Випуск 71 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників «Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення»

Розділ «Пенсійне забезпечення»

Розділ «Фондовий ринок»

ВСТУП

Випуск 71 «Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення» (Розділи «Пенсійне забезпечення» та «Фондовий ринок») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП) перепрацьовано з урахуванням змін та доповнень до змісту кваліфікаційних характеристик, які виникли під впливом впровадження прогресивних форм організації та стимулювання праці, широкого застосування електронно-обчислювальної та організаційної техніки. У Розділах враховано нові вимоги щодо розроблення кваліфікаційних характеристик і одночасно збережено особливості їх побудови.

До цих Розділів включено кваліфікаційні характеристики посад керівників, професіоналів та фахівців, які зайняті в органах пенсійного забезпечення та персоналу професійних учасників ринку цінних паперів і фінансових посередників.

Крім завдань, обов’язків, знань та досвіду, які передбачено кваліфікаційними характеристиками, усі працівники повинні знати, виконувати та додержуватись норм охорони праці, безпечного ведення робіт, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

Згідно із Законом України «Про вищу освіту» внесено відповідні зміни до кваліфікаційних вимог професій працівників.

Порядок застосування кваліфікаційних характеристик, внесення змін і доповнень до них викладено в Загальних положеннях Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, які затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. № 336 та вміщено у Випуску 1 ДКХП «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності».

Кваліфікаційні характеристики використовуються як нормативні документи для цілей, визначених пунктами 4, 5 та 6 Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерством праці та соціальної політики України
від 23 жовтня 1998 р.

 

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПАРАТ МІНІСТЕРСТВА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КЕРІВНИКИ

1. НАЧАЛЬНИК ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Завдання та обов’язки. Здійснює керівництво діяльністю Головного управління пенсійного забезпечення (далі — Головне управління). Забезпечує виконання покладених на Головне управління завдань щодо формування та реалізації державної політики в сфері пенсійного забезпечення та грошової допомоги, а також політики в галузі праці і трудових відносин, виконання актів законодавства, що належать до компетенції Головного управління. Визначає ступінь відповідальності своїх заступників, керівників підрозділів у складі Головного управління. Затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників Головного управління. Подає відповідно до законодавства пропозиції про призначення на посади та звільнення з посад працівників. Визначає політику і стратегію діяльності Головного управління. Бере участь у складанні і реалізації пріоритетних напрямів співробітництва з міністерствами, іншими органами виконавчої влади, громадськими організаціями. Бере участь у підготовці проектів законодавчих і нормативних актів з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги. Розробляє прогнози, індикативні плани, бюджети з питань, що входять до компетенції Головного управління. Розробляє пропозиції щодо інституційних та організаційних перетворень у сфері діяльності управління. Розробляє проекти актів законодавства з питань пенсійного забезпечення, пропозиції щодо його вдосконалення, пов’язаного з особливими умовами праці. Здійснює організацію перевірок стану справ підвідомчих установ та надає їх працівникам методичну і практичну допомогу. Узагальнює матеріали перевірок щодо пенсійного забезпечення та грошової допомоги, готує керівництву доповідні записки, проекти наказів та розпоряджень. Виконує завдання вищих офіційних органів. Аналізує та оцінює стан справ у сфері діяльності Головного управління. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи Головного управління, підвищення кваліфікації працівників. Здійснює організацію контролю за веденням діловодства, зберіганням документів і справ. Забезпечує контроль за додержанням персоналом правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.

Повинен знати: Конституцію України; нормативно-правові акти Президента та Уряду України, що визначають державну політику у сфері пенсійного забезпечення; розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність органів соціального захисту з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов’язана відповідна діяльність); державну мову; акти законодавства, що стосуються діяльності головного управління; практику застосування законодавства з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги; соціологію та психологію праці; сучасні методи управління персоналом; основи діловодства; правила роботи на комп’ютері; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж державної служби за фахом на керівних посадах — не менше 2 років або стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах — не менше 7 років.

2. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ПЕНСІЙ ТА ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ

Завдання та обов’язки. Здійснює керівництво діяльністю відділу. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо застосування чинних законодавчих та нормативних актів при призначенні пенсій та грошової допомоги. Вживає заходів щодо організаційно-методичної роботи, спрямованої на підвищення рівня обслуговування, удосконалення форм та методів контролю щодо призначення пенсій та грошової допомоги в місцевих органах пенсійного забезпечення. Забезпечує у межах своєї компетенції надання необхідної організаційно-методичної та консультативної допомоги підприємствам, організаціям та установам з питань призначення пенсій та грошової допомоги. Готує оглядові та методичні листи з питань реалізації пенсійного законодавства та підсумків перевірки щодо правильності призначення пенсій та грошової допомоги. Забезпечує належну роботу щодо розгляду листів, заяв, скарг підприємств, установ, організацій і громадян з питань, що входять до компетенції відділу. Забезпечує підготовку матеріалів для розгляду питань роботи місцевих органів пенсійного забезпечення України, обласних відділів пенсійного забезпечення. Організовує довідково-кодифікаційну роботу у відділі з питань законодавства щодо пенсій та грошової допомоги. Сприяє підвищенню кваліфікації робітників відділу. Подає пропозиції щодо положення та структури відділу, посадових інструкцій працівників відділу. Подає, відповідно до законодавства, пропозиції про призначення на посади та звільнення з посад працівників відділу. Здійснює контроль за веденням діловодства, зберіганням документів і справ. Забезпечує постійне впровадження сучасних форм і методів виконання робіт у відділі з застосуванням новітніх інформаційних технологій, більш досконалих і ефективних методів роботи. Забезпечує контроль за додержанням персоналом правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.

Повинен знати: Конституцію України, нормативно-правові акти Президента та Уряду України, що визначають державну політику у сфері пенсійного забезпечення; розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність органів соціального захисту з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов’язана відповідна діяльність); державну мову; акти законодавства, що стосуються діяльності Головного управління; практику застосування законодавства з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги; соціологію та психологію праці; сучасні методи управління персоналом; основи діловодства; правила роботи на комп’ютері; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж державної служби за фахом — не менше 2 років або стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах — не менше 5 років.

3. ГОЛОВНИЙ ФАХІВЕЦЬ З ПЕНСІЙ ТА ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ

Завдання та обов’язки. Бере участь у реалізації державних програм з питань нарахування і виплати пенсій та грошової допомоги. Надає організаційно-методичну допомогу підвідомчим установам з питань, що входять до його компетенції. Здійснює контроль за організацією роботи з пенсійного забезпечення громадян, за правильним застосуванням чинного законодавства щодо пенсійного забезпечення. Готує матеріали для проведення семінарів, нарад, конференцій з працівниками органів соціального забезпечення. Організовує роботу комісії з розгляду питань, пов’язаних з наданням пенсій та грошової допомоги у виняткових випадках. Систематизує законодавчі і нормативні акти. Здійснює збирання, оцінку, аналіз, оброблення, накопичення оперативної, статистичної, нормативно-правової, організаційно-методичної інформації про стан роботи з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги, створення, експлуатацію та удосконалення відповідної бази даних з використанням сучасних комп’ютерних технологій, підготовку відповідних оперативних, аналітичних та статистичних матеріалів і забезпечення ними керівництва. Розглядає матеріали, що надходять від фізичних та юридичних осіб і стосуються питань щодо правильності призначення пенсій та грошової допомоги. Готує у встановленому порядку відповідні пропозиції, висновки, доповідні та пояснювальні записки з питань, що входять до його компетенції. Проводить роз’яснювальну роботу серед працівників органів пенсійного забезпечення та грошової допомоги з правильного застосування нормативних та законодавчих актів, що стосуються пенсійного забезпечення. Інформує підвідомчі органи пенсійного забезпечення про всі зміни, що відбуваються на загальнодержавному рівні в правилах та процедурах щодо пенсійного забезпечення та грошової допомоги. Готує матеріали для інформування населення щодо програми пенсійного забезпечення через засоби масової інформації. Контролює роботу фахівців закріпленого підрозділу. Здійснює контроль за правильністю застосування відповідних законів, указів, розпоряджень, постанов та інших нормативно-правових документів підвідомчими установами. Бере участь у розгляді проектів законів України, інших нормативно-методичних матеріалів, що стосуються питань пенсійного забезпечення, готує відповідні зауваження і пропозиції. Вивчає, узагальнює та застосовує передовий досвід з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги. Своєчасно і сумлінно виконує рішення державних органів чи посадових осіб, розпорядження, вказівки й окремі доручення своїх керівників. Стежить за додержанням правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.

Повинен знати: Конституцію України; нормативно-правові акти Президента та Уряду України, що визначають державну політику у сфері пенсійного забезпечення; розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність органів соціального захисту з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов’язана відповідна діяльність); державну мову; акти законодавства, що стосуються діяльності головного управління; практику застосування законодавства з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги; порядок оформлення операцій та організацію документообігу на дільницях обліку; форми і порядок фінансових розрахунків; основи діловодства; правила роботи на комп’ютері; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж державної служби за фахом — не менше 2 років або стаж роботи у відповідній сфері діяльності на посаді провідного фахівця — не менше 3 років.

ПРОФЕСІОНАЛИ

1. ФАХІВЕЦЬ З ПЕНСІЙ ТА ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ

Завдання та обов’язки. Здійснює контроль за правильністю застосування законодавства щодо призначення пенсій та грошової допомоги у підвідомчих установах. Здійснює перевірку роботи підвідомчих установ, надає їм організаційно-методичну допомогу. Бере участь у реалізації державних програм з питань призначення пенсій та допомоги. Інформує підвідомчі установи про всі зміни, що відбуваються на загальнодержавному рівні в правилах та процедурах, що стосуються призначення пенсій та грошової допомоги. Готує матеріали для інформування населення щодо змін у пенсійному законодавстві. Здійснює збирання, оцінку, аналіз, оброблення, накопичення оперативної, статистичної, нормативно-правової, організаційно-методичної інформації про стан справ щодо призначення пенсій та грошової допомоги, створення, експлуатацію та удосконалення відповідної бази даних з використанням сучасних комп’ютерних технологій, підготовку відповідних оперативних, аналітичних та статистичних матеріалів і забезпечення ними керівництва. Розглядає матеріали, що надходять до управління від фізичних та юридичних осіб і стосуються питань призначення пенсій та грошової допомоги. Готує у встановленому порядку проекти пропозицій, висновків, відповідей. Систематизує законодавчі і нормативні акти відповідно до прийнятої системи кодифікації. Проводить роз’яснювальну роботу серед працівників підвідомчих установ з питань правильного застосування нормативних та законодавчих актів щодо пенсійного забезпечення та грошової допомоги. Здійснює перевірки призначення пенсій та грошової допомоги за фактами порушень і готує проекти висновків для вжиття відповідних заходів. Бере участь у розгляді проектів законів України, інших нормативно-правових та нормативно-методичних матеріалів, що стосуються питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги, готує відповідні зауваження і пропозиції. За дорученням свого керівника виконує обов’язки, які передбачені кваліфікаційними характеристиками для споріднених за характером роботи посад. Додержується правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.

Повинен знати: Конституцію України; розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність відділу; державну мову; акти законодавства, що стосуються діяльності Головного управління; практику застосування законодавства з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов’язана відповідна діяльність); основи діловодства; правила роботи на комп’ютері; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний фахівець з пенсій та грошової допомоги: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж державної служби — не менше 1 року або стаж роботи на посаді фахівця з пенсій та грошової допомоги I категорії — не менше 3 років.

Фахівець з пенсій та грошової допомоги I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи на посаді фахівця з пенсій та грошової допомоги II категорії — не менше 2 років.

Фахівець з пенсій та грошової допомоги II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи на посаді фахівця з пенсій та грошової допомоги — не менше 2 років.

Фахівець з пенсій та грошової допомоги: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ОБЛАСНИХ, КИЇВСЬКОЇ ТА СЕВАСТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ

КЕРІВНИКИ

1. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ (СЕКТОРУ) З ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ

Завдання та обов’язки. Організовує роботу відділу (сектору). Керує проведенням аналізу та контролю справ з питань, що належать до компетенції відділу. Забезпечує правильне застосування пенсійного законодавства та чинних нормативних актів місцевими органами виконавчої влади, підвідомчими установами, підприємствами, організаціями при призначенні та перерахуванні пенсій та грошової допомоги. Організовує роботу з виявлення непрацездатних громадян для своєчасного призначення пенсій та грошової допомоги. Розробляє організаційно-методичні заходи, що спрямовані на підвищення культури обслуговування населення, удосконалення форм і методів контролю за правильністю призначення пенсій та допомог в районних (міських) управліннях (відділах) соціального захисту, підприємствах, установах, організаціях. Готує оглядові і методичні листи щодо практики застосування пенсійного законодавства, підсумки з перевірок правильності призначення пенсій та грошової допомоги громадянам. Відповідно до чинного законодавства України здійснює перевірку пенсійних справ громадян, які постраждали у зв’язку з аварією на Чорнобильській АЕС, та осіб, які отримують тимчасову грошову допомогу на дітей в період розшуку їх батьків, що надійшли для контролю у відділ (сектор). Організовує довідково-кодифікаційну роботу згідно із законодавством щодо пенсій та грошової допомоги у відділі (секторі). Узагальнює практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення. Організовує контроль за своєчасним доведенням нормативних документів до підвідомчих установ. Організовує розгляд матеріалів, що надходять від фізичних та юридичних осіб і стосуються питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги, підготовку у встановленому порядку відповідних пропозицій, висновків та відповідей. Організовує збирання, оцінку, аналіз, оброблення, накопичення оперативної та статистичної інформації про обсяги пенсійних виплат та надання грошової допомоги на території області та подання їх керівництву головного управління пенсійного забезпечення. Виїжджає у підвідомчі установи для вивчення стану справ на місцях, організації перевірок та надання їм практичної та методичної допомоги. Бере участь у підготовці проектів законодавчих і нормативних актів з питань, що належать до компетенції відділу (сектору). Забезпечує вивчення і систематизування нормативних матеріалів, що надійшли з органів вищого рівня, та застосування їх у підвідомчих установах. Організовує проведення нарад, семінарів, конференцій з відповідних питань. Організовує розроблення пропозицій, комплексів заходів, планів тощо, що стосуються організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги. Складає плани роботи відділу (сектору) і забезпечує їх виконання. Здійснює контроль за веденням у відділі (секторі) діловодства, зберіганням документів. Вживає заходів щодо удосконалення організації роботи відділу (секторі), сприяє підвищенню кваліфікації працівників. Розподіляє посадові обов’язки між працівниками з обумовленням їх взаємозамінності. Розроблює положення про відділ (сектор). Подає у порядку, передбаченому законодавством, пропозиції щодо призначення на посади заступників керівника відділу. Організовує підвищення кваліфікації працівників відділу (сектору). Забезпечує контроль за додержанням персоналом правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.

Повинен знати: Конституцію України, нормативно-правові акти Президента та Уряду України, що визначають державну політику у сфері пенсійного забезпечення; розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність органів соціального захисту з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов’язана відповідна діяльність); державну мову; акти законодавства, що стосуються діяльності управління; практику застосування законодавства з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги; соціологію та психологію праці; сучасні методи управління персоналом; основи діловодства; правила роботи на комп’ютері; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж державної служби за фахом — не менше 2 років або стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах — не менше 5 років.

2. ГОЛОВНИЙ ФАХІВЕЦЬ З ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ

Завдання та обов’язки. Надає організаційно-методичну допомогу підвідомчим установам, здійснює контроль за правильним застосуванням чинного законодавства при призначенні пенсій та грошових допомог міськими (районними) управліннями соціального захисту населення області. Регулярно відвідує міські, районні управління соціального захисту населення з метою вивчення стану справ на місці, перевірки та подання їм практичної допомоги. Разом з іншими структурними підрозділами головного управління аналізує причини переплат або недоплат, вносить пропозиції щодо їх усунення. Сприяє роботі суспільних і релігійних об’єднань, добродійних фондів, окремих громадян, що направлена на соціальний захист і надання допомоги дітям-сиротам, одиноким матерям, багатодітним сім’ям, а також малозахищеним сім’ям з дітьми. Співпрацює з місцевими органами внутрішніх справ з метою надання допомоги підвідомчим управлінням соціального захисту населення при оформленні документів для призначення (припинення виплати) тимчасової грошової допомоги на неповнолітніх дітей в період розшуку батьків і у випадках, коли стягнення аліментів неможливе. Забезпечує розроблення пропозицій, комплексів заходів, планів тощо, що стосуються удосконалення організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги. Вживає заходів щодо своєчасного і старанного розгляду письмових звертань. Бере участь у розробленні нормативних та організаційно-методичних документів. Проводить експертизу документів, що стосуються відповідного напряму роботи відділу. Готує інформацію про результати цієї роботи. Аналізує роботу структурних підрозділів з питань призначення державної допомоги сім’ям з дітьми та грошової допомоги, усуває виявлені недоліки. Веде кодифікацію і систематизацію чинного законодавства про державну допомогу сім’ям з дітьми та грошової допомоги, роз’яснює практику їх застосування. Подає консультативно-методичну допомогу підвідомчим установам щодо застосування законодавства про державну допомогу сім’ям з дітьми та грошової допомоги. Розглядає запити районних (міських) управлінь, підприємств, установ, організацій щодо призначення державної допомоги сім’ям з дітьми та соціальних виплат і готує на них відповіді. Вивчає та узагальнює для розповсюдження в області кращий досвід роботи з призначення державної грошової допомоги. Здійснює перевірку всіх особових справ осіб, які одержують тимчасову допомогу на неповнолітніх дітей в період розшуку їх батьків чи у випадках, коли стягнення аліментів неможливе. Розглядає матеріали, що надходять від фізичних та юридичних осіб і стосуються питань щодо правильності нарахування пенсій та грошової допомоги з застосуванням пенсійного законодавства. Виконує всі доручення начальника відділу. Здійснює збирання, оцінку, аналіз, оброблення, накопичення оперативної, статистичної, нормативно-правової, організаційно-методичної інформації з питань нарахування та виплат пенсій та грошової допомоги, створення, експлуатацію та удосконалення відповідних баз даних з використанням сучасних комп’ютерних технологій, підготовку відповідних оперативних, аналітичних та статистичних матеріалів і забезпечення ними керівництва управління, органів виконавчої державної влади. Бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з відповідних питань. У межах наданої компетенції забезпечує підготовку проектів рішень та пропозицій керівництву на виконання доручень державних органів вищого рівня. Надає практичну допомогу фахівцям з призначення пенсій та допомог. Додержується правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.

Повинен знати: Конституцію України; розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність органів соціального захисту з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги; державну мову; акти законодавства, що стосуються діяльності управління; практику застосування законодавства з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов’язана відповідна діяльність); основи діловодства; правила роботи на комп’ютері; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж державної служби за фахом — не менше 2 років або стаж роботи у відповідній сфері діяльності на посаді провідного фахівця з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги — не менше 3 років.

ПРОФЕСІОНАЛИ

1. ФАХІВЕЦЬ З ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ

Завдання та обов’язки. Надає організаційно-методичну допомогу підвідомчим установам, здійснює контроль за правильним застосуванням чинного законодавства при призначенні пенсій міськими (районними) управліннями соціального захисту населення. Бере участь в узагальненні практики застосування законодавства та ходу реалізації державної політики у сфері пенсійного забезпечення. Бере участь у розробленні проектів нормативних та організаційно-методичних документів, проведенні експертизи документів, що стосуються відповідного напряму роботи підрозділу, підготовці інформації про результати цієї роботи. Регулярно відвідує закріплені за ним міські і районні управління соціального захисту населення для вивчення стану справ на місці, перевірки та надання їм практичної та методичної допомоги. Складає довідку за результатами перевірки, що відображає стан справ на час перевірки. Веде по кожному обслуговуваному управлінню справу, що спостерігає, і журнал обліку порушень (недоробок) для періодичного аналізу та прийняття відповідних рішень. Вживає заходів щодо своєчасного і старанного розгляду письмових звернень районними (міськими) управліннями соціального захисту населення. Вивчає досвід роботи фахівців з призначення пенсій та грошової допомоги в управліннях соціального захисту населення, вносить пропозиції щодо узагальнення та поширення прогресивних форм і методів праці, готує відповідні матеріали. Щоквартально аналізує роботу закріплених за ним районів з питань призначення пенсій та грошової допомоги. Усуває виявлені недоліки. Знайомиться з практикою підготовки пенсійних документів та їх подання до призначення пенсій на одному з провідних підприємств, що контролює управління соціального захисту населення, а також з характером роботи однієї з провідних професій, найбільш характерної для того чи іншого регіону. Повідомляє про одержані дані на заняттях з підвищення кваліфікації. Доводить до відома підвідомчих установ зміст телефонограм, нормативних актів, термінових вказівок керівництва. Виконує роботи з підготовки оглядового матеріалу щодо застосування пенсійного законодавства і направляє їх в підвідомчі установи. Вносить пропозиції щодо удосконалення окремих статей законодавства пенсійного забезпечення для розгляду їх керівництвом. Бере участь в проведенні занять з підвищення професійного рівня працівників відділу. Виконує всі доручення начальника відділу та заступника начальника головного управління, який контролює відділ. За дорученням свого керівника виконує обов’язки, які передбачені кваліфікаційними характеристиками для споріднених за характером роботи посад. Додержується правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.

Повинен знати: Конституцію України; розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність органів соціального захисту з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги; державну мову; акти законодавства, що стосуються діяльності управління; практику застосування законодавства з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов’язана відповідна діяльність); основи діловодства; правила роботи на комп’ютері; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний фахівець з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж державної служби — не менше 1 року або стаж роботи на посаді фахівця з організації пенсійного захисту та грошової допомоги I категорії — не менше 3 років.

Фахівець з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи на посаді фахівця з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги II категорії — не менше 2 років.

Фахівець з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи на посаді фахівця з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги — не менше 2 років.

Фахівець з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

ЦЕНТР З НАРАХУВАННЯ ТА ВИПЛАТИ ПЕНСІЙ ТА ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ

КЕРІВНИКИ

1. ДИРЕКТОР ЦЕНТРУ З НАРАХУВАННЯ ТА ВИПЛАТИ ПЕНСІЙ ТА ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ

Завдання та обов’язки. Здійснює керівництво діяльністю Центру з нарахування та виплати пенсій та грошової допомоги (далі — Центр). Забезпечує виконання завдань, покладених на Центр. Формує відповідно до законодавства штат працівників, розробляє та затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку. В межах своєї компетенції і наданих йому прав видає накази, затверджує положення про структурні підрозділи і посадові інструкції, призначає на посади і звільняє з посад працівників, заохочує і накладає на них стягнення. Вирішує питання матеріально-технічного та інших видів забезпечення роботи Центру. Організовує контроль за правильністю призначення, нарахування і обліку виплати пенсій та допомоги, підвищення і перерахунку їх розмірів згідно з рішеннями Уряду, подання інших видів соціальної допомоги пенсіонерам і малозабезпеченим громадянам, що проживають на території централізованих районних відділів соціального захисту. Здійснює контроль за веденням діловодства, зберіганням документів і справ. Забезпечує правильне застосування чинних нормативних актів з призначення пенсій та допомог. Вживає необхідних заходів щодо поліпшення розрахунків пенсій та допомог. Організовує розгляд проектів законодавчих та нормативних актів, що стосуються питань пенсійного забезпечення. Забезпечує надання консультативної допомоги структурним підрозділам з питань пенсійного забезпечення та допомог. Готує матеріали для обговорення питань роботи органів з призначення пенсій, грошової допомоги та соціальних виплат на колегії, нараді з керівниками підвідомчих установ. Взаємодіє з керівництвом місцевих державних органів з питань призначення та виплати пенсій, грошової допомоги. Розробляє або бере участь у розробленні проектів документів відповідного характеру. Організовує вивчення, узагальнення та застосування передового досвіду пенсійної політики, підготовку відповідних матеріалів для опублікування в періодичних виданнях. Веде особистий прийом громадян. У межах наданої компетенції організовує ефективну взаємодію Центру з місцевими органами виконавчої влади. Організовує оснащення Центру новою обчислювальною та організаційною технікою. Забезпечує інвентаризацію устаткування, обладнання та інвентарю. Контролює правильність експлуатації та технічного забезпечення техніки, що має Центр. Здійснює керівництво всією діяльністю Центру в межах наданих йому повноважень та прав з використанням сучасних методів управління персоналом (визначає функції, планує, організовує, координує, стимулює, контролює та оцінює роботу структурних підрозділів). Реалізує заходи щодо використання більш досконалих і ефективних методів роботи. Забезпечує контроль за додержанням персоналом правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.

Повинен знати: Конституцію України, нормативно-правові акти Президента та Уряду України, що визначають державну політику у сфері пенсійного забезпечення та грошової допомоги; розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність Центру; державну мову; акти законодавства, що стосуються діяльності Центру; практику застосування законодавства з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов’язана відповідна діяльність); соціологію та психологію праці; сучасні методи управління персоналом; основи діловодства; правила роботи на комп’ютері; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж державної служби за фахом на керівних посадах — не менше 2 років або стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах — не менше 7 років.

2. НАЧАЛЬНИК ОПЕРАЦІЙНОГО ВІДДІЛУ

Завдання та обов’язки. Організовує роботу відділу. Забезпечує правильне і своєчасне оформлення документів для виплати пенсій та грошової допомоги. Контролює правильність відкриття особових рахунків за знов призначеними пенсійними та особовими справами, а також за справами пенсіонерів, які надійшли з інших областей. Контролює оформлення документів на виплату пенсій і грошової допомоги, звітних документів, що передаються в центральну бухгалтерію та керівникам Центру по районних (міських) відділах, що обслуговує операційний відділ. Направляє первинні документи для розрахунку пенсій та грошової допомоги на комп’ютерне опрацювання і контроль відповідних табуляграм. Забезпечує правильне ведення особових рахунків, своєчасну перевірку звітності підприємств поштового зв’язку. Організовує контроль документів в день їх надходження від районних відділів соціального захисту населення, організацій та установ, перевірку правильності визначення права на призначення пенсій та допомоги. Організовує суцільну перевірку правильності призначення, а також проведення перерахунків пенсій та допомоги районними відділами соціального захисту населення. Аналізує своєчасність і правильність розгляду пенсійних документів районними відділами соціального захисту населення, а також строки їх відправлення Центру. Результати аналізу щомісяця подає керівництву. Організовує своєчасний і правильний розгляд заяв і скарг громадян з питань виплати пенсій та допомоги. Вживає заходів щодо усунення причин, які їх породжують. Здійснює облік і контроль за правильністю витрат коштів, виділених на пенсійне забезпечення. Проводить розрахунки з підприємствами зв’язку, відділеннями (філіалами) Ощадного банку та іншими організаціями за виплачені суми пенсій та допомоги. Вживає заходів щодо запобігання і погашення сум переплат і недоплат. Організовує проведення інвентаризації пенсійних (особових) справ і особових рахунків одержувачів пенсій та допомоги. Забезпечує вивчення, узагальнення та застосування передового досвіду в галузі соціальної політики, підготовку відповідних матеріалів для опублікування в періодичних виданнях. Забезпечує у межах своєї компетенції надання необхідної організаційно-методичної та консультативної допомоги місцевим органам виконавчої влади, установам, організаціям з питань реалізації державної політики пенсійного забезпечення. Здійснює контроль за веденням у відділі діловодства, зберіганням документів. Здійснює керівництво всією діяльністю відділу в межах наданих йому повноважень та прав з використанням сучасних методів управління персоналом (визначає функції, планує, організовує, координує, стимулює, контролює та оцінює роботу працівників), забезпечує постійне впровадження сучасних форм і методів виконання робіт у відділі з застосуванням новітніх інформаційних технологій; здійснює підбір, раціональну розстановку, підвищення кваліфікації, атестацію та переміщення персоналу; реалізує заходи щодо використання більш досконалих і ефективних методів роботи. Забезпечує контроль за додержанням персоналом правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.

Повинен знати: Конституцію України, нормативно-правові акти Президента та Уряду України, що визначають державну політику у сфері пенсійного забезпечення та грошової допомоги; розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність Центру; державну мову; акти законодавства, що стосуються діяльності Центру; практику застосування законодавства з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов’язана відповідна діяльність); соціологію та психологію праці; сучасні методи управління персоналом; основи діловодства; правила і норми роботи на комп’ютері; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж державної служби за фахом — не менше 2 років або стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах — не менше 5 років.

3. ГОЛОВНИЙ ФАХІВЕЦЬ З ВИПЛАТИ ПЕНСІЙ ТА ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ

Завдання та обов’язки. Здійснює координацію та методичне керівництво одним з напрямів роботи підрозділу. Узагальнює у межах наданої компетенції практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики у сфері пенсійного забезпечення та грошової допомоги. Організовує облік осіб, які одержують пенсії та грошову допомогу, ведення необхідних облікових реєстрів, перевірку табуляграм і складання актів взаєморозрахунків з вузлами поштового зв’язку по пенсіях та грошових допомогах, що виплачуються. Перевіряє правильність складання документів на виплату пенсій та грошової допомоги, особисті рахунки пенсіонерів та оформляє їх. Забезпечує своєчасне передавання документації на комп’ютерне опрацювання. Проводить аналіз відмовних справ та незаконно поданих документів для призначення пенсій. Розглядає матеріали, що надходять від фізичних та юридичних осіб і стосуються питань щодо правильності нарахування пенсій та грошової допомоги згідно з пенсійним законодавством. Готує у встановленому порядку відповідні пропозиції, висновки, відповіді. Здійснює збирання, оцінку, аналіз, оброблення, накопичення оперативної, статистичної, нормативно-правової, організаційно-методичної інформації з питань нарахування та виплати пенсій та допомог, створення, експлуатацію та удосконалення відповідних баз даних з використанням сучасних комп’ютерних технологій, підготовку відповідних оперативних, аналітичних та статистичних матеріалів і забезпечення ними керівників Центру. Надає практичну допомогу фахівцям, які зайняті питаннями призначення пенсій та грошової допомоги. Забезпечує розроблення пропозицій, комплексів заходів, планів, що стосуються відповідного напряму роботи, бере участь в організації їх виконання. Бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з питань призначення пенсій та грошової допомоги. У межах наданої компетенції забезпечує підготовку проектів рішень та пропозицій керівництву на виконання доручень державних органів виконавчої влади вищого рівня. Бере участь у розробленні нормативних та організаційно-методичних документів. Стежить за додержанням правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.

Повинен знати: Конституцію України; розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність органів соціального захисту з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги; державну мову; акти законодавства, що стосуються діяльності Центру; практику застосування законодавства з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги; основи діловодства; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов’язана відповідна діяльність); правила роботи на комп’ютері; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж державної служби за фахом — не менше 2 років або стаж роботи на посаді провідного фахівця з виплати пенсій та грошової допомоги — не менше 3 років.

ПРОФЕСІОНАЛИ

1. ФАХІВЕЦЬ З ВИПЛАТИ ПЕНСІЙ ТА ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ

Завдання та обов’язки. Відкриває та реєструє особові рахунки громадян, яким була призначена пенсія або грошова допомога. Веде картотеку особових рахунків осіб, які одержують пенсію та грошову допомогу. Оформляє документи на виплату пенсій та грошової допомоги, на припинення виплати або на утримання помилково нарахованої пенсії чи грошової допомоги. Веде нарахування сум пенсій та грошової допомоги, що виплачуються. Готує вихідні матеріали для складання актів звіряння розрахунків з підприємствами поштового зв’язку. Веде журнал обліку руху і оплати доручень, сум виплачених і невиплачених пенсій. Перевіряє правильність складених табуляграм, а також звітність вузлів поштового зв’язку щодо виплати пенсій та грошової допомоги. Веде реєстри обліку сум виплачених понад розмір пенсій, що підлягають утриманню, а також сум стягнень за виконавчими документами. Складає квартальну звітність, довідки про виплачені та невиплачені пенсії та допомоги. Здійснює контроль за правильним застосуванням підприємствами пільгового пенсійного законодавства. Бере участь в узагальненні практики застосування законодавства та ходу реалізації державної політики щодо пенсійного забезпечення та грошової допомоги. Розглядає матеріали, що надходять від фізичних та юридичних осіб і стосуються питань щодо правильності нарахування пенсій та допомог, застосування пенсійного законодавства. Готує у встановленому порядку проекти відповідей на звертання та заяви, що надійшли на розгляд. Здійснює збирання, оцінку, аналіз, оброблення, накопичення оперативної, статистичної, нормативно-правової, організаційно-методичної інформації з питань нарахування та виплат пенсій та грошової допомоги, створення, експлуатацію та удосконалення відповідних баз даних з використанням сучасних комп’ютерних технологій, підготовку відповідних оперативних, аналітичних та статистичних матеріалів і забезпечення ними керівників Центру. Розробляє пропозиції, комплекси заходів, плани тощо, бере участь в організації їх виконання. Бере участь у проведенні експертизи документів, що стосуються напряму роботи відділу, у підготовці інформації про результати цієї роботи. За дорученням свого керівника виконує обов’язки, які передбачені характеристиками для споріднених за характером роботи посад. Додержується правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.

Повинен знати: Конституцію України; розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність органів соціального захисту з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги; державну мову; акти законодавства, що стосуються діяльності Центру; практику застосування законодавства з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги; основи діловодства; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов’язана відповідна діяльність); правила роботи на комп’ютері; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний фахівець з виплати пенсій та грошової допомоги: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж державної служби — не менше 1 року або стаж роботи на посаді фахівця з виплати пенсій та грошової допомоги I категорії — не менше 3 років.

Фахівець з виплати пенсій та грошової допомоги I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи на посаді фахівця з виплати пенсій та грошової допомоги її категорії — не менше 2 років.

Фахівець з виплати пенсій та грошової допомоги II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи на посаді фахівця з виплати пенсій та грошової допомоги — не менше 2 років.

Фахівець з виплати пенсій та грошової допомоги: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ РАЙОННОЇ, РАЙОННОЇ У МІСТАХ КИЄВІ І СЕВАСТОПОЛІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, ВИКОНКОМУ МІСЬКОЇ, РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ

КЕРІВНИКИ

1. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ З ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВИПЛАТИ ПЕНСІЙ

Завдання та обов’язки. Організовує роботу відділу. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо організації державної політики у сфері пенсійного забезпечення на даній території та актів законодавства, що належать до компетенції відділу. Керує проведенням аналізу та контролю справ з питань, що належать до компетенції відділу. Забезпечує правильне та своєчасне призначення та виплату встановлених законодавством пенсій та грошової допомоги, оформлення пенсійних справ пенсіонерів та особові справи осіб, які отримують грошову допомогу, перевіряє правильність оформлення інших документів, що передбачені чинними правилами. Організовує видавання пенсійних посвідчень, особових книжок багатодітним та одиноким матерям та посвідчень особам, що одержують щомісячну грошову допомогу. Надає правову та методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям у роботі з підготовки документів для призначення та виплати пенсій громадянам. Бере участь у співпраці з місцевими органами виконавчої влади, керуючись чинним законодавством. Організовує підготовку документів і вносить на розгляд виконкому районної (міської) ради пропозиції про призначення та виплату щомісячної грошової допомоги. Вирішує питання про перерахунок пенсій та грошової допомоги відповідно до чинного законодавства. Веде прийом громадян. Розглядає звернення від фізичних та юридичних осіб стосовно питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги, готує, згідно з установленим порядком, відповідні пропозиції, висновки, відповіді. Веде роз’яснювальну роботу з пенсійного законодавства серед населення. Надає практичну допомогу фахівцям свого відділу. Здійснює контроль за призначенням і перерахунками пенсій, правильним застосуванням підприємствами законодавства щодо пільгового пенсійного забезпечення. Організовує перевірку документів, що представлені підприємствами для призначення пенсій. Організовує розгляд скарг і заяв громадян. Аналізує незаконно чи несвоєчасно подані пенсійні справи. Здійснює керівництво всією діяльністю відділу в межах наданих йому прав з використанням сучасних методів управління персоналом (вивчає функції, планує, організовує, координує, стимулює, контролює та оцінює роботу працівників). Здійснює підбір, раціональну розстановку, підвищення кваліфікації, атестацію та переміщення персоналу. Складає положення про відділ, яким керує. Подає у порядку, передбаченому законодавством, пропозиції щодо призначення на посаду заступників керівника відділу. Розподіляє посадові обов’язки між працівниками відділу з обумовленням їх взаємозамінності. Розробляє річні, щоквартальні, перспективні плани роботи відділу. Здійснює контроль за веденням у відділі діловодства, зберіганням документів. Стежить за додержанням персоналом правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.

Повинен знати: Конституцію України; нормативно-правові акти Президента та Уряду України, що визначають державну політику у сфері пенсійного забезпечення; розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність органів соціального захисту з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги; законодавчі акти, інструктивні та методичні документи, що стосуються діяльності місцевої державної адміністрації; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу; порядок призначення та виплати пенсій; порядок складання встановленої звітності; соціологію та психологію праці; сучасні методи управління персоналом; трудове та пенсійне законодавство; державну мову; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов’язана відповідна діяльність); правила експлуатації комп’ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж державної служби за фахом — не менше 2 років або стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах — не менше 5 років.

2. ГОЛОВНИЙ ФАХІВЕЦЬ З ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЙ

Завдання та обов’язки. Здійснює координацію та методичне керівництво відповідним напрямом роботи підрозділу. Організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ з цього напряму. Узагальнює у межах наданої компетенції практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики у сфері пенсійного забезпечення. Забезпечує розроблення пропозицій, комплексів заходів, планів, що стосуються відповідного напряму роботи, бере участь в організації їх виконання. Здійснює аналіз стану справ у відділі. Контролює обґрунтованість поданих комісіями з призначення пенсій рішень про призначення чи відмову пенсій громадянам. Проводить аналіз відмовлених справ, незаконного подання документів для призначення пенсій. Контролює ефективність роботи фахівців відділу з представниками підприємств, що відповідають за оформлення пенсій. Здійснює контроль за правильним і своєчасним нарахуванням пенсій, проведенням перерахунків, нагляд за термінами розгляду документів, що необхідні для призначення пенсій. Надає консультативну допомогу підприємствам, організаціям, установам, а також громадянам з питань пенсійного законодавства, призначення пенсій та грошової допомоги сім’ям з дітьми. Роз’яснює фахівцям пенсійне законодавство і нормативні акти. Здійснює перевірку роботи фахівців підрозділу. Організовує складання річних та квартальних звітів. Здійснює контроль за проведенням річної інвентаризації. Проводить кодифікацію змін у нормативно-правових документах, що стосуються призначення пенсій, грошової допомоги та соціальних виплат. Розглядає всі письмові звернення від фізичних та юридичних осіб, що стосуються питань призначення пенсій та грошової допомоги, готує в установленому порядку відповідні пропозиції, висновки, відповіді. Проводить експертизу документів, що стосуються відповідного напряму роботи підрозділу, готує інформацію про результати цієї роботи. Здійснює контроль за веденням діловодства, зберіганням документів і справ. Планує, організовує, координує, стимулює, контролює та оцінює роботу працівників. Впроваджує досконалі й ефективні методи роботи. Стежить за додержанням персоналом правил І норм охорони праці та протипожежного захисту.

Повинен знати: Конституцію України; розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність органів соціального захисту з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги; законодавчі акти, інструктивні та методичні документи, що стосуються діяльності місцевої державної адміністрації; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу; порядок призначення пенсій та грошової допомоги; порядок складання встановленої звітності; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов’язана відповідна діяльність); державну мову; правила експлуатації комп’ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст). Стаж державної служби за фахом — не менше 2 років або стаж роботи у сфері пенсійного забезпечення на посаді провідного фахівця — не менше 3 років.

3. ГОЛОВНИЙ ФАХІВЕЦЬ З ВИПЛАТИ ПЕНСІЙ

Завдання та обов’язки. Здійснює координацію та методичне керівництво відповідним напрямом роботи підрозділу. Організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ з цього напряму. Узагальнює у межах наданої компетенції практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики у сфері пенсійного забезпечення. Забезпечує розроблення пропозицій, комплексів заходів, планів, що стосуються відповідного напряму роботи, бере участь в організації їх виконання. Вживає заходів щодо забезпечення правильного оформлення документів на виплату пенсій та грошової допомоги, своєчасності їх виплати й обліку сум пенсій та грошової допомоги, що виплачені на закріплених за фахівцями відділу дільницях. Перевіряє правильність ведення картотеки особових рахунків пенсіонерів, багатодітних і одиноких матерів, а також осіб, що одержують грошову допомогу, і проведення за особовими рахунками нарахувань, своєчасність і обґрунтованість закриття особових рахунків, складання поштових переказів і списків переказів, оформлення перерахувань пенсій на вклади в банки, припинення і відновлення пенсій та грошової допомоги, складання відомостей для статичної звітності. Стежить за виконанням фахівцями графіка роботи і правильністю ведення ними журналу обліку руху й оплати доручень та реєстрів. Перевіряє оформлення та використання табуляграм у разі нарахування і виплати пенсій та грошової допомоги, стежить за їх зберіганням. Організовує вивчення нормативних актів з виплати пенсій та грошової допомоги. Перевіряє правильність первинного оформлення особових рахунків за пенсійними справами, що надійшли. Контролює своєчасність виплати призначених пенсій, грошової допомоги, підготовку поштових переказів для виплати компенсацій; нарахування і виплату грошової допомоги на поховання. Перевіряє виплачену кількість і суми пенсій за описом з одночасним розшифруванням за джерелами фінансування, видами пенсій та грошової допомоги, відрахувань сум аліментів за виконавчими листами та інших відрахувань, своєчасність їх перерахування. Організовує і контролює проведення інвентаризації. Здійснює контроль за веденням діловодства, зберіганням документів і справ. Організовує вивчення персоналом чинного законодавства, що стосується виплати пенсій та грошової допомоги. Проводить масові перерахування пенсій відповідно до чинного законодавства України. Проводить прийом громадян, розглядає звертання, що стосуються виплати пенсій та грошової допомоги, вживає відповідних заходів. Проводить роз’яснювальну роботу серед населення щодо законодавства про пенсійне забезпечення, надає консультаційну допомогу. Планує, організовує, координує, стимулює, контролює та оцінює роботу працівників. Реалізує заходи щодо використання більш досконалих і ефективних методів роботи. Стежить за додержанням персоналом правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.

Повинен знати: Конституцію України; розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність органів соціального захисту з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги; законодавчі акти, інструктивні та методичні документи, що стосуються діяльності місцевої державної адміністрації; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу; порядок виплати пенсій; порядок складання встановленої звітності; трудове та пенсійне законодавство; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов’язана відповідна діяльність); державну мову; правила експлуатації комп’ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж державної служби за фахом — не менше 2 років або стаж роботи у сфері пенсійного забезпечення на посаді провідного фахівця — не менше 3 років.

ПРОФЕСІОНАЛИ

1. ФАХІВЕЦЬ З ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЙ

Завдання та обов’язки. Узагальнює практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення. Оформляє документи на виплату пенсій та грошової допомоги відповідно до чинного законодавства та норм діловодства. Здійснює перерахунки призначених пенсій, перевірку всіх документів, що представлені для призначення пенсій та їх перерахунку. Надає допомогу підприємствам щодо оформлення і підготовки документів для призначення пенсій працівникам. Проводить роз’яснювальну роботу з пенсійного законодавства серед населення. Здійснює контроль за правильним застосуванням підприємствами пільгового пенсійного законодавства. Аналізує незаконно чи несвоєчасно подані справи. Здійснює перерахунки пенсій згідно із змінами в пенсійному законодавстві. Проводить прийом громадян. Веде картотеку особових рахунків пенсіонерів, багатодітних та одиноких матерів і осіб, які одержують грошову допомогу. Оформляє зміни в особових рахунках на основі відповідних документів. Вилучає особові рахунки з картотеки у зв’язку з закінченням терміну виплати пенсій або грошової допомоги. Розглядає звертання громадян і вживає відповідних заходів в установлені терміни. Складає звітність про роботу свого підрозділу, проводить звіряння з вузлами поштового зв’язку виплати пенсій та грошової допомоги за минулий місяць. Контролює і виявляє причини повернення поштових переказів, затримки виплати пенсій і грошової допомоги. За дорученням свого керівника виконує обов’язки, які передбачені кваліфікаційними характеристиками для споріднених за характером роботи посад. Додержує правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.

Повинен знати: Конституцію України; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу; порядок призначення пенсій; порядок складання встановленої звітності; трудове та пенсійне законодавство; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов’язана відповідна діяльність); державну мову; основи діловодства; правила експлуатації комп’ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний фахівець з призначення пенсій: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж державної служби — не менше 1 року або стаж роботи на посаді фахівця з призначення пенсій I категорії — не менше 3 років.

Фахівець з призначення пенсій I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи на посаді фахівця з призначення пенсій II категорії — не менше 2 років.

Фахівець з призначення пенсій II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи на посаді фахівця з призначення пенсій — не менше 2 років.

Фахівець з призначення пенсій: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

2. ФАХІВЕЦЬ З ВИПЛАТИ ПЕНСІЙ

Завдання та обов’язки. Узагальнює практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення. Оформляє документи на виплату пенсій та грошової допомоги відповідно до чинного законодавства та відповідних інструкцій; нараховує пенсії та грошову допомогу; оформляє особові рахунки пенсіонерів, багатодітних і одиноких матерів та осіб, які одержують грошову допомогу. Оформляє зміни в особових рахунках на основі відповідних документів про перерахунки, продовження, припинення виплати пенсій та грошової допомоги; вилучає особові рахунки із картотеки у разі закінчення строку виплати пенсій та грошової допомоги. Закриває особові рахунки у зв’язку зі смертю пенсіонера чи особи, яка отримує грошову допомогу, з переходом на інший вид пенсії, зміною місця проживання. Проводить звіряння з вузлами поштового зв’язку виплати пенсій за минулий місяць, веде картотеку особових рахунків пенсіонерів, багатодітних і одиноких матерів; контролює і виявляє причини повертання поштових переказів, затримання виплати пенсій та грошової допомоги. Здійснює відрахування з пенсій на підставі виконавчих листів виплату пенсій, компенсацій на бензин, оздоровлення, аліментів поштовим переказом; здійснює цільові обстеження пенсіонерів вдома. Перевіряє відомості нових особових рахунків, коригування нарахувань. Оформляє документи відповідно до установленого порядку для передавання до архіву. Готує виплатні відомості для вузлів поштового зв’язку в установленому порядку. Опрацьовує відривні талони, що надходять після виплати пенсій з вузлів поштового зв’язку для внесення даних у комп’ютер. Перевіряє своєчасність повідомлень про прийняття на роботу пенсіонерів, правильності виплати пенсії пенсіонерам, які працюють. Надає консультаційну допомогу пенсіонерам, особам, які одержують грошову допомогу на дітей, з питань виплати пенсій та грошової допомоги. За дорученням свого керівника виконує обов’язки, які передбачені кваліфікаційними характеристиками для споріднених за характером роботи посад. Додержується правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.

Повинен знати: Конституцію України; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу; порядок виплати пенсій; порядок складання встановленої звітності; трудове та пенсійне законодавство; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов’язана відповідна діяльність); державну мову; основи діловодства; правила експлуатації комп’ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний фахівець з виплати пенсій: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж державної служби — не менше 1 року або стаж роботи на посаді фахівця з виплати пенсій I категорії — не менше 3 років.

Фахівець з виплати пенсій I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи на посаді фахівця з виплати пенсій II категорії — не менше 2 років.

Фахівець з виплати пенсій II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи на посаді фахівця з виплати пенсій — не менше 2 років.

Фахівець з виплати пенсій: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

ФАХІВЦІ

1. ІНСПЕКТОР З ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЙ

Завдання та обов’язки. Під керівництвом керівника підрозділу здійснює призначення та перерахування пенсій і грошової допомоги. Займається аналізом незаконно чи несвоєчасно поданих пенсійних справ. Самостійно на основі управлінських рішень проводить роз’яснювальну роботу з пенсійного законодавства. Проводить прийом громадян. Подає практичну допомогу закріпленим за ним підприємствам. Веде картотеку особистих рахунків пенсіонерів. Оформляє зміни в особистих рахунках на основі відповідних документів. Вилучає особові рахунки з картотеки у зв’язку з закінченням терміну виплати пенсії. Додержується правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.

Повинен знати: Конституцію України; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу; порядок призначення пенсій; порядок складання встановленої звітності; трудове та пенсійне законодавство; державну мову; основи діловодства; правила експлуатації комп’ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

2. ІНСПЕКТОР З ВИПЛАТИ ПЕНСІЙ

Завдання та обов’язки. Під керівництвом керівника підрозділу оформлює документи на виплату пенсій. Оформляє особові рахунки на основі рішень комісії з призначення пенсій, реєструє їх у книзі реєстрів. Веде картотеку особових рахунків пенсіонерів, багатодітних та одиноких матерів. Виявляє причини повертання поштових переказів, затримання виплати пенсій. Здійснює цільові обстеження пенсіонерів вдома. Перевіряє виплати пенсій вузлами поштового зв’язку, перераховує пенсії поштовим переказом. Здає бухгалтеру-контролеру поштові перекази на утримання сум за різними додатковими листами і аліментами. Складає довідки про виплачені пенсії. Додержується правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.

Повинен знати: Конституцію України; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу; порядок виплати пенсій; порядок складання встановленої звітності; трудове та пенсійне законодавство; державну мову; основи діловодства; правила експлуатації комп’ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 28 липня 2004 р. № 323

ПОГОДЖЕНО
з Міністерством праці та соціальної політики України

 

ФОНДОВИЙ РИНОК
(Кваліфікаційні характеристики професіоналів)

(див. окремо)

0