт. Контролює: зсунення земної поверхні під впливом гірничих робіт; дотримання проектних напрямів, габаритів і профілів; стан тріангуляційних пунктів; обсяги робіт, які виконуються за встановлений час; дотримання правил і норм охорони праці, природи і надр, промислової санітарії та протипожежного захисту. Веде встановлену документацію і звітність на різних носіях інформації та забезпечує їх своєчасне подання.

Повинен знати: накази, інструкції та інші настановчі й нормативні матеріали, що стосуються маркшейдерської служби; технологію проведення маркшейдерських робіт; методи спостережень за зсуненням земної поверхні та станом об’єктів, які охороняються; призначення, конструктивні особливості маркшейдерського обладнання і правила його збереженості та технічної експлуатації, порядок обліку руху запасів і втрат корисних копалин у надрах; основи економіки, організації виробництва й праці; досягнення науки і техніки, передовий вітчизняний і зарубіжний досвід проведення маркшейдерських робіт; основи трудового законодавства і про охорону природи, надр; правила і норми охорони праці, промислової санітарії і протипожежного захисту; правила експлуатації комп’ютерної та організаційної техніки; правила експлуатації та роботи на персональному комп’ютері; правила користуванням програмним забезпеченням, інформаційними, довідковими базами.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний маркшейдер: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією маркшейдера I категорії - не менше 2 років.

Маркшейдер I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією маркшейдера II категорії - не менше 2 років.

Маркшейдер II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією маркшейдера - не менше 2 років.

Маркшейдер: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

(пункт 11 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

12. МАРКШЕЙДЕР РОЗРІЗУ, ШАХТИ

Завдання та обов’язки. Виконує всі види маркшейдерських робіт на закріплених дільницях шахти (розрізу) створює опорні мережі для знімання гірничих виробок; проводить теодолітні зйомки, нівелювання та заміри гірничих виробок; переносить в натуру проекти гірничих виробок, споруд, трас та інших комунікацій; унапрямлює гірничі виробки; складає маркшейдерську гірничографічну документацію; визначає за результатами зйомок і вимірів обсяги виробленого виробу, закладання порожнин і веде облік погашення виробок. Контролює: стан гірничих виробок, зсунення земної поверхні під впливом гірничих робіт, стан тріангуляційних пунктів, прилеглих до території підприємств; правильність ведення гірничих робіт, дотримання проектних направлень, габаритів і профілів, повноту виїмки вугілля; виконання заходів щодо забезпечення безпечного ведення гірничих робіт поблизу відпрацьованих виробок і небезпечних зон. Розраховує межі безпечного ведення гірничих робіт, бар’єрні і запобіжні цілики, запаси вугілля на дільниці і стежить за їх раціональним виробленням. Визначає об’єм вугілля на складах. Бере участь: у забезпеченні своєчасного відтворення очисної лінії вибоїв відповідно до плану розвитку гірничих робіт; у складанні календарних планів розвитку гірничих робіт на дільниці і контролює їх виконання; в організації обліку руху запасів корисних копалин; в розробленні та проведенні заходів щодо захисту земної поверхні і розміщення на ній будівель, споруд, водоймів, насаджень від шкідливого впливу гірничих робіт. Веде встановлену документацію, звітність.

Повинен знати: накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали, що стосуються маркшейдерської служби; технологію ведення маркшейдерських робіт; методи спостережень за зсуненням земної поверхні і за станом об’єктів, які охороняються; види маркшейдерського обладнання та правила його експлуатування, порядок обліку руху запасів і втрат корисних копалин у надрах; основи економіки, організацію виробництва і праці; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід ведення маркшейдерських робіт; основи трудового законодавства і законодавства про охорону природи, надр; правила і норми охорони праці, промислової санітарії і протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний маркшейдер розрізу, шахти: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією маркшейдера I категорії не менше 2 років.

Маркшейдер розрізу, шахти I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією маркшейдера II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Маркшейдер розрізу, шахти II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією маркшейдера не менше 2 років.

Маркшейдер розрізу, шахти: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр) без вимог до стажу роботи.

12.1. МАРКШЕЙДЕР КАР’ЄРУ РУДНИКА, ШАХТИ (ДІЛЬНИЧНИЙ)

Завдання та обов’язки. Виконує всі види маркшейдерських робіт на закріплених дільницях кар’єру, рудника, шахти. Створює опорні мережі для знімання гірничих виробок; проводить теодолітні зйомки, нівелювання та заміри гірничих виробок; переносить в натуру проекти гірничих виробок, споруд, трас та інших комунікацій; задає напрямок гірничим виробкам; складає маркшейдерську гірничографічну документацію. Визначає за результатами зйомок і вимірів обсяги виконаних робіт: очисних робіт, проведення підготовчих виробок, залишків вугілля на складах, видобутку вугілля, стану запасів вугілля; закладання порожнин і веде облік погашення та ремонту гірничих виробок. Контролює: стан гірничих виробок, зсунення земної поверхні під впливом гірничих робіт, стан тріангуляційних пунктів, прилеглих до території підприємств; правильність ведення гірничих робіт, дотримання проектних направлень, габаритів і профілів, повноту виїмки вугілля; виконання заходів, щодо забезпечення безпечного ведення гірничих робіт поблизу відпрацьованих виробок і небезпечних зон. Розраховує межі безпечного ведення гірничих робіт, бар’єрні і запобіжні цілики, запаси вугілля на дільниці і стежить за їх раціональним виробленням. Забезпечує: виконання топографо-геодезичних і маркшейдерських робіт на шахті з позначенням їх результатів на планах гірничих виробок. Контролює правильне проведення гірничих робіт, виробок в частині напрямку, профілю, перерізу; виконання вимог нормативних та інших документів з охорони праці по маршруту пересування на об’єктах поверхні та у підземних виробках Надає головному маркшейдеру, виробничій службі та дільницям прогнозну інформацію про наявність небезпечних зон під час відпрацьовування запасів вугілля. Веде облік інформації, виконує розрахунки та надає звіти у електронному і паперовому вигляді. Бере участь у: забезпеченні своєчасного відтворення очисної лінії вибоїв відповідно до плану розвитку гірничих робіт; складанні календарних планів розвитку гірничих робіт на дільниці і контролює їх виконання; в організації обліку руху запасів корисних копалин; в розробленні та проведенні заходів щодо захисту земної поверхні і розміщення на ній будівель, споруд, водоймів, насаджень від шкідливого впливу гірничих робіт; роботі комісій з приймання та бракування виконуваних робіт. Веде встановлену документацію і звітність на різних носіях інформації, та забезпечує їх своєчасне подання.

Повинен знати: накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали, що стосуються маркшейдерської служби; технологію ведення маркшейдерських робіт; методи спостережень за зсуненням земної поверхні і за станом об’єктів, які охороняються; види маркшейдерського обладнання та правила його експлуатування, порядок обліку руху запасів і втрат корисних копалин у надрах; основи економіки, організацію виробництва і праці; сучасний вітчизняний і зарубіжний досвід ведення маркшейдерських робіт; основи трудового законодавства і законодавства про охорону природи, надр; правила і норми охорони праці, промислової санітарії і протипожежного захисту; систему управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості; правила експлуатації комп’ютерної та організаційної техніки; правила роботи на персональному комп’ютері; правила користуванням програмним забезпеченням, інформаційними базами.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний маркшейдер кар’єру, рудника, шахти (дільничний): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією маркшейдера кар’єру, рудника, шахти I категорії - не менше 2 років.

Маркшейдер кар’єру, рудника, шахти (дільничний) I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією маркшейдера кар’єру, рудника, шахти II категорії - не менше 2 років.

Маркшейдер кар’єру, рудника, шахти (дільничний) II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією маркшейдера кар’єру, рудника, шахти - не менше 2 років.

Маркшейдер кар’єру, рудника, шахти (дільничний): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

(розділ доповнено пунктом 12.1 згідно з наказом Міністерства
 енергетики та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

13. НОРМУВАЛЬНИК ГІРНИЧИЙ

Завдання та обов’язки. Виконує на дільницях і в цехах шахти (розрізу) комплекс робіт щодо вдосконалення організації нормування праці, вивчає стан організації та нормування праці, розробляє і впроваджує заходи щодо їх вдосконалення з метою підвищення продуктивності праці та ефективності виробництва. Бере участь у розробленні паспортів виробітку і розцінок, у визначенні норм праці на основі використання міжгалузевих, галузевих (басейнових) та інших прогресивних нормативних матеріалів з праці за різними видами робіт, виконуваних на дільницях і в цехах шахти (розрізу). Бере участь у розробленні галузевих, а також місцевих норм і нормативів з праці на окремі види робіт у тих випадках, коли відсутні відповідні міжгалузеві та галузеві нормативні матеріали, а також при створенні на підприємстві прогресивніших організаційно-технічних умов порівняно з урахованими при розробленні чинних міжгалузевих і галузевих матеріалів для нормування праці. Встановлює тимчасові та разові норми праці на окремі роботи, які мають одиничний характер (позапланові, аварійні), а також на період освоєння тих чи інших робіт у разі відсутності затверджених нормативних матеріалів для нормування праці. Вчасно доводить до відома працівників дільниць і цехів шахти (розрізу) норми виробітку та умови оплати праці. Бере участь у масовій перевірці чинних норм праці на відповідність їх досягнутому рівню техніки, технології, організації виробництва і праці в процесі атестації робочих місць. Здійснює координаційну перевірку відповідності нормовизначальних факторів, прийнятих для розрахунку норм, відповідно до кількісних та якісних параметрів, передбачуваних у технічних і організаційних документах (технічних паспортах тощо), а також фактичного значення їх на робочих місцях в момент перевірки. Проводить роботу щодо своєчасної заміни норм трудових витрат прогресивними в міру впровадження організаційно-технічних заходів, що забезпечують зростання продуктивності праці. Коригує норми трудових витрат у разі зміни організаційно-технічних умов виробництва. Аналізує чинні організаційно-технічні умови, причини виробничих втрат робочого часу, сприяє підвищенню ефективності праці на основі розвитку колективних форм її організації і стимулювання, атестації та раціоналізації робочих місць, розширення суміщення професій і посад та інших передових методів праці. Проводить роботу щодо виявлення резервів зростання продуктивності праці за рахунок покращання її організації та нормування. Розробляє календарний план перегляду норм і систематично контролює його виконання. Бере участь у прийманні та бракуванні виконуваних робіт, виявленні і поширенні раціональних методів праці, організації виставок, семінарів.

Повинен знати: накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали щодо організації, нормування та оплати праці; методи нормування праці та вивчення трудових процесів; міжгалузеві та галузеві нормативи трудових затрат; організацію роботи основних і допоміжних дільниць та цехів шахти (розрізу); положення про приймання та бракування робіт; порядок розроблення планів щодо перегляду і заміни норм; єдину систему технологічної документації; форми і системи оплати праці; положення про преміювання, кваліфікаційні довідники та інші нормативні й методичні матеріали; методи аналізу стану нормування праці, якості норм, показників праці; економіку, організацію виробництва і праці; технічні засоби, які застосовуються для дослідження заходів і методів праці, виміри затрат часу і засоби обчислювальної техніки для розрахунку технічно обґрунтованих норм часу; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід організації і нормування праці на підприємствах щодо видобування та перероблення вугілля; основи психофізіології праці; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії і протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Без вимог до стажу роботи.

14. НОРМУВАЛЬНИК ГІРНИЧИЙ НА ПІДЗЕМНИХ РОБОТАХ (ДІЛЬНИЧНИЙ)

Завдання та обов’язки. Виконує на підземних дільницях шахти комплекс робіт щодо вдосконалення організації і нормування праці з метою зростання її продуктивності та підвищення ефективності виробництва. Розробляє паспорти норм і розцінок, визначає норми праці на основі використання міжгалузевих, галузевих (басейнових) та інших нормативно-методичних матеріалів з праці для різних видів виконуваних робіт. Бере участь у розробленні галузевих нормативних матеріалів. Проводить хронометражні спостереження та фотографію робочого дня, обробляє та аналізує отримані дані. Проектує місцеві норми і нормативи з праці на роботи, для яких відсутні міжгалузеві і галузеві нормативні документи, а також при створенні на підприємствах сучасних організаційно-технічних умов праці. Встановлює тимчасові і разові норми праці на роботи, що мають разовий (одиничний) характер (позапланові, аварійні), а також на період освоєння нової техніки чи інших робіт у разі відсутності затверджених матеріалів для нормування праці. Своєчасно доводить до відома працівників дільниць норми виробітку та умови оплати праці. Бере участь у масовій перевірці існуючих норм праці на відповідність їх досягнутому рівню техніки, технології, організації виробництва і праці в процесі атестації робочих місць. Здійснює безпосередньо на робочих місцях регулярний контроль відповідності нормовизначальних факторів (гірничотехнічні параметри, умови праці), прийнятих для розрахунку норм, фактичним їх значенням. Коригує норми трудових витрат у разі зміни умов виробництва і праці. Аналізує використання фонду оплати праці та надає пропозиції щодо його оптимізації. Виявляє та аналізує причини втрат робочого часу, визначає резерви росту продуктивності праці, сприяє розвитку нових форм організації і мотивації праці. Проводить роботу щодо своєчасної заміни норм трудових витрат при впровадженні сучасних організаційно-технічних заходів, які забезпечують зростання продуктивності праці. Бере участь у роботі комісій з приймання та бракування виконуваних робіт. Веде встановлену документацію і звітність на різних носіях інформації, та забезпечує їх своєчасне подання.

Повинен знати: накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали щодо організації, нормування і оплати праці; методику вивчення трудових процесів і розроблення технічно обґрунтованих норм виробітку, часу, нормативів чисельності, норм обслуговування; міжгалузеві та галузеві нормативи трудових затрат на підземні гірничі роботи; технологію та організацію роботи дільниць шахти; положення про приймання і бракування робіт; порядок розроблення планів щодо перегляду і заміни норм; єдину систему технологічної документації; форми і системи оплати праці, положення про преміювання; методи аналізу стану нормування праці, якості норм, показників праці; технічні засоби, застосовувані для дослідження трудових процесів, вимірювання затрат часу; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід організації та нормування праці на підприємствах щодо видобування та перероблення вугілля; основи психофізіології праці та трудового законодавства; правила та норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; систему управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості; правила експлуатації комп’ютерної та організаційної техніки, роботи на персональному комп’ютері; правила користуванням програмним забезпеченням, інформаційними, правовими базами.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

(пункт 14 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

ФАХІВЦІ

1. ДИСПЕТЧЕР ВИРОБНИЦТВА

Завдання та обов’язки. Здійснює оперативне управління і контроль у зміні за виконанням виробничих процесів на підприємствах і в організаціях за всіма показниками відповідно до затвердженої програми і визначених завдань. Контролює забезпеченість виробничих об’єктів необхідними матеріалами, обладнанням, транспортними та вантажно-розвантажувальними засобами. Забезпечує максимальне використання виробничих потужностей, ритмічну і безперебійну роботу всіх технологічних ланок; виконання послуг, складських, вантажно-розвантажувальних і транспортних робіт за затвердженими графіками; раціональне використання технічних засобів оперативного управління виробництвом. Вживає заходів щодо своєчасного запобігання та усунення порушень перебігу виробничого процесу, запобігання створення та ліквідації аварійних ситуацій із залученням відповідних служб та підрозділів. Інформує директора, головного інженера, головного механіка, начальника дільниці вентиляції та техніки безпеки про стан виробничих процесів, негайно інформує їх про передаварійну, аварійну ситуацію та нещасні випадки. У разі аварій та нещасних випадків організовує своєчасне оповіщення посадових осіб, відповідальних за їх ліквідацію., приймає заходи щодо виводу людей на свіже повітря, а при довгостроковій зупинці шахти - на поверхню. Фіксує втрати робочого часу через аварії агрегатів, машин, механізмів і порушень раціонального технологічного режиму з розшифруванням причин та зазначенням розміру простоїв. Веде обліково-контрольну документацію у диспетчерському управлінні виробництва відповідно до встановлених форм.

Повинен знати: накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали органів вищого рівня і керівництва з оперативного управління виробництвом; Правила безпеки у вугільних шахтах; Правила технологічної експлуатації вугільних шахт; організацію виробничого планування та диспетчеризації на шахті, форми чинної документації; виробничі потужності підприємств, схеми транспортних комунікацій; основи гірничої справи; організацію, застосовувані засоби механізації оперативного обліку та регулювання перебігу виробництва; діючі графіки щодо розвантаження та транспортування готової продукції; порядок дій при аварійних ситуаціях на окремих підприємствах; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; систему управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості; принцип дії уніфікованої телекомунікаційної системи захисту і контролю роботи гірничошахтового обладнання, аерогазового контролю шахти та автоматизованого диспетчерського керування гірничими машинами і технологічними комплексами.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 5 років, в тому числі на обслуговуваних шахтах - не менше 3 років, в тому числі на даній шахті на підземних роботах - не менше 1 року.

(пункт 1 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

2. ДИСПЕТЧЕР ГІРНИЧИЙ

Завдання та обов’язки. Здійснює оперативні розпорядження, контроль за виконанням робіт протягом зміни на шахті згідно з виданим нарядом (виконанням обсягу видобування вугілля, проведенням підготовчих виробок, роботою підземного транспорту, своєчасним подаванням залізничних вагонів, відвантаженням в залізничні вагони, вивантаженням матеріалів та обладнання із залізничних вагонів та іншими роботами). Координує виробничу діяльність дільниць, цехів, служб та сторонніх організацій, які проводять роботи на шахті, згідно з прийнятим керівництвом шахти (зміни) рішенням та виданим розпорядженням відповідно до вимог технології виробництва, Правил безпеки у вугільних шахтах (ПБ), Правил технічної експлуатації (ПТЕ) та вимог Системи управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості України (СУВОП). Здійснює контроль за оперативним розподілом обладнання і матеріалів по всіх виробничих дільницях шахти. Вживає заходів щодо своєчасного запобігання та усунення порушень під час виробничого процесу, запобігання виникненню та ліквідації аварійних ситуацій і залучає для цього відповідні дільниці, цехи, служби шахти, а також сторонні організації. З’ясовує до початку свого чергування стан робіт у шахті та на поверхні, характер наявних порушень ПБ і рішення, прийняті керівництвом шахти щодо їх усунення. Здійснює оперативний контроль за своєчасним спусканням і підійманням людей, їх доставку до місця роботи і назад. Здійснює оперативне керівництво і контроль за об’єктами, керувальні та контрольні елементи яких виведені в центральний диспетчерський пункт (гірничошахтового обладнання очисних та підготовчих забоїв, систем протиаварійного захисту, аерогазового контролю, вентилятори головного та місцевого провітрювання, калориферні установки, конвеєрні лінії, електропідстанція, протипожежні насоси тощо). Повідомляє директора, головного інженера, головного механіка, начальника дільниці вентиляції та техніки безпеки про стан виробничих процесів, негайно інформує їх про передаварійну, аварійну ситуацію та нещасні випадки, приймає заходи щодо виводу людей на свіже повітря, а при довгостроковій зупинці шахти - на поверхню. У разі відсутності головного інженера або директора шахти керує роботами щодо ліквідації аварії, згідно з планом ліквідації аварій, забезпечує своєчасне оповіщення про аварію підрозділи воєнізованої гірничорятувальної служби, які обслуговують шахту, керівництво шахти, осіб інженерно-технічного нагляду, вищі органи керівництва. Інформує начальника зміни, керівництво шахти, дільниць, цехів і служб, а також органи вищого рівня про перебіг робіт протягом зміни. Повідомляє начальника зміни про випадки зміни наряду особами дільничного нагляду. Фіксує протягом зміни втрати робочого часу, простої, пов’язані з аваріями агрегатів, машин, механізмів та порушеннями затвердженої технології на всіх виробничих дільницях із зазначенням причин і тривалості простоїв. Надає дозвіл на спуск у стовбур вибухових матеріалів, повідомляє про це особу технічного нагляду, відповідальних за спуск та машиністів підйому. Фіксує у спеціалізованому журналі час ведення вибухових робіт на дільницях за повідомленнями майстрів гірничих. Здійснює керівництво та контроль за роботою диспетчера шахтового транспорту та операторів з обслуговування автоматичного газового захисту. Своєчасно надає інформацію про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій на шахті в чергову частину гірничорятувальної служби, міністерства надзвичайних ситуацій згідно з інструкціями. Веде обліково-контрольну документацію з диспетчерського управління виробництвом відповідно до встановлених форм.

Повинен знати: накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали органів вищого рівня і керівництва шахти з оперативного управління виробництвом; Правила безпеки у вугільних шахтах; Правила технічної експлуатації вугільних шахт; вимоги Системи управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості України; організацію виробничого планування і диспетчеризації на шахті; виробничі потужності шахти та виробничі зв’язки між ними; основи технології гірничого виробництва; план ліквідації аварій; організацію оперативного обліку перебігу виробництва; організаційну техніку і засоби механізації оперативного обліку і регулювання процесу виробництва; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; принцип дії та роботи протиаварійних систем захисту, уніфікованої телекомунікаційної системи захисту і контролю роботи гірничошахтового обладнання, аерогазового контролю шахти та автоматизованого диспетчерського керування гірничими машинами і технологічними комплексами; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 3 років, у тому числі на даній шахті - не менше 1 року.

(пункт 2 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

3. ДИСПЕТЧЕР ШАХТОВОГО ТРАНСПОРТУ

Завдання та обов’язки. Здійснює керівництво шахтовим транспортом з метою виконання змінного наряду щодо вивезення вантажів, подавання порожніх вагонеток, постачання матеріалів та обладнання, а також перевезення людей згідно з графіком при дотриманні правил безпеки та вимог системи управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості України. Забезпечує на кінець зміни необхідну розстановку вагонеткового парку, не допускаючи порушень установленого плану розподілу порожніх та скупчення в приствольному дворі навантажених вагонеток. Видає шляхові листи машиністам електровозів і приймає від них інформацію про прибуття поїздів у пункти призначення, про кількість доставлених вагонеток, а також про всі простої, аварії та інші несправності електровозів і колійного господарства відкотних виробок. Вживає заходів щодо ліквідації аварій, що виникають на транспорті, доводить до відома гірничого диспетчера шахти про те, що сталося. Здійснює оперативний контроль за рухом обладнання і матеріалів, що направляються до місць розвантажування, згідно з заявками дільниць, цехів і служб шахти. Припиняє роботи, що ведуться з порушенням нормативних документів з охорони праці і технологічних схем, та дає вказівки з їх усунення. Виконує доручення гірничого диспетчера шахти, надає йому необхідну інформацію. Веде обліково-контрольну документацію у диспетчерському управлінні шахтовим транспортом відповідно до установлених форм.

Повинен знати: накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали, що стосуються діяльності дільниці шахтового транспорту; технологію виробництва робіт на шахтовому транспорті; Правила безпеки у вугільних шахтах; Правила технічної експлуатації вугільних шахт; вимоги Системи управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості України; план ліквідації аварій шахти; план ліквідації аварій; обладнання дільниці та правила його технічної експлуатації; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років, в тому числі на даній шахті - не менше 1 року.

(пункт 3 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

4. МЕХАНІК (ВИБІЙНОГО, СТАЦІОНАРНОГО ОБЛАДНАННЯ: АВТОМАТИЗАЦІЇ; ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕКСКАВАТОРІВ, БУРОВОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБЛАДНАННЯ)

Завдання та обов’язки. Забезпечує роботу механізованих комплексів; вибійного обладнання; ефективну експлуатацію стаціонарного обладнання на шахті, засобів автоматизації - приладів, апаратів, пристроїв, їх обслуговування та своєчасний ремонт; протипожежний стан гірничошахтного обладнання; експлуатацію екскаваторного парку, допоміжного та бурового обладнання на розрізах; зберігання резервного неустановленого обладнання; виконання працівниками дільниці робіт відповідно до технічної, технологічної документації (проектів, паспортів) з дотриманням вимог нормативних та інших документів з охорони праці і системи управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості; експлуатацію обладнання, машин і механізмів в режимах, які відповідають заводським вимогам. Складає: графіки планово-запобіжних ремонтів, технічних оглядів, ревізій, наладок і випробувань шахтового обладнання, екскаваторів, бурового та допоміжного обладнання; замовлення на ремонт вузлів і деталей; заявки на необхідні запасні частини, інструмент, матеріали та пальне; документи на списання морально застарілого і спрацьованого обладнання. Розробляє: заходи щодо запобігання аварій і травматизму та організовує їх впровадження; пропозиції щодо поліпшення використання обладнання; норми витрат запасних частин і матеріалів на гірничошахтове обладнання. Організовує: планові огляди обладнання: монтаж і налагодження засобів автоматизації; комплектацію вузлів і деталей механізованих комплексів та іншого вибійного обладнання для своєчасного введення в експлуатацію лав і вибоїв, правильну та ефективну експлуатацію пиловловлювальних установок, капітальний ремонт засобів автоматизації. Бере участь у: складанні планів матеріально-технічного постачання; розробленні планів механізації та автоматизації виробничих процесів, трудомістких ручних робіт; долученню і контролю роботи спеціалізованих підрядних організацій для виконання капітальних ремонтів обладнання, а також робіт, що потребують дозволу на їх виконання; прийманні робіт від підрядних ремонтних і налагоджувальних організацій (бригад); роботі комісій з проведення інвентаризацій та списання гірничошахтного обладнання; розслідуванні аварій механізованих комплексів, вибійного, стаціонарного та іншого обладнання; випробуваннях і впровадженнях нових машин і механізмів, нової техніки та технології; в розгляді та впровадженні раціоналізаторських пропозицій; підготовці документів на списання засобів автоматизації та радіоізотопних приладів; розробленні та здійсненні заходів щодо поліпшення очищення шкідливих викидів у атмосферу; розгляді проектів з реконструкції об’єктів. Бере участь у монтажі, ремонті, контролі роботи уніфікованих телекомунікаційних систем захисту і контролю роботи гірничошахтового обладнання, аерогазового контролю шахти та автоматизованого диспетчерського керування гірничими машинами і технологічними комплексами. Готує обладнання і документи на списання та проведення ремонту (капітального) поза межами шахти (розрізу). Контролює: терміни та якість виконання ремонтних, монтажних і налагоджувальних робіт; своєчасне і комплектне постачання нового обладнання; розподілення і витрачання запасних частин на дільницях; видавання нарядів та дотримання правил безпеки, правильність і своєчасність списання обладнання та його повторне використання. Проводить інструктаж і технічне навчання працівників обслуговуваного і ремонтного персоналу щодо експлуатації обладнання і безпечних методів ведення робіт, організовує періодичну перевірку знань правил безпеки, плану ліквідації аварій стосовно дільниці, на якій ведуться роботи, протиаварійного захисту. Забезпечує складання графіків виходів, роботи та відпочинку, чергових і додаткових відпусток працівників дільниці, ознайомлює їх з графіками та контролює виконання цих графіків, а також контролює якість і обсяги робіт, які виконуються робітниками дільниці. Веде установлену технічну та іншу документацію, звітність та забезпечує їх своєчасне подання.

Повинен знати: накази, інструкції та інші настановчі й нормативні матеріали органів вищого рівня і керівництва шахти (розрізу); план ліквідації аварій стосовно дільниці, на якій ведуться роботи, протиаварійного захисту; технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими робіт гірничошахтового обладнання, машин і механізмів, засобів автоматизації та правила їхньої технічної експлуатації; методи планування, організацію і технологію ремонтних робіт, правила приймання обладнання після ремонту і здавання в ремонт, порядок складання дефектних відомостей та іншої технічної документації; основи технології гірничого виробництва; основи економіки, організації виробництва та праці; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту, систему управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості; правила та особливості експлуатації уніфікованої телекомунікаційної системи захисту і контролю роботи гірничошахтового обладнання, аерогазового контролю шахти та автоматизованого диспетчерського керування гірничими машинами і технологічними комплексами.

Кваліфікаційні вимоги.

Механік (вибійного, стаціонарного обладнання; автоматизації; експлуатації екскаваторів, бурового та допоміжного обладнання) I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр): для спеціаліста - стаж роботи за професією механіка (вибійного, стаціонарного обладнання; автоматизації; експлуатації екскаваторів, бурового та допоміжного обладнання) II категорії - не менше 2 років, бакалавра - стаж роботи за професією механіка (вибійного, стаціонарного обладнання; автоматизації; експлуатації екскаваторів, бурового та допоміжного обладнання) II категорії - не менше 3 років.

Механік (вибійного, стаціонарного обладнання; автоматизації; експлуатації екскаваторів, бурового та допоміжного обладнання) II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр): для спеціаліста - стаж роботи за професією механіка (вибійного, стаціонарного обладнання; автоматизації; експлуатації екскаваторів, бурового та допоміжного обладнання) - не менше 1 року, бакалавра - стаж роботи за професією механіка (вибійного, стаціонарного обладнання; автоматизації; експлуатації екскаваторів, бурового та допоміжного обладнання) - не менше 2 років.

Механік (вибійного, стаціонарного обладнання; автоматизації; експлуатації екскаваторів, бурового та допоміжного обладнання): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

(пункт 4 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

5. МЕХАНІК ДІЛЬНИЦІ ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ

Завдання та обов’язки. Забезпечує безперебійну, безаварійну роботу обладнання на дільниці, правильну його експлуатацію; справний стан автоматичного газового захисту, установку переносних автоматичних приладів контролю вмісту метану, безаварійну експлуатацію лампової. Бере участь у монтажі, ремонті, контролі роботи уніфікованих телекомунікаційних систем захисту і контролю роботи гірничошахтового обладнання, аерогазового контролю шахти та автоматизованого диспетчерського керування гірничими машинами і технологічними комплексами. Готує обладнання і документи на проведення ремонту (капітального) поза межами шахти (розрізу), контролює хід і якість ремонтних робіт, приймає обладнання після ремонту. Організовує: періодичні огляди та здавання обладнання в ремонт. Розробляє схеми маршрутів обстеження електрослюсарями дільниці устаткування автоматичного газового контролю (АГК), телекомунікаційної системи захисту і контролю роботи гірничошахтового обладнання. Видає наряди і керує ремонтними роботами. Вивчає умови роботи вузлів, обладнання окремих деталей з метою виявлення причин їх передчасного спрацювання. Контролює виконання працівниками дільниці робіт відповідно до технічної, технологічної документації (проектів, паспортів) з дотриманням вимог нормативних та інших документів з охорони праці та системи управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості. Забезпечує експлуатацію обладнання, пристроїв в режимах, які відповідають заводським вимогам. Бере участь у: перевірці реверсивних і герметизувальних пристроїв вентиляторних установок; розробленні плану ліквідації аварій; розслідуванні причин аварій, розробленні заходів щодо їх запобігання та ліквідації наслідків; роботі комісій з проведення інвентаризацій та списання гірничошахтного обладнання. Контролює установку вентиляторів місцевого провітрювання, експлуатацію вентиляторів головного провітрювання та приладів контролю депресії і швидкості повітряного струменя, наявність і розстановлення засобів гасіння пожеж. Веде встановлену документацію і звітність та забезпечує їх своєчасне подання.

Повинен знати: накази, інструкції, інші настановчі та нормативні документи, що стосуються діяльності дільниці; основи аерогазодинаміки вугільних шахт; технічні характеристики; будову, конструктивні особливості, призначення і режими роботи машин та обладнання шахти і дільниць, правила їхньої технічної експлуатації; організацію і технологію ремонтних робіт; технологію гірничого виробництва; правила технічної експлуатації вугільних шахт; Єдині правила безпеки при вибухових роботах; засоби індивідуального захисту та апаратури з безпеки праці; план ліквідації аварій шахти; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; систему управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості; правила та особливості експлуатації, технічне обслуговування і ремонт уніфікованої телекомунікаційної системи захисту і контролю роботи гірничошахтового обладнання, аерогазового контролю шахти та автоматизованого диспетчерського керування гірничими машинами і технологічними комплексами.

Кваліфікаційні вимоги.

Механік дільниці вентиляції та охорони праці I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр): для спеціаліста - стаж роботи за професією механіка дільниці вентиляції та охорони праці II категорії - не менше 2 років, бакалавра - стаж роботи за професією механіка дільниці вентиляції та охорони праці II категорії - не менше 3 років.

Механік дільниці вентиляції та охорони праці II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр): для спеціаліста - стаж роботи за професією механіка дільниці вентиляції та охорони праці - не менше 1 року, бакалавра - стаж роботи за професією механіка дільниці вентиляції та охорони праці - не менше 2 років.

Механік дільниці вентиляції та охорони праці: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи

(пункт 5 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

6. МЕХАНІК З ПІДІЙМАЛЬНИХ УСТАНОВОК

Завдання та обов’язки. Забезпечує безперебійну і технічно правильну експлуатацію підіймальних установок, обладнання у стовбурах, головних канатів, підіймальних посудин, надшахтових стовбурових споруджень, комплексів обміну вагонів в клітях на нульових відмітках і приствольних дворах. Організовує: періодичні огляди, технічне обслуговування, поточний ремонт обладнання, машин, механізмів, підіймальних установок надшахтових копрів, армування стовбурів і ходових відділень, облік причин аварій; контроль за правильністю зберігання резервного і невстановленого обладнання, списанням морально застарілого і непридатного до експлуатації обладнання. Забезпечує виконання працівниками дільниці робіт відповідно до технічної, технологічної документації (проектів, паспортів) з дотриманням вимог нормативних та інших документів з охорони праці і системи управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості, експлуатацію обладнання, машин і механізмів в режимах, які відповідають заводським вимогам. Вивчає умови роботи окремих вузлів і деталей обладнання з метою виявлення причини їх передчасного спрацювання. Готує обладнання і документи на проведення ремонту (капітального) поза межами шахти (розрізу), контролює хід і якість ремонтних робіт, приймає обладнання після ремонту. Бере участь у: встановленні та випробуваннях підіймальних установок, підготовці пропозицій щодо впровадження засобів механізації та автоматизації робочих процесів на дільниці; виявленні та аналізі причин аварій, розробленні і впровадженні заходів щодо їх запобігання, а також щодо забезпечення безпечних умов праці; долученню і контролю роботи спеціалізованих підрядних організацій для виконання капітальних ремонтів обладнання, а також робіт, що потребують дозволу на їх виконання. Складає графіки планово-запобіжних ремонтів, технічних перевірок і випробувань, своєчасне проведення налагоджувальних робіт і за необхідністю експертно-технічного обстеження підіймального комплексу чи його частини. Контролює: терміни та якість виконання ремонтних, монтажних і налагоджувальних робіт; своєчасне і комплектне постачання нового обладнання; розподілення і витрачання запасних частин на дільницях; видавання нарядів та дотримання правил безпеки, правильність і своєчасність списання обладнання або його повторне використання. Проводить інструктаж і технічне навчання працівників обслуговуваного і ремонтного персоналу щодо експлуатації обладнання і безпечних методів ведення робіт, організовує інструктаж і періодичну перевірку знань правил безпеки, плану ліквідації аварій стосовно дільниці, на якій ведуться роботи. Контролює підготовку необхідної технічної документації та встановленої звітності дотримання правил і норм охорони праці, правил безпеки персоналом, що обслуговує підіймальні установки. Здійснює: приймання робіт від підрядних ремонтних і налагоджувальних бригад; керівництво персоналом, що обслуговує підіймальні установки. Веде встановлену документацію і звітність та забезпечує їх своєчасне подання.

Повинен знати: накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали, що стосуються експлуатації підіймальних установок; правила технічної експлуатації; технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи підіймальних установок, правила їхньої технічної експлуатації; організацію і технологію ремонтних робіт; план ліквідації аварій шахти; правила і нормативні документи на списання обладнання; основи економіки, організації виробництва і праці; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; систему управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості.

Кваліфікаційні вимоги.

Механік з підіймальних установок I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр): для спеціаліста - стаж роботи за професією механіка з підіймальних установок II категорії - не менше 2 років, бакалавра - стаж роботи за професією механіка з підіймальних установок II категорії - не менше 3 років.

Механік з підіймальних установок II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр): для спеціаліста - стаж роботи за професією механіка з підіймальних установок - не менше 1 року, бакалавра - стаж роботи за професією механіка з підіймальних установок - не менше 2 років.

Механік з підіймальних установок: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

(пункт 6 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

7. МЕХАНІК ОСНОВНОГО ВИРОБНИЦТВА (ВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ)

Завдання та обов’язки. Керує роботою спеціалізованих бригад з ремонтного обслуговування використовуваного обладнання. Забезпечує: технічно грамотну та безаварійну експлуатацію обладнання основного виробництва вуглезбагачення, вентиляційних і протипожежних установок; своєчасний та якісний ремонт і модернізацію використовуваної техніки. Організовує: періодичні огляди обладнання і складання графіків планово-запобіжних ремонтів, паспортів; вивчення режиму роботи обладнання, причин і тривалості його простою, облік виконаних робіт з ремонту та модернізації; визначення напрацювання окремих деталей та вузлів з метою виявлення причин передчасного спрацювання. Розробляє і впроваджує прогресивні методи ремонту та відновлення вузлів і деталей, а також заходи щодо скорочення простоїв та збільшення термінів служби обладнання, зниження вартості та поліпшення якості ремонту. Бере участь: у розслідуванні причин аварій обладнання, у розробленні заходів щодо запобігання аварій та виробничого травматизму; у складанні планів матеріально-технічного постачання; в обговоренні та впровадженні раціоналізаторських пропозицій. Проводить інструктаж щодо безпечних методів ведення робіт, контролює виконання нарядів та дотримання правил безпеки й технічної експлуатації персоналом обслуговування. Веде установлену документацію, звітність.

Повинен знати: накази, інструкції та інші настановчі й нормативні матеріали, що стосуються діяльності служби; технічні характеристики; конструктивні особливості, правила технічної експлуатації та режими роботи обслуговуваного обладнання; методи планування; організацію та технологію ремонтних робіт; порядок складання технічної документації; основи технології основного виробництва; основи економіки, організації виробництва та праці; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Механік основного виробництва I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - стаж роботи за професією механіка основного виробництва II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років.

Механік основного виробництва II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією механіка основного виробництва не менше 2 років.

Механік основного виробництва: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

8. МЕХАНІК ШАХТОВОЇ ПОВЕРХНІ, ПОВЕРХНЕВОГО КОМПЛЕКСУ РОЗРІЗУ

Завдання та обов’язки. Забезпечує: безаварійну та надійну експлуатацію обладнання шахтової поверхні (поверхневого комплексу розрізу), технологічних завантажувальних (розвантажувальних) пунктів, засобів постачання та тимчасового збереження вугілля, породи (гірничої маси), лісоскладів, породних відвалів, установок промислової вентиляції, компресорних і дегазаційних установок, шахтової котельні, системи надання технологічної пари, опалення, водопостачання, каналізації та очищення стічних вод, обладнання мийних, пральних, сатураторних; стан справності освітлення і засобів гасіння пожеж у будинках адміністративно-побутового комбінату; своєчасний і якісний ремонт, технічне обслуговування та модернізацію обладнання, видачу, приймання і зберігання кисневих балонів, зварювальних апаратів, гасорізаків. Організовує: періодичні огляди, вивчення режиму роботи обладнання, причини і тривалості його простоїв, облік виконаних ремонтних робіт. Вивчає умови роботи обладнання, окремих деталей і вузлів з метою виявлення причин їх передчасного спрацювання. Забезпечує виконання працівниками дільниці робіт відповідно до технічної, технологічної документації (проектів, паспортів) з дотриманням вимог нормативних та інших документів з охорони праці і системи управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості, експлуатацію обладнання, машин і механізмів в режимах, які відповідають заводським вимогам. Бере участь у: розробленні графіків планово-запобіжних ремонтів, ревізій, налагодженні та випробуванні обладнання; складанні планів матеріально-технічного постачання; розгляді й впровадженні раціоналізаторських пропозицій; розробленні і здійсненні заходів щодо ліквідації та запобігання аварій. Контролює: терміни та якість виконання ремонтних, монтажних і налагоджувальних робіт; своєчасне і комплектне постачання нового обладнання; розподілення і витрачання запасних частин на дільницях; правильність і своєчасність списання обладнання та його повторне використання. Проводить інструктаж і технічне навчання працівників обслуговуваного і ремонтного персоналу щодо експлуатації обладнання і безпечних методів ведення робіт, організовує інструктаж і періодичну перевірку знань правил безпеки, плану ліквідації аварій стосовно дільниці, на якій ведуться роботи. Контролює виконання нарядів і дотримання правил безпеки та технічної експлуатації обслуговуючим персоналом. Розробляє і здійснює заходи щодо підготовки обладнання і будівель адміністративно-побутового комбінату до роботи в зимових умовах. Веде встановлену документацію, звітність.

Повинен знати: накази, інструкції, інші настановчі і нормативні матеріали, що стосуються діяльності служби; технічні характеристики, конструктивні особливості, правила технічної експлуатації та режими роботи обслуговуваного обладнання; методи планування, організацію і технологію ремонтних робіт; порядок складання дефектних відомостей та іншої технічної документації; основи технології гірничого виробництва; основи економіки, організації виробництва і праці; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту;, систему управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості.

Кваліфікаційні вимоги.

Механік шахтової поверхні, поверхневого комплексу розрізу I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр): для спеціаліста - стаж роботи за професією механіка шахтової поверхні, поверхневого комплексу розрізу II категорії - не менше 2 років, бакалавра - стаж роботи за професією механіка шахтової поверхні, поверхневого комплексу розрізу II категорії - не менше 3 років.

Механік шахтової поверхні, поверхневого комплексу розрізу II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр): для спеціаліста - стаж роботи за професією механіка шахтової поверхні, поверхневого комплексу розрізу - не менше 1 року, бакалавра - стаж роботи за професією механіка шахтової поверхні, поверхневого комплексу розрізу - не менше 2 років.

Механік шахтової поверхні, поверхневого комплексу розрізу: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

(пункт 8 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

9. ТЕПЛОТЕХНІК

Завдання та обов’язки. Забезпечує безперебійну і високопродуктивну роботу енерго- і тепломеханічного обладнання, котельних, бойлерних, калориферних, пилопригнічуючих установок, систем подавання енергоносіїв і прибирання відходів, теплових мереж. Розраховує планову кількість необхідної теплової енергії на технологічні і соціальні потреби, обсяг матеріальних ресурсів та енергоносіїв (вугілля, газ, мазут, електроенергія тощо), потрібних для виробництва теплової енергії. Контролює раціональний розподіл теплової енергії та води між споживачами шахти (розрізу); наявність і справність засобів захисту та пристроїв щодо забезпечення безпечних умов праці під час експлуатації обладнання котельних установок. Забезпечує виконання працівниками дільниці, служби робіт відповідно до технічної, технологічної документації (проектів, паспортів) з дотриманням вимог нормативних та інших документів з охорони праці та системи управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості, експлуатацію обладнання і механізмів в режимах, які відповідають заводським вимогам, своєчасне проведення технічного обслуговування, поточних ремонтів, налагоджувальних робіт обладнання, проведення державної перевірки приладів і обладнання (Держстандарт, котлонагляд); отримання дозволу на початок ведення робіт. Припиняє роботи, які ведуться з порушенням вимог нормативних документів з охорони праці, проектів, технологічних схем (інструкцій). Розробляє графіки планово-запобіжних і капітальних ремонтів енерго- та тепломеханічного обладнання і забезпечує їх виконання. Забезпечує складання графіків виходів, роботи та відпочинку, чергових і додаткових відпусток працівників дільниці, ознайомлює їх з графіками та контролює виконання цих графіків. Контролює якість і обсяги робіт, які виконуються робітниками дільниці; забезпечує правильне і своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, заробітної плати, простоїв. Бере участь у: долученню і контролю роботи спеціалізованих підрядних організацій для виконання капітальних ремонтів обладнання, а також робіт, що потребують дозволу на їх виконання; впровадженні нових типів і марок машин, енерго- та тепломеханічного обладнання і в проведенні модернізації застарілого обладнання; розслідуванні аварій та в розробленні заходів щодо запобігання аварій і травматизму, ліквідації наслідків аварій. Веде облік виробленої теплової енергії та спожитих енергоресурсів (вугілля, газ, мазут, електроенергія). Забезпечує розставлення експлуатаційних робітників; проводить інструктаж і навчання обслуговуючого персоналу котелень безпечних методів виконання робіт. Веде встановлену документацію, звітність на різних носіях інформації та забезпечує їх своєчасне подання.

Повинен знати: накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали, що стосуються роботи теплотехнічного обладнання; правила технічної експлуатації обладнання, інші технічні характеристики, режими роботи, організацію теплотехнічного обслуговування; основи технології виробництва; основи економіки, організацію праці та виробництва; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту, технічної експлуатації; системи управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості; знання та навики роботи на персональному комп’ютері на рівні користувача.

Кваліфікаційні вимоги.

Теплотехнік I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією теплотехніка II категорії - не менше 2 років.

Теплотехнік II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією теплотехніка - не менше 2 років.

Теплотехнік: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

(пункт 9 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

10. ТЕХНІК-КАРТОГРАФ

Завдання та обов’язки. Виконує: всі картографічні і креслярські роботи на основі маркшейдерських зйомок, замірів і спостережень; наносить тушшю на основні плани гірничих робіт координатні мережі та гірничу, маркшейдерську та геологічну інформацію, періодично поповнює їх, складає і поповнює схеми тріангуляції, поверхневої та підземної полігонометрії, профілі та геологічні розрізи основних виробок; введення і поповнення електронної бази даних маркшейдерською, геологічною інформацією. Виготовляє основу планів гірничих робіт для обміну, поповнює і розмножує їх на паперових і електронних носіях інформації. Бере участь у складанні та розмноженні календарних планів розвитку гірничих робіт, веде облік і контролює дотримання режиму зберігання і використання топографічної, маркшейдерської та геологічної документації.

Повинен знати: методичні та нормативні матеріали щодо розроблення та оформлення картографічних робіт; технологію картоскладальних робіт; топографічне креслення, єдині умовні позначки для маркшейдерських планів і геологічних розрізів; порядок обліку і зберігання маркшейдерської документації; правила експлуатації обчислювальної та копіювальної техніки; правила і норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; умови та правила експлуатації комп’ютерної та організаційної техніки, правила роботи на персональному комп’ютері та користуванням програмним забезпеченням; порядок автоматизованої обробки інформації та формування необхідних інформаційних баз даних.

Кваліфікаційні вимоги.

Технік-картограф I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка-картографа II категорії - не менше 2 років.

Технік-картограф II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка-картографа - не менше 2 років.

Технік-картограф: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

(пункт 10 розділу у редакції наказу Міністерства енергетики
 та вугільної промисловості України від 02.10.2013 р. № 710)

РОБІТНИКИ

ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ РОБІТНИКІВ ГІРНИЧИХ І ГІРНИЧО-КАПІТАЛЬНИХ РОБІТ

1. ВАГОНЕТНИК ПОВІТРЯНО-КАНАТНОЇ ДОРОГИ

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує наповнення і відкатку вагонеток, причеплення та відчеплення навантажених і порожніх вагонеток з підкаткою їх до каната повітряно-канатної дороги. Приймає вагонетки з каната підвісної дороги на монорейку і відвозить їх по монорейках у потрібних напрямках з розвантаженням та подаванням порожняка на канат. Здійснює підкатку і розподілення вагонеток по бункерах, розвантаження їх та підкатку до місця підключення на трасу канатної дороги. Дотримується встановлених інтервалів між вагонетками, які виходять на лінію дороги. Стежить за сигналами, лічильником кількості відвантажених вагонеток і станом каната. Оглядає вагонетки та механізм повітряно-канатної дороги, перевіряє і регулює напругу каната. Змащує вагонетки, тягові та несучі канати. Прибирає розсипану породу і відвозить її до відвалу. Бере участь у ремонті повітряно-канатної дороги.

Повинен знати: будову механізмів повітряно-канатної дороги і вагонеток; правила приймання та відправлення вагонеток на канат підвісної дороги; вимоги щодо норм повноти завантаження вагонеток; типи і місткість вагонеток; установлену сигналізацію.

Кваліфікаційні вимоги. Базова чи неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

2. ВИБУХОВИК

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує підривні роботи середньої складності під час проведення відкритих гірничих і геофізичних робіт. Проводить зривання шпурів у шлаківниках мартенівських печей, в остиглих «козлах» та охолодях у металургійному виробництві. Виконує підривні роботи з переділу негабаритів, з розпушування металевої стружки, змерзлих дров, корчування пнів, звалювання лісу, в металевих конструкціях і в бронеямах. Виготовляє патрони-бойовики. Підриває одиничні та групові шпури вогневим і електричним підриванням. Заряджає прострілювально-підривну апаратуру. Заряджає шпури, свердловини, камери та інші виробки, які проводяться для підривних робіт. Отримує, навантажує, розвантажує, доставляє підривні матеріали з базових та роздавальник складів до місць робіт. Готує забивку. Перевіряє виконання заходів щодо безпечного ведення робіт і технології, відповідності розташування, глибини і направлення шпурів і свердловин до проектів і паспортів на підривні роботи. Проводить заряджання шпурів і свердловин пневмозарядниками різних типів, замірювання метану у вибої перед заряджанням шпурів і свердловин та перед кожним зриванням зарядів. Перевіряє якість осланцювання. Проводить механізоване забивання свердловин. Визначає безпечні зони і розставляння постів охорони небезпечної зони. Перевіряє встановлення загородження і попереджувальних знаків. Подає установлені сигнали про проведення підривних робіт, монтує підривну мережу, перевіряє її справність, перевіряє опір електричної мережі. Визначає придатність вибухових матеріалів до використання, знищує непридатні. Проводить огляд місця після підривних робіт, ліквідацію невибухлих зарядів. Проводить полігонні випробування вибухових матеріалів, обліковує їх витрати і підтверджує їх, здає залишки на склад. Веде журнал підривних робіт. На геофізичних роботах - виготовляє електрозапали для перфорації та торпедування свердловин. Перевіряє справність, підготовку до заряджання, заряджання і розряджання вогнепальної апаратури.

Повинен знати: властивості вибухових речовин і засоби підривання; правила безпечного ведення підривних робіт; будову пневмозарядників та підривних машинок усіх типів, електровимірювальних приладів, прострілювально-підривної апаратури, ґрунтоносів, торпед; види пристроїв для монтажу підривних мереж; порядок заряджання та підривання шпурів при вогневому, електричному, електровогневому способах підривання з застосуванням детонуючого шнура; основні методи проведення підривних робіт; перфорування і торпедування свердловин; схеми з’єднання під час електропідривання; правила підключення підривних мереж до джерела струму; величину блукаючого струму; склад рудникового повітря; властивість рудникових газів, допустимий процент їх вмісту; запобіжні заходи у разі виявлення газів; способи замірювання газів у рудниковому повітрі; порядок перевірки осланцювання виробок, норми витрат, способи і правила зберігання, транспортування, випробовування і знищення вибухових матеріалів; способи і правила ліквідації невибухлих зарядів; установлену сигналізацію під час проведення підривних робіт; правила установлення загородження; властивості гірських порід; способи буріння шпурів і розміщення їх залежно від геологічних і технічних умов.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи помічником підривника не менше 2 років.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує складні підривні роботи під час проведення відкритих і підземних гірничих робіт: під час проходки та поглиблення стовбурів, похилих і підняттєвих виробок, у транспортних і гідротехнічних тунелях, під час спорудження будівель ГЕС, підземних споруд спеціального призначення, боротьби з лісовими пожежами. Монтує підривні мережі, заряджає, підриває шпури і свердловини під час масових вибухів. Виконує підривні роботи поблизу різних споруд, у пластах (стрічках) з відкритим очисним простором висотою більше 3 м, на очисних роботах жильних родовищ при заряджанні з помостів, встановлених на кріпленні. Проводить підривання роззосереджених зарядів для утворення котлованів під опори контактної мережі в скельних породах та нескельних ґрунтах. Заряджає і підриває камерні, свердловинні та котлові заряди. Заряджає і підриває шпури, свердловини, камери, накладні заряди серіями вогневим і електровогневим способами з застосуванням електродетонаторів і детонуючого шнура в умовах наявності кріплення, обладнання, механізмів, комунікацій. Перевіряє стан вентиляції, кріплення, течок грохотів, перекриттів, помостів. Виконує підривні роботи методом «контурного підривання». Монтує електропідривну і дублювальну мережу із змішаним з’єднанням зарядів. Визначає небезпечну зону з сейсмічним впливом, розлітанням уламків (шматків гірничої маси) та ударної хвилі. Переробляє вибухові речовини на механізованому комплексі. Проводить механізоване зарядження свердловин, шпурів, камер зарядними і зарядно-доставними машинами, керує ними, здійснює технічне обслуговування їх.

Повинен знати: особливості проведення підривних робіт під час проходки, поглиблення стовбурів, похилих і підняттєвих виробок, у транспортних і гідротехнічних тунелях, під час спорудження будівель ГЕС та підземних споруд спеціального призначення, виконання масових вибухів та при веденні інших складних відкритих гірничих робіт; порядок дублювання підривної мережі; схеми монтажу і порядок розрахунку складних мереж; порядок розрахунку зони, небезпечної за сейсмічним впливом, розлітанням уламків (шматків гірської породи) та ударною хвилею; будову зарядних та зарядно-доставних машин, правила їх експлуатації; методи боротьби з статичною електрикою під час пневмозарядження гранульованими вибуховими речовинами; особливості уповільненого підривання; правила вибору ефективних конструкцій зарядів і схем уповільненого відривання залежно від гірничо-геологічних умов; механізацію внутрішньоскладових вантажно-розвантажувальних і транспортних робіт у сховищах вибухових речовин другої групи; технологію, засоби автоматизації для механізованого заряджання гірничих виробок вибуховими речовинами; технологію контейнерної доставки, зберігання і розтарування вибухових речовин; будову динамореактивних систем.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією вибуховика 4 розряду не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує особливо складні підривні роботи під час будівництва унікальних споруд, урізання в діючі споруди; визначає число, розміщення і глибину шпурів, монтує електропідривну мережу. Виконує підривні роботи поблизу фундаментів унікальних будов, постійних підземних комунікацій, діючих тунелів, метрополітенів, магістральних залізниць та автомобільних доріг, ліній електропередач, газо- і нафтопроводів, мостів, що будуються. Підриває заряди на крутоспадних схилах, під час днозаглиблювальних робіт, посадки насипів на мінеральне дно, ліквідації перегородок, забивання паль, підривання криги в період льодоходу, реконструкції доменних і мартенівських цехів. Виконує підривні роботи для обвалення будов і споруд. Здійснює спорядження торпед, опускання їх у свердловини і підривання.

Повинен знати: правила ведення підривних робіт під час будівництва унікальних будов і споруд, цінних угідь, на крутоспадних схилах, поблизу магістральних залізниць та автомобільних доріг, під час забивання паль вибухом, посадки насипів на мінеральне дно та інших найскладніших роботах; правила підривання для подрібнювання металу, гарячих масивів, під час криголамних і підводних робіт, для обвалення будов і будівельних конструкцій; порядок спорядження торпед і виготовлення зарядів для торпедування свердловин.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією вибуховика 5 розряду не менше 1 року.

Примітки.

1. За наявності Єдиної книжки майстра-вибуховика професію найменувати «Майстер-вибуховик.

2. Помічники підривників, що доставляють вибухові матеріали, тарифікуються за 2 розрядом, а при одночасній участі під керівництвом підривника у виконанні комплексу робіт щодо підготовки до підривання шпурів, свердловин, мінних камер - за 3 розрядом.

3. ВИВАНТАЖУВАЧ НА ВІДВАЛАХ

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Приймає вантажні автосамоскиди на відвалах, регулює рух до місць розвантаження. Вивантажує породу, жужіль, закладний матеріал та інші відходи виробництва з транспортних засобів. Стежить за утворенням відвалу, вирівнюванням його плугом, стругом, бульдозером чи скрепером, роздільним розвантаженням кондиційних та некондиційних корисних копалин. Проводить нарощування відвалу. Здійснює очищення приймальних посудин від налиплої і намерзлої гірничої маси та інших матеріалів після розвантаження чи зливання. Проводить вибивання з ковша застиглої жужелі та «козлів». Здійснює очищення габаритів доріг від розсипаної гірничої маси, прибирання місць зливання жужелі. Бере участь в укладанні помосту під екскаватор. Стежить за безпекою маневрів автосамоскидів під час їзди їх понад брівкою відвалів і подає попереджувальні сигнали. Споруджує дренажні канавки і плотові загорожі під час роботи на промивальних приладах.. Розкайловує негабарити. Відгороджує сигналами небезпечні місця. Стежить за освітленням доріг у межах робочого місця (відвалу). Обліковує розвантажені транспортні засоби. Проводить обладнання необхідних пристроїв для розвантаження автосамоскидів. Пускає і зупиняє пересувний компресор і стежить за його роботою.

Повинен знати: правила ведення відвальних робіт і рух транспорту; конструкцію гальм, відкритих пристроїв автосамоскидів; принцип роботи компресорів; вантажність розвантажувальних автосамоскидів; профіль і напрям відвалу; схему розташування транспортних шляхів на відвалі; діючу систему сигналізації; зовнішні ознаки відмінності корисних копалин від породи; основи електрослюсарної справи.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Приймає вантажні залізничні ешелони, регулює їх рух до місць розвантаження. Вивантажує породу та інші відходи виробництва з думпкарів, вагонів, вагонеток. Стежить за утворенням відвалу. Подає сигнали про початок і кінець розвантаження залізничних ешелонів. Здійснює очищення габаритів залізничних колій від розсипаної гірничої маси. Бере участь у підбиванні, пересуванні, нарощуванні та підніманні відкотних відвальних колій, здійснює поточний ремонт залізничних колій робочої частини тупика і тримає його в належному стані. Бере участь у поставленні рухомого складу, що зійшов з рейок. Закриває і відкриває люки, борти і двері вагонів. Відгороджує сигналами небезпечні місця. Обліковує розвантажені вагони. Вмикає повітряну магістраль для перекидання думпкарів.

Повинен знати: правила ведення відвальних робіт і рух залізничного транспорту; конструкції вагонів, думпкарів, гальм, перекидних пристроїв і компресорів; вантажність розвантажувальних транспортних посудин; способи та умови розвантажування і закріплення кузовів, думпкарів; основні знання про будову залізничних колій і стрілкових переводів; схему розташування транспортних колій на відвалі; порядок нарощування і пересування рейкових колій залізничного тупика.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією вивантажника на відвалах 2 розряду не менше 1 року.

4. ГІДРОМОНІТОРНИК

Завдання та обов’язки. Керує гідромонітором під час розбирання (підрізування, обвалення), змивання, розливання, транспортування ґрунтів і гірських порід, оформлення виробки, занурювання кесонів і спускних колодязів, намивання дамб та інших земельних споруд і відвалів. Керує потоком пульпи і підтримує необхідну для неї консистенцію. Забезпечує рівномірний розлив, необхідний напрям і тиск струменя. Проводить розбирання, збирання, нарощування та укорочування водоводів і пульпопроводів. Проводить заміну насадок і приладів. Кріпить вироблений простір. Здійснює подрібнення великих шматків гірських порід і ґрунту, бутування їх у штреку і пропускання по жолобах. Відкриває і закриває засувки високонапірного стояка. Стежить за станом жолобів пульпопровідних і водовідних комунікацій, виловлює сторонні предмети. Здійснює обслуговування і профілактичний ремонт гідромоніторів.

Повинен знати: будову, конструкцію і принцип дії обслуговуваних гідромоніторів, приладів, засувок, високонапірних стояків, пульпопроводів і водопроводів; технічні характеристики гідромоніторів, правила їх розбирання, збирання, установлення і балансування; правила ведення розроблення розмивом; фізичні властивості гірських порід і ґрунтів у сухому та мокрому вигляді; класифікацію гірських порід і корисних копалин за міцністю; способи, прийоми та основні схеми розмиву і гідравлічного транспортування гірських порід і ґрунту; форми насадок і способи їх заміни; гранулометричний склад розмиваних порід; основні особливості роботи у вибої та кріплення виробок; типи і види кріплення; властивості кріпильних матеріалів; будову жолобів на акумулювальних штреках; схему пульпопроводів і водоводів на дільниці; причини неполадок у роботі гідромоніторів і способи їх усунення; електрослюсарну справу; основи гідравліки; правила експлуатації гідромоніторів; основні правила охорони навколишнього середовища.

3-й розряд

- під час розмивання, змивання та розроблення гірських порід і ґрунтів гідромоніторами продуктивністю, за максимальної насадки, до 1000 м 3/г води.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

- під час розроблення, розмивання, змивання гідравлічного транспортування гірських порід і ґрунтів гідромоніторами продуктивністю, за максимальної насадки, понад 1000 до 3000 м 3/г води.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією гідромоніторника 3 розряду не менше 1 року.

5-й розряд

- під час розроблення, розмивання, змивання гідравлічного транспортування гірських порід і ґрунтів гідромоніторами продуктивністю, за максимальної насадки, понад 3000 м 3/г води; під час розроблення і транспортування ґрунтів у пульпопідготовчих бункерах (пристроях) і занурювання кесонів та колодязів при будівництві гідротехнічних споруд незалежно від продуктивності гідромоніторів; під час розроблення, дезінтеграції та транспортування гірських порід на промивальні установки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією гідромоніторника 4 розряду не менше 1 року.

5. ГІРНИК

1-й розряд

Завдання та обов’язки. Проводить очищення вагонів, вагонеток, автошляхів і залізничних колій в кар’єрах та розрізах, відкотних колій, водостічних канав від сміття, породи, мулу. Перевіряє повноту завантаження вагонеток, вагонів та інших транспортних засобів. Обліковує видобування корисних копалин і порід. Забезпечує набір, доставку та облік проб. Оформляє акти на бракування і документи з обліку видобування корисних копалин. Переводить стрілки. Тимчасово охороняє вибухові матеріали на місці провадження підривних робіт, заряджуваних блоків, свердловин, вибухонебезпечної зони під час провадження підривних робіт у кар’єрах та інших об’єктах. Установлює загороджування та попереджувальні знаки, подає і приймає сигнали. Обмотує шланги. Проводить змащування вагонеток, машин і механізмів. Здійснює збирання відпрацьованих масел та здавання їх на регенерацію. Бере участь у підніманні вагонеток і вагонів, що зійшли з рейок, та навантаженні, розвантаженні і транспортуванні вантажів. Бере участь у приготуванні глинистих, цементних, вапняних та інших розчинів. Підбирає за комплектністю і підносить інструмент до місця роботи. Збирає затуплений буровий інструмент і доставляє його в майстерню. Під час ожеледі посипає піском автодороги в кар’єрах, прибирає пил, хлорує каналізаційні мережі та виконує інші аналогічні роботи, що не вимагають навчання. Веде облік робочого часу і чисельності працівників в шахті, видає та приймає жетони із зазначенням часу спуску і виїзду працівників під час спуску в шахту та їх виїзду.

Повинен знати: принцип роботи застосовуваних механізмів, пристроїв та інструментів, правила поводження з ними, застосовувані комплекти бурів, їх розміри, форми головок, маршрут доставляння, правила перенесення; способи укладання вантажу і стосу; порядок утримання стрілкових переводів та сигналів; назву та розміщення гірничих виробок і правила безпечного пересування по них; зовнішні ознаки відмінності корисних копалин від породи; встановлену сигналізацію; сорти і властивості мастильних матеріалів, способи їх застосування; порядок обліку виданої корисної копалини; правила ставлення вагонеток, що зійшли з рейок; ознаки класифікації корисних копалин і порід.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Проводить підкочування і відкочування вантажних і порожніх вагонеток вручну і механізмами. Керує штовхачами, лебідками, встановленими на робочому місці. Зчіплює, розчіплює вагонетки, причіплює їх до каната лебідок і електровоза та відчіплює. Встановлює і закріплює вагонетки в кліті. Надає допомогу стовбуровому щодо забезпечення правильного і безпечного навантаження та розвантаження кліті. Проводить навантаження і вивантаження матеріалів та їх доставку. Підвозить та підносить матеріали і прилади для сланцювання і білення виробок. Готує розчини. Проводить зачищення, обмивання, осланцювання, білення галерей, навантажувальних пунктів, технологічних приміщень. Виконує допоміжні роботи під час пересування рейкових колій рейкопересувачами, формуванні і розформуванні ешелонів та інших аналогічних робіт. Дезінфікує вигрібні ями. Вибирає породи і сторонні предмети із корисної копалини вручну на конвеєрах, породовідбірних стрічках, майданчиках, у вагонах, сортує корисну копалину з розби