Випуск 65 Довідника кваліфікаційних характеристик професій «Торгівля та громадське харчування»

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України
від 30 листопада 1999 р. № 918

ПОГОДЖЕНО
Міністерством праці та соціальної політики України

 

Видання друге, доповнене та перепрацьоване

Станом на 01.01.2006 р. 

ВСТУП

Випуск 65 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників підготовлено за результатами перегляду Випусків 00 та 55 ЕТКС (Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих) на основі Державного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003-95.

Підготовка Випуску 65 Довідника здійснена з урахуванням вимог та положень таких нормативно-методичних документів та законодавчих актів:

- Державного класифікатора України «Класифікація видів економічної діяльності» (ДК 009-96);

- постанови КМ України від 7 серпня 1998 р. № 1247 «Про розроблення державних стандартів вищої освіти»;

- постанови КМ України від 20 січня 1998 р. № 65 «Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)»;

- Закону України «Про освіту»;

- Закону України «Про професійно-технічну освіту»;

- Закону України «Про загальну середню освіту»;

- Угоди між Міністерством зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України, ЦК профспілки працівників державних установ України, ЦК профспілки працівників торгівлі і громадського харчування (від 29 квітня 1998 р.).

Враховуючи суттєвий вплив ринкових перетворень на процеси структурної трансформації та професійної переорієнтації персоналу в сфері торговельної діяльності, Українська академія зовнішньої торгівлі як розробник Випуску 65 Довідника планує підготувати додаток до чинного Випуску з розширенням номенклатури професій працівників зазначеної сфери за рахунок робіт, пов’язаних з посередницькою діяльністю суб’єктів господарювання на товарному ринку, виконанням працівниками торгівлі функцій з окремих аспектів менеджменту на середньому та низькому рівнях управління, формуванням цінової політики торговельних підприємств тощо.

Планується також врахувати об’єктивні зміни умов виробництва праці та видів діяльності при віднесенні нових професій до класифікаційних угруповань з відповідними вимогами до кваліфікації працівників та необхідного освітнього рівня.

До другої редакції Випуску включено кваліфікаційну характеристику професії «Член бригади ресторану (підприємства сфери швидкого харчування)», затвердженої 19.05.2003 р.

У кваліфікаційних характеристиках декількох професій технічних службовців розряди вилучено і встановлено категорії:

- «Декоратор вітрин» (4, 5 розряди) — I, II категорії;

- «Касир торговельного залу» (2, 3 розряди) — II, III категорії;

- «Контролер-касир» (2, 3, 4 розряди) — I, II, III категорії.

У кваліфікаційній характеристиці професії «Мийник посуду» вилучено кваліфікаційні розряди (за Класифікатором професій ДК 003-95 вона відноситься до найпростіших професій).

Кваліфікаційна характеристика «Метрдотель» згідно з кодом перенесена до розділу «Робітники».

Кваліфікаційні вимоги відредаговані відповідно до Закону України «Про освіту».

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЕРІВНИКИ

1. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР (ГОЛОВА, ПРЕЗИДЕНТ, ІНШИЙ КЕРІВНИК) ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ (АСОЦІАЦІЇ, КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНУ)

Завдання та обов’язки. Здійснює управління всіма видами діяльності об’єднання підприємств торгівлі. Організує і координує роботу та взаємодію всіх підприємств об’єднання, спрямовану на одержання, збут та реалізацію товарів (продукції), обслуговування покупців, надання допоміжних та післяпродажних послуг, прискорення товаропросування, зниження витрат обігу та підвищення прибутковості підприємства. Аналізує та оцінює проблеми і тенденції розвитку соціально-економічних процесів в Україні та окремих галузей економіки. Моделює ринкові ситуації, вирішує конкретні економічні і фінансові завдання функціонування об’єднання підприємств торгівлі на внутрішньому і зовнішньому ринках. Вирішує питання діагностики та підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності об’єднання в цілому, функціональних підрозділів. Розробляє рекомендації щодо вдосконалення прогнозної, аналітичної, планової, фінансової, економічної діяльності. Постійно підвищує професійну кваліфікацію. Планує час проведення робочих нарад та встановлює їх регламент. Вирішує питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим відповідним посадовим особам. Забезпечує впровадження економічних та адміністративних методів управління, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності господарювання. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів управління, зміцнення договірної дисципліни та обліку.

Повинен знати: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів; категорії і види стандартів, нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг у торгівлі; порядок здійснення експортно-імпортних операцій із закупівлі, постачання, зберігання, транспортування, реалізації продовольчих та непродовольчих товарів; правові засади забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини для здоров’я населення; міжнародне торговельне право; норми та документи міжнародних організацій з питань торговельної діяльності; ринкову систему господарювання: кредитно-банківський та фінансовий механізми, податкову політику держави і систему страхування тощо; основи організації роботи бірж та банківських установ; стратегічні цілі і тактику поведінки об’єднань підприємств торгівлі на внутрішньому та зовнішніх ринках; методи комплексної діагностики фінансово-господарської діяльності; методи прогнозування і розроблення стратегії розвитку об’єднання підприємств торгівлі у цілому та його складових частин; сучасні комп’ютерні системи обробки даних, комплексної діагностики фінансово-господарської діяльності; методи прогнозування і розроблення стратегії розвитку об’єднання підприємств торгівлі у цілому та його складових частин; сучасні комп’ютерні системи обробки даних, інформаційні технології та засоби зв’язку; психологічні та етичні аспекти ведення переговорів; соціологію організації та психологічні аспекти діяльності трудових колективів; наукові основи розпорядництва, регулювання і координації діяльності працівників на посадах нижчого рівня; основи трудового законодавства; основи загальної теорії систем кооперації і прогнозування; сучасні теорії та методи стратегічного маркетингу, менеджменту, логістики; основи фінансового менеджменту та бухгалтерського обліку; основи психології та етики в торгівлі; організацію обліку та звітності; державну мову та іноземні мови міжнародного спілкування; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки «Економіка і підприємництво», «Менеджмент», «Торгівля». Післядипломна освіта в галузі управління (за винятком напряму підготовки «Менеджмент»). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня в сфері торгівлі: для магістра — не менше 3 років, спеціаліста — не менше 5 років.

2. ГОЛОВНИЙ КУЛІНАР
(у закладах харчування)

Завдання та обов’язки. Розробляє пропозиції щодо впровадження прогресивних технологічних процесів виробництва продукції громадського харчування і вдосконалення організації обслуговування споживачів. Розробляє і бере участь у затвердженні нових рецептур страв, кондитерських і кулінарних виробів, норм відходів і витрат у процесі кулінарної обробки нових видів сировини. Готує пропозиції щодо розширення асортименту і поліпшення якості страв, що виробляються, кулінарних, кондитерських виробів, впровадження нових видів продукції. Організує оперативний контроль за раціональним використанням сировини, продуктів, додержанням правил технології виготовляння страв та виробів. Вносить пропозиції щодо вдосконалення організації і технології виробництва на основі вивчення досвіду роботи кращих підприємств регіону, вітчизняного і зарубіжного досвіду. Організує контроль за додержанням виробничої санітарії та гігієни. Бере участь у роботі атестаційних комісій з підвищення професійного рівня працівників, розробленні організаційно-технологічних заходів щодо поліпшення організації праці, підвищення якості продукції та рівня обслуговування споживачів. Керує роботою технологічного персоналу закладу харчування.

Повинен знати: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування закладів харчування; права, обов’язки та відповідальність виробників, продавців (постачальників) щодо забезпечення належної якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини; вимоги щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення; категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації якості сировини, напівфабрикатів та готової продукції; порядок впровадження нових безпечних науково обґрунтованих технологій виготовляння (обробки, переробки) харчових продуктів, продовольчої сировини, розробки та виробництва нових видів спеціальних та екологічно чистих харчових продуктів, продовольчої сировини; порядок вилучення з обороту або знищення харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів, що не відповідають установленим нормам; правила та принципи організації виробничого процесу; сучасні технології приготування кулінарної продукції та її асортимент; порядок калькуляції цін; вимоги організації праці для проектування технологічних процесів; положення, інструкції та інші документи щодо розроблення та оформлення технологічної документації; наукові основи розпорядництва, регулювання і координації діяльності працівників на посадах нижчого рівня; порядок проведення атестації працівників; основи трудового законодавства; діловодство; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) за напрямом підготовки «Харчова технологія та інженерія» (спеціальність «Технологія харчування»). Стаж роботи за професійним спрямуванням в закладах харчування — не менше 5 років.

3. ГОЛОВНИЙ ТЕХНОЛОГ
(у закладах харчування)

Завдання та обов’язки. Організує технологічний процес виготовляння та реалізації продукції в закладах харчування. Розробляє пропозиції з впровадження нових технологічних процесів виробництва продукції харчування з використанням нової техніки, технології, передових прийомів і методів праці, раціональних видів обслуговування населення, які дозволяють підвищити рівень обслуговування споживачів, задовольнити попит на високоякісну конкурентоспроможну продукцію. Організує вивчення потреб споживачів в асортименті, якості продукції та видах послуг, перспектив зміни попиту, конкурентоспроможності продукції та послуг. Організує розроблення та затвердження нових рецептур та технологій приготування страв та виробів; норм відходів та витрат у процесі кулінарної обробки нових видів сировини; раціональних норм харчування з урахуванням запитів різних груп населення, фірмових, дієтичних страв та виробів за спеціальними формулами та рецептами; бере участь у складанні меню. Організує оперативний контроль за раціональним використанням і якістю сировини, продуктів, готової продукції. Контролює додержання технології приготування та відпуску страв і виробів, калькуляції цін, виконання санітарно-гігієнічних вимог та правил безпеки харчування. Бере участь у роботі атестаційних комісій з підвищення професійного рівня працівників, розробленні організаційно-технологічних заходів щодо поліпшення організації праці, підвищення якості продукції та культури обслуговування споживачів. Керує роботою технологічного персоналу закладу харчування.

Повинен знати: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування закладів харчування; організацію та економіко-фінансові основи функціонування закладів харчування; правила роботи підприємств громадського харчування; порядок впровадження нових безпечних науково обґрунтованих технологій виготовляння (обробки, переробки) харчових продуктів, продовольчої сировини, розробки та виробництва нових видів спеціальних та екологічно чистих харчових продуктів, продовольчої сировини; сучасні технології приготування кулінарної продукції та її асортимент; порядок калькуляції цін на готову продукцію; вимоги щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення; права, обов’язки та відповідальність виробників, продавців (постачальників) щодо забезпечення належної якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини; категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації сировини, напівфабрикатів та готової продукції; правила та принципи організації виробничого процесу; наукові основи розпорядництва, регулювання і координації діяльності працівників на посадах нижчого рівня; основні положення і порядок перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників; порядок проведення атестації працівників; основи трудового законодавства; діловодство; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за напрямом підготовки «Харчова технологія та інженерія» (спеціальність «Технологія харчування»). Стаж роботи за професійним спрямуванням в закладах харчування — не менше 5 років.

4. ГОЛОВНИЙ ТОВАРОЗНАВЕЦЬ
(у підприємствах торгівлі)

Завдання та обов’язки. Аналізує стан і тенденції зміни попиту населення на споживчі товари. Розробляє короткострокові та довгострокові прогнози попиту населення на споживчі товари. Вивчає перспективи розвитку виробництва споживчих товарів відповідного асортименту. Забезпечує максимальну збалансованість товарообороту та товарних ресурсів підприємства як за обсягом, так і за товарною структурою. Розробляє заходи щодо прискорення обігу товарів та запобігання товарних втрат, контролює стан товарних запасів. Керує закупівлею товарів, вживає заходів щодо розширення асортименту та поліпшення якості товарів. Бере участь у ярмарках з оптового продажу товарів, в укладанні договорів на поставляння товарів. Здійснює комерційний зв’язок з постачальниками товарів, в тому числі з іноземними фірмами. Формулює умови договірних зобов’язань щодо кількості та якості товарів, термінів їх поставляння та контролює їх виконання. Оформляє та подає до відповідних інстанцій претензії до постачальників у разі порушення ними договірних зобов’язань. Під час погодження нормативно-технічної документації впливає на технічний рівень та якість товарів. Бере участь у роботі арбітражних судів з питань якості товарів. Контролює організацію транспортування та зберігання товарів, стан тари та пакувальних матеріалів. Організує виставки-продажі товарів. Бере участь у розробленні заходів щодо підвищення рівня організації торговельного процесу, впровадження прогресивної технології торгівлі товарами різних асортиментних груп, поліпшення рекламування товарів. Організує облік комерційної діяльності із застосуванням комп’ютерної та обчислювальної техніки. Розробляє пропозиції для виробників товарів та постачальників щодо розширення їх асортименту і покращання якості товарів. Організує регіональні ярмарки за участю виробників, підприємств роздрібної та оптової торгівлі. Керує роботою товарознавців нижчої кваліфікації.

Повинен знати: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів; порядок здійснення експортно-імпортних операцій із закупівлі, постачання, зберігання, транспортування та реалізації продовольчих та непродовольчих товарів; порядок складання заявок та укладання договорів з постачальниками на реалізацію споживчих товарів та контроль за їх виконанням; порядок обміну товарів; умови постачання товарів та правила їх приймання, зберігання та реалізації; товарні класифікації України та зарубіжних країн; принципи сертифікації систем контролю якості товарів на підприємствах торгівлі; категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг в торгівлі; методи визначення якості товарів; правові засади забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини для здоров’я споживачів; стандарти та технічні умови щодо якості сировини, напівфабрикатів та готової продукції; порядок вилучення з обороту або знищення харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів, що не відповідають встановленим нормам; порядок тимчасового припинення діяльності підприємств сфери торгівлі, які систематично реалізують недоброякісні товари, порушують правила торгівлі, умови зберігання і транспортування товарів; сучасні теорії та методи менеджменту, маркетингу, логістики та основи зовнішньоекономічної діяльності підприємств; наукові основи розпорядництва, регулювання і координації діяльності працівників на посадах нижчого рівня; основні положення і порядок перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників; порядок проведення атестації працівників; основи трудового законодавства; основи етики та психології в торгівлі; сучасні комп’ютерні технології для обліку надходження і реалізації товарів; діловодство; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за напрямом підготовки «Торгівля». Стаж роботи за професійним спрямуванням у сфері торгівлі — не менше 5 років.

5. ДИРЕКТОР (КЕРІВНИК) МАЛОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ФІРМИ

Завдання та обов’язки. Керує діяльністю малої торговельної фірми та її структурних підрозділів. Добирає кваліфікований персонал для підприємства та орієнтує його на задоволення потреб і запитів споживачів, зниження витрат обігу та підвищення прибутковості підприємства. Забезпечує впровадження прогресивних форм торгівлі, нового торгово-технологічного обладнання. Використовує працівників на робочих місцях з урахуванням раціонального розподілу праці, кваліфікації та їх психофізіологічних рис, забезпечує умови для підвищення їх кваліфікації, створює сприятливий мікроклімат у трудовому колективі. Організує комерційну господарську, фінансову, інші види діяльності торговельної фірми. Забезпечує раціональне використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів фірми. Організує розроблення заходів щодо економічного та соціального розвитку фірми, контролює їх виконання. Забезпечує збереження майнової та грошової власності фірми. Аналізує результати фінансово-господарської діяльності фірми, контролює виконання організаційно-технічних заходів щодо поліпшення її діяльності. Забезпечує виконання чинного законодавства, застосування правових норм щодо торговельної діяльності, додержання вимог правил і норм з охорони праці, санітарно-технічного стану фірми.

Повинен знати: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів; нормативно-правову базу щодо захисту прав споживачів; категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг у торгівлі; системи оплати праці; правила торговельного обслуговування населення; основи менеджменту, маркетингу, маркетингової логістики, основи товарознавства; призначення та види торгово-технологічного обладнання відповідно до типорозмірів торгових підприємств; основи етики та психології в торгівлі; трудове законодавство; форми та методи організації та оплати праці; критерії оцінки ефективності трудової діяльності; бухгалтерський облік та звітність; правила використання засобів зв’язку, комп’ютерної та обчислювальної техніки; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) за одним з напрямів підготовки «Економіка і підприємництво», «Менеджмент», «Торгівля». Післядипломна освіта в галузі управління (за винятком напряму підготовки «Менеджмент»). Стаж роботи в сфері торгівлі: для спеціаліста — не менше 1 року, бакалавра — не менше 2 років.

6. ДИРЕКТОР (НАЧАЛЬНИК, ІНШИЙ КЕРІВНИК) ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ

Завдання та обов’язки. Керує діяльністю підприємства торгівлі, забезпечує ефективну взаємодію всіх підрозділів, пов’язаних з одержанням, збутом та реалізацією товарів, обслуговуванням покупців, наданням допоміжних послуг. Добирає кваліфікований персонал для підприємства та орієнтує його на задоволення потреб і запитів споживачів, зниження витрат обігу та підвищення прибутковості підприємства. Забезпечує впровадження прогресивних форм торгівлі, нового торгово-технологічного обладнання. Використовує працівників на робочих місцях з урахуванням раціонального розподілу праці, кваліфікації та їх психофізіологічних рис, забезпечує умови для підвищення їх кваліфікації, створює сприятливий мікроклімат у трудовому колективі. Організує вивчення та прогнозування кон’юнктури ринку на основі результатів маркетингових досліджень. Забезпечує наявність у продажу достатнього асортименту товарів. Спрямовує діяльність підприємства на використання сучасних методів планування, управління, ринкових принципів у відносинах з партнерами. Визначає напрями формування цінової, фінансової, страхової, зовнішньоекономічної політики підприємства торгівлі. Організує розроблення комплексного плану розвитку підприємства на основі даних аналізу господарської діяльності. Контролює виконання угод, забезпечує своєчасність бюджетних платежів. Забезпечує виконання чинного законодавства, застосування правових норм щодо торговельної діяльності, додержання вимог правил і норм з охорони праці, санітарно-технічного стану підприємства. Постійно підвищує професійну кваліфікацію.

Повинен знати: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів; нормативно-правову базу щодо захисту прав споживачів; категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг у торгівлі; правила торговельного обслуговування населення; правила конкурентних взаємовідносин; основи менеджменту, маркетингу, маркетингової логістики, основи товарознавства; призначення та види торгово-технологічного обладнання відповідно до типорозмірів торгових підприємств; принципи формування асортименту і контролю якості товарів; основи етики та психології в торгівлі; трудове законодавство; форми і методи організації та оплати праці; критерії оцінки ефективності трудової діяльності; принципи обліку та порядок організації бухгалтерської звітності; основи діловодства; правила використання засобів зв’язку, комп’ютерної та обчислювальної техніки; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки «Економіка і підприємництво», «Менеджмент», «Торгівля». Післядипломна освіта в галузі управління (за винятком напряму підготовки «Менеджмент»). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня в сфері торгівлі: для магістра — не менше 2 років, спеціаліста — не менше 3 років.

7. ДИРЕКТОР КОМЕРЦІЙНИЙ
(у підприємствах торгівлі)

Завдання та обов’язки. Організує комерційну діяльність підприємств торгівлі та харчування всіх форм власності в умовах ринку. Вивчає та аналізує попит споживачів на товари та торговельні послуги. Оцінює ринок, його кон’юнктуру, конкурентоспроможність товарів, які надходять у продаж. Організує експертизу споживчих характеристик та якості товарів. Прогнозує попит на товари (послуги). Формує конкурентоспроможний товарний асортимент, що відповідає вимогам споживачів. Обґрунтовує доцільність і необхідність виробництва нових товарів з необхідними споживчими характеристиками; повідомляє виробників (постачальників) про товари, що не користуються попитом. Оцінює якість товарів, відповідність їх товарних знаків і найменувань записам у ліцензіях, сертифікатах або інших документах. Бере участь у проектуванні, оцінюванні споживчих властивостей та створенні дизайну нових товарів, розробленні нормативно-технічної документації щодо якості цих товарів, в їх презентації. Формує портфель замовлень на закупівлю (збут) товарів. Організує оптову закупівлю товарів на ринках, готує кон’юктурні огляди. Бере участь у розробленні стратегії виходу підприємства на зовнішні ринки, пошуку та вибору вітчизняних та зарубіжних партнерів. Організує атестацію, сертифікацію вироблених товарів та товарів, що пропонуються до виробництва, на відповідність їх якості вимогам стандартів, вітчизняного або світового рівня. Визначає доцільність укладання угод під час здійснення операцій купівлі-продажу товарів. Установлює господарські зв’язки з виробниками (постачальниками) товарів. Бере участь в укладанні договорів (угод, контрактів) на закупівлю, постачання товарів (продукції). Забезпечує облік та контроль виконання постачальниками договірних зобов’язань, своєчасно оформляє та подає претензії постачальникам. Забезпечує контроль якості товарів, стану тари, пакувальних матеріалів. Організує своєчасне та раціональне транспортування, відвантаження та зберігання товарів. Бере участь у роботі арбітражних судів з позовами до постачальників з питань асортименту, цін та якості товарів. Організує показ товарів, виставки-продажі, конференції покупців, бере участь у ярмарках, керує роботою підпорядкованих комерційних структурних підрозділів підприємства. Бере участь у розробленні пропозицій щодо вдосконалення методів збуту та реалізації товарів (продукції), впровадження раціональних форм торгівлі, розширення номенклатури послуг, технічного та післяпродажного сервісного обслуговування споживачів. Організує облік та звітність з комерційної діяльності підприємства.

Повинен знати: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання, функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів; основи технології виробництва товарів; асортимент, споживчі властивості, показники якості різних видів товарів (продукції); технологію організації торгових процесів; методи вивчення, аналізу та оцінки попиту споживачів, ринку та його кон’юнктури; ознаки конкурентоспроможності товарів; аналіз та оцінювання оптимальності асортименту товарів, що поставляються на ринки збуту; порядок проведення експертиз, атестацій і сертифікацій товарів; методи прогнозування та планування попиту і реалізації товарів; формування конкурентоспроможного асортименту товарів; порядок проведення презентацій та демонстрацій товарів; категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг у торгівлі; методику ціноутворення та методи цінової роботи; порядок здійснення експортно-імпортних операцій із закупівлі, постачання, зберігання, транспортування, реалізації продовольчих та непродовольчих товарів; умови постачання, транспортування та зберігання товарів; порядок узгодження та оформлення договорів (угод, контрактів), облік та контроль їх виконання; форми та методи співпраці фірм; організацію рекламування товарів; основи правового забезпечення комерційних угод і порядку оформлення та подання претензій постачальникам, а також документів до арбітражних судів; основи трудового законодавства; наукові основи розпорядництва, регулювання і координації діяльності працівників на посадах нижчого рівня; етику ділового спілкування та ведення переговорів; основи економіки, стратегічного маркетингу, маркетингової логістики, менеджменту; порядок ведення обліку та звітності з комерційної діяльності; основи етики та психології в торгівлі; правила використання засобів зв’язку і комп’ютерних систем; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки «Торгівля», «Економіка і підприємництво». Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня в сфері торгівлі: для магістра — не менше 2 років, спеціаліста — не менше 3 років.

8. ДИРЕКТОР ПРЕДСТАВНИЦТВА ТОРГОВЕЛЬНОГО

Завдання та обов’язки. Представляє в регіоні інтереси об’єднання (підприємства, фірми) з питань торговельної діяльності, діє від його імені. Організує роботу представництва. Розпоряджається майном та коштами на правах повного господарського відання. Організує роботу з укладання торговельних угод від імені об’єднання (підприємства, фірми) або виконує представницькі функції у разі посередництва в торговельній діяльності. Формує в регіоні або в країні перебування посередницьку мережу агентів, які вирішують питання щодо просування продукції, товарів чи послуг об’єднання (підприємства, фірми) на місцеві ринки, аналізує та контролює їх роботу. Розробляє маркетингові стратегії, обґрунтування асортиментної та цінової політики. Планує та вирішує правові, організаційні та фінансові аспекти забезпечення рекламних компаній. Визначає раціональні канали товаропросування. Сприяє налагодженню та розвитку форм співробітництва, встановленню контактів, проведенню відповідних переговорів, експертиз, укладанню контрактів. Веде переговори з державними установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності регіону (держави) перебування. Бере участь у роботі міжнародних торговельних представництв та їх органів з питань торговельно-економічного і науково-технічного співробітництва. Виконує в повному обсязі управлінські функції щодо організації діяльності представництва згідно із статутом об’єднання (підприємства, фірми) та чинним законодавством України.

Повинен знати: чинне законодавство України та країни перебування, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів; цінову, податкову, фінансово-кредитну політику країни перебування; порядок проведення переговорів, експертиз, укладання контрактів; основи міжнародного торговельного права, мікро- та макроекономіки, міжнародного стратегічного маркетингу; методи комплексної діагностики фінансово-господарської діяльності об’єднання (підприємства, фірми); правила та порядок організації або участі у міжнародних виставках та ярмарках; категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг в торгівлі; особливості обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності в країні перебування; менеджмент персоналу; психологічні та етичні аспекти ведення переговорів; соціологію організації та психологічні аспекти діяльності колективу; основи трудового законодавства; історію, культуру, економіку України та країни перебування; державну мову країни перебування та офіційні мови міжнародних організацій торгівлі.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки «Економіка і підприємництво», «Менеджмент», «Торгівля». Післядипломна освіта в галузі управління (за винятком напряму підготовки «Менеджмент»). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра — не менше 2 років, спеціаліста — не менше 3 років.

9. ДИРЕКТОР-РОЗПОРЯДНИК
(у підприємствах торгівлі)

Завдання та обов’язки. Забезпечує організацію технологічно-оперативних процесів на підприємстві торгівлі. Контролює своєчасне оформлення та переоформлення торговельних залів та експозицій товарів, правильність застосування цін, наявність відповідно оформлених цінників. Забезпечує умови для збереження товарно-матеріальних цінностей. Використовує працівників на робочих місцях з урахуванням раціонального розподілу праці, кваліфікації та їх психофізіологічних рис, забезпечує умови для підвищення їх кваліфікації, створює сприятливий мікроклімат у трудовому колективі. Контролює повноту надаваної споживачам інформації про характеристики наявних у продажу товарів, консультує споживачів з питань наявності та розташування товарів у залах, контролює правильність надання споживачам додаткових послуг. Забезпечує своєчасне поповнення запасів товарів. Контролює правильне використання та експлуатацію торгово-технологічного обладнання. Наглядає за торговим процесом, розглядає претензії покупців щодо незадовільного обслуговування, приймає відповідні рішення. Вживає заходів щодо створення для споживачів комфортних умов, запобігання конфліктних ситуацій. Вивчає попит і оцінює потреби і запити споживачів, готує пропозиції для керівництва підприємства щодо конкурентоспроможних видів і асортименту товарів з бажаними споживчими характеристиками. Бере участь у проведенні організаційно-технічних заходів щодо підвищення рівня обслуговування споживачів. Забезпечує додержання працівниками правил і норм з охорони праці, належний санітарно-технічний стан підприємства. Інформує керівництво про наявність у торговельних залах недоліків, бере участь в їх усуненні, в оцінці праці персоналу підприємства, підготовці і поданні пропозицій щодо заохочення працівників, які відзначилися у роботі. Проводить навчання і консультує працівників торговельних залів з питань організації торговельного обслуговування покупців. Бере участь у роботі кваліфікаційних атестаційних комісій.

Повинен знати: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів; організаційну структуру управління підприємством, права та обов’язки працівників; режим роботи і правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і методи організації торгово-оперативного процесу; види, асортимент, товарознавчу характеристику товарів; правила продажу продовольчих і непродовольчих товарів; правила експлуатації торгово-технологічного обладнання; принципи оформлення торговельного залу і вітрин, розміщення і викладки товарів; методи вивчення попиту покупців, рекламування і реалізації товарів; торговий менеджмент; основи трудового законодавства; основи економіки праці; основні принципи раціонального планування та організації робочих місць; системи і методи оцінки організації та оплати праці; соціально-психологічні особливості управління персоналом; основи етики та психології в торгівлі; порядок ведення облікової та звітної документації; основи діловодства; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта (спеціаліст або бакалавр) за одним з напрямів підготовки «Економіка і підприємництво», «Менеджмент», «Торгівля». Післядипломна освіта в галузі управління (за винятком напряму підготовки «Менеджмент»). Стаж роботи за професійним спрямуванням у сфері торгівлі: для спеціаліста — не менше 2 років, бакалавра — не менше 3 років.

10. ДИРЕКТОР ТЕХНІЧНИЙ
(у підприємствах торгівлі)

Завдання та обов’язки. Забезпечує підприємство торгово-технологічним обладнанням, електронними контрольно-касовими апаратами, обчислювальною та комп’ютерною технікою. Організує виконання експлуатаційних та ремонтних робіт. Перевіряє правильність визначення в заявках підрозділів підприємства потреби в устаткуванні та обладнанні. Укладає угоди та затверджує графіки постачання обладнання, готує проекти угод з постачальниками на виготовляння нестандартного обладнання, документацію для погодження з проектними організаціями технічних умов на їх виробництво. Контролює своєчасне виконання виробниками встановлених графіків постачання, додержання якості та комплектності обладнання. Складає акти, веде листування та переговори щодо претензій у разі порушення постачальниками договірних умов, погоджує зміни строків постачання та можливої заміни окремих видів обладнання. Контролює приймання замовленої техніки, її складування, розконсервування та своєчасне передавання підрозділам підприємства. Виявляє факти відхилень від умов угод на постачання торгово-технологічного обладнання та складає відповідні акти. Аналізує ефективність використання торгово-технологічного обладнання та устаткування і подає пропозиції керівництву підприємства щодо підвищення її рівня. Організує участь маркетингових служб та підрозділів у поточному і перспективному плануванні забезпечення основним і допоміжним торгово-технологічним обладнанням. Контролює додержання працівниками підпорядкованих йому служб підприємства правил і норм охорони праці, протипожежного захисту. Забезпечує належний санітарно-технічний стан підприємства.

Повинен знати: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативні акти уряду, інші методичні матеріали щодо організації та функціонування підприємств торгівлі; постанови, розпорядження, накази керівництва, методичні та нормативні документи щодо матеріально-технічного забезпечення суб’єкта господарювання; перспективи технічного розвитку підприємства; типи, види та номенклатуру необхідного підприємству обладнання та устаткування, їх технічні характеристики та конструктивні особливості, принципи їх експлуатації; порядок обґрунтування потреби в торгово-технологічному обладнанні; принципи укладання угод на придбання торгово-технологічного обладнання на умовах договорів купівлі-продажу та лізингу; основи економіки, маркетингу та менеджменту; категорії та види стандартів щодо технічних та якісних характеристик торгово-технологічного обладнання та його обслуговування; основи трудового законодавства; форми та методи організації і оплати праці; критерії оцінки ефективності трудової діяльності; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за напрямом підготовки «Інженерна механіка» (спеціальність «Обладнання переробних і харчових виробництв»). Стаж роботи за професійним спрямуванням у сфері торгівлі: для магістра — не менше 2 років, спеціаліста — не менше 3 років.

11. ЗАВІДУВАЧ ВИРОБНИЦТВА
(у закладах харчування)

Завдання та обов’язки. Керує діяльністю виробничого підрозділу ресторану, кафе, їдальні або іншого типу закладу харчування. Спрямовує діяльність колективу на ритмічний випуск продукції власного виробництва в необхідному асортименті та високої якості. Проводить роботу з удосконалення організації виробництва, впровадження прогресивної технології, підвищення якості продукції, ефективного використання техніки, підвищення професійної майстерності працівників. Організує своєчасне постачання виробничого підрозділу закладу харчування продовольчими товарами та матеріальними ресурсами. Складає заявки на необхідні продовольчі товари, напівфабрикати та сировину, забезпечує їх своєчасне одержання із складів, контролює їх асортимент, кількість та якість, терміни надходження та реалізації. На основі вивчення попиту споживачів забезпечує різноманітність асортименту страв та кулінарних виробів. Здійснює постійний контроль за додержанням технології приготування страв, нормами використання сировини та напівфабрикатів. Забезпечує вхідний, оперативний та вихідний контроль якості продукції. Організує облік, складання і своєчасне надання звітності виробничої діяльності. Контролює правильну та безпечну експлуатацію технологічного устаткування. Забезпечує належну організацію праці робітників на робочих місцях. Складає графіки виходу на роботу працівників виробничого підрозділу. Веде облік робочого часу. Контролює виконання працівниками правил і норм охорони праці, проходження ними в установленому порядку медичного огляду.

Повинен знати: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування закладів харчування; нормативні, методичні матеріали з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя споживачів; технологію приготування їжі; асортимент та вимоги до якості страв та кулінарних виробів; технологію приготування дієтичних страв; правила користування збірниками рецептур, технологічними картами; порядок складання меню, обліку та видавання споживачам продуктів, страв та кулінарних виробів; норми витрат сировини на виготовлення продукції та порядок їх розрахунку; порядок розрахунку відпускних цін на продукцію та товари; категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації продовольчої сировини, напівфабрикатів та готової продукції; принципи роботи технологічного устаткування, вимоги до інвентаря та посуду; менеджмент персоналу; форми та методи організації праці; системи нормування та оплати праці; вимоги до організації робочих місць; критерії оцінки ефективності трудової діяльності; основи економічної інформації та комп’ютерні технології; психологію та етику відносин в колективі; діловодство; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта (спеціаліст або бакалавр) за напрямом підготовки «Харчова технологія та інженерія» (спеціальність «Технологія харчування»). Стаж роботи за професійним спрямуванням в закладах харчування: для спеціаліста — не менше 2 років, бакалавра — не менше 3 років.

12. ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ
(у підприємствах торгівлі)

Завдання та обов’язки. Керує діяльністю відділу. Спрямовує роботу колективу на забезпечення високого рівня обслуговування покупців, організує ефективну взаємодію всіх працівників відділу, пов’язану з одержанням, реалізацією товарів, обслуговуванням, наданням супровідних послуг. Орієнтує персонал відділу на зниження витрат обігу та підвищення прибутковості підприємства. Бере участь у вивченні попиту та кон’юнктури ринку, підготовці проектів заявок та угод на закупівлю та постачання товарів. Організує приймання і реалізацію товарів. Забезпечує виконання вимог технології торгово-оперативних процесів, впровадження нових форм обслуговування споживачів. Вносить пропозиції щодо доцільності використання нових видів та типів торгово-технологічного обладнання. Забезпечує необхідною інформацією покупців щодо наявності в продажу товарів та їх споживчих характеристик, організує показ зразків товарів, що є у відділі. Бере участь у виставках-продажах, ярмарках. Здійснює підбір персоналу, розміщення працівників згідно з їх кваліфікацією та оперативно переміщує їх з урахуванням інтенсивності продажу товарів. Забезпечує створення сприятливого мікроклімату у колективі, належні і безпечні умови праці. Планує заходи щодо підвищення кваліфікації працівників з виробничо-економічних питань, їх навчання з психологічних та етичних аспектів спілкування з покупцями. Вносить пропозиції щодо заохочення окремих працівників за сумлінну працю. Здійснює аналіз комерційної діяльності відділу, контролює виконання персоналом відділу поточних робочих завдань, додержання правил торгівлі та обслуговування покупців, наявність у продажу планового асортименту товарів. Контролює санітарно-технічний стан приміщень відділу, додержання працівниками відділу вимог виробничої санітарії, особистої гігієни і зовнішнього вигляду, своєчасне проходження ними в установленому порядку медичного огляду.

Повинен знати: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів; методи вивчення, аналізу і оцінки попиту споживачів, конкурентоспроможності товарів; асортимент, характеристики товарів, показники якості різних видів товарів (продукції); призначення і види торгово-технологічного обладнання, умови його ефективного використання; порядок формування цін на товари; організацію обліку продажу товарів та звітності; правила застосування штрих-кодів та сучасних комп’ютерних систем в торговому процесі підприємства; категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг в торгівлі; основи менеджменту персоналу; порядок підбору і розміщення працівників на робочих місцях; форми і методи організації і оплати праці; основи трудового законодавства; психологічні аспекти діяльності трудових колективів; норми службового етикету; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта (спеціаліст або бакалавр) за одним з напрямів підготовки «Економіка і підприємництво», «Менеджмент», «Торгівля». Стаж роботи за професійним спрямуванням у сфері торгівлі: для спеціаліста — не менше 2 років, бакалавра — не менше 3 років.

13. ЗАВІДУВАЧ ПІДПРИЄМСТВА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ

Завдання та обов’язки. Керує виробничо-господарською діяльністю підприємства харчування. Координує роботу цехів, дільниць та інших виробничих підрозділів, спрямовує їх діяльність на забезпечення високої якості виготовляння страв та високого рівня обслуговування споживачів. Організує своєчасне постачання підприємства продовольчими товарами та матеріальними ресурсами. Забезпечує високий рівень ефективності виробництва, впровадження нової техніки та технології, прогресивних форм обслуговування, організації праці, систематичне розроблення та впровадження заходів щодо раціонального використання трудових, матеріальних та фінансових ресурсів. Створює умови для прибуткової діяльності підприємства в конкурентному середовищі. Організує роботу з атестації та раціоналізації робочих місць. Аналізує та реалізує пропозиції щодо впровадження передового вітчизняного та зарубіжного досвіду роботи підприємств харчування. Відповідає за використання персоналу з урахуванням кваліфікації, досвіду роботи працівників, раціонального розподілу праці. Організує планування, облік, складання та своєчасне подання звітності про фінансово-господарську діяльність підприємства. Організує систематичний контроль за якістю виготовляння страв, вивченням попиту споживачів на продукцію підприємства харчування, організацією обслуговування споживачів, станом трудової та виробничої дисципліни, додержанням правил і норм охорони праці, санітарно-технічним станом підприємства, своєчасним проходженням працівниками в установленому порядку медичного огляду.

Повинен знати: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування закладів харчування; правові засади забезпечення належної якості та безпеки харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів та порядок вилучення з обігу таких, що не відповідають установленим вимогам; категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації якості сировини, напівфабрикатів та готової продукції; види та типи технологічного обладнання; технологію приготування їжі; основи маркетингу та менеджменту в організації виробництва та реалізації продукції закладів харчування; встановлені в законодавчому порядку форми розрахунків із споживачами; порядок організації бухгалтерського обліку та звітності; основи трудового законодавства, форми та методи організації та оплати праці; основи етики, естетики і психології в роботі із споживачами в закладах харчування; основи конфліктології; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії і гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта (спеціаліст або бакалавр) за одним з напрямів підготовки «Економіка і підприємництво», «Торгівля», «Харчова технологія та інженерія» (спеціальність «Технологія харчування»). Стаж роботи за професійним спрямуванням в закладах харчування: для спеціаліста — не менше 2 років, бакалавра — не менше 3 років.

14. ЗАВІДУВАЧ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Завдання та обов’язки. Керує діяльністю підприємства роздрібної торгівлі. Спрямовує роботу підприємства на забезпечення високого рівня торговельного обслуговування покупців. Налагоджує ефективну взаємодію всіх підрозділів підприємства. Організує своєчасне постачання підприємства товарами в повному асортименті. Забезпечує високий рівень ефективності торговельного процесу, впровадження на підприємстві прогресивних форм торгівлі, вдосконалення технології оперативних процесів торгівлі, впровадження нового торгово-технологічного обладнання. Сприяє прискоренню обороту товарів та скороченню товарних втрат. Організує комерційну та іншу торговельно-господарську діяльність підприємства. Забезпечує прибутковість діяльності підприємства, контролює збереження товарно-матеріальних цінностей. Комплектує персонал підприємства кваліфікованими кадрами. Розміщує працівників підприємства за видами робіт з урахуванням раціонального розподілу праці, їх професійною кваліфікацією. Контролює додержання на підприємстві безпечних умов праці. Організує розроблення заходів щодо економічного та соціального розвитку підприємства, їх виконання. Систематично аналізує результати фінансово-господарської діяльності підприємства. Планує організаційно-технічні заходи щодо підвищення ефективності роботи підприємства, оптимізації товарних запасів, удосконалення форм торговельного обслуговування покупців. Контролює виконання правил і додержання норм охорони праці на підприємстві, санітарно-технічний стан підприємства, додержання працівниками вимог виробничої санітарії, особистої гігієни і зовнішнього вигляду, своєчасне проходження ними в установленому порядку медичного огляду.

Повинен знати: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів; правові засади захисту прав споживачів; законодавчі акти щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя споживачів; категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації якості товарів та послуг у торгівлі; призначення та види торгово-технологічного обладнання; організацію бухгалтерського обліку та звітності; правила застосування штрих-кодів та сучасних комп’ютерних систем в торговому процесі підприємства; основи менеджменту персоналу; форми та методи організації та оплати праці; основи трудового законодавства; психологічні аспекти діяльності трудових колективів; норми службового етикету; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії і гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта (спеціаліст або бакалавр) за одним з напрямів підготовки «Економіка і підприємництво», «Менеджмент», «Торгівля». Післядипломна освіта в галузі управління (за винятком напряму підготовки «Менеджмент»). Стаж роботи за професійним спрямуванням у сфері торгівлі: для спеціаліста — не менше 2 років, бакалавра — не менше 3 років.

15. ЗАВІДУВАЧ РИНКУ

Завдання та обов’язки. Керує діяльністю ринку як підприємства торгівлі. Згідно з правилами торгівлі на ринках створює умови продавцям для ведення торгівлі та обслуговування покупців на належному рівні, відповідає за санітарний, технічний та протипожежний стан території ринку. Забезпечує регулярне проведення спеціальних санітарних заходів. Узгоджує свою роботу з установами санітарно-епідеміологічної служби, лабораторією ветеринарно-санітарної експертизи на ринку, карантинною інспекцією та іншими органами щодо запобігання та недопущення порушень санітарних норм. Створює на ринку необхідні умови для діяльності правоохоронних і контролюючих органів. Вирішує питання щодо функціонального планування території ринку, розміщення торгових місць, приміщень та об’єктів торгівлі, оснащення їх торговельним і технологічним обладнанням та інвентарем. Організує спеціалізовані торговельні зони, ряди, майданчики для продажу окремих груп товарів. Вживає заходів до збільшення привозу на ринок продукції, залучення до торгівлі на ринку виробників та власників товарів. Сприяє організації на території ринку зустрічної торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами. Організує сезонні ярмарки продажу продовольчих товарів з широким залученням до їх проведення сільськогосподарських виробників, підприємств торгівлі і харчування всіх форм власності. Забезпечує повноту і правильність справляння ринкових зборів. Організує надання продавцям необхідних послуг. Затверджує калькуляцію на тарифну плату за ці послуги. Здійснює контроль за додержанням вимог правил паркування транспортних засобів. Організує добір персоналу, розміщення працівників з урахуванням їх кваліфікації та досвіду роботи. Забезпечує умови для прибуткової діяльності ринку. Координує роботу підрозділів та служб ринку. Забезпечує на території ринку додержання санітарних, протипожежних правил, контроль за додержанням порядку торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами.

Повинен знати: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів; правила торгівлі на ринках; правові засади захисту прав споживачів; законодавчі акти щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя споживачів; правила сертифікації споживчих товарів; порядок вилучення з обороту або знищення харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів, які не відповідають установленим вимогам щодо їх якості; принципи роботи та правила експлуатації ваговимірювальних приладів, строки та порядок їх перевірки; правила і норми охорони праці; ветеринарно-санітарні правила для ринків; правила протипожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта (спеціаліст або бакалавр) за одним з напрямів підготовки «Економіка і підприємництво», «Менеджмент», «Торгівля». Післядипломна освіта в галузі управління (за винятком напряму підготовки «Менеджмент»). Стаж роботи за професійним спрямуванням у сфері торгівлі: для спеціаліста — не менше 2 років, бакалавра — не менше 3 років.

16. ЗАВІДУВАЧ СЕКЦІЇ
(у підприємствах торгівлі)

Завдання та обов’язки. Спрямовує роботу секції на забезпечення відповідного рівня торговельного обслуговування покупців. Забезпечує додержання правил продажу продовольчих і непродовольчих товарів, вимог з охорони праці, трудової дисципліни, санітарного стану приміщення та торгово-технологічного обладнання секції. Організує проведення ситуаційного аналізу стану торгівлі у секції, вивчення купівельного попиту населення. Готує проект заявки на постачання товарів. Організує приймання товарів за кількістю та якістю. Раціонально розміщує та викладає товари, формує запаси товарів в обсягах, необхідних для безперебійної торгівлі. Контролює додержання графіків виходу працівників секції на роботу. Інструктує працівників секції з питань асортименту та якості, організації продажу товарів. Контролює додержання правил внутрішнього трудового розпорядку, хід оперативного торговельного процесу, стан та раціональне використання торгово-технологічного устаткування, обладнання та інвентарю. Бере участь у розгляді скарг покупців та прийнятті відповідних рішень. У разі необхідності обслуговує покупців, бере участь в інвентаризації товарів та обладнання. Забезпечує облік і зберігання товарно-матеріальних цінностей у секції. Складає товарні звіти. Здійснює контроль за додержанням працівниками підприємства вимог виробничої санітарії, особистої гігієни і зовнішнього вигляду; за своєчасним проходженням установленого медичного огляду.

Повинен знати: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів; порядок маркування товарів штриховими кодами; методи формування товарного асортименту; специфіку конкуренції; організацію товаропостачання; методи вивчення купівельного попиту; правила приймання товарів; вимоги стандартів та технічних умов; правила та методи визначення якості товарів; способи зберігання та терміни реалізації товарів; порядок обліку товарів, проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей; правила складання товарних звітів; основи маркетингу і менеджменту, принципи оформлення внутрішньовіконних та внутрішньомагазинних вітрин; способи демонстрації товарів; основні принципи організації та засоби реклами; основи трудового законодавства; нормативно-технічну документацію щодо порядку проведення та документального оформлення сертифікації товарів та послуг у торгівлі; форми та методи організації та оплати праці; основи психології та етики в торгівлі; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії і гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта (спеціаліст або бакалавр) за одним з напрямів підготовки «Економіка і підприємництво», «Менеджмент», «Торгівля». Стаж роботи за професійним спрямуванням у сфері торгівлі: для спеціаліста — не менше 1 року, бакалавра — не менше 2 років.

17. КЕРУЮЧИЙ АГЕНТСТВОМ ТОРГОВЕЛЬНИМ

Завдання та обов’язки. Здійснює керівництво торговельним агентством відповідно до чинного законодавства України про підприємництво. Діє від імені агентства, представляє його інтереси, розпоряджається майном, укладає угоди, в тому числі трудові договори, в межах наданих йому повноважень. Координує і спрямовує роботу працівників, організує ефективну взаємодію структурних підрозділів агентства, які вивчають товарну кон’юнктуру, визначають потенційних споживачів і конкурентів, розміри ринку, рівні цін, канали збуту, проводять необхідні рекламні заходи, організують укладання угод. Аналізує та оцінює проблеми та тенденції розвитку соціально-економічних процесів господарського комплексу України в цілому, а також окремих галузей та регіонів, на які поширюється діяльність агентства. Організує розроблення пропозицій щодо коректив стратегії і тактики діяльності та створення позитивного іміджу агентства. Здійснює моделювання ринкових операцій і ситуацій, поведінки споживачів, сегментування ринків, виконує інші операції з метою входження і закріплення на ринках збуту. Організує маркетингові ринкові дослідження та розроблення маркетингових планів. Забезпечує необхідні організаційні, матеріально-технічні, економічні та правові умови розвитку і функціонування агентства. Постійно підвищує професійну кваліфікацію. Контролює додержання працівниками агентства правил і норм охорони праці, виробничої санітарії.

Повинен знати: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів; кон’юнктуру вітчизняного і світових ринків; основи стратегічного маркетингу, менеджменту; порядок укладання та оформлення угод; психологію та етику ділового спілкування; теорію і практику ведення переговорів; основи інформатики, сучасну комп’ютерну техніку і системи зв’язку; основи трудового законодавства; бухгалтерський облік та статистичну звітність; категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації якості товарів та послуг торгівлі; правила конкурентних взаємовідносин; форми та методи організації та оплати праці; основи психології та етики в торгівлі; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії і гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки «Економіка і підприємництво», «Менеджмент», «Торгівля». Післядипломна освіта в галузі управління (за винятком напряму підготовки «Менеджмент»). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня в сфері торгівлі: для магістра — не менше 2 років, спеціаліста — не менше 3 років.

18. КЕРУЮЧИЙ МАГАЗИНОМ

Завдання та обов’язки. Керує діяльністю працівників магазину, спрямованою на забезпечення процесу обслуговування покупців. Готує заявки на поставку товарів, контролює ритмічність надходження товарів та їх відповідність поданим заявкам. Перевіряє наявність супровідних документів, сертифікатів відповідності, посвідчень про якість та відповідність товарів чинним стандартам та вимогам. Контролює додержання працівниками магазину вимог щодо збереження товарів та належного рівня обслуговування, правил і культури торгівлі, порядку розрахунків з покупцями, оформлення цінників на товари з урахуванням реквізитів. Вживає заходів щодо прискорення обороту товарів, усунення товарних втрат. Контролює своєчасне відвантаження тари. Організує вивчення попиту на види товарів та послуг, які задовольняють потреби споживачів. Впроваджує прогресивні форми торгівлі та методи продажу товарів. Забезпечує умови для одержання покупцем інформації про наявність товарів, їх ціну, якість та споживчі властивості. Оперативно розглядає скарги покупців, і вживає заходів щодо усунення порушень та недоліків у роботі працівників магазину. Раціонально використовує торговельні площі та забезпечує торговельним і технологічним обладнанням відповідно до рекомендованих норм та вимог щодо охорони праці, захисту навколишнього середовища, протипожежного захисту, санітарних правил. Забезпечує працівників магазину форменим та спеціальним одягом, що відповідає санітарним та естетичним вимогам. Контролює виконання працівниками правил експлуатації устаткування, обладнання, ваговимірювальних приладів. Організує атестацію та раціоналізацію робочих місць. Забезпечує розміщення працівників з урахуванням раціонального розподілу праці, кваліфікації та їх психофізіологічних особливостей. Створює сприятливі умови для виявлення творчої ініціативи працівників, досягнення високих результатів роботи та підвищення продуктивності праці. Організує підвищення кваліфікації персоналу. Контролює санітарно-технічний стан торговельних та складських приміщень відповідно до вимог санітарних норм і правил, впорядкованість і чистоту прилеглої території. Створює умови для забезпечення зберігання товаро-матеріальних цінностей, грошей у касах, торгово-технологічного устаткування та обладнання. Приймає пропозиції та розробляє заходи щодо поліпшення комерційної та фінансово-господарської діяльності, раціонального використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, бере участь у розробленні заходів щодо економічного та соціального розвитку колективу, укладанні колективного договору. Виконує зобов’язання та забезпечує додержання умов колективного договору. Організує належний відпочинок працівників під час перерв у роботі. Оцінює ефективність трудової діяльності працівників та вирішує питання щодо матеріального та морального їх заохочення. Веде обліково-звітну, статистичну та іншу встановлену документацію, контролює складання звітності та своєчасне її подання працівниками магазину. Контролює додержання працівниками підприємства правил і норм охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни, своєчасне проходження ними в установленому порядку медичного огляду.

Повинен знати: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів; основи економіки, менеджменту, маркетингу; номенклатуру, асортимент товарів, що продаються в магазині, їх властивості та призначення, порядок маркування товарів штриховими кодами; стандарти та технічні вимоги до якості товарів; порядок інформування покупців про роздрібні ціни на товари та інші їх реквізити; правила складування та зберігання товарів; вітчизняну та зарубіжну практику з організації та технології торгівлі; види торгово-технологічного устаткування та обладнання, їх будову та правила експлуатації; завдання та обов’язки працівників магазину, їх права; основи психології та етики в торгівлі, організацію нормування та оплати праці; трудове законодавство; порядок організації та ведення обліково-звітної та іншої встановленої для торгівлі документації; правила проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей; правила роботи магазину та внутрішнього трудового розпорядку; категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації якості товарів та послуг у торгівлі; правила конкурентних взаємовідносин; форми та методи організації та оплати праці, основи психології та етики в торгівлі; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта (спеціаліст або бакалавр) за одним з напрямів підготовки «Економіка і підприємництво», «Менеджмент», «Торгівля». Післядипломна освіта в галузі управління (за винятком напряму підготовки «Менеджмент»). Стаж роботи за професійним спрямуванням у сфері торгівлі: для спеціаліста — не менше 1 року, бакалавра — не менше 2 років.

19. КЕРУЮЧИЙ ПІДПРИЄМСТВОМ ХАРЧУВАННЯ

Завдання та обов’язки. Керує виробничою, комерційною, фінансово-економічною та соціальною діяльністю підприємства харчування. Координує роботу, організує ефективну взаємодію всіх підрозділів, цехів, дільниць підприємства, спрямовує їх діяльність на забезпечення високої якості виготовляння продукції та страв і високого рівня торговельного обслуговування та відпочинку споживачів. Забезпечує своєчасне постачання продовольчої сировини, напівфабрикатів, покупних товарів. Організує роботу маркетингових служб та структурних підрозділів щодо поточного та перспективного планування діяльності підприємства, його господарських відносин з іншими підприємствами та організаціями. Організує забезпечення виробництва матеріально-технічними ресурсами, сировиною, напівфабрикатами та продуктами харчування, їх одержання, складування, збереження, контроль якості. Забезпечує високий рівень організації та ефективності виробництва, правової та претензійної роботи, впровадження нової техніки і технології, вилучення ручної та малопродуктивної праці. Формує штат працівників, чітко розподіляє їх функції, обов’язки і відповідальність, керує персоналом, створює умови для підвищення його кваліфікаційного рівня. Організує оцінювання роботи працівників, оплату їх праці та винагороди за кінцеві результати. Створює нормальні умови праці відповідно до трудового законодавства. Вживає заходів щодо підвищення продуктивності праці, забезпечення зайнятості працівників. Приймає компромісні рішення у разі виникнення конфліктних ситуацій у колективі підприємства або під час обслуговування споживачів. Організує виконання умов контракту (договору, угоди). Створює на виробництві базу даних з професійної гігієни та гігієни харчування. Організує проведення інструктажу працівників з безпеки громадського харчування та перевірку знань з цих питань. Вивчає і застосовує науково-методичні розробки з питань раціонального харчування. Забезпечує ефективність результатів роботи підприємства, додержання санітарних вимог до технологічних процесів, правил обслуговування споживачів, відповідного санітарно-технічного стану підприємства, трудової і виробничої дисципліни. Здійснює контроль за виконанням працівниками правил і норм охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни, своєчасне проходження ними в установленому порядку медичного огляду.

Повинен знати: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств харчування; мікроекономіку, передовий вітчизняний і світовий досвід організації харчування; теорію і практику менеджменту, маркетингу, підприємницької діяльності; методи вивчення, аналізу та оцінки попиту споживачів, конкурентоспроможності продукції; методи прогнозування, технологію виготовляння страв і організацію обслуговування споживачів; вимоги до організації дієтичного харчування; принципи раціональної організації праці персоналу; методи рекламування продукції; призначення і види торговельного і технологічного устаткування та обладнання, умови його ефективного використання; порядок калькуляції цін на готову продукцію; методи прогнозування впливу попиту на ціни і навпаки цін на пропозицію та попит продукції громадського харчування; систему стандартизації і сертифікації продукції; методи і способи управління персоналом; принципи формування колективу, форми найму на роботу; порядок добору і розміщення кадрів; системи і форми оплати праці; способи і методи підвищення кваліфікації працівників; умови і способи укладання угод купівлі-продажу; соціологію організації і психологічні аспекти діяльності трудових колективів; правила службового етикету; трудове законодавство, бухгалтерський облік; діловодство; основи психології та етики в торгівлі; категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації якості продовольчої сировини, напівфабрикатів та готової продукції; правила конкурентних взаємовідносин; форми та методи організації і оплати праці, критерії оцінки ефективності трудової діяльності; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта (спеціаліст або бакалавр) за напрямом підготовки «Харчова технологія та інженерія» (спеціальність «Технологія харчування»). Стаж роботи за професійним спрямуванням у сфері організації харчування: для спеціаліста — не менше 1 року, бакалавра — не менше 2 років.

20. КЕРУЮЧИЙ РЕСТОРАНОМ (КАФЕ, ЇДАЛЬНЕЮ)

Завдання та обов’язки. Здійснює керівництво діяльністю ресторану (кафе, їдальні і т. ін.), направленою на забезпечення високої якості приготовляння їжі та обслуговування споживачів. Організує роботу структурних підрозділів підприємства, забезпечує їх взаємодію. Забезпечує своєчасні поставки продовольчих товарів, напівфабрикатів та сировини згідно із заявками структурних підрозділів підприємства. Перевіряє наявність супровідних документів на товари, що надходять до підприємства, сертифіката відповідності державній системі сертифікації, посвідчення про якість. Затверджує меню та прейскуранти алкогольних напоїв. Проводить роботу з вдосконалення організації виробництва, впровадження нових технологій виготовляння їжі, прогресивних форм обслуговування споживачів. Розглядає пропозиції щодо додаткових видів послуг та розширення асортименту страв та напоїв, розробки нових, фірмових видів продукції. Контролює додержання належного рівня обслуговування споживачів, правил роботи підприємств громадського харчування, встановленого порядку розрахунків із споживачами та інформування їх про роздрібні ціни. Організує контроль за технологією та якістю виготовляння їжі, оформленням страв на належному рівні. Організує роботу з оформлення залів, підготовки реклами та інформації для споживачів, забезпечує виготовляння їх на високому художньому рівні, затверджує музичну програму. Розглядає скарги споживачів, визначає їх обґрунтованість та вживає заходів щодо усунення порушень та недоліків у роботі. Вирішує питання раціонального використання площ і забезпечення підприємства технологічним обладнанням та холодильним устаткуванням, посудом, меблями, інвентарем відповідно до існуючих нормативів та згідно з вимогами охорони праці та здоров’я, захисту навколишнього середовища, протипожежного захисту, санітарних правил. Забезпечує працівників форменим та спеціальним одягом, що відповідає санітарним та естетичним вимогам. Здійснює контроль за виконанням працівниками правил експлуатації торговельно-технологічного обладнання та холодильного устаткування, посуду, меблів тощо. Організує проведення роботи з атестації працівників та раціоналізації робочих місць. Створює сприятливі умови для виявлення творчої ініціативи працюючих у досягненні високих результатів роботи, сприяє підвищенню кваліфікації та майстерності робітників. Контролює забезпечення санітарного стану виробничих та складських приміщень, залів відповідно до вимог санітарних норм і правил. Контролює додержання працівниками правил і норм охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії, трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови для забезпечення збереження товарно-матеріальних цінностей, грошей у касі, технологічного обладнання, меблів, посуду та інших-матеріальних цінностей, що знаходяться на підприємстві. Подає пропозиції щодо поліпшення комерційної та фінансово-господарської діяльності, раціонального використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, матеріального та морального заохочення працівників, бере участь у розробленні заходів щодо економічного та соціального розвитку колективу, складанні колективного договору. Вживає заходів щодо виконання адміністрацією зобов’язань та забезпечує додержання умов колективного договору. Сприяє організації умов для належного відпочинку працюючих у перервах в роботі. Контролює або веде облікову, статистичну та іншу встановлену звітність, контролює складання та своєчасне подання працівниками відповідної звітності. Контролює додержання працівниками підприємства правил і норм охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни; своєчасне проходження ними в установленому порядку медичного огляду.

Повинен знати: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування закладів харчування; правила торговельного обслуговування споживачів; задачі та функції структурних підрозділів, завдання та обов’язки працівників, їх права; організацію товаропостачання та документи, що супроводжують товар; основи організації дієтичного та раціонального харчування; правила користування збірками рецептур страв; правила складання різних меню та порядок оформлення ярликів цін (цінників) і прейскурантів на алкогольні напої та покупні товари; прогресивні форми обслуговування споживачів; кращий вітчизняний та зарубіжний досвід з питань обслуговування споживачів та нових технологій виготовляння їжі; сучасні види технологічного обладнання та холодильного устаткування, вимоги до обладнання, меблів, інвентаря, посуду, контрольно-касових апаратів, ваговимірювальних приладів тощо; вимоги до оформлення залів, реклами, інформації для споживачів, методи оцінки ефективності використання площ та обладнання; основи психології та етики в торгівлі; психологічні особливості в спілкуванні із споживачами; основи економіки, нормування праці та її оплати; трудове законодавство; порядок організації та ведення обліково-звітної та іншої встановленої документації; правила проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей; категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації якості продовольчої сировини, напівфабрикатів та готової продукції; правила конкурентних взаємовідносин; форми та методи організації і оплати праці, критерії оцінки ефективності трудової діяльності; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта (спеціаліст або бакалавр) за напрямом підготовки «Харчова технологія та інженерія» (спеціальність «Технологія харчування»). Стаж роботи за професійним спрямуванням у сфері організації харчування: для спеціаліста — не менше 1 року, бакалавра — не менше 2 років.

21. НАЧАЛЬНИК ВИРОБНИЦТВА
(НА ПІДПРИЄМСТВІ ХАРЧУВАННЯ)

Завдання та обов’язки. Керує виробничою діяльністю підприємства харчування. Спрямовує діяльність колективу на забезпечення ритмічного випуску якісної продукції власного виробництва у потрібному асортименті. Систематично здійснює діяльність з удосконалення організації та індустріалізації виробництва, впровадження прогресивної технології, підвищення якості продукції на основі раціональної організації праці, ефективного використання техніки, підвищення професійної майстерності працівників. Складає заявки на необхідні продовольчі товари, напівфабрикати та сировину, забезпечує їх своєчасне одержання зі складів, контролює терміни, асортимент, кількість та якість їх надходження та реалізації. Забезпечує максимально можливу відповідність асортименту та якості продукції попиту споживачів. Забезпечує різноманітність асортименту страв та кулінарних виробів. Контролює додержання норм закладання сировини у продукцію власного виробництва та технології виготовляння їжі. Складає графіки виходу на роботу працівників виробництва відповідно до вимог раціональної організації виробничого процесу. Здійснює перевірку якості приготовленої їжі. Веде облік виробничої діяльності на підприємстві харчування, організує своєчасне складання та подання відповідним інстанціям звітів з виробництва. Контролює правильну та безпечну експлуатацію обладнання. Проводить інструктаж щодо технології виготовляння їжі та з інших виробничих питань. Вживає необхідних заходів щодо підвищення продуктивності праці. Контролює додержання працівниками підприємства правил і норм охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни; своєчасне проходження ними в установленому порядку медичного огляду.

Повинен знати: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування закладів харчування; технологію приготування їжі; асортимент і вимоги до якості страв та кулінарних виробів; основи організації раціонального дієтичного харчування; правила користування збірками рецептур страв; порядок складання меню; норми закладання сировини і продуктів та виходу готової продукції; порядок калькулювання цін на готову продукцію; режими та терміни зберігання продовольчої сировини, напівфабрикатів та готової продукції; вимоги до обладнання, інвентаря, посуду; категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації якості продовольчої сировини, напівфабрикатів та готової продукції; основи менеджменту, маркетингу, економічного аналізу підприємницької діяльності; основи трудового законодавства; форми та методи організації та оплати праці, принципи її нормування; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта (спеціаліст або бакалавр) за напрямом підготовки «Харчова технологія та інженерія» (спеціальність «Технологія харчування»). Стаж роботи за професійним спрямуванням в закладах харчування: для спеціаліста — не менше 2 років, бакалавра — не менше 3 років.

22. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ АСОРТИМЕНТУ ТА ЯКОСТІ ТОВАРІВ
(у підприємствах торгівлі)

Завдання та обов’язки. Керує діяльністю відділу. Проводить політику управління товарним ринком. Аналізує підсумки реалізації товарів, стан та динаміку попиту. Разом з іншими комерційними службами підприємства розробляє довго-, середньо-та короткострокові прогнози попиту згідно із заданим товарним асортиментом. Контролює стан товарних запасів, розробляє заходи, спрямовані на поліпшення збалансованості попиту та пропозиції за обсягом, товарною структурою та якістю. Здійснює методичне керівництво та систематичний контроль за прийманням товарів за якістю, додержанням правил зберігання та транспортування товарів. Розробляє пропозиції щодо проектів договорів та умов постачання заданого товарного асортименту. Керує роботою з подання претензій постачальникам за товари, які не відповідають вимогам стандартів, технічних умов, сертифікатів якості. Здійснює, у разі потреби, роботу з уцінення товарів. Аналізує пропозиції працівників підприємства та споживачів щодо поліпшення якості товарів, дизайну, розширення та оновлення асортименту. Бере участь у роботі арбітражних судів з питань асортименту та якості товарів, науково-методичних, технічних та художньо-технологічних рад промислових підприємств, будинків моделей виставок, ярмарків зразків споживчих товарів. Бере участь у затвердженні нових зразків, розгляді питань щодо їх виробництва та внесення змін або доповнень до відповідних стандартів та технічних умов. Організує конференції споживачів, демонстрації-перегляди товарів за участю підприємств промисловості та торгівлі. Складає звіти за результатами перевірки асортименту та якості товарів, їх реалізації. Контролює виконання персоналом відділу поточних робочих завдань, наявність у продажу планового асортименту товарів. Контролює санітарно-технічний стан приміщення відділу, додержання вимог правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії, особистої гігієни. Постійно підвищує професійну кваліфікацію.

Повинен знати: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів; правила застосування штрих-кодів та сучасних комп’ютерних систем у торговому процесі підприємства; порядок проведення оптово-промислових виставок, ярмарків, біржових торгів; методи вивчення попиту на товари; кон’юнктуру товарного ринку; нормативні документи із стандартизації товарів та технічні вимоги, основні властивості та якісні характеристики товарів; технологію виробництва; характеристики підприємств постачальників та виробників, асортимент їх; порядок укладення угод; порядок ведення правової претензійної роботи; методи визначення якості товарів; порядок проведення інвентаризації та списання товарно-матеріальних цінностей; організацію обліку та звітності; основи менеджменту персоналом; категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації якості товарів та послуг у торгівлі; правила конкурентних взаємостосунків; форми та методи організації та оплати праці; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки «Торгівля», «Економіка і підприємництво». Стаж роботи за професійним спрямуванням у сфері торгівлі: для магістра — не менше 2 років, спеціаліста — не менше 3 років.

23. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЗБУТУ (МАРКЕТИНГУ)
(у підприємствах торгівлі)

Завдання та обов’язки. Керує діяльністю працівників відділу. Організує комплексне вивчення і аналіз вітчизняних і світових ринків, перспектив їх розвитку для одержання прогнозної та оперативної збутової інформації. Аналізує попит населення, співвідношення між попитом, пропозицією і рівнем цін, обсяг можливих замовлень, розвиток виробництва в організаціях-конкурентах, стратегію і тактику їх впливу на покупців, реагування на появу нових товарів. Готує оперативні подання аналітичної документації керівництву підприємства. Розробляє плани з продажу товарів відповідно до структур ринків, координує збутову діяльність підрозділів підприємства. Організує аналіз і порівняння якості і характеристик власних товарів і товарів конкурентів. Прогнозує попит, виявляє контингент потенційних споживачів, бере участь у плануванні виробництва конкурентоспроможного асортименту товарів. Розробляє рекомендації з удосконалення асортименту та якості перспективних товарів, обґрунтованості і доцільності випуску товарів. Визначає стратегію і тактику збуту і реалізації товарів. Організує роботу з аналізу ефективності використання каналів збуту, форм і методів реалізації товарів. Керує каналами розподілу, збуту і товаропросування. Здійснює інтеграцію послуг посередників. Бере участь в організації показу товарів, виставок, ярмарків, пробних продажів. Установлює відносини між підприємством і споживачами, інформаційні зв’язки з іншими підприємствами торгівлі. Веде статистичний аналіз продажу товарів у торговельній мережі, забезпечує умови їх стабільної реалізації. Рекламує товари на внутрішньому і зовнішньому ринках. Бере участь у створенні позитивного іміджу свого підприємства. Бере участь в обґрунтуванні оптимальних обсягів закупівель товарів. Визначає шляхи реалізації товарних залишків. Оперативно реагує на негативні явища, що виникають на ринках збуту. Розробляє заходи охорони від конкурентів ринкових ніш збуту своїх товарів. Організує контроль за цінами збуту і реалізації товарів, облік попиту споживачів, післяпродажне обслуговування. Контролює додержання працівниками підприємства правил і норм охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни; своєчасне проходження в установленому порядку медичного огляду.

Повинен знати: нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів; теорію і практику маркетингу; методику проведення та аналізу результатів маркетингових досліджень вітчизняних і світових ринків; методичні і нормативні матеріали, пов’язані з організацією комерційної діяльності підприємств торгівлі і харчування; методи прогнозування і моделювання попиту, формування конкурентоспроможного асортименту товарів і послуг; вимоги до товарів і послуг; порядок проведення показу товарів, пробного продажу, виставок, ярмарків; методи визначення оптимальних обсягів збуту; аналіз ефективності використання каналів збуту, способи реалізації товарів; порядок ціноутворення, розроблення стратегії цін, методи і способи рекламування товарів; вітчизняне законодавство та законодавство зарубіжних країн з питань митного регулювання процесу товаропросування; фінансову політику підприємств торгівлі; основи менеджменту персоналу; етику ділового спілкування і практику ведення переговорів; порядок підготовлення оперативної та річної звітності; правила експлуатації комп’ютерної техніки і систем зв’язку; категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг у торгівлі; правила конкурентних взаємостосунків; форми та методи організації та оплати праці; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки «Економіка і підприємництво», «Торгівля». Стаж роботи за професійним спрямуванням у сфері торгівлі: для магістра — не менше 2 років, спеціаліста — не менше 3 років.

24. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ З ВИВЧЕННЯ КОН’ЮНКТУРИ І ПОПИТУ
(у підприємствах торгівлі)

Завдання та обов’язки. Керує працівниками відділу. Організує проведення техніко-економічних досліджень динаміки попиту, закономірностей та тенденцій формування потреб споживачів. Розробляє коротко-, середньо- та довгострокові прогнози розвитку попиту на товарні групи та асортимент. Досліджує внутрішні та зовнішні ринки за параметрами: групи споживачів, характеристики продукції, основні конкуренти тощо. Збирає, систематизує та вивчає статистичні дані, які характеризують кількісні та якісні показники діяльності підприємства за ринковими вимогами. Визначає ступінь відповідності асортименту та якості товарів попиту населення. Забезпечує відповідність даних кон’юнктурних оглядів реальному стану ринків, підготовку рекомендацій щодо перспектив реалізації необхідних товарів, поліпшення їх якості, розширення та оновлення асортименту. Керує складанням прогнозів змін у попиті та структурі споживачів. Бере участь у ярмарках з оптового продажу товарів, у комерційній роботі з вітчизняними та зарубіжними фірмами. Бере участь у роботі комісій промислових підприємств щодо встановлення цін, художньо-технічних рад, роботі будинків моделей та виставочних павільйонів, які демонструють кращі зразки товарів, розглядає питання їх виробничого освоєння, оцінки дизайну. Бере участь в організації та проведенні виставок-продажів, ярмарків-базарів, конференцій покупців та здійсненні інших заходів з дослідження попиту та споживання. Координує роботу відділу з роботою відділів збуту (маркетингу), асортименту та якості товарів, комерційною службою підприємства. Забезпечує складання встановленої звітності. Контролює додержання правил і норм охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Повинен знати: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів; положення про штрихове кодування товарів; положення про порядок проведення оптово-промислових ярмарків; інші нормативні документи, які регламентують торговельну діяльність; кон’юнктуру товарного ринку та фактори, які впливають на її формування; джерела інформації про торговельну кон’юнктуру, закономірності та тенденції формування потреб населення; методи прогнозування попиту на окремі групи товарів; принципи та методи кількісного вимірювання показників оцінки задоволення потреб; основи сучасного маркетингу; тенденції розвитку моди; чинні стандарти та технічні умови на товари споживчого призначення; асортимент товарів, методи визначення їх якості; методи аналізу товарної структури роздрібного товарообороту та товарних запасів; основи технології, економіки та організації виробництва товарів; товарознавство; форми впливу торгівлі на виробництво та формування попиту населення на різноманітні види товарів; організацію обліку та звітності; основи організації праці та управління; категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг у торгівлі; принципи конкурентних взаємовідносин; форми та методи організації та оплати праці; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки «Торгівля», «Економіка і підприємництво». Стаж роботи за професійним спрямуванням у сфері торгівлі: для магістра — не менше 2 років, спеціаліста — не менше 3 років.

25. НАЧАЛЬНИК КОМЕРЦІЙНОГО ВІДДІЛУ
(у підприємствах торгівлі)

Завдання та обов’язки. Організує комерційну діяльність відділу, його підрозділів. Розробляє маркетингові програми, що забезпечують конкурентоспроможність товарів на ринках. Аналізує стан внутрішнього та зовнішнього ринків товарів та послуг з метою визначення факторів, що сприяють успіху в досягненні цілей підприємства. Проводить з фахівцями комплексне вивчення потреб споживачів та їх поведінки в сегментах ринків. Організує господарські зв’язки партнерів з комерційної діяльності; готує та укладає угоди на виробництво та постачання товарів. Вивчає асортимент товарів та послуг з урахуванням особливостей товарних груп, підприємства та цільових ринків. Бере участь у розробленні загальної цінової політики підприємства та визначенні конкретних цін товарів для окремих ринків та їх сегментів. Розробляє заходи з раціоналізації торговельних процесів, організації рекламних компаній, обґрунтовує альтернативні варіанти процесу товарозабезпечення, організації транспортування товарів. Бере участь у становленні зв’язків з виробниками (постачальниками) раціональних товарів, у розробленні стратегії виходу на зарубіжні ринки; виборі зарубіжних партнерів. Розробляє і підписує за дорученням дирекції (власника) торгові договори (угоди, контракти) на закупівлю, постачання товарів (продукції); перевіряє рівень якості вітчизняних та імпортних товарів, наявність сертифікатів, експертизи споживчих властивостей. Контролює виконання постачальниками договірних умов з дотримання ними зобов’язань щодо асортименту, кількості та якості товарів, строків їх поставляння, наявності відповідних товарних знаків. Організує оформлення і пред’явлення постачальникам претензій у разі порушення ними договірних зобов’язань; позови до арбітражного суду. Бере участь у презентації товарів та встановленні цін на них. Розглядає заяви і пропозиції покупців і приймає необхідні рішення. Вивчає системи інформування покупців про товари, які надходять у продаж. Застосовує традиційні і сучасні способи рекламування та показу товарів на виставках-продажах, ярмарках. Проводить розрахунки обсягів товарів для закупівлі, вишукує шляхи реалізації товарних залишків. Бере участь у підготовці фінансових звітів. Забезпечує складання встановленої звітності; використання комп’ютерної техніки при вирішенні комерційних задач. Контролює додержання правил і норм охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Повинен знати: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів; організацію товаропросування; умови постачання, транспортування і зберігання товарів; види угод, порядок укладання договорів (угод, контрактів), обліку і контролю їх виконання; правове забезпечення комерційних угод; порядок оформлення і подання претензій постачальникам, оформлення позовів до арбітражного суду; методи аналізу та оцінювання попиту покупців; методи дослідження вітчизняних і зарубіжних ринків, конкурентоспроможності товарів; порядок і методи проведення експертизи якості, категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг у торгівлі; прогнозування і планування попиту і реалізації, формування конкурентоспроможного асортименту товарів; порядок проведення атестації, презентації нових товарів (продукції), організації проведення показу товарів, виставок-продажів; форми закупівлі і продажу товарів; основи маркетингу; фінансову політику підприємства; етику ділового спілкування і ведення переговорів; правила експлуатації комп’ютерної техніки, використання систем зв’язку; основи трудового законодавства; соціально-психологічні особливості управління персоналом; форми та методи організації та оплати праці, правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки «Торгівля», «Економіка і підприємництво». Стаж роботи за професійним спрямуванням у сфері торгівлі: для магістра — не менше 2 років, спеціаліста — не менше 3 років.

ПРОФЕСІОНАЛИ

1. ІНОКОРЕСПОНДЕНТ
(з питань зовнішньоторговельної діяльності)

Завдання та обов’язки. Готує рекламні матеріали з експорту та імпорту, каталоги, проспекти, листи-представлення. Збирає та аналізує інформацію про продаж товарів і відгуки на товари від кінцевих споживачів. Бере участь у складанні списків потенційних покупців. Збирає та систематизує інформацію про потенційних вітчизняних та зарубіжних продавців товарів за інформацією спеціальних довідників, фірмових каталогів, рекламних видань, річних звітів, матеріалів спеціалізованих інформаційних компаній та організацій. Бере участь у підготовці оферт та розсилає їх контрагентам з урахуванням зазначеного в оферті строку дії. Веде переписку з експортних та імпортних контрактів, готує та розсилає запити, збирає та накопичує інформацію про міжнародні ярмарки-виставки показу та продажу товарів. Перекладає тексти оферт та контрактів, телексів та листів комерційного характеру, технічної та юридичної документації, пов’язаної із зовнішньоторговельною діяльністю.

Повинен знати: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку та зовнішньоекономічну діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів; національне законодавство та законодавство зарубіжних країн з питань митного регулювання процесу товаропросування; методи аналізу та оцінки кон’юнктури вітчизняного і світових ринків; порядок укладання та оформлення комерційних угод та їх правове забезпечення; методи аналізу та оцінювання попиту покупців та конкурентоспроможності товарів; категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг у торгівлі, організацію рекламних заходів; психологію та етику ділового спілкування і ведення переговорів; основи стратегічного маркетингу; основи інформатики, комп’ютерної техніки і використання систем зв’язку; 1 — 2 іноземні мови міжнародного спілкування; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги.

Інокореспондент I категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за напрямом підготовки «Менеджмент» (спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»): для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією інокореспондента II категорії — не менше 2 років та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням I категорії.

Інокореспондент II категорії: повна вища освіта (спеціаліст) за напрямом підготовки «Менеджмент» (спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності). Стаж роботи за професією інокореспондента — не менше 1 року та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням II категорії.

Інокореспондент: повна вища освіта (спеціаліст) за напрямом підготовки «Менеджмент» (спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»), без вимог до стажу роботи.

2. ФАХІВЕЦЬ-АНАЛІТИК З ДОСЛІДЖЕННЯ ТОВАРНОГО РИНКУ

Завдання та обов’язки. Проводить комплексне дослідження внутрішнього та зовнішнього ринків товарів. Вивчає та аналізує становище підприємства або товару на ринку. Комплексно аналізує потреби споживачів та їх поведінку на окремих сегментах ринку, оцінює вплив соціальних та демографічних факторів на стан ринку. Оцінює конкурентоспроможність товарів та послуг і розробляє пропозиції щодо підвищення її рівня та оптимізації товарного асортименту. Вносить пропозиції та корективи в асортиментний перелік товарів та послуг з урахуванням особливостей різних сегментів ринку. Визначає споживчі, технічні, експлуатаційні, екологічні, естетичні та інші параметри якості товарів та їх відповідність нормативно-технічній документації, договорам, чинному законодавству та іншим вимогам. Обирає методи моделювання розвитку ринкових ситуацій з конкретних проблем. Аналізує та обґрунтовує цінову політику підприємства, розробляє рекомендації з рекламної політики, організації торговельних агентств, сприяння продажу товарів. Дає оцінку за результатами проведення або участі підприємства в ярмарках. Готує періодичні аналітичні огляди про товарні ринки та позицію підприємства на них. Розробляє короткострокові та довгострокові прогнози щодо товарної політики підприємства. Організує та планує діяльність з отримання інформації про стан і перспективи розвитку попиту та пропозиції.

Повинен знати: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів; правила застосування штрих-кодів та сучасних комп’ютерних технологій при дослідженнях товарного ринку; порядок проведення оптово-промислових ярмарків; кон’юнктуру товарного ринку та фактори, які впливають на її формування; джерела інформації про торговельну кон’юнктуру, закономірності та тенденції формування потреб населення; методи прогнозування попиту на окремі групи товарів; принципи та методи кількісного вимірювання показників оцінки задоволення потреб споживачів; тенденції розвитку моди; чинні стандарти та технічні умови на товари споживчого призначення; асортимент товарів, методи визначення їх якості; основи сучасного маркетингу; методи економічного та статистичного аналізу; методи прогнозування економічних та соціальних процесів; основи міжнародної статистики, державну статистичну звітність; систему показників внутрішньо- та зовнішньоторговельного обороту; основні принципи ціноутворення, які застосовуються у міжнародній торгівлі; державну та міжнародну системи класифікації товарів та послуг; категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг у торгівлі; методику та методи визначення ефективності маркетингової діяльності; товарознавство; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки «Економіка і підприємництво», «Торгівля», «Менеджмент». Стаж роботи за професією фахівця-аналітика з дослідження товарного ринку I категорії — не менше 2 років та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням категорії «провідний фахівець-аналітик».

Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку I категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки «Економіка і підприємництво», «Торгівля», «Менеджмент»: для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією фахівця-аналітика з дослідження товарного ринку II категорії — не менше 2 років та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням I категорії.

Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку II категорії: повна вища освіта (спеціаліст) за одним з напрямів підготовки «Економіка і підприємництво», «Торгівля», «Менеджмент». Стаж роботи за професією фахівця-аналітика з дослідження товарного ринку — не менше 1 року та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням II категорії.

Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку: повна вища освіта (спеціаліст) за одним з напрямів підготовки «Економіка і підприємництво», «Торгівля», «Менеджмент», без вимог до стажу роботи.

3. ФАХІВЕЦЬ З МЕТОДІВ РОЗШИРЕННЯ РИНКУ ЗБУТУ (МАРКЕТОЛОГ)

Завдання та обов’язки. Аналізує та оцінює ефективність діючих структур збутових каналів. Проводить сегментування ринку за групами споживачів, параметрами продукції, основними конкурентами. Здійснює дослідження та оцінку потреб споживачів, складає короткострокові і довгострокові прогнози потреб і переваг споживачів. Розробляє заходи щодо активізації попиту та стимулювання збуту, визначає бюджет на просування товарів на ринок. Інформує про майбутні споживацькі потреби та переваги щодо іміджу нових товарів. Планує та реалізує заходи з впровадження нових видів послуг та сервісного обслуговування відповідно до потреб споживачів та стимулювання продажу товарів. Обґрунтовує напрямки асортиментної політики підприємства з урахуванням особливостей різних сегментів ринку. Розробляє рекомендації щодо підвищення рівня конкурентоспроможності наявних товарів. Установлює господарські зв’язки з партнерами по комерційній діяльності, підготовляє та укладає угоди на виробництво та постачання товарів. Обґрунтовує ефективні напрями організації оптової закупівлі та оптового продажу товарів в умовах конкуренції. Вибирає методи формування каналів збуту та умов реалізації, стимулювання збуту, контролю за збутом товарів і наданням послуг. Оцінює ефективність комерційних угод за конкретними діючими договорами і контрактами. Формує інформаційно-аналітичну базу даних, пропонує альтернативні варіанти управлінських рішень з проблем розширення ринків збуту.

Повинен знати: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів; правила застосування штрих-кодів та сучасних комп’ютерних технологій у системі збуту; порядок проведення оптово-промислових ярмарків; кон’юнктуру товарного ринку та фактори, які впливають на її формування; джерела інформації про торговельну кон’юнктуру, закономірності та тенденції формування потреб населення; методи прогнозування попиту на окремі групи товарів; принципи та методи кількісного вимірювання показників оцінки задоволення потреб споживачів; основи зобов’язального та договірного права; державну та міжнародну системи класифікації товарів та послуг; категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг й торгівлі; методику та методи визначення ефективності маркетингової діяльності; міжнародні правила щодо тлумачення торгових термінів «Інкотермс»; основи товарознавства; методи економічного та статистичного аналізу; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог): повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки «Економіка і підприємництво», «Торгівля», «Менеджмент». Стаж роботи за професією фахівця з методів розширення ринку збуту (маркетолога) I категорії — не менше 2 років та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням категорії «провідний фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог)».

Фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог) I категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки «Економіка і підприємництво», «Торгівля», «Менеджмент»: для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж робота за професією фахівця з методів розширення ринку збуту (маркетолога) II категорії — не менше 2 років та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням I категорії.

Фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог) II категорії: повна вища освіта (спеціаліст) за одним з напрямів підготовки «Економіка і підприємництво», «Торгівля», «Менеджмент». Стаж роботи за професією фахівця з методів розширення ринку збуту (маркетолога) — не менше 1 року та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням II категорії.

Фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог): повна вища освіта (спеціаліст) за одним з напрямів підготовки «Економіка і підприємництво», «Торгівля», «Менеджмент», без вимог до стажу роботи.

ФАХІВЦІ

1. ІНСПЕКТОР З КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
(у закладах харчування)

Завдання та обов’язки. Здійснює контроль за додержанням суб’єктами господарювання в сфері організації харчування нормативних вимог щодо забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини для здоров’я споживачів, правових норм забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Перевіряє якість виробів (товарів), сировини, напівфабрикатів, які використовуються для виготовляння кулінарної продукції, стан та умови їх зберігання. Здійснює у встановленому порядку відбір зразків (проб) кулінарної продукції для визначення відповідності якості вимогам сертифікатів, стандартів та іншої нормативно-технічної документації. Проводить експертизу та радіометричний, хіміко-токсикологічний і фізико-хімічний контроль кулінарної продукції. Вживає заходів щодо вилучення з обороту небезпечної кулінарної продукції (товарів) і припинення їх необ’єктивної та недобросовісної реклами. Здійснює контроль з додержанням працівниками підприємств правил транспортування, приймання, відвантаження, пакування, зберігання кулінарної продукції (товарів) та термінів її реалізації. Готує експертний висновок про якість продукції (товарів) у разі виникнення розбіжностей між виробниками, постачальниками і покупцями (споживачами). Готує розпорядження щодо подальшого використання забракованої кулінарної продукції (товарів). Передає відповідним органам матеріали проведеного контролю та експертного висновку. Веде облік виявлених порушень поставляння і продажу кулінарної продукції (товарів) неналежної якості; аналізує причини порушень прав споживачів, вносить пропозиції щодо усунення виявлених недоліків. Бере участь у проведені вибіркових і разових перевірок додержання стандартів, рецептур і технологічних інструкцій у процесі виготовляння кулінарної продукції. Перевіряє виробничі та побутові приміщення, а також обладнання для виготовляння та реалізації їжі щодо відповідності їх екологічним та санітарно-гігієнічним умовам, правилам безпечного ведення робіт та протипожежним вимогам; створення умов і виконання працівниками підприємств санітарно-гігієнічних правил безпеки харчування. Бере участь у роботі дегустаційних, атестаційних та інших комісій, пов’язаних з оцінкою якості кулінарної продукції (товарів).

Повинен знати: законодавчі акти України, які регламентують діяльність підприємств та підприємництва, захист прав споживачів, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, правила роботи підприємств громадського харчування, правила продажу продовольчих товарів, порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення; порядок здійснення контролю якості сировини, кулінарної продукції (товарів), оформлення відповідної документації; порядок атестації, сертифікації, ліцензування кулінарної продукції (товарів) та іншу нормативно-технічну документацію; стандарти, показники якісної характеристики інспектованої продукції, порядок реєстрації і контролю додержання товарних знаків і правил обслуговування; встановлення цін в умовах ринку; методи визначення якості кулінарної продукції (товарів); вимоги до її транспортування, приймання, зберігання; терміни реалізації, порядок відбору і оцінки проб та зразків для лабораторного аналізу; порядок розгляду листів і заяв населення та вживання відповідних заходів; санітарно-гігієнічні правила безпеки харчування; порядок ведення контрольної, облікової і звітної документації; основи правового і трудового законодавства; основи економіки, товарознавства, бухгалтерського обліку, маркетингу, менеджменту, естетики; етику і психологію ділового спілкування і ведення переговорів; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги.

Інспектор з контролю якості продукції I категорії: базова або неповна вища освіта (бакалавр або молодший спеціаліст) за одним з напрямів підготовки «Торгівля» або «Харчова технологія та інженерія» (спеціальність «Технологія харчування»). Стаж роботи за професією інспектора з контролю якості продукції II категорії — не менше 1 року та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням I категорії.

Інспектор з контролю якості продукції II категорії: базова або неповна вища освіта (бакалавр або молодший спеціаліст) за одним з напрямів підготовки «Торгівля» або «Харчова технологія та інженерія» (спеціальність «Технологія харчування»): для бакалавра — без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста — стаж роботи за професією інспектора з контролю якості продукції — не менше 2 років та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням II категорії.

Інспектор з контролю якості продукції: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за одним з напрямів підготовки «Торгівля» або «Харчова технологія та інженерія» (спеціальність «Технологія харчування»), без вимог до стажу роботи.

2. ІНСПЕКТОР-ТОВАРОЗНАВЕЦЬ

Завдання та обов’язки. Готує експертний висновок про якість товарів у разі виникнення розбіжностей між виробниками, постачальниками та покупцями. Готує розпорядження щодо подальшого використання забракованних товарів. Бере участь у погодженні проектів стандартів, технічних умов та іншої нормативно-технічної документації на товари споживчого або виробничо-технічного призначення. Проводить відбір зразків (проб) для визначення відповідності якості товарів, які перевіряються, вимогам стандартів та іншої нормативно-технічної документації. Бере участь у роботі художньо-технічної ради, атестаційних, дегустаційних та інших комісій, пов’язаних з оцінкою якості товарів. Бере участь у роботі порівняльних конкурсів якості товарів споживчого призначення і контролює виконання рішень за підсумками конкурсу. Розглядає пропозиції, заяви, скарги на низьку якість товарів, порушення в роботі підприємств торгівлі та громадського харчування і вживає необхідних заходів. Проводить перевірку якості товарів, які надійшли у продаж. Здійснює контроль за дотриманням працівниками підприємств торгівлі правил приймання, відвантаження, пакування, зберігання та строків реалізації товарів (продукції). Перевіряє наявність та правильність оформлення сертифіката відповідності. Перевіряє стан та умови зберігання товарів на базах і складах. Бере участь у проведенні на підприємствах, що виготовляють продовольчі товари, вибіркові і разові перевірки якості товарів, що перевіряються. Контролює дотримання стандартів, технічних умов, відповідність товарів затвердженим зразкам, еталонам, рецептурам і технологічним інструкціям. Здійснює, у разі потреби, перевірку якості сировини, що використовується, матеріалів та комплектуючих деталей і виробів на підприємствах промисловості. Контролює додержання торговельними підприємствами цін на товари. Готує приписи, обов’язкові до виконання керівниками підприємств щодо усунення виявлених недоліків та порушень.

Повинен знати: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів; порядок здійснення експортно-імпортних операцій із закупівлі, постачання, зберігання, транспортування та реалізації продовольчих та непродовольчих товарів; порядок обміну товарів; умови постачання товарів та правила їх приймання, зберігання та реалізації; товарні класифікації України та зарубіжних країн; принципи сертифікації систем контролю якості товарів на виробничих підприємствах та підприємствах торгівлі; категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг у торгівлі; правові засади забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини для здоров’я споживачів; стандарти та технічні умови щодо якості сировини, напівфабрикатів та готової продукції; порядок вилучення та обороту або знищення харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів, що не відповідають установленим нормам; порядок тимчасового припинення діяльності підприємств сфери торгівлі, які систематично реалізують недоброякісні товари, порушують правила торгівлі, умови зберігання і транспортування товарів; основи етики та психології в торгівлі; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, санітарні норми і правила.

Кваліфікаційні вимоги.

Інспектор-товарознавець I категорії: базова або неповна вища освіта (бакалавр або молодший спеціаліст) за напрямом підготовки «Торгівля» (спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність», «Товарознавство та експертиза в митній справі»). Стаж роботи за професією інспектора-товарознавця II категорії — не менше 1 року та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням I категорії.

Інспектор-товарознавець II категорії: базова або неповна вища освіта (бакалавр або молодший спеціаліст) за напрямом підготовки «Торгівля» (спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність», «Товарознавство та експертиза в митній справі»); для бакалавра — без вимог до стажу робота, молодшого спеціаліста -стаж роботи за професією інспектора-товарознавця — не менше 2 років та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням II категорії.

Інспектор-товарознавець: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки «Торгівля» (спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність», «Товарознавство та експертиза в митній справі»), без вимог до стажу роботи.

3. ІНСПЕКТОР ТОРГОВЕЛЬНИЙ

Завдання та обов’язки. Здійснює систематичний контроль за діяльністю торгових підприємств, торгових відділів, секцій та інших структурних підрозділів, додержанням правил торгівлі, наданням додаткових послуг покупцям у необхідному обсязі, правильним застосуванням роздрібних цін на товари та послуги. Контролює раціональне використання торгових площ, забезпечення торговельного процесу торговельно-технологічним обладнанням відповідно до існуючих норм та правильну експлуатацію торговельно-технологічного обладнання, вагових та вимірювальних приладів. Сприяє впровадженню нових форм торгівлі та методів продажу товарів. Контролює наявність в «Куточку покупця» інформації про товари, що є у продажу, Книги відгуків та пропозицій, правильне оформлення цінників на товарах та доступність для покупця контрольних вагів, інших вимірювальних приладів. Розглядає скарги покупців на порушення правил торгівлі, визначає їх обгрунтованість та вносить пропозиції щодо їх усунення. Бере участь в організації конференцій покупців, виставок-продажів товарів, ярмарків, базарів. Забезпечує постійний контроль щодо виконання працівниками відповідних санітарних та естетичних вимог (формений або інший одяг, зовнішній вигляд тощо). Контролює додержання режиму роботи підприємства, а в разі потреби, вносить пропозиції щодо його зміни. Перевіряє дотримання працівниками графіків виходу на роботу, виконання ними передбачених посадовою інструкцією виробничих функцій. Контролює відповідність санітарного стану торговельних, складських приміщень та прилеглої території вимогам санітарних норм та правил.

Повинен знати: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів; категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг в торгівлі; правила торговельного обслуговування населення; призначення та види торгово-технологічного обладнання відповідно до типорозмірів підприємств торгівлі, методи оцінки ефективності використання їх торгової та складської площі; принципи формування асортименту і контролю якості товарів; основи етики та психології в торгівлі; основи трудового законодавства; форми і методи організації та оплати праці; основи менеджменту; правила використання засобів зв’язку, комп’ютерної та обчислювальної техніки; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги.

Інспектор торговельний I категорії: базова або неповна вища освіта (бакалавр або молодший спеціаліст) за одним з напрямів підготовки «Економіка і підприємництво», «Торгівля». Стаж роботи за професією інспектора торговельного II категорії — не менше 1 року та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням I категорії.

Інспектор торговельний II категорії: базова або неповна вища освіта (бакалавр або молодший спеціаліст) за одним з напрямів підготовки «Економіка і підприємництво», «Торгівля»: для бакалавра — без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста — стаж роботи за професією інспектора торговельного — не менше 2 років та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням II категорії.

Інспектор торговельний: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за одним з напрямів підготовки «Економіка і підприємництво», «Торгівля», без вимог до стажу роботи.

4. ПРЕДСТАВНИК ТОРГОВЕЛЬНИЙ

Завдання та обов’язки. Представляє інтереси фірми (підприємства) на певному ринку за узгодженою номенклатурою товарів. Створює сприятливе враження про фірму (підприємство) та її товари в ділових колах і здійснює рекламу. Проводить маркетингові дослідження та інформує фірму (підприємство) про потенціал та тенденції розвитку ринку. Визначає місце товарів на ринку, вибирає оптимальні канали збуту, партнерів та форми співробітництва. Надає фірмі (підприємству) інформацію про технічні вимоги до товарів та ціни. Інформує фірму (підприємство) про запити споживачів, про передбачені розміщення замовлень. Сприяє укладанню та реалізації контрактів. Організує ділові контакти фірми (підприємства) з імпортерами товарів, іншими організаціями, від яких залежить рішення про розміщення замовлень.

Повинен знати: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів; тарифне та нетарифне регулювання експорту-імпорту; законодавство, що регулює іноземні інвестиції; законодавство про захист прав споживачів; принципи організації реклами; методи вивчення кон’юнктури товарних ринків; порядок укладання та оформлення контрактів; основи маркетингу; психологію та етику ділового спілкування і ведення переговорів; 1 — 2 іноземні мови міжнародного спілкування; правила експлуатації сучасної комп’ютерної техніки і систем зв’язку; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги.

Представник торговельний I категорії: базова або неповна вища освіта (бакалавр або молодший спеціаліст) за одним з напрямів підготовки «Економіка і підприємництво», «Торгівля», «Менеджмент». Стаж роботи за професією представника торговельного II категорії — не менше 1 року та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням I категорії.

Представник торговельний II категорії: базова або неповна вища освіта (бакалавр або молодший спеціаліст) за одним з напрямів підготовки «Економіка і підприємництво», «Торгівля», «Менеджмент»: для бакалавра — без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста — стаж роботи за професією представника торговельного — не менше 2 років та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням II категорії.

Представник торговельний: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за одним з напрямів підготовки «Економіка і підприємництво», «Торгівля», «Менеджмент», без вимог до стажу роботи.

5. ТОВАРОЗНАВЕЦЬ
(у підприємствах торгівлі)

Завдання та обов’язки. Організує раціональне товаропостачання торгових об’єктів, планує транзитне завезення товарів у роздрібну мережу, вивчає постачальників товарів і вибирає найбільш раціональні форми господарських та комерційних зв’язків з ними. Організує вивчення попиту населення на товари та аналізує його динаміку. Веде облік товарних фондів та контролює виконання постачальниками договірних зобов’язань. Готує необхідні документи для пред’явлення претензій до постачальників за порушення або недотримання умов договорів. Визначає з урахуванням характеру товару спосіб, за яким здійснюється контроль його якості: за стандартами, за технічними умовами, за специфікацією, за зразками, попереднім оглядом, описанням, вмістом окремих речовин у товарах, за натуральною вагою або за показниками виходу готової продукції. Розробляє пропозиції щодо укладання довгострокових договорів постачання з продавцями товарів за умови надання ними системи цінових скидок. Розробляє пропозиції щодо формування асортиментної політики торговельного підприємства, вивчає структуру товарних запасів і вживає заходів щодо прискорення обороту товарів, скорочення товарних втрат. Вивчає причини створення наднормативних товарних запасів та «неліквідів», сприяє їх реалізації. Бере участь у роботі ярмарків-продажів товарів, вишукує товарні ресурси та укладає договори на їх постачання. Контролює додержання вимог щодо збереження якості товарів (додержання принципів товарного сусідства, санітарних правил, норм складування і вимог протипожежного захисту) та торгівлі ними. Перевіряє наявність товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, сертифіката відповідності державній системі сертифікації та відповідність якості товарів чинним стандартам та технічним вимогам, у разі потреби організує проведення лабораторних аналізів. Бере участь у впровадженні сучасних технологій автоматизованої ідентифікації товарів, послуг, постачальників, транспорту, рекламних носіїв на основі штрихового кодування в системах автоматизованого товарно-грошового обігу. Перевіряє наявність маркованих штрихових кодів на прийнятих до реалізації товарах, у разі їх відсутності — маркує внутрішніми штриховими кодами. Контролює своєчасне відвантаження зворотної тари. За відповідних обставин веде пошук вантажів, що не поступили. Здійснює оперативний облік підсумків реалізації товарів. Складає кон’юнктурні огляди та звітність щодо поставляння та реалізації товарів за встановленими формами. Бере участь у проведенні інвентаризації товарно-матеріальних цінностей.

Повинен знати: нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів; порядок здійснення експортно-імпортних операцій із закупівлі, постачання, зберігання, транспортування та реалізації продовольчих та непродовольчих товарів; принципи сертифікації систем контролю якості товарів на підприємствах торгівлі; правові засади забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини для здоров’я споживачів; стандарти та технічні умови щодо якості сировини, напівфабрикатів та готової продукції; порядок вилучення з обороту або знищення харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів, що не відповідають установленим нормам; порядок тимчасового припинення діяльності підприємств сфери торгівлі, які систематично реалізують недоброякісні товари, порушують правила торгівлі, умови зберігання і транспортування товарів; порядок відбору у суб’єктів господарювання в сфері торгівлі зразків товарів, сировини та напівфабрикатів для перевірки їх якості; положення про штрихове кодування товарів; положення про порядок проведення регіональних оптово-промислових ярмарків; методи вивчення попиту населення на товари; сучасну моду та тенденції її змін; основні властивості та якісні характеристики товарів; порядок розрахунку потреби в товарних запасах; порядок приймання товарів за кількістю та якістю; умови транспортування окремих видів товарів; загальні технічні вимоги до тари та пакувальних матеріалів; методи визначення якості товарів; порядок укладання договорів постачання товарів, пред’явлення претензій та позовів; порядок обліку та проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей; застосування комп’ютерних технологій для обліку товарів; основи економіки, організації праці, управління; наукові основи розпорядництва, регулювання і координації діяльності працівників нижчої кваліфікації; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги.

Товарознавець I категорії: базова або неповна вища освіта (бакалавр або молодший спеціаліст) за напрямом підготовки «Торгівля». Стаж роботи за професією товарознавця II категорії — не менше 1 року та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням I категорії.

Товарознавець II категорії: базова або неповна вища освіта (бакалавр або молодший спеціаліст) за напрямом підготовки «Торгівля»: для бакалавра — без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста — стаж роботи за професією товарознавця — не менше 2 років та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням II категорії.

Товарознавець: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки «Торгівля», без вимог до стажу роботи.

Спеціалізація

Товарознавець продовольчих товарів. Забезпечує збереження товарами їх якості та товарного вигляду протягом усього терміну їх реалізації. Контролює додержання вимог щодо показників якості продовольчих товарів, методів аналізу, упаковки, маркування, транспортування, приймання. Організує виносну та виїзну торгівлю, забезпечує одержання дозволу санітарно-епідеміологічного нагляду та умови додержання температурного режиму зберігання товарів.

Товарознавець непродовольчих товарів. Контролює підготовку товарів до продажу (перевірка цілісності упаковки, розпакування, перевірка наявності маркувальних даних, інструкцій з експлуатації, технічних паспортів, гарантійних талонів, комплектності виробів, перевірка роботи в дії тощо), режим зберігання товарів (температура, вологість, освітлення, терміни) відповідно до вимог інструкцій і нормативних документів. У разі одержання від покупця письмової заяви про втрату якості товару під час його гарантійного терміну, відправляє товар на експертизу за рахунок підприємства.

Товарознавець з комісійної торгівлі непродовольчими товарами. Приймає на комісію від громадян нові непродовольчі товари і такі, що були у вжитку, вироби кооперативів, малих підприємств та громадян, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю, конфісковане, безгосподарне майно і таке, що перейшло у спадщину державі від організацій. Визначає якість товарів, їх відповідність санітарним вимогам. На основі ринкового попиту визначає ціни на товари за домовленістю з комісіонером. Укладає договір, що регулює відносини сторін. Знижує ціни на нереалізовані у визначені терміни товари.

Товарознавець роз’їзний. Здійснює постійний особистий зв’язок оптового підприємства з роздрібною торговельною мережею та постачальниками товарів. Перевіряє наявність в роздрібних торгових одиницях товарів в асортименті, передбаченому договором або специфікацією між оптовим підприємством і роздрібним торговцем. Приймає від керівників роздрібних торговельних підприємств замовлення на товари, контролює виконання замовлень за строками завезення, кількістю і асортиментом, організує підсортування товарів для роздрібної мережі. Слідкує за безперебійною наявністю товарів у продажу. Аналізує матеріали роздрібних торгових підприємств з вивчення ними попиту покупців і кон’юнктури ринку. Надає практичну допомогу роздрібним торговим підприємствам в реалізації залишків товарів, пропонує їх іншим торговим підприємствам шляхом пошуку та передавання відповідної інформації і реклами, участі у виставках-продажах товарів. Пропагує та сприяє впровадженню в торгівлю нових товарів.

6. ХУДОЖНИК-ОФОРМЛЮВАЧ
(у підприємствах торгівлі та закладах харчування)

Завдання та обов’язки. Розробляє художньо-конструкторські та художньо-технологічні проекти з раціонального використання площі магазину (закладу харчування), дизайну інтер’єру його приміщень, художньої виразності організації внутрішнього простору. Проводить роботу з впровадження на підприємстві виробничої естетики для сприяння підвищенню результативності праці та її ефективності. Використовує вітринні засклення торговельних залів магазинів, обідніх залів закладів харчування, розміщених з фасаду, для створення іміджу та забезпечення образного упізнання підприємства. Надає методичну допомогу при оснащенні виробничих, торговельних, службових, підсобних та побутових приміщень торгово-технологічним обладнанням меблями, торговим інвентарем з урахуванням антропологічних характеристик людини, вимог ергономіки та можливостей засобів наочної інформації та реклами. Розробляє рекомендації щодо вибору робочого одягу з урахуванням специфіки та характеру праці. Здійснює пошук найбільш раціональних варіантів рішень функціональної організації підприємства з позиції об’ємно-просторового і графічного проектування, композиційних рішень його розміщення, використання художньо-оздоблювальних матеріалів і деталей зовнішнього оформлення будівлі. Розробляє рекламні проекти, готує необхідну технічну документацію, бере участь у підготовці пояснювальних записок для їх розгляду та захисту. Готує дані для розрахунків економічного обґрунтування запропонованих проектів та бере участь в їх реалізації. Розробляє ескізи товарних знаків та знаків обслуговування у вигляді словесних, зображувальних та інших позначень або їх комбінацій. Подає заявку на попередню та остаточну експертизи підготовлених проектів знаків для наступної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку. Бере участь у роботі, яка пов’язана з проектуванням форм супровідних документів на товари, їх пакування, споживчої та транспортної тари. Розробляє проекти озеленення та благоустрою території підприємства з урахуванням її зонування та архітектурно-художнього оформлення фасадів будівель. Керує художньо-оздоблювальними роботами на підприємстві та роботами з виготовляння плакатів, рекламних листівок, каталогів, проспектів, об’яв у газетах та журналах з інформацією про діяльність торговельного підприємства (закладу харчування). Веде картотеку впроваджених проектів, зразків художньо-оздоблювальних матеріалів. Бере участь у підборі працівників для виконання комплексу художньо-оздоблювальних робіт, забезпечує їх розміщення, закріплення за видами робіт та використання.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, керівні і нормативно-методичні матеріали з художнього конструювання і правової охорони промислових зразків; перспективу розвитку підприємства; технічну естетику та ергономіку; методи художнього конструювання і художньо-графічних робіт; вимоги до функціонального об’ємно-просторового вирішення та архітектурно-художньої виразності інтер’єрів магазинів та закладів харчування; планувальну композицію функціональних приміщень магазинів та закладів харчування; принципи поєднання сучасної архітектури зі стилізованими мотивами народного будівництва або декоративно-прикладного мистецтва; сучасні засоби архітектурно-художньої виразності та їх застосування у розкритті внутрішнього простору приміщень; прийоми природного та штучного освітлення приміщень; схеми розміщення обладнання з урахуванням методів обслуговування споживачів та принципів організації їх руху в торговельних приміщеннях; технічні характеристики і властивості матеріалів, які застосовуються в розроблюваних художньо-конструкторських проектах; методи проведення технічних та економічних розрахунків з художнього проектування; основи стандартизації і патентознавства; порядок оформлення заявок на промислові зразки, товарні знаки, інші об’єкти інтелектуальної власності; передовий вітчизняний і світовий досвід з художнього проектування; основи організації праці та управління; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги.

Художник-оформлювач I категорії: базова або неповна вища освіта (бакалавр або молодший спеціаліст) за напрямом підготовки «Мистецтво» (спеціальності «Дизайн», «Образотворче мистецтво»). Стаж роботи за професією художника-оформлювача II категорії — не менше 1 року та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням I категорії.

Художник-оформлювач II категорії: базова або неповна вища освіта (бакалавр або молодший спеціаліст) за напрямом підготовки «Мистецтво» (спеціальності «Дизайн», «Образотворче мистецтво»): для бакалавра — без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста — стаж роботи за професією художника-оформлювача — не менше 2 років та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням II категорії.

Художник-оформлювач: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки «Мистецтво» (спеціальності «Дизайн», «Образотворче мистецтво»), без вимог до стажу роботи.

ТЕХНІЧНІ СЛУЖБОВЦІ

1. АДМІНІСТРАТОР ЗАЛУ
(у підприємствах торгівлі)

Завдання та обов’язки. Контролює організацію торгово-технологічного процесу, правильне оформлення торговельного залу, викладання товарів, наявність цінників, збереження товарно-матеріальних цінностей, додержання правил торгівлі, правильність застосування цін та якість надання торговельних послуг покупцям. Консультує покупців з питань розміщення товарів у магазині, наявності товарів у продажу, їх якості та цін. Контролює своєчасне поповнення робочого запасу товарів, правильне використання торговельно-технологічного обладнання. Розглядає претензії покупців, що пов’язані з торговельним обслуговуванням, та приймає обґрунтовані рішення. Вживає заходів щодо прискорення обслуговування покупців, створення для них комфортних умов торговельного обслуговування, запобігання і ліквідації конфліктних ситуацій, що виникають під час обслуговування покупців. Стежить за раціональним розміщенням продавців, контролерів, касирів на робочих місцях. Контролює додержання працівниками правил безпечного ведення робіт, протипожежного захисту, виробничої санітарії та гігієни, правил внутрішнього трудового розпорядку. Готує пропозиції щодо матеріального заохочення найбільш старанних працівників. Інформує керівництво підприємства (відділу, товарної секції) про наявні недоліки. Здійснює контроль за виконанням працівниками вказівок керівництва підприємства щодо торговельного обслуговування населення.

Повинен знати: нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів; категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації якості товарів та послуг в торгівлі; асортимент, класифікацію та якісні характеристики товарів; роздрібні ціни на товари; ознаки браку та правила бракеражу; основні принципи формування асортименту товарів; принципи раціонального розміщення та викладання товарів у торговельному залі; схеми організації торгово-технологічного процесу; види торгово-технологічного обладнання і правила користування ним; принципи планування та оформлення торговельного залу, вітрин, основи організації реклами товарів; основи етики та психології в торгівлі; основи трудового законодавства; основи організації та нормування праці; системи і методи оцінки праці робітників обслуговування; основи маркетингу, менеджменту, економіки; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги.

Старший адміністратор залу. Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) або професійно-технічна освіта. Стаж роботи адміністратором залу — не менше 2 років.

Адміністратор залу. Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) або професійно-технічна освіта. Без вимог до стажу роботи.

2. АДМІНІСТРАТОР ЗАЛУ
(у закладах харчування)

Завдання та обов’язки. Організує процес обслуговування споживачів. Зустрічає і розміщує споживачів у залі. Приймає та оформляє замовлення на обслуговування урочистих подій, інших спеціальних заходів, організує їх проведення. Керує роботою офіціантів, буфетників, касирів та інших працівників залу. Складає графіки виходу на роботу вказаних працівників, розподіляє їх по бригадах і робочих місцях з урахуванням раціональних форм організації праці та економії часу. Здійснює контроль за своєчасним та кваліфікованим обслуговуванням офіціантами споживачів, правильним проведенням розрахунків з ними. Розглядає претензії споживачів, приймає по них рішення. Бере участь у розробці оформлення інтер’єру залів, реклами, музичних програм, складанні спеціальних меню. Знімає показання лічильників електронних контрольно-касових апаратів, забезпечує правильне ведення касового журналу. Забезпечує гарантії безпеки харчування, контролює додержання працівниками правил і норм з охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни. Проводить роботу з підвищення кваліфікації працівників.

Повинен знати: нормативно-правові акти та документи з державного стимулювання функціонування закладів харчування; вимоги щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення; категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації якості сировини, напівфабрикатів та готової продукції; правила і технічні прийоми обслуговування споживачів; основні правила етикету та сервіровки столів; правила міжнародного етикету; техніку і специфіку обслуговування іноземних споживачів; основні товарознавчі, технологічні, санітарні показники якості продуктів; технологію виготовляння страв, напоїв; правила подавання страв, напоїв; особливості оформлення і подавання національних, фірмових та заказних страв, страв іноземних кухонь; особливості обслуговування урочистих подій та інших спеціальних заходів, а також окремих контингентів споживачів; порядок оформлення рахунків та форми розрахунку із споживачами, у тому числі за кредитними картками; раціональні методи та прийоми пращ під час обслуговування споживачів; основи трудового законодавства; основи організації та нормування праці; основи менеджменту; іноземну мову міжнародного спілкування в межах розмовного мінімуму; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги.

Старший адміністратор залу. Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) або професійно-технічна освіта. Стаж роботи адміністратором залу — не менше 2 років.

Адміністратор залу. Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) або професійно-технічна освіта. Без вимог до стажу роботи.

3. ДЕКОРАТОР ВІТРИН

I категорія

Завдання та обов’язки. Складає плани реклами товарів та послуг. Контролює їх виконання. Бере участь у розробленні комплексного рекламного оформлення вітрин, інтер’єрів торгових центрів, виставок та ярмарок. Вибирає виразні засоби та розробляє технічні рішення для кожного типу вітрини, стилю викладення, сезону та характеру рекламування товару (послуги). Проектує композиційні рішення вітрини та рекламний показ товарів (надання послуг) у внутрішньому просторі підприємства. Бере участь в організації виставок-продажів, конкурсів-оглядів, демонстрацій мод, показу технічно-складних товарів в дії та інших заходах із сприяння просуванню товарів (надання послуг), до споживачів. Бере участь у розробленні ескізів фірмового одягу для працівників магазину (закладу харчування), товарних знаків та торгових символів. Керує роботою художньої майстерні, встановлює робочі завдання для декораторів вітрин нижчої кваліфікації.

Повинен знати: сучасні форми та методи показу товарів, способи технічного оформлення вітрин та створення товарної (художньо-декоративної) експозиції; сучасні напрями в оформленні вітрин; принципи відбору товару для показу в вітринах, їх конструктивні, споживчі та естетичні ознаки; засоби світової реклами; принципи застосування та влаштування газосвітової реклами; рекламну цінність окремих частин вітрини; принципи використання в експозиції товару фотозображення; вимоги до розроблення та порядок затвердження торгових знаків (торгових марок) як атрибутів інтелектуальної власності підприємства; техніку створення декоративного зображення малюнку і шрифту; норми освітленості вітрин; способи запобігання та усунення замерзання, запотівання та дзеркального відбивання вітринного скла; порядок розробки рекламних проектів; наукові основи розпорядництва, регулювання і координації діяльності працівників нижчої кваліфікації; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) або професійно-технічна освіта. Стаж роботи за професією декоратора вітрин II категорії — не менше 2 років.

II категорія

Завдання та обов’язки. Здійснює роботи з художнього та художньо-декоративного оформлення внутрішнього простору магазину (закладу харчування, малює рекламні плакати, вивіски, щити, оформляє стенди, настінні панно, внутрішньо- та зовнішньомагазинні вітрини. Розробляє та розміщує у внутрішньому просторі магазину символи-покажчики товарних та функціональних відділів підприємства або окремих товарних комплексів обідніх залів та фойє закладів харчування). Готує для оформлення вітрини вітринну коробку та вітринний інвентар. Викладає товари та монтує декоративні елементи вітрини. Надписує та художньо оформляє цінники на товари, що розміщені на експозиційних стендах та у вітринах. Оформляє в торговому залі магазину (залі закладу харчування) «Куточок споживача». Оформляє ялинкові та інші тематичні товарні базари. Розробляє технічні рішення та готує за ескізами художника-оформлювача експозиційні стенди на виставках-продажах та ярмарках. Бере участь в розробці ескізів фірмового одягу для працівників магазину (закладу харчування).

Повинен знати: функціональне призначення вітрин магазинів (закладів харчування), їх види та будову, фактори психологічної дії на споживача; сучасні форми та методи показу товарів, способи технічного оформлення вітрин та створення товарної (художньо-декоративної) експозиції; правила догляду за вітринами; основні властивості товарів, що використовуються для оформлення вітрин, способи запобігання їх ушкодженню; типові підставки та допоміжні засоби для викладення всіх видів товарів; вимоги до оформлення цінників; способи застосування рекламних та інформаційних плакатів; основні символи-покажчики, які використовуються в інформаційно-рекламних цілях у вітчизняній та світовій практиці сфери торгівлі та послуг; техніку шрифту та технічного малюнку; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) або професійно-технічна освіта. Без вимог до стажу роботи.

4. КАЛЬКУЛЯТОР
(у підприємствах торгівлі та закладах харчування)

Завдання та обов’язки. Розробляє калькуляцію на кожний вид продукції. Визначає на основі встановлених рецептур закладання та вихід готової продукції. Визначає ціни на кулінарну продукцію та покупні товари з урахуванням місць їх реалізації. Здійснює, по мірі змінення цін на продукти-складники та сировину, перерахунок цін на готову продукцію. Веде реєстрацію калькуляційних карток в установленому порядку. Складає на основі заявок завідувача виробництва або шеф-кухаря розрахунок необхідної кількості продуктів для виготовляння страв, напівфабрикатів та кулінарних виробів. Здійснює вибірку з товарних звітів та веде оперативний облік вироблених страв та готової продукції. Бере участь в інвентаризації товарно-матеріальних цінностей.

Повинен знати: правила роботи підприємств громадського харчування; правила користування збірками рецептур страв та кулінарних виробів; норми складання та виходу готової продукції; ціни на сировину та напівфабрикати; націнки та правила користування ними; порядок та правила розрахунку (калькулювання) відпускних цін на кулінарну продукцію та покупні товари; порядок оформлення калькуляційних карток та їх облік; порядок проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей; правила експлуатації комп’ютерної та розрахунково-обчислювальної техніки; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

5. КАСИР ТОРГОВЕЛЬНОГО ЗАЛУ

II категорія

Завдання та обов’язки. Перевіряє наявність штрихового коду, інших штрихкодових позначок на товарах та ідентифікує їх за цією інформацією за допомогою спеціальних засобів штрихового кодування. Веде касовий журнал, складає касову звітність.

Повинен знати: форми розрахунку із споживачами, в тому числі за кредитними картками; асортимент, класифікацію, характеристику і призначення товарів; правила розшифрування артикулів, штрихового коду товару; порядок ведення касового журналу та складання касової звітності; технічні засоби штрихового кодування та їх характеристики; порядок та умови маркування товарів внутрішніми штриховими кодами; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта з присвоєнням кваліфікації касира торговельного залу II категорії без вимог до стажу роботи або підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією касира торговельного залу III категорії — не менше 1 року та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням II категорії.

III категорія

Завдання та обов’язки. Перевіряє справність електронного контрольно-касового апарату, заправляє контрольну і чекову стрічки, записує показання лічильників, переводить нумератор на нулі, встановлює дататор, одержує розмінну монету в кількості, необхідній для розрахунку із споживачами, і розміщує її в касовій шухляді. Ознайомлюється з асортиментом наявних товарів, виробів і цінами на них. Веде розрахунки із споживачами за товари, вироби та послуги, підраховує вартість покупки, отримує гроші, пробиває чек, видає здачу. Повертає гроші за невикористаний чек. Усуває дрібні неполадки електронного контрольно-касового апарату. Підраховує гроші і здає їх в установленому порядку, звіряє суми реалізації з показаннями касових лічильників.

Повинен знати: порядок виконання касових операцій; правила розрахунку із споживачами; порядок одержання, зберігання та видавання коштів; ознаки платоспроможності державних грошових знаків; асортимент та роздрібні ціни на товари, що є у продажу; правила продажу продовольчих (непродовольчих) товарів; правила експлуатації сучасних видів ЕККА; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві з присвоєнням кваліфікації касира торговельного залу III категорії. Без вимог до стажу роботи.

6. КОНТРОЛЕР-КАСИР

I категорія

Завдання та обов’язки. Вивчає асортимент товарів, що є на складі. Бере участь у визначенні якості товарів за органолептичними ознаками. Бере участь у відборі зразків для лабораторного аналізу. Звіряє суми реалізації з показаннями касових лічильників. Бере участь у проведенні інвентаризації матеріальних цінностей, складанні товарних звітів, актів на брак, нестачу, пересортицю та актів приймання-здавання при передаванні матеріальних цінностей. Змінює за вказівкою відповідальної особи шифри (умовні позначки) на чеках, використовує штампи або відтиски «Сплачено», «Рахунок», «Контроль». В разі обриву контрольної стрічки повідомляє відповідальну особу і разом з нею підписує місце обриву. Складає акти на невикористані та повернені споживачами чеки. Оформляє фінансові документи і робить відповідні записи у книзі касира-операціоніста. Вирішує спірні питання із споживачами у разі відсутності відповідальної особи. Керує роботою контролерів-касирів більш низької кваліфікації.

Повинен знати: основні вимоги стандартів і технічних умов до якості товарів, тари та до їх маркування; органолептичні методи визначення якості товарів; ознаки доброякісності і сортності товарів; основні види сировини, з якої виготовлені товари; види браку і правила бракеражу; порядок проведення інвентаризації; порядок складання та оформлення товарних звітів, актів на брак, пересортицю товарів, актів приймання-здавання при передаванні матеріальних цінностей; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта з присвоєнням кваліфікації контролера-касира I категорії без вимог до стажу роботи або підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера-касира II категорії — не менше 1 року та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням I категорії.

II категорія

Завдання та обов’язки. Ознайомлюється з асортиментом товарів на складі, бере участь в його одержанні. Готує товари до продажу: перевіряє їх найменування, кількість, сортність, ціну, розпаковує, оглядає зовні, перебирає, протирає, заповнює і прикріплює ярлики цін до товарів, розміщує і викладає товари за групами, видами, сортами з урахуванням правил товарного сусідства, частоти попиту. Повідомляє адміністрацію про надходження товарів, які не відповідають маркуванню. Обслуговує покупців із застосуванням технічних засобів штрихового кодування. Перевіряє наявність штрихового коду, інших штрихкодових позначок на товарах; проводить ідентифікацію товарів. Консультує покупця про ціну, властивості, якість товарів та ціни на них, пропонує нові та взаємозамінні товари, а також товари супутнього асортименту. Надає покупцям допомогу в пакуванні товарів. Контролює своєчасне наповнення асортименту товарів. Бере участь в оформленні прилавочних і внутрішньомагазинних вітрин. Веде касовий журнал, складає касову звітність. Бере участь у підготовці товарів до інвентаризації.

Повинен знати: форми розрахунку із споживачами, в тому числі за кредитними картками; асортимент, класифікацію, характеристику і призначення товарів; правила розшифрування артикулів, штрихового коду товару; порядок роботи в системі єдиного вузла розрахунку; порядок ведення касового журналу та складання касової звітності; технічні засоби штрихового кодування та їх характеристики; порядок та умови маркування товарів внутрішніми штриховими кодами; методи визначення якості товарів; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта з присвоєнням кваліфікації контролера-касира II категорії без вимог до стажу роботи або підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера-касира III категорії — не менше 1 року та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням II категорії.

III категорія

Завдання та обов’язки. Перевіряє справність електронного контрольно-касового апарату, заправляє контрольну і чекову стрічки, записує показання лічильників, переводить нумератор на нулі, встановлює дататор, одержує розмінну монету в кількості, необхідній для розрахунку із споживачами, і розміщує її в касовій шухляді. Ознайомлюється з асортиментом наявних товарів, виробів і цінами на них. Перевіряє кількість, масу, ціну і якість товару, що відпускається споживачу. Контролює терміни реалізації товарів. Підраховує вартість покупки, отримує гроші, видає здачу. Слідкує за чіткістю реквізитів на чековій та контрольній стрічках. Повертає гроші за невикористаний чек. Усуває дрібні неполадки електронного контрольно-касового апарату. Підраховує гроші і здає їх в установленому порядку, звіряє суми реалізації з показаннями касових лічильників. Прибирає нереалізовані товари і тару.

Повинен знати: порядок виконання касових операцій; правила розрахунку із споживачами; порядок одержання, зберігання та видавання коштів; ознаки платоспроможності державних грошових знаків; асортимент та роздрібні ціни на товари, що є у продажу; правила продажу продовольчих (непродовольчих) товарів; правила експлуатації сучасних видів ЕККА; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві з присвоєнням кваліфікації контролера-касира III категорії. Без вимог до стажу роботи.

7. КОНТРОЛЕР РИНКУ

Завдання та обов’язки. Створює належні умови для купівлі-продажу товарів, додержання санітарних норм і прав споживачів. Розміщує продавців на торговельних місцях та спеціалізованих зонах, рядах, майданчиках. Перевіряє використання торговельних місць за призначенням, наявність у продавців касового чека про сплату ринкового збору. При продажу продукції тваринного та рослинного походження перевіряє наявність документа про проведення експертизи в лабораторії ветеринарно-санітарного контролю на ринку. Контролює розміщення транспортних засобів на спеціально розмічених майданчиках ринку. Перевіряє регулярність проведення адміністрацією ринку спеціальних санітарних заходів за щомісячним графіком, або вимогою санітарного лікаря. Контролює справність та правильне використання виданих напрокат ваговимірювальних приладів, іншого торгового інвентаря, а також недопущення заборонених до продажу товарів. Контролює додержання правил торгівлі, санітарного, технічного і протипожежного стану території ринку, громадського порядку.

Повинен знати: правила торговельного обслуговування населення; правила торгівлі на ринках, ветеринарно-санітарні правила для ринків, інші нормативно-правові документи, що визначають та регламентують діяльність підприємств торгівлі; порядок справляння ринкового збору, плати за надавані послуги; принципи роботи та правила використання ваговимірювальних приладів, іншого торгового інвентаря; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві з формуванням відповідних умінь і навичок для виконання роботи контролера ринку. Без вимог до стажу роботи.

8. ПРИЙМАЛЬНИК ЗАМОВЛЕНЬ

Завдання та обов’язки. Приймає замовлення від споживачів на товари, кулінарну продукцію, кондитерські вироби, комплектування та оформлення подарункових і святкових наборів. Оформляє замовлення на бланку замовлення у двох примірниках із зазначенням найменування суб’єкта господарювання, назви товару, його ціни, кількості, загальної вартості товару, вартості послуг, що надаються додатково, дати (часу) виконання замовлення тощо. Виписує на непродовольчі товари товарний чек із зазначенням усіх належних реквізитів. Попереджає та пропонує споживачу, у разі відсутності якогось замовленого товару, відповідну заміну. Визначає термін виконання замовлення. Розподіляє і направляє відповідно оформлені замовлення у відділи комплектування. Приймає замовлення за абонованими телефонами, вдома у споживачів. Контролює виконання замовлень.

Повинен знати: порядок оформлення замовлень; перелік послуг, що надаються, тарифи на них; час приймання і видавання замовлень; правила продажу товарів на замовлення та вдома у покупців; правила продажу товарів поштою; вимоги правил продажу окремих видів продовольчих і непродовольчих товарів; правила експлуатації сучасних технічних засобів зв’язку; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві з формуванням відповідних умінь і навичок для виконання роботи приймальника замовлень. Без вимог до стажу роботи.

9. ПРИЙМАЛЬНИК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОДУКТІВ ТА СИРОВИНИ

Завдання та обов’язки. Приймає і сортує сільськогосподарські продукти та сировину. Перевіряє якість продукції, що здається, згідно з державними стандартами або технічними умовами. Визначає види сировини. Її сорт, таксат, клас, підклас, стан дефектності, стан консервування, вагу і розмір. Розподіляє продукцію та сировину за встановленими ознаками. Забезпечує зберігання прийнятої продукції та сировини і відпускає їх одержувачам. Веде обліково-звітну та іншу встановлену документацію.

Повинен знати: правила приймання та сортування сільськогосподарських продуктів та сировини; правила визначення якості продукції, що здається; державні стандарти та технічні умови щодо якості сільськогосподарських продуктів та сировини; правила зважування та вимірювання сільськогосподарських продуктів та сировини; правила використання ваговимірювальних приладів; правила зберігання сільськогосподарської сировини та продуктів; причини виникнення та способи усунення дефектів; основи бухгалтерського обліку; правила оформлення встановленої документації; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта з формуванням на виробництві умінь і навичок для виконання роботи приймальника сільськогосподарських продуктів та сировини. Без вимог до стажу роботи.

РОБІТНИКИ

1. БАРМЕН

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує споживачів: пропонує, показує, реалізує готові до споживання безалкогольні, слабоалкогольні напої (пиво, фруктові та мінеральні води, соки), кондитерські вироби, закуски, страви. Готує обмежений асортимент алкогольних та безалкогольних напоїв, холодних і гарячих страв, закусок. Складає заявки та отримує напої, кулінарну продукцію та покупні товари. Відбраковує неякісні товари за органолептичними показниками. Забезпечує зберігання напоїв, кулінарної продукції та покупних товарів відповідно до термінів і режиму зберігання. Оформляє вітрини та прилавки, утримує їх у належному стані. Експлуатує та обслуговує аудіо та відеоапаратуру. Контролює додержання споживачами культури поведінки. Веде необхідний облік, складає та здає товарні звіти. Підраховує та здає гроші. Проходить медичне обстеження в установленому порядку.

Повинен знати: асортимент, рецептури, технологію виготовляння, правила оформлення і відпуску обмеженого асортименту алкогольних, слабоалкогольних коктейлів, напоїв, закусок, страв і кондитерських виробів; температурні режими подавання коктейлів, напоїв, закусок, страв; умови і терміни зберігання кулінарної продукції та покупних товарів; основи національного та безпечного харчування; правила етикету і техніку обслуговування споживачів за барною стойкою та в залі; правила роботи підприємств громадського харчування; правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями; правила роздрібної торгівлі тютюновими виробами; форми розрахунку із споживачами, в тому числі за кредитними картками; порядок оформлення рахунків і розрахунку по них із споживачами; правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, ЕККА, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання в технологічному процесі; правила експлуатації відео та аудіотехніки; іноземну мову міжнародного спілкування в межах розмовного мінімуму; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжними професіями офіціанта або буфетника 4 розряду — не менше 1 року або 3 розряду — не менше 2 років та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням кваліфікації бармена 4 розряду.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує споживачів: пропонує, показує, реалізує готові до споживання алкогольні, слабоалкогольні та безалкогольні напої, страви, закуски, кондитерські вироби. Готує алкогольні та слабоалкогольні напої: міцні, десертні, ігристі, з фруктами, яйцем, шаруваті коктейлі, крюшони, пунші, гроги, глінтвейни, дейзі тощо. Змішує компоненти напоїв в шейкері, крюшонницях, блендарі, збиває їх за допомогою інструментів. Готує холодні та гарячі закуски: з грибів, сандвічів, канапе, сосисок, ковбаси, шинки, фаршированих яєць, овочів, фруктів, ягід тощо. Зустрічає споживачів, ознайомлює їх з асортиментом і рецептурою напоїв, які реалізуються в барах. Організує роботу і керує барменами, які мають нижчу кваліфікацію. Забезпечує додержання порядку розрахунків із споживачами, ведення необхідного обліку, складання та здавання товарних звітів, виручки, чеків.

Повинен знати: асортимент, рецептури, товарознавчі характеристики, технологію виготовляння, порядок оформлення та відпускання широкого асортименту алкогольних, слабоалкогольних коктейлів та напоїв, холодних та гарячих страв, закусок, покупних товарів, які реалізуються в винних барах, коктейль-барах, коктейль-холах та інших барах; техніку виготовляння змішаних напоїв в шейкері, блендарі, міксері, групових напоїв (крюшонів, грогів, глінтвейнів, пуншів); основи організації та нормування праці; системи і методи оцінки праці працівників; основи менеджменту; правила міжнародного етикету, специфіку і техніку обслуговування іноземних споживачів; правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, ЕККА, виробничого інвентаря, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання в технологічному процесі; 1 — 2 іноземні мови міжнародного спілкування в межах розмовного мінімуму; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією бармена 4 розряду — не менше 2 років та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням 5 розряду.

2. БУФЕТНИК

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Відпускає споживачам кулінарну продукцію, покупні вагові товари, холодні та гарячі страви, закуски, гарячі напої, хлібобулочні, мучні, кулінарні та кондитерські вироби, молочні продукти відповідно до норм їх виходу та відпускання. Нарізає, зважує, порціонує, укладає їжу на тарілки, в салатниці та інший посуд, розливає напої в стакани. Упаковує штучні та вагові товари, що відпускаються. Підраховує вартість покупки, розраховується із споживачами. Отримує продукцію і товари, перевіряє асортимент, кількість та якість товарів за приймально-здавальними документами, відбраковує нестандартні товари за органолептичними показниками та запобігає їх псуванню. Готує продукцію та товари до продажу, викладає їх на буфетному прилавку, встановлює цінники. Перевіряє стан ваговимірювальних приладів. Збирає та здає харчові рештки, тару, скляний посуд, макулатуру. Забезпечує належний санітарний стан у буфеті. Веде необхідний облік, складає та здає товарні звіти, здає виручку та чеки.

Повинен знати: асортимент, властивості готової до споживання продукції та товарів; способи відбракування нестандартних кулінарних виробів та товарів за органолептичними ознаками; терміни та температурний режим зберігання та відпускання товарів; порядок обслуговування споживачів і розрахунку з ними; правила роботи підприємств громадського харчування; правила продажу продовольчих товарів; правила експлуатації сучасних електронних контрольно-касових апаратів; порядок підрахунку вартості покупки і розрахунку із споживачами; правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, ЕККА, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання в технологічному процесі; терміни перевірки вагів, клеймування гир; правила складання товарних звітів та здавання виручки; способи і правила пакування товарів і продукції; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоїн. Професійно-технічна освіта з формуванням на виробництві професійних умінь і навичок для виконання роботи буфетника, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Готує та відпускає обмежений асортимент кулінарної продукції, що реалізується через буфети: шкільні сніданки, бутерброди, яєчню, сосиски, сардельки, гарячі та холодні напої. Підігріває страви.

Повинен знати: рецептури, технологію виготовляння і правила відпускання обмеженого асортименту кулінарної продукції: бутербродів, яєчні, сосисок, гарячих та холодних напоїв тощо; товарознавчо-технологічну і кулінарну характеристику товарів і продукції, правила нарізання і порціонування страв; правила оформлення і відпускання страв, окремих товарів; принципи товарного сусідства, терміни і температурні режими зберігання страв, напівфабрикатів, кулінарних виробів та покупних товарів; способи і правила розміщення і викладання товарів на прилавках і вітринах, режими зберігання продуктів в холодильних шафах; правила раціонального та безпечного харчування; правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, ЕККА, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання в технологічному процесі; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта з формуванням на виробництві професійних умінь і навичок для виконання роботи буфетника без вимог до стажу роботи або підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією буфетника 3 розряду — не менше 1 року та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням 4 розряду.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Готує та відпускає для споживання широкий асортимент кулінарної продукції, що реалізується через буфет: бутерброди з рибою, ікрою, іншими гастрономічними продуктами, гарячі напої тощо. Розливає у спеціальний посуд алкогольні напої. Підбирає вина та вино-горілчані вироби відповідно до характеру замовлених страв. Оформляє вітрини, встановлює цінники, сервірує столи.

Повинен знати: асортимент, рецептури, технологію виготовляння широкого асортименту страв, закусок, напоїв; правила і технічні прийоми обслуговування споживачів у буфетах різних типів; основні правила етикету і сервіровки столів; особливості обслуговування буфетів різних типів; особливості відпускання окремих товарів (температуру, норми відпускання різноманітних вин, виногорілчаних, кулінарних і кондитерських виробів, мінеральних вод, напоїв, фруктів тощо); порядок відповідності вин і виногорілчаних виробів характеру замовлених страв; правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями; основи психології та етикету ділового спілкування; правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, ЕККА, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання в технологічному процесі; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітари та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або професійно-технічна освіта з формуванням на виробництві професійних умінь і навичок для виконання роботи буфетника без вимог до стажу роботи або стаж роботи за професією буфетника 4 розряду — не менше 2 років та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням 5 розряду.

3. ВИРОБНИК ХАРЧОВИХ НАПІВФАБРИКАТІВ

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Проводить прості процеси первинної обробки сировини під час виготовлення напівфабрикатів. Чистить овочі, зелень на машині або вручну. Здійснює нагляд за процесом машинного чищення коренеплодів з додержанням установлених норм відходів. Дочищає коренеплоди після машинного чищення. Проводить сортування, калібрування, промивання коренеплодів машинним або ручним способом. Виконує жилування лопаткової частини та товстого краю яловичих, телячих, баранячих, свинячих та інших туш. Заточує та править ножі.

Повинен знати: правила первинної обробки овочів та зелені машинним та ручним способом, ознаки їх доброякісності та якості готових напівфабрикатів; норми допустимих відходів під час чищення та доочищання коренеплодів; правила експлуатації відповідних видів технологічного устаткування, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання в технологічному процесі; правила загострення та правлення ножів; правила охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт. Чищення картоплі, буряків, моркви, капусти, цибулі, часнику, петрушки тощо. Вирізання із лопаткової частини і товстого краю м’ясних туш жилових частин, плівки, жирових відкладень, хрящів, залишків кісток тощо.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Проводить первинну обробку сировини середньої складності під час виготовлення напівфабрикатів. Розбирає туші, напівтуші, четвертини великої та дрібної худоби відповідно до кулінарних схем їх розбирання. Відокремлює телячі, баранячі, свинячі грудинки від корейок. Обвалює спинно-грудну частину туш. Відокремлює м’язові, жирові та з’єднувальні тканини від кісток. Зачищає кістки від м’яса. Зрізає шпиг із свинячих туш. Жилує крижно-поперечну частину туші, задню ногу. Розпилює кістки. Розбирає рибу частикових порід на тушки, обробляє їх методом фіксації. Порціонує субпродукти. Готує котлетну масу з м’яса, риби, овочів, начинку для пельменів і вареників. Сульфітує картоплю та промиває її після сульфітації. Готує сульфітаційний розчин, заливає його у певних пропорціях в ємкості. Замішує дріжджове тісто для пиріжків та інших виробів, тісто для пельменів, вареників. Обробляє тісто. Розбирає м’ясо за сортами та видами. Сортує кістки за видами. Нарізує, нарубує дрібно кускові напівфабрикати з м’яса. Нарізує рибу на порції залежно від виду наступної теплової обробки. Шинкує, подрібнює, протирає картоплю, сири, квашені та варені овочі. Формує вироби з котлетної маси, тіста. Фарширує овочі, готує салати, маринади.

Повинен знати: схеми розбирання м’ясних туш, птиці, риби; технологічний процес виготовляння крупнокускових та дрібнокускових напівфабрикатів з м’яса, птиці, риби, субпродуктів, рубленої та котлетної маси, чищеної картоплі, овочів, дріжджового тіста, тіста для пельменів та вареників; методи органолептичної оцінки якості сировини; вимоги до якості напівфабрикатів, умови і терміни їх реалізації, правила їх пакування, зберігання та транспортування; правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів посуду, їх призначення та використання в технологічному процесі; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта з формуванням на виробництві професійних умінь і навичок виробника харчових напівфабрикатів, без вимог до стажу роботи або підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією виробника харчових напівфабрикатів 2 розряду — не менше 1 року та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням 3 розряду.

Приклади робіт. Виготовляння крупнокускових та дрібнокускових напівфабрикатів із м’яса, птиці, риби, субпродуктів, рубленої та котлетної маси, овочів, дріжджового тіста, тіста для пельменів та вареників.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Здійснює первинну обробку сировини під час виготовлення напівфабрикатів з м’яса, сільськогосподарської птиці, пернатої дичини, риби осетрових порід. Проводить обвалювання тушок птиці, лопаткової та грудоребрової частин туш великої та дрібної худоби. Нарізає порціонні напівфабрикати із крупнокускового м’яса та птиці для смаження у натуральному вигляді (антрекоти, біфштекси, лангети, філе, ескалопи тощо) та в панірованому вигляді (ромштекси, шніцелі тощо). Розбирає рибу осетрових порід на пласти. Нарізає пласти на порційні куски. Самостійно веде процес виготовляння пісочного та листкового тіста за встановленою рецептурою.

Повинен знати: прийоми та правила обвалювання тушок птиці, лопаткової та грудоребрової частин туш великої та дрібної худоби, розбирання риби осетрових порід; кулінарне призначення частин туш великої, дрібної худоби, риби осетрових порід, технологічний процес їх виготовляння; рецептури, технологію виготовляння пісочного та листкового тіста (напівфабрикату); правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання в технологічному процесі; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта з присвоєнням кваліфікації кухаря 4 розряду з формуванням на виробництві професійних умінь і навичок виробника харчових напівфабрикатів, без вимог до стажу роботи або підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією виробника харчових напівфабрикатів 3 розряду — не менше 1 року та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням 4 розряду.

Приклади робіт. Виготовляння порційних напівфабрикатів із крупнокускового м’яса та птиці для смаження у натуральному (антрекоти, біфштекси, лангети, філе, ескалопи тощо) та в панірованому (ромштекси, шніцелі тощо) вигляді, м’яса для шашликів, кнельної маси, напівфабрикатів з риби осетрових порід, пісочного та листкового тіста.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Здійснює особливо складну первинну обробку м’яса, сільськогосподарської птиці та пернатої дичини для виготовляння напівфабрикатів. Проводить обвалювання кульшової та шийної частин туш великої худоби, передньої та задньої частин туш дрібної худоби. Розбирає м’ясо за сортами. Розбирає туші та напівтуші для коптіння.

Повинен знати: технологію виготовляння складних напівфабрикатів із птиці та м’яса; кулінарне призначення окремих сортів м’яса; правила обвалювання кульшової та шийної частин туші великої худоби, передньої та задньої частин туш дрібної худоби; анатомічну будову туш, ліній поєднання суглобів, кісткової системи; норми виходу напівфабрикатів у відсотках по відношенню до ваги туші, напівтуші; правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання в технологічному процесі; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або професійно-технічна освіта з присвоєнням кваліфікації кухаря 5 розряду з формуванням на виробництві професійних умінь і навичок для виконання роботи виробника харчових напівфабрикатів, без вимог до стажу роботи або стаж роботи за професією виробника харчових напівфабрикатів 4 розряду — не менше 2 років та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням 5 розряду.

Приклади робіт. Виготовлення котлет фаршированих, галантина, рулетів та інших напівфабрикатів.

4. ГОТУВАЧ МОЛОЧНИХ КОКТЕЙЛІВ

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Готує молочні, вершкові, молочно-фруктові коктейлі та кулінарні вироби з сиру та інших молочних продуктів: киселів з морозивом, кремом, желе, збитих вершків з наповнювачами. Робить за встановленими рецептурами суміші з молока, вершків, сиропів, морозива, збиває та розливає їх у спеціальний посуд. Отримує продукти та зберігає їх з урахуванням вимог режиму і термінів зберігання. Реалізує коктейлі, морозиво, фрукти, ягоди, молоко та кисломолочні вироби. Перевіряє стан ваговимірювальних приладів, які використовуються. Забезпечує належний санітарний стан робочого місця, інвентарю, посуду, обладнання. Складає товарні звіти.

Повинен знати: рецептури, технологію виготовляння молочних, вершкових, молочно-фруктових коктейлів, кулінарних виробів нескладного виготовляння з сиру та інших молочних продуктів; види та товарознавчу характеристику сировини, що використовується, терміни її зберігання; порядок одержання продукції за якістю, кількістю місць і вагою; умови та правила відпускання продукції; правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання в технологічному процесі; порядок складання товарних звітів; правила роботи підприємств громадського харчування; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта з присвоєнням кваліфікації буфетника чи кухаря 3 розряду або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві з формуванням професійних умінь і навичок готувача молочних коктейлів 3 розряду, без вимог до стажу роботи.

5. ГОТУВАЧ НАПОЇВ

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Готує за встановленими рецептурами та технологією обмежений асортимент чаю, кави, какао. Обсмажує, підсушує, розмелює кавові зерна. Розливає готові напої на порції. Реалізує виготовлені напої, цукор, бутерброди, кондитерські вироби, морозиво, лимонад, джеми, мед, варення, повидло та інші продукти до чаю чи кави. Отримує продукти та зберігає їх з урахуванням вимог режиму і термінів зберігання. Перевіряє стан ваговимірювальних приладів, які використовуються. Забезпечує належний санітарний стан робочого місця, технологічного обладнання, інвентарю, посуду.

Повинен знати: асортимент, рецептури, технологію виготовляння та правила подавання напоїв та супутньої продукції, кондитерських виробів кулінарної продукції, умови та строки їх зберігання; порядок одержання продуктів за якістю, кількістю місць та вагою; правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання в технологічному процесі; правила роботи підприємств громадського харчування; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії; особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта з присвоєнням кваліфікації буфетника чи кухаря 3 розряду або загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві з формуванням професійних умінь і навичок готувача напоїв на рівні вимог 3 розряду, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Готує за встановленими рецептурами та технологією широкий асортимент напоїв: каву по-варшавськи, по-східному, з лікером, коньяком, лимоном, з вершками, глясе тощо, какао, шоколадні, різні національні напої. Складає суміші з різних сортів кави. Підбирає посуд для подавання напоїв, бутербродів, кондитерських виробів, морозива.

Повинен знати: асортимент, рецептури та технологію виготовляння широкого асортименту напоїв та правила їх подавання; правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання в технологічному процесі; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта з присвоєнням кваліфікації буфетника чи кухаря 4 розряду, без вимог до стажу роботи або підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією готувача напоїв 3 розряду — не менше 1 року та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням 4 розряду.

6. ЕЛЕКТРОМЕХАНІК ТОРГОВЕЛЬНОГО ТА ХОЛОДИЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Здійснює технічне обслуговування, поточний ремонт, регулювання механічної, електричної, гідравлічної частин та демонтаж торгових апаратів, автоматів, напівавтоматів, машин для обробки продуктів харчування, електротеплового торгово-технологічного обладнання, обладнання плодоовочевих баз. Проводить монтаж, демонтаж, технічне обслуговування, ремонт, налагодження механічної, електричної та гідравлічної частин холодильного обладнання під керівництвом електромеханіка вищої кваліфікації. Встановлює та регулює реле тиску та температур, запобіжні влаштування торгово-технологічного обладнання. Запресовує деталі на пресах. Балансує вентилятори. Здійснює монтаж комутаційних дротів. Спаює деталі різними припоями. Виправляє різьбу. Заряджає системи холодоагентом, маслом; перевіряє герметичність холодильних машин.

Повинен знати: принципи роботи та технічні вимоги до обслуговування апаратів, автоматів, напівавтоматів, машин для обробки продуктів харчування, електротеплового обладнання та обладнання плодоовочевих баз; способи визначення та усунення неполадок пускозахисної та регулюючої апаратури; призначення та правила застосування універсальних та спеціальних інструментів; види мастильних матеріалів; способи та правила зарядки систем холодоагентом; положення про систему технічного обслуговування та ремонту торгово-технологічного обладнання; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт. Технічне обслуговування, демонтаж, поточний ремонт та регулювання автоматів для виготовляння та продажу рідких продуктів; для продажу консервованих перших та других страв, штучних товарів; апаратів пароварних електричних; грілей та шашличних, жаровень; кип’ятильників електричних; казанів варильних електричних; мармітів електричних для перших та других страв; машин та механізмів для очищення, подрібнення, нарізання, протирання продуктів харчування; машин та механізмів для змішування, перемішування, збивання продуктів харчування; машин, установок, агрегатів для виготовляння консервів з овочів та фруктів; плит електричних; напівавтоматів для продажу сигарет, сірників та газет; напівавтоматів багатотоварних; сковорід електричних; фритюрниць електричних; холодильників побутових та обладнання холодильного з виносними холодильними агрегатами продуктивністю до 3,5 кВт.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Здійснює капітальний ремонт, налагодження механічної, електричної, гідравлічної частин та монтаж торгових апаратів, автоматів та напівавтоматів, машин для обробки продуктів харчування, електротеплового торгового обладнання, обладнання плодоовочевих баз та приладів обладнання, що обслуговується. Проводить демонтаж, технічне обслуговування, ремонт, налагодження та монтаж холодильних машин з простими схемами автоматики. Установлює та регулює терморегулюючі, соленоїдні та баровентелі. Заземлює, занурює електросилові установки. Проводить випробування машин та обладнання, які обслуговуються. Притирає, шабрує поверхні деталей та вузлів, що спряжені. Розділяє внутрішні бази, шліцові з’єднання. Підганяє натяги та зазори. Центрує деталі, що монтуються, вузли та агрегати. Зварює деталі обладнання, що обслуговується. Інструктує працівників торгівлі щодо правий експлуатації обладнання, що ремонтується. Веде встановлену технічну документацію.

Повинен знати: будову, технічні вимоги, способи та правила капітального ремонту та налагодження обладнання, яке обслуговується; основні види неполадок та способи їх усунення в холодильних машинах, обладнанні, приладах регулювання та захисту; правила вибору перерізу проводів, плавких вставок та приладів захисту залежно від струмового навантаження; властивості холодильних агрегатів; причини передчасного спрацювання та способи відновлення деталей та вузлів; режими та способи зварювання та паяння різних з’єднань та таких, що працюють під тиском; положення про інструктаж з охорони праці на підприємствах, в організаціях та установах; основи термодинаміки та теплових розрахунків холодильних машин; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромеханіка торговельного та холодильного устаткування 3 розряду — не менше 1 року та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням 4 розряду.

Приклади робіт. Капітальний ремонт, налагодження та монтаж автоматів для виготовляння та продажу рідких продуктів, консервованих перших та других страв, штучних товарів; спеціалізованих автоматів; апаратів пароварильних електричних; грілей та печей шашличних; жаровень; електричних кип’ятильників, котлів варильних, мармітів для перших та других страв, сковорід, фритюрниць; машин та механізмів для очищення, подрібнення, нарізання, протирання, для змішування, перемішування, збивання продуктів харчування; машин, установок, агрегатів для виготовляння консервів з овочів та фруктів; плит електричних; напівавтоматів для продажу сигарет, сірників та газет; холодильників побутових. Демонтаж, монтаж, технічне обслуговування, ремонт, налагодження машин холодильних без автоматичного відтавання батарей; обладнання холодильного з виносними холодильними агрегатами продуктивністю до 3,5 кВт; обладнання холодильного з вмонтованими холодильними агрегатами.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Здійснює технічне обслуговування, поточний ремонт та регулює механічну, електричну, електронну та гідравлічну частини та проводить демонтаж автоматичних, напівавтоматичних та поточно-механізованих ліній для роздавання їжі, переробки, фасування та упакування продовольчих товарів, виробництву напівфабрикатів, обладнання для виготовляння кулінарних виробів і приладів обладнання, що обслуговується, та електрощитів керування. Демонтує та здійснює технічне обслуговування, ремонт, налагодження та монтаж холодильних машин, що мають схеми; автоматики середньої складності. Випробовує деталі, що працюють під тиском. Знімає робочі діаграми та характеристики за результатами випробувань. Проводить статистичне та динамічне балансування деталей. Складає, регулює та налагоджує вимірювальні та випробувальні стенди та пульти.

Повинен знати: будову та технічні вимоги для обслуговування, і поточного ремонту, регулювання автоматичних, напівавтоматичних, поточно-механізованих ліній, торговельного та холодильного обладнання, що обслуговується; режими роботи холодильних установок, електричні та електронні схеми автоматики; терміни, правила пневматичних та гідравлічних випробувань трубопроводів холодильних установок та перевірки герметичності їх розгалужених систем; способи та режими регенерації сорбентів, мастильних матеріалів; основи електроніки; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки «Інженерна механіка» (спеціальність «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств торгівлі і громадського харчування») без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромеханіка торговельного та холодильного устаткування 4 розряду — не менше 2 років та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням 5 розряду.

Приклади робіт. Технічне обслуговування, демонтаж, поточний ремонт, регулювання автоматів для виготовляння пончиків, пиріжків та випікання виробів із рідкого тіста; автоматів для фасування крупи; ліній для комплектування, накопичення та відпускання комплексних обідів; ліній для переробки, фасування та пакування овочів та фруктів; ліній для виготовляння вареників; ліній для випускання очищеної картоплі та інших напівфабрикатів; ліній прилавків самообслуговування; ліній для пакування та фасування продовольчих товарів; машин для миття та перебирання овочів та фруктів; ліній для виготовляння млинців з начинкою; ліній для формування котлет та інших напівфабрикатів; печей конвеєрних для смаження виробів із м’яса. Демонтаж, монтаж технічне обслуговування, ремонт, налагодження: кондиціонерів, льодогенераторів, машин холодильних з автоматичним відтаванням батарей, обладнання холодильного з виносними холодильними агрегатами продуктивністю понад 3,5 кВт.

6-й розряд

Завдання та обов’язки. Здійснює капітальний ремонт, налагодження механічної, електричної, електронної і гідравлічної частин, монтаж автоматичних, напівавтоматичних і поточно-механізованих ліній для роздавання їжі, для переробки, фасування та упакування продовольчих товарів, з виробництва напівфабрикатів, обладнання для виготовляння кулінарних виробів та приладів обладнання, що обслуговується. Проводить демонтаж, технічне обслуговування, ремонт, налагодження та монтаж холодильних машин з складними та особливо складними схемами автоматики та з автоматичними системами керування. Здійснює комплексне випробування електроапаратів та станцій керування зі зняттям експлуатаційних діаграм та характеристик. Випробовує на стендах електронних контрольно-вимірювальних та контрольно-реєструючих приладів. Регулює електронні блоки, що входять до складу електронного торговельного та холодильного обладнання.

Повинен знати: конструктивні особливості, кінематичні, технологічні та електричні схеми автоматичних, напівавтоматичних, поточно-механізованих ліній та всього торговельного і холодильного обладнання; будову приладів електронних схем та електричних систем дистанційного керування; методи розрахунку окремих елементів регулюючого та електронного обладнання; правила ведення формулярів та експлуатаційної документації; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки «Інженерна механіка» (спеціальність «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств торгівлі і громадського харчування») без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромеханіка торговельного та холодильного устаткування 5 розряду — не менше 3 років та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням 6 розряду.

Приклади робіт. Капітальний ремонт, налагодження і монтаж автоматів для виготовлення пончиків, пиріжків та випікання виробів із рідкого тіста; автоматів для фасування крупи; ліній для комплектування, накопичення та відпускання комплексних обідів; ліній для перебирання, фасування та пакування овочів та фруктів; ліній для виготовлення вареників; ліній для очищення картоплі та вироблення інших напівфабрикатів; ліній прилавків самообслуговування; ліній для пакування та фасування продовольчих товарів; машин для миття та перебирання овочів та фруктів; ліній для виготовляння млинців з начинкою; ліній для формування котлет та інших напівфабрикатів; печей конвеєрних для смаження виробів з м’яса. Демонтаж, монтаж, технічне обслуговування, ремонт та налагодження: льодогенераторів з електронними приладами в схемах автоматики; машин холодильних з дистанційним керуванням; машин холодильних із застосуванням напівпровідникових пристроїв на транзисторних елементах в схемах автоматики; машин холодильних з програмним керуванням, машин холодильних з електронними приладами в схемах автоматики; фризерів.

7. КІОСКЕР

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Пропонує та показує товар. Консультує покупців щодо властивостей, призначення, товарознавчих характеристик та споживчої цінності окремих видів товарів. Зважує та упаковує товар. Підраховує вартість покупки, вибиває чек, видає покупку покупцю разом з чеком. Контролює своєчасне поповнення робочого запасу товарів, їх зберігання. Забезпечує справність і правильну експлуатацію вагів, чистоту та належний порядок на робочому місці. Приймає товар, готує його до продажу: перевіряє найменування, кількість, ціну, наявність штрихкоду та стан упаковки, терміни реалізації товарів. Розпаковує, оглядає зовні, перебирає, протирає у разі необхідності, зачищає. Розміщує і викладає товар з урахуванням товарного сусідства, частоти попиту і зручності в роботі. Заповнює і прикріплює цінники. Оформляє вітрину. Прибирає нереалізовані товари і тару. Готує товари до інвентаризації. Підраховує гроші і здає їх в установленому порядку. Веде необхідний облік. Складає товарні звіти.

Повинен знати: асортимент, характеристику, споживчу цінність, терміни зберігання та роздрібні ціни товарів; ознаки доброякісності товарів; прийоми та методи обслуговування покупців; способи і правила упакування товарів; правила експлуатації відповідних видів торгово-технологічного обладнання, ЕККА, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання в технологічному процесі; терміни перевірки вагів, клеймування гир; порядок ведення товарно-касової книги; правила роботи дрібнороздрібної торговельної мережі; правила продажу непродовольчих товарів; правила продажу продовольчих товарів; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

8. КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК ТОВАРІВ

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Відбирає товари на підставі документів, розпаковує їх та організує переміщення цих товарів до місця комплектування партії. Перевіряє відповідність маркування товарів за документами фактичній наявності. Комплектує партії товарів згідно із зазначеними в документах найменуваннями, кількістю, вагою, сортами, розмірами тощо. Упаковує товари, готує їх до відправлення, заповнює пакувальні ярлики, позначає одержувача та його адресу. Організує збереження скомплектованих партій товарів з урахуванням норм складування, дотримання санітарних правил та вимог протипожежного захисту, забезпечує належні умови зберігання (температурний режим, вологість, освітлення, товарне сусідство, терміни), які запобігають псуванню та втратам. Бере участь в підготовці товарів до інвентаризації.

Повинен знати: номенклатуру та асортимент товарів, що зберігаються, їх характеристики та призначення; правила комплектування партій різних товарів за документами; умови, правила складування та зберігання товарів; способи упакування різних видів товарів; порядок заповнення пакувальних ярликів; правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, механізмів, пристроїв, ваговимірювальних приладів, їх призначення та використання в торгово-технологічному процесі; порядок підготовки товарів до інвентаризації; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

9. КОНДИТЕР

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Готує прості масові торти, тістечка та інші поштучні кондитерські і хлібобулочні вироби з нанесенням трафаретного малюнка за еталоном однією фарбою або з нескладним поєднанням фарб із різних видів сировини (борошняної, сирної маси або морозива). Виготовляє різні види тіста, кремів, начинок, фаршів; готує напівфабрикати, штампує, формує та викладає вироби на листи. Оздоблює вироби помадкою, марципаном, шоколадом, кремом тощо. Передає на гартування вироби з морозива. Випікає (смажить) вироби. Визначає готовність тістових заготовок до випікання, садить їх у піч або у варильні (пекарські) шафи, стежить за процесом випікання, закінченням випікання (варіння) виробів, виймає їх, охолоджує.

Повинен знати: асортимент, рецептури і технологію виготовлення простих тортів, тістечок, поштучних кондитерських і хлібобулочних виробів масового попиту, включаючи заміс тіста і виготовлення кремів, начинок, вимоги до їх якості; ґатунок борошна, його хлібопекарські якості; способи і прийоми оформлення виробів, техніку нанесення трафаретного малюнка за еталоном однією фарбою або з нескладним поєднанням фарб; техніку і способи оздоблення виробів помадкою, марципаном, шоколадом, кремом; режим і тривалість випікання (смаження) виробів; правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, к призначення та використання в технологічному процесі; правила роботи підприємств громадського харчування; санітарні правила для підприємств громадського харчування; основи раціональної організації робочих місць; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт. Виготовляння різних видів тіста; нанесення трафаретного малюнка за еталоном однією фарбою або з нескладним поєднанням фарб із різних видів сировини; випікання (смаження) виробів, визначення їх готовності.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Виготовляє різноманітні кекси, рулети, печиво вищого гатунку роздрібного асортименту, торти і тістечка з різноманітної сировини (борошняного тіста, сирної маси, морозива) зі складним багатокольоровим візерунком, з роздільним розміщенням дрібних та середніх деталей малюнка та з різними традиційними переходами тонів. Здійснює фігурне нарізування випечених напівфабрикатів, формує, виготовляє деталі малюнка, оздоблень для тортів з шоколаду, крему, бізе. Підбирає крем за кольорами, наносить малюнок. Складає малюнок з різних дрібних та середніх деталей. Візуально перевіряє суміщення кольорових елементів і деталей малюнка, а також ваги готових тортів і тістечок.

Повинен знати: асортимент, рецептури, технологію і режими виготовляння кексів, рулетів, печива, складних видів тортів і тістечок; способи і техніку нанесення складного багатокольорового малюнка; способи і техніку складання малюнка; види сировини, що використовується для виготовляння кондитерських виробів; правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання в технологічному процесі; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією кондитера 3 розряду — не менше 1 року та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням 4 розряду.

Приклади робіт. Виготовляння, фарбування, розташування і малюнків на кондитерських виробах; порціювання, нанесення візерунку; перевіряння ваги кондитерських виробів.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Виготовляє високохудожні, оригінальні, фігурні, національні торти, торти на замовлення, набори цукерок, тістечка за спеціально розробленими фірмовими рецептурами. Підготовляє і формує складнофігурні тістові заготовки. Здійснює складне художнє оздоблення виробів. Складає малюнок з різних дрібних та середніх деталей. Готує і перевіряє якість сировини, начинок, оздоблювальних напівфабрикатів і матеріалів. Підбирає оздоблювальні матеріали за кольором, формою, розмірами. Розробляє рецептури і технології виготовляння фірмових тортів та тістечок.

Повинен знати: асортимент, рецептури, технологію виготовлення високохудожніх, оригінальних, фігурних, національних тортів, тортів на замовлення; тістечок, наборів цукерок; правила і прийоми розроблення рецептур виробів із випечених, оздоблювальних напівфабрикатів; технологію виготовлення кремів, сиропів, інших оздоблювальних напівфабрикатів; способи і прийоми художнього оздоблення виробів; правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання в технологічному процесі; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки «Харчова технологія та інженерія» (спеціальність «Технологія харчування») без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією кондитера 4 розряду — не менше 2 років та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням 5 розряду.

10. КУХАР

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Готує страви та кулінарні вироби, які потребують нескладної кулінарної обробки: варить, смажить, запікає та випікає вироби. Формує та панірує напівфабрикати. Здійснює допоміжні роботи з виготовляння страв та кулінарних виробів. Проводить процеси первинної кулінарної обробки сировини. Виготовляє страви з концентратів. Порціонує (комплектує), роздає страви масового попиту.

Повинен знати: рецептури, технологію виготовляння, вимоги до якості, правила роздачі (комплектації), терміни та умови зберігання страв; види, властивості, кулінарне призначення та особливості оброблення картоплі, овочів, грибів, круп, макаронних та бобових виробів, сиру, яєць, напівфабрикатів з котлетної маси, тіста, консервів, концентратів та інших продуктів, ознаки та органолептичні методи визначення їх доброякісності; прийоми, способи та послідовність виконання теплового оброблення продуктів; правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання в технологічному процесі; правила роботи підприємств громадського харчування; санітарні правила для підприємств громадського харчування; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт. Варіння картоплі та інших овочів, бобових, макаронних виробів, каш; смаження картоплі, овочів, виробів з котлетної маси; запікання овочевих та круп’яних виробів; формування виробів з тіста, їх підсмаження та випікання; промивання, зачищання, нарізування овочів та зелені; розморожування м’яса, риби; потрошіння дичини, птиці, риби.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Готує страви та кулінарні вироби масового попиту із застосуванням різних способів теплової кулінарної обробки. Випускає холодні страви та закуски: салати овочеві, з м’ясом, вінегрети, рибу під маринадом, холодці. Варить бульйони (м’ясні, м’ясо-кісткові, рибні, грибні) та супи (заправочні, пюреподібні, холодні, солодкі, молочні). Готує різні види пасеровок та соуси на кістковому бульйоні і на молоці. Готує другі страви з м’яса, риби, овочів, круп у вареному, тушкованому, запеченому, смаженому вигляді (м’ясо відварне, рибу відварну, смажену, парову, овочі фаршировані, запіканки з овочів, круп, молочні страви тощо). Готує гарячі та холодні напої, солодкі страви. Замішує прісне та дріжджове тісто, випікає з нього вироби. Готує птицю для варіння та смаження. Здійснює підготовку риби осетрових порід до теплової обробки. Нарізає на порції рибу частикових порід. Виготовляє та порціонує напівфабрикати з яловичини, свинини, баранини. Видає виготовлені страви.

Повинен знати: рецептури, технологію виготовляння страв та кулінарних виробів, що потребують основної, комбінованої та допоміжної теплової обробки; вимоги до їх якості, термінів та умов зберігання, їх видавання; кулінарне призначення риби, морепродуктів, м’яса, м’ясопродуктів, домашньої птиці та кролів, властивість цих продуктів; правила виготовляння порційних напівфабрикатів з яловичини, свинини, баранини; порядок оброблення риб осетрових порід; ознаки та органолептичні методи визначення доброякісності риб осетрових порід; вплив кислот, солей та жорсткої води на тривалість теплової обробки продуктів; правила організації раціонального та безпечного харчування; правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання в технологічному процесі; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією кухаря 3 розряду — не менше 1 року та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням 4 розряду.

Приклади робіт. Нарізування овочів, м’яса, риби; виготовляння соусів та заправок для салатів із свіжих овочів або овочів, які пройшли кулінарну обробку, салатів із овочів з м’ясом або рибою; перемішування та викладання салатної маси у салатники; оброблення риби та оселедців для виготовляння рибних холодців, рибних тюфтельок, щерби, оселедців натуральних та з гарніром; формування рибної котлетної маси та виготовляння котлет рибних рулетів, товчеників, січеників; тушкування, підсмаження, запікання риби (карасі в сметані, тарань з медом тощо); нарізання м’яса, виготовляння котлетної маси, додання необхідних інгредієнтів для готування битків, рагу, гуляшу; виготовляння овочевих, круп’яних запіканок; підготовляння птиці для варіння та смаження, овочів до фарширування тощо.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Готує та оформляє страви та кулінарні вироби, які потребують певних знань та навичок у разі застосування різних способів кулінарної обробки (холодні страви; супи прозорі та заправні, холодні супи на овочевих та фруктових відварах); другі страви з варених, припущених, смажених, тушкованих, січених, парових: м’яса, риби, птиці, дичини, кролика. Готує усі види гарячих та холодних соусів та гарнірів, солодких страв. Готує тісто пісочне, листкове та вироби з нього. Готує, оформляє та відпускає різноманітні дієтичні страви. Складає меню, заявки на отримання напівфабрикатів та інших харчових компонентів, товарні звіти. Відповідає за додержання рецептури та технології виготовляння страв і кулінарних виробів. Проводить інструктаж кухарів, які мають нижчий розряд.

Повинен знати: рецептури, технологію виготовляння, вимоги до якості, термінів та умов зберігання, порціювання, оформлення та подавання страв, кулінарних виробів; основи раціонального, лікувального та лікувально-профілактичного харчування; рецептури та технологію виготовляння дієтичних страв, види та способи оброблення сировини для дієтичних страв; способи скорочення втрат та зберігання поживної цінності харчових продуктів при їх тепловій обробці, ароматичні речовини та способи їх застосування з метою поліпшення смакових властивостей продукції; правила складання меню (святкового та щоденного), заявок на продукти; порядок ведення обліку та складання товарних звітів; правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання в технологічному процесі; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки «Харчова технологія та інженерія» (спеціальність «Технологія харчування») без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією кухаря 4 розряду — не менше 2 років та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням 5 розряду.

Приклади робіт. Обробляння, нарізання риби та виготовляння асорті рибного, риби заливної з гарніром, оселедців під «шубою», риби відварної з гарніром і хроном, ковбаси з риби тощо; обробляння, нарізування м’яса та виготовляння язика заливного, асорті м’ясного, холодців, рулетів, паштетів, ковбаси «Домашньої», кров’яної, буженини, шпигованої часником тощо; підготовляння необхідних компонентів та варіння бульйонів прозорих з м’яса, птиці, заправних супів, борщів, розсольників, юшок, кулешів вегетаріанських та холодних супів; виготовляння гарячих та холодних соусів з додаванням особливих добавок (вина, грибів, каперсів тощо); виготовляння біфштексів, м’яса шпигованого, котлет натуральних, шніцелів, шпундри з м’яса, птиці, дичини; тушкування, смаження кролика, дичини, птиці; замішування пісочного та листкового тіста, випікання з нього тістечок, печива, тортів, рулетів, пирогів, вертунів, курників тощо.

6-й розряд

Завдання та обов’язки. Готує страви і кулінарні вироби, які потребують особливо складної кулінарної обробки, оформляє порційні та страви на замовлення (холодні страви, фірмові закуски та бутерброди; прозорі та холодні супи; тушковані, смажені, запечені порційовані другі страви; соуси з специфічними смаковими властивостями; солодкі страви). Замішує заварне, мигдальне, бісквітне тісто та випікає з нього вироби. Виготовляє вироби та готові страви для виставок-продажів, порційні страви національних та іноземних кухонь. Проводить інструктаж кухарів, які мають нижчу кваліфікацію.

Повинен знати: рецептури, технологію виготовляння всіх видів блюд та кулінарних виробів; особливості виготовлення національних, фірмових страв та страв іноземних кухонь; характеристику дієт; страви і продукти, що заборонені до вживання за окремими дієтами; зміни, що трапляються з білками, жирами, вуглеводами, вітамінами, речовинами для фарбування та іншими речовинами, що містяться в продуктах, під час теплової обробки; правила порціювання, оформлення та подавання страв на замовлення, фірмових та дієтичних страв; правила складання святкового, банкетного меню, меню з обслуговування окремого контингенту осіб; способи усунення дефектів в готовій продукції; правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання в технологічному процесі; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки «Харчова технологія та інженерія» (спеціальність «Технологія харчування»), підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією кухаря 5 розряду — не менше 3 років та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням 6 розряду.

Приклади робіт. Виготовляння поросяти заливного або фаршированого, риби заливної, банкетних страв з вареної риби, кнелів рибних в желе, фрикадельок з телятини заливних у вегетаріанському желе, м’ясного сиру; варіння бульйонів з кнелями, фрикадельками, юшок з різної породи риби, окрошки овочевої, м’ясної, з дичини; запікання риби, м’яса, дичини, птиці окремими порціями в різних соусах; виготовляння м’ясного пюре, суфле, пудингів, рулетів, котлет натуральних або фаршированих з куриці або дичини; готування яєчно-масляних соусів, масляних сумішів, соус-майонезу з різними смаковими та ароматичними добавками; виготовляння жельованих кремів, мусів, самбуків, солодких соусів, фруктів та ягід в сиропі, із збитими вершками в цукрі, пухких пиріжків, суфле, десертного морозива, парфе, гарячих напоїв тощо.

11. КУХАР ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Складає замовлення та отримує від матеріально-відповідальної особи необхідні продовольчі товари, напівфабрикати та сировину за кількістю та якістю, забезпечує їх зберігання для подальшого виготовляння страв та виробів. Складає меню страв. Використовує сезонні продукти, овочі, фрукти, зелень, молоко та молокопродукти. Здійснює первинне механічне та теплове кулінарне оброблення продуктів. Виготовляє для дітей (різного віку відповідно до їх фізіологічних особливостей, правил (раціонального та лікувально-профілактичного харчування гарячі і холодні супи, соуси; страви і гарніри з овочів та грибів, страви і гарніри з круп, бобових та макаронних виробів, страви з м’яса та м’ясних продуктів; страви з птиці, дичини і кролика; страви з риби та нерибних морепродуктів; страви з яєць, молока і сиру; холодні страви і закуски; солодкі страви; гарячі і холодні напої; страви і гарніри з борошна та кулінарні вироби; кондитерські вироби; страви, збагачені вітамінами та вітамінізовані продукти. Додержує санітарних норм, технології і рецептури виготовляння страв. Порціює страви. Застосовує особливі прийоми оздоблення страв з елементами привабливості. Роздає страви відповідно до норм харчування для дітей різного віку.

Повинен знати: основи та особливості харчування дітей різного віку; характеристики та біологічну цінність харчових продуктів, ознаки та органолептичні методи визначення їх доброякісності; терміни та умови зберігання і використання продовольчої сировини та готової продукції, напівфабрикатів; особливості кулінарного оброблення продуктів для дітей; технологію виготовляння перших, других, солодких, холодних страв та виробів з тіста; особливості застосування в дитячому харчуванні жирів, речовин з гострим смаком; правила використання високоцінних круп та розширений асортимент страв з круп; вітамінозберігаючу технологію виготовляння страв; порядок використання вітамінних препаратів (аскорбінової кислоти, напоїв з шипшини тощо); режим та тривалість теплової обробки, норми співвідношення та послідовність закладання сировини; обсяг страв відповідно до віку дітей; правила подавання страв дітям; режими харчування дітей для I та II зміни; розподіл добового раціону на сніданок, обід та полудень за калорійністю; правила користування таблицею заміни продуктів; основи раціонального та безпечного харчування; правила роботи підприємств громадського харчування; санітарні правила для підприємств харчування; заходи щодо запобігання харчових отруєнь; правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання в технологічному процесі; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки «Харчова технологія та інженерія» (спеціальність «Технологія харчування») без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією кухаря 4 розряду — не менше 2 років та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням професії кухаря дитячого харчування 5 розряду.

Приклади робіт. Виготовляння молочних сумішів, в’язких, напівв’язких, розсипчастих каш з різних круп, пюре, салатів, вінегретів з фруктів та овочів; варіння м’ясних та курячих бульйонів; виготовляння вегетаріанських пюреподібних, холодних та заправлених супів, томатних, сметанних, молочних та фруктових соусів, суфле; виготовляння тюфтельок, сате, котлет, гуляшу та інших страв з нежирних м’ясних, курячих та рибних січених, та розроблених на філе без кісток продуктів; виготовляння страв із субпродуктів, запіканок, каш, манників, пудингів, биточків з круп, овочів з м’ясом, яйцем та сиром, овочевих котлет, рагу, молочних та яєчних страв; виготовляння гарячих та холодних напоїв, фруктових та овочевих соків, компотів, киселів, морсів, мусів, желе та інших третіх страв; замішування дріжджового та прісного тіста; випікання булочок, пиріжків, оладків, млинців, ватрушок, сухариків та інших виробів.

12. КУХОННИЙ РОБІТНИК

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Доставляє напівфабрикати та сировину у виробничі цехи. Відкриває бочки, ящики, мішки з продуктами, відкупорює скляні та жерстяні консервні банки, не допускаючи при цьому пошкодження продукції. Вивантажує продукцію з тари. Транспортує сировину, напівфабрикати, продукти, посуд, інвентар, тару в цехах. Заповнює котли водою та встановлює їх на плиту. Доставляє готову продукцію до місця роздачі або до експедиції. Вмикає електричні, газові котли, плити, шафи, кип’ятильники. Завантажує функціональну тару продукцією для зовнішньої мережі, навантажує її на транспорт. Встановлює на підноси столові прибори, хліб, тарілки з холодними закусками, стакани з напоями, накриває тарілки, каструлі кришками. Встановлює підноси на транспортер при комплектації обідів. Збирає харчові залишки.

Повинен знати: види кухонного посуду, інвентарю, інструментів, їх призначення; правила та способи розпаковування тари, відкупорювання бочок, консервних банок; правила переміщення продуктів та готової продукції на виробництві; правила вмикання та вимикання електрокотлів, електроплит, електрошаф, електрокип’ятильників та інших видів теплового обладнання; безпечні прийоми роботи під час перенесення, навантаження, розвантаження та транспортування вантажів; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

13. МЕТРДОТЕЛЬ

Завдання та обов’язки. Організує процес обслуговування споживачів. Зустрічає і розміщує споживачів у залі. Приймає та оформляє замовлення на обслуговування урочистих подій, організує їх проведення. Забезпечує гарантію безпеки харчування. Керує роботою офіціантів, буфетників, касирів, швейцарів, гардеробників, музикантів, артистів, інших працівників залу. Складає графіки виходу на роботу вказаних працівників, розподіляє їх по змінах і робочих місцях з урахуванням раціональних форм організації праці та економії часу. Здійснює контроль за своєчасним та кваліфікованим обслуговуванням офіціантами споживачів, проведенням розрахунків з ними. Слідкує за наявністю в залах меню, прейскурантів, цінників. Контролює правильне оформлення та якість страв, кулінарних виробів, напоїв, що відпускаються з виробничих цехів та буфетів. Знімає показання лічильників електронних контрольно-касових апаратів. Видає офіційні бланки рахунків, реєстрів. Перевіряє правильне заповнення реєстрів, ведення касового журналу, складання та своєчасне подання звітів. Розглядає претензії споживачів, приймає по них рішення. Вивчає потреби і вимоги споживачів. Готує пропозиції щодо впровадження конкурентоспроможних видів послуг і додаткового асортименту страв, кулінарних і кондитерських виробів, напоїв і покупних товарів відповідно до потреб споживачів даного регіону. Бере участь у розробленні оформлення інтер’єру залів, реклами, музичних програм, моделей форменого робочого одягу, складанні спеціальних меню. Здійснює контроль за правильною експлуатацією торгово-технологічного та холодильного обладнання, меблів, музичних автоматів, музичної апаратури, електронних контрольно-касових апаратів. Контролює додержання працівниками правил безпечного ведення робіт, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни. Оцінює роботу працівників, проводить навчання і консультує працівників з метою підвищення їх кваліфікації.

Повинен знати: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування закладів харчування; вимоги щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення; категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації якості сировини, напівфабрикатів та готової продукції; правила і технічні прийоми обслуговування споживачів; правила міжнародного етикету; техніку і специфіку обслуговування іноземних споживачів; основні правила етикету та сервіровки столів; основні товарознавчі, технологічні, санітарні показники якості продуктів; технологію виготовляння кулінарної продукції, напоїв; правила подавання страв, кулінарної продукції, напоїв; особливості оформлення і подавання національних, фірмових та замовлених страв, страв іноземних кухонь; порядок обслуговування урочистих подій та інших спеціальних заходів, а також окремих контингентів споживачів; порядок оформлення облікової звітної документації, рахунків; форми розрахунку із споживачами, у тому числі за кредитними картками; наукові основи розпорядництва, регулювання і координації діяльності працівників нижчої кваліфікації; основи трудового законодавства; основи організації та нормування праці; системи і методи оцінки праці робітників обслуговування; основи менеджменту, економіки; діловодство; 1 — 2 іноземні мови міжнародного спілкування в межах розмовного мінімуму; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) відповідного напряму підготовки без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи в закладах харчування — не менше 2 років.

14. МИЙНИК ПОСУДУ

Завдання та обов’язки. Виконує підготовчі операції в роботах, пов’язаних з миттям посуду. Збирає використаний посуд зі столів, складає його у візки або встановлює на транспортер. Доставляє візки з посудом до мийки. Викладає посуд з візків. Встановлює на столи серветочниці, прибори із спеціями та наповнює їх протягом робочого дня. Миє столовий та кухонний посуд, прибори, підноси, інвентар, інструменти, тару із застосуванням мийних та дезінфікуючих засобів. Робить спеціальні мийні розчини. Очищає посуд від залишків їжі. Сушить посуд, прибори, підноси. Збирає харчові залишки. Доставляє чистий посуд, прибори, підноси до лінії-транспортеру готових страв або до столів (в закладах з попереднім накриванням столів). Прибирає приміщення, в якому розташоване обладнання мийки, та утримує його в належному санітарному стані.

Повинен знати: санітарно-гігієнічні вимоги та правила поводження під час збирання зі столів використаного посуду; правила поводження з різним посудом та візком під час його транспортування; способи і правила миття та сушіння посуду, приладів, інвентарю і тари різного призначення ручним і машинним способом; мийні і дезінфікуючі засоби та правила виготовляння розчинів з них з додержанням відповідних вимог санітарних норм; правила поводження з посудом та приборами, способи їх зберігання; правила експлуатації посудомийних машин; санітарні правила для підприємств громадського харчування; правила збирання та зберігання харчових відходів; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

15. ОФІЦІАНТ

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Готує зал до обслуговування споживачів. Отримує посуд, прибори, столову білизну. Полірує посуд, прибори. Складає серветки різними способами. Здійснює попередню сервіровку столів. Приймає замовлення від споживачів. Отримує страви в роздавальні та в буфеті. Подає страви і напої. Обслуговує неофіційні банкети. Оформляє рахунки і розраховується по них із споживачами. Прибирає використані посуд, прибори. Замінює столову білизну.

Повинен знати: асортимент, рецептури, технологію виготовляння страв і напоїв; кулінарну характеристику страв і напоїв; правила і технічні прийоми обслуговування споживачів; форми складання серветок; правила оформлення столу квітами; види меню, порядок запису страв і напоїв в меню; правила і порядок подавання страв і напоїв, вимоги до їх оформлення і температури, відповідність асортименту винно-горілчаних виробів характеру страв; порядок оформлення рахунків та форми розрахунку із споживачами, в тому числі за кредитними картками; види і призначення посуду, приборів, столової білизни, способи їх зберігання; правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, ЕККА, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, їх призначення та використання в технологічному процесі; правила роботи підприємств громадського харчування; санітарні правила для підприємств громадського харчування; правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами; основи психології; принципи професійної етики; іноземну мову в межах розмовного мінімуму; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує споживачів у закладах харчування із складною сервіровкою столів, прийманням замовлень від споживачів. Готує зал до обслуговування. Отримує посуд, прибори, білизну і здає їх після закінчення зміни. Прибирає столи. Здійснює попередню сервіровку столів залежно від виду обслуговування. Надає споживачам допомогу під час вибору страв і напоїв, рекомендує напої до страв, подає їх на столи. Розраховується із споживачами, виписує рахунок на бланку встановленої форми. Здає виручку в касу підприємства в установленому порядку. Обслуговує весілля, товариські зустрічі, вечори відпочинку, ювілеї тощо на підприємствах громадського харчування, на підприємстві замовника та вдома.

Повинен знати: види обслуговування споживачів та сервіровки столів у ресторанах, кафе та барах з включенням у меню виготовлених на замовлення та фірмових страв, напоїв, кондитерських виробів; види та правила сервіровки столів та обслуговування різноманітних урочистостей за замовленнями підприємств, організацій, окремих споживачів; асортимент, кулінарні характеристики, правила подавання страв та ціни на них; види, призначення та вимоги до посуду, приборів, білизни, що використовуються; порядок їх отримання та здавання; правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, ЕККА, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, їх призначення та використання в технологічному процесі; правила етикету під час обслуговування споживачів; порядок розрахунків із споживачами за готівку та у безготівковому порядку; правила ведення обліку та здавання виручки; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією офіціанта 3 розряду — не менше 1 року та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням 4 розряду.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує споживачів з особливо складною сервіровкою столів, що відображає національні особливості та тематичну направленість закладу харчування: заміських, національних, тематичних кафе, барів та ресторанів. Обслуговує урочисті та офіційні прийоми, наради, конференції, переговори, з’їзди. Обслуговує іноземних туристів. Здійснює попередню сервіровку столів залежно від виду обслуговування. Надає споживачам допомогу під час вибору страв та напоїв. Рекомендує напої до страв. Подає деякі фірмові страви та напої з проведенням заключних операцій в присутності споживача, який замовив ці страви. Розраховується із споживачами, виписує рахунок на бланку встановленої форми. Здає виручку в касу підприємства в установленому порядку.

Повинен знати: види обслуговування споживачів та сервіровки столів, що відображає національні особливості та тематичну направленість закладу харчування; види та правила сервіровки столів з відображенням національних особливостей та тематичної направленості підприємства; форми та правила обслуговування іноземних туристів, урочистих та офіційних прийомів, нарад, конференцій, переговорів, з’їздів; види, призначення та вимоги до посуду, приборів, білизни, що використовуються; кулінарну характеристику, додержання послідовності подавання та відповідність асортименту вин та виногорілчаних виробів стравам, що подаються; особливості харчування іноземних туристів; правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, ЕККА, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, їх призначення та використання в технологічному процесі; правила етикету під час обслуговування споживачів; порядок розрахунків із споживачами за готівку та у безготівковому порядку; правила ведення обліку та здавання виручки; одну — дві іноземні мови в межах розмовного мінімуму; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією офіціанта 4 розряду — не менше 2 років та кваліфікаційна атестація з присвоєнням 5 розряду.

16. ПЕКАР

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Здійснює процес випікання і смаження кондитерських та хлібобулочних виробів. Укладає тістові заготовки на листи, в касети, форми. Відсаджує печиво і тістечка на листи. Визначає готовність тістових заготовок до випікання. Готує л’єзон і змазує вироби перед випіканням, садить їх у піч, шафи, закладає в жир (фритюр). Контролює температурний режим і вологість в пекарській камері за контрольно-вимірювальними приладами, додержує температуру фритюру. Визначає закінчення процесу випікання, смаження виробів; виймає, охолоджує, глазурує вироби; оздоблює їх подрібненими горіхами, цукровою пудрою тощо. Обслуговує пекарські камери, жарочні шафи, автомати для виготовляння пончиків та інше обладнання. Здійснює первинне оброблення сировини: просіювання, промивання, перебирання, подрібнення, зм’якшення. Просіває борошно, замішує і розділяє дріжджове тісто (опарне, безопарне), тісто для лавашу, коржів, пряників тощо. Виготовляє різноманітні форми і підготовляє сировину до них. Збиває креми, варить сиропи і просочки. Підготовляє напівфабрикати для тортів, тістечок.

Повинен знати: асортимент виробів; режим і тривалість випікання та жарення виробів; правила розсадки виробів на листах, касетах, формах; способи визначення готовності тістових заготовок до випікання та якості випечених виробів; способи регулювання тривалості випікання; норми виходу готових виробів; фактори, що впливають на випікання; прийоми первинної обробки сировини, що використовуються в кондитерському виробництві; технологію виготовляння дріжджового тіста, тіста для лавашу, коржів, печива; правила формування виробів; рецептуру виготовляння різноманітних фаршів, сиропів, просочок; режим охолодження готових виробів; правила роботи підприємств громадського харчування; правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, їх призначення та використання в технологічному процесі; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт. Обробка сировини: просівання, проціджування, промивання, перебирання, подрібнення, пом’якшення; виготовляння фаршів, збивання кремів, варіння сиропів, просочок; укладання тістових заготовок, випікання, смаження виробів; визначання готовності виробів; обслуговування пекарського обладнання.

17. ПРИЙМАЛЬНИК ТОВАРІВ

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Приймає товари. Перевіряє цілісність упаковки, наявність ярликів та маркування на тарних місцях. Здійснює кількісне прийняття товарів, що надходять до складу. Перевіряє відповідність маркування фактичній наявності товарів в одиниці упаковки: пачці, кипі, ящику тощо. Сортує товари за найменуваннями, артикулами, цінами, розмірами тощо. Розміщує товари на зберігання з урахуванням товарного сусідства. Організує роботу по переміщенню товарів на складі. Готує товари до інвентаризації.

Повинен знати: асортимент товарів на складі (базі), їх класифікацію; правила приймання товарів; правила маркування і сортування; правила і способи складування і зберігання товарів; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

18. ПРОДАВЕЦЬ
(З ЛОТКА, НА РИНКУ)

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Приймає від матеріально-відповідальної особи торговельного підприємства товари за кількістю та якістю, підписує товарно-супровідні документи. Розпаковує і розкладає на лотку товар, призначений для продажу. Встановлює ваговимірювальні прилади, перевіряє їх справність та наявність перевірочного тавра державного органу з метрології і стандартизації. Забезпечує наявність відповідно оформлених ярликів цін на кожній одиниці товару. Відпускає товар повною мірою і вагою за готівку. Надає покупцям необхідну доступну інформацію про товари, які є у продажу. Повертає залишки нереалізованих товарів та здає виручку в касу підприємства відповідно до товарно-супровідних та касових документів. Додержує правил особистої гігієни, тримає робоче місце та навколишню територію в належному санітарному стані.

Повинен знати: правила роботи дрібнороздрібної торговельної мережі; правила торговельного обслуговування населення; правила продажу продовольчих (непродовольчих) товарів та особливості продажу окремих товарів; порядок заняття торговельною діяльністю; правила торговельного обслуговування населення; правила обміну товару та умови вилучення з продажу недоброякісних товарів; правила експлуатації та терміни проведення перевірок ваговимірювальних приладів; зміст та порядок оформлення товарно-супровідних документів; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

19. ПРОДАВЕЦЬ НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує покупців, показує товари, демонструє їх в дії, консультує щодо конструктивних особливостей окремих видів товарів, їх призначення, властивостей, якості, правил догляду за ними, цін, стану моди поточного сезону. Здійснює відмірювання, зважування, підрахування вартості покупки, зчитує сканером штрихкодові позначки товару, відбиває вартість покупки на електронному контрольно-касовому апараті (ЕККА) (або перевіряє реквізити поданого чеку), видає покупку. Готує товар до продажу, розпаковує, розглядає зовнішній вигляд виробу, комплектує, перевіряє експлуатаційні властивості, підпрасовує. Готує робоче місце: перевіряє наявність та справність торгово-технологічного обладнання, інвентарю та інструментів, готує до роботи ЕККА або контрольно-касову книгу, отримує і готує пакувальний матеріал. Розміщує та викладає товари за групами, видами, сортами з урахуванням товарного сусідства, частоти попиту та зручності роботи. Заповнює та прикріплює ярлики ціни. Оформляє прилавкові вітрини. Підраховує гроші (чеки) та здає їх в установленому порядку. Звіряє суму реалізації з показаннями касового лічильника. Прибирає нереалізовані товари і тару. Готує товари до інвентаризації.

Повинен знати: асортимент, якісні характеристики товарів певної групи та виробників товарів, зберігання, технічні можливості, ознаки браку; умови експлуатації, гарантійні терміни служби, перелік додаткових послуг, що надаються покупцеві; перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню); правила підготовки товарів до продажу; способи показу і упакування товарів; принципи розміщення, викладки товарів і оформлення прилавкових вітрин; правила розшифрування артикулів, штрихового коду товару; прийоми підбору, примірки, відмірювання, відрізу, комплектування товарів; шкали розмірів і правила їх визначення; правила зберігання товарів і терміни їх реалізації; порядок використання товарно-касових книг, правила експлуатації відповідних видів торгово-технологічного обладнання, ЕККА, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, їх призначення та використання в торгово-технологічному процесі; порядок розрахунку з покупцями; правила поводження з тарою; порядок обміну товарів; правила продажу непродовольчих товарів; правила торговельного обслуговування населення; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією продавця непродовольчих товарів (на ринку) 2 розряду — не менше 1 року та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням 3 розряду.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Ознайомлюється з асортиментом товарів на складі, бере участь у прийманні товарів. Повідомляє відповідальну особу про надходження товарів, що не відповідають маркуванню, не мають штрихового коду, посвідчення про якість (сертифікат якості). Вилучає нестандартні, деформовані, забруднені товари. Заповнює і прикріплює ярлики цін до товарів. Консультує покупця про ціну товарів, їх споживчі якості. Пропонує взаємозамінні і нові товари, а також товари супутнього попиту. Контролює своєчасне поповнення робочого запасу товарів. Оформляє прилавкові та внутрішньомагазинні вітрини. Складає і оформляє подарункові та святкові набори. Вивчає попит покупців. Бере участь у складанні товарних звітів. Звіряє суми, отримані від реалізації товарів, з показаннями касових лічильників. Бере участь в інвентаризації товарів.

Повинен знати: основні види сировини та матеріалів, що використовуються для виготовляння товарів; ознаки сортності, органолептичні методи визначення якості продуктів; правила підготовки товарів до продажу; способи демонстрації товарів; порядок розшифровки артикулів, маркування товарів штриховими кодами; порядок та умови маркування товарів внутрішніми штриховими кодами; правила зберігання товарів; принципи розміщення, викладки товарів і оформлення прилавкових та внутрішньомагазинних вітрин; основних постачальників товарів; порядок тарування засобів міри та ваги; порядок розрахунку з покупцями, в тому числі за кредитними картками; правила експлуатації відповідних видів торгово-технологічного обладнання, ЕККА, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, їх призначення та використання в торгово-технологічному процесі; основи торгового менеджменту; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією продавця непродовольчих товарів 3 розряду — не менше 1 року та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням 4 розряду.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Одержує товари зі складу. Визначає якість товарів за органолептичними ознаками. Перевіряє і відбирає товари, які не підлягають прийманню за наявними дефектними ознаками. Відбирає зразки товарів для лабораторного аналізу. Вивчає і узагальнює дані про попит споживачів. Складає заявки на ремонт торгово-технологічного обладнання та електронних контрольно-касових апаратів. Проводить інвентаризацію. Складає товарні звіти, акти на брак, пересортицю товарів, акти приймання та здавання при передаванні матеріальних цінностей. Вирішує спірні питання із споживачами. Керує роботою продавців нижчої кваліфікації і учнів.

Повинен знати: основні вимоги стандартів і технічних умов до якості товарів, тари, маркування; прості лабораторні методи визначення якості продуктів; правила відбирання проб і зразків для визначення харчової придатності товарів; правила бракеражу; методи узагальнення даних про попит покупців; порядок складання і оформлення товарних звітів, актів на брак, недостачу, пересортицю товарів та актів приймання-здавання при передаванні матеріальних цінностей; правила експлуатації відповідних видів торгово-технологічного обладнання, ЕККА, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, їх призначення та використання в торгово-технологічному процесі; порядок проведення інвентаризації; основи менеджменту персоналу; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки «Торгівля» без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією продавця непродовольчих товарів 4 розряду — не менше 2 років та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням 5 розряду.

Спеціалізація

Продавець швейних, трикотажних, хутряних, овчинно-шубних товарів та головних уборів. Приймає швейні, трикотажні, хутряні, овчинно-шубні товари та головні убори за кількістю та якістю. Перевіряє правильність надання інформації в маркуванні: найменування підприємства-виробника, його адреси, товарного (фірмового) знаку, назви виробу, артикула, складу матеріалу, номера моделі, розміру, сорту, позначення стандарту або технічних умов. Забезпечує зберігання швейних, трикотажних, хутряних, овчинно-шубних товарів та головних уборів відповідно до умов зберігання. Під час тривалого зберігання періодично перекладає, просушує, очищає від пилу, пересипає антимолевими засобами. Розміщує у торговельному залі швейні, трикотажні, хутряні, овчинно-шубні товари та головні убори за розміром, зростом, повнотою, видом, статево-віковими ознаками і ознаками сезонності. Під час продажу швейних, трикотажних, хутряних, овчинно-шубних товарів та головних уборів допомагає покупцю у їх виборі, ознайомлює його з асортиментом виробів, що є у продажу, із способами нагляду за виробами, особливо виготовленими із застосуванням хімічних волокон або клейових матеріалів. Під час продажу товару перевіряє якість та комплектність виробів. Вилучає з продажу неякісні або некомплектні товари. Пропонує покупцю супутні товари, додаткові платні послуги.

Продавець текстильних товарів. Приймає текстильні товари за кількістю, метражем, якістю. Перевіряє правильність надання інформації у маркуванні: найменування підприємства-виробника, його адреси, товарного (фірмового) знаку, назви товару, артикула, назви волокон та їх процентного вмісту, ширини тканини або розміру штучного текстильного товару, сорту, позначення нормативного документа, дати випуску. Забезпечує зберігання текстильних товарів відповідно до умов зберігання. Під час тривалого зберігання обробляє вовняні тканини відповідними антимолевими засобами. Розміщує текстильні товари у торговельному залі на острівних гірках, стендах, кронштейнах, столах і прилавках та іншому торговельному обладнанні. Групує текстильні товари за ознаками роду волокна, видів тканин, характеру обробки, кольору, малюнку та іншими ознаками. Консультує покупця щодо виду тканин та штучних виробів, груп, підгруп, до яких вони відносяться, взаємозамінності тканин, засобів догляду за текстильними товарами, роз’яснює цифрові позначення на виробах, ярликах, етикетках, інформує споживачів про наявні вади (дефекти) тканин, допомагає покупцю визначити необхідну кількість тканини для виготовляння швейного виробу, а також підібрати відповідне оздоблення. Перевіряє відібраний товар-виявляє пошкодження, забруднення, інші зовнішні вади (дефекти), відміряє кількість. Замінює товар з дефектами на товар належної якості.

Продавець взуття. Приймає взуття за кількістю та якістю. Перевіряє правильність надання інформації у маркуванні: найменування підприємства-виробника, його адреси, товарного (фірмового) знаку, назви товару, артикула (індексу), розміру, повноти, сорту, позначення нормативного документа. Забезпечує зберігання текстильних товарів відповідно до умов зберігання. Розміщує взуття в торговельному залі за ознаками: характером пошиву (модельне, масового виробництва); видом (туфлі, черевики, чоботи тощо); розміром і повнотою; матеріалом виготовляння; статево-віковими ознаками та ознаками сезонності. Пропонує покупцю приміряти обидві півпари взуття (при продажу дитячого взуття обов’язкова наявність стопоміру).

Продавець електропобутових товарів. Приймає електропобутові товари за кількістю та якістю. Перевіряє правильність надання інформації у маркуванні: найменування підприємства-виробника, його адреси, товарного (фірмового) знака, назви товару, номінальної напруги (B), номінальної потужності (Вт), номінального струму (A), ступенів захисту від ураження електрострумом, позначення щодо захищеності від вологи, знаку заземлення, означення нормативного документа, дати випуску. Перевіряє наявність технічного паспорта, гарантійного талона, інструкції з експлуатації, комплектність, маркувальні дані на індивідуальній упаковці електропобутових товарів. Забезпечує зберігання електропобутових товарів відповідно до умов зберігання. Розміщує електропобутові товари в торговельному залі за підгрупами. Забезпечує наявність коротких анотацій на зразки електропобутових товарів. Під час продажу електропобутових товарів перевіряє у присутності покупця їх якість, комплектність, наявність технічного паспорта, гарантійного талона (при необхідності), інструкції з експлуатації, точність міри або кількості (шнура, проводу, дрібних товарів).

Продавець телерадіотоварів. Приймає телерадіотовари: визначає цілісність упаковки, наявність та правильність заповнення супровідних документів, заводських пломб, повноту комплектації, відмічає збереження товарного вигляду, перевіряє укомплектованість їх інструкціями користування, паспортами, гарантійними талонами та іншою документацією. Перевіряє правильність надання інформації у маркуванні: найменування щодо підприємства-виробника, його адреси, товарного (фірмового) знаку, назви виробу, класу та моделі апарата, позначення нормативного документа, дати випуску. Перевіряє маркувальні дані на індивідуальній упаковці: найменування підприємства-виробника, його адресу, назву товару, колір корпусу, попереджувальні знаки, дату випуску, позначення нормативного документа. Забезпечує зберігання телерадіотоварів відповідно до умов зберігання. Розміщує телерадіотовари у торговельному залі за групами (телевізори, радіоприймачі, магнітофони, стереокомплекси тощо) залежно від класу, типу, джерел живлення, варіанту виконання, зовнішнього оформлення. Групує телевізори за класами і розмірами, телевізори кольорового зображення окремо від телевізорів чорно-білого зображення. Здійснює продаж телерадіотоварів; перевіряє у присутності покупця якість, комплектність виробів, наявність технічного паспорта, інструкції з експлуатації, гарантійного талона, надає кваліфіковану консультацію щодо експлуатаційних характеристик товарів, відмінних ознак, призначення, властивостей окремих телерадіотоварів, методів випробування в дії, взаємозамінності виробів, способів догляду і режимів зберігання, гарантованих зобов’язань підприємства-виробника, адреси та найменування підприємств (майстерень) технічного обслуговування та ремонту виробів. Інформує покупця про наявність у продажу супутніх товарів і запасних деталей.

Продавець товарів побутової хімії, мінеральних добрив та засобів захисту рослин. Приймає товари побутової хімії, мінеральні добрива та засоби захисту рослин. Перевіряє дату виготовляння і термін придатності товарів, які під час тривалого зберігання втрачають якість (клеї, оліфи, лаки, емалі, фарби, деякі отрутохімікати, фотохімікати). Перевіряє правильність надання інформації у маркуванні: найменування підприємства-виробника, його адреси, товарного (фірмового) знака, назви виробу, маси нетто або місткості, номера партії, терміну придатності, призначення та способу застосування, умов зберігання, попереджувальних написів та запобіжних заходів, дати виготовляння, позначення нормативного документа. Забезпечує зберігання товарів побутової хімії, мінеральних добрив та засобів захисту рослин з урахуванням їх складу та призначення з дотриманням вимог правил пожежної безпеки, а також санітарних вимог щодо транспортування та зберігання товарів. Під час тривалого зберігання товарів побутової хімії, мінеральних добрив та засобів захисту рослин періодично оглядає їх, а в разі потреби просушує, перевіряє цілісність і герметичність тари отрутохімікатів, лакофарбових товарів, клеїв тощо. Розміщує товари побутової хімії, мінеральні добрива та засоби захисту рослин у торговельному залі за групами.

Продавець меблів. Приймає меблі. Перевіряє правильне надання інформації у маркуванні: найменування підприємства-виробника, його адреси, товарного (фірмового) знака, назви виробу, артикула, дати виготовлення, позначення нормативного документа, штампа ВТК. Забезпечує зберігання меблів відповідно до умов зберігання. Продає меблі: виписує товарний чек, де зазначається номер або найменування торговельного підприємства, назва товару, перелік окремих виробів, які входять до складу набору (гарнітура), забарвлення та малюнок оздоблювальних, облицювальних матеріалів, фурнітури тощо, артикул, ціна, дата продажу, прізвище продавця.

Продавець товарів для фізичної культури, спорту, туризму. Перевіряє правильне надання інформації у маркуванні: найменування підприємства-виробника, його адреси, товарного (фірмового) знака, назви товару, артикула, моделі, марки, сорту, дати випуску, позначення нормативного документа. Перевіряє цілісність упаковки, наявність та правильне заповнення супровідних документів, заводських пломб, повноти комплектації, збереження товарного вигляду, наявність інструкцій, технічних паспортів, гарантійних талонів, іншої документації. Забезпечує зберігання товарів для фізичної культури, спорту та туризму з додержанням вимог, передбачених попереджувальними знаками, зображеними на упаковці. Розміщує товари для фізичної культури, спорту та туризму у торговельному залі за групами за призначенням: інвентар і приладдя для гімнастики, легкої та важкої атлетики, спортивних поєдинків, водного та зимових видів спорту, спортивних ігор, туризму та альпінізму, мисливські та рибальські товари, велосипеди тощо. Забезпечує наявність коротких анотацій на зразки товарів. Здійснює продаж одягу та взуття для фізичної культури, спорту та туризму, згідно з особливостями продажу швейних, трикотажних товарів та взуття. Під час продажу товарів для фізичної культури, спорту та туризму перевіряє в присутності покупця їх якість, комплектність, наявність технічного паспорта, інструкції з експлуатації, гарантійного талона.

Продавець лісоматеріалів та будівельних матеріалів. Приймає лісоматеріали та будівельні матеріали, перевіряє їх кількість і якість, наявність деталей в комплекті, відповідність супровідним документам, паспортним даним. Забезпечує зберігання лісоматеріалів та будівельних матеріалів відповідно до умов зберігання. Здійснює продаж лісоматеріалів та будівельних матеріалів.

Продавець парфюмерно-косметичних товарів. Приймає парфюмерно-косметичні товари. Перевіряє правильність надання інформації в маркуванні: найменування підприємства-виробника, його адреси, товарного (фірмового) знака, назви товару, маси нетто або місткості, дати виготовлення, терміну придатності, групи товару, позначення нормативного документа, номера партії. Перевіряє якість парфюмерно-косметичних товарів і мила туалетного за органолептичними показниками (зовнішній вигляд, прозорість, колір, запах, герметичність упаковки тощо), перевіряє маркування транспортної та споживчої тари, цілісність упаковки. Забезпечує зберігання парфюмерно-косметичних товарів відповідно до умов зберігання. Забезпечує наявність анотацій щодо призначення товару, правил застосування, його складу, умов зберігання. Під час продажу духів, одеколонів, туалетної води ознайомлює покупця з їх запахом за допомогою лакмусових папірців, які насичені цими виробами, а також зразків-понюшок, наданих виробником. Під час продажу парфюмерно-косметичних товарів в аерозольній упаковці перевіряє роботу аерозольної головки шляхом натиснення клапана.

Продавець галантерейних товарів. Приймає галантерейні товари за кількістю та якістю. Перевіряє правильне надання інформації в маркуванні: найменування підприємства-виробника, його адреси, товарного (фірмового) знака, назви виробу, номера артикула, моделі, кольору, довжини (для метражних товарів), розмірів (для штучних виробів), сорту (при умові поділу на сорти), ступеня стійкості забарвлення (крім виробів із сировини натурального кольору), кількості відрізів (тюлеві, мереживні полотна), способу прання, дати виготовлення, позначення нормативного документа. Забезпечує зберігання галантерейних товарі відповідно до умов зберігання, протипожежних вимог. Розміщує галантерейні товари у торговельному залі. Під час продажу товару консультує покупця про властивість та якість матеріалів, з яких товари виготовлені, шкали розмірів і повнот, сучасний напрямок моди, засоби і правила зберігання та догляду за виробами.

20. ПРОДАВЕЦЬ НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ
(на ринку)

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Одержує дозвіл від дирекції ринку на право здійснення торгівлі на території ринку. Сплачує ринковий збір або укладає з дирекцією договір на оренду місць, приміщень або інших пунктів торгівлі. Розпаковує і розкладає товар, призначений до продажу. Забезпечує наявність правильно оформлених цінників на кожній одиниці товару та відповідність товарів санітарно-гігієнічним нормам. Надає покупцю повну, достовірну інформацію про товаровиробника, основні споживчі якості товару. Веде облік реалізації товарів у товарно-касовій книзі, яка повинна бути зареєстрована в регіональних службах податкових інспекцій, або через електронний контрольно-касовий апарат. Виконує вимоги дирекції ринку з додержання правил торгівлі на ринку, ветеринарно-санітарних правил для ринку.

Повинен знати: асортимент, якісні характеристики товарів певної групи; правила торгівлі на ринках; правила продажу непродовольчих товарів та особливості продажу окремих товарів; порядок заняття торговельною діяльністю; правила торговельного обслуговування населення; правила обміну (повернення) неякісних товарів та умови їх вилучення з продажу; зміст та порядок оформлення супровідних документів; ветеринарно-санітарні правила для ринків; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

21. ПРОДАВЕЦЬ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Бере участь у прийманні товарів: перевіряє заповнення тарних одиниць, їх кількість та вагу, підраховує штучні товари, перевіряє якість за результатами зовнішнього огляду. Забезпечує зберігання товарів за кількістю та якістю. Готує товари до продажу: перевіряє цілісність пакування; розпаковує із зовнішньої тари; перевіряє наявність маркувальних даних і якість після зберігання; перебирає, протирає, зачищає, нарізує, фасує товари; забезпечує наявність відповідно оформлених цінників; розміщує і викладає товари за групами, видами, сортами з додержанням правил товарного сусідства. Готує робоче місце до роботи: встановлює і перевіряє справність ваговимірювальних приладів, електронного контрольно-касового апарату, виробничого інвентарю, інструментів; отримує і готує пакувальний матеріал. Пропонує і показує товари. Консультує покупців про властивості, смакові особливості, кулінарне призначення та харчову цінність товарів. Пропонує взаємозамінні і нові товари, а також супутні товари. Нарізає, зважує і упаковує товари, підраховує вартість покупки, перевіряє реквізити чека, видає покупку. Підраховує гроші, здає їх в установленому порядку. Прибирає нереалізовані товари і тару. Готує товари до інвентаризації. Контролює своєчасне поповнення робочого запасу товарів і терміни реалізації продуктів (що швидко та надто швидко псуються). Бере участь в оформленні прилавкових вітрин.

Повинен знати: асортимент, класифікацію, характеристику, харчову цінність товарів, терміни зберігання товарів даної групи, роздрібні ціни на товари; ознаки доброякісності товарів, види браку, відходів і порядок їх списання; правила розшифрування артикулів, штрихового коду товару; порядок розрахунку Із споживачами, в тому числі за кредитними картками; правила зберігання товарів і терміни їх реалізації; правила експлуатації відповідних видів торгово-технологічного обладнання, ЕККА, виробничого інвентарю, інструменту ваговимірювальних приладів, їх призначення та використання в торгово-технологічному процесі; форми і методи обслуговування покупців; правила продажу продовольчих товарів; правила торговельного обслуговування населення; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією продавця продовольчих товарів (на ринку) 2 розряду — не менше 1 року та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням 3 розряду.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Ознайомлюється з асортиментом товарів на складі, бере участь у прийманні товарів. Повідомляє відповідальну особу про надходження товарів, що не відповідають маркуванню, не мають штрихового коду, посвідчення про якість (сертифікат якості). Вилучає нестандартні, деформовані, забруднені товари. Заповнює і прикріплює ярлики цін до товарів. Консультує покупця про ціну, властивості, смакові якості, кулінарне призначення і харчову цінність товарів. Пропонує взаємозамінні і нові товари, а також товари супутнього попиту. Контролює своєчасне поповнення робочого запасу товарів, стежить за строками реалізації продуктів, що швидко і надто швидко псуються. Оформляє прилавкові та внутрішньомагазинні вітрини. Складає і оформляє подарункові і святкові набори. Вивчає попит покупців. Бере участь у складанні товарних звітів. Звіряє суми, отримані від реалізації товарів, з показаннями касових лічильників. Бере участь в інвентаризації товарів.

Повинен знати: основні види сировини, з якої виготовлені товари; ознаки сортності, органолептичні методи визначення якості продуктів; правила підготовки товарів до продажу; способи пакування товарів; порядок розшифровки артикулів, маркування; порядок та умови маркування товарів внутрішніми штриховими кодами; правила зберігання товарів і термін їх реалізації; принципи розміщення, викладки товарів і оформлення прилавкових та внутрішньомагазинних вітрин; основних постачальників товарів; порядок тарування засобів міри та ваги; порядок розрахунку з покупцями, в тому числі за кредитними картками; правила експлуатації відповідних видів торгово-технологічного обладнання, ЕККА, виробничого інвентарю, інструменту ваговимірювальних приладів, їх призначення та використання в торгово-технологічному процесі; основи торгового менеджменту; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією продавця продовольчих товарів 3 розряду — не менше 1 року та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням 4 розряду.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Одержує товари зі складу. Визначає якість товарів за органолептичними ознаками. Перевіряє і відбирає товари, які не підлягають прийманню за наявними дефектними ознаками. Відбирає зразки товарів для лабораторного аналізу. Вивчає і узагальнює дані про попит споживачів. Складає заявки на ремонт торгово-технологічного обладнання та електронних контрольно-касових апаратів. Проводить інвентаризацію. Складає товарні звіти, акти на брак, пересортицю товарів, акти приймання та здавання під час передавання матеріальних цінностей. Вирішує спірні питання із споживачами. Керує роботою продавців нижчої кваліфікації та учнів.

Повинен знати: основні вимоги стандартів і технічних умов до якості товарів, тари, маркування; прості лабораторні методи визначення якості продуктів; правила відбирання проб і зразків для визначення харчової придатності товарів; правила бракеражу; методи узагальнення даних про попит покупців; порядок складання і оформлення товарних звітів, актів на брак, нестачу, пересортицю товарів та актів приймання-здавання під час передавання матеріальних цінностей; порядок проведення інвентаризації; правила експлуатації відповідних видів торгово-технологічного обладнання, ЕККА, виробничого інвентарю, інструменту ваговимірювальних приладів, їх призначення та використання в торгово-технологічному процесі; основи менеджменту персоналу; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки «Торгівля» без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією продавця продовольчих товарів 4 розряду — не менше 2 років та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням 5 розряду.

Спеціалізація

Продавець хліба та хлібобулочних виробів. Приймає хліб і хлібо-булочні вироби. Перевіряє їх кількість, масу і якість, якість тари та упаковки, термін витримування виробів після виходу з печі, правильність оформлення рахунка-фактури, накладної. Розміщує хліб і хлібобулочні вироби по місцях зберігання. Підготовляє хліб та хлібобулочні вироби до продажу: поповнює запаси і викладає хліб і хлібобулочні вироби на робочому місці, в шафах або на горках; розміщує інвентар, пакувальний матеріал; прикріплює ярлики цін; перевіряє і встановлює ваги, підготовляє ножі, інший інструмент. Нарізає хліб. Продає хліб та хлібобулочні вироби. Збирає після продажу шматки хліба, сухарні крихти в спеціальні ящики, здає їх в установленому порядку.

Продавець кондитерських виробів і меду. Приймає кондитерські вироби за якістю, кількістю місць і вагою. Перевіряє якість кондитерських виробів за органолептичними показниками: зовнішнім виглядом, формою, станом поверхні і глазурі, візерунком, запахом, консистенцією. Вибірково перевіряє штучні кондитерські вироби на відповідність ваги однієї штуки даним на етикетці. Перевіряє наявність лабораторних висновків санітарно-епідеміологічної служби під час приймання меду вареного. Розміщує кондитерські вироби і мед по місцях зберігання. Забезпечує належне зберігання: стежить за термінами реалізації кондитерських виробів при різних відсотках вологості і температури приміщень. Готує кондитерські вироби і мед до продажу: поповнює запаси, викладає за видами і сортами на відповідному торговому обладнанні. Продає кондитерські вироби і мед у попередньо розфасованому вигляді, поштучно, а також шляхом зважування.

Продавець круп, макаронних виробів, крохмалю, цукру та кухонної солі. Приймає вагові сипкі товари та макаронні вироби за кількістю місць і вагою нетто кожного з них, перевіряє стан зовнішньої тари, наявність маркування, відповідність виду та якості товару даним, що зазначені у супровідних документах, сертифікаті (посвідченні) якості, маркувальних ярликах, товарних етикетках. Вибірково перевіряє окремі штучні товари (одиниці розфасовки) за станом упаковки, наявністю етикеток та вагою. Розміщує крупи, макаронні вироби, крохмаль, цукор та кухонну сіль по місцях зберігання з урахуванням вимог товарного сусідства. Забезпечує належне зберігання: стежить за термінами реалізації при різних відсотках вологості і температури приміщень. Готує бакалійні товари до продажу: поповнює запаси, викладає за видами і сортами на відповідному торговому обладнанні. Продає крупи, макаронні вироби, крохмаль, цукор та кухонну сіль у попередньо розфасованому вигляді, поштучно, а також шляхом зважування.

Продавець м’яса і м’ясопродуктів (що швидко і надто швидко псуються). Приймає потушне м’ясо у відрубах за кількістю туш, напівтуш чи четвертин і вагою нетто кожної з них. Перевіряє наявність тавра ветеринарного нагляду, свіжість м’яса, правильність розбирання та післязабійного оброблення, відповідність угодованості накладеному тавру, ступінь охолодження. Перевіряє м’ясо і м’ясопродукти за станом упаковки, відповідності виду тварин, сорту і категорії вгодованості даним, що вказані на етикетці порції (упаковки). Розміщує м’ясо і м’ясопродукти по місцях зберігання. Здійснює підготовку до продажу: заморожене м’ясо попередньо розморожує; розбирає потушне м’ясо на сортові відруби відповідно зі схемами розділу для кожного виду тварин, інші м’ясопродукти сортує за видами, категоріями, сортами; звільняє м’ясо птиці від тари, паперової обгортки і тампонів; перекладає напівфабрикати, кулінарні вироби на лотки, блюда, листи; протирає та зачищає поверхні ковбасних виробів і копченостей, жирів; нарізує, фасує ковбаси та копченості. Подає м’ясо і м’ясопродукти до торгового залу на робоче місце, розміщує за видами і сортами в охолоджувальних прилавках і шафах. Продає м’ясо і м’ясопродукти.

Продавець молока, молокопродуктів, майонезу, морозива, харчових жирів, сирів, яєць курячих харчових. Приймає молоко, харчові жири та інші молокопродукти за кількістю місць і вагою нетто. Перевіряє вид і свіжість продукту, ступінь термообробки (холодом, теплом), дату і годину виготовлення, кінцевий термін продажу, які повинні відповідати даним, зазначеним у супровідних документах, сертифікаті (посвідченні) якості, маркувальних ярликах, товарних етикетках. Вибірково перевіряє окремі штучні товари (одиниці розфасовки) за станом упаковки, наявністю етикеток, міцністю закупорки, цілістю пакетів (відсутність течі), повнотою наповнення (для рідких) та вагою. Перевіряє яйця курячі харчові на наявність штампу категорії та їх якість. Розміщує молокопродукти, харчові жири, сири, яйця курячі харчові по місцях зберігання. Здійснює підготовку до продажу: сортує молокопродукти за видами і сортами, перевіряє штучні та фасовані товари за упаковкою і вагою; протирає банки, пляшки та упаковки від мастил і пилу; звільняє вагові та штучні товари від тари і пакувальних матеріалів; викладає з коробів лотки з яйцями, відбирає пошкоджені та ті, що не підлягають продажу; протирає поверхні головок (брусків) сиру рушником, розрізає великі головки на частини; зачищає від штафу масло коров’яче вершкове і маргарин, розділяє моноліт на менші частини. Викладає підготовлені до продажу молокопродукти на лотки, блюда, листи, подає до торгового залу на робоче місце, розміщує за видами і сортами в охолоджувальних прилавках та шафах з урахуванням товарного сусідства. Продає молоко, молокопродукти, майонез, морозиво, харчові жири, сири, яйця курячі харчові.

Продавець риби і рибних продуктів. Приймає рибу і рибні продукти за кількістю, масою брутто і нетто. Перевіряє якість риби і рибних продуктів за органолептичними показниками. Готує рибу і рибні продукти до продажу: розділяє охолоджену і морожену рибу, здійснює розрубування великої риби на частини, відбирає неякісну рибу. Розміщує живу рибу в акваріумах з водою, обладнаних пристроями для збагачення води киснем. Заморожену рибу розпаковує і розміщує в охолоджувальних прилавках і звільняє від льоду. Викладає рибу солону в окоренки з тузлуком. Розбирає солоні та копчені делікатесні рибні продукти, нарізує і викладає на емальовані підноси або дека в охолоджувальних прилавках. Викладає рибу гарячого копчення, кулінарні вироби і напівфабрикати в охолоджувальних прилавках, рибні консерви — на пристінні горки, пресерви — в охолоджувальні прилавки. Продає рибу і рибні продукти, дотримуючись правил та проведення попередньої підготовки. Стежать за термінами зберігання риби і рибних продуктів.

Продавець безалкогольних та слабоалкогольних напоїв. Приймає безалкогольні та слабоалкогольні напої за якістю, кількістю місць, об’ємом, станом маркування. Перевіряє якість напоїв за органолептичними показниками і зовнішнім виглядом. Якість окремих напоїв перевіряє за специфічними показниками: різкістю, насиченістю і виділенням вуглекислого газу, консистенцією, висотою та стійкістю піни. Забезпечує належне зберігання безалкогольних та слабоалкогольних напоїв. Продає безалкогольні та слабоалкогольні напої на винос, на розлив у посуд покупця, а також для споживання на місці.

Продавець тютюнових виробів. Приймає тютюнові вироби. Перевіряє наявність необхідних позначок у маркуванні тютюнових виробів: найменування підприємства-виробника та товарний знак, його місцезнаходження, найменування і клас сигарет, наявність фільтруючого мундштука (для сигарет і цигарок), кількість штук в коробці чи пачці (для сигарет, сигар, цигарок), позначення нормативного документа (стандарту) та напису про шкідливість куріння, погодженого з Міністерством охорони здоров’я України, вміст шкідливих для здоров’я речовин порівняно з обов’язковими вимогами нормативних документів, дата виготовлення, термін придатності. Перед продажем перевіряє якість тютюнових виробів за зовнішнім виглядом упаковки: забруднення, розриви та розклеювання коробок, пачок і пакетів, перекіс розривної стрічки тощо. Вилучає з продажу неякісні вироби. Розміщує тютюнові вироби у торговельному залі у повному асортименті за видами, класами, сортами. Забезпечує повну достовірну інформацію про тютюнові вироби. Продає тютюнові вироби.

22. ПРОДАВЕЦЬ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ
(на ринку)

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Одержує дозвіл від адміністрації ринку на право здійснення торгівлі на території ринку: сплачує ринковий збір або укладає з дирекцією договір на оренду місця, приміщень або інших пунктів торгівлі. Отримує документ (довідку або інше свідоцтво) ветеринарно-санітарної лабораторії про якість продукції. Розкладає товар, призначений до продажу, забезпечує наявність цінників. Установлює та налагоджує ваговимірювальні приклади. Відпускає товар повною мірою та вагою за готівку. Надає покупцю повну інформацію про виробника, основні споживчі властивості товару, забезпечує належний рівень обслуговування. Виконує вимоги дирекції ринку з додержання правил торгівлі на ринку, правил використання ваговимірювальних приладів, ветеринарно-санітарних правил на ринку.

Повинен знати: асортимент, класифікацію, харчову цінність товарів, терміни зберігання товарів певної групи; правила торгівлі на ринках; правила продажу продовольчих товарів; порядок заняття торговельною діяльністю; правила торговельного обслуговування населення; правила експлуатації ваговимірювальних приладів та терміни проведення перевірок; правила обміну (повернення) недоброякісних товарів та умови їх вилучення з продажу; зміст та порядок оформлення товарно-супровідних документів; ветеринарно-санітарні правила для ринку; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

23. РУБАЧ М’ЯСА НА РИНКУ

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Перевіряє наявність тавра на туші, відповідного документа м’ясоконтрольної станції та результати аналізу в лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку. Розділяє туші згідно з діючими схемами розрубу. Допомагає викладати м’ясо на прилавку та розвішувати окремі частини туші на крюки відповідного торгово-технологічного обладнання. Утримує розрубну колоду та інструмент відповідно до вимог ветеринарно-санітарних правил, протягом усього дня здійснює поточне прибирання робочого місця.

Повинен знати: схему розрубу туш різних тварин та правила їх розбирання; вимоги санітарно-ветеринарних правил прийому м’яса для розрубування; вимоги до якості м’ясних товарів та правила таврування туш; призначення, правила використання технологічного обладнання та виробничого інвентарю, способи загострення, правлення інструментів та порядок їх зберігання; правила торгівлі на ринках; ветеринарно-санітарні правила для ринків; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

24. ЧЛЕН БРИГАДИ РЕСТОРАНУ
(підприємства сфери швидкого харчування)

Завдання та обов’язки. Обслуговує споживачів у закладах швидкого харчування. Готує зону прилавка до обслуговування. Надає споживачам допомогу під час вибору страв і напоїв, комплектує замовлення на таці або упаковує замовлення. Заносить замовлення споживачів до касового апарату встановленого типу та розраховується із споживачами. Здає виручку в установленому порядку. Вивантажує продукцію з тари. Доставляє готову продукцію до місця роздачі. Доготовлює гарячі та холодні напої, страви із напівфабрикатів високого ступеня готовності. Додержує санітарних норм, технології і рецептури (технологічних карток) доготовки страв. Доставляє напівфабрикати у виробничі цехи. Забезпечує належні умови зберігання напівфабрикатів для подальшої підготовки страв та напоїв (температурний режим, вологість, товарне сусідство терміни). Готує зал для споживачів. Прибирає використані таці. Миє використані таці та дрібний кухонний інвентар.

Повинен знати: асортимент, рецептури, технологію доготування страв і напоїв, вимоги до їх якості та умови, правила складування та зберігання напівфабрикатів; правила і технічні прийоми обслуговування споживачів; правила і порядок подавання страв і напоїв, вимоги до їх температури; правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, електронно-касового контрольного апарату, виробничого інвентарю, інструменту ваговимірювальних приладів та їх призначення та використання у виробничому процесі; правила та способи розпакування тари, відкупорювання консервних банок; правила переміщення напівфабрикатів та готової продукції на виробництві; безпечні прийоми під час перенесення вантажів; санітарні правила для підприємств громадського харчування; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

25. ШЕФ-КУХАР

Завдання та обов’язки. Керує виробничо-господарською діяльністю підрозділу із забезпечення ритмічного випуску якісної продукції власного виробництва у належному асортименті. Розробляє рецептури нових страв. Організує вивчення попиту споживачів з метою забезпечення різноманітного асортименту страв, кулінарних виробів. Складає заявки на необхідні продовольчі товари, напівфабрикати, сировину, забезпечує своєчасне їх отримання зі складу, контролює терміни, асортимент, кількість і якість їх надходження і реалізації. Здійснює постійний контроль за технологією виготовляння їжі, нормами закладання сировини та додержанням санітарних правил. Проводить у складі бракеражної комісії бракераж готової продукції. Забезпечує раціональну організацію технологічного процесу, підбирає і розміщує кухарів та інших робітників виробництва, складає графіки виходу їх на роботу. Контролює правильну експлуатацію технологічного устаткування, виробничого інвентарю, ваговимірювальних приладів. Організує облік та контролює складання і своєчасне подання звітності про виробничу діяльність. Контролює додержання працівниками правил охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку. Проводить інструктаж з технології виготовляння їжі, роботу з підвищення кваліфікації працівників.

Повинен знати: нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування закладів харчування; вимоги щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення; правові засади забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини для здоров’я населення; категорії і види стандартів, нормативно-технічну документацію щодо сертифікації якості сировини, напівфабрикатів та готової продукції; асортимент, рецептури, технологію виготовлення усіх видів страв, кулінарних та кондитерських виробів, напоїв, вимоги до їх якості; порядок складання різних меню; норми закладки сировини та виходу готової продукції; порядок оформлення калькуляційних карток; методи лабораторного аналізу і контролю якості продукції; правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, виробничого інвентарю, інструменту ваговимірювальних приладів, їх призначення та використання в технологічному процесі; наукові основи розпорядництва, регулювання і координації діяльності працівників нижчої кваліфікації; основи організації та нормування праці; системи і методи оцінки праці робітників; основи менеджменту, економіки; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (бакалавр або молодший спеціаліст) за напрямом підготовки «Харчова технологія та інженерія» (спеціальність «Технологія харчування»). Стаж роботи в закладах харчування — не менше 3 років або підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією кухаря 5 розряду — не менше 5 років.

ПЕРЕЛІК
назв професій робітників, передбачених цим Випуском, із зазначенням їх назв за Випусками 00 та 55 ЕТКС видання 1986 р.


пор. 

Назви професій за цим Випуском 

Діапазон розрядів 

Назви професій за Випусками 00 та 55 ЕТКС видання 1986 р. 

Діапазон розрядів 

1. 

Бармен 

4 — 5 

Бармен 

4 — 5 

2. 

Буфетник 

3–5 

Буфетчик 

3–5 

3. 

Виробник харчових напівфабрикатів 

2–5 

Изготовитель пищевых полуфабрикатов 

1 — 5 

4. 

Готувач молочних коктейлів 

Приготовитель молочных коктейлей 

5. 

Готувач напоїв 

3–4 

Приготовитель напитков 

3–4 

6. 

Електромеханік торговельного та холодильного устаткування 

3–6 

Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию 

3–6 

7. 

Кіоскер 

Нова професія 

  

8. 

Комплектувальник товарів 

Комплектовщик товаров 

9. 

Кондитер 

3–5 

Кондитер 

1 — 6 

10. 

Кухар 

3–6 

Повар 

2 — 6 

11. 

Кухар дитячого харчування 

Повар детского питания 

12. 

Кухонний робітник 

Кухонный рабочий 

13. 

Метрдотель 

Нова професія 

  

14. 

Мийник посуду 

-  

Мойщик посуды 

1 — 2 

15. 

Офіціант 

3–5 

Официант 

3–5 

16. 

Пекар 

Пекарь 

2–5 

17. 

Приймальник товарів 

Приемщик товаров 

18. 

Продавець (з лотка, на ринку) 

Нова професія 

  

19. 

Продавець непродовольчих товарів 

3–5 

Продавец непродовольственных товаров 

III — I катег. 

20. 

Продавець непродовольчих товарів (на ринку) 

Нова професія 

  

21. 

Продавець продовольчих товарів 

3–5 

Продавец продовольственных товаров 

III — I катег. 

22. 

Продавець продовольчих товарів (на ринку) 

Нова професія 

  

23. 

Рубач м’яса на ринку 

Разрубщик мяса на рынке 

24. 

Член бригади ресторану (підприємства сфери швидкого харчування) 

  

Нова професія 

  

25. 

Шеф-кухар 

-  

Нова професія 

  

 

ПЕРЕЛІК
назв професій робітників, передбачених Випусками 00 та 55 ЕТКС видання 1986 р., із зазначенням їх назв за цим Випуском


пор. 

Назви професій за Випусками 00 та 55 ЕТКС видання 1986 р. 

Діапазон розрядів 

Назви професій за цим Випуском 

Діапазон розрядів 

1. 

Бармен 

4 — 5 

Бармен 

4 — 5 

2. 

Буфетчик 

3–5 

Буфетник 

3–5 

3. 

Изготовитель пищевых полуфабрикатов 

1 — 5 

Виробник харчових напівфабрикатів 

2–5 

4. 

Кассир торгового зала 

III — II катег. 

Перенесено до технічних службовців 

  

5. 

Комплектовщик товаров 

Комплектувальник товарів 

6. 

Кондитер 

1 — 6 

Кондитер 

3–5 

7. 

Контролер-кассир 

III — I катег. 

Перенесено до технічних службовців 

  

8. 

Кухонный рабочий 

Кухонний робітник 

9. 

Мойщик посуды 

1 — 2 

Мийник посуду 

-  

10. 

Официант 

3–5 

Офіціант 

3–5 

11. 

Пекарь 

2–5 

Пекар 

12. 

Повар 

2 — 6 

Кухар 

3–6 

13. 

Повар детского питания 

-  

Кухар дитячого харчування 

14. 

Приготовитель молочных коктейлей 

Готувач молочних коктейлів 

15. 

Приготовитель напитков 

3–4 

Готувач напоїв 

3–4 

16. 

Приемщик товаров 

-  

Приймальник товарів 

17. 

Продавец непродовольственных товаров 

III — I катег. 

Продавець непродовольчих товарів 

3–5 

18. 

Продавец продовольственных товаров 

III — I катег. 

Продавець продовольчих товарів 

3–5 

19. 

Разрубщик мяса на рынке 

-  

Рубач м’яса на ринку 

20. 

Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию 

3–6 

Електромеханік торговельного та холодильного устаткування 

3–6 

 

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ ПРОФЕСІЙ


пор. 

Професії 

1 

Керівники 

1. 

Генеральний директор (голова, президент, інший керівник) об’єднання підприємств торгівлі (асоціації, корпорації, концерну і т. ін.) 

2. 

Головний кулінар (у закладах харчування) 

3. 

Головний технолог (у закладах харчування) 

4. 

Головний товарознавець (у підприємствах торгівлі) 

5. 

Директор (керівник) малої торговельної фірми 

6. 

Директор (начальник, інший керівник) підприємства торгівлі 

7. 

Директор комерційний (у підприємствах торгівлі) 

8. 

Директор представництва торговельного 

9. 

Директор-розпорядник (у підприємствах торгівлі) 

10. 

Директор технічний (у підприємствах торгівлі) 

11. 

Завідувач виробництва (у закладах харчування) 

12. 

Завідувач відділу (у підприємствах торгівлі) 

13. 

Завідувач підприємства громадського харчування 

14. 

Завідувач підприємства роздрібної торгівлі 

15. 

Завідувач ринку 

16. 

Завідувач секції (у підприємствах торгівлі) 

17. 

Керуючий агентством торговельним 

18. 

Керуючий магазином 

19. 

Керуючий підприємством харчування 

20. 

Керуючий рестораном (кафе, їдальнею і т. ін.) 

21. 

Начальник виробництва (на підприємстві харчування) 

22. 

Начальник відділу асортименту та якості товарів (у підприємствах торгівлі) 

23. 

Начальник відділу збуту (маркетингу) (у підприємствах торгівлі) 

24. 

Начальник відділу з вивчення кон’юнктури і попиту (у підприємствах торгівлі) 

25. 

Начальник комерційного відділу (у підприємствах торгівлі) 

Професіонали 

1. 

Інокореспондент (з питань зовнішньоторговельної діяльності) 

2. 

Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку 

3. 

Фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог) 

Фахівці 

1. 

Інспектор з контролю якості продукції (у закладах харчування) 

2. 

Інспектор-товарознавець 

3. 

Інспектор торговельний 

4. 

Представник торговельний 

5. 

Товарознавець (у підприємствах торгівлі) 

6. 

Художник-оформлювач (у підприємствах торгівлі та закладах харчування) 

Технічні службовці 


пор. 

Професії 

Діапазон розрядів 

1. 

Адміністратор залу (у підприємствах торгівлі) 

2. 

Адміністратор залу (у закладах харчування) 

3. 

Декоратор вітрин 

I — II катег. 

4. 

Калькулятор (у підприємствах торгівлі та закладах харчування) 

5. 

Касир торговельного залу 

II — III катег. 

6. 

Контролер-касир 

I — III катег. 

7. 

Контролер ринку 

8. 

Приймальник замовлень 

9. 

Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини 

Робітники 

1. 

Бармен 

4 — 5 

2. 

Буфетник 

3–5 

3. 

Виробник харчових напівфабрикатів 

2–5 

4. 

Готувач молочних коктейлів 

5. 

Готувач напоїв 

3–4 

6. 

Електромеханік торговельного та холодильного устаткування 

3–6 

7. 

Кіоскер 

8. 

Комплектувальник товарів 

9. 

Кондитер 

3–5 

10. 

Кухар 

3–6 

11. 

Кухар дитячого харчування 

12. 

Кухонний робітник 

13. 

Метрдотель 

14. 

Мийник посуду 

15. 

Офіціант 

3–5

16. 

Пекар 

17. 

Приймальник товарів 

18. 

Продавець (з лотка, на ринку) 

19. 

Продавець непродовольчих товарів 

3–5

20. 

Продавець непродовольчих товарів (на ринку) 

21. 

Продавець продовольчих товарів 

3–5

22. 

Продавець продовольчих товарів (на ринку) 

23. 

Рубач м’яса на ринку 

24. 

Член бригади ресторану (підприємства сфери швидкого харчування) 

– 

25. 

Шеф-кухар 

– 

 

0