Випуск 87 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників «Житлове та комунальне господарство населених пунктів»

Затверджено наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 17 червня 1999 р. № 144

Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства
 від 9 липня 2004 року № 132,
 від 22 листопада 2004 року № 210,
від 8 грудня 2009 року № 387,
 наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
 від 23 грудня 2010 року № 464,
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 від 14 лютого 2012 року № 56

Станом на 01.01.2007 р.

ВСТУП

Випуск 87 «Житлове та комунальне господарство населених пунктів» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП) перепрацьовано з урахуванням змін і доповнень до змісту кваліфікаційних характеристик, які виникли під впливом упровадження досягнень науки, техніки, технології, організації виробництва та праці. У Випуску враховано нові вимоги щодо розроблення кваліфікаційних характеристик і одночасно збережено наступність, традиції застосування й особливості будови відповідних розділів Випуску 69 ЕТКС та «Квалификационного справочника профессий рабочих, которым устанавливаются месячные оклады» (М., Экономика, 1990).

До змісту окремих характеристик внесено такі зміни та доповнення:

у зв’язку з введениям в експлуатацію більш сучасного продуктивного устаткування вилучено перший розряд професій «Оператор на мулових майданчиках», «Оператор на решітці», «Оператор на фільтрах», «Оператор на пісколовках та жироловках»; введено четверті розряди професій «Коагулянник», «Оператор на мулових майданчиках», «Оператор на решітці», «Оператор на пісколовках та жироловках»; введено п’яті розряди професій «Оператор на аеротенках», «Оператор на фільтрах», «Оператор хлораторної установки»;

виходячи з істотних відмінностей, у складі робіт слюсарів аварійно-відновлювальних робіт, які зайняті у водопровідному, каналізаційному господарствах та обслуговуванні устаткування хлорного очищення води, введено спеціалізацію базової професії «Слюсар аварійно-відновлювальних робіт»:

«Слюсар аварійно-відновлювальних робіт (водопровідні мережі)»;

«Слюсар аварійно-відновлювальних робіт (каналізаційні мережі)»;

«Слюсар аварійно-відновлювальних робіт (устаткування хлорного очищення води)»;

виходячи з установлених підходів, уточнено професійну назву роботи — «Начальник (завідувач) хіміко-бактеріологічної лабораторії (житлове та комунальне господарство)»;

введено професійну назву роботи — «Інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідного та каналізаційного господарства»;

у зв’язку зі складністю експлуатації енергетичного устаткування та теплових мереж до базової професійної назви роботи 2143.2 «Інженер-енергетик» введено спеціалізацію:

- «Інженер-енергетик (комунальна теплоенергетика)»;

- «Інженер-енергетик (теплотехніка житлового і комунального господарства)»;

- «Інженер-енергетик (електропостачання населених пунктів)».

Цей Випуск доповнено кваліфікаційними характеристиками професій працівників бюро технічної інвентаризації:

- «Інженер з інвентаризації нерухомого майна»;

- «Технік з інвентаризації нерухомого майна»;

- «Вимірювач об’єктів нерухомого майна», а також:

- «Консьєрж», яку затверджено начальником головного управління Державної служби охорони при МВС України в жовтні 2001 року;

- «Кондуктор громадського транспорту», яку затверджено Заступником Голови Комітету України з питань житлово-комунального господарства від 22 березня 2004 року, за погодженням кваліфікаційних характеристик з Міністерством праці та соціальної політики України.

Проведено упорядкування професійних назв робіт за розділами Класифікатора професій ДК 003:2005.

Згідно із Законом України «Про освіту» та відповідно до вимог Класифікатора професій ДК 003:2005 переглянуто у кваліфікаційних характеристиках розділ «Кваліфікаційні вимоги».

Кваліфікаційні характеристики професій робітників розроблено відповідно до шестирозрядної сітки кваліфікаційних розрядів.

Усі працівники, крім завдань, обов’язків та знань, які передбачено відповідними кваліфікаційними характеристиками, повинні знати та додержуватися правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, правил внутрішнього трудового розпорядку, виконувати відповідні підготовчі і завершальні роботи на початку і в кінці робочого дня (зміни).

Порядок застосування кваліфікаційних характеристик, присвоєння і підвищення розрядів, внесення змін і доповнень викладено в «Загальних положеннях Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників», які затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. № 336, що вміщено у Випуску 1 ДКХП.

ЗАБИРАННЯ, ОЧИЩЕННЯ ТА РОЗПОДІЛЕННЯ ВОДИ ПО МЕРЕЖАХ. ЗБИРАННЯ, ВІДВЕДЕННЯ ПО МЕРЕЖАХ ТА ОБРОБЛЕННЯ РІДКИХ ВІДХОДІВ

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЕРІВНИКИ

1. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЗБУТУ
(МАРКЕТИНГ ПОСЛУГ ВОДОПРОВІДНОГО ТА КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВ)

Завдання та обов’язки. Керує роботою, пов’язаною з розрахунками з абонентами за подання питної води та за послуги каналізації. Організовує роботу контролерів. Контролює правильність застосування контролерами чинних тарифів, норм водопостачання, установлених штрафів, точність їх розрахунків з абонентами. Забезпечує заміну водомірів та виконання робіт, пов’язаних з обстеженням абонентів. Контролює своєчасне й правильне оформлення лінійно-бухгалтерських книг, рахунків. Розглядає скарги та заяви абонентів. Організовує облік роботи, яку виконують контролери, оперативний облік реалізованої води. Перевіряє та візує табелі та реєстри рахунків. Контролює складання інвентаризаційних описів. Організовує роботу з раціоналізації та винахідництва. Складає заявки на матеріали, інвентар, засоби індивідуального захисту. Контролює додержання правил технічної експлуатації обладнання та приладів, правил і норм охорони праці. Керує працівниками відділу.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо організації оперативного управління; засоби механізації оперативного обліку; водомірну техніку, технічні характеристики приладів, правила їх експлуатації; організацію обліку; можливості використання обчислювальної техніки для обліку; організацію метрологічного забезпечення; основи економіки, організації праці та управління; правила оформлення договірних відносин; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом — не менше 2 років.

2. НАЧАЛЬНИК ВОДОВОДУ

Завдання та обов’язки. Організовує виконання робіт з водопостачання згідно із встановленим планом водокористування. Контролює виконання договірних зобов’язань споживачами. Розробляє і подає пропозиції щодо поліпшення водозабезпеченості (регулювання водного режиму), забезпечує максимальне використання виробничих потужностей. Організовує ліквідацію аварій та пошкоджень на водоводі та у виробничих приміщеннях. Забезпечує стабільну роботу водоводу за графіком. Аналізує виробничу діяльність експлуатаційних дільниць з питань водокористування та гідрометрії. Контролює додержання термінів виконання заходів з обслуговування водоводу. Веде журнал дефектів, виявлених у виробничому процесі. Координує роботу дільниць, забезпечує навчання робітників та підвищення кваліфікації професіоналів, фахівців та технічних службовців. Здійснює контроль за виконанням правил технічної експлуатації, охорони праці та протипожежного захисту.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; основи водного законодавства України, правила технічної експлуатації меліоративних систем; інструкції та інші керівні документи щодо виробничої діяльності; технічний стан системи; умови водонагляду та водопостачання; склад водокористувачів; гідрометричне обладнання та прилади; методи організації оперативного обліку розподілу води, диспетчерського обслуговування; економіку та організацію виробництва, основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом — не менше 2 років.

3. НАЧАЛЬНИК ВОДОСХОВИЩА

Завдання та обов’язки. Організовує виконання виробничих завдань, утримання в справному стані та правильну технічну експлуатацію гідротехнічних споруд водосховища, усіх допоміжних пристроїв, устаткування насосної та фільтрувальної станцій. Забезпечує належний санітарний стан водосховища і території зон санітарної охорони. Контролює виконання правил технічної експлуатації споруд, забезпечує максимальне використання виробничих потужностей. Забезпечує ліквідацію аварій та пошкоджень на насосних, фільтрувальних станціях, інших гідротехнічних спорудах. Контролює виконання персоналом правил технічної експлуатації, терміни виконання завдань, ведення первинної документації, журналу виявлених дефектів виробничого процесу. Забезпечує навчання робітників, підвищення кваліфікації професіоналів, фахівців та технічних службовців. Здійснює контроль за виконанням правил охорони праці та протипожежного захисту.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; основи водного законодавства України, правила технічної експлуатації гідротехнічних споруд та меліоративних систем, інструкції та інші керівні матеріали щодо виробничої діяльності; будову та технічний стан усіх споруд водосховища; гідрометричне обладнання та прилади; основи економіки, основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом — не менше 2 років.

4. НАЧАЛЬНИК ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ ВОДОПРОВІДНОГО ТА КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА

Завдання та обов’язки. Забезпечує оптимальний режим роботи систем водопостачання, водовідведення. Координує діяльність аварійно-диспетчерської служби (АДС) водопровідного та каналізаційного господарства (ВКГ) з іншими аварійними службами міста. Вживає термінових заходів для локалізації та ліквідації аварій і пошкоджень у системі ВКГ. Розв’язує питання передислокації робочої сили, механізмів і транспорту на місця пошкоджень. Аналізує причини аварій, пошкоджень. Аналізує показники роботи системи з метою виявлення причин відхилень від заданого режиму, порушення технологічного процесу.

Розробляє заходи щодо вдосконалення аварійно-диспетчерської служби. Затверджує графіки роботи чергового персоналу АДС. Забезпечує підвищення кваліфікації персоналу АДС, упровадження нових засобів механізації та автоматизації. Здійснює постійний контроль за технічно правильною експлуатацією обладнання. Забезпечує найсприятливіші умови роботи, підвищення культури виробництва. Контролює правильність ведення документації, своєчасність складання звітів за встановленими формами. Контролює додержання працівниками АДС виробничої і трудової дисципліни, правил охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Вивчає передовий досвід у сфері оперативного управління виробництвом. Бере участь у розробленні та здійсненні планів організації виробництва, праці та управління.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня та інші керівні; методичні та нормативні матеріали щодо оперативного керування в системі водопровідно-каналізаційного господарства; правила технічної експлуатації систем водопостачання, водовідведення; технологічний процес водопідготовки, водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод; структуру підприємства, схеми водопостачання і водовідведення; виробничі потужності водопровідного та каналізаційного господарства, конструктивні особливості й технічні характеристики устаткування насосних станцій водопроводу і каналізації, режим їх роботи; засоби механізації інженерно-технічних робіт; організацію оперативного обліку виробництва; основи економіки, організації праці та управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; перспективу розвитку водопровідного та каналізаційного господарства; досягнення вітчизняної та зарубіжної науки й техніки в галузі водопостачання і водовідведення та досвід передових підприємств щодо організації аварійно-диспетчерської служби.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом — не менше 2 років.

5. НАЧАЛЬНИК (ЗАВІДУВАЧ) ЛАБОРАТОРІЇ ХМІКО-БАКТЕРІОЛОГІЧНОЇ

Завдання та обов’язки. Забезпечує виконання лабораторного контролю за якістю водопровідної води й стічних вод згідно з вимогами державних стандартів. Контролює належне ведення лабораторної документації, своєчасну підготовку та передавання інформації про результати аналізів. Забезпечує правильну експлуатацію лабораторного обладнання, виконання графіків його технічної та метрологічної перевірки, своєчасний ремонт. Організовує постачання лабораторії необхідними для роботи реактивами, живильними середовищами, матеріалами, пристроями та обладнанням. Очолює роботу з модифікації методів лабораторного аналізу, упровадження нових методик. Розглядає і робить висновки щодо раціоналізаторських пропозицій стосовно вдосконалення обладнання і методів лабораторного контролю. Сприяє підвищенню кваліфікації працівників лабораторії. Забезпечує працівникам лабораторії безпечні й здорові умови праці, додержання правил виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження органів вищого рівня; методичні та нормативні матеріали щодо діяльності лабораторії; державні стандарти, технічні умови, методики та інструкції щодо лабораторного контролю якості питної води й стічних вод; основи технології виробництва водопровідно-каналізаційного господарства; види лабораторного обладнання, принципи його роботи та правила експлуатації; досягнення вітчизняної та зарубіжної науки і техніки щодо лабораторного аналізу; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом — не менше 2 років.

6. НАЧАЛЬНИК ОЧИСНИХ СПОРУД
(ОЧИСНОЇ КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ СТАНЦІЇ)

Завдання та обов’язки. Керує згідно із чинним законодавством роботою очисної каналізаційної станції, забезпечуючи безперебійне надійне очищення побутових і промислових стічних вод до визначених відповідними нормативами кондицій. Організовує роботу та ефективну взаємодію технологічних цехів і технічних служб станції. Направляє їх діяльність на досягнення високих темпів розвитку й удосконалення технології очистки стоків, її відповідності до найкращих світових стандартів. Організовує виробничо-господарську діяльність на основі застосування методів наукового планування, нормативів матеріальних, фінансових та трудових витрат, економного витрачання усіх видів ресурсів. Вживає заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами. Здійснює заходи щодо соціального розвитку колективу підприємства. Забезпечує розроблення, укладання та виконання договорів. Здійснює роботу для зміцнення трудової та виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників. Розв’язує всі питання у межах наданих йому прав і доручає виконання окремих виробничо-господарських функцій іншим посадовим особам: заступнику начальника, керівникам виробничих підрозділів. Забезпечує додержання правил охорони праці, контроль за впровадженням заходів щодо охорони праці. Контролює ведення обліку та звітності. Виступає від імені підприємства, репрезентує його у всіх установах та організаціях. Розпоряджається згідно із законом майном і коштами підприємства. Забезпечує додержання законності в діяльності підприємства та активне використання правових засобів для вдосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні та нормативні матеріали щодо водопровідно-каналізаційного господарства; технологію очищення промислових і побутових стічних вод; технічні характеристики та конструктивні особливості споруд очисної станції каналізації; режими роботи устаткування, правила його експлуатації; перспективи технічного, економічного і соціального розвитку галузі та підприємства; порядок розроблення та затвердження планів виробничо-господарської діяльності; методи господарювання й управління підприємством; порядок укладання та виконання договорів; досягнення вітчизняної науки і техніки в галузі каналізаційного господарства; досвід передових підприємств; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; законодавчі акти щодо охорони навколишнього середовища; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом — не менше 2 років.

7. НАЧАЛЬНИК РАЙОНУ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВОДОПРОВІДНИХ ТА КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

Завдання та обов’язки. Організовує виробничо-господарську діяльність, спрямовану на здійснення надійної експлуатації мереж району для безперебійного водопостачання (водовідведення) споживачів, розміщених у межах району. Проводить роботу щодо запобігання аваріям і пошкодженням на мережах, а в разі виникнення — організовує їх усунення в можливо стислі терміни. Керує розслідуванням аварій на мережах, аналізує їх причини. Вживає заходів щодо вдосконалення організації виробництва, упровадження новітніх технологій та обладнання. Забезпечує нагляд за станом і збереженістю мереж, споруд, пристроїв та обладнання на них. Керує раціоналізаторською роботою в районі. Забезпечує контроль за додержанням працівниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Забезпечує ведення необхідної технічної документації та звітності, додержання виробничої, технологічної і трудової дисципліни. Сприяє підвищенню технічних знань експлуатаційного персоналу. Бере участь у технічному нагляді за будівництвом водопровідних мереж, споруд та обладнання на них, за перекладанням амортизованих мереж. Бере участь у погодженні проектної документації на будівництво зовнішніх мереж району. Подає пропозиції щодо видачі технічних умов на будівництво в районі об’єктів водопостачання (водовідведення) і контролює їх виконання.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо організації експлуатаційної діяльності у водопровідному та каналізаційному господарстві; структуру підприємства, схему водопостачання (водовідведення) району; зони роботи насосних станцій; правила технічної експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених пунктів; правила користування комунальним водопроводом; будівельні норми і правила та державні стандарти щодо водопровідного та каналізаційного господарства; основи економіки та організації виробництва; основи трудового законодавства; порядок складання звітності, правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом — не менше 2 років.

8. НАЧАЛЬНИК СТАНЦІЇ НАСОСНОЇ

Завдання та обов’язки. Забезпечує безперебійну роботу насосної станції для перекачування стічних вод. Організовує правильну технічну експлуатацію і ремонт механізмів та обладнання насосної станції. Складає графік планово-запобіжних ремонтів і забезпечує їх виконання. Складає заявки на запасні частини, комплектуючі вироби, мастильні матеріали, контролює їх використання. Керує роботами з локалізації аварій. Аналізує причини виникнення аварійних ситуацій, вживає заходів для їх запобігання. Забезпечує навчання та інструктаж персоналу, зайнятого обслуговуванням і ремонтом обладнання та механізмів. Упроваджує прогресивні методи праці, удосконалює технології обслуговування устаткування та механізмів. Вживає заходів щодо охорони праці. Контролює додержання черговим експлуатаційним персоналом правил технічної експлуатації обладнання, правил і норм охорони праці, ведення установленої документації. Здійснює паспортизацію та облік механізмів та обладнання насосної станції. Розробляє і вживає заходів для підготовки обладнання і механізмів до роботи в зимовий період. Організовує впровадження нових видів обладнання та механізмів, модернізацію діючих. Складає дефектні акти на поточний і капітальний ремонти обладнання насосної станції.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші матеріали щодо каналізаційного господарства; виробничі потужності насосної станції; технічні характеристики і стан насосів та іншого устаткування; схему напірних трубопроводів; методи локалізації та ліквідації аварійних ситуацій на насосній станції; правила технічної експлуатації устаткування насосної станції; правила ведення документації; методи обліку; основи економіки, організації праці та управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та стаж роботи за професійним спрямуванням — не менше 1 року.

ПРОФЕСІОНАЛИ

1. ІНЖЕНЕР З ЕКСПЛУАТАЦІЇ СПОРУД ТА УСТАТКУВАННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА

Завдання та обов’язки. Виконує роботи із забезпечення безперебійного функціонування водопровідних та каналізаційних мереж, споруд та їх устаткування. Розробляє річні, квартальні, місячні плани різних видів ремонтів мереж, споруд, устаткування, а також інших основних фондів водопровідно-каналізаційного господарства (ВКГ). Забезпечує своєчасне виконання планово-запобіжних ремонтів, затверджених графіків профілактичних робіт. Складає необхідну документацію щодо капітального та поточного ремонтів основних фондів і контролює списання матеріалів. Складає заявки та специфікації на матеріали, інструмент, запасні частини для устаткування, контролює правильність їх використання. Бере участь у перевірці технічного стану споруд, якості ремонтних робіт. Аналізує причини аварій і пошкоджень на об’єктах ВКГ та розробляє заходи щодо їх запобігання. Здійснює облік та паспортизацію об’єктів ВКГ, вносить зміни в документацію після їх ремонту. Веде відповідну документацію з інвентаризації основних засобів виробництва. Надає практичну допомогу раціоналізаторам та винахідникам під час упровадження їх пропозицій. Контролює додержання правил і норм охорони праці, веде відповідну документацію. Здійснює контроль за своєчасною атестацією працівників, що обслуговують об’єкти підвищеної небезпеки. Бере участь у розслідуванні причин травматизму і розробляє заходи щодо його запобігання.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші матеріали щодо ВКГ; структуру підприємства; схеми водопостачання, водовідведення, зони роботи насосних станцій; правила технічної експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених пунктів; правила безпечного ведення робіт під час експлуатації системи водопостачання і водовідведення населених пунктів; правила користування комунальним водопроводом і каналізацією; будівельні норми і правила та державні стандарти на споруди водопроводу і каналізації, питну воду, вимоги до очищення стічних вод; типові норми часу на ремонт і утримання об’єктів ВКГ; основи економіки, організації праці та організації виробництва; правила обліку; методи розроблення планів (графіків) роботи та порядок звітності про їх виконання; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідно-каналізаційного господарства: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з експлуатації споруд та устаткування водопровідно-каналізаційного господарства I категорії — не менше 2 років.

Інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідно-каналізаційного господарства I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією інженера з експлуатації споруд та устаткування водопровідно-каналізаційного господарства II категорії — не менше 2 років.

Інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідно-каналізаційного господарства II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з експлуатації споруд та устаткування водопровідно-каналізаційного господарства — не менше 1 року.

Інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідно-каналізаційного господарства: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

2. ІНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ З ОЧИЩЕННЯ ВОДИ (ПО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ВОДИ: ДЖЕРЕЛА ВОДОПОСТАЧАННЯ, ПО ЕТАПАХ ОЧИСТКИ ТА ПИТНОЇ ВОДИ, РЕАГЕНТІВ, ФІЛЬТРУЮЧИХ МАТЕРІАЛІВ)

Завдання та обов’язки

 Веде аналітичний хімічний контроль якості води згідно прийнятих державних та міжнародних стандартів. Впроваджує в роботу нові та чинні нормативні документи по контролю якості води: джерела водопостачання, по етапах очистки на очисних спорудах питної води; реагентів, які застосовуються для очистки води. Впроваджує в роботу нові прилади та методики, які забезпечують контроль якості питної води згідно встановлених нормативів. Організовує та проводить внутрішній контроль проведення аналітичного хімічного дослідження якості води, реагентів та стічних вод. Проводить лабораторні дослідження нових реагентів та режимів обробки води шляхом моделювання роботи очисних споруд, з метою виявлення їх ефективності по покращенню якості питної води. Організовує і здійснює необхідний облік і звітність про виконану роботу. Систематично вивчає вітчизняні, зарубіжні науково-технічні досягнення та передовий досвід у галузі водопідготовки та контролю якості води, реагентів, стічних вод.

Повинен знати:

Технологію водопідготовки, основи неорганічної та органічної хімії, лабораторне обладнання, прилади і правила їх експлуатації, Державні стандарти, технічні вимоги, положення, інструкції та інші керівні матеріали щодо очистки та контролю якості питної води; вітчизняні і зарубіжні науково-технічні досягнення і передовий досвід в галузі виробництва і контролю; організацію лабораторного контролю виробництва; основи трудового законодавства; правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги

Провідний інженер-технолог з очищення води (по контролю якості води: джерела водопостачання, по етапах очистки та питної води, реагентів, фільтруючих матеріалів): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-технолога з очищення води (по контролю якості води: джерела водопостачання, по етапах очистки та питної води, реагентів, фільтруючих матеріалів) I категорії не менше 2 років.

Інженер-технолог з очищення води (по контролю якості води: джерела водопостачання, по етапах очистки та питної води, реагентів, фільтруючих матеріалів) I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для магістра — без вимог до стажу роботи, для спеціаліста — стаж роботи за професією інженера-технолога з очищення води (по контролю якості води: джерела водопостачання, по етапах очистки та питної води, реагентів, фільтруючих матеріалів) II категорії — не менше 2 років, для бакалавра — не менше 3 років.

Інженер-технолог з очищення води (по контролю якості води: джерела водопостачання, по етапах очистки та питної води, реагентів, фільтруючих матеріалів) II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для спеціаліста — без вимог до стажу роботи, для бакалавра — стаж роботи за професією інженера-технолога з очищення води (по контролю якості води: джерела водопостачання, по етапах очистки та питної води, реагентів, фільтруючих матеріалів) не менше 2 років.

Інженер-технолог з очищення води (по контролю якості води: джерела водопостачання, по етапах очистки та питної води, реагентів, фільтруючих матеріалів): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

(розділ доповнено кваліфікаційною характеристикою згідно з наказом Міністерства
 з питань житлово-комунального господарства України від 08.12.2009 р. № 387)

Базова професія бактеріолог

1. БАКТЕРІОЛОГ (ПО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ВОДИ: ДЖЕРЕЛА ВОДОПОСТАЧАННЯ, ПО ЕТАПАХ ОЧИСТКИ НА ВОДООЧИСНІЙ СТАНЦІЇ, ПИТНІЙ ВОДІ, ОСАДАХ) 

Завдання та обов’язки

Проводить мікробіологічний контроль якості води згідно прийнятих Державних та міжнародних стандартів. Впроваджує в роботу нові та чинні нормативні документи по контролю якості води: джерела водопостачання, по етапах очистки на очисних спорудах питної води; осадах. Впроваджує в роботу нові прилади та методики, які забезпечують контроль якості питної води згідно встановлених нормативів. Організовує та проводить внутрішній контроль санітарно-мікробіологічного дослідження якості води та стічних вод. Контролює санітарний стан повітря, апаратури і виробничих приміщень. Організовує і здійснює правильне і своєчасне виготовлення, контроль і зберігання живильних середовищ. Контролює режим стерилізації, правильність записів і ведення робочих журналів. Організовує і здійснює необхідний облік і звітність про виконану роботу. Систематично вивчає вітчизняні, зарубіжні науково-технічні досягнення та передовий досвід у галузі мікробіологічного контролю якості води, стічних вод та технології водопідготовки.

Повинен знати:

Санітарну мікробіологію; методи контролю мікробіологічних показників; технологію водопідготовки; лабораторне обладнання, прилади і правила їх експлуатації, Державні стандарти, технічні вимоги, положення, інструкції та інші керівні матеріали щодо очистки та контролю якості питної води; вітчизняні і зарубіжні науково-технічні досягнення і передовий досвід в галузі виробництва і контролю; організацію лабораторного контролю виробництва, основи трудового законодавства, правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги

Провідний бактеріолог (по контролю якості води: джерела водопостачання, по етапах очистки та питної води, осадах): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бактеріолога (по контролю якості води: джерела водопостачання, по етапах очистки та питної води, осадах) I категорії не менше 2 років.

Бактеріолог I категорії (по контролю якості води: джерела водопостачання, по етапах очистки та питної води, осадах): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для магістра — без вимог до стажу роботи, для спеціаліста — стаж роботи за професією бактеріолога (по контролю якості води: джерела водопостачання, по етапах очистки та питної води, осадах) II категорії не менше 2 років, для бакалавра — не менше 3 років.

Бактеріолог II категорії (по контролю якості води: джерела водопостачання, по етапах очистки та питної води, осадах): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для спеціаліста — без вимог до стажу роботи, для бакалавра — стаж роботи за професією бактеріолога (по контролю якості води: джерела водопостачання, по етапах очистки та питної води, осадах) не менше 2 років.

Бактеріолог (по контролю якості води: джерела водопостачання, по етапах очистки та питної води, осадах): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

(розділ доповнено кваліфікаційною характеристикою згідно з наказом Міністерства
 з питань житлово-комунального господарства України від 08.12.2009 р. № 387)

Базова професія гідробіолог

1. ГІДРОБІОЛОГ (ПО КОНТРОЛЮ МІКРОФЛОРИ ТА МІКРОФАУНИ ВОДИ: ДЖЕРЕЛА ВОДОПОСТАЧАННЯ, ПО ЕТАПАХ ОЧИСТКИ НА ВОДООЧИСНІЙ СТАНЦІЇ, ПИТНІЙ ВОДІ) 

Завдання та обов’язки

Проводить якісний і кількісний контроль мікрофлори та мікрофауни, тобто наявності фітопланктону та зооорганізмів (далі — гідробіологічний контроль) води згідно прийнятих Державних, міжнародних стандартів та стандартів підприємства. Впроваджує в роботу нові чинні нормативні документи по гідробіологічному контролю якості води: джерела водопостачання, по етапах очистки на очисних спорудах питної води, осадах; фільтруючих матеріалах. Впроваджує в роботу нові прилади та методики, які забезпечують контроль якості питної води згідно встановлених нормативів. Організує та проводить внутрішній контроль гідробіологічного дослідження якості води. Контролює правильність записів і ведення робочих журналів. Організовує і здійснює необхідний облік і звітність про виконану роботу. Систематично вивчає вітчизняні, зарубіжні науково-технічні досягнення та передовий досвід у галузі гідробіологічного контролю якості води та технології водопідготовки.

Повинен знати:

Санітарну гідробіологію, методи контролю гідробіологічних показників; технологію водопідготовки; лабораторне обладнання, прилади і правила їх експлуатації, Державні та міжнародні стандарти, стандарти підприємства; технічні вимоги, положення, інструкції та інші керівні матеріали щодо очистки та контролю якості питної води; вітчизняні і зарубіжні науково-технічні досягнення і передовий досвід в галузі виробництва і контролю; організацію лабораторного виробництва, основи трудового законодавства, правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги

Провідний гідробіолог (по контролю якості води: джерела водопостачання, по етапах очистки та питної води; осадах; фільтруючих матеріалах): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією гідробіолога (по контролю якості води: джерела водопостачання, по етапах очистки та питної води; осадах; фільтруючих матеріалах) I категорії не менше 2 років.

Гідробіолог I категорії (по контролю якості води: джерела водопостачання, по етапах очистки та питної води; осадах; фільтруючих матеріалах): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для магістра — без вимог до стажу роботи, для спеціаліста — стаж роботи за професією гідробіолога по контролю якості води: джерела водопостачання, по етапах очистки та питної води; осадах; фільтруючих матеріалах) II категорії не менше 2 років, для бакалавра — не менше 3 років.

Гідробіолог II категорії (по контролю якості води: джерела водопостачання, по етапах очистки та питної води; осадах; фільтруючих матеріалах): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для спеціаліста — без вимог до стажу роботи, для бакалавра — стаж роботи за професією гідробіолога по контролю якості води: джерела водопостачання, по етапах очистки та питної води; осадах; фільтруючих матеріалах) не менше 2 років.

Гідробіолог (по контролю якості води: джерела водопостачання, по етапах очистки та питної води; осадах; фільтруючих матеріалах): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

(розділ доповнено кваліфікаційною характеристикою згідно з наказом Міністерства
 з питань житлово-комунального господарства України від 08.12.2009 р. № 387)

ФАХІВЦІ

1. ДИСПЕТЧЕР АВАРІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ

Завдання та обов’язки. Оперативно керує системою водопостачання (водовідведення), забезпечуючи найбільш надійний та економний режим роботи насосного обладнання і мереж. Контролює заданий режим роботи насосних станцій та необхідний рівень тиску в мережі за відповідними параметрами. Коригує режим роботи систем водопостачання (водовідведення) відповідно до водоспоживання населеного пункту. Приймає та аналізує відомості щодо стану устаткування та режимних параметрів споруд. Здійснює оперативне коригування виконання аварійно-відновлювальних робіт на мережах. Вживає заходів щодо запобігання та ліквідації порушень технологічного процесу водопостачання і водовідведення. Забезпечує координацію роботи аварійно-відновлювальної служби з іншими комунальними службами. Підтримує оперативний зв’язок з пожежною охороною населеного пункту, направляє представників водопровідно-каналізаційного господарства до місця виникнення пожежі. Вживає заходів для забезпечення максимального подання води до місць великих пожеж.

Повинен знати: структуру підприємства, схему водопостачання (водовідведення) населеного пункту; режими роботи і технічні характеристики насосного устаткування насосних станцій; основи технології виробництва; схеми енергопостачання об’єктів водопостачання (водовідведення); зони водопостачання (водовідведення); спеціалізацію підрозділів та виробничі взаємини між ними; засоби організації та механізації аварІйно-відновлювальної служби; правила технічної експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць; правила користування комунальним водопроводом і каналізацією; основи економіки та організації виробництва; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією у водопровідному та каналізаційному господарстві — не менше 2 років.

2. ТЕХНІК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ МЕРЕЖ І СПОРУД ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА

Завдання та обов’язки. Забезпечує надійну експлуатацію водопровідних та каналізаційних мереж і споруд на них. Видає змінне нормоване завдання на виконання профілактичних робіт на мережах. Проводить інструктаж і видає наряди-допуски слюсарям на аварійно-відновлювальні роботи на мережах. Перевіряє забезпеченість аварійних бригад необхідними інструментами, матеріалами та засобами індивідуального захисту. Постійно підтримує зв’язок з бригадами слюсарів аварійно-відновлювальних робіт. Подає заявки на необхідну для виконання робіт кількість машин і механізмів. Веде облік їх роботи. Негайно повідомляє диспетчера, начальника районної мережі про виникнення пошкоджень на мережах, вживає заходів щодо їх локалізації та ліквідації. Веде в журналах та в іншій технічній документації реєстрацію нарядів, вхідних та вихідних телефонограм, облік роботи автотранспорту, виконаних (невиконаних) робіт (нарядів), часу закривання (відкривання) запірної арматури, результатів огляду важливих об’єктів, виконання графіка планово-запобіжних ремонтів. Оформляє документацію на виконання робіт, пов’язаних з розриттями (викликає працівників інженерних служб міста та інформує виконавчі органи влади про виконання таких робіт). Складає схеми відключення, переключання трубопроводів для здійснення ремонтно-експлуатаційних робіт. Забезпечує збереженість майна й устаткування підприємства з експлуатації мереж району. Контролює додержання трудової та виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен знати: структуру підприємства; схеми водопровідних мереж, насосних станцій; джерела водопостачання; зони роботи насосних станцій, зони розподілу води; місцезнаходження загазованих камер і колодязів на мережах району; правила технічної експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених пунктів; правила користування комунальним водопроводом і каналізацією; будівельні норми щодо зовнішніх мереж водопостачання і каналізації; керівні й нормативні матеріали щодо організації та нормування праці; положення про проведення планово-запобіжного ремонту на водопровідних та каналізаційних мережах і спорудах; основи економіки та організації виробництва; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Технік з експлуатації мереж і споруд водопровідно-каналізаційного господарства I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка з експлуатації мереж і споруд водопровідно-каналізаційного господарства II категорії — не менше 1 року.

Технік з експлуатації мереж і споруд водопровідно-каналізаційного господарства II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст): для бакалавра — без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста — стаж роботи за професією техніка з експлуатації мереж і споруд водопровідно-каналізаційного господарства — не менше 2 років.

Технік з експлуатації мереж і споруд водопровідно-каналізаційного господарства: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

РОБІТНИКИ

1. ВОДОРОЗДАВАЛЬНИК

1-й розряд

Завдання та обов’язки. Відпускає населенню воду з водорозбірних будок. Одержує від населення плату за воду. Знімає показання водомірів. Здійснює облік витрат води, відключає трубопроводи в разі їх пошкодження. Опалює водорозбірну будку й утеплює зовнішній трубопровід. У разі замерзання відігріває трубопровід та арматуру, обколює лід. Забезпечує чистоту в будці та на прилеглій до неї території в межах огорожі.

Повинен знати: будову устаткування водорозбірних будок; способи відігрівання трубопроводів та арматури; способи відключення води в разі пошкодження трубопроводів; правила ведення журналу і обліку витрат води; правила догляду за водоміром.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує водонапірні насоси, резервуари. Погодинно здійснює облік наявності води в баках башт або резервуарах, веде журнал наявності води. Збільшує або зменшує подання води окремим районам, а також використовує пожежний запас води за розпорядженням чергового диспетчера управління. Бере участь у роботах з очищення баків і резервуарів, наглядає за дотриманням правил їх санітарного оброблення.

Повинен знати: будову водонапірних насосів, резервуарів і камери засувок; правила і вимоги санітарного нагляду.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією водороздавальника 1 розряду — не менше 0,5 року.

2. КОАГУЛЯННИК

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує установки для приготування кількох видів реагентів (коагулянту, вапна, вугілля) під керівництвом коагулянника вищої кваліфікації. Готує робочі розчини реагентів заданої міцності. Перекачує розчин реагентів у робочі баки і подає його в дозувальні пристрої. Додержується заданої величини дози реагенту. Регулює роботу дозувальних пристроїв вручну. Експлуатує лебідки, насоси, компресори та інші механізми реаґентного господарства.

Повинен знати: правила приготування розчинів коагулянтів, вапна, вугілля; норми і дози реагентів; правила ведення змінного обліку витрат реагентів; режим роботи лебідок, насосів, компресорів та інших механізмів реаґентного господарства.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує установки для приготування кількох видів реагентів: коагулянту, вапна, вугілля та інших. Обслуговує автоматичні системи дозування, прочищає самописне перо, перемикає керування з автоматичного на ручне і навпаки; установлює прилад на нуль. Обслуговує механічні мішалки різних типів.

Повинен знати: будову технологічного обладнання і споруд реаґентного господарства і режим їх роботи; будову й призначення механізмів у реагентному господарстві.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією коагулянника 2 розряду — не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує змішувачі продуктивністю понад 400 тисяч м 3 на добу. Обслуговує установки для приготування кількох видів реагентів: коагулянту, вапна, вугілля та інші. Обслуговує установки для приготування активованої кремнекислоти та інших видів флокулянтів вітчизняного й зарубіжного виробництва. Обслуговує системи автоматичного дозування, переключає керування з автоматичного на ручне та навпаки. Регулює технологічні параметри змішувачів, камер утворення пластівців, відстійників. Контролює справність будівельних конструкцій та обладнання змішувачів.

Повинен знати: будову технологічного обладнання і споруд реагентного господарства й режим їх роботи, норми й дози реагентів; правила ведення обліку витрати реагентів.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією коагулянника 3 розряду — не менше 1 року.

3. КОНТРОЛЕР ВОДОПРОВІДНОГО ГОСПОДАРСТВА

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Контролює роботу і знімає показання водомірних лічильників усіх систем і калібрів, установлених на водопровідній мережі. Здійснює розрахунки за використану воду згідно із чинними тарифами й оформляє рахунки за установленою формою. Регулює напірні засувки вручну на водопровідних вводах, а також у колодязях. Пломбує обвідні засувки на водомірних вузлах. Визначає наявність води через несправні сантехприлади в абонентів, на вводах і на внутрішньодворових мережах. Виявляє неоформлених абонентів. Контролює додержання абонентами правил і норм користування водопроводом.

Повинен знати: будову й технічні характеристики водомірних лічильників усіх систем і калібрів, установлених на водопровідній мережі; чинні тарифи й порядок розрахунків з абонентами в разі звичайного й лімітованого водокористуванні; правила регулювання напірних засувок; складання актів про технічний стан водомірних лічильників; правила й норми охорони праці під час обслуговування водомірних вузлів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4. ОБХІДНИК ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Обходить магістральні водопроводи, колектори на напірні каналізаційні й водопровідні трубопроводи діаметром до 300 мм, вуличні дворові мережі та оглядові колодязі. Оглядає споруди: естакади, мости, вантузні колодязі з вантузами, аварійні випуски із засувками в спеціальних колодязях. Веде журнал обходу споруд, фіксує в ньому всі виявлені недоліки. Усуває витікання та інші несправності в мережі, які не потребують виклику спеціальних бригад.

Повинен знати: схему розміщення мережі, тунелів, камер колодязів і запірної арматури на трубопроводах, розпізнавальні знаки; деталі споруд на мережі; правила й норми охорони праці під час роботи в колодязях; правила ведення журналу обходу мережі і споруд на ній.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Обходить магістральні водопроводи, колектори та напірні каналізаційні і водопровідні трубопроводи діаметром понад 300 до 700 мм. Здійснює технічний огляд мереж, колекторів, водоводів, напірних трубопроводів, естакад камер перемикання та інших споруд. Робить висновки про їх технічний стан. Складає графік обходу.

Повинен знати: будову водопровідно-каналізаційної мережі, колекторів і трубопроводів; методи обпресовування напірних трубопроводів і водоводів, вантузів, шиберів, щитових затворів, замірювальних пунктів; правила й технологію проведення ремонтних робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією обхідника водопровідно-каналізаційної мережі 2 розряду — не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Обходить магістральні водопроводи, колектори і напірні каналізаційні, водопровідні трубопроводи діаметром понад 700 мм, а також дюкери. Готує зауваження про їх технічний стан, оформляє акти протоколів та інших документів про порушення, неправильне або незаконне користування водопровідно-каналізаційними спорудами.

Повинен знати: схему водопровідно-каналізаційних мереж міста, місця розташування камер переключення, оглядові колодязі з основними засувками; правила технічної експлуатації; правила користування водопроводом, каналізацією.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією обхідника водопровідно-каналізаційної мережі 3 розряду — не менше 1 року.

5. ОЗОНАТОРНИК

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Здійснює технологічний процес озонування води за показаннями приладів і візуально за характером розряду в озонаторному котлі. Проводить регенерацію наповнювача осушувальної установки. Вмикає і регулює роботу озонаторної станції згідно із заданим режимом. Контролює концентрацію озону у воді й виробничому приміщенні станції. Визначає характер несправності окремих елементів станції.

Повинен знати: технологічну схему озонаторної станції, електричну схему енергоживлення озонаторної станції та допоміжного обладнання; принцип роботи й будову окремих елементів станції; повітродувок, блоку сушіння повітря озонаторного котла, контактного басейна запірної і регулювальної апаратури; принцип дії і правила обслуговування вимірювальних приладів; правила експлуатації і безпеки роботи в установках високої напруги.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду — не менше 1 року.

6. ОПЕРАТОР ВОДОЗАПІРНИХ СПОРУД

1-й розряд

Завдання та обов’язки. Замірює рівень води у водосховищі на заданому ординарі та регулює рівень за допомогою запірних пристроїв. Перевіряє герметичність запірних пристроїв і стежить за станом греблі й водойм. Ліквідує затори, намерзлий лід, прибирає листя, обкошує відкоси, охороняє санітарний стан системи озер, каналів, трубопроводів. Очищує фільтрувальні решітки від сміття.

Повинен знати: схему водопостачання на дільниці, яку обслуговує, призначення і принцип роботи водозапірних споруд у літній та зимовий періоди.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує запірні щити живильних каналів і трубопроводів. Замірює напір води в трубопроводах і рівень води в резервуарах. Обслуговує механізми підйому й опускання щитів вручну талями й електротельфером. Регулює подання води з річок і водойм у відстійники та виробничі магістралі. Здійснює профілактичний огляд і змазування підйомних пристроїв та запірної арматури. Наглядає за режимом води та справністю запірних пристроїв. Веде журнал робіт з обслуговування споруд. Бере участь у ремонті обладнання, яке обслуговується.

Повинен знати: режим роботи живильних каналів, напірних трубопроводів, підвідних каналів і електрообладнання; способи подання води з річок у відстійники і виробничі магістралі; схему розташування каналів і трубопроводів на дільниці, яка обслуговується; схему головної споруди, водовідводів і обладнання шлюзів; основи електротехніки й гідравліки; правила керування механізмами шлюзів.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора водозапірних споруд 1 розряду — не менше 0,5 року.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує гідротехнічні споруди й наглядає за станом рівня води в них. Укріплює шлюзи бетонними й кам’яними плитами, проводить монтаж і укладання трубопроводів, виконує інші роботи під час ремонту споруд. Керує підйомними механізмами шлюзового апарату. Перемикає механізми за вказівкою технічного керівника. Обігріває електрострумом решітки в зимовий період.

Повинен знати: схему розташування гідроспоруд; способи очищення фільтрувальних решіток; схему водопостачання району, який обслуговується; правила експлуатації механізмів і електроапаратури; технологію виконання земляних, бетонних, каменярських робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора водозапірних споруд 2 розряду — не менше 1 року.

7. ОПЕРАТОР ДИСТАНЦІЙНОГО ПУЛЬТА КЕРУВАННЯ У ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує водопровідно-каналізаційні споруди з пульта дистанційно-автоматичного керування під керівництвом оператора вищої кваліфікації. Регулює роботу агрегатів згідно із заданим режимом, веде записи показань контрольно-вимірювальних приладів.

Повинен знати: принцип дії споруд, які обслуговуються; правила й порядок оперативних перемикань.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує водопровідно-каналізаційні споруди потужністю до 30 тис. м 3 на добу з пульта дистанційно-автоматичного керування. Регулює роботу агрегатів згідно із заданим технологічним режимом. Веде записи показань контрольно-вимірювальних приладів.

Повинен знати: принцип дії споруд, які обслуговуються; правила експлуатації електроапаратури; правила і порядок оперативних перемикань; основи знань з електротехніки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора дистанційного пульта керування у водопровідно-каналізаційному господарстві 2 розряду — не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує водопровідно-каналізаційні споруди потужністю понад 300 до 500 тис. м 3 на добу з пульта дистанційно-автоматичного керування. Усуває дрібні несправності сигнальних пристроїв: клем, лампочок, контактів тощо.

Повинен знати: будову технологічного обладнання і споруд, які обслуговуються; принцип дії і значення показань контрольно-вимірювальних приладів; технологічну схему споруд; послідовність і правила оперативних перемикань; режим роботи обладнання і споруд; правила експлуатації електроапаратури.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора дистанційного пульта керування у водопровідно-каналізаційному господарстві 3 розряду — не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує водопровідно-каналізаційні споруди потужністю понад 500 тис. м 3 на добу з пульта дистанційно-автоматичного керування. Налагоджує роботу та усуває несправності окремих приладів і пристроїв. Оперативно перемикає високовольтні розподільні пристрої.

Повинен знати: будову системи дистанційно-автоматичного керування; правила й порядок оперативного регулювання роботи споруд; способи перевірки правильності роботи контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора дистанційного пульта керування у водопровідно-каналізаційному господарстві 4 розряду — не менше 1 року.

8. ОПЕРАТОР НА АЕРОТЕНКАХ

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує споруди біологічного очищення води та аеробної стабілізації надлишкового активного мулу продуктивністю до 50 тис. м 3 на добу. Дотримується заданих режимів роботи аеротенків і аеробних стабілізаторів. Керує системою повітроводів. Забезпечує безаварійну роботу споруд, агрегатів, механізмів. Бере участь у виконанні поточного й профілактичного ремонтів.

Повинен знати: призначення і принцип дії обладнання для подання повітря, підвідних комунікацій; правила експлуатації обладнання і споруд для продування і перекачування мулу.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує споруди біологічного очищення води та аеробної стабілізації надлишкового мулу продуктивністю понад 50 до 200 тис. м 3 на добу. Здійснює експлуатацію групи аеротенків та аеробних стабілізаторів і підтримує заданий режим їх роботи. Розподіляє стічну рідину та активний мул за аеротенками. Розподіляє надлишковий активний мул за стабілізаторами. Керує системою повітроводів, регулювальними механізмами. Наглядає за роботою аеротенків і аеробних стабілізаторів. Регулює подання повітря та активного мулу. Виконує поточний і профілактичний ремонти споруд.

Повинен знати: будову аеротенків і аеробних стабілізаторів, їх комунікації, шляхи проходження стічної рідини, активного мулу, надлишкового активного мулу по спорудах; будову й призначення регулювальних механізмів та мулопроводів; правила виконання ремонтних робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора на аеротенках 2 розряду — не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує комплекс споруд біологічного очищення води та аеробної стабілізації надлишкового мулу продуктивністю понад 200 до 500 тис. м 3 на добу. Координує роботу споруд. Визначає технологічний режим очищення води та аеробної стабілізації надлишкового активного мулу. Веде журнал обліку роботи усіх споруд і механізмів.

Повинен знати: технологічний процес очищення стічних вод і аеробної стабілізації надлишкового активного мулу; схему підземних комунікацій, колодязів, камер, дюкерів; способи усунення засмічень.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора на аеротенках 3 розряду — не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує комплекс споруд біологічного очищення та аеробної стабілізації продуктивністю понад 500 тис. м 3 на добу. Координує роботу споруд і керує операторами нижчої кваліфікації. Регулює навантаження стічними водами, циркуляційним активним мулом, витратою повітря на окремі споруди за даними хімічного аналізу й показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Визначає режим очищення води та аеробного оброблення активного мулу. Обслуговує і здійснює поточний ремонт технологічних трубопроводів і арматури, установлених в колодязях. Виконує поточний і профілактичний ремонти споруд і обладнання. Веде журнал обліку роботи споруд та обладнання.

Повинен знати: технологічний процес очищення стічних вод та аеробної стабілізації активного мулу, основні параметри, що характеризують процес очищення; схему підземних комунікацій колодязів, камер і арматури в них; способи ліквідації несправностей; схему роботи пульта керування технологічним процесом.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора на аеротенках 4 розряду — не менше 1 року.

9. ОПЕРАТОР НА БІОФІЛЬТРАХ

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує секції біофільтрів і наглядає за рівномірним розподілом води по їх поверхні. Очищує розподільні пристрої: спринклерні та реактивні зрошувачі. Налагоджує і заряджає дозувальні пристрої, забезпечує чергування періодів заряджання фільтрів. Перевіряє подання повітря у фільтр. Ліквідує (у разі потреби) запливання поверхонь фільтрів. Здійснює штикування фільтрувального шару: щебеню, доменного шлаку. Веде журнал експлуатації споруд.

Повинен знати; призначення і принцип дії біофільтрів; процес очищення води на біофільтрах; допустимі розміри гранул щебінки й доменного шлаку для фільтрувального шару; періоди заряджання фільтрів; правила ведення журналу експлуатації споруд.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

10. ОПЕРАТОР НА ВІДСТІЙНИКАХ

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує агрегати потужністю до 50 тис. м 3 на добу. Випускає осад з відстійників і наглядає за його якістю. Утримує в чистоті споруди й механічне обладнання відповідно до правил санітарії та гігієни. Змінює режим роботи споруд залежно від надходження стічної рідини. Бере участь у поточному і профілактичному ремонтах споруд, які обслуговуються.

Повинен знати: призначення і принцип дії очисних споруд і механічного обладнання; режим роботи скребків для видалення мулу, мулососів при різних навантаженнях; строки профілактичного ремонту механічного обладнання і очищення водозбірних лотків.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує агрегати потужністю понад 50 до 200 тис. м 3 на добу. Здійснює пуск і зупинку механізмів. Випускає осад з відстійників і ретулює тривалість випускання. Підтримує заданий режим роботи відстійників, регулює подання з них води. Перешкоджає попаданню в стік плаваючих предметів після первинних відстійників, накопиченню осаду у відстійниках вище установленого рівня. Ліквідує засмічення трубопроводів. Здійснює поточний ремонт механічного обладнання.

Повинен знати: будову скребків для видалення мулу, мулососів, принцип їх роботи; гідравлічний режим очисних споруд і принцип їх роботи; будову й методи експлуатації контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора на відстійниках 2 розряду — не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує агрегати потужністю понад 200 тис. м 3 на добу. Здійснює профілактичний ремонт споруд і механізмів. Веде облік роботи механізмів, агрегатів і споруд механічного очищення. Визначає технологічний режим для пульта автоматичного керування.

Повинен знати: схему підземних комунікацій: колодязів, камер, дюкерів, захисні пристрої; мірні пристрої; способи ліквідації засмічень; способи налагодження механізмів: відстійників, насосів і гідроелеваторів; основи електротехніки і слюсарної справи.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора на відстійниках 3 розряду — не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує агрегати потужністю від 500 тис. м 3 на добу і вище. Координує роботу споруд і керує операторами нижчих розрядів. Здійснює капітальний ремонт механізмів, агрегатів і споруд механічного очищення.

Повинен знати: основи технології і принципи механічного очищення стічних вод; правила й технологію виконання ремонтних робіт; схему роботи пульта керування технологічним процесом.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора на відстійниках 4 розряду — не менше 1 року.

11. ОПЕРАТОР НА ЕМШЕРАХ

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує двоярусні відстійники (емшери). Напускає рідину на емшер і випускає її. Випускає «спілий» мул. Стежить за ходом бродіння осаду. Регулярно очищує відстійні жолоби і щілини від крупних фракцій сміття. Ліквідує кірки. Виявляє відхилення від заданого режиму бродіння й усуває їх. Промірює осад і бере проби. Бере участь у ремонті споруд.

Повинен знати: будову очисних споруд і технологію очищення стічної рідини, будову механізмів споруди й строки профілактичного ремонту.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

12. ОПЕРАТОР НА МЕТАНТЕНКАХ

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує агрегати потужністю до 100 тис. м 3 на добу. Завантажує сирий осад і активний мул. Стежить за рівнем осаду й температурою в метантенках та регулює подання пари. Підтримує постійний тиск газу в підкупольному просторі й газовій мережі. Бере участь у роботах з профілактичного та поточного ремонтів споруд і механізмів під керівництвом оператора вищої кваліфікації.

Повинен знати: призначення і принцип роботи метантенків; схеми підвідних комунікацій; температурний режим роботи й прилади контролю тиску пари, рівня осаду та температури.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує агрегати потужністю понад 100 до 200 тис. м 3 на добу. Розподіляє осад, забезпечує відбір збродженого осаду з групи метантенків. Контролює роботу перемішувальних пристроїв: ежекторів, механічних мішалок, гідроелеваторів. Вивантажує осад і активний мул, підтримує заданий режим роботи метантенків. Бере участь у проведенні профілактичного й поточного ремонтів.

Повинен знати: будову метантенків з усіма комунікаціями, правила експлуатації газових мереж і арматури, будову і принцип роботи гідроелеваторів, механічних мішалок і ежекторів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора на метантенках 2 розряду — не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує агрегати потужністю понад 200 до 500 тис. м 3 на добу. Координує роботу комплексу споруд метантенків: дозувальних камер, газорозподільних пристроїв, насосних станцій для перекачування сирого й збродженого осаду й газореґуляторних станцій. Установлює пульт керування на заданий технологічний режим. Веде журнал роботи всього комплексу механізмів і технологічних приладів. Здійснює профілактичний і поточний ремонти механізмів і споруд.

Повинен знати: схему підземних комунікацій: трубопроводів, дюкерів, колодязів, камер; способи ліквідації засмічень; принцип знезараження осаду; правила розміщення газових мереж, газореґуляторних станцій і ексгаустерних приміщень з їх обладнанням, скидних і запобіжних газових пристроїв, конденсатозбірників; основи електротехніки, хімії, мікробіології.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора на метантенках 3 розряду — не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує агрегати потужністю понад 500 тис. м 3 на добу. Установлює технологічний режим. Керує різними механізмами й агрегатами споруд, включаючи насосні станції для перекачування осаду. Керує операторами нижчих розрядів під час здійснення профілактичного та поточного ремонтів механізмів і споруд.

Повинен знати: технологічний процес роботи споруд, що обслуговуються; правила й технологію виконання ремонтних робіт, принцип і правила дистанційного керування технологічним процесом.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора на метантенках 4 розряду — не менше 1 року.

13. ОПЕРАТОР НА МУЛОВИХ МАЙДАНЧИКАХ

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує споруди потужністю до 200 тис. м 3 на добу. Обходить мулові майданчики або мулові ставки для нагляду за рівномірним розподілом осаду по каскадах мулових майданчиків. Видаляє з карт надмулову воду. Прочищає відвідні канали дренажної мережі від замулення, виполює влітку бур’яни на земляних валах майданчиків, усуває намерзлий лід зимою. Бере участь у профілактичному ремонті комунікацій.

Повинен знати: призначення і принцип роботи мулових майданчиків; способи природного сушіння осаду; пристрої та інструменти, що застосовуються для очищання майданчиків і розвідних каналів; правила виконання ремонтних робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує споруди потужністю від 200 до 500 тис. м 3 на добу. Обходить мулові майданчики або мулові ставки для нагляду за рівномірним розподілом осаду по всій робочій площі. Видаляє з карт надмулову й підмулову воду. Наглядає за справністю дренажної мережі і колодязів, прочищає їх у разі засмічення. За допомогою механізмів прибирає висохлий мул і транспортує його, реєструючи параметри мулу в журналі. Підтримує задані навантаження на майданчики. Виконує поточний і профілактичний ремонти комунікацій.

Повинен знати: будову і призначення споруд природного сушіння осаду на мулових майданчиках; схему трубопроводів, порядок їх перемикання; механізми для прибирання; правила ведення ремонтних робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора на мулових майданчиках 2 розряду — не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує споруди потужністю понад 500 тис. м 3 на добу. Регулює подання мулової води в насосну станцію, наглядає за роботою насосної станції, своєчасно вмикає її для відкачування мулової води. Реґулює подання мулу на мулові майданчики з метою рівномірного заповнення карт, не перевищуючи норм заповнення. Виконує необхідні ремонтні роботи на дренажних каналах після механізованого прибирання збезводненого мулу. Виконує профілактичний і поточний ремонти на спорудах мулових майданчиків. Керує роботою операторів нижчих розрядів.

Повинен знати: схему трубопроводів, камер і колодязів, порядок їх перемикання; послідовність роботи насосного обладнання; механізми для прибирання мулу і його транспортування.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора на мулових майданчиках 3 розряду — не менше 1 року.

14. ОПЕРАТОР НА ПІСКОЛОВКАХ ТА ЖИРОЛОВКАХ

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує пісколовки та жироловки потужністю до 200 тис. м 3 на добу. Здійснює пуск і зупинку механізмів для видалення піску. Наглядає за перекачуванням піску на піскові майданчики і регулює положення затворів на пристроях для видалення освітлювальної води з майданчиків. Заміряє кількість піску, що вивантажується; відбирає середню пробу. Ліквідує засмічення трубопроводів і гідроелеватора. Бере участь у виконанні профілактичного і поточного ремонтів обладнання пісколовок та жироловок.

Повинен знати: призначення і принцип роботи очисних споруд, які обслуговуються; комунікації трубопроводів і лотків; правила виконання поточного і профілактичного ремонтів пісколовок та жироловок.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує пісколовки та жироловки потужністю понад 200 до 500 тис. м 3 на добу. Наглядає за кількістю піску в пісколовках і визначає тривалість відкачування піску. Обслуговує гідроелеватори, пісколовки і веде облік роботи згідно з показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Виконує профілактичний і поточний ремонти обладнання.

Повинен знати: будову пісколовок, гідроелеваторів, піскових майданчиків, правила виконання поточного й профілактичного ремонтів обладнання, комунікацій трубопроводів; технологію очищення стічних вод.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора на пісколовках та жироловках 2 розряду — не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує пісколовки та жироловки потужністю понад 500 тис. м 3 на добу. Установлює режими роботи пісколовок, подання води, повітря, відкачування піскової пульпи. Обслуговує насосні установки, гідроелеватори, високонапірні насоси, механізми для переміщення піску, піскопроводи та арматуру в колодязях. Ліквідує засмічення гідроелеваторів і піскопроводів. Веде журнали обліку роботи споруд і обладнання згідно з показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Виконує профілактичний і поточний ремонти обладнання і керує роботою операторів нижчих розрядів.

Повинен знати: будову й принцип роботи різних систем пісколовок, гідроелеваторів, механізмів для переміщення піску, контрольно-вимірювальних приладів; схему технологічних трубопроводів і арматури на них; способи ліквідації засмічень піскопроводів і гідроелеваторів.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора на пісколовках та жироловках 3 розряду — не менше 1 року.

15. ОПЕРАТОР НА РЕШІТЦІ

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує споруди потужністю до 50 тис. м 3 на добу. Знімає відходи з решіток вручну за допомогою грабель. Стежить за кількістю відходів для своєчасного вмикання і вимикання механізмів. Транспортує відходи до дробарки і подрібнює їх. Утримує в чистоті механізми й приміщення. Видаляє відходи, що падають з-під транспортної стрічки. Бере участь у поточному й профілактичному ремонтах механізмів.

Повинен знати: призначення і принцип роботи решітки і засувок на підвідному каналі до дробарки; основні вимоги щодо догляду за решіткою і дробаркою.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує споруди потужністю 50 — 200 тис. м 3 на добу. Стежить за складом відходів, які надходять, не допускає накопичення відходів на стрічці транспортера шаром понад 5 см. Обслуговує механічні граблі, дробарки, електродвигуни та інші механізми. Додержується технологічного процесу. Своєчасно змазує усі рухомі частини механізмів. Наглядає за своєчасним надходженням води до шестерень решіток.

Повинен знати: будову й принцип роботи механічних грабель, решіток, дробарок, транспортера; схему комунікацій каналів і трубопроводів; порядок пуску і зупинки механізмів.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора на решітці 2 розряду — не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує споруди потужністю понад 200 тис. м 3 на добу. Стежить за навантаженням дробарок за допомогою контрольно-вимірювальних приладів. Обслуговує комплекс механічного та електротехнічного обладнання грабельного відділення, веде журнал обліку його роботи. Наглядає за роботою вентиляційної системи. Своєчасно промиває трубопровід резервного насосного обладнання. Виймає разом з іншими операторами з грабельного відділення відходи і предмети, які не підлягають подрібненню. Щоденно оглядає решітки, механічні граблі, шибери, дробарку і транспортер, своєчасно усуває виявлені несправності. Виконує профілактичний і поточний ремонт обладнання. Керує роботою операторів нижчих розрядів.

Повинен знати: будову і принцип роботи всього комплексу механічного та електротехнічного обладнання грабельного відділення; схему підвідних і розвідних каналів; основи слюсарної справи; порядок вмикання резервного обладнання.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора на решітці 3 розряду — не менше 1 року.

16. ОПЕРАТОР НА ФІЛЬТРАХ

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує фільтри продуктивністю до 15 тис. м 3 на добу. Промиває і сортує завантажувальні матеріали. Очищає сітки й решітки, поверхні очисних споруд, каналів, камер, колодязів, видаляє продукти очищення. Виконує технологічне промивання фільтрів, контактних прояснювачів. Вимикає споруди для санітарного оброблення з наступним включенням їх у роботу. Дотримується правил санітарії і гігієни у приміщеннях і на очисних спорудах.

Повинен знати: призначення й будову основних елементів очисних споруд і комунікацій, які з’єднують їх; властивості і якість води; правила санітарного очищення і технічної експлуатації очисних споруд.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує фільтри продуктивністю від 15 до 60 м 3 на добу. Видаляє осад з відстійників без спорожнення та з прояснювачів із завислим осадом. Вимикає групи очисних споруд для профілактичного та аварійного ремонтів. Наглядає за роботою технологічного й допоміжного обладнання очисних споруд, виявляє відхилення від заданого режиму. Дотримується правил санітарії і гігієни в приміщеннях і на очисних спорудах.

Повинен знати: будову технологічного й допоміжного обладнання, правила його технічної експлуатації, режими оброблення води на спорудах.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора на фільтрах 2 розряду — не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує фільтри продуктивністю від 60 до 300 тис. м 3 на добу. Регулює і веде облік роботи технологічного та допоміжного обладнання за заданим режимом. Здійснює автоматичне регулювання роботи очисних споруд. Забезпечує якість промивання води згідно з державним стандартом. Контролює якість технологічної і санітарної обробки споруд, профілактичного та аварійного ремонтів.

Повинен знати: конструктивні особливості технологічного і допоміжного обладнання і приладів автоматичного регулювання; правила й методи автоматичного регулювання роботи очисних споруд і технологічного обладнання.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора на фільтрах 3 розряду — не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує фільтри продуктивністю вище 300 тис. м 3 на добу. Регулює різні режими роботи фільтрів. Своєчасно виводить фільтри на промивання. Забезпечує якість промивання води згідно з державним стандартом. Здійснює автоматичне регулювання роботи очисних споруд. Контролює якість технологічного і санітарного оброблення споруд, профілактичного та аварійного ремонтів. Веде облік роботи очисних споруд та іншу установлену документацію.

Повинен знати: технологічні схеми, конструктивні особливості технологічного, допоміжного обладнання і приладів автоматичного регулювання; правила й методи автоматичного регулювання роботи очисних споруд і технологічного обладнання; систему обліку роботи очисних споруд та правила ведення установленої документації.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора на фільтрах 4 розряду — не менше 1 року.

17. ОПЕРАТОР ОЧИСНИХ СПОРУД

1-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує комплекс очисних споруд потужністю до 5 тис. м 3 на добу вручну. Знімає залишки з решіток за допомогою грабель або спеціальних гачків. Наглядає за правильним навантаженням майданчика. Виконує дрібний ремонт майданчиків і розвідних лотків. Бере участь у поточному ремонті решіток під керівництвом оператора вищої кваліфікації.

Повинен знати: призначення і принцип дії мулових майданчиків, решіток і запірних пристроїв, інструменти й пристрої, що застосовуються під час очищення майданчиків і розвідних лотків; основні вимоги щодо догляду за решітками.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує комплекс очисних споруд потужністю до 5 тис. м 3 на добу за допомогою механізмів. Випускає осад з відстійників. Регулює режим роботи споруд залежно від надходження стічної рідини. Розподіляє воду по поверхні секцій біофільтрів. Очищає розподільні пристрої. Налагоджує і заряджає дозувальні пристрої, стежить за чергуванням періодів. Наглядає за поданням повітря у фільтр. Ліквідує запливання поверх фільтрів; штикує фільтрувальний шар. Обслуговує майданчики й ставки. Наглядає за правильним розподілом осаду по каскадах мулових майданчиків. Прочищає відвідні канали, дренажі від замулювання. Виполює влітку бур’яни, а зимою ліквідує намерзання льоду. Завантажує сирий осад і активний мул. Наглядає за рівнем осаду і температурою у метантенках. Підтримує постійний тиск газу в підкупольному просторі та в газовій мережі. Виконує профілактичний і поточний ремонти споруд і механізмів під керівництвом оператора вищої кваліфікації.

Повинен знати: будову очисних споруд, режим їх роботи; схему каналів і трубопроводів; терміни профілактичних ремонтів обладнання та очищання водозбірних лотків; будову дозувальних пристроїв; системи підвідних і відвідних комунікацій, електронасосів, обладнання для продування і перекачування мулу; технологію очищення води на біофільтрах; фракцію застосовуваного фільтрувального шару, чергування періодів заряджання фільтрів; ведення журналу робіт на біофільтрах; способи природного сушіння осаду стічних вод; будову й призначення споруд природного сушіння.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора очисних споруд 1 розряду — не менше 0,5 року.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує комплекс очисних споруд потужністю понад 5 тис. м 3 на добу. Здійснює пуск і зупинку механізмів для видалення піску, наглядає за кількістю піску в пісколовках, проводить заміри і відбирає проби, ліквідує засмічення трубопроводів і гідроелеваторів. Спускає осад з відстійників, самостійно регулює подання на них води. Запобігає накопиченню осаду вище установленого рівня. Самостійно здійснює експлуатацію секцій біофільтрів. Розподіляє стічну рідину. Розподіляє осад і забезпечує відбір газу з групи метантенків. Контролює роботу перемішувальних пристроїв. Вивантажує осад і активний мул. Виконує профілактичний та поточний ремонти.

Повинен знати: гідравлічний режим очисних споруд; прилади контролю тиску пари, рівня осаду й температури у метантенках; правила експлуатації газових мереж; температурний режим метантенків; схему зон санітарної охорони джерел водопостачання та очисних споруд.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора очисних споруд 2 розряду — не менше 1 року.

18. ОПЕРАТОР ПОЛЮ ЗРОШУВАННЯ ТА ФІЛЬТРАЦІЇ

1-й розряд

Завдання та обов’язки. Обходить і обслуговує поля зрошування та фільтрації споруд потужністю до 30 тис. м 3 на добу. Рівномірно розподіляє стічну рідину по території ділянки. Прочищає відвідні канали, устя дренажу й земляних розвідних канав від накопичень мулу, трав, додержується заданого рівня навантаження на зрошувані ділянки. Виконує профілактичний і поточний ремонти споруд. Наглядає за справністю технічних споруд.

Повинен знати: призначення і принцип дії споруд полів зрошування і фільтрації; ґрунтовий спосіб очищення вод.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Обходить і обслуговує поля зрошування та фільтрації споруд потужністю понад 30 тис. м 3 на добу. Обслуговує за завданням агронома ділянки, зайняті гщ сільськогосподарські культури. Наглядає за станом зрошуванш ділянок і споруд. Своєчасно готує ділянки до зимового й літнього зрошування.

Повинен знати: будову споруд полів фільтрації та зрошування: розміщення полів зрошування і розподіл зрошувальної системи; основи агротехніки й біохімії.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора полів зрошування та фільтрації 1 розряду — не менше 0,5 року.

19. ОПЕРАТОР СПОРУД ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ОСАДУ

1-й розряд

Завдання та обов’язки. Змиває осад в резервуарах брандспойтом і знімає скребачками. Виконує підсобні роботи під час ремонту водопровідних засувок, гідрозатворів та інших запірних пристроїв.

Повинен знати: схему скидання осаду з відстійників до мулових майданчиків; правила користування брандспойтом.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує насоси для перекачування мулу і промивних вод. Відключає роботу відстійників. Виконує прості слюсарні роботи під час ремонту засувок, щитів та іншого обладнання.

Повинен знати: схему водостоків; будову горизонтальних відстійників, відстійників прояснених вод, мулових резервуарів, насосних установок для перекачування мулу й промивних вод; будову фільтрів; схему перемикання пожежно-господарських трубопроводів.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора споруд для видалення осаду 1 розряду — не менше 0,5 року.

20. ОПЕРАТОР УСТАНОВОК ДЛЯ ЗНЕВОДНЕННЯ ОСАДУ

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує установки для зневоднення осаду потужністю до 200 тис. м 3 на добу. Наглядає за змішувачами вертикальними і йоржевими, насосним обладнанням для промивання фільтрів за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Замінює і ремонтує фільтрувальну тканину. Обслуговує вакуум-насоси для відкачування фільтрів, забезпечує заданий технологічний режим їх роботи. Обслуговує механізми для транспортування зневодненого осаду. Бере участь у поточному й профілактичному ремонтах механізмів.

Повинен знати: будову механізмів і споруд, що обслуговуються; технологію зневоднення осаду, характеристики сировини і реагентів; режим роботи механізмів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує установки для зневоднення осаду потужністю понад 200 до 500 тис. м 3 на добу. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, за роботою вакуум-фільтрів, центрифуги та системою повітропроводів, мулопроводів, вакуумних ліній, трубопроводів для хімічних реагентів, насосного обладнання для промивання фільтрів і ресиверів. Готує розчин інгібованої соляної кислоти для промивання вакуум-фільтрів. Обслуговує насосні установки. Визначає вологість сировини, що надходить на вакуум-фільтри, з підрахуванням дози реагентів. Виконує поточний і середній ремонти обладнання, що обслуговується.

Повинен знати: будову вакуум-фільтрів і принцип їх роботи; способи визначення дози реагентів та їх концентрації; молекулярну вагу хімічних реагентів; правила зберігання і поводження з реагентами.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора установок для зневоднення осаду 2 розряду — не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує установки для зневоднення осаду потужністю понад 500 тис. м 3 до 1 млн. м 3 на добу. Наглядає за всіма комунікаціями, механізмами і агрегатами, насосами, відстійниками, дозаторами тощо. Усуває несправності. Виконує поточний, профілактичний ремонт споруд і механізмів. Веде журнал роботи механізмів, агрегатів і споруд для зневоднення осаду. Визначає технологічний режим оператору пульта керування.

Повинен знати: будову обладнання для механічного зневоднення осаду; принципи механічного зневоднення осаду й активного мулу стічних вод; схему технологічного процесу зневоднення осаду і основи технології суміжних очисних споруд; схему підземних комунікацій, колодязів, камер, дюкерів; способи ліквідації засмічень; основи електротехніки, хімії, мікробіології та слюсарної справи; схему роботи пульта керування технологічним процесом.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора установок для зневоднення осаду 3 розряду — не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує установки для зневоднення осаду потужністю понад 1 млн. м 3 на добу. Координує роботу обладнання і здійснює керівництво операторами нижчих розрядів. Вибирає оптимальні режими роботи обладнання. Виявляє і усуває несправності. Бере участь у виконанні ремонту обладнання.

Повинен знати: технічні характеристики, будову й принцип роботи обладнання, сигнальних і запобіжних пристроїв і агрегатів; схеми технологічного процесу зневоднення осаду й основи технології суміжних очисних споруд; схеми підземних комунікацій, місця розташування колодязів, камер, дюкерів; властивості спеціальних хімічних препаратів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора установок для зневоднення осаду 4 розряду — не менше 1 року.

21. ОПЕРАТОР УСТАНОВКИ ДЛЯ СУШІННЯ ОСАДУ

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує пристрої для механічного сушіння осаду під керівництвом оператора вищої кваліфікації. Наглядає за рівномірним і своєчасним поданням осаду в сушильні установки. Відбирає сухий осад і замінює режим роботи сушильних установок, транспортує сухий осад. Бере участь у ремонті механізмів.

Повинен знати: призначення і принцип роботи всіх механізмів, що обслуговуються; характеристику сировини, яка надходить для сушіння, і вплив вологості на технологію сушіння; строки виконання профілактичного ремонту механізмів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує пристрої для механічного сушіння осаду. Виконує профілактичний ремонт механізмів.

Повинен знати: будову й режим роботи всіх механізмів, що обслуговуються; порядок виконання профілактичного ремонту механізмів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора установки для сушіння осаду 2 розряду — не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує пристрої термічного сушіння осаду на вакуум-фільтрах. Підтримує заданий режим роботи установки шляхом регулювання подання газу, повітря, кеку; наглядає за вологістю і температурою сушіння за контрольно-вимірювальними приладами. Виконує поточний ремонт механізмів.

Повинен знати: технологію термічного сушіння осаду; схему споруд і підземних комунікацій; основи теплотехніки., електротехніки, хімії і слюсарної справи.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора установки для сушіння осаду 3 розряду — не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує пристрої термічного сушіння у барабанних сушильних печах. Визначає технологічні режими сушіння осаду. Координує роботу комплексу споруд і машин відділень механічного збезводнення і термічного сушіння осаду й керує роботою операторів нижчих розрядів. Веде журнали роботи топок, агрегатів і механізмів термічного сушіння. Виявляє і усуває несправності в роботі механізмів і обладнання.

Повинен знати: технологію процесу термічного сушіння осаду в барабанних сушильних печах; схему й принципи роботи контрольно-вимірювальних приладів і автоматики.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора установки для сушіння осаду 4 розряду — не менше 1 року.

22. ОПЕРАТОР ХЛОРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Готує у ваннах розчин хлорного вапна й гіпохлориду кальцію за рецептами лабораторій. Перевіряє придатність порожніх балонів, тобто повноту використання хлору, аміаку, сірчистого газу з балонів, утримує балони в справності (одягає ковпачки, маховики, закручує гайки тощо). Виконує дрібний поточний ремонт балонів: набиває сальники, замінює гумові шланги й трубки для подання хлору, аміаку, сірчистого газу від вагів до апарату. Зберігає балони в установленому порядку, підтримує постійну температуру в приміщенні хлораторної. Транспортує балони від видаткового складу до хлораторної і назад.

Повинен знати: властивості хлору, аміаку і сірчистого газу; рецептуру розчинів; будову балонів; правила перевезення і зберігання балонів з газом і порожніх; правила поточного ремонту балонів і гумових шлангів; правила безпеки під час роботи з хлором; засоби захисту; способи ліквідації витікань хлору з балонів і дегазації; способи надання першої допомоги в разі отруєння газом.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує обладнання хлораторних, аміачних, фтораторних установок і установок сірчистого газу. Підтримує установлені лабораторією дози хлору, сірчистого газу, фтору. Контролює постійну витрату хлору, аміаку, сірчистого газу, фтору, розподіляє ці хімічні речовини за апаратами, перемикає апарати. Наглядає за роботою обладнання, механізмів. Визначає кількість залишкового хлору, фтору й міцність розчину хлорного вапна, гіпохлориту кальцію. Знезаражує воду розчином хлорного вапна або гіпохлориту кальцію. Забезпечує безперебійну роботу обладнання хлораторних, фтораторних, аміачних установок і установок сірчистого газу. Обслуговує механічні мішалки різних типів. Замінює балони, бере участь у роботі з поточного ремонту обладнання та установок. Ліквідує витікання газів з балонів, бочок і апаратури в аварійних ситуаціях. Виконує слюсарні роботи під час ремонту обладнання, запірної арматури, фторопроводів. Веде журнал витрат хлору, фтору, аміаку й сірчистого газу.

Повинен знати: будову обладнання і механізмів для приготування розчинів хлорування води; способи ліквідації витікань газу; способи визначення концентрації розчину реагентів; будову вентиляційної системи, підйомно-транспортних механізмів; основи хімії; властивості хлору, аміаку, сірчистого газу, фтористого та кремнефтористого натрію; основи слюсарної справи.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора хлораторної установки 2 розряду — не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує автоматичну систему дозування, замінює діаграми, перемикає систему керування з автоматичного на ручне і навпаки. Виконує роботи, пов’язані із зберіганням і використанням хлору, фтору. Визначає ступінь загазованості приміщень за допомогою приладів. Користується кисневими ізолюючими приладами. Заварює поліетиленові труби, запірну арматуру з поліетилену тощо. Координує технологічний процес роботи обладнання і механізмів фтораторної установки. Обслуговує дегазаційні пристрої. Ліквідує витікання хлору в аварійних ситуаціях. Переміщує тару великої місткості за допомогою підйомно-транспортних механізмів. Бере участь у ремонті установок.

Повинен знати: будову автоматичних установок для хлорування, амонізаційної установки і установок сірчистого газу; будову підйомно-транспортних механізмів; визначення потреби виконання усіх видів ремонту обладнання і механізмів; способи ліквідації витікань хлору й дегазації; призначення і принцип роботи приладів телекерування автоматики і реєструючих приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора хлораторної установки 3 розряду — не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує роботи, пов’язані зі зберіганням та використанням хлору. Обслуговує автоматичні системи дозування, перемикає систему з автоматичного на ручне і навпаки. Зливає хлор із залізничних цистерн у танки. Визначає ступінь загазованості приміщень за допомогою приладів. Користується кисневими ізолюючими приладами. Ліквідує витікання хлору в аварійних ситуаціях. Координує технологічний процес роботи обладнання і механізмів. Ревізує запобіжні клапани, випробовує їх і регулює їх роботу. Заряджає і перевіряє мембранні роздільники на випробувальному стенді. Обслуговує дегазаційні пристрої. Виконує поточний ремонт обладнання і установок, зварює поліетиленові труби, запірну арматуру з поліетилену. Переміщує тару великої місткості за допомогою підйомно-транспортних засобів. Керує операторами нижчих розрядів.

Повинен знати: будову автоматичних установок для хлорування, фтораторних, амонізаційних установок та установок сірчистого газу; будову підйомно-транспортних механізмів, випробувальних стендів; визначення характеру несправностей, способи виконання усіх видів ремонту обладнання і механізмів; способи ліквідації витікань хлору, дегазації; призначення і принцип роботи приладів телекерування, автоматики і регулювальних пристроїв; основи хімії; вимоги законодавства й нормативні документи з охорони праці й виробничої санітарії.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора хлораторної установки 4 розряду — не менше 1 року.

23. СЛЮСАР АВАРІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує роботи з ремонту водопровідних мереж під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації, прочищає каналізаційні мережі та усуває засмічення в них, розкопує канали і котловани, укріплює їх. Конопатить і забиває стики, заливає і зачеканює свинцем, сіркосплавом або цементом розтруби труб. Виконує прості слюсарні ремонтні роботи. Навантажує, розвантажує, підносить і укладає труби та фасонні частини. Виконує роботи за допомогою ручних водовідливних механізмів і пневматичного інструменту.

Повинен знати: будову водовідливних механізмів і пневматичного інструменту; способи усунення несправностей у роботі механізмів і пневматичного обладнання; періодичність і правила профілактичного ремонту інструменту і пристроїв; правила безпечного виконання земляних робіт і робіт у колодязях.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує роботи з ремонту водопровідних мереж. Конопатить, заливає свинцем або сірчистим сплавом розтруби труб малих діаметрів (до 300 мм). Виявляє несправності водорозбірних колонок і пожежних гідрантів на мережі. Відігріває замірювальні трубопроводи різними способами. Вмикає і вимикає вводи мереж малих діаметрів за ескізами та схемами. Виконує гідравлічні випробовування вводів мереж малих діаметрів. Ріже труби усіх діаметрів роликами, труборізами з ручним приводом. Конопатить і заливає свинцем та різними замінниками розтруби труб під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації. Прочищає каналізаційні мережі гідравлічним методом, усуває засмічення у трубах гнучким валом на глибині де 8 м. Виконує підготовку надувних м’ячів, дисків необхідної питомої ваги і лебідок вантажопідйомністю 0,5 т. Перевіряє придатність троса для роботи в стічній воді. Виймає осад колодязів, розміщених нижче. Виконує земляні роботи з установленням, забиванням і вийманням металевого шпунта вручну або механізованим способом з використанням водознижувальних пристроїв. Підносить і укладає труби та фасонні частини. Виконує монтаж пластмасових трубопроводів, включаючи з’єднання на розтрубах з гумовими кільцевими ущільнювачами.

Повинен знати: будову й принцип роботи засувок, гідрантів, водорозбірних колонок, трубопроводів, ручних гідравлічних пресів і манометрів; правила й способи забивання розтрубів свинцем і замінниками свинцю; способи виявлення наявності газу в колодязях; методику гідравлічних випробувань, способи ліквідації пошкоджень на трубопроводах, арматурі, а також способи ліквідації витікань води; методи хлорування трубопроводів хлором і хлорним вапном, читання простих креслень, схем і ескізів; правила профілактичного ремонту інструменту і пристроїв; правила безпечного виконання земляних робіт та робіт у колодязях.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря аварійно-відновлювальних робіт 2 розряду — не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує роботи з ремонту водопровідних мереж. Конопатить, заливає свинцем і різними замінниками розтруби труб діаметром понад 300 до 900 мм. Установлює і замінює фасонні частини й арматуру на діючих мережах і магістралях. Визначає характер пошкоджень на мережах і магістралях. Відключає окремі частини трубопроводів, випорожняє і наповнює їх з установленням повітряних клапанів для впускання і випускання повітря. Промиває трубопроводи. Регулює роботу засувок на мережах і магістралях. Знімає показання тиску манометром. Здійснює врізання під тиском у трубопроводах. Прочищає каналізаційні мережі і колектори на глибині до 12 м гідравлічним способом. Усуває засмічення гнучким валом, розмиванням струменем води і методом зворотного гідравлічного тиску за допомогою пересувних автонасосів. Виконує підготовку троса і лебідки вантажопідйомністю до 1 т, металевих куль і циліндрів заданої питомої ваги. Виконує ремонт каналізаційної мережі під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації. Виконує профілактичний ремонт обладнання і механізмів, які застосовуються під час очищення. Виконує зварювання пластмасових труб.

Повинен знати: схему водопостачання дільниці; правила читання складних креслень і ескізів; складання в натурі схем, ескізів; правила деталювання; способи забивання розтрубів вручну і з використанням пневматичного інструменту; будову апарату для врізування під тиском; правила й способи відключення замерзлих трубопроводів і їх відігрівання; схему розміщення каналізаційної мережі району, у якому здійснюються роботи; технологію прочищення каналізаційної мережі і колекторів гідравлічним способом і усунення засмічень гнучким валом; основне обладнання і механізми, що застосовуються під час ремонту та очищення каналізаційних трубопроводів і споруд; правила виконання земляних робіт у сухих грунтах; порядок виконання робіт, пов’язаних з підвищеною небезпекою.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря аварійне-відновлювальних робіт 3 розряду — не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує роботи з ремонту водопровідних мереж. Конопатить, заливає свинцем і різними замінниками розтруби труб діаметром понад 900 мм. Приєднує під тиском труби всіх діаметрів до діючих трубопроводів з підготовкою і шабруванням великих поверхонь сідел. Виконує хлорування магістралей і мереж хлорним вапном, рідким або газоподібним хлором у міських умовах. Скидає хлорну воду після хлорування. Здійснює технічне обслуговування, ревізію і ремонт трубопроводів рідкого і газоподібного хлору, повітря, дозаторів хлору, запірної арматури всіх типів та іншого обладнання хлорного господарства. Виконує аварійний ремонт або набиває сальникові компенсатори на трубопроводи підтиском без відключення мережі. Закриває і відкриває великі засувки на магістралях і водоводах автоприводом, пневмо приводом і електроприводом. Виконує встановлення, регулювання і ремонт механічних приводів. Прочищає каналізаційні мережі, дюкери, канали й колектори круглого, яйцеподібного, шатрового та інших перерізів на глибині понад 12 м гідравлічним способом. Виконує підготовку троса і лебідок вантажопідйомністю до 2 т, підготовку дерев’яних і металевих циліндрів заданої питомої ваги. Усуває засмічення в каналізаційній мережі та колекторах за допомогою різних штанґ з кульовими і йоржевими якорями. Виконує ремонт діючої каналізаційної мережі з використанням засобів водозниження і пересувних кранів. Склеює і зварює пластмасові труби.

Повинен знати: будову і принципи роботи апаратури для врізування під тиском; режим роботи мережі дільниці; правила й способи хлорування трубопроводів у міських умовах; безпечні способи скидання води після хлорування трубопроводів; будову і особливість роботи дюкерів; будову сальникових компенсаторів на трубопроводах різних діаметрів; способи промивання трубопроводів; будову й принцип роботи механічних, гідравлічних і електричних приводів, що застосовуються під час відкривання та закривання великих засувок; способи усунення несправностей у приводах; схему розміщення всієї каналізаційної мережі, аварійних випусків; технологію прочищання каналізаційної мережі, дюкерів, колекторів і каналів гідравлічним методом; способи усунення засмічень; методи виявлення і ліквідації загазованості, правила виконання земляних робіт у мокрих ґрунтах, строки ремонту механізмів і обладнання, порядок виконання робіт, пов’язаних із підвищеною небезпекою.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря аварійно-відновлювальних робіт 4 розряду — не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує особливо складні аварійно-відбудовні роботи на діючих водопровідно-каналізаційних мережах. Обслуговує, регулює і ремонтує трубопроводи, водопровідні, каналізаційні мережі, запірну арматуру і засувки діаметром понад 1200 мм. Здійснює технічне обслуговування, ревізію і ремонт трубопроводів рідкого і газоподібного хлору, повітря, дозаторів хлору, запірної арматури усіх типів та іншого обладнання хлорного господарства. Вимикає і пускає магістральні трубопроводи. Виконує переключання на основних колекторах і каналах. Визначає стан мереж і трубопроводів діагностичними приладами. Керує каналоочисною машиною під час усунення засмічень каналізаційної мережі. Здійснює керівництво роботами з ліквідації аварій, налагодження і пуску складного обладнання.

Повинен знати: правила виконання аварійно-ремонтних робіт на водопровідно-каналізаційних мережах з трубопроводами великого діаметра; схему розміщення водопровідно-каналізаційної мережі, що обслуговується; особливості зварювання труб, які працюють під тиском; класифікацію дефектів зварних з’єднань, методи їх виявлення й усунення; методи виявлення і ліквідації загазованості, вимоги чинного законодавства щодо охорони праці.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря аварійно-відновлювальних робіт 5 розряду — не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Засувки діаметром понад 1200 мм — закривання, відкривання і ремонт.

2. Підземні трубопроводи — ремонт без розриття грунту.

3. Пристрій для енерговибуху — підготовка до роботи.

4. Шандорні і щитові засувки, шибери — монтаж і демонтаж.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

СЛЮСАР АВАРІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ
(ВОДОПРОВІДНІ МЕРЕЖІ)

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує роботи з ремонту водопровідних мереж під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації. Розкопує канали, котловани, укріплює їх стінки. Конопатить і забиває стики, заливає і зачеканює свинцем, сірчистим сплавом або цементним розчином розтруби труб. Виконує прості слюсарні ремонтні роботи. Навантажує і розвантажує, підносить і укладає фасонні частини. Працює на ручних водовідливних механізмах та з пневматичним інструментом.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує роботи з ремонту водопровідних мереж, конопатить, заливає свинцем або сірчистим сплавом розтруби труб діаметром до 300 мм. Виявляє несправності водорозбірних колонок і пожежних гідрантів на мережі. Включає і відключає водоводи мереж малих діаметрів за ескізами і схемами. Ріже труби усіх діаметрів роликами, труборізами з ручним приводом. Конопатить і заливає свинцем або різними замінниками розтруби труб під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації. Ремонтує засувки на мережах малих діаметрів, а також засувки на мережах діаметром до 900 мм під керівництвом слюсаря вищого розряду. Навантажує і розвантажує, підносить і укладає труби та фасонні частини. Виконує земляні роботи з установленням, забиванням і вийманням шпунта вручну або механізованим способом з використанням водознижувальних пристроїв.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує роботи з ремонту водопровідних мереж, конопатить, заливає свинцем або різними замінниками розтруби труб діаметром понад 300 до 900 мм. Установлює і замінює фасонні частини і арматуру на діючих мережах і магістралях. Визначає характер пошкоджень на мережах і магістралях. Визначає характер пошкоджень на мережах і магістралях. Вимикає окремі частини трубопроводів, випорожняє їх і наповнює з улаштуванням патрубків для впускання і випускання повітря. Промиває трубопроводи. Регулює роботу засувок на мережах і магістральних трубопроводах. Знімає показання тиску за манометром. Виконує врізування в трубопроводи під тиском різної запобіжної і запірної арматури.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує роботи з ремонту водопровідних мереж. Конопатить, заливає свинцем або різними замінниками розтруби труб діаметром понад 900 мм до 1200 мм. Приєднує під тиском до діючих трубопроводів труби усіх діаметрів з підготовкою і шабруванням великих поверхонь сідел. Хлорує магістральні трубопроводи й мережі хлорним вапном, рідким або газоподібним хлором у міських умовах, скидає хлорну воду після хлорування. Виконує аварійний ремонт або набиває сальникові компенсатори на трубопроводах під тиском без вимкнення мережі. Закриває і відкриває великі засувки на магістралях і водоводах автоприводом, пневмоприводом і електроприводом. Виконує роботи з встановлення, регулювання і ремонту механічних приводів.

6-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує особливо складні роботи на діючих водопровідних мережах і магістралях. Обслуговує, регулює і ремонтує трубопроводи водопровідних мереж, запірну арматуру і засувки діаметром понад 1200 мм. Виконує відключення і пуск магістральних трубопроводів. Виконує переключення на основних колекторах і каналах. Визначає стан мереж і трубопроводів діагностичними приладами. Керує роботами з ліквідації аварій, здійснює налагодження і пуск складного обладнання.

СЛЮСАР АВАРІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ
(КАНАЛІЗАЦІЙНІ МЕРЕЖІ)

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації роботи з прочищення каналізаційних мереж і усунення засмічень у них. Розкопує канали та котловани й укріплює їх стінки. Конопатить і забиває стики розтрубів труб невеликого діаметра. Виконує прості слюсарні ремонтні роботи. Навантажує і розвантажує, підносить і укладає труби та фасонні частини. Працює на ручних водовідливних механізмах та з пневматичним інструментом.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує роботи з прочищання каналізаційної мережі і колекторів гідравлічним способом. Усуває засмічення у трубах гнучким валом на глибині до 8 м. Виконує підготовку надувних м’ячів, дисків необхідної питомої ваги і лебідок вантажопідйомністю 0,5 т. Перевіряє придатність троса для роботи в стічній воді. Виймає осад з розміщених нижче колодязів. Виконує земляні роботи з установленням, забиванням і вийманням металевого шпунта вручну або механізованим способом з використанням водознижувальних пристроїв. Підносить і укладає труби і фасонні частини. Виконує монтаж пластмасових трубопроводів, включаючи з’єднання на розтрубах з гумовими кільцевими ущільнювачами.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує роботи з прочищання каналізаційної мережі і колекторів гідравлічним способом на глибині до 12 м. Ліквідує засмічення у трубах гнучким валом, розмиванням струменем води і методом зворотного гідравлічного тиску за допомогою пересувних автонасосів. Виконує підготовку троса і лебідок вантажопідйомністю до 1 т, металевих куль і циліндрів заданої питомої ваги. Ремонтує каналізаційні мережі під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації. Здійснює ремонт обладнання і механізмів, що застосовуються під час прочищення. Зварює пластмасові труби.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує роботи з прочищання каналізаційної мережі, дюкерів, каналів і колекторів круглого, яйцеподібного, шатрового та інших перерізів гідравлічним способом на глибині понад 12 м. Виконує підготовку троса і лебідок вантажопідйомністю до 2 т, підготовку дерев’яних, металевих циліндрів заданої питомої ваги. Ліквідує засмічення в каналізаційній мережі і колекторах за допомогою різних штанґ з кульовими і йоржевими якорями. Ремонтує діючу каналізаційну мережу з використанням засобів водозниження і пересувних кранів. Склеює і зварює пластмасові труби.

6-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує особливо складні аварійно-відбудовні роботи на діючих каналізаційних мережах. Обслуговує і ремонтує каналізаційні мережі та запірну арматуру. Керує каналоочисною машиною під час ліквідації засмічень у каналізаційній мережі. Керує роботами під час ліквідації аварій. Здійснює налагодження і пуск складного устаткування.

СЛЮСАР АВАРІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ
(УСТАТКУВАННЯ ХЛОРНОГО ОБРОБЛЕННЯ ВОДИ)

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує роботи з ремонту запірної арматури. Виконує вибіркову ревізію хлоропроводів. Здійснює ревізію та технічне обслуговування нагрівальної колонки, ресиверів повітря, фільтрів повітря та нейтралізуючого ресивера, масло-, вологовідокремлювачів, насосів станції нейтралізації, повітродувок, дощувальних установок. Здійснює технічне обслуговування трубопроводів, рідкого та газоподібного хлору, повітря, вентиляторів, систем повітрозабору і повітроподання. Завантажує нейтралізуючий реагент у приймальний бак. Ремонтує трубопроводи хлорної води. Бере участь у ліквідації аварій.

6-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує роботи з ремонту запірної арматури хлорного господарства. Здійснює ревізію і технічне обслуговування трубопроводів рідкого та газоподібного хлору, повітропроводів. Провадить внутрішній огляд і гідравлічне випробування посудин, які працюють під тиском. Здійснює ревізію і технічне обслуговування нагрівальної колонки, ресиверів повітря, фільтрів повітря і нейтралізуючого ресивера, компресорів, масло-, вологовідокремлювачів, випарників хлору, засувок, вентилів, редукторів, засувок з електроприводом, зворотних клапанів, регуляторів тиску, барботажних систем, насосів станцій нейтралізації, дощувальних установок. Завантажує нейтралізуючий реагент у приймальний бак. Перевіряє роботу хлораторів та інших дозаторів хлору, вентиляторів, систем повітрозабору і повітроподання. Ремонтує трубопроводи хлорної води. Бере участь у ліквідації аварій.

ПЕРЕЛІК
назв професій робітників, передбачених цим Розділом, із зазначенням їх назв за Випусками 00 та 69 ЕТКС видання 1985 р.


пор. 

Назви професій, що вказані у цьому Розділі 

Діапазон розрядів 

Назви професій за Випуском 00 та 69 ЕТКС видання 1985 р. 

Діапазон розрядів 

1. 

Водороздавальник 

1 — 2 

Водораздатчик 

1 — 2 

2. 

Коагулянник 

2 — 4 

Коагулянщик 

2 — 3 

3. 

Контролер водопровідного господарства 

Контролер водопроводного хозяйства 

 -

4. 

Обхідник водопровідно-каналізаційної мережі 

2 — 4 

Обходчик водопроводно-канализационной сети 

2 — 4 

5. 

Озонаторник 

Озонаторщик 

6. 

Оператор водозапірних споруд 

1 — 3 

Оператор водозапорных сооружений 

1 — 3 

7. 

Оператор дистанційного пульта керування у водопровідно-каналізаційному господарстві 

2 — 5 

Оператор дистанционного пульта управления в водопроводно-канализационном хозяйстве 

2 — 5 

8. 

Оператор на аеротенках 

2 — 5 

Оператор на аэротенках 

2 — 4 

9. 

Оператор на біофільтрах 

Оператор на биофильтрах 

10. 

Оператор на відстійниках 

2 — 5 

Оператор на отстойниках 

2 — 5 

11. 

Оператор на емшерах 

Оператор на эмшерах 

12. 

Оператор на метантенках 

2 — 5 

Оператор на метантенках 

2 — 5 

13. 

Оператор на мулових майданчиках 

2 — 4 

Оператор на иловых площадках 

1 — 3 

14. 

Оператор на пісколовках та жироловках 

2 — 4 

Оператор на песколовках и жироловках 

2 — 3 

15. 

Оператор на решітці 

2 — 4 

Оператор на решетке 

1 — 3 

16. 

Оператор на фільтрах 

2 — 5 

Оператор на фильтрах 

1 — 4 

17. 

Оператор очисних споруд 

1 — 3 

Оператор очистных сооружений 

1 — 3 

18. 

Оператор полів зрошування та фільтрації 

1 — 2 

Оператор полей орошения и фильтрации 

1 — 2 

19. 

Оператор споруд для видалення осаду 

1 — 2 

Оператор сооружений по удалению осадка 

1 — 2 

20. 

Оператор установок для зневоднення осаду 

2 — 5 

Оператор установок по обезвоживанию осадка 

2 — 5 

21. 

Оператор установки для сушіння осаду 

2 — 5 

Оператор установки по сушке осадка 

2 — 5 

22. 

Оператор хлораторної установки 

2 — 5 

Оператор хлоратор-ной установки 

2 — 4 

23. 

Слюсар аварійно-відновлювальних робіт 

2 — 6 

Слесарь аварийно-восстановительних работ 

2 — 6 

Спеціалізація 

 

Слюсар аварійно-відновлювальних робіт (водопровідні мережі) 

2 — 6 

 

Слюсар аварійно-відновлювальних робіт (каналізаційні мережі) 

2 — 6 

 

Слюсар аварійно-відновдювальних робіт (устаткування хлорного оброблення води) 

5 — 6 

 

ПЕРЕЛІК
назв професій робітників, передбачених Випусками 00 та 69 ЕТКС видання 1985 р., із зазначенням їх назв за цим Розділом

№ пор. 

Назви професій, що вказані у цьому Розділі 

Діапазон розрядів 

Назви професій за Випуском 00 та 69 ЕТКС видання 1985 р. 

Діапазон розрядів 

1. 

Водораздатчик 

1 — 2 

Водороздавальник 

1 — 2 

2. 

Коагулянщик 

2 — 3 

Коагулянник 

2 — 4 

3. 

Контролер водопроводного хозяйства 

Контролер водопровідного господарства 

4. 

Обходчик водопроводно-канализационной сети 

2 — 4 

Обхідник водопровідно-каналізаційної мережі 

2 — 4 

5. 

Озонаторщик 

Озонаторник 

6. 

Оператор водозапорных сооружений 

1 — 3 

Оператор водозапірних споруд 

1 — 3 

7. 

Оператор дистанционного пульта управления в водопроводно-канализационном хозяйстве 

2 — 5 

Оператор дистанційного пульта керування у водопровідно-каналізаційному господарстві 

2 — 5 

8. 

Оператор нааэротенках 

2 — 4 

Оператор на аеротенках 

2 — 5 

9. 

Оператор на биофильтрах 

Оператор на біофільтрах 

10. 

Оператор на иловых площадках 

1 — 3 

Оператор на мулових майданчиках 

2 — 4 

11. 

Оператор на метантенках 

2 — 5 

Оператор на метантенках 

2 — 5 

12. 

Оператор на отстойниках 

2 — 5 

Оператор на відстійниках 

2 — 5 

13. 

Оператор на песколовках и жироловках 

2 — 3 

Оператор на пісколовках та жироловках 

2 — 4 

14. 

Оператор на решетке 

1 — 3 

Оператор на решітці 

2 — 4 

15. 

Оператор очистных сооружений 

1 — 3 

Оператор очисних споруд 

1 — 3 

16. 

Оператор на фильтрах 

1 — 4 

Оператор на фільтрах 

2 — 5 

17. 

Оператор на эмшерах 

Оператор на емшерах 

18. 

Оператор полей орошения и фильтрации 

1 — 2 

Оператор полів зрошування та фільтрації 

1 — 2 

19. 

Оператор сооружений по удалению осадка 

1 — 2 

Оператор споруд для видалення осаду 

1 — 2 

20. 

Оператор установок по обезвоживанию осадка 

2 — 5 

Оператор установок для зневоднення осаду 

2 — 5 

21. 

Оператор установки по сушке осадка 

2 — 5 

Оператор установки для сушіння осаду 

2 — 5 

22. 

Оператор хлораторной установки 

2 — 4 

Оператор хлораторної установки 

2 — 5 

23. 

Слесарь аварийно-восстановительних работ 

2 — 6 

Слюсар аварійно-відновлювальних робіт 

2 — 6 

Спеціалізація 

 

Слюсар аварійно-відновлювальних робіт (водопровідні мережі) 

2 — 6 

 

Слюсар аварійно-відновлювальних робіт (каналізаційні мережі) 

2 — 6 

 

Слюсар аварійно-відновлювальних робіт (устаткування хлорного оброблення води) 

5 — 6 

 

ВИРОБЛЕННЯ ТА РОЗПОДІЛ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ПО МЕРЕЖАХ ДЛЯ ОБІГРІВАННЯ ЖИТЛА І ПОБУТОВИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПОТРЕБ

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЕРІВНИКИ

1. МАЙСТЕР ДІЛЬНИЦІ (КОТЕЛЬНІ)

Завдання та обов’язки. Здійснює технічне керівництво роботою експлуатаційного персоналу з безперебійного виробітку теплової енергії згідно з температурою зовнішнього повітря. Забезпечує раціональне використання котельного устаткування, правильну експлуатацію обладнання. Забезпечує продуктивність праці робітників протягом усієї зміни. Контролює роботу теплоенергетичного обладнання, виробіток і параметри теплоносія, додержання лімітів та норм витрати природного газу, електроенергії та води. Контролює виконання інструкцій щодо експлуатації теплоенергетичного устаткування, ведення експлуатаційним персоналом технічної документації: режимних карт, ремонтних журналів тощо за переліком. Здійснює роботу з виявлення, локалізації та ліквідації аварій і пошкоджень, персонально керує роботами під час ліквідації аварійних ситуацій. Організовує роботу з випробування теплоенергетичного устаткування та теплових мереж. Здійснює організацію робіт з виконання поточного і капітального ремонтів. Бере участь у прийманні закінчених нових об’єктів, об’єктів у процесі здійснення капремонту і реконструкції. Розробляє заходи щодо зменшення питомих норм витрати природного газу, електроенергії та води, доводить їх до виконавців і добивається виконання. Забезпечує дотримання працюючими виробничої і трудової дисципліни, чистоти і порядку на робочих місцях. Проводить первинний, повторний, позаплановий, поточний інструктажі та навчання робітників безпечним методам роботи на робочих місцях, веде журнал обліку інструктажів з охорони праці. Наглядає за справністю і правильною експлуатацією устаткування, обладнання, захисних пристроїв, огорож, а також засобів сигналізації та автоматизації. Наглядає за справністю вентиляційних установок та пристроїв, нормальною освітленістю робочих місць. Контролює своєчасність атестацій робітників, які обслуговують об’єкти підвищеної безпеки. Забезпечує своєчасну видачу працюючим засобів індивідуального захисту згідно із чинними нормами, контролює правильність їх використання. У разі нещасного випадку негайно організовує надання першої допомоги потерпілому, повідомляє про те, що трапилось, начальнику теплового району, у разі потреби терміново викликає швидку допомогу. Наглядає за станом побутових приміщень, контролює наявність мийних засобів, пристроїв для сушіння одягу. Забезпечує котельню засобами наочної агітації щодо безпеки праці (знаками, пам’ятками, плакатами та інструкціями). Після закінчення роботи стежить за правильністю здавання обладнання та робочих місць робітникам іншої зміни або відключення обладнання.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; нормативні та керівні матеріали щодо технічного обслуговування та ремонту теплоенергетичного устаткування; Закон «Про охорону праці»; правила улаштування та безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів; правила безпеки в газовому господарстві, правила влаштування та безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води; правила улаштування та безпечної експлуатації вантажопідйомних механізмів; Положення про систему планово-запобіжних ремонтів основного теплоенергетичного устаткування, основи економіки, організацію виробництва й праці; чинні положення про оплату праці та матеріальне стимулювання; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом — не менше 2 років.

2. МАЙСТЕР З РЕМОНТУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНОГО УСТАТКУВАННЯ

Завдання та обов’язки. Забезпечує безаварійну роботу теплорозподільних пунктів, теплових мереж, автоматичних пристроїв і контрольно-вимірювальних приладів. Контролює щільність теплових мереж за показаннями приладів обліку, здійснює контроль стану теплових мереж методом обходу згідно із затвердженим керівником теплового району графіком. Після закінчення опалювального сезону випробовує теплові мережі, шурфовку й засипання розкритих ділянок. Готує пропозиції щодо формування плану капітального ремонту теплоенергетичного устаткування. Забезпечує чистоту в теплових пунктах, камерах, каналах, своєчасне видалення води з них, справність дренажів та відкачувальних засобів. Здійснює роботу з виявлення, локалізації та ліквідації аварій та пошкоджень, персонально керує робітниками під час ліквідації аварійних ситуацій. Організовує роботу з поточного і капітального ремонтів згідно з Положенням про систему планово-запобіжних ремонтів. Контролює хід і якість поточного й капітального ремонтів, які виконуються силами дільниці, ремонтними бригадами, персоналом ремонтного цеху та підрядними організаціями. Здійснює допуск до роботи за нарядом-допуском на закріпленій за ним дільниці, інструктує виконавців робіт на робочих місцях і контролює дотримання робітниками правил ПТЕ та ПТБ. Здійснює особисто технічний нагляд за будівництвом нових теплових пунктів, теплових мереж, бере участь у їх випробуваннях, прийманні, оформлює акти та дає дозвіл на пуск та експлуатацію. Здійснює особисто та за участю ремонтного персоналу контроль за виконанням підземних робіт сторонніми організаціями в місцях пролягання комунікацій теплових мереж, за дотриманням цими організаціями чинних правил та узгоджених з тепломережею умов виконання робіт. Погоджує зі споживачами тепла обсяги й плани робіт з поточного та капітального ремонту абонентських мереж і теплових пунктів, забезпечує контроль за дотриманням термінів і якості виконання цих робіт, промивання мереж і систем теплоспоживання. Здійснює особисто і через ремонтний персонал перевірку справності та щільності систем шляхом гідравлічних випробувань та оформляє відповідні акти (акти готовності) про допуск цих систем до експлуатації. Організовує і контролює роботу експлуатаційного персоналу щодо знімання показань приладів і первинного обліку тепла зі щоденною перевіркою записів ведення накопичувальної відомості. Контролює та забезпечує своєчасний ремонт і заміну приладів обліку, що знаходяться на балансі підприємства теплових мереж. Керує роботою з ремонту та налагодження автоматичних регуляторів на теплових пунктах споживачів. Контролює особисто та через ремонтний персонал дотримання споживачами правил користування тепловою енергією, складає акти про витікання та порушення правил, видає розпорядження. Розробляє заходи для зменшення питомих норм витрати природного газу, електроенергії та холодної води, доводить їх до виконавців та контролює виконання. Забезпечує дотримання працюючими виробничої і трудової дисципліни, чистоти й порядку на робочих місцях, не допускає захаращення проходів і проїздів. Здійснює щодня перед початком роботи оперативний контроль за станом охорони праці першого ступеня. Проводить первинний, повторний, позаплановий, поточний інструктажі та навчання робітників безпечним методам роботи на робочих місцях, веде журнал інструктажів з охорони праці. Контролює справність обладнання захисних пристроїв, огорож, а також засобів сигналізації. Наглядає за справністю вентиляційних установок та пристроїв, нормальним освітленням робочих місць. Здійснює контроль за своєчасною атестацією робітників, які обслуговують об’єкти підвищеної небезпеки. Забезпечує своєчасну видачу працюючим засобів індивідуального захисту згідно із чинними нормами. У разі нещасного випадку негайно організовує надання першої допомоги потерпілому, у разі потреби терміново викликає швидку допомогу. Негайно повідомляє про те, що трапилось, начальнику теплового району. Контролює стан побутових приміщень, пристроїв для сушіння одягу, наявність мийних засобів. Забезпечує дільницю засобами пропаганди безпечних умов праці (знаками, плакатами, пам’ятками, інструкціями).

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; нормативні та керівні матеріали щодо технічного обслуговування та ремонту теплоенергетичного устаткування; Закон «Про охорону праці»; правила улаштування і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води, правила улаштування і безпечної експлуатації вантажопідйомних механізмів; Положення про систему планово-запобіжних ремонтів основного устаткування комунальних теплоенергетичних підприємств; основи економіки, організацію виробництва та праці; діюче положення про оплату праці та матеріальне стимулювання; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом — не менше 2 років.

3. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЗБУТУ
(МАРКЕТИНГ ПОСЛУГ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ)

Завдання та обов’язки. Організовує роботу працівників відділу з щомісячного виставляння рахунків споживачам теплової енергії. Забезпечує своєчасне надходження доходів від реалізації теплової енергії. Веде ділове листування з підприємствами-боржниками стосовно ліквідації заборгованості за теплову енергію. Готує матеріали в арбітражний суд щодо підприємств-боржників, репрезентує підприємство в арбітражному суді. Аналізує виконання плану доходів від реалізації теплової енергії, готує пропозиції щодо зміцнення фінансової дисципліни. Здійснює роз’яснювальну роботу серед споживачів (особисто чи телефоном), інформує їх про розміри теплоспоживання та про установлені тарифи на теплову енергію. Розглядає разом зі службами підприємства скарги та претензії споживачів до якості обслуговування, вживає заходів щодо їх усунення. Забезпечує своєчасне складання і подання установленої звітності. Керує роботою працівників відділу.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо користування тепловою енергією; економіку, організацію виробництва та праці; організацію планової роботи на підприємстві, форми обліку та звітності; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом — не менше 2 років.

4. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ

Завдання та обов’язки. Здійснює організаційні роботи з розробки норм витрати природного газу, електроенергії та холодної води для виробництва 1 Г/кал теплової енергії. Організовує роботу з розробки лімітів на паливно-енергетичні ресурси (ПЕР) у розрізі джерел та об’єктів теплопостачання. Затверджує їх (питомі норми та ліміти) в установленому порядку і доводить їх до виконавців. Здійснює розроблення перспективного плану у використанні паливно-енергетичних ресурсів з урахуванням зміни структури споживання та відпуску теплової енергії, захист загального обсягу споживання паливно-енергетичних ресурсів у вищих планових органах (постачальних організаціях). Здійснює роботу з організації обліку витрачання паливно-енергетичних ресурсів. Організовує і здійснює контроль за додержанням установлених лімітів, питомих норм використання паливно-енергетичних ресурсів. Аналізує причини незадовільного використання ПЕР, розробляє заходи щодо ліквідації непродуктивних втрат і зниження питомих норм витрати ПЕР. Вивчає передовий досвід у використанні ПЕР і сприяє його впровадженню на підприємстві. Вживає заходів щодо недопущення перевитрати лімітів використання ПЕР. Організовує та здійснює періодичний контроль за витратою ПЕР за джерелами теплопостачання, вносить пропозиції щодо виконання налагоджувальних робіт і випробувань на непродуктивному устаткуванні, заміни застарілого устаткування. Вносить пропозиції (готує матеріали) на матеріальне заохочення за економію ПЕР. Здійснює поточне і перспективне планування роботи відділу. Контролює дотримання працівниками відділу охорони праці, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку. Керує працівниками відділу.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня та інші керівні методичні і нормативні матеріали щодо енергетичного обслуговування підприємства; особливості експлуатації та режими роботи теплоенергетичного устаткування; порядок укладання договорів про постачання підприємству ПЕР; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом — не менше 2 років.

5. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ДОГОВІРНОГО

Завдання та обов’язки. Здійснює організацію роботи з підготовки та укладання договорів із споживачами теплової енергії. У разі потреби організовує своєчасне повідомлення споживачів теплової енергії про терміни переукладання договорів і вживає заходів для проведення договірної кампанії у стислі строки. Контролює ведення журналів (карток) на підключених споживачів, систематичне ведення в них накопичувальної інформації про навантаження, площі, додаткові навантаження і час їх включення, реквізити споживачів тощо. Організовує та здійснює з працівниками теплових районів і теплової інспекції вибірковий і суцільний контроль за правильністю використання теплової енергії, навантажень, наявністю витікань або розкрадання теплової енергії споживачами. У разі потреби складає акти та дає розпорядження щодо усунення порушень. Бере участь у розгляді скарг і претензій, що надходять на підприємство від споживачів, веде ділове листування з ними з усіх питань, що стосуються функцій відділу, дає консультації потенційним споживачам. Спрямовує, контролює діяльність працівників теплових районів (дільниць) з виконання договірних зобов’язань щодо постачання теплової енергії. Здійснює поточне й перспективне планування роботи відділу. Контролює додержання працівниками відділу правил і норм охорони праці, внутрішнього трудового розпорядку, виробничої і трудової дисципліни.

Повинен знати: постанови, розпорядження і накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні матеріали; правила користування тепловою енергією; будівельні норми й правила; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом — не менше 2 років.

6. НАЧАЛЬНИК ЕНЕРГОІНСПЕКЦІЇ

Завдання та обов’язки. Організовує роботу з опрацювання плану відпуску енергії підприємствам та за джерелами теплопостачання об’єктів згідно з укладеними договорами. Організовує і здійснює первинний облік тепла, що відпускається та купується, зведення балансів і підготовку документів для розрахунків з постачальниками теплової енергії. Організовує і здійснює контроль за правильним використанням теплової енергії споживачами та раціональним транспортуванням теплоносія працівниками теплових районів (дільниць) з метою недопущення понаднормативних витрат під час транспортування. Контролює вжиття заходів для поліпшення використання теплової енергії, підвищення норм повернення конденсату. Обстежує об’єкти, що вводяться і передаються від інших міністерств і відомств. розробляє разом з іншими службами підприємства організаційно-технічні заходи, спрямовані на економію паливно-енергетичних ресурсів за джерелами теплопостачання, здійснює контроль за виконанням цих заходів. Контролює виконання договірних зобов’язань щодо безперебійного постачання споживачам теплової енергії, у разі відхилень дає відповідні розпорядження. Бере участь у прийманні на баланс підприємства щойно введених котелень та теплорозподільних пунктів.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні документи відносно експлуатації технологічного устаткування; правила експлуатації, режим роботи устаткування; методи виявлення та використання його резервів; порядок приймання теплоенергетичного устаткування в експлуатацію; досвід передових підприємств щодо ефективного використання теплоенергетичного устаткування; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня — не менше 5 років.

7. НАЧАЛЬНИК КОТЕЛЬНІ

Завдання та обов’язки. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю котельні з виробництва та розподілення теплової енергії для обігріву житла й побутової потреби населення та на комунально-побутові і технологічні потреби підприємств, організацій, установ. Забезпечує безперебійне виробництво теплової енергії згідно з температурою зовнішнього повітря, раціональне використання котельного устаткування і теплових мереж. Контролює дотримання установлених лімітів та питомих норм витрат палива (твердого, рідкого, газоподібного), електроенергії і води, своєчасну оплату використаної теплової енергії споживачами. Організовує розроблення заходів щодо зменшення собівартості виробленої теплової енергії і контролює їх виконання. Здійснює керівництво роботами з локалізації та ліквідації аварійних ситуацій у котельні та на теплових мережах. Організовує будівництво нових об’єктів і реконструкцію діючих, своєчасну і якісну підготовку котельні та теплових мереж до експлуатації в осінньо-зимовий період. Здійснює керівництво з розроблення поточних і перспективних планів розвитку та удосконалення матеріально-технічної бази котельні. Організовує роботу з обліку та звітності за всіма розділами господарсько-фінансової діяльності підприємства. Забезпечує добір, розстановку та навчання кадрів, контролює виконання працівниками посадових обов’язків. Організовує оперативний контроль стану охорони праці та протипожежного захисту.  

Повинен знати: законодавчі та нормативні акти, накази і розпорядження органів вищого рівня з питань організації виробництва та розподілення тепла; встановлене устаткування і правила його технічної експлуатації; основи економіки та організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства, правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом — не менше 2 років.

8. НАЧАЛЬНИК (ЗАВІДУВАЧ) ХІМІЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ

Завдання та обов’язки. Здійснює поточне і перспективне планування роботи лабораторії. Забезпечує безаварійну роботу котлоагрегатів шляхом постійного контролю за якістю води, який здійснює персонал хімлабораторії та структурних підрозділів протягом усього технологічного циклу — від котельних установок до споживача. Здійснює методичне керівництво персоналом теплових районів під час проведення хімічних аналізів теплоносія. Забезпечує уточнений контроль водно-хімічного режиму за якістю теплоносія, живильної та підживлювальної води. Оцінює стан внутрішніх поверхонь котлів, теплофікаційного обладнання, підігрівачів, баків і трубопроводів шляхом огляду їх під час ремонтів. Визначає кількість і місцезнаходження відкладів та корозійних пошкоджень. Бере участь у проведенні теплохімічних випробувань устаткування, складає акти про стан устаткування. Контролює проведення персоналом теплових районів водно-хімічних промивань котлів, підігрівачів та іншого устаткування. Здійснює вибіркове приймання внутрішніх поверхонь після їх механічного або хімічного чищення. Бере участь в аналізі усіх випадків пошкодження устаткування, пов’язаних з водно-хімічним режимом, та в розробленні заходів для їх запобігання. Періодично перевіряє справність лабораторних приладів та організовує їх перевірку метрологічним органом. Організовує і контролює ведення технічної документації з кожного виду виконуваних робіт. Навчає та інструктує персонал лабораторії та теплових районів щодо правил відбору та аналізу проб і безпечного ведення робіт під час аналізів. Щороку розраховує потребу солі, сульфовугілля та оформлює заявки на їх придбання, організовує вхідний контроль у разі їх придбанні. Забезпечує лабораторії котелень необхідними реактивами, хімічним посудом та обладнанням. Щороку проводить атестацію апаратників хімводоочищення, затверджує їх допуск до самостійної роботи. Бере участь у підготовці та видачі технічних умов для будівництва нових і реконструкції старих об’єктів теплопостачання, погоджує проекти, бере участь у роботі технічної ради з питань водопідготовки. Разом з виробничими службами підприємства здійснює технічний нагляд за будівництвом нових об’єктів теплопостачання, налагодженням нового і введеного після капітального ремонту обладнання хімводопідготовки. Контролює вжиття заходів з економного витрачання харчової солі, сульфовугідля, електроенергії та води. Наглядає за додержанням працівниками правил виробничої та трудової дисципліни, внутрішнього трудового розпорядку, веде облік робочого часу працівників хімічної лабораторії. Веде облік і своєчасно списує хімреактиви, матеріали та посуд. Забезпечує справність і безпечний стан обладнання, хімічного посуду, електронагрівальних приладів, місткостей для зберігання і приготування хімічних реактивів. Організовує та забезпечує безпечне транспортування, зберігання і застосування отрут та вогненебезпечних речовин, знешкодження стічних вод, вентиляційних викидів згідно з чинними нормами. Забезпечує своєчасну видачу працівникам засобів індивідуального захисту, спецхарчування згідно з існуючими нормами, контролює правильність їх використання. Розроблює інструкції щодо охорони праці, проводить інструктажі з охорони праці, веде журнали, інструктажі працівників лабораторії і теплових районів.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні матеріали стосовно діяльності лабораторії; перспективи технічного розвитку підприємства; технологію виробництва теплоенергетичної продукції; обладнання лабораторії, правила його експлуатації; технічні вимоги до хімічних реактивів, сировини, матеріалів; стандарти й технічні умови; порядок оформлення технічної документації; організацію і методи досліджень; порядок складання звітності; досвід передових підприємств теплоенергетики; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом — не менше 2 років.

ПРОФЕСІОНАЛИ

1. ІНЖЕНЕР З РОЗРАХУНКІВ ТА РЕЖИМІВ

Завдання та обов’язки. Розробляє режимні карти роботи котелень: здійснює фотографію роботи котлів, визначає найекономніші режими роботи котлів на кожному з 15 випробувань. Наглядає за їх впровадженням, готує звіти за режимними картами. Вивчає проектну документацію, здійснює гідравлічний розрахунок теплових мереж, визначає навантаження з урахуванням тепловтрат. Обстежує абонентські вводи з метою визначення діаметра та довжини трубопроводів, наявності елеваторних вузлів або шайб. Складає схему теплопостачання, здійснює гідравлічний розрахунок, розрахунок звужувальних пристроїв. Розробляє заходи щодо налагодження теплових мереж. Разом з обслуговуючим персоналом встановлює звужувальні пристрої. Здійснює випробування, у разі потреби коригує звужувальні пристрої. Розраховує рівень забруднення довкілля викидами з димової труби. Розраховує норми витрати солі, сульфовугілля по котельнях. Складає інструкцію для обслуговуючого персоналу ЦТП.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня та інші керівні, методичні та нормативні матеріали з обслуговування та експлуатації теплоенергетичного устаткування; будівельні норми й правила щодо котельних установок, теплових мереж, мереж гарячого водопостачання, питної води; методику теплового та аеродинамічного розрахунку котлів, методику виконання теплотехнічних випробувань котлів, теплових мереж, хімводоочисток, деаераційно-живильних установок ЦТП; методику виконання теплотехнічних розрахунків і розроблення обгрунтованих питомих норм витрачання паливно-енергетичних ресурсів; порядок виконання пусконалагоджувальних і режимно-налагоджувальних робіт на котлах, мережах та водопідготовці; оргтехніку, основи економіки, основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з розрахунків та режимів: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з розрахунків та режимів I категорії — не менше 2 років.

Інженер з розрахунків та режимів I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією інженера з розрахунків та режимів II категорії — не менше 2 років.

Інженер з розрахунків та режимів II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з розрахунків та режимів — не менше 1 року.

Інженер з розрахунків та режимів: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

2. ІНЖЕНЕР-ЕНЕРГЕТИК
(КОМУНАЛЬНА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА)

Завдання та обов’язки. Забезпечує безперебійну роботу, правильну експлуатацію, ремонт і модернізацію енергетичного устаткування електричних і теплових мереж, повітроводів і газопроводів цеху. Здійснює розрахунки потреби підприємства в електричній, тепловій та інших видах енергії. Бере участь у розробленні норм їх витрати, режиму роботи структурних підрозділів підприємства, виходячи з установлених витратних лімітів на енергію. Розробляє заходи щодо економії енергоресурсів, затверджує їх в установленому порядку, здійснює контроль за виконанням цих заходів. Готує висновки щодо проектів на нове будівництво, реконструкцію та модернізацію систем електропостачання підприємства. Організовує підготовку календарних планів (графіків) оглядів, перевірок і ремонту електроустаткування, заявок на його ремонт спеціалізованими організаціями, на ліміти енергоспоживання та приєднання додаткових потужностей до електричних і теплових мереж, на одержання необхідного для експлуатації енергоустаткування, а також планово-запобіжних і поточних ремонтів матеріалів, запасних частин, інструментів, вимірювальних приладів тощо. Бере участь у випробуваннях і прийманні електроустановок і мереж у промислову експлуатацію. Вивчає умови роботи енергоустаткування, виявляє причини передчасного зносу, готує пропозиції щодо підвищення надійності та економічності його роботи, аналізує причини втрат усіх видів енергії і палива. Готує устаткування, трубопроводи, які працюють під тиском, електроустановки та інші об’єкти енергогосподарства для приймання в експлуатацію, перевірки та обстеження органами Держтехнагляду. Контролює дотримання інструкцій з експлуатації, технічного обслуговування і нагляду за енергоустаткуванням та енергетичними мережами. Бере участь у розслідуванні причин аварій, відімкнень електроенергії та розробляє заходи для їх ліквідації та запобігання, створення безпечних умов праці. Організовує облік наявності електроустаткування, витрат усіх видів енергії, аварій. Здійснює контроль за дотриманням правил і норм охорони праці, інструкцій щодо експлуатації енергетичного устаткування електричних і теплових мереж.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня та інші керівні, методичні та нормативні матеріали щодо енергетичного обслуговування підприємства; організацію енергетичного обслуговування підприємства; виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості, режими роботи й правила технічної експлуатації енергетичного устаткування; єдину систему планово-запобіжного ремонту та раціональної експлуатації обладнання; організацію і технологію ремонтних робіт; методи монтажу, регулювання, налагодження і ремонту електричного устаткування; порядок складання заявок на енергоресурси, обладнання, матеріали, запасні частини, інструмент; правила здавання обладнання в ремонт і приймання після ремонту; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер-енергетик (комунальна теплоенергетика): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера-енергетика I категорії — не менше 2 років.

Інженер-енергетик (комунальна теплоенергетика) I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією інженера-енергетика II категорії — не менше 2 років.

Інженер-енергетик (комунальна теплоенергетика) II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера-енергетика — не менше 1 року.

Інженер-енергетик (комунальна теплоенергетика): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

ІНЖЕНЕР-ЕНЕРГЕТИК
(ТЕПЛОТЕХНІКА ЖИТЛОВОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА)

Завдання та обов’язки. Здійснює контроль за режимами експлуатації промислових котлів. Вносить виправлення в режими експлуатації у разі відхилення від режимних карт. Оновлює виробничі інструкції щодо експлуатації котельно-допоміжного обладнання та контролює їх виконання. Погоджує перелік об’єктів теплопостачання, що передаються підрядним організаціям для налагоджувальних робіт. Здійснює контроль за якістю виконання налагоджувальних робіт. Розробляє заходи щодо економії паливно-енергетичних ресурсів, контролює їх виконання. Контролює хід нового будівництва, реконструкції і виконання капітального ремонту об’єктів теплопостачання. Складає виробничі інструкції щодо експлуатації теплоенергетичного устаткування. Бере участь у розробленні проекту плану капітального ремонту теплоенергетичного устаткування. Щороку бере участь у роботі комісії з перевірки знань експлуатаційним персоналом правил експлуатації теплоенергетичного устаткування. Контролює наявність виробничих інструкцій щодо експлуатації котлів, хімводоочищення, режимних карт з котельно-допоміжного обладнання, схем технічних трубопроводів, котелень і мереж, схем газопостачання, технічного звіту про налагодження котлів і мереж. Здійснює паспортизацію котельних і мереж. Разом з експлуатаційним персоналом випробовує парові котли. Розглядає раціоналізаторські пропозиції, надає допомогу раціоналізаторам. Бере участь у розробленні питомих норм витрати енергоресурсів. Бере участь у розробленні заходів для підвищення ефективності роботи підприємства.

ІНЖЕНЕР-ЕНЕРГЕТИК
(ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ)

Завдання та обов’язки. Контролює режими роботи джерел теплопостачання та допоміжного обладнання, виробництва і відпуск теплової енергії відповідно до температури зовнішнього повітря. Дає вказівки щодо дотримання режимів, обов’язкові для експлуатаційного персоналу в разі відхилення або порушення роботи теплоенергетичного устаткування. Здійснює контроль за споживанням паливно-енергетичних ресурсів, режимом виробництва теплової енергії та її розподілом між окремими споживачами. Веде облік скарг і претензій споживачів теплової енергії і вживає заходів щодо ліквідації недоліків у теплопостачанні у найкоротші строки. Забезпечує економію паливно-енергетичних ресурсів, розроблює заходи щодо їх економії і контролює виконання. Контролює наявність і збереженість технічної документації щодо експлуатації котлів, хімводоочищення, дезаераційних підживлювальних установок, центральних теплопунктів (ЦТП) та індивідуальних теплопунктів ІТП, режимних карт з котельно-допоміжного обладнання, теплових мереж, ЦТП, ІТП, схем технологічних трубопроводів котелень ЦТП та ІТП, схем газопостачання котелень і тягодуттьового тракту, схем теплопостачання теплового району і ЦТП, технічного звіту про налагодження котлів, мереж. У разі потреби вносить корективи та оновлює технічну документацію. Контролює ведення обліку виробництва тепла на котельнях ЦТП, а також обліку споживання енергоресурсів. Бере участь у виконанні заходів для налагодження теплових мереж, у гідравлічних випробуваннях теплових мереж.

ФАХІВЦІ

1. ІНЖЕНЕР-ІНСПЕКТОР ТЕПЛОВОЇ ІНСПЕКЦІЇ

Завдання та обов’язки. Здійснює обстеження та контроль за раціональним використанням теплової енергії, технічним станом та експлуатацією установок тепловикористання і виконанням заданого режиму теплоспоживанкя згідно із затвердженим графіком теплопостачальної організації або в міру потреби. За наявності марнотратного витрачання теплової енергії, самовільного підключення споживачів до теплових мереж теплопостачальної організації, нераціонального використання теплової енергії складає акти і видає розпорядження про усунення виявлених порушень. У разі перевищення споживачем зафіксованого в договорі рівня теплоспоживання або перевищення витрат мережної води на підживлення теплових мереж проти установлених договором максимальних годинних значень, у разі самовільного водорозбору мережної води або витіканнях виконує розрахунки втрат тепла з вини споживачів. Подає акти обстеження керівництву підприємства на затвердження, а після їх затвердження передає у відділ збуту для здійснення штрафних санкцій. Здійснює постійний облік і контроль своєї групи споживачів щодо використання теплової енергії основними споживачами, комерційними структурами, на умовах оренди, суборенди та іншими. Готує пропозиції щодо розроблення оргтехзаходів для зменшення непродуктивних втрат, економного використання паливно-енергетичних ресурсів. Здійснює контроль за виконанням оргтехзаходів з паливно-енергетичних ресурсів своєї групи джерел теплопостачання і споживачів. За дорученням керівництва підприємства (відділу) обстежує та бере участь у роботі комісії з приймання об’єктів, які передаються на баланс теплопостачання.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та Інші керівні документи з експлуатації теплоенергетичного устаткування; правила експлуатації, режими роботи устаткування, методи виявлення та використання його резервів; порядок приймання та введення в експлуатацію теплоенергетичного устаткування; досвід передових вітчизняних та зарубіжних підприємств щодо ефективного використання теплоенергетичного устаткування; правила відпуску та реалізації теплової енергії теплопостачальними організаціями; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; порядок складання звітності; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Інженер-інспектор теплової інспекції I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією інженера-інспектора теплової інспекції II категорії — не менше 2 років.

Інженер-інспектор теплової інспекції II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією інженера-інспектора теплової інспекції — не менше 3 років.

Інженер-інспектор теплової інспекції: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

2. ТЕХНІК З НАЛАГОДЖУВАННЯ ТА ВИПРОБУВАНЬ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ

Завдання та обов’язки. Під керівництвом інженера з налагоджування та випробувань виконує пусконалагоджувальні роботи (випробування) різних видів устаткування і систем (електрообладнання, технічне устаткування, вентиляція тощо). Визначає відповідність технічних характеристик змонтованого устаткування і монтажних робіт технічній та проектній документації, виявляє дефекти робіт та устаткування, забезпечує їх усунення. Бере участь у складанні календарних графіків і програм виконання пусконалагоджувальних робіт, у розробленні заходів щодо охорони праці та протипожежного захисту під час пусконалагоджувальних робіт, у прийманні устаткування після випробувань, які здійснює монтажна організація. Підмикає прилади, реєструє необхідні характеристики і параметри, опрацьовує одержані результати. Бере участь у проведенні необхідних розрахунків, а також у випробуваннях та налагодженні устаткування вхолосту, під навантаженням, під час комплексного випробування. Складає акти за формами, установленими нормативними документами, із зазначенням в них обсягів виконаних пусконалагоджувальних робіт.

Повинен знати: постанови, розпорядження та накази органів вищого рівня; методику виконання пусконалагоджувальних робіт; методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо проведення монтажних і налагоджувальних робіт; основні технічні характеристики, особливості кінематичних схем і конструкцій вузлів та елементів систем і пристроїв, які налагоджуються та випробовуються; способи вимірювання параметрів, характеристик та даних режимів роботи устаткування; правила користування вимірювальними приладами, інструментом, пристроями; порядок огляду устаткування, методи виявлення його дефектів; правила складання актів та іншої технічної документації; основи економіки; наукової організації праці та організації виробництва; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Технік з налагоджування та випробувань електротехнічного устаткування I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка з налагоджування та випробувань II категорії — не менше 1 року.

Технік з налагоджування та випробувань електротехнічного устаткування II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст): для бакалавра — без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста — стаж роботи за професією техніка з налагоджування та випробувань — не менше 2 років.

Технік з налагоджування та випробувань електротехнічного устаткування: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

3. ТЕХНІК З ОБЛІКУ

Завдання та обов’язки. Здійснює щоденний облік та знімання показань лічильників природного газу, електроенергії та хлорної води. Опрацьовує первинні дані, готує зведені дані щодо теплового району і передає дані про витрати енергоресурсів і холодної води за поточну добу в управління. Аналізує використання енергоресурсів і холодної вода за поточну добу та з початку облікового періоду, вживає заходів для перевитрат, непродуктивних втрат, додержання лімітів та норм витрат (у тому числі питомих).

У разі наявності перевитрати енергоресурсів і холодної води оперативно повідомляє керівників району (дільниць), майстрів та оперативний персонал (робітників, що впливають на використання енергоресурсів та технологічний процес). Зводить баланс використання енергоресурсів і холодної води за місяць та подає його в управління.

Повинен знати: організацію виробництва, праці та управління; основи економіки, порядок опрацювання діаграм, методику виконання розрахунків; стандарти, технічні характеристики основного теплоенергетичного устаткування та режими його роботи; правила експлуатації обчислювальної техніки, оргтехніку; застосовувані форми звітності, основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Технік з обліку I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка з обліку II категорії — не менше 1 року.

Технік з обліку II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст): для бакалавра — без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста — стаж роботи за професією техніка з обліку — не менше 2 років.

Технік з обліку: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

4. ТЕХНІК З ПЛАНУВАННЯ
(КОМУНАЛЬНА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА)

Завдання та обов’язки. Здійснює розрахунки щодо техвідшкодування для житлового фонду місцевих рад, житлово-будівельних кооперативів та відомчого житла. Розраховує різні пільгові знижки для споживачів. Перераховує оплату в разі відсутності гарячої води та опалення згідно з довідками, поданими працівниками теплових районів. Оформляє облікові картки на споживачів теплової енергії на підставі укладених договорів заносить до них натуральні показники споживання теплової енергії із зазначенням тарифу і суми оплати за місяць. Двічі на рік звіряє дані про опалювальні площі та кількість мешканців, як користуються гарячою водою. Щомісяця готує розшифровки за ЖЕКами за опалення та гаряче водопостачання. Веде облік за групами споживачів щодо котелень.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо користування тепловою енергією; порядок оформлення технічної документації, діловодство, правила експлуатації обчислювальної техніки та оргтехніки; основи економіки, трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Технік з планування (комунальна теплоенергетика) I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка з планування II категорії — не менше 1 року.

Технік з планування (комунальна теплоенергетика) II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст): для бакалавра — без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста — стаж роботи за професією техніка з планування — не менше 2 років.

Технік з планування (комунальна теплоенергетика): неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

5. ТЕХНІК-ІНСПЕКТОР
(КОМУНАЛЬНА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА)

Завдання та обов’язки. Здійснює облік відпуску теплової енергії за групами споживачів (основних, на умовах оренди, суборенди, комерційних структур тощо). Здійснює обстеження і контроль (під керівництвом більш кваліфікованого спеціаліста) за раціональним використанням теплової енергії, технічним станом та експлуатацією установок, що використовують тепло, за виконанням заданого режиму теплоспоживання. Збирає і систематизує пропозиції структурних підрозділів цехів і служб щодо розроблення заходів щодо зменшення непродуктивних витрат теплової енергії, економії паливно-енергетичних ресурсів. Готує зведення щодо відпуску теплової енергії групам споживачів за обліковий період (місяць, квартал, з початку року). Приймає документацію, що надходить, контролює правильність заповнення форм, наявність усіх необхідних даних у поданих структурними підрозділами облікових та звітних документах.

Повинен знати: стандарти, положення, інструкції, методичні та інші нормативні документи щодо експлуатації теплоенергетичного устаткування; правила відпуску й реалізації теплової енергії теплопостачальними організаціями, правила оформлення документації; оргтехніку; основи економіки, основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Технік-інспектор (комунальна теплоенергетика) I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка-інспектора II категорії — не менше 1 року.

Технік-інспектор (комунальна теплоенергетика) II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст): для бакалавра — без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста — стаж роботи за професією техніка-інспектора — не менше 2 років.

Технік-інспектор (комунальна теплоенергетика): неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

6. ТЕХНІК-ТЕПЛОТЕХНІК

Завдання та обов’язки. Здійснює під керівництвом більш кваліфікованого спеціаліста контроль за режимами роботи будинкових котелень та їх допоміжним обладнанням. Контролює наявність технічної документації, посадових та виробничих інструкцій, ведення експлуатаційним персоналом робочих журналів. У разі наявності недоліків або порушень у роботі основного або допоміжного обладнання робить відповідний запис у робочому журналі та повідомляє про виявлені недоліки керівників теплового району. За будинковими котельнями веде облік скарг і претензій, які надходять від споживачів теплової енергії. Обстежує джерела теплопостачання, виявляє причини відхилень та вживає заходів для їх усунення у найкоротший термін. Контролює наявність посвідчень у операторів котелень. Бере участь у пробних пусках та комплексному випробуванні устаткування під навантаженням. На початку опалювального періоду здійснює контроль за комплектністю та повною оснащеністю будинкових котелень, за наявністю контрольно-вимірювальних приладів технічної документації.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня та інші керівні, методичні та нормативні документи щодо технічної підготовки виробництва; стандарти, технічні характеристики, режими роботи теплотехнічного устаткування і правила його експлуатації; методику пусконалагоджувальних та режимно-налагоджувальних робіт на котельному устаткуванні, хімводоочистці, деаераційних установках та ЦТП; порядок виконання контрольних перевірок режиму експлуатації устаткування котелень та ЦТП; форми звітності, правила експлуатації обчислювальної техніки та оргтехніки; основи економіки; основи трудового законодавства, правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Технік-теплотехнік I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка-теплотехніка II категорії — не менше 1 року.

Технік-теплотехнік II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст): для бакалавра — без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста — стаж роботи за професією техніка-теплотехніка — не менше 2 років.

Технік-теплотехнік: неповна вища освіта відповідного, напряму підготовки (молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

7. ФАХІВЕЦЬ ІЗ ЗБУТУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ

Завдання та обов’язки. Розробляє плани реалізації теплової енергії з розбиванням за групами споживачів. Здійснює облік доходів від реалізації усіх видів теплової енергії та складає місячну відомість планових доходів. Бере участь у складанні та коригуванні планів доходів від реалізації теплової енергії готує і подає у бухгалтерію підприємства дані про розміри планових платежів, обумовлених у договорах про користування тепловою енергією. Щомісяця розробляє і подає до вищої організації відомість планових доходів. Звіряє планові доходи з фактично одержаними на рахунок підприємства сумами. Веде листування із споживачами-боржниками про ліквідацію заборгованості за використану теплову енергію. Складає відомість про споживачів-боржників (щомісяця) для стягнення боргів або обмеження відпуску теплової енергії.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо користування тепловою енергією; основи економіки, організацію виробництва і праці; оргтехніку, засоби механізації оперативного обліку, організацію планової роботи на підприємстві; форми обліку та звітності; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

фахівець із збуту теплової енергії I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією фахівця із збуту теплової енергії II категорії — не менше 1 року.

Фахівець із збуту теплової енергії II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст): для бакалавра — без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста — стаж роботи за професією фахівця із збуту теплової енергії — не менше 2 років.

Фахівець із збуту теплової енергії: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

РОБІТНИКИ

1. ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНІ

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує водогрійні і парові котли з сумарною теплопродуктивністю до 12,6 ГДж/г (до 3 Гкал/г), або обслуговує в котельні окремі водогрійні або парові котли з теплопродуктивністю котла до 21 ГДж/г (до 5 Гкал/г), що працюють на рідкому і газовому паливі або електронагрівні. Здійснює розпалювання, запуск і зупинку котлів, живлення їх водою. Регулює процес горіння палива. Стежить за контрольно-вимірювальними приладами, за рівнем води в котлі,, тиском пари й температурою води, яка подається в опалювальну систему. Обслуговує тепломережні бойлерні установки або станції м’ятої пари, розташовані в зоні обслуговування основних агрегатів з сумарним тепловим навантаженням до 42 ГДж/г (до 10 Гкал/г). Здійснює запуск насосів, двигунів, вентиляторів та інших допоміжних механізмів. Бере участь у ремонті обладнання, яке обслуговує.

Повинен знати: принцип роботи котлів, які обслуговуються; склад теплоізоляційних мас і основні способи теплоізоляції котлів і паротрубопроводів; правила поводження з газом і обладнанням, яке знаходиться під напругою; призначення та умови застосування простих і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів, будову й режими роботи устаткування тепломережних бойлерних установок або станцій м’ятої пари.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує водогрійні і парові котли з сумарною теплопродуктивністю понад 12,6 до 42 ГДж/г (понад 3 до 10 Гкал/г) або обслуговує в котельні окремі водогрійні або парові котли з теплопродуктивністю котла понад 21 до 84 ГДж/г (понад 5 до 20 Гкал/г), що працюють на рідкому й газовому паливі, або електронагріванні.

Обслуговує тепломережні бойлерні установки або станції м’ятої пари, розташовані в зоні обслуговування основних агрегатів із сумарним тепловим навантаженням понад 42 до 84 ГДж/г (понад 10 до 20 Гкал/г). Здійснює запуск, регулювання і нагляд за роботою економайзерів, повітропідігрівачів, пароперегрівачів і живильних насосів. Забезпечує безперебійну роботу обладнання котельні. Здійснює запуск, зупинку і перемикання агрегатів, які обслуговує в схемах теплопроводів. Веде облік тепла, що відпускається споживачам. Бере участь у ремонті обладнання, яке обслуговує.

Повинен знати: будову котлів, які обслуговує; будову і принцип роботи відцентрових і поршневих насосів, електродвигунів і парових двигунів; схеми тепло-, паро-, і водопроводів котельної установки і зовнішніх тепломереж; порядок обліку результатів роботи обладнання і кількості тепла, що відпускається споживачам; будову простих і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора котельні 2 розряду — не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує водогрійні і парові котли із сумарною теплопродуктивністю понад 42 до 84 ГДж/г (понад 10 до 20 Гкал/г) або обслуговує в котельні окремі водогрійні або парові котли з теплопродуктивністю котла понад 84 до 273 ГДж/г (понад 20 до 65 Гк/г), що працюють на рідкому та газовому паливі або електронагріванні. Обслуговує тепломережні бойлерні установки або станції м’ятої пари, розташовані в зоні обслуговування основних агрегатів з сумарним тепловим навантаженням понад 84 ГДж/г (понад 20 Гкал/г). Наглядає за допомогою контрольно-вимірювальних приладів за рівнем води в котлах, тиском і температурою пари, води і відхідних газів. Регулює роботу навантаження котлів відповідно до графіків споживання пари. Усуває недоліки в роботі обладнання, запобігає їх виникненню.

Повинен знати: будову й правила обслуговування однотипних котлів, а також різноманітних допоміжних механізмів та арматури котлів; основи теплотехніки, різноманітні властивості палива й вплив якості палива на процес горіння і теплопродуктивність котлоагрегатів; технічні умови на якість води та способи її очищення; причини виникнення неполадок у роботі котельної установки й способи запобігання їх виникненню; будову, призначення і умови застосування складних контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора котельні 3 розряду — не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує водогрійні і парові котли із сумарною теплопродуктивністю понад 84 до 273 ГДж/г (понад 20 до 65 Гкал/г), які працюють на рідкому і газовому паливі чи електронагріванні або обслуговує в котельні окремі водогрійні або парові котли з теплопродуктивністю понад 273 до 546 ГДж/г (понад 65 до 130 Гкал/г), які працюють на рідкому і газовому паливі чи електронагріванні. Переключає живильні лінії, вмикає і вимикає пару з магістралей. Вмикає і вимикає автоматичну апаратуру живлення котлів. Здійснює профілактичний огляд котлів, їх допоміжних механізмів, контрольно-вимірювальних приладів. Бере участь у планово-запобіжному ремонті котлоагрегатів. Приймає котли та їх допоміжні механізми з ремонту та готує їх до роботи.

Повинен знати: будову й принцип роботи водогрійних і парових котлів різних систем; експлуатаційні дані котельного обладнання і механізмів; будову апаратів автоматичного регулювання; правила дотримання режиму роботи котельні залежно від показань приладів; схеми трубопровідних мереж і сигналізації в котельні; правила налагодження і регулювання контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора котельні 4 розряду — не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує водогрійні і парові котли різних систем із сумарною теплопродуктивністю понад 273 ГДж/г (понад 65 Гкал/г) або обслуговує в котельні окремі водогрійні або парові котли з теплопродуктивністю понад 546 ГДж/г (понад 65 до 130 Г кал/г), які працюють на рідкому і газовому паливі чи електронагріванні.

Повинен знати: конструктивні особливості складних контрольно-вимірювальних приладів та апаратів автоматичного регулювання; теплотворну здатність і фізичні властивості палива; елементи паливного балансу котлів і порядок його складання; правила визначення коефіцієнта корисної дії котельної установки.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора котельні 5 розряду — не менше 1 року.

2. КОНТРОЛЕР ТЕПЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА

3-й розряд

Завдання та обов’язки

Контролює роботу і знімає показання лічильників теплової енергії усіх систем, а також лічильників гарячого водопостачання за окремими договорами. Складає акти обстежень при відхиленні параметрів надання послуг з теплопостачання. Контролює дотримання абонентами правил користування тепловою енергією. У разі необхідності здійснює контроль за розрахунками на послуги теплопостачання та гарячого водопостачання згідно з чинними тарифами.

Повинен знати:

Правила користування тепловою енергією; правила надання населенню послуг з централізованого водо-, теплопостачання; правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту; чинні тарифи і порядок розрахунків з абонентами.

Кваліфікаційні вимоги

Повна загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи.

(розділ доповнено кваліфікаційною характеристикою згідно з наказом Міністерства
 з питань житлово-комунального господарства України від 08.12.2009 р. № 387)

ПЕРЕЛІК
назв професій робітників, передбачених цим Розділом, із зазначенням їх назв за Випуском 1 ЕТКС видання 1986 року

№ пор. 

Назви професій, що вказані у цьому Розділі 

Діапазон розрядів 

Назви професій за Випуском 1 ЕТКС видання 1986 р. 

Діапазон розрядів 

1. 

Оператор котельні 

2 — 6 

Оператор котельной 

2 — 6 

 

ПЕРЕЛІК
назв професій робітників, передбачених Випуском 1 ЕТКС видання 1986 р., із зазначенням їх назв за цим Розділом

№ пор. 

Назви професій за Випуском 1 ЕТКС видання 1986 р. 

Діапазон розрядів 

Назви професій, що вказані у цьому Розділі 

Діапазон розрядів 

1. 

Оператор котельной 

2 — 6 

Оператор котельні 

2 — 6 

 

ТРАМВАЙНИЙ ТА ТРОЛЕЙБУСНИЙ ТРАНСПОРТ

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЕРІВНИКИ

1. МАЙСТЕР ДІЛЬНИЦІ ЕНЕРГОСЛУЖБИ З РЕМОНТУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОТЕЛЕКЕРОВАНИХ ПУНКТІВ

Завдання та обов’язки. Здійснює згідно з типовим положенням про майстра виробничої дільниці керівництво роботою працівниками очолюваної ним дільниці. Забезпечує виконання планових завдань, раціональне витрачання сировини, матеріалів, палива, енергії. Своєчасно провадить підготовку та керує процесами ремонту, випробування і налагодження апаратури та ланок автотелекерування, силового обладнання перетворювальних підстанцій. Складає графіки ремонтів обладнання та апаратури. Контролює дотримання робітниками правил охорони праці, виробничої та трудової дисципліни. Контролює якість виконуваних робіт. Розробляє технологічні карти. Оформляє дефектні відомості та акти.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні матеріали; технологію виробництва; устаткування, правила його технічної експлуатації; експлуатаційні схеми перетворювальних підстанцій; схеми ланцюгів керування і захисту сигналізації; основні типи електронних ламп, напівпровідників, твердих випрямлячів; правила користування вимірювальними приладами та апаратами випробування; правила технічної експлуатації трамваїв і тролейбусів; правила технічної експлуатації електроустановок промислових підприємств; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом — не менше 2 років.

2. МАЙСТЕР СЛУЖБИ КОЛІЇ

Завдання та обов’язки. Здійснює керівництво роботами з ремонту й технічного обслуговування трамвайних колій спецчастин і споруд на закріпленій дільниці. Забезпечує безпеку руху трамвайних поїздів. Вживає заходів щодо своєчасного забезпечення дільниць необхідними матеріалами, інструментом механізмами й транспортом. Складає план виконання робіт з ремонту і технічного обслуговування колії, спеціальних частин та споруд. Періодично оглядає трамвайні колії згідно з інструкцією. Веде облік та звітність про виконані роботи. Виїжджає на місце пригоди в разі сходу вагона з колії та затримки руху. Вживає заходів щодо відновлення руху, а в разі потреби і для виправлення колії. Бере участь у розслідуванні причин пригоди. Здійснює нагляд за виконанням робіт, пов’язаних із прокладанням підземних комунікацій у зоні трамвайних колій. Забезпечує виконання заходів для зменшення матеріальних і трудових витрат.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо організації колійного господарства; конструкцію, будову трамвайних колій і споруд, правила їх експлуатації; організацію і технологію ремонту; стандарти, технічні умови й норми утримання об’єктів колійного господарства; основи економіки, організації виробництва; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом — не менше 2 років.

3. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛЕННЯ
(СЛУЖБИ РУХУ, РУХОМОГО СКЛАДУ)

Завдання та обов’язки. Здійснює керівництво всіма видами профілактичних ремонтів рухомого складу, механізмів, деталей, агрегатів, вузлів. Забезпечує технічну організацію виробничих процесів ремонтів та випробувань, виконання графіків ремонтів рухомого складу, приписаного до даного відділення при повному використанні наявних резервів і технічних засобів. Контролює дотримання вимог правил технічної експлуатації трамваїв, тролейбусів щодо огляду і ремонту рухомого складу. Забезпечує безпеку трамваїв і тролейбусів щодо огляду і ремонту рухомого складу. Забезпечує безпеку і регулярність руху трамваїв (тролейбусів) у межах відділення. Контролює забезпечення виконання повного обсягу робіт під час усіх видів оглядів і ремонту рухомого складу згідно із чинними наказами, інструкціями та іншими керівними документами. Проводить роботу з підвищення продуктивності праці і зменшення собівартості ремонтних робіт. Забезпечує повний і вчасний випуск рухомого складу на лінію, якісне виконання ремонтних робіт. Контролює дотримання робітниками трудової і виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці, протипожежного захисту. Керує працівниками відділення.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, керівні матеріали, положення та інструкції, будову рухомого складу міського електротранспорту; технологію ремонту та обслуговування; правила технічної експлуатації трамваїв і тролейбусів; основи економіки, організацію оплати праці: основи трудового законодавства, правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом — не менше 2 років.

4. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА ЛІНІЙНОГО КОНТРОЛЮ

Завдання та обов’язки. Організовує роботу і систематичний контроль за виконанням працівниками правил дорожнього руху і правил технічної експлуатації трамваїв, тролейбусів щодо безпеки перевезення пасажирів, дотримання вимог, інструкцій, наказів та інших керівних матеріалів з питань забезпечення безпеки дорожнього руху. Вживає заходів щодо запобігання дорожньо-транспортним пригодам (ДТП). Аналізує причини, що викликають ДТП та порушення водієм правил дорожнього руху. Бере участь у службових розслідуваннях ДТП з виїздом на місце їх виникнення. Забезпечує систематичний розгляд ДТП та допущених водієм порушень правил дорожнього руху. Розробляє на цій основі заходи щодо їх усунення. Бере участь у роботі комісій Державтоінспекції під час розгляду матеріалів про порушення, допущені водіями підприємств міського електротранспорту, та у роботі атестаційних комісій з присвоєння кваліфікації водія I та II класів. Організовує контроль за стажуванням водіїв міського електротранспорту та роботою їх наставників. Організовує проведення навчань у кабінеті з безпеки руху згідно із затвердженою програмою. Вживає заходів щодо забезпечення кабінету необхідними методичними та наочними посібниками та обладнанням. Проводить роботу з поширення досвіду безаварійної роботи кращих водіїв. Організовує підготовку стендів, бесіди, лекції, доповіді з безпеки руху міського електротранспорту. Здійснює зв’язок і координацію робіт відділу щодо безпеки руху з органами Державтоінспекції та забезпечує впровадження їх рекомендацій. Організовує облік та звітність щодо безпеки руху за установленими формами. Керує працівниками відділу.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; будову, призначення та конструктивні особливості усіх видів рухомого складу, колії та енергогосподарства; будову сигналізації; систему централізації, блокування та зв’язку міського електротранспорту; правила технічної експлуатації трамваїв, тролейбусів; правила дорожнього руху; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом — не менше 2 років.

5. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОГО

Завдання та обов’язки. Організовує технічне керівництво експлуатацією та ремонтом рухомого складу. Розробляє заходи щодо поліпшення маршрутної мережі трамвая і тролейбуса, оснащення її посадочними та розворотними майданчиками, кінцевими станціями тощо. Складає графіки й плани роботи з поточного утримання трамвайних колій. Готує заходи для впровадження нової техніки, підвищення пропускної та провізної здатності рухомого складу, правил і норм охорони праці робітників. Здійснює роботи з удосконалення технологічних процесів і методів технічного обслуговування рухомого складу, вузлів та агрегатів до них. Організовує підготовку і підвищення кваліфікації водіїв, слюсарів-ремонтників, лінійних та інженерно-технічних працівників служб; контролює виконання державних стандартів, правил технічної експлуатації, інструкцій. Здійснює оснащення ремонтних майстерень, випробувальних стендів технологічною оснасткою, контрольно-вимірювальною апаратурою та приладами. Керує випробуванням підйомних механізмів та пересувних ремонтних засобів. Розглядає пропозиції громадян і підприємств, організацій та установ щодо поліпшення транспортного обслуговування. Контролює виконання рішень органів вищого рівня щодо транспортного обслуговування населення. Здійснює безпосереднє керівництво працівниками відділу, координує та узгоджує роботу відділу з іншими відділами служби, несе відповідальність за виконання усіх завдань, покладених на відділ.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; нормативні та інші керівні матеріали щодо питань керування виробництвом; будову усіх видів рухомого складу міського електротранспорту; технічні умови експлуатації, технологію ремонту трамваїв та тролейбусів; організацію колійного господарства; організацію виробництва та управління; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом — не менше 2 років.

6. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ ЕНЕРГОСЛУЖБИ

Завдання та обов’язки. Здійснює контроль за правильною експлуатацією та своєчасним ремонтом енергетичного обладнання та енергосистем. Планує роботу енергодиспетчерів. Забезпечує організацію робіт із запобігання аваріям, а в разі виникнення аварії ліквідацію її наслідків на контактній кабельній мережі та тягових підстанціях. Координує виконання ремонтних робіт та узгоджує їх з роботами інших служб. Здійснює контроль за дотриманням правил охорони праці й технічної експлуатації під час виконання будь-яких робіт в енергослужбі. Контролює ведення установленої технологічної та оперативної документації. Забезпечує облік роботи аварійних бригад контактної мережі та аварійних спецмашин. Здійснює облік та аналіз витрати електроенергії аналізує причини аварій. Забезпечує впровадження прогресивних методів ремонту й експлуатації енергоустаткування. Керує працівниками відділу.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; нормативні матеріали щодо енергетичного обслуговування; схеми живлення тягових підстанцій, контактної та кабельної мереж; межу і схеми усіх позитивних та негативних ліній постійного струму; нормальні та аварійні схеми енергогосподарства; технологію виконання аварійних робіт; правила технічної експлуатації трамваїв та тролейбусів; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом — не менше 2 років.

7. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ РУХОМОГО СКЛАДУ

Завдання та обов’язки. Керує розробленням поточних і перспективних планів диспетчерської служби та організовує їх виконання з дотриманням вимог безпеки руху. Здійснює контроль за підготовкою виробництва, своєчасним забезпеченням виробництва необхідною технічною документацією, матеріалами, інструментом тощо. Вивчає, аналізує на місцях причини пошкоджень та простоїв устаткування, бере участь у розробленні заходів щодо усунення недоліків. Контролює дотримання норм міжремонтного пробігу, правильність виконання замірів питомого опору руху трамвайних вагонів і тролейбусів та струму витікання тролейбусів, ведення обліку і розподіл рухомого складу за депо. Забезпечує щодобовий випуск рухомого складу на лінію у кожному депо згідно з розкладом руху. Бере участь разом з іншими службами у розподілі рухомого складу за маршрутами міста, у відкритті нових ліній, складанні планів ремонту рухомого складу у ремонтних майстернях та заявок на матеріали, обладнання та запчастини, у визначенні контрольних цифр щодо планів капітального (заводського) ремонту рухомого складу, у розслідуванні дорожньо-транспортних пригод. Керує роботами з економії матеріальних і трудових ресурсів, зменшення собівартості ремонтних робіт. Керує роботою працівників відділу, координує та узгоджує роботу відділу з іншими відділами і службами підприємства.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо виробничого планування та оперативного управління виробництвом; будову усіх видів рухомого складу міського електротранспорту, технологію ремонтів та технічного обслуговування; правила технічної експлуатації трамваїв і тролейбусів; основи економіки, наукової організації праці; організацію виробництва та управління; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом — не менше 2 років.

8. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ РУХУ

Завдання та обов’язки. Забезпечує виконання розкладу руху. Організовує диспетчерське керування рухом міського електротранспорту. Контролює виконання відбудовних робіт технічними транспортними засобами під час дорожньо-транспортних пригод. Організовує приймання та систематизацію оперативної інформації про роботу рухомого складу на лінії та зміни в пасажирських потоках. Здійснює аналіз графіків руху з розробленням заходів щодо усунення причин погіршення регулярності та безпеки руху. Координує роботу міського електротранспорту з іншими видами громадського транспорту. Здійснює контроль за дотриманням правил технічної експлуатації регулярності та безпеки руху на лінії. Контролює стан дорожнього покриття трамвайних колій, освітленість проїжджої частини вулиць, стан пунктів зупинки та кінцевих станцій. Розподіляє заявки підприємств на перевезення пасажирів за спеціальними замовленнями та контролює їх виконання. Розробляє за установленою формою документацію по станціях та дільницях. Готує пропозиції щодо поліпшення керування рухом. Керує працівниками відділу.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші матеріали з питань безпеки руху; теорію і практику організації перевезень на міському електротранспорті; будову трамвая, тролейбуса, трамвайних колій та контактно-кабельної мережі; основи трудового законодавства економіки та організації виробництва і праці; порядок і правила ведення обліку і звітності щодо безпеки руху; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом — не менше 2 років.

9. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЗБИРАННЯ ВИРУЧКИ

Завдання та обов’язки. Організовує розроблення раціональних систем збирання проїзної плати, які б забезпечували повне її збирання при найменших трудових і фінансових витратах. Постійно вивчає та аналізує динаміку пасажироперевезень за маршрутами та видами оплати за проїзд. Розробляє та впроваджує методи ефективної роботи контрольного апарату, сприяє розвитку громадських форм контролю. Організовує рейди з перевірки збирання проїзної плати та виконання правил користування трамваєм та тролейбусом. Розробляє і впроваджує доцільні форми проїзних документів, забезпечує їх збереженість. Очолює розроблення і впровадження системи інкасації, підрахунку, здавання у банк та обліку виручки, забезпечує її збереженість. Контролює додержання працівниками відділу правил і норм щодо оборони праці. Керує працівниками відділу.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань збирання, обліку та інкасації виручки, правила експлуатації обчислювальної техніки; основи бухгалтерського обліку; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом — не менше 2 років.

10. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ

Завдання та обов’язки. Керує проведенням лабораторних аналізів, випробувань та інших видів дослідження сировини, напівфабрикатів, інших матеріалів, конструкцій та готової продукції для визначення їх відповідності чинним технічним умовам та стандартам. Контролює виконання експериментальних та дослідницьких робіт з вивчення економічніших та ефективніших методів виробництва. Керує розробленням технологічних процесів та досліджень під час освоєння та впровадження їх у виробництво. Здійснює керівництво під час вивчення потреб підприємства в науково-технічній інформації, організовує довідково-інформаційне обслуговування, контролює практичне використання науково-технічних матеріалів. Організовує в депо випробування нового рухомого складу, дослідних конструкцій та вузлів на трамваях і тролейбусах, дослідних матеріалів та нового технологічного обладнання. Готує висновки за результатами випробувань. Бере участь в узгодженні плану впровадження нової техніки та оргтехзаходів щодо рухомого складу. Забезпечує надання методичної і практичної допомоги раціоналізаторам та винахідникам. Керує розглядом раціоналізаторських пропозицій щодо конструктивних змін вузлів трамваїв і тролейбусів. Організовує роботи з технічної інформації та обміну передовим досвідом. Здійснює безпосереднє керівництво відділом, координує та узгоджує роботу відділу з іншими відділами служби, несе відповідальність за виконання усіх завдань, покладених на відділ.

Повинен знати: положення, інструкції, накази та керівні матеріали; технічні характеристики, конструктивні особливості трамваїв і тролейбусів, правила їх технічної експлуатації технологію ремонтів і технічного обслуговування; основи економіки, організації праці та управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом — не менше 2 років.

11. НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРІЇ КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ ТА ЗАСОБІВ АВТОМАТИКИ

Завдання та обов’язки. Здійснює контроль за експлуатацією і веденням технічного обліку засобів вимірювання. Організовує роботи з перевірки нових засобів вимірювання. Розробляє та впроваджує стандарти (методики) на виконання вимірювань, встановлення раціональної номенклатури параметрів, які вимірюються, норм точності вимірювань. Складає графіки державної перевірки на зразкові прилади. Здійснює для потреб підрозділу розроблення нестандартних засобів вимірювання. Вживає заходів щодо забезпечення робочих місць технічною оснасткою, необхідними матеріалами та документацією. Бере участь у роботі з вивчення ринку матеріалів, зменшення собівартості продукції (робіт). Контролює дотримання працівниками лабораторії виробничої і трудової дисципліни, дотримання ними правил і норм з охорони праці. Керує працівниками лабораторії.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; положення, інструкції та інші керівні матеріали щодо засобів вимірювання; обладнання лабораторії і правила його експлуатації; нормативно-технічну документацію (стандарти, технічні умови) і правила технічної експлуатації трамваїв і тролейбусів; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом — не менше 2 років.

12. НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ АВАРІЙНО-ВІДБУДОВНОЇ

Завдання та обов’язки. Керує діяльністю служби аварійно-відбудовних робіт. Забезпечує готовність необхідних засобів, обладнання для виконання аварійно-відбудовних та інших робіт. Здійснює виконання розпоряджень центрального диспетчера щодо відбудовних робіт. Складає заявки на матеріали та запасні частини, необхідні для роботи служби. Здійснює контроль за економним витрачанням палива, мастильних матеріалів, трудових ресурсів, зменшення собівартості робіт. Організовує виробниче навчання працівників служби та підвищення рівня їх знань. Контролює дотримання працівниками служби трудової та виробничої дисципліни, правил охорони праці та протипожежного захисту. Керує працівниками служби.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо підприємства; будову й правила технічної експлуатації трамваїв і тролейбусів; технологію та організацію технічного обслуговування і ремонту рухомого складу; основи економіки, організації виробництва та праці; чинні положення про оплату праці; основи трудового законодавства; правила дорожнього руху; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом — не менше 2 років.

13. НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ АВТОМАТИКИ ТА ЗВ’ЯЗКУ

Завдання та обов’язки. Здійснює керівництво і контроль за виконанням робіт, пов’язаних із забезпеченням нормативного функціонування технічних засобів провідного зв’язку та радіозв’язку, а також пристроїв сигналізації, централізації і блокування та автоматики. Розробляє заходи щодо подальшого розвитку та технічного удосконалення пристроїв автоматики сигналізації, централізації і блокування. Контролює виконання заходів щодо зменшення собівартості робіт. Організовує проведення експлуатаційних випробувань обладнання сигналізації централізації і блокування. Забезпечує дотримання правил і норм охорони праці, протипожежного захисту.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні матеріали: будову засобів автоматики, сигналізації, централізації і блокування принцип їх роботи і правила експлуатації; правила технічної експлуатації трамвая і тролейбуса; правила дорожнього руху; основи економіки, наукової організації праці; організацію виробництва та управління; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом — не менше 2 років.

14. НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ ДИСТАНЦІЇ
(ТРАМВАЙНИЙ ТРАНСПОРТ)

Завдання та обов’язки. Планує роботу з поточного утримання трамвайних колій, контролює хід її виконання. Організовує виробничі процеси з утримання та ремонту трамвайних колій. Вживає заходів щодо забезпечення робочих місць необхідними матеріалами для ремонту колій. Бере участь у роботі з вивчення ринку матеріалів, обладнання та запчастин та готує пропозиції щодо їх придбання. Здійснює періодичний огляд усіх колій та споруд. Організовує використання бригадами з поточного утримання трамвайних колій засобів механізації. Контролює дотримання робітниками виробничої і трудової дисципліни, правил охорони праці та протипожежного захисту. Керує працівниками служби.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо організації трамвайного колійного господарства; будову трамвая, трамвайних колій, штучних споруд, правила їх експлуатації, організацію і технологію ремонтів, стандарти, технічні умови щодо колійного господарства; порядок планування ремонтних робіт, складання заявок на матеріали та деталі для ремонту колій та споруд; економіку трамвайного господарства; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом — не менше 2 років.

15. НАЧАЛЬНИК ЦЕХУ З РЕМОНТУ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНИХ ПІДСТАНЦІЙ КОНТАКТНИХ ТА КАБЕЛЬНИХ МЕРЕЖ

Завдання та обов’язки. Складає поточні і перспективні плани, графіки ремонтів електроустаткування та виготовлення запасних частин. Організовує виробничі процеси з ремонту обладнання підстанцій і контактно-кабельної мережі. Здійснює контроль за виконанням плану виробництва та якістю ремонтних робіт, а також за правильністю застосування системи оплати праці. Складає заявки на матеріали, арматуру й запасні частини для ремонту обладнання. Бере участь у розробленні перспективних і річних планів, апробації технічної документації. Організовує облік та складання звітності про виробничу діяльність цеху. Розробляє технологічні процеси з усіх видів ремонту. Здійснює періодичні випробування та перевірку підйомних механізмів, пересувних засобів ремонту і пристроїв для транспортування важкого обладнання і матеріалів. Здійснює керівництво роботою з економії матеріальних і трудових ресурсів, зменшення собівартості ремонтних робіт. Контролює дотримання робітниками технології ремонтних робіт. Організовує періодичні перевірки знань робітників щодо правил та інструкцій з охорони праці. Забезпечує дотримання робітниками норм і правил охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо виробничо-господарської діяльності цеху; будову агрегатів та апаратури підстанцій; будову та застосування арматури контактної мережі трамвая (тролейбуса); методи випробування обладнання-способи визначення місць пошкодження кабелю; технологію ремонту електроустаткування підстанцій, контактної і кабельної мереж; правила оформлення дефектних відомостей та актів-економіку енергогосподарства; технічні норми, допуски та умови на обладнання, що ремонтується; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства-правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом — не менше 2 років.

ПРОФЕСІОНАЛИ

1. ЕКСПЕРТ ТЕХНІЧНИЙ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ

Завдання та обов’язки. Проводить роботу, пов’язану з державним технічним оглядом трамвайних вагонів, тролейбусів, трамвайної колії, контактної мережі, тягових підстанцій з кабельними мережами згідно з правилами проведення державного технічного огляду міського електротранспорту. Здійснює реєстрацію та облік рухомого складу згідно з правилами реєстрації та обліку трамвайних вагонів і тролейбусів. Розробляє заходи з питань удосконалення технічного огляду міського електротранспорту. Виконує доручення головної державної технічної інспекції міського електротранспорту з питань проведення вибіркових технічних оглядів трамвайних вагонів і тролейбусів, що експлуатуються. Бере участь у проведенні технічної експертизи нових зразків рухомого складу, устаткування та обладнання для міського електротранспорту, а також запасних частин, які безпосередньо впливають на безпеку руху. Проводить обстеження технічного стану трамвайних вагонів і тролейбусів, які відпрацювали нормативні строки експлуатації, та готує висновки про можливість їх продовження. Бере участь у розробленні та вдосконаленні методичних вказівок щодо проведення обстеження трамвайних вагонів і тролейбусів, трамвайних колій, контактних мереж та тягових підстанцій, що відпрацювали нормативний строк, для визначення можливості їх подальшої експлуатації. Проводить експертизу виробничої бази, документації, оснастки та обладнання підприємств і організацій щодо можливості виконання капітальних ремонтів рухомого складу. Розробляє пропозиції щодо коригування нормативно-технічної документації, положень та інструкцій з питань роботи електротранспорту, а також з удосконалення обладнання дільниць технічної діагностики вузлів і агрегатів рухомого складу та готує технічні вимоги до них. Бере участь у проведенні переатестації, роботі з підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів підприємств та організацій міського електротранспорту.

Повинен знати: Закон України «Про дорожній рух»; Правила дорожнього руху; правила експлуатації трамвая та тролейбуса; постанови, розпорядження, накази, нормативні та інші керівні матеріали з питань утримання і експлуатації міського електротранспорту; облаштування, конструкцію трамвайних вагонів, тролейбусів, трамвайної колії, контактної мережі і тягових підстанцій з кабельними мережами, технологію і організацію ремонтів; вимірювальні інструменти й пристрої, правила користування ними; основи економіки, наукової організації праці організації виробництва та управління; основи законодавства про працю, правила і норми з охорони праці і протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний експерт технічний міського електротранспорту: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр спеціаліст). Стаж роботи за професією експерта технічного міського електротранспорту I категорії — не менше 2 років.

Експерт технічний міського електротранспорту I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста-стаж роботи за професією експерта технічного міського електротранспорту II категорії — не менше 2 років.

Експерт технічний міського електротранспорту II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією експерта технічного міського електротранспорту — не менше 1 року.

Експерт технічний міського електротранспорту: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

2. ІНЖЕНЕР-ДИСПЕТЧЕР
(СЛУЖБА РУХОМОГО СКЛАДУ)

Завдання та обов’язки. Здійснює контроль за випуском рухомого складу на лінію по кожному депо згідно з розкладом руху, за дотриманням норм міжремонтного пробігу. Забезпечує виконання графіків виходу рухомого складу на маршрути міста, відкриття нових ліній руху. Веде облік розподілу рухомого складу між кожним депо. Бере участь у складанні поточних і перспективних планів робіт. Бере участь у складанні планів ремонтів рухомого складу в ремонтних майстернях. Бере участь у роботі з вивчення ринку матеріалів, обладнання і запчастин і готує пропозиції з їх придбання. Оформляє заявки на матеріали, обладнання і запчастини для ремонту рухомого складу. Бере участь у розслідуванні дорожньо-транспортних пригод. Здійснює контроль за експлуатацією та обслуговуванням приладів безпеки. Сприяє впровадженню передових методів організації праці, складає звіти за встановленою формою, веде іншу технічну документацію.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні матеріали з технічного обслуговування і ремонту рухомого складу; будову рухомого складу, правила технічної експлуатації трамваїв і тролейбусів, технологію їх ремонту; основи економіки, організації праці; основи трудового законодавства: правила й норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер-диспетчер (служба рухомого складу): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера-диспетчера служби рухомого складу I категорії — не менше 2 років.

Інженер-диспетчер (служба рухомого складу) I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією інженера-диспетчера служби рухомого складу II категорії — не менше 2 років.

Інженер-диспетчер (служба рухомого складу) II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера-диспетчера служби рухомого складу — не менше 1 року.

Інженер-диспетчер (служба рухомого складу): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

3. ІНЖЕНЕР З ТРАНСПОРТУ
(ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНИЙ ВІДДІЛ СЛУЖБИ РУХОМОГО СКЛАДУ)

Завдання та обов’язки. Бере участь в аналізі роботи рухомого складу та в розробленні на основі аналізу планів оргтехзаходів щодо поліпшення якісних показників рухомого складу: підвищення коефіцієнта випуску, зменшення кількості випадків повернення з лінії через технічні несправності та з інших причин, скорочення цілодобових простоїв. Бере участь в удосконаленні технологічних процесів і методів технічного обслуговування рухомого складу вузлів та агрегатів, у розробленні заходів щодо зменшення виробничих витрат. Упроваджує сучасні методи праці, механізацію та автоматизацію виробничих процесів. Організовує підготовку та підвищення кваліфікації водіїв, слюсарів-ремонтників, лінійних та інженерно-технічних працівників депо. Організовує повсякденний контроль за технічним станом рухомого складу, дотриманням стандартів, технології ремонтів та технічного обслуговування рухомого складу, вузлів та агрегатів, правил технічної експлуатації інструкцій, за оснащенням депо, вагоно-(тролейбусно)-ремонтних майстерень випробувальними стендами, технологічною оснасткою вимірювальною та контрольною арматурою і приладами.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо технічного обслуговування і ремонту обладнання; будову рухомого складу міського електротранспорту; технологію ремонтів і технічного обслуговування; правила технічної експлуатації трамваїв, тролейбусів; технічні характеристики, конструктивні особливості рухомого складу; основи економіки, організації виробництва та управління; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з транспорту (виробничо-технічний відділ служби рухомого складу): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з транспорту виробничо-технічного відділу служби рухомого складу I категорії — не менше 2 років.

Інженер з транспорту (виробничо-технічний відділ служби рухомого складу) I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією інженера з транспорту виробничо-технічного відділу служби рухомого складу II категорії — не менше 2 років.

Інженер з транспорту (виробничо-технічний відділ служби рухомого складу) II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з транспорту виробничо-технічного відділу служби рухомого складу — не менше 1 року.

Інженер з транспорту (виробничо-технічний відділ служби рухомого складу): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

4. ІНЖЕНЕР З ТРАНСПОРТУ
(ВІДДІЛ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ СЛУЖБИ РУХОМОГО СКЛАДУ)

Завдання та обов’язки. Розробляє технологічні процеси і здійснює контроль за їх впровадженням. Здійснює випробування нового рухомого складу, дослідних конструкцій та вузлів, нових матеріалів і технологічного обладнання. Розглядає і подає висновки щодо раціоналізаторських пропозицій з конструктивних змін вузлів рухомого складу та їх експлуатації. Розробляє нові форми організації роботи з дотримання вимог безпеки дорожнього руху і впроваджує їх. Розробляє план заходів щодо зменшення виробничих витрат і здійснює його виконання. Організовує своєчасне й правильне ведення обліку та звітності про роботу рухомого складу за установленими формами.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо організації ремонту рухомого складу; технологію ремонтів і технічного обслуговування; правила технічної експлуатації трамвая і тролейбуса; технічні характеристики та конструктивні особливості трамваїв і тролейбусів; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з транспорту (відділ технічної допомоги служби рухомого складу): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з транспорту відділу технічної допомоги служби рухомого складу I категорії — не менше 2 років.

Інженер з транспорту (відділ технічної допомоги служби рухомого складу) I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією інженера з транспорту відділу технічної допомоги служби рухомого складу II категорії — не менше 2 років.

Інженер з транспорту (відділ технічної допомоги служба рухомого складу) II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з транспорту відділу технічної допомоги служби рухомого складу — не менше 1 року.

Інженер з транспорту (відділ технічної допомоги служби рухомого складу): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

5. ІНЖЕНЕР З ТРАНСПОРТУ
(СЛУЖБА КОЛІЇ)

Завдання та обов’язки. Бере участь у розробленні проектів організації та технічних процесів виконання робіт з ремонту трамвайних колій, проведення розрахунків виправки колії за профілем і планом. Здійснює розрахунки і розбивку схем укладання стрілочних переводів та пересічень, розрахунок безстикових колій. Організовує технічний облік стану трамвайних колій і бере участь у розробленні планів їх ремонтів. Здійснює роботи з паспортизації колійного господарства. Бере участь у розслідуванні причин аварій, розробляє заходи щодо запобігання аваріям. Бере участь у підготовці заходів, пов’язаних із впровадженням нових стандартів, технічних умов для зменшення витрат на ремонт і монтаж шляхового господарства.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо організації трамвайного колійного господарства; перспективи розвитку колійного господарства; будову трамвайних колій та штучних споруд, правила їх експлуатації; організацію і технологію ремонтів; стандарти, технічні умови щодо колійного господарства; методику розрахунку кривих кутів, безстикової колії; методику розбивки стрілочних переводів і перетинів; геодезичні та інші вимірювальні інструменти, правила користування ними; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід організації шляхового господарства; організацію праці в колійному господарстві; основи економіки; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з транспорту (служба колії): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з транспорту служби колії I категорії — не менше 2 років.

Інженер з транспорту (служба колії) I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією інженера з транспорту служби колії II категорії — не менше 2 років.

Інженер з транспорту (служба колії) II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з транспорту служби колії — не менше 1 року.

Інженер з транспорту (служба колії): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

ФАХІВЦІ

1. ІНЖЕНЕР З ПРИЙМАННЯ ЕЛЕКТРОПЕРЕСУВНОГО СКЛАДУ

Завдання та обов’язки. Здійснює постійний контроль за своєчасним відправленням рухомого складу у ремонт та за якістю виконуваних ремонтних робіт. Здійснює огляд і приймання відремонтованого рухомого складу, а також вузлів і деталей до нього як у процесі ремонту і збирання, так і після закінчення ремонту. Контролює виконання правил, інструкцій, технічних умов і дотримання технології огляду, ремонту та випробування рухомого складу. Вживає заходів щодо усунення виявлених порушень. Аналізує виявлені під час експлуатації несправності рухомого складу, вживає заходів щодо їх ліквідації. Бере участь у розслідуванні випадків несправності та позапланового ремонту рухомого складу. Оформляє в установленому порядку відповідні акти та книги ремонту.

Повинен знати: накази, розпорядження, інструкції щодо ремонту та експлуатації рухомого складу; будову, принцип роботи, взаємодію усіх вузлів рухомого складу, що експлуатується на підприємстві; технічні умови та вимоги до рухомого складу в разі випуску його з ремонту у депо; технологію ремонту, стандарти, системи й методи технічного контролю; порядок подання рекламацій щодо якості ремонту; правила ремонту і поточного утримання рухомого складу, його обладнання і деталей; технологічне устаткування депо; норми витрати матеріалів і запасних частин, технічну документацію щодо ремонту; порядок обліку наявності рухомого складу і часу його простою у несправному стані; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Інженер з приймання електропересувного складу I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з приймання електропересувного складу II категорії — не менше 1 року.

Інженер з приймання електропересувного складу II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст): для бакалавра — без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста — стаж роботи за професією інженера з приймання електропересувного складу — не менше 2 років.

Інженер з приймання електропересувного складу: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

2. ІНСПЕКТОР ДЕРЖАВНИЙ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ

Завдання та обов’язки. Контролює дотримання підприємствами міського електротранспорту вимог Закону України «Про дорожній рух», Правил дорожнього руху, правил експлуатації трамвая та тролейбуса. Вносить на розгляд керівників підприємств міського електротранспорту пропозиції, спрямовані на запобігання порушенням нормативних актів. Надсилає керівникам підприємств міського електротранспорту обов’язкові для виконання приписи щодо усунення недоліків та порушень у роботі міського електротранспорту та накладання стягнення на осіб, винних у порушенні вимог нормативних актів. Організовує роботу з реєстрації та ведення обліку рухомого складу. Проводить державний технічний огляд міського електротранспорту та аналізує.рівень його технічного стану і безпеки експлуатації. Готує пропозиції з питань удосконалення засобів контролю міського електротранспорту. Веде облік та проводить в установленому порядку розслідування обставин і причин аварій та дорожньо-транспортних пригод на рухомому складі міського електротранспорту, розробляє заходи щодо підвищення рівня безпеки руху. Розробляє методичні посібники щодо діяльності державних регіональних технічних інспекцій міського електротранспорту. Бере участь у визначенні основних напрямів.діяльності державних регіональних технічних інспекцій міського електротранспорту, узагальнює досвід їх роботи. Розглядає скарги на дії працівників державних регіональних технічних інспекцій міського електротранспорту. Бере участь у розробленні нормативних актів щодо роботи міського електротранспорту. Бере участь у проведенні технічної експертизи нових зразків трамвайних вагонів і тролейбусів, обладнання міського електротранспорту також вузлів і агрегатів, технічний стан і робота яких безпосередньо впливають на безпеку руху. Контролює виконання рішень відповідних органів виконавчої влади з питань організації роботи міського електротранспорту і рішень Голови державної технічної інспекції міського електротранспорту. Бере участь у підготовці квартальних звітів про результати діяльності Головдержтехінспекції.

Забороняє (припиняє) експлуатацію рухомого складу на окремих маршрутах і дільницях, а також обладнання міського електротранспорту до усунення причин порушення вимог нормативних актів. Забороняє використання рухомого складу та обладнання міського електротранспорту, а також запасних частин у разі їх невідповідності вимогам нормативних актів. Вносить пропозиції щодо поліпшення роботи цих підприємств на підставі результатів розслідування обставин і причин аварій та дорожньо-транспортних пригод на рухомому складі міського електротранспорту. Бере участь у проведенні перевірок знань посадових осіб підприємств міського електротранспорту щодо правил експлуатації трамвая та тролейбуса.

Повинен знати: Закон України «Про дорожній рух», державні стандарти України, Правила дорожнього руху, правила експлуатації трамвая та тролейбуса, постанови, розпорядження накази, нормативні та інші матеріали з питань утримання й експлуатації міського електротранспорту; облаштування, конструкцію трамвайних вагонів, тролейбусів, трамвайної колії, контактної мережі й тягових підстанцій з кабельними мережами, технологію та організацію їх ремонтів; вимірювальні інструменти і пристрої, правила їх використання; основи економіки, наукової організації праці, організації виробництва і управління; основи законодавства про працю, правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією в галузі міського електротранспорту — не менше 1 року.

3. РЕВІЗОР З БЕЗПЕКИ РУХУ

Завдання та обов’язки. Контролює виконання водіями (кондукторами) рухомого складу парку (депо) інструкцій, наказів, інших керівних матеріалів щодо забезпечення безпеки руху. Перевіряє якість підготовки рухомого складу перед випуском на лінію. Перевіряє знання водіями правил дорожнього руху і правил технічної експлуатації трамваїв, тролейбусів. Проводить інструктаж водіїв щодо особливостей роботи на лінії. Контролює технічний стан рухомого складу; якість його технічного обслуговування та ремонту. Бере участь у розслідуванні дорожньо-транспортних пригод. Аналізує причини дорожньо-транспортних пригод, розробляє заходи щодо їх усунення та запобігання. Підтримує необхідний зв’язок з органами Державтоінспекції щодо питань безпеки руху. Бере участь у роботі атестаційної комісії, у комісії з проведення випробувань. Веде «Книгу ревізорських вказівок», облік та аналіз аварій, а також випадків браку у роботі. Узагальнює і поширює передовий досвід ревізорської роботи з безпеки руху.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, інструкції та інші керівні документи й матеріали щодо забезпечення безпеки руху; будову, призначення та конструктивні особливості рухомого складу; правила технічної експлуатації трамваїв і тролейбусів; Правила дорожнього руху; основи економіки; організацію роботи міського пасажирського транспорту; порядок і правила ведення обліку та складання звітності з безпеки руху; порядок розслідування дорожньо-транспортних пригод; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією ревізора з безпеки руху — не менше 1 року.

4. ТЕХНІК З ПЛАНУВАННЯ ТА ОБЛІКУ

Завдання та обов’язки. Веде облік витрат електроенергії на роботу рухомого складу та інші потреби. Бере участь у плануванні технічного обслуговування рухомого складу. Приймає документацію, перевіряє правильність записів про витрати електроенергії. Здійснює контроль за реалізацією у службах, цехах майстернях виділених енергогосподарством лімітів електроенергії заповнює журнал обліку. Складає звітні документи за установленою формою і добирає матеріал для підготовки різних довідок про виробничо-господарську діяльність підприємства опрацьовує показники використання лімітів електроенергії.

Повинен знати: положення, інструкції щодо планування та обліку електроенергії; правила обліку електроенергії, схему фідерів та районів живлення, методи підрахунку витрат електроенергії на ненормовані види витрат; правила технічної експлуатації трамваїв і тролейбусів; основи наукової організації праці; основи економіки-основи трудового законодавства, правила й норми охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Технік з планування та обліку I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка з планування та обліку II категорії — не менше 1 року.

Технік з планування та обліку II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст): для бакалавра — без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста — стаж роботи за професією техніка з планування та обліку — не менше 2 років.

Технік з планування та обліку: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

5. ТЕХНІК СЛУЖБИ КОЛІЇ

Завдання та обов’язки. Веде облік виконаних робіт з поточного утримання і ремонту трамвайних колій. Оформлює паспорти дільниць, вузлів та іншу технічну документацію. Готує матеріали на ремонт трамвайних колій для погодження у організаціях вищого рівня. Приймає документацію, перевіряє правильність заповнення та наявність усіх даних в облікових та звітних документах. Бере участь у перевірці технічного стану трамвайних колій, у проведенні експериментальних робіт з перевірки та освоєння трамвайних колій, а також у проведенні аналізу причин аварій.

Повинен знати: стандарти, інструкції, методичні та інші керівні матеріали щодо утримання трамвайних колій та штучних споруд; будову трамваїв, конструктивні особливості трамвайних колій та штучних споруд, правила їх технічної експлуатації; організацію ремонтів; технічні умови щодо колійного господарства; геофізичні та інші вимірювальні інструменти, правила користування ними; порядок обліку ремонту трамвайних колій; порядок оформлення необхідної документації; основи економіки, організації праці в колійному господарстві; правила й норми охорони праці, та протипожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги.

Технік служби колії I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка служби колії II категорії — не менше 1 року.

Технік служби колії II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст): для бакалавра — без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста — стаж роботи за професією техніка служби колії — не менше 2 років.

Технік служби колії: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

РОБІТНИКИ

1. ВОДІЙ ТРАМВАЯ

3-й клас

Завдання та обов’язки. Керує трамвайними вагонами та двоскладовими поїздами, які експлуатуються на даному підприємстві, з додержанням розкладу, режимів руху, що забезпечують економію електроенергії, правил безпеки руху в депо і на лінії з урахуванням особливостей водіння в осінньо-зимовий період. Здійснює зчеплення і розчеплення двоскладових поїздів під час буксирування і керує поїздом, що буксирується. Перевіряє технічний стан і виконує роботи з технічної підготовки вагона (поїзда) перед виїздом на лінію і після повернення в депо. Оцінює придатність вагона (поїзда) до експлуатації перед виїздом на лінію. Оформлює поїзну документацію і заявки на усунення несправностей вагона (поїзда), оцінює якість їх виконання. Визначає несправність агрегату, вузла на лінії і приймає рішення про можливість подальшої експлуатації вагона (поїзда). Усуває дрібні експлуатаційні несправності, що виникли під час роботи на лінії і не вимагають розбирання механізмів. Бере участь у технічному обслуговуванні вагонів (поїздів). Візуально визначає в процесі руху несправності спецчастин контактної мережі й рейкового полотна. Контролює дотримання правил посадки й висадки пасажирів, навантаження і розвантаження вантажів. Оголошує з використанням радіоустановки назви пунктів зупинки, порядок оплати за проїзд. Оцінює дорожні обставини в разі виникнення несправностей вагона (поїзда), рейкового полотна, контактної мережі та вживає заходів щодо запобігання або усунення аварії і затримок руху інших транспортних засобів. Вибирає слушний момент для закривання дверей і рушання з місця на зупинках в умовах часу «пік», знаходить засоби впливу на пасажирів, спрямовані на запобігання конфліктам і підвищення рівня культури обслуговування.

Повинен знати: будову, принцип дії і можливі несправності трамвайних вагонів, що експлуатуються на даному підприємстві, їх обладнання; Правила дорожнього руху, технічної експлуатації та користування трамваєм; існуючі форми проїзних квитків; інструкцію з економії електроенергії; особливості водіння трамваїв в осінньо-зимовий період; порядок роботи в разі безкондукторного обслуговування пасажирів; профіль та особливості дороги на маршруті, що обслуговується; порядок експлуатації рухомого складу на маршрутах з важкими умовами руху; порядок оформлення поїзної документації; періодичність оглядів і ремонтів трамваїв, правила користування радіоустановкою і компостерами; інструкції щодо зчеплення-розчеплення поїздів та їх буксирування механічного обслуговування; характер можливих несправностей спецчастин контактної мережі й рейкового полотна, основи психології, правила спілкування з пасажирами.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка за спеціальною програмою, без вимог до стажу роботи. Наявність посвідчення водія транспортного засобу.

2-й клас

Завдання та обов’язки. Керує трискладовими трамвайними поїздами, які експлуатуються на даному підприємстві. Здійснює обкатку вагонів (поїздів) після ремонту. Виконує маневрові роботи, буксирує трискладові поїзди. Усуває виниклі під час роботи на лінії експлуатаційні несправності вагонів, вузлів, що потребують часткового розбирання механізмів. Застосовує обладнання, контрольно-вимірювальні прилади та інструменти під час планових оглядів.

Повинен знати: будову, принцип дії і характер можливих несправностей трамвайних вагонів, що експлуатуються на даному підприємстві, їх обладнання; Правила дорожнього руху, технічної експлуатації та користування трамваєм; існуючі форми проїзних квитків; інструкцію з економії електроенергії; особливості водіння трамваїв в осінньо-зимовий період; порядок роботи в разі безкондукторного обслуговування пасажирів; профіль та особливості дороги на маршруті, що обслуговується; порядок експлуатації рухомого складу на маршрутах з важкими умовами руху; порядок оформлення поїзної документації; періодичність оглядів і ремонтів трамваїв; правила користування радіоустановкою і компостерами; інструкції щодо зчеплення-розчеплення поїздів та їх буксирування і технічного обслуговування; характер можливих несправностей спецчастин контактної мережі й рейкового полотна; основи психології, правила спілкування з пасажирами; правила користування контрольно-вимірювальними приладами та обладнанням і інструментами для проведення огляду трамвая.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка за спеціальною програмою. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією водія трамвая 3 класу — не менше 1 року. Наявність посвідчення водія транспортного засобу.

1-й клас

Завдання та обов’язки. Керує трамвайними поїздами та зчепленими вагонами усіх типів. Усуває виниклі під час роботи на лінії експлуатаційні несправності вагонів, що потребують розбирання механізмів. Застосовує обладнання, контрольно-вимірювальні прилади й спеціальний інструмент під час планових ремонтів у депо.

Повинен знати: будову, принцип дії і характер можливих несправностей трамвайних вагонів усіх типів; Правила дорожнього руху, технічної експлуатації та користування трамваєм; існуючі форми проїзних квитків; інструкцію з економії електроенергії; особливості водіння трамваїв в осінньо-зимовий період; порядок роботи в разі безкондукторного обслуговування пасажирів; профіль та особливості дороги на маршруті, що обслуговується; порядок експлуатації рухомого складу на маршрутах із важкими умовами руху; порядок оформлення поїзної документації; періодичність оглядів і ремонтів трамваїв; правила користування радіоустановкою і компостерами; інструкції щодо зчеплення-розчеплення поїздів та їх буксирування і технічного обслуговування; характер можливих несправностей спецчастин контактної мережі й рейкового полотна; основи психології, правила спілкування з пасажирами; правила користування контрольно-вимірювальними приладами та обладнанням і інструментами для проведення огляду трамвая.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка за спеціальною програмою. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією водія трамвая 2 класу — не менше 2 років. Наявність посвідчення водія транспортного засобу.

2. ВОДІЙ ТРОЛЕЙБУСА

3-й клас

Завдання та обов’язки. Керує тролейбусами, що експлуатуються в даному господарстві, з додержанням розкладу та правил безпеки руху в депо й на лінії. Зчеплює тролейбуси і керує тролейбусом, який буксирується. Виконує підготовчі роботи перед виїздом на лінію і після повернення до парку. Контролює дотримання правил посадки й висадки пасажирів, завантаження і вивантаження вантажів. Усуває найпростіші несправності, що виникли під час роботи на лінії, оформляє і подає заявки на усунення несправностей рухомого складу. У разі обслуговування пасажирів без кондуктора оголошує зупинки з використанням радіоустановки, повідомляє про порядок оплати проїзду та одержання квитків.

Повинен знати: будову, принцип дії обладнання і можливі несправності тролейбусів, які експлуатуються в даному господарстві; Правила дорожнього руху, технічної експлуатації і користування тролейбусами; правила експлуатації шин; існуючі форми проїзних документів; інструкцію щодо економії електроенергії; особливості водіння тролейбусів в осінньо-зимових умовах; порядок роботи в разі безкондукторного й безкасового обслуговування пасажирів; профіль і особливості маршруту, що обслуговується; порядок експлуатації рухомого складу на маршрутах із важкими умовами руху; порядок оформлення проїзної документації; періодичність оглядів і ремонтів тролейбусів; будову кас, компостерів і радіоустановки; норму зносу шин; правила спілкування з пасажирами.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка за спеціальною програмою, без вимог до стажу роботи. Наявність посвідчення водія транспортного засобу.

2-й клас

Завдання та обов’язки. Керує тролейбусами всіх типів, що експлуатуються в даному господарстві, з додержанням розкладу та правил безпеки руху на лінії і в депо. Усуває несправності, які виникли під час роботи на лінії і не потребують розбирання механізмів. Застосовує спеціальний інструмент і обладнання під час оглядів та ремонтів тролейбуса.

Повинен знати: будову й принцип дії механічного пневматичного та електричного обладнання тролейбусів, що експлуатуються в даному господарстві; характер можливих несправностей тролейбусів; профіль та особливості маршруту, що обслуговується; Правила дорожнього руху, технічної експлуатації і користування тролейбусами; правила експлуатації шин; існуючі форми проїзних квитків; особливості водіння тролейбусів в осінньо-зимовий період; порядок роботи в разі безкондукторного обслуговування; правила користування радіоустановкою і компостерами; періодичність оглядів і ремонтів тролейбусів-правила користування приладами, інструментом і спецобладнанням для проведення оглядів і ремонтів тролейбуса, правила спілкування з пасажирами.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка за спеціальною програмою. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією водія тролейбуса 3 класу — не менше 1 року. Наявність посвідчення водія транспортного засобу.

1-й клас

Завдання та обов’язки. Керує тролейбусами усіх типів. Усуває виниклі під час роботи на лінії експлуатаційні несправності тролейбуса, які потребують розбирання механізмів. Застосовує контрольно-вимірювальні прилади та спеціальний інструмент і обладнання під час оглядів та ремонтів тролейбуса.

Повинен знати: будову й принцип дії усього обладнання і характер можливих несправностей тролейбусів усіх типів; Правила дорожнього руху, технічної експлуатації і користування тролейбусами; правила експлуатації шин; існуючі форми проїзних квитків; інструкцію щодо економії електроенергії; особливості водіння тролейбусів в осінньо-зимовий період; порядок роботи в разі безкондукторного обслуговування пасажирів; профіль і особливості дороги на маршруті, що обслуговується; порядок роботи рухомого складу на маршрутах із важкими умовами руху; правила оформлення поїзної документації; періодичність оглядів і ремонтів тролейбусів; правила користування радіоустановкою і компостерами; характер можливих несправностей спецчастин контактної мережі; основи психології, правила спілкування з пасажирами; правила користування контрольно-вимірювальними приладами та інструментом і спецобладнанням для проведення оглядів і ремонтів тролейбуса.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка за спеціальною програмою. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією водія тролейбуса 2 класу — не менше 2 років. Наявність посвідчення водія транспортного засобу.

3. ЕЛЕКТРОМОНТЕР КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ

1-й розряд

Завдання та обов’язки. Демонтує і монтує контактні мережі трамвайних і тролейбусних ліній з використанням електричного та пневматичного інструменту, такелажних пристроїв і механізмів під час знімання напруги під керівництвом електромонтера вищої кваліфікації. Розбирає арматуру, зняту з лінії, фарбує її в майстерні. Знімає дорожнє покриття. Чистить, змазує інструмент і готує його до роботи.

Повинен знати: назви і призначення елементів контактної мережі, інструментів; арматуру та матеріали, які застосовуються під час ремонту та монтажу контактної мережі; призначення й будову такелажних пристроїв та слюсарного інструменту; способи виконання робіт і послідовність операцій з ревізії і ремонту контактної мережі.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Монтує і демонтує контактні мережі трамвайних і тролейбусних ліній з розкочуванням на трасі та з використанням електричного й пневматичного інструменту, такелажного пристрою і механізмів. Бере участь у випрямлянні опор. Фарбує арматуру, конструкції та опори на лінії. Встановлює, кріпить несучі опори, натягує, кріпить і регулює провисання проводів контактної мережі в шахтах. Приєднує лінії до вводів тягових підстанцій, встановлених у шахтах. Монтує і демонтує підстанції. Копає котловани під опори.

Повинен знати: будову окремих елементів контактної мережі; будову і принцип роботи усіх такелажних пристроїв простих механізмів та агрегатів; основні властивості чорних і кольорових металів, ізоляційних матеріалів та порцеляни; марки і перерізи проводів, тросів та дроту; умови застосування такелажник пристроїв і механізмів; класифікацію та основні властивості фунтів; типи опор; найпростіший міряльний інструмент; способи встановлення і кріплення опор контактної мережі у шахтах; типи і потужність встановлених у шахтах підстанцій; марки кабелю допустимі навантаження на нього; правила знеструмлення тролейбусів на час огляду й ремонту контактної мережі в шахтах; правила користування контрольно-вимірювальними приладами; основи знань з електротехніки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера контактної мережі 1 розряду — не менше 0,5 року.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Монтує, демонтує, оглядає, замірює перевіряє стан, ремонтує контактну мережу постійного та змінного струму, високовольтних ліній, підвішених на опорах контактної мережі, трансформаторних підстанцій, приєднаних до цих мереж. Встановлює опори. Виконує електроремонтні роботи на висоті при знятій напрузі поблизу частин, що перебувають під струмом та під напругою без припинення руху електротранспорту або в регламентовані за часом перерви. Замірює довжини прольотів. Огороджує місця виконання робіт на станціях і перегонах. Перевіряє і регулює приводи перемикачів. Виконує операції з проводами контактної мережі трамвайних і тролейбусних ліній під час розведення і зведення мостів. Виготовляє троси середніх анкерів. Перевіряє, підтягує, фарбує бандажі. Перевіряє габаритні ворота. Перемикає роз’єднувачі контактної мережі трамвайних і тролейбусних ліній у межах дільниці, яка обслуговується. Установлює тимчасові сигнальні знаки на опори контактної мережі. Виконує відбудовні роботи при різних атмосферних умовах.

Повинен знати: ознаки пошкоджень або відхилень від нормального стану пристроїв, способи ліквідації неполадок; схеми живлення і секціювання контактної мережі та інших пристроїв електропостачання дистанцій, що обслуговуються; будову й призначення всіх пристроїв, що обслуговуються; допустиме завантаження на проводи; ізоляційні відстані до струмоведучих частин; способи стикування та кріплення проводів; основи знань з електротехніки; порядок огородження під час робіт на контактній мережі; правила утримання і ремонту контактної мережі в обсязі своїх обов’язків; принципи роботи залізничного зв’язку; правила безпечного виконання робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера контактної мережі 2 розряду — не менше 1 року. Наявність посвідчення про присвоєння III групи з електробезпеки.

Приклади робіт. Прокладання кабелю та встановлення або заміна захисних пунктів. Виготовлення монтажних струбцин, струн, електричних з’єднувачів. Перевірка роботи компенсаторів, заземлюючих штанг. Огляд роз’єднувальних приводів, колійних електротягових ланцюгів.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Монтує, демонтує обладнання контактних мереж трамвайних і тролейбусних ліній з розбивкою за кресленням та ескізом прямих частин. Здійснює планово-запобіжний ремонт контактних мереж постійного та змінного струму. Встановлює і замінює збірні опори, гнучкі поперечини, ригелі, консолі, кронштейни, фіксатори, секційні ізолятори та деталі підвіски. Перевіряє роботу приводів секційних роз’єднувачів з дистанційним керуванням, ізоляції відтяжок анкерних опор та роботи струмоприймача. Встановлює і монтує апаратуру дистанційного керування. Наглядає і ремонтує високовольтні лінії, у автоблокування, хвилеводи, підвішені на опорах контактної мережі і на окремих опорах. Бере участь у зварюванні проводів термітним .способом і методом вибуху. Обходить лінії електропередач та оглядає лінії та пристрої з кабіни водія тролейбуса, трамвая. Оглядає стан конструкцій фундаментів, відтяжок та низу опор без відкопування грунту. Встановлює постійні сигнальні знаки на опори контактної мережі.

Повинен знати: схеми живлення і секціювання контактної мережі та інших пристроїв електропостачання; типи підвішувань контактної мережі; конструкції і типи металевих, залізобетонних опор і способи їх встановлення; конструкції струмоприймачів та їх дію на контактний провід; місця виводів та нумерацію живильних ліній; схеми живлення високовольтних ліній, хвилеводів підвішених на опорах контактної мережі; властивості вибухових речовин, порядок підготовки і проведення термітного зварювання та зварювання вибухом; будову такелажної оснастки та правила ц застосування; сигналізацію під час проведення такелажних робіт; правила утримання і ремонту контактних мереж в обсязі своїх обов’язків; правила безпечного виконання робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера контактної мережі 3 розряду — не менше 1 року. Наявність посвідчення про присвоєння IV групи з електробезпеки.

Приклади робіт. Перевірка опору контуру заземлення. Замірювання зносу та сезонне регулювання контактних проводів на трамвайних і тролейбусних лініях. Перевірка на опорах, фундаментах опор опорів та витікань струму. Перемикання роз’єднувачів контактної мережі в межах дистанції, що обслуговується, та у прилеглій. Заготівля і натягування поперечних тросів. Огляд ліній відсмоктуючої та живильної, повітряних ліній, які перетинають контактну мережу, консольних фіксаторних стояків, траверсів зі штирями для хвилеводів.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Монтує і демонтує обладнання контактної мережі трамвайних і тролейбусних ліній з розбивкою за кресленням та ескізом кривих частин та вузлів. Ревізує і ремонтує всі пристрої контактної мережі високовольтних ліній, підвішених на опорах контактної мережі. Виконує поздовжнє і поперечне регулювання контактної мережі. Підсилює існуючі пристрої контактної мережі. Регулює натяг фіксуючих тросів гнучких поперечин. Регулює розвідні пристрої на мостах, налагоджує, регулює апаратуру дистанційного керування. Перевіряє струмознімання.

Повинен знати: технічні норми з експлуатаційного обслуговування пристроїв контактної мережі; схеми основного та аварійного живлення та секціювання контактної мережі; тяговий рейковий ланцюг; причини пошкоджень, несправностей контактної мережі та способи запобігання їм; методи поздовжнього та поперечного регулювання контактної мережі; умови роботи струмоприймача; будову перемикальних шаф; допустимі навантаження на опори; принцип дії розвідних пристроїв на мостах; правила ведення звітності про виконані роботи; будову й схему апаратури дистанційного керування на мережах і підстанціях; правила читання креслень і схем контактної мережі; норми витрачання вибухових речовин; правила зберігання, транспортування та знищення вибухових речовин; правила безпечного виконання робіт зі зніманням напруги та накладанням заземлення.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера контактної мережі 4 розряду — не менше 1 року. Наявність посвідчення про присвоєння V групи з електробезпеки.

Приклади робіт. Розкочування та монтаж контактних проводів і несучих тросів. Замірювання струму на перемикачах пунктів групування. Монтаж, заміна тросів середнього анкерування та еластичних струн без знімання напруги з контактної мережі. Замірювання висоти підвісок, зигзагів, викосів. Заміна фіксаторів без знімання напруги з контактної мережі. Огляд захисту станції стикування.

6-й розряд

Завдання та обов’язки. Регулює контактну мережу і здійснює технічний нагляд за всіма роботами на контактній мережі, на високовольтних лініях, підвішених на опорах контактної мережі. Виконує всі види робіт з монтажу на діючих і тих, що електрифікуються, трамвайних і тролейбусних контактних мережах здійснює монтаж керованих секційних роз’єднувачів на лініях та в депо, стикування різних систем струму і напруги. Виявляє та усуває пошкоджені секційні роз’єднувачі й вимикачі з дистанційним керуванням. Знімає і складає ескізи та креслення. Розробляє опори нових трамвайних і тролейбусних контактних мереж усіх типів на прямих і кривих частинах мережі.

Повинен знати: способи розбивання опор контактної мережі і методи їх установлення в котловани; конструкції і розміри фундаментів опор; схеми живлення і секціювання контактної мережі в межах трамвайних і тролейбусних ліній, що обслуговуються; норми й допуски, що застосовуються під час експлуатації та ремонту контактної мережі; роботу тягових підстанцій та рухомого складу щодо пристроїв контактної мережі-правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера контактної мережі 5 розряду — не менше 1 року. Наявність посвідчення про присвоєння V групи з електробезпеки.

Приклади робіт. Ревізія і ремонт групового заземлення. Перевірка справності ізоляторів; монтаж вставок без знімання напруги з контактної мережі. Замірювання перехідного опору витікання струму, знімання потенційних діаграм (рейка-консоль). Перевірка стану ізолюючих з’єднань. Ревізія і ремонт обладнання та перемикальних пристроїв контактної мережі.

4. КОНДУКТОР ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

Завдання та обов’язки. Збирає плату за проїзд та перевезення багажу у трамваї, тролейбусі та автобусі і видає разовий квиток або абонементний талон пасажирові. Перевіряє наявність документів у пасажирів на право безоплатного або пільгового проїзду. Зберігає і здає кошти, що одержує від пасажирів, оформляє та веде при цьому облікову документацію за встановленим порядком. Надає пасажирам довідки стосовно роботи трамваїв, тролейбусів та автобусів на маршрутах та з оплати за проїзд. Слідкує за додержанням пасажирами правил користування трамваєм, тролейбусом та автобусом і вимагає їх виконання.

Повинен знати: порядок збору плати за проїзд; застосування тарифів і квитків довгострокового користування на проїзд; інструкції з одержання, зберігання і здавання коштів, а також порядку оформлення та ведення облікової документації; існуючі форми проїзних квитків, посвідчень, що дають право на безоплатний або пільговий проїзд; перелік категорій населення, що мають право безоплатного або пільгового проїзду в міському електро- та автотранспорті; маршрути та розклад руху трамвая (тролейбуса), автобуса, розташування і назви зупинок; правила користування трамваєм, тролейбусом і автобусом; вимоги та норми охорони праці, протипожежної безпеки, правил дорожнього руху, падання першої медичної допомоги, а також санітарії та гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

5. ПРИЙМАЛЬНИК ТРАМВАЇВ ТА ТРОЛЕЙБУСІВ

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Приймає трамвайні вагони, тролейбуси, що повертаються в депо за розкладом або через технічну несправність. Оформляє акти на всі пошкодження, завдані рухомому складу на лінії, бере пояснення в поїзної бригади про причини пошкоджень. Реєструє заявки на усунення несправностей у спеціальному журналі. Показує водіям місця стоянки трамвайних вагонів, тролейбусів.

Повинен знати: правила й норми охорони праці; правила приймання трамвайних вагонів, тролейбусів; порядок оформлення актів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

ПЕРЕЛІК
назв професій робітників, передбачених цим Випуском, із зазначенням їх назв за Випусками 00 та 56 ЕТКС видання 1985 р.

№ пор. 

Назви професій, що вказані у цьому розділі 

Діапазон розрядів 

Назви професій за Випусками 00 та 56 ЕТКС видання 1985 р. 

Діапазон розрядів 

1. 

Водій трамвая 

1 — 3 клас 

Водитель трамвая 

1 — 3 класс 

2. 

Водій тролейбуса 

1 — 3 клас 

Водитель троллейбуса 

1- 3 класс 

3. 

Електромонтер контактної мережі 

1 — 6 

Электромонтер контактной сети 

1 — 6 

4. 

Кондуктор громадського транспорту 

Новая профессия 

5. 

Приймальник трамваїв та тролейбусів 

Приемщик трамваев и троллейбусов 

 

ПЕРЕЛІК
назв професій робітників, передбачених Випуском 00 та 56 ЕТКС видання 1985 р., із зазначенням к назв за цим Розділом

№ пор. 

Назви професій за Випусками 00 та 56 ЕТКС видання 1985 р. 

Діапазон розрядів 

Назви професій, що вказані у цьому Розділі 

Діапазон розрядів 

1. 

Водитель трамвая 

1 — 3 класс 

Водій трамвая 

1 — 3 клас 

2. 

Водитель троллейбуса 

1 — 3 класс 

Водій тролейбуса 

1 — 3 клас 

3. 

Приемщик трамваев и троллейбусов 

Приймальник трамваїв та тролейбусів 

5. 

Электромонтер контактной сети 

1 — 6 

Електромонтер контактної мережі 

1 — 6 

 

ДЕКОРАТИВНЕ САДІВНИЦТВО, ЗАКЛАДАННЯ І УТРИМАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЕРІВНИКИ

1. ЗАВІДУВАЧ ОРАНЖЕРЕЇ

Завдання та обов’язки. Організовує роботу працівників оранжереї для виконання виробничих завдань. Здійснює контроль за додержанням агротехніки вирощування квіткових культур. Розробляє поточні та перспективні плани роботи оранжереї. Контролює стан фунту, температури, вологості, провадить дослідні замірювання. Здійснює збирання, аналіз та систематизацію техніко-економічної та агрономічної інформації. Своєчасно оформлює обліково-звітну документацію та подає її до відповідних підрозділів підприємства. Здійснює контроль за справністю і раціональним використанням технологічного обладнання оранжереї, якістю та економним витрачанням садивного матеріалу, хімікатів, збереженням матеріальних цінностей. Забезпечує працівників оранжереї інвентарем, інструментами, садивним та іншими матеріалами, спецодягом та індивідуальними засобами захисту відповідно до чинних норм. Бере участь у роботі кваліфікаційної комісії, здійснює роботу для підвищення кваліфікації кадрів. Контролює додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, вказівки органів вищого рівня; нормативні та інші керівні матеріали щодо виробничо-господарської діяльності підприємства; біологію квіткових культур; основні агрономічні вимоги до умов вирощування квіткових культур; технологію вирощування квіткових рослин у регіоні (готування земельної суміші, підготовка фунту, сівба та садіння рослин, порядок поливання, розпушування, підживлення, обробка рослин отрутохімікатами); підготовка квіткової продукції до зберігання та реалізації; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією агронома або майстра зеленого господарства — не менше 3 років.

2. МАЙСТЕР ЗЕЛЕНОГО ГОСПОДАРСТВА

Завдання та обов’язки. Здійснює керівництво виробничою діяльністю на закріпленій ділянці з озеленення території та формування зелених насаджень, догляду за ними. Бере участь у розробленні перспективних і поточних планів роботи підприємства. Щороку розробляє ескізні проекти композицій зелених насаджень, квітково-декоративного оформлення та організовує їх впровадження на закріпленій ділянці. Доводить до відома бригад (ланок) виробничі завдання згідно з планом роботи. Здійснює розстановку робітників на об’єктах, видає наряди на виконання робіт, роз’яснює технологію виконання робіт, умови оплати праці. Контролює дотримання робітниками технології, обсягу та якості робіт. Здійснює оперативне керівництво роботою машин і механізмів, які обслуговують дільницю. Веде облік виконаних обсягів озеленювальних та доглядальних робіт, часу роботи машин і механізмів. Своєчасно оформлює первинну обліково-звітну документацію і подає її до відповідних підрозділів підприємства. Здійснює контроль за збереженістю та раціональним використанням машин і механізмів, технологічного обладнання, оснастки та пристроїв, садивного матеріалу та інших матеріальних цінностей. Систематично обстежує стан зелених насаджень і вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків у догляді за ними. Забезпечує робітників дільниці інвентарем, інструментом, матеріалами, спецодягом та індивідуальними засобами захисту згідно з чинними нормами. Бере участь у роботі кваліфікаційної комісії, здійснює заходи щодо підвищення кваліфікації кадрів. Контролює додержання робітниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, вказівки та інші керівні матеріали щодо виробничо-господарської діяльності підприємства; технологію виконання озеленювальних та доглядних робіт; технічні характеристики машин і механізмів, що використовуються на дільниці; основи економіки та організації виробництва в зеленому господарстві; основи трудового законодавства; норми, розцінки, чинні положення щодо оплати праці; стандарти насаджень та посівні матеріали; передовий досвід роботи з утримання зелених насаджень; правила й норми з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом — не менше 2 років.

ПРОФЕСІОНАЛИ

1. АРХІТЕКТОР ЛАНДШАФТНИЙ

Завдання та обов’язки. Бере безпосередню участь у створенні проектів ландшафтної організації території міста, проектуванні об’єктів зеленого будівництва (лісопарки, парки, сквери, бульвари санітарно-захисні зони та інші види зелених насаджень), а також у розробленні генерального плану забудови і розвитку міста здійснює авторський і технічний нагляд за виконанням робіт на об’єктах зеленого будівництва. Координує хід підготовки щорічних ескізних проектів для реконструкції та формування існуючих зелених насаджень, сезонного квітково-декоративного оформлення міста. Здійснює контроль за роботами з формування природного сучасного урбанізованого ландшафту.

Розробляє заходи щодо формування і реконструкції існуючих заповідних територій: парків — пам’ятників природи, архітектури національних парків, ботанічних садів та арборетумів, зоологічних садів та інших об’єктів і контролює хід їх виконання.

Повинен знати: постанови, розпорядження накази органів вищого рівня, методичні і нормативні матеріали з питань ландшафтної архітектури; основні принципи композиційного формування різних видів зелених насаджень; методи визначення екологічної цінності окремих територій (мікроурболандшафтів), кількісні показники стійкості біогеоценозів; основи проектування об’єктів ландшафтної архітектури; технологію будівництва та утримання зелених насаджень; асортимент деревних, чагарникових та квітково-декоративних рослин, газонних трав тощо; стандарти на садивний матеріал; будівельні норми і правила; основи економіки й трудового законодавства; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід щодо зеленого будівництва і ландшафтної архітектури; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний архітектор ландшафтний: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією архітектора (ландшафтного) I категорії — не менше 2 років.

Архітектор ландшафтний I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією архітектора (ландшафтного) II категорії — не менше 2 років.

Архітектор ландшафтний II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією архітектора ландшафтного — не менше 1 року.

Архітектор ландшафтний: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

2. ІНЖЕНЕР САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Завдання та обов’язки. Здійснює безпосереднє керівництво зеленим будівництвом, формуванням зелених насаджень різного функціонального призначення. Контролює виконання робіт з утримання озеленювальних об’єктів, готує необхідну документацію для виконання цих робіт. Розробляє проекти поточних і перспективних планів робіт з озеленення міста та утримання зелених насаджень. Контролює якість та дотримання технології виконуваних робіт, використання машин і механізмів за призначенням. Здійснює приймання площ під озеленення від замовника, розробляє ескізні проекти композицій зелених насаджень, квітково-декоративного оформлення. Бере участь у розробленні заходів щодо наукової організації праці, підвищення продуктивності та якості робіт, культури виробництва. Сприяє впровадженню у виробництво передового вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо озеленення міст та утримання зелених насаджень. Провадить роботу з підвищення кваліфікації кадрів.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань зеленого будівництва та утримання зелених насаджень; основи проектування об’єктів зеленого будівництва та технологію виробничих процесів створення та утримання різних видів зелених насаджень; стандарти на садивний матеріал; будівельні норми і правила; передовий досвід у галузі зеленого будівництва та утримання зелених насаджень; асортимент деревних, чагарникових та квітково-декоративних рослин, газонних трав; технологічні характеристики машин і механізмів, що використовуються під час створення та догляду системи зелених насаджень; основи економіки, організації виробництва та праці, систему оплати й нормування праці в зеленому господарстві; норми й правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер садово-паркового господарства: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) Стаж роботи за професією інженера садово-паркового господарства I категорії — не менше 2 років.

Інженер садово-паркового господарства I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією інженера садово-паркового господарства II категорії — не менше 2 років.

Інженер садово-паркового господарства II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера садово-паркового господарства — не менше 1 року.

Інженер садово-паркового господарства: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

РОБІТНИКИ

1. ОЗЕЛЕНЮВАЧ

1-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує підсобні допоміжні роботи, пов’язані з прибиранням і очищенням садових доріжок, квітників та інших озеленених площ від листя, сучків, сміття і снігу. Забезпечує робочі місця садивними матеріалами, добривами та інвентарем. Бере участь у сортуванні різноманітних вантажів і складанні їх у відведених місцях. Ущільнює і розвантажує сніг. Доглядає за малими архітектурними формами. Відколює лід. Посипає доріжки піском вручну. Готує печі для випалювання горщиків ручним способом.

Повинен знати: правила поводження з ручним садильним інвентарем під час виконання найпростіших робіт у зеленому господарстві; норми, правила навантажування і транспортування вантажів; найменування вантажів та правила їх укладання; особливості підготовки тари під посів дрібного квіткового насіння і пікірування рослин; правила догляду за малими архітектурними формами.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт:

1. Вантажі невідповідальні — навантаження і розвантаження.

2. Газони, квітники, садові доріжки, кювети — очищення від листя, сучків і сміття, скошеної трави.

3. Горщики, ящики — затарювання, миття, прибирання і укладання їх у штабелі.

4. Дивани садові — розміщення і встановлення.

5. Кілки — прибирання.

6. Листя — укладання в штабелі для компостування.

7. Саджанці, сіянці, живці — рознесення на місця садіння, вмочування коріння в розчин глини, зв’язування в жмути і розв’язування.

8. Стелажі і тара — підготовка до садіння, очищення від землі.

9. Ями — засипання їх землею з перекиданням і трамбуванням фунту, вирівнюванням поверхні.

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує прості роботи з підготовки ґрунту й добрив вручну. Викопує садильні ями й канави у розталому ґрунті для садіння деревно-чагарникових рослин Здійснює снігозатримання. Очищає насіння декоративних рослин Прополює деревно-чагарникові рослини. Виконує горизонтальне планування площ, грядок і доріжок «на око». Поливає дерева, кущі і газонні трави ручним способом. Корчує пеньки вручну.

Повинен знати: правила й способи виконання земляних робіт у міських умовах; найпростіші способи догляду за рослинами-правила поводження з вантажами, які потребують певної обережності; техніку збирання жолудів; способи планування «на око» площ, грядок, доріжок.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта % професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією озеленювача 1 розряду — не менше 0,5 року.

Приклади робіт:

1. Ґрунт рослинний — заготівля.

2. Ґрунт — штикування, розпушування, вирівнювання та коткування під посадку зелених насаджень.

3. Грядки і борозни для висівання насіння і садіння рослин — улаштування.

4. Дерева, кущі, саджанці багатолітніх рослин — заготівля з грудкою землі розміром 0,5 х 0,4 м та 0,8 х 0,6 м, садіння, підгортання і розгортання.

5. Дерен — заготівля вручну.

6. Дивани садові — пофарбування.

7. Жолуді — збирання.

8. Квіти горшкові — встановлення в грунт, очищення від зів’ялого листя.

9. Кілки — встановлення.

10. Крони дерев — очищення від снігу.

11. Матеріал садильний деревно-чагарникових і багатолітніх рослин — тимчасове прикопування і розгортання.

12. Оранжерея — промивання скла, очищення його від снігу.

13. Парникові мати, ящики пікірувальні, етикетки — виготовлення.

14. Рами парникові — складання у штабелі.

15. Решітки — зняття з пристовбурних кіл.

16. Рослини декоративні, дерева, кущі — притінення, прополювання, розпушування, підготовка до викопування. Видалення кореневих паростків.

17. Рослини чагарникові — навантаження, розвантаження, транспортування.

18. Штамби й гілки скелетні — очищення від кори.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує середньої складності земляні роботи із застосуванням кінної тяги. Розсіває добрива, маркірує і нарізує борозни. Готує насіння та садильний матеріал. Улаштовує клумби, рабатки, партери й бордюри. Здійснює обдернування поверхні. Сіє газонні трави на горизонтальних поверхнях. Виконує механізоване поливання дерев, чагарникових рослин та газонних трав. Розпилює стовбури дерев ручною пилкою. Ремонтує ґрунтові, гравійні та щебеневі доріжки в парках, садах і скверах. Притінює оранжереї. Доглядає за зеленими насадженнями за допомогою простих інструментів і пристроїв. Готує розчин глини. Закріплює дерева за допомогою розтяжок. Улаштовує кювети, зрізує грунт із плануванням поверхні. Плете сітки вручну для вирощування гвоздики. Садить та пророщує бульбоцибулинні рослини. Викопує квіткові рослини. Складає букети квітів.

Повинен знати: будову й правила експлуатації кінних причіпних засобів і призначення простих інструментів; правила викопування квіткових рослин і виймання їх із ґрунту; способи сіяння газонних трав на горизонтальних площах; способи планування площ під рейку або шаблон; правила поливання рослин; способи притінення оранжерей.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією озеленювача 2 розряду — не менше 1 року.

Приклади робіт:

1. Бордюри, партери, квітники — планування під рейку або шаблон.

2. Бровки, узбіччя, схили — косіння вручну.

3. Букети квітів — складання.

4. Ґазони — викошування ручною косою.

5. Ґрунт — оранка, розпушування, боронування в розсадниках коткування кінним і ручним котками.

6. Дерева, кущі, саджанці — заготівля з грудкою землі розміром 1 х 1 х 0,6 м, садіння.

7. Дерева-саджанці й квіти — навантажування то розвантажування.

8. Жоржини, кали — садіння на пророщування.

9. Квіти однолітні та багатолітні — зрізування, викопування очищання коріння від землі та луски, відщипування діток.

10. Кубики живильні, горщики торфоперегнійні — виготовлення

11. Матеріал садильний (саджанці, сіянці, живці, квіткова розсада, цибулини) — підготовка до садіння, сортування підрахунок, відпускання, пакування для транспортування.

12. Плівка синтетична — натягування на парники й на утеплений грунт.

13. Розчин, емульсії-приготування.

14. Рослини деревно-чагарникові та квіткові декоративні — оправлення, підв’язування, підживлення, прополювання в парниках, мульчування і утеплення.

15. Цибулини і бульбоцибулини квіткових рослин — сортування за розмірами, садіння, викопування.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує складні роботи із застосуванням машин і механізмів під час оброблення фунту, поливання та підживлення зелених насаджень у міських умовах. Відбирає насінники однолітніх квіткових рослин. Вирощує саджанці відсадками від маточних кущів. Прищипує пагони і вирізає гілки в потовщеннях на саджанцях у розсадниках. Заготовляє дерен механічними деренорізками. Викопує комбіновані газони газонокосарками. Готує принади, емульсії, розчини з отрутохімікатів. Проводить профілактичні заходи щодо захисту декоративних рослин. Звалює дерева в міських умовах. Поливає квіткові рослини вручну. Виготовляє глиняні горщики. Оформлює декоративні корзини. Виготовляє корзини для квітів.

Повинен знати: основні агротехнічні правила сівби і садіння квіткових і деревно-чагарникових рослин; асортимент садивного матеріалу; правила експлуатації машин, механізмів, які застосовуються під час підготовки ґрунту, садінні та догляду за зеленими насадженнями; правила проведення запилювання і обприскування зелених насаджень; організацію та безпечне ведення робіт під час механічного звалювання, розпилювання та корчування дерев у міських умовах; правила загострювання і правки ручних інструментів; способи приготування земляних сумішей; способи викопування дерев та кущів з оголеною кореневою системою.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією озеленювача 3 розряду — не менше 1 року.

Приклади робіт:

1. Бордюри і квітники — підстригання шпалерними ножицями.

2. Ґрунт — оброблення і підготовка його до садівня зелених насаджень механізованим способом, проорювання.

3. Дички — зрізання на шип, вічко.

4. Земля рослинна — приготування сумішей і набивання парників.

5. Квітники з однолітників і багатолітників — улаштування.

6. Квіти і кущі — садіння та пересаджування.

7. Корзини з квітами — складання.

8. Матеріал садивний деревних і чагарникових порід — викопування вручну.

9. Місця садильні — зняття асфальту відбійним пневматичним молотком під час копання ям.

10. Насадження зелені (міські розсадники, сквери, парки, бульвари, парники) — обприскування та обпилювання із застосуванням ранцевої арматури, лікування ран і дупел.

11. Насіння декоративних рослин — протруєння, сівба.

12. Насіння та шишки деревних порід — збирання з автопідйомника, оброблення.

13. Породи вічнозелені, хвойні деревні — живцювання.

14. Прищепа й підщепа — підготовка щеплень і окуліровок, перевірка на приживлюваність, зняття обов’язок.

15. Принади, отрутохімікати, гербіциди — приготування розчинів.

16. Решітки чавунні пристовбурні — встановлення з улаштуванням дерев’яних каркасів.

17. Рослини деревно-чагарникові і квіткові — садіння поливання, сортове прочищання, пінцирування, розміщення на ділянці згідно з розбивним кресленням.

18. Рослини чагарникові та дерева — обрізання.

19. Саджанці, сіянці рослин деревно-чагарникових — підрізання коренів у фунті, вирощування відсадками.

20. Секатори, сучкорізи, ножі, пилки — гостріння і правка.

21. Стимулятори зросту, суміші рослинні, добрива мінеральні та органічні — внесення їх у ґрунт під час садіння.

22. Троянди — вкривання землею з пригинанням і розкривання.

23. Цибулини і бульбоцибулини квіткових рослин замочування в різних розчинах.

24. Чагарники — рядкова стрижка.

25. Ями і канави — копання ямокопачем для садіння деревних рослин.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує особливо складні роботи, які пов’язані з вирощуванням рослин на гідропоніці, вегетативним їх розмноженням. Навантажує, розвантажує і садить великомірні дерева із застосуванням автокранів. Закладає і формує крони. Виконує художню стрижку декоративних рослин: ручну та із застосуванням механізмів. Улаштовує килимово-мозаїчні квітники бордюри, партери з нанесенням складного малюнка та створенням рельєфів. Здійснює механізоване оброблення зелених насаджень отрутохімікатами та аерозолями. Доглядає за пам’ятниками та полірованими покриттями. Доглядає за рослинами в міських умовах із застосуванням засобів малої механізації. Налагоджує та регулює роботу причіпних та навісних знарядь.

Повинен знати: особливості вирощування рослин на гідропоніці; правила експлуатації та обслуговування механізмів під час виконання особливо складних робіт під час закладання зелених насаджень і догляду за ними; агротехнічні особливості декоративних рослин; правила оброблення зелених насаджень отрутохімікатами та аерозолями; правила й норми охорони праці та виробничої санітарії у зеленому господарстві; способи пакування, навантаження та розвантаження великомірних дерев; способи художнього формування крон; способи улаштування партерних газонів, килимово-мозаїчних квітників; способи одернування фігурних площ; способи налагодження і регулювання причіпних і навісних знарядь.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення I кваліфікації та стаж роботи за професією озеленювача 4 розряду — не менше 1 року.

Приклади робіт:

1. Букети й квіткові корзини — оформлення.

2. Вази — художнє оформлення з добором асортименту квіткових рослин.

3. Ґазони партерні — сівба газонних трав у двох напрямках з приготуванням суміші газонного насіння за проектною схемою; засипання насіння рослинною сумішшю і коткування.

4. Дерева, кущі живопліт — омолоджування крони, художня стрижка: ручна та з допомогою механічних знарядь.

5. Дерева великомірні — викопування, пакування, навантаження, розвантаження та садіння.

6. Дерева з грудкою землі — установлення автокраном у ями.

7. Малюнки художні — нанесення на сплановану поверхню.

8. Насіння квіткових рослин — збирання та оброблення.

9. Омела — вирізування на деревах із автомашин.

10. Поверхня — одеренування контурне та фігурне.

11. Рослини — окуліровка та щеплення.

12. Троянди — обрізання.

13. Цибулини квіткові — препарування.

2. ОПЕРАТОР ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ В СПОРУДАХ ЗАХИЩЕНОГО ҐРУНТУ

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує технічні блоки площею до 6 гектарів, які отримують теплову енергію зі сторони і мають автоматичне або ручне регулювання технологічних режимів. Регулює, контролює роботу, підтримує задані технологічні режими в теплицях за допомогою обладнання систем опалення, вентиляції, поливання, дренажу, стерилізації, підживлення і оброблення отрутохімікатами за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів. Бере участь у планово-запобіжному ремонті обладнання, яке обслуговується. Веде змінну оперативну документацію.

Повинен знати: технологічну схему обслуговування тепличних блоків; принцип дії технологічного обладнання систем опалення вентиляції, поливання, дренажу, стерилізації, підживлення і оброблення отрутохімікатами; призначення і умови застосування простих і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів; вимоги до технологічних режимів залежно від культури що вирощується.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує тепличні блоки площею від 6 до 10 гектарів, які отримують теплову енергію зі сторони і мають системи автоматичного регулювання технологічних режимів, або теплиць площею до 3 гектарів за умови наявності автоматизованих котелень з водогрійними і паровими котлами сумарною продуктивністю до 20 Гкал/г з автоматичним регулюванням технологічних режимів. Регулює роботу, підтримує технологічні режими в теплицях за допомогою обладнання систем опалення вентиляції, поливання, дренажу, стерилізації, підживлення, оброблення отрутохімікатами, якими керують механізми автоматичного регулювання. Здійснює пуск, зупинку, регулювання і спостереження за роботою допоміжних механізмів і арматури котлів. Контролює горіння палива. Спостерігає за допомогою приладів за рівнем води в котлах, тиском пари і температурою води, що подається до теплиць. Підтримує заданий тиск і температуру пари і води. Регулює навантаження котлів згідно з графіком споживання пари. Запобігає несправностям у роботі технологічного обладнання та ліквідує їх. Бере участь у планово-запобіжному ремонті котлоагрегатів і обладнання.

Повинен знати: будову й схеми основного та допоміжного технологічного обладнання систем опалення, вентиляції, поливання, дренажу, стерилізації, підживлення і оброблення отрутохімікатами; призначення та умови застосування складних контрольно-вимірювальних приладів; будову і правила обслуговування однотипних водогрійних і парових котлів і їх допоміжних механізмів і апаратури; основи знань з теплотехніки; вичини виникнення несправностей у роботі котельної установки і засоби, що дозволяють їм запобігти.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора технологічного устаткування в спорудах захищеного ґрунту 3 розряду — не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує тепличні блоки площею 9 і більше гектарів, що отримують теплову енергію зі сторони, і мають систему автоматичного регулювання технологічних режимів або тепличних блоків від 3 до 6 гектарів за наявності вбудованих автоматизованих котелень з водогрійними і паровими котлами сумарною продуктивністю понад 20 до 40 Гкал/г з автоматичним регулюванням технологічних режимів. Здійснює профілактичний огляд котлів, їх допоміжних механізмів і контрольно-вимірювальних приладів. Приймає котли і їх допоміжні механізми з ремонту і готує їх до роботи. Налагоджує основне і допоміжне технологічне обладнання. Приймає з ремонту технологічне обладнання і механізми систем автоматичного регулювання технологічних режимів в теплицях.

Повинен знати: конструктивні особливості та схему налагодження основного і допоміжного обладнання систем опалення, вентиляції, поливання, дренажу, стерилізації, підживлення і оброблення отрутохімікатами; будову механізмів автоматичного регулювання технологічних режимів, правила налагодження і регулювання контрольно-вимірювальних приладів; способи раціонального регулювання технологічних режимів; будову й принцип роботи водогрійних і парових котлів різних систем; експлуатаційні характеристики котельні, обладнання та механізмів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора технологічного устаткування в спорудах захищеного ґрунту 4 розряду — не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує тепличні блоки площею 6 і більше гектарів за наявності вбудованих автоматизованих котелень з водогрійними та паровими котлами різних систем і сумарного продуктивністю понад 40 Гкал/г з автоматичним регулюванням технологічних режимів. Організовує роботу операторів нижчої кваліфікації і керує робітниками, які виконують профілактичні роботи. Перевіряє якість режиму технологічного обладнання і механізмів.

Повинен знати: будову теплотехнічного і санітарно-технічного обладнання; конструктивні особливості контрольно-вимірювальних приладів і механізмів автоматичного регулювання технологічних режимів; теплотворну здатність і фізичні властивості палива-елементи паливного балансу котлів; правила визначення коефіцієнта корисної дії котельної установки.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора технологічного устаткування в спорудах захищеного ґрунту 5 розряду — не менше 1 року.

ПЕРЕЛІК
назв професій робітників, передбачених цим Розділом, із зазначенням їх назв за Впуском 69 ЕТКС видання 1985 р.

№ пор. 

Назви професій, що вказані у цьому розділі 

Діапазон розрядів 

Назви професій за Випуском 69 ЕТКС видання 1986 р. 

Діапазон розрядів 

1. 

Озеленювач 

1 — 5 

Озеленитель 

1 — 5 

2. 

Оператор технологічного устаткування у спорудах захищеного грунту 

3 — 6 

Оператор технологического оборудования в сооружениях защищенного грунта 

3 — 6 

 

ПЕРЕЛІК
назв професій робітників, передбачених Випуском 69 ЕТКС видання 1985 р., із зазначенням їх назв за цим Розділом

№ пор. 

Назви професій за Випуском 69 ЕТКС видання 1986 р. 

Діапазон розрядів 

Назви професій, що вказані у цьому Розділі 

Діапазон розрядів 

1. 

Озеленитель 

1 — 5 

Озеленювач 

1 — 5 

2. 

Оператор технологического оборудования в сооружениях защищенного грунта 

3 — 6 

Оператор технологічного устаткування у спорудах захищеного грунту 

3 — 6 

 

ПОСЛУГИ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЕРІВНИКИ

1. ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР ПІДПРИЄМСТВА (ОРГАНІЗАЦІЇ) ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Завдання та обов’язки. Забезпечує збереженість і правильність технічної експлуатації житлового фонду, нежилих будинків і споруд та встановленого в них устаткування на закріпленій за житловим підприємством (організацією) території. Організовує періодичне обстеження житлового фонду для визначення технічного стану та рівня благоустрою житлових будинків виявлення квартир і житлових будинків, непридатних для проживання, технічного стану інженерного обладнання будинків вживає заходів щодо ліквідації виявлених недоліків. Затверджує графіки профілактичних оглядів будинків і квартир, контролює їх виконання. Розробляє річні й перспективні плани ремонту жилих будинків та інженерного обладнання, визначає об’єкти ремонту й забезпечує розроблення щодо них необхідної технічної документації, організовує виконання цих планів. Здійснює контроль за проведенням робіт з ремонту житлового фонду, їх якістю та технологічною послідовністю. Приймає роботи та оформляє акти про їх виконання. Бере участь у роботі комісії з приймання в експлуатацію нових будинків та будинків після ремонту й реконструкції. Забезпечує своєчасну і якісну підготовку житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий і весняно-літній періоди. Контролює справність і збереженість інженерного обладнання і контрольно-вимірювальних приладів. Розробляє і організовує заходи щодо економії та раціонального використання води, тепла й електроенергії. Організовує і контролює виконання робіт за замовленнями населення. Готує документи для укладання договорів з підрядними організаціями на проведення ремонту житлового фонду та обслуговування інженерного обладнання. Контролює виконання робіт з герметизації інженерних вводів, очищення вентиляційних каналів і димоходів згідно з проектною та нормативною документацією. Організовує роботу з впровадження нової техніки і прогресивної технології, досвіду роботи передових житлових підприємств, рацпропозицій та винаходів, з підвищення рівня механізації робіт. Розробляє і здійснює заходи щодо забезпечення пожежної безпеки жилих і нежилих будинків і споруд, які знаходяться на території житлового підприємства. Забезпечує дотримання правил і норм щодо охорони праці та виробничої санітарії. Вживає заходів щодо забезпечення безпеки людей у разі виявлення аварійного стану елементів житлових будинків, організовує відселення мешканців. Забезпечує облік і зберігання на підприємстві технічної документації: проектів будинків, актів введення їх в експлуатацію, технічних паспортів будинків, планів поверхів, документів про розділ меж вартості, нормативних документів. Приймає громадян, що звертаються з питань технічного утримання житлового фонду, відповідає на скарги і заявки мешканців. Організовує підготовку й підвищення кваліфікації працівників.

Повинен знати: законодавчі й нормативні акти з питань житлової політики в Україні; постанови, розпорядження державних органів та інші керівні матеріали щодо діяльності житлового підприємства (організації); правила й норми технічної експлуатації житлового фонду; досвід роботи передових житлових організацій; економіку та організацію виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра — не менше 2 років, спеціаліста — не менше 3 років.

2. ДИРЕКТОР
(НАЧАЛЬНИК, ІНШИЙ КЕРІВНИК) ПІДПРИЄМСТВА (ОРГАНІЗАЦІЇ) ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Завдання та обов’язки. Організовує роботу для забезпечення збереженості житлового фонду та утримання його в справному стані згідно з правилами й нормами технічної експлуатації. Забезпечує безперебійну роботу обладнання в житлових будинках, улаштування і належне утримання елементів зовнішнього благоустрою та санітарне очищення і прибирання будинків і територій домоволодінь. Організовує роботу з профілактичного огляду житлового фонду, розроблення та виконання річних перспективних планів його ремонту. Здійснює контроль своєчасною підготовкою житлового фонду до зими. Забезпечує рентабельну господарсько-фінансову діяльність житлового підприємства (організації), своєчасне надходження квартирної та орендної плати. Організовує розроблення і виконання заходів щодо зменшення експлуатаційних і трудових витрат на утримання житлового фонду, а також раціонального витрачання питної води економії електро- і теплової енергії. Забезпечує своєчасне укладання договорів найму житлових та оренди нежитлових приміщень, договорів про надання житлово-комунальних послуг. Здійснює контроль за дотриманням власниками квартир квартиронаймачами та орендарями зобов’язань, передбачених договорами. Вживає заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази житлового підприємства (організації), збереженості та правильної експлуатації обладнання; здійснює контроль за економним витрачанням матеріалів, інвентарю для прибирання спецодягу. Бере участь у роботі комісій з приймання будинків-новобудов, відомчих та кооперативних будинків, а також будинків після ремонту. Організовує роботу з планування, обліку та звітності за всіма розділами господарсько-фінансової діяльності, житлового підприємства (організації). Бере участь у роботі з приватизації житла. Приймає громадян у визначені дні й години. Своєчасно розглядає заяви, листи, скарги й дає громадянам відповіді на всі питання щодо експлуатації, ремонту будинків та утримання домоволодінь. Забезпечує своєчасне виконання заявок громадян щодо ліквідації несправностей, які виникають у і будинках, чітку роботу диспетчерської служби. Вживає заходів щодо ліквідації аварійних ситуацій на території домоволодінь житлового підприємства (організації). Забезпечує дотримання і правил пожежної безпеки, утримання в справному стані протипожежних пристроїв. Організовує оперативний контроль стану охорони праці. Забезпечує підбір, розстановку та навчання і виховання кадрів, контролює виконання працівниками посадових обов’язків. Створює громадським організаціям умови для проведення культурно-масової роботи серед населення і роботи з дітьми за місцем проживання.

Повинен знати: законодавчі та нормативні акти з питань житлової політики в Україні, постанови, розпорядження державних органів та інші керівні матеріали щодо діяльності житлових підприємств (організацій); правила й норми технічної експлуатації житлового фонду; досвід роботи передових житлових підприємств (організацій); економіку та організацію виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги: Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня — не менше 5 років.

3. ЗАВІДУВАЧ ГУРТОЖИТКУ

Завдання та обов’язки. Здійснює вселення прибулих до гуртожитку осіб. Стежить за своєчасністю та правильністю прописки і виписки з гуртожитку громадян. Організовує прибирання та контролює дотримання чистоти в спальних кімнатах і місцях загального користування, наглядає за справністю електромережі, водопроводу, каналізації та іншого обладнання гуртожитку. Видає і приймає інвентар та інше необхідне майно. Підписує вибулим з гуртожитку обхідні листки або видає довідку про відсутність заборгованості. Веде облік наявного майна, періодично оглядає його, забезпечує збереженість. Складає в разі потреби акти про списання майна, а також акти про зіпсування або знищення мешканцями матеріальних цінностей, в установленому порядку проводить стягнення з винних осіб. Стежить за забезпеченням гуртожитку необхідним майном, обладнанням та протипожежними засобами. Контролює виконання правил протипожежного захисту. Веде книгу записів санітарного та протипожежного нагляду, а також книгу скарг і пропозицій, усуває недоліки, про які з’являються повідомлення. Видає документи на право входу в гуртожиток. Вживає заходів щодо ліквідації конфліктів між мешканцями та обслуговуючим персоналом. Забезпечує проведення культурно-освітньої роботи в гуртожитку Керує роботою обслуговуючого персоналу.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження органік вищого рівня; нормативні акти щодо діяльності гуртожитків-порядок утримання житлових культурно-побутових та інших приміщень гуртожитку; правила внутрішнього розпорядку в гуртожитках; паспортний режим; основи трудового законодавства-правила й норми охорони праці, виробничої санітарії протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та стаж роботи з господарського обслуговування — не менше 1 року.

4. МАЙСТЕР ДІЛЬНИЦІ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕМОНТУ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Завдання та обов’язки. Забезпечує виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту конструктивних елементів будинків, внутрішньобудинкових інженерних мереж та обладнання; безперебійну роботу сантехнічного, електротехнічного та іншого обладнання домоволодінь. Оглядає покрівлі, карнизи, балкони, територію домоволодіння, перевіряє справність вхідних дверей під’їздів, горищних приміщень, шибки на сходових клітках, технічний стан електрощитових, насосного господарства, теплопунктів та вживає заходів щодо усунення помічених недоліків. Забезпечує належний санітарний стан домоволодінь та прилеглої території, їх прибирання від сміття і снігу, своєчасне прибирання сходових кліток та інших місць загального користування, очищення підвалів і горищ від сміття, посипання піском тротуарів і проходів у зимовий період, негайне встановлення огорож у небезпечних зонах. Контролює своєчасне виконання робітниками виробничих завдань, заявок мешканців, забезпечує робітників передбаченим нормами спецодягом, індивідуальними засобами захисту, необхідними матеріалами та інструментом. Контролює витрати води, електроенергії, виконання правил і норм охорони праці та протипожежних заходів, аналізує причини виробничого травматизму, розробляє і здійснює заходи щодо запобігання йому. Забезпечує утримання житлових і нежитлових приміщень згідно з нормами і правилами технічної експлуатації. Здійснює розстановку бриґад, ланок. Своєчасно і якісно оформляє первинні документи. Упроваджує передові методи й нові форми ремонту житлового фонду, не допускає застосування матеріалів, які не відповідають вимогам чинних стандартів або технічним умовам. Наглядає за економним витрачанням матеріалів. Контролює правильність організації праці, виробничу дисципліну, своєчасність внесення квартирної та орендної плати. Бере участь у роботі комісій з приймання в експлуатацію житлових будинків після ремонту. Веде прийом громадян.

Повинен знати: постанови, законодавчі та нормативні акти, накази й розпорядження органів вищого рівня з експлуатації та ремонту житлового фонду; правила й норми технічної експлуатації і житлового фонду, технологію ремонтних робіт; будівельні норми й правила; основи економіки, організації виробництва та праці; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги: Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом — не менше 2 років.

5. МЕНЕДЖЕР (УПРАВИТЕЛЬ) ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ (ГРУПИ БУДИНКІВ)

Завдання та обов’язки. Організовує та контролює роботу із забезпечення збереженості та належного утримання багатоквартирного житлового будинку (групи будинків) та елементів благоустрою, розташованих на прибудинковій території, згідно з правилами й нормами технічної експлуатації. Планує, організовує та контролює огляд основних конструктивних елементів, огороджувальних конструкцій будинків і споруд, інженерних мереж, елементів благоустрою, розташованих на прибудинковій території. Організовує проведення профілактичних, поточних, капітальних та аварійних ремонтів відповідно до встановлених стандартів, вимог та регламентів. Вживає заходів щодо своєчасної підготовки житлового будинку та його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період. Бере участь у роботі комісії з приймання багатоквартирного житлового будинку (групи будинків) в управління. Забезпечує ведення технічної документації, обліку та звітності за всіма розділами господарсько-фінансової діяльності щодо стану житлового будинку та елементів благоустрою, розташованих на прибудинковій території. Організує та контролює ведення обліку власників, співвласників, наймачів та орендарів жилих і нежилих приміщень у житловому будинку. Вживає заходів щодо проведення поточних та капітальних ремонтів відповідно до законодавства. Забезпечує належні умови користування власним та спільним майном власників жилих і нежилих приміщень у житловому будинку. Забезпечує облік та збереження спільного майна власників жилих і нежилих приміщень у житловому будинку. Розробляє, організовує та контролює виконання заходів щодо ефективного використання питної води, економії електро- і теплової енергії та інших енергетичних ресурсів. Організовує забезпечення потреб мешканців житлового будинку в отриманні житлово-комунальних послуг належної якості. Організує своєчасне укладання та переукладання договорів зі споживачами та виробниками і виконавцями житлово-комунальних послуг, контролює виконання ними умов укладених договорів, організовує вжиття судових та позасудових заходів до порушників. Забезпечує перерахування розміру плати споживачами за житлово-комунальні послуги. Приймає громадян у визначені дні й години, своєчасно розглядає заяви, листи, скарги й дає відповіді на всі питання щодо управління і утримання будинку, користування спільним майном власників жилих і нежилих приміщень у будинку, забезпечення потреб мешканців в отриманні житлово-комунальних послуг. Організовує періодичне проведення зборів власників жилих та нежилих приміщень у житловому будинку, звітує про свою діяльність. Сприяє підвищенню кваліфікації підлеглих працівників. Забезпечує облік повідомлень про виникнення аварій або тимчасове припинення виконання послуг. Вживає заходів щодо ліквідації аварійних ситуацій у житловому будинку, на прибудинковій території. Забезпечує дотримання правил пожежної безпеки, правил користування газо- і електроприладами, утримання в справному стані протипожежних пристроїв.

Повинен знати: законодавчі, нормативні акти, постанови та розпорядження з питань житлової політики України; нормативно-правові акти з питань діяльності виконавців послуг з управління будинком, спорудою або групою будинків, діяльності об’єднань співвласників багатоквартирного будинку; правила й норми технічної експлуатації житлового фонду; основи цивільного, господарського та банківського законодавства; основи бухгалтерського обліку; економіку та організацію виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта напряму підготовки «Менеджмент» (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи; або повна вища освіта (магістр, спеціаліст), стаж роботи за фахом — не менше 2 років та післядипломна освіта за напрямом «Менеджмент».

(розділ 5 доповнено пунктом 5 згідно з наказом Міністерства регіонального
 розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 від 14.02.2012 р. № 56)

ПРОФЕСІОНАЛИ

1. ДИСПЕТЧЕР ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ КЕРУВАННЯ

Завдання та обов’язки. Наглядає за справністю інженерного обладнання житлового фонду; приймає, реєструє, передає за призначенням для виконання заяви мешканців про несправність обладнання житлового фонду, організовує за цими заявками виконання робіт. Веде облік і контролює хід профілактичних оглядів робітниками ремонтної групи інженерного обладнання домоволодінь. Вживає заходів щодо негайного виклику відповідних служб у разі аварій, пожеж, нещасних випадків та інших надзвичайних обставин та інформує про ці пригоди та вжиті заходи районну (міську) диспетчерську службу, керівництво житлової організації та вищі організації. Знімає показання приладів, контролює роботу систем інженерного обладнання контролює витрати води, електроенергії та вживає необхідних заходів щодо усунення виявлених несправностей. Вживає заходів щодо оповіщення мешканців про термін проведення робіт з ремонту й налагодження інженерного обладнання будинків у разі перебоїв у постачанні води, газу, електроенергії, тепла. Сповіщає посадових осіб за сигналом громадської оборони. Збирає Інформацію про температуру теплоносія, тиск води в мережі, стан ліфтового та іншого інженерного обладнання. Перед початком зміни оглядає апаратуру та прилади диспетчерського пункту, перевіряє роботу систем диспетчеризації, наявність і причини невиконання заявок, вживає заходів щодо негайного їх виконання. Веде журнал обліку робіт та іншу документацію, установлену для диспетчерської служби.

Повинен знати: будову й правила експлуатації системи диспетчеризації, інженерного обладнання; розташування будинків, інженерних комунікацій, сантехнічного та електрообладнання, що перебувають на обслуговуванні житлової організації; накази, розпорядження органів вищого рівня, нормативні документи щодо утримання та експлуатації житлового фонду; адреси та номери телефонів опорних пунктів з обслуговування ліфтів, систем центрального опалення, гарячого та холодного водопостачання, газового господарства, спеціальних аварійних служб, пожежної охорони, медичної допомоги, районного відділу міліції, керівного окладу житлової організації; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за фахом — не менше 2 років.

2. ІНЖЕНЕР З БЛАГОУСТРОЮ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ТЕРИТОРІЙ ДОМОВОЛОДІНЬ

Завдання та обов’язки. Розробляє і контролює виконання заходів щодо забезпечення благоустрою і належного санітарного стану території, закріпленої за житловою організацією. Організовує роботу та здійснює контроль за будівництвом, обладнанням і ремонтом дитячих, спортивних і господарських майданчиків, за проведенням весняних і осінніх робіт з благоустрою та озеленення прибудинкових територій. Організовує роботи, пов’язані зі створенням зелених зон, місць відпочинку, вертикальним озелененням будинків, доглядом за зеленими насадженнями (садіння, пересаджування, оновлення, зрізання, обкопування і підрубування дерев та живоплоту), завезенням рослинного ґрунту, улаштуванням і ремонтом газонів, квітників та клумб, захистом насаджень від шкідників. Контролює своєчасність поливання і виконання підсобних робіт з прибирання та очищення газонів, квітників та інших озеленених площ від листя, сміття і снігу. Наглядає за збереженістю і справністю лав, урн, сміттєзбірників, контейнерів, зливоприймальних колодязів, будинкових номерів, табличок з назвами вулиць, іншою інформацією, за станом підвальних та горищних приміщень, вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків. Організовує і забезпечує відновлення асфальтового покриття і газонів після виконання ремонтних або аварійних робіт.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження та інші керівні матеріали щодо діяльності житлових організацій; правила і норми технічної експлуатації житлового фонду; будівельні норми й правила, державні стандарти; основні агротехнічні правила зеленого будівництва на житлових територіях; основи організації праці й трудового законодавства; правила й норми охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з благоустрою та озеленення територій домоволодінь: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з благоустрою та озеленення територій домоволодінь I категорії — не менше 2 років.

Інженер з благоустрою та озеленення територій домоволодінь I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією інженера з благоустрою та озеленення територій домоволодінь II категорії — не менше 2 років.

Інженер з благоустрою та озеленення територій домоволодінь II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з благоустрою та озеленення територій домоволодінь — не менше 2 років.

Інженер з благоустрою та озеленення територій домоволодінь: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

3. ІНЖЕНЕР З ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕМОНТУ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Завдання та обов’язки. Планує та організовує роботу з ремонту житлових будинків, що перебувають на обслуговуванні підприємства (організації) житлового господарства. Забезпечує ремонт житлового фонду згідно із чинними технічними умовами та вимогами, підготовку житлового фонду до сезонної експлуатації. Розробляє графіки профілактичного обслуговування та ремонтів, контролює їх виконання. Забезпечує своєчасний відбір будинків для ремонту, готує вихідні матеріали для складання технічної документації на їх ремонт. Контролює забезпечення високої якості й технологічну послідовність виконання ремонтно-будівельних робіт, дотримання будівельних норм і правил та технічних умов на виконання робіт. Організовує роботу з герметизації інженерних зводів у житлові будинки та стиків панелей, контролює їх стан. Бере участь у прийманні будинків та інженерного обладнання після будівництва, ремонту й реконструкції. Контролює обсяги і якість виконаних робіт і правильність витрачання матеріалів. Забезпечує виконання планів упровадження нової техніки, механізації та автоматизації виробничих процесів. Своєчасно вносить зміни у технічну документацію (технічні паспорти, виконавчі креслення системи опалення, вентиляції, водопроводу, каналізації, електромережі тощо), забезпечує її збереженість. Складає перспективні і поточні плани встановлення нових ліфтів. Забезпечує заміну застарілих та зношених ліфтів. Організовує ремонт приміщень підліткових клубів, дитячих майданчиків. Бере участь у підготовці матеріалів для укладання договорів на оренду нежитлових приміщень і договорів з підрядниками про виконання ремонту будинків. Контролює виконання графіків профілактичних оглядів конструкцій та інженерного обладнання, правильність оформлення ремонтів за замовленнями населення. Приймає громадян і розглядає їх заявки з питань технічного обслуговування і ремонту житлового фонду. Контролює дотримання правил і норм охорони праці, протипожежного захисту. Зупиняє роботи, що здійснюються з відхиленнями від будівельних норм і правил, порушенням технології і правил безпечного ведення робіт.

Повинен знати: законодавчі акти, постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня, методичні й нормативні матеріали щодо діяльності житлових підприємств (організацій); правила й норми технічної експлуатації і ремонту житлового фонду; будівельні норми і правила; досвід роботи передових житлових підприємств; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; трудове законодавство; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з організації експлуатації та ремонту житлового фонду: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією і інженера з організації експлуатації та ремонту житлового фонду I категорії — не менше 2 років.

Інженер з організації експлуатації та ремонту житлового фонду I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією інженера організації експлуатації та ремонту житлового фонду II категорії не менше 2 років.

Інженер з організації експлуатації та ремонту житлового фонду II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера організації експлуатації та ремонту житлового фонду — не менше 1 року.

Інженер з організації експлуатації та ремонту житлового фонду: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

4. ПЕДАГОГ-ОРГАНІЗАТОР

Завдання та обов’язки. Організовує всю виховну, спортивну та культурно-масову роботу з дітьми й дорослим населенням за місцем проживання. Розробляє місячні плани роботи з дітьми підлітками та дорослим населенням, плани роботи клубів з підготовки до нового навчального року й літнього оздоровлення дітей, а також заходи щодо запобігання правопорушенням і злочинності серед неповнолітніх. Залучає до робота в установленому порядку кваліфікованих тренерів, спортсменів спеціалістів різного профілю, діячів науки та культури. Складає розклад занять і забезпечує регулярність роботи гуртків, секцій, клубів, проведення масових культурних заходів, спортивних змагань. Залучає до занять за інтересами і до трудової діяльності, у першу чергу, дітей і підлітків з багатодітних, неблагополучних, малозабезпечених сімей, а також підлітків, що перебувають на обліку в організації зі справ неповнолітніх. Бере участь в організації літнього відпочинку дітей і підлітків (оздоровчі табори, клуби, туристичні походи), допомагає в працевлаштуванні на час літніх канікул. Вирішує питання використання для роботи спортивних баз, парків, шкільних залів, установ культури тощо. Розвиває ділові стосунки з підприємствами, комерційними та іншими організаціями району, залучає їх до благодійності та створення умов для відпочинку, праці та заробітку підлітків, надання допомоги в оздоровленні дітей. Вносить пропозиції щодо впровадження нових форм і методів організації вільного часу; населення за місцем проживання. Бере участь у роботі ради громадськості мікрорайону, педагогічних рад шкіл, батьківських комітетів під час розгляду питань, пов’язаних з вихованням населення за місцем проживання.

Повинен знати: чинні законодавчі й нормативні акти державних органів; накази, розпорядження керівництва житлової організації щодо виховної та культурно-масової роботи з населенням за місцем проживання; педагогіку; основи етики та естетики, вікової психології та гігієни; форми й методи виховної роботи; методику навчання, технічні засоби навчання; основи профорієнтаційної роботи; правила ведення документації; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний педагог-організатор: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією педагога-організатора I категорії — не менше 2 років.

Педагог-організатор I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією педагога-організатора II категорії — не менше 2 років.

Педагог-організатор II категорії: повна вища освіта і відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією педагога-організатора — не менше 2 років.

Педагог-організатор: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

ФАХІВЦІ

1. ВИХОВАТЕЛЬ ГУРТОЖИТКУ

Завдання та обов’язки. Проводить з мешканцями гуртожитку виховну, культурно-масову та фізкультурно-оздоровчу роботу виховує молодь у дусі колективізму, взаємодопомоги та поважання правил співжиття. Сприяє підвищенню трудової та громадської активності, культурного рівня мешканців. Вивчає їх інтереси й запити з метою поліпшення умов проживання та підвищення змістовності дозвілля. Розробляє та здійснює перспективні плани виховної роботи. Організовує лекції про досягнення науки, техніки культури та мистецтва, зустрічі з ветеранами війни й праці створює колективи художньої і технічної самодіяльної творчості спортивні секції, клуби за інтересами, упроваджує обряди і ритуали, проводить огляди-конкурси, змагання за високу культуру побуту та громадський порядок у гуртожитку. Проводить тематичні й святкові вечори, туристичні подорожі, спортивні змагання, відвідування музеїв, виставок, театрів, веде роботу з профілактики правопорушень, утвердження здорового способу життя. Веде журнал культурно-масової і фізкультурно-оздоровчої роботи, вживає заходів щодо підвищення ефективності використання різних форм і методів цієї роботи з урахуванням контингенту мешканців. Контролює дотримання належного порядку у гуртожитку. Забезпечує наявність бібліотеки, кімнат відпочинку, постачає їх необхідним інвентарем. Пропонує заходи щодо поліпшення інтер’єру гуртожитку.

Повинен знати: законодавчі акти, накази, нормативні, методичні та інші керівні матеріали органів вищого рівня щодо організації виховної роботи в гуртожитку; основні напрямки діяльності підприємства, де працюють мешканці гуртожитку; основи етики та естетики; вікової педагогіки, психології та гігієни; форми й методи виховної діяльності, передовий досвід роботи в гуртожитках інших підприємств; обряди і ритуали; правила внутрішнього розпорядку в гуртожитках; типові норми й санітарні правила обладнання та оснащення гуртожитків, правила пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи.

2. ТЕХНІК З ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕМОНТУ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Завдання та обов’язки. Забезпечує своєчасне і якісне виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту конструктивних елементів будинку і внутрішньобудинкових інженерних мереж, безперебійну роботу сантехнічного, і електротехнічного та іншого обладнання. Відбирає об’єкти і складає дефектно-розцінкові акти на виконання спеціалізованих робіт з ремонту житлового фонду й ремонтів за заявками населення. Складає графіки планових оглядів і ремонтів, роботи бригад слюсарів-сантехніків, а також заявки на комплектуючі вироби й матеріали для технічного обслуговування і ремонту. Позачергово оглядає дахи, карнизи, балкони після злив, снігопадів, сильних вітрів. Оформляє нормовані завдання згідно з графіками робіт, контролює їх виконання і якість, закриває наряди на виконану роботу. Бере участь у роботі комісії з обстеження технічного стану житлового фонду. Організовує роботу з вивчення передових форм і методів праці та надання послуг населенню, контролює якість її виконання. Наглядає за станом обладнання, захисних пристроїв, огорож, чистотою і порядком у побутових приміщеннях. Інструктує та навчає робітників безпечним методам праці, веде журнал заходів з охорони праці. Забезпечує своєчасну видачу засобів індивідуального захисту згідно з чинними нормами. Веде роботу для поліпшення умов праці. Контролює дотримання робітниками правил охорони праці, та протипожежного захисту.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження та інші керівні та нормативні матеріали щодо експлуатації і ремонту житлового фонду; правила і норми технічної експлуатації житла; будівельні норми і правила; основи організації праці і трудового законодавства; правила й норми охорони праці і протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Технік з організації експлуатації та ремонту житлового фонду I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка з організації експлуатації та ремонту житлового фонду II категорії — не менше 1 року.

Технік з організації експлуатації та ремонту житлового фонду II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст): для бакалавра — без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста — стаж роботи за професією техніка з організації експлуатації та ремонту житлового фонду — не менше 2 років.

Технік з організації експлуатації та ремонту житлового фонду: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

3. ТЕХНІК-ДОГЛЯДАЧ ПІДПРИЄМСТВА
(ОРГАНІЗАЦІЇ) ЖИТЛОВОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Завдання та обов’язки. Забезпечує збереженість і правильність технічної експлуатації житлового фонду, санітарного утримання домоволодінь, своєчасне і якісне обслуговування за заявками мешканців, ремонт закріплених за ним будинків, будівель і територій садиб. Контролює виконання графіка профілактичних оглядів, планових і непередбачених ремонтів. Позачергово оглядає покрівлі, карнизи, балкони, галереї після злив, великих снігопадів сильних вітрів тощо. Здійснює контроль за прибиранням території, санітарним станом сміттєпроводів, сміттєзбірників, своєчасним вивезенням побутового сміття, дотриманням правил протипожежного захисту будинків, норм і правил охорони праці під час ремонтів і технічної експлуатації житлового фонду. Складає заявки на матеріали для ремонту, веде журнал заявок мешканців на виконання ремонту. Вимагає від мешканців та орендарів нежитлових приміщень дотримання договірних зобов’язань. Приймає населення.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження та інші керівні матеріали щодо житлових організацій; правила й норми технічної експлуатації житлового фонду; положення про виконання планово-запобіжного ремонту житлового фонду; основи організації праці й трудового законодавства; правила й норми охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Технік-доглядач підприємства (організації) житлового та комунального господарства I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка-доглядача підприємства (організації) житлового та комунального господарства II категорії — не менше 1 року.

Технік-доглядач підприємства (організації) житлового та комунального господарства II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст): для бакалавра — без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста — стаж роботи за професією техніка-доглядача підприємства (організації) житлового та комунального господарства — не менше 2 років.

Технік-доглядач підприємства (організації) житлового та комунального господарства: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

ТЕХНІЧНІ СЛУЖБОВЦІ

1. УКЛАДАЧ ОПИСУ ОБ’ЄКТІВ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує роботи з обмірювання всередині і за зовнішніми обрисами будинків і споруд цього керівництвом виконавця інвентаризаційних робіт. Обмірює оглядові колодязі і камери передавальних пристроїв водопроводу каналізації, теплопостачання, газопостачання, електричних мереж Виконує обмірювання територій парків, скверів, садків, вулиць дворових і земельних ділянок тощо. Бере участь у звірянні вимірювального інструменту (рулетки, мірні стрічки) і перевірці геодезичних інструментів та пристроїв. Утримує у належному технічному стані геодезичні прилади, інструменти та пристрої, що застосовуються під час інвентаризаційних робіт.

Повинен знати: правила і способи внутрішнього та зовнішнього обмірювання будинків та різних споруд; правила і способи обмірювання територій мірною стрічкою, екерами та іншими найпростішими інструментами; правила експлуатації приладів, інструментів і пристроїв, які застосовуються під час інвентаризаційних робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) або професійно-технічна освіта. Без вимог до стажу роботи.

РОБІТНИКИ

1. ОПЕРАТОР ПУЛЬТА КЕРУВАННЯ УСТАТКУВАННЯМ ЖИТЛОВИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ

1-й розряд

Завдання та обов’язки. Здійснює контроль за допомогою двостороннього переговорного зв’язку за роботою ліфтів у житлових і громадських будівлях. Збирає інформацію про аварійні відмови ліфтів. Відключає несправні ліфти. Бере участь в евакуації пасажирів з кабіни ліфта, який зупинився між поверхами. Усуває несправності переговорного зв’язку. Веде журнал, передає дані в аварійну службу та вищу організацію про наявність і ліквідацію аварійних збоїв.

Повинен знати: елементарні знання про призначення й будову ліфтів, які обслуговуються; вимоги пожежної безпеки; призначення двостороннього переговорного зв’язку, апаратів керування, розміщених у кабіні ліфта і на посадочних площадках; правила користування ліфтом.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Здійснює трисигнальний автоматичний контроль з пульта за роботою ліфтів житлових і громадських будівель. Ліквідує дрібні аварійні відмови на пульті в системі сигналізації і переговорного зв’язку. Оглядає ліфти. Перевіряє справність замків і контактів безпеки на дверях шахти, кабіни та підпідлогових контактів.

Повинен знати: схеми сигналізації і двосторонніх переговорних пристроїв ліфтів; призначення і розміщення запобіжних пристроїв ліфта; будову й способи регулювання контактів безпеки на дверях шахти, кабіни та підпідлогових контактів; вимоги до огорожі шахти й кабіни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора пульта керування устаткуванням житлових і громадських будівель I розряду — не менше 0,5 року.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Керує і здійснює багатосигнальний автоматичний контроль з пульта за роботою ліфтів, включаючи автоматичний пошук несправностей. Здійснює технічне обслуговування, ремонт і ліквідацію несправностей у системах сигналізації і переговорного зв’язку на пультах диспетчерського керування ліфтами.

Повинен знати: будову складових частин пульта, ліній зв’язку-схему автоматичного пошуку несправностей на ліфтах; способи і правила регулювання і ремонту контактних і безконтактних датчиків; основи електротехніки і принцип дії електронних мікроелементів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора пульта керування устаткуванням житлових і громадських будівель 2 розряду — не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Керує і здійснює автоматичний контроль з диспетчерського пульта за роботою теплопостачання водопостачання, ліфтів та іншого інженерного обладнання житлових і громадських будівель під керівництвом оператора вищої кваліфікації. Відключає сигнали про роботу окремих систем від диспетчерського пульта в разі недостовірності показань. Здійснює технічне обслуговування і ремонт пульта і провідного зв’язку між пультом і датчиками.

Повинен знати: будову й принципову схему диспетчерського пульта; будову датчиків автоматичного контролю роботи інженерного обладнання і порядок їх регулювання і заміни; пристрої замково-переговорного зв’язку між квартирами й під’їздами; технічні вимоги до провідного зв’язку між датчиками, різними сигналами і до замково-переговорних пристроїв.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора пульта керування устаткуванням житлових і громадських будівель 3 розряду — не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Керує і здійснює автоматичний контроль за роботою інженерного обладнання житлових і громадських будівель міст. Збирає інформацію про температуру теплоносія, тиск води у мережі, стан ліфтового та іншого інженерного обладнання. Відключає несправне обладнання. Організовує і бере участь у технічному обслуговуванні, поточному ремонті, регулюванні згідно із заданим режимом інженерних систем і обладнання телесигналізації і телекерування, водопроводу, каналізації, теплопостачання і ліфтів. Веде журнал і передає дані до вищої організації про технічний стан інженерних систем, обладнання і про виконану роботу.

Повинен знати: будову комплексу інженерних систем і обладнання, що обслуговується; правила й способи регулювання, технічного обслуговування, поточного ремонту, роботи систем і обладнання; схеми зовнішніх мереж і причини несправностей у роботі ліфтів, освітлення, водопостачання, газопостачання, електропостачання, каналізації і правила усунення несправностей; правила оформлення журналів і первинних документів; графіки режиму роботи споживачів тепла; порядок обліку й переробки інформації, що надходить; основи теплотехніки та електротехніки.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора пульта керування устаткуванням житлових і громадських будівель 4 розряду — не менше 1 року

6-й розряд

Завдання та обов’язки. Керує і здійснює автоматичний контроль з диспетчерського пульта за роботою інженерного обладнання житлових і громадських будівель міст з ремонтом і налагодженням апаратури диспетчерських і контрольованих пунктів. Організовує і бере участь у технічному обслуговуванні, поточному ремонті, регулюванні згідно із заданим режимом інженерних систем і обладнання телесигналізації, телекерування і електронних пристроїв протипожежної автоматики і замково-переговорних пристроїв. Виконує профілактичну роботу з квартиронаймачами щодо правил користування інженерним обладнанням у квартирі, ліфтом, сміттєпроводом і замково-переговорним пристроєм.

Повинен знати: кінематичні, електричні та мнемонічні схем комплексу інженерних систем і обладнання, що обслуговується порядок і способи виявлення і ліквідації несправностей в аварійних ситуаціях; основи електроніки.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора пульта керування устаткуванням житлових і громадських будівель 5 розряду — не менше і року.

2. ПРИБИРАЛЬНИК СМІТТЄПРОВОДІВ

1-й розряд

Завдання та обов’язки. Прибирає, очищає від бруду й сміття та промиває стволи бункерів, завантажувальних клапанів, приміщення сміттєзбиральних і сміттєприймальних камер, проходи та сходи до них, сміттєзбірники. Виносить з камер переносні сміттєзбірники зі сміттям і установлює в камеру порожні. Бере участь у навантаженні сміття в сміттєвоз. Здійснює профілактичний огляд та забезпечує справний стан стовбурів і бункерів сміттєпроводів сміттєприймальних камер, завантажувальних клапанів герметизуючих прокладок у кришках клапанів. Ліквідує засмічення стовбурів сміттєпроводів. Дезінфікує стовбури сміттєпроводів сміттєприймальних камер і сміттєзбірників. Регулює вентиляцію стовбурів сміттєпроводів.

Повинен знати: правила користування і утримання сміттєпроводів; способи прочищання стовбурів, бункерів і правила безпечного виконання цих робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3. РОБІТНИК З КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ Й РЕМОНТУ БУДИНКІВ

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Здійснює прибирання і санітарне утримання будинків та прилеглих територій (дворових територій, тротуарів, стічних канав, урн, сміттєзбірників, сходових площадок і маршів, приміщень загального користування, кабін ліфтів, підвалів, горищ тощо). Очищає від снігу і льоду дворові території, тротуари, дахи, навіси, ринви тощо. Бере участь у періодичному огляді технічного стану будинків і споруд, які обслуговує. Здійснює технічне обслуговування і ремонт будинків і споруд з виконанням ремонтно-будівельних робіт (штукатурних, малярних, шпалерних, бетонних, теслярських) із застосуванням помостів, люльок, підвісних та інших страхувальних і підйомних пристроїв. Виконує санітарно-технічні та електротехнічні роботи під керівництвом робітника вищої кваліфікації.

Повинен знати: постанови і розпорядження місцевих органів виконавчої влади з питань санітарії, благоустрою та утримання домоволодінь; види матеріалів, призначення і будову інструментів і пристроїв, що застосовуються під час виконання робіт; основи ремонтно-будівельного виробництва та утримання домоволодінь; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Здійснює технічне обслуговування і ремонт будинків і споруд домоволодіння з виконанням усіх видів ремонтно-будівельних робіт (бетонних, штукатурних, малярних, шпалерних, теслярських, столярних тощо) із застосуванням підйомних і страхувальних пристроїв. Виконує роботи з технічного обслуговування і ремонту систем центрального опалення, водопостачання, каналізації, газопостачання, водостоків, вентиляції, кондиціонування повітря, електричних мереж та іншого обладнання з виконанням слюсарних і паяльних робіт. Бере участь періодичному огляді технічного стану будинків і будівель, які обслуговує, обладнання і механізмів. Здійснює санітарно-прибиральні роботи на території домоволодінь, усуває пошкодження та несправності за заявками населення.

Повинен знати: постанови і розпорядження місцевих органів виконавчої влади, накази керівника підприємства (організації) щодо утримання, благоустрою та санітарії домоволодінь; види матеріалів; призначення та будову інструментів, пристроїв, машин, механізмів та обладнання при виконанні робіт; основи ремонтно-будівельного виробництва та електротехніки; правила і норми охорони праці і протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією робітника з комплексного обслуговування й ремонту будинків 2 розряду — не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Здійснює періодичний огляд технічного стану будинків і споруд, які обслуговує, обладнання і механізмів, їх технічне обслуговування і ремонт з виконанням усіх видів ремонтно-будівельних робіт (у тому числі зварювальних) із застосуванням усіх видів підйомних та страхувальних пристроїв і механізмів. Виконує роботи з технічного обслуговування і поточного ремонту всього інженерно-технічного обладнання домоволодінь. Здійснює монтаж, демонтаж і поточний ремонт електричних мереж та електрообладнання з виконанням електротехнічних робіт. Організовує і бере участь у роботах з прибирання, санітарного утримання і сезонної підготовки будинків, споруд, обладнання та механізмів. Усуває пошкодження, несправності та виконує інші роботи за заявками населення.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази і нормативні документи з питань благоустрою, санітарії та утримання будинків, споруд, обладнання і механізмів домоволодінь; основи ремонтно-будівельного виробництва та електротехніки; призначення та будову пристроїв, що застосовуються, механізмів та обладнання; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією робітника з комплексного обслуговування й ремонту будинків 3 розряду — не менше 1 року.

4. РОБІТНИК З КОМПЛЕКСНОГО ПРИБИРАННЯ ТА УТРИМАННЯ БУДИНКІВ З ПРИЛЕГЛИМИ ТЕРИТОРІЯМИ

1-й розряд

Завдання та обов’язки. Прибирає вулиці, тротуари, ділянки і площі, прилеглі до домоволодіння, яке обслуговується. Своєчасно очищує від снігу і льоду тротуари, бруківку і доріжки, посипає їх інертними матеріалами і реагентами. Очищує пожежні гідранти і колодязі для вільного доступу до них у будь-який час. Копає у разі потреби нові і прочищає існуючі канавки і лотки для стікання води. Поливає водою двори, бруківку і тротуари. Періодично очищує вуличні урни від сміття і промиває їх. Наглядає за своєчасним очищенням дворових контейнерів для сміття і громадських туалетів та за їх санітарним станом. Підтримує чистоту на сходових клітках та в інших місцях загального користування поза квартирами, наглядає за справністю і збереженістю усього зовнішнього будинкового обладнання і майна (огорож, урн, контейнерів, вивісок тощо). Повідомляє про порушення порядку дільничного інспектора або чергового у відділі міліції, керуючого будинком. Надає допомогу особам, потерпілим від нещасних випадків, людям похилого віку, хворим, дітям тощо.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження керівних органів з питань санітарії, зовнішнього утримання території будинків і охорони громадського порядку; адреси і номери телефонів відділу міліції, швидкої допомоги, пожежної частини, найближчої установи з надання медичної допомоги, аптеки тощо.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Прибирає вулиці, тротуари, ділянки і площі, прилеглі до домоволодіння, яке обслуговується. Своєчасно очищує від снігу і льоду тротуари, бруківку і доріжки, посипає їх інертними матеріалами і реагентами. Очищує пожежні гідранти і колодязі для вільного доступу до них у будь-який час. Промиває і дезінфікує дворові контейнери для сміття. Прибирає сходові клітки, горища, підвали та інші місця загального користування поза квартирами. Очищує від бруду і сміття та промиває стволи бункерів і завантажувальних клапанів сміттєпроводів, приміщення сміттєзбиральних і сміттєприймальних камер, проходи і сходи до них, сміттєзбірники. Виносить з камер переносні сміттєзбірники зі сміттям і установлює в камеру порожні. Здійснює профілактичний огляд та забезпечує справність стволів і бункерів сміттєзбірників сміттєприймальних камер, завантажувальних клапанів герметичних прокладок у кришках клапанів. Усуває засмічення стволів сміттєпроводів. Дезінфікує стволи сміттєпроводів сміттєприймальних камер та сміттєзбірників. Регулює вентиляцію стволів сміттєпроводів. Періодично видаляє пил зі стін і стель, миє панелі стін, перила, віконні рами і шибки на сходових клітках вхідні дверні блоки. Готує різні мийні та дезінфікуючі розчини для цих робіт. Одержує мийні засоби, інвентар та ганчір’я. Контролює своєчасність вивезення твердих побутових відходів, прибирання громадських туалетів та їх санітарний стан. Наглядає за справністю і збереженістю усього зовнішнього будинкового обладнання та майна (воріт, огорожі, парадних дверей, карнизів, ринв електроарматури у під’їздах і на прибудинковій території, слухових вікон, сміттєзбірників та урн, вивісок, покажчиків, обладнання дитячих майданчиків, табличок з номерами дворових вбиралень тощо), а також сараїв та складів. Вивішує, знімає та зберігає прапори, своєчасно вмикає (вимикає) ліхтарі та території, яку обслуговує. Бере участь в обходах території домоволодіння, які здійснюються санітарною, протипожежною службами та міліцією.

Повинен знати: постанови, накази і розпорядження керівних органів з питань санітарії, благоустрою, утримання будинків та їх інженерного обладнання, охорони громадського порядку; правила охорони праці під час виконання робіт та пожежної безпеки; адреси і номери телефонів відповідних міських (районних) служб.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями I розряду — не менше 0,5 року.

ПЕРЕЛІК
назв професій робітників, передбачених цим Розділом, із зазначенням назв за Випусками 00 та 69 ЕТКС видання 1985 р.

№ пор. 

Назви професій, що вказані у цьому Розділі 

Діапазон розрядів 

Назви професій за Випусками 00 та 69 ЕТКС видання 1985 р. 

Діапазон розрядів 

1. 

Оператор пульта керування устаткуванням житлових і громадських будівель 

1 — 6 

Оператор пульта управления оборудованием жилых и общественных зданий 

1 — 6 

2. 

Прибиральник сміттєпроводів 

Уборщик мусоропроводов 

3. 

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків 

2 — 4 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

4. 

Робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями 

1 — 2 

Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений 

 

ПЕРЕЛІК
назв професій робітників, передбачених Випусками 00 та 69 ЕТКС видання 1985 р., із зазначенням їх назв за цим Розділом

№ пор. 

Назви професій за Випусками 00 та 69 ЕТКС видання 1985 р. 

Діапазон розрядів 

Назви професій, що вказані у цьому Розділі 

Діапазон розрядів 

1. 

Оператор пульта управления оборудованием жилых и общественных зданий 

1 — 6 

Оператор пульта керування устаткуванням житлових і громадських будівель 

1 — 6 

2. 

Работник по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків 

2 — 4 

3. 

Работник по комплексной уборке и содержанию домовладений 

Робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями 

1 — 2 

4. 

Уборщик мусоропроводов