Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям Національної гвардії України та іншим особам»

від 9 липня 2019 р. № 554

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 липня 2019 р. за № 845/33816

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб», з метою впорядкування виплати грошового забезпечення та визначення порядку виплати винагороди за водолазні роботи військовослужбовцям Національної гвардії України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям Національної гвардії України та іншим особам, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 березня 2018 року № 200, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2018 року за № 405/31857, що додаються.

2. Головному управлінню Національної гвардії України (Балан М. І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ярового С. А.

 

Міністр                                                                                                    А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України                                               А. Рева

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
9 липня 2019 р. № 554

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 липня 2019 р. за № 845/33816

 

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям Національної гвардії України та іншим особам

1. Розділ I доповнити новими пунктами такого змісту:

«16. У разі вибуття військовослужбовців до нового місця служби за строк із дня, наступного за днем виключення зі списків особового складу військової частини, і до дня прийняття посади виплата грошового забезпечення військовослужбовцям здійснюється за новим місцем служби (після зарахування їх на грошове забезпечення до цієї військової частини).

17. У разі змін розмірів (норм) грошового забезпечення під час проходження військової служби (у тому числі під час відряджень, відпусток, навчання, звільнення від виконання службових обов’язків через хворобу, перебування на лікуванні в закладах охорони здоров’я та розпорядженні тощо) здійснюється перерахунок грошового забезпечення з дня, з якого відбулися відповідні зміни.».

2. Пункт 13 розділу VI викласти в такій редакції:

«13. Військовослужбовцям з дня закінчення вищого військового навчального закладу Національної гвардії України до дня, з якого вони стали до виконання обов’язків за посадою (пункт 3 розділу III цієї Інструкції), виплачується грошове забезпечення, виходячи з посадового окладу, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років, надбавки за особливості проходження служби та премії, а саме:

1) військовослужбовцям, які мали в період навчання офіцерське звання, — посадові оклади, які вони одержували на день закінчення вищого військового навчального закладу;

2) військовослужбовцям, які не мали в період навчання офіцерських звань, — посадовий оклад, передбачений за 12 тарифним розрядом, визначеним у додатку 1 до постанови № 704;

3) слухачам, які в період навчання отримували стипендії, — посадові оклади за останніми штатними посадами, які вони обіймали у військових частинах до зарахування на навчання.».

3. Розділи IX, Х викласти в такій редакції:

«IX. Доплати за науковий ступінь і вчене звання

1. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) виплачується доплата за науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук з відповідної спеціальності у розмірах відповідно 5 і 10 % посадового окладу. Виплата доплати проводиться, якщо діяльність за профілем відповідає науковому ступеню.

За наявності двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність наукового ступеня профілю діяльності військовослужбовця за займаною посадою визначається згідно з військово-обліковою спеціальністю та функціональними обов’язками за посадою.

2. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які мають вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) або професора та обіймають посади, пов’язані з педагогічною або науковою діяльністю, якщо діяльність за профілем відповідає їх вченому званню, виплачується доплата за вчене звання в таких розмірах на місяць:

за вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) — 5 % посадового окладу;

за вчене звання професора — 10 % посадового окладу.

За наявності двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням.

Відповідність наявного вченого звання профілю діяльності військовослужбовця за займаною посадою для виплати доплати визначається згідно з військово-обліковою спеціальністю та функціональними обов’язками за посадою.

3. Доплата за науковий ступінь і вчене звання виплачується на підставі наказу командира військової частини. Підставами для видання наказу є копії документів, що підтверджують присвоєння (наявність) наукового ступеня чи вченого звання, та рапорт військовослужбовця.

Доплата за науковий ступінь і вчене звання виплачується:

із дня вступу до виконання обов’язків за посадами, за якими встановлено виплату доплат, але не раніше дня видання наказу про призначення — військовослужбовцям, які до дня призначення на посади мають науковий ступінь та (або) вчене звання;

з дати видачі відповідного диплома (атестата) — військовослужбовцям, які займають посади, за якими встановлено виплату доплат, і які одержали науковий ступінь та (або) вчене звання в період виконання обов’язків за цими посадами, у тому числі вперше;

з дати зарахування на навчання до докторантури, але не раніше початку навчального року — військовослужбовцям, які мають науковий ступінь та (або) вчене звання й одержували доплати за науковий ступінь та (або) вчене звання до зарахування на навчання.

4. Виплата військовослужбовцям доплат за науковий ступінь та (або) вчене звання припиняється із дня, наступного за днем звільнення з посади або вступу до тимчасового виконання обов’язків за посадами, які за профілем не збігаються з наявним вченим званням.

X. Надбавка за спортивні звання

1. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які мають спортивні звання, виплачується надбавка в таких розмірах на місяць:

за спортивні звання «Заслужений тренер», «Заслужений майстер спорту», «Майстер спорту міжнародного класу» — 10 % посадового окладу;

за спортивне звання «Майстер спорту» — 5 % посадового окладу.

За наявності двох або більше спортивних звань надбавка виплачується за одним (вищим) званням.

Надбавка за спортивне звання виплачується, якщо діяльність військовослужбовців відповідає за профілем спортивним званням.

Відповідність спортивного звання профілю діяльності військовослужбовця за займаною посадою визначається згідно з військово-обліковою спеціальністю та функціональними обов’язками за посадою.

2. Надбавка за спортивне звання встановлюється наказом командира військової частини на підставі рапорту військовослужбовця та копії посвідчення про наявність спортивного звання із дня:

вступу до виконання обов’язків за посадами — військовослужбовцям, які до призначення на посади мали спортивні звання;

присвоєння відповідного спортивного звання — військовослужбовцям, яким присвоєно спортивне звання вперше або вище спортивне звання.

3. Виплата надбавки припиняється із дня, наступного за днем звільнення з посади, або із дня вступу до тимчасового виконання обов’язків за посадами, які за профілем не відповідають наявним спортивним званням.».

4. У розділі XI:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Надбавка за почесне звання виплачується військовослужбовцям на підставі наказу командира військової частини (командирам військових частин — наказу командира (начальника) вищого рівня) про її виплату. Підставами для видання наказу є засвідчені копії документів, що підтверджують присвоєння (наявність) почесного звання, та рапорт військовослужбовця.

Надбавка за почесне звання виплачується:

із дня вступу до виконання обов’язків за посадами — військовослужбовцям, які до призначення на посади мали почесні звання;

із дня набрання чинності Указом Президента України про присвоєння почесного звання — військовослужбовцям, яким присвоєно почесне звання вперше.»;

2) доповнити новими пунктами такого змісту:

«3. Військовослужбовцям, які мають почесні звання та займають посади, які за профілем не збігаються з наявним почесним званням (у тому числі особам, які перебувають у розпорядженні, та тим, які звільнені з посад), допущеним до тимчасового виконання обов’язків за посадами, які за профілем збігаються з наявним почесним званням, надбавка за почесні звання виплачується за період тимчасового виконання обов’язків за цими посадами.

4. Виплата надбавки за почесні звання припиняється із дня, наступного за днем звільнення з посади, або із дня вступу до тимчасового виконання обов’язків за посадами, які за профілем не збігаються з наявним почесним званням.».

5. У розділі XIX:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом (у тому числі слухачам, ад’юнктам і курсантам вищих військових навчальних закладів Національної гвардії України із числа військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом), які набули (набувають) право на отримання щорічної основної (канікулярної) відпустки, один раз на рік надається допомога для оздоровлення в розмірі місячного грошового забезпечення.»;

2) в абзаці другому пункту 2 слова «обов’язково виплачується» замінити словом «надається».

6. Пункт 6 розділу XX викласти в такій редакції:

«6. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань військовослужбовцям, накази про звільнення яких підписано минулого року, але не виключеним зі списків військової частини, у поточному році не надається.».

7. У розділі XXI:

1) пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Одноразова грошова допомога підлягає стягненню з військовослужбовців, визначених у пункті 1 цього розділу, у сумі, обчисленій у повних календарних місяцях пропорційно часу, який залишився до закінчення дії контракту, у разі дострокового припинення (розірвання) першого контракту та звільнення з військової служби (направлення для проходження строкової військової служби) у зв’язку із:

систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем;

набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади;

позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку;

набранням законної сили судовим рішенням, яким військовослужбовця притягнено до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення та накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

установленням за результатами спеціальної перевірки відомостей, які не відповідають установленим законодавством вимогам для зайняття посади;

застосуванням заборони, передбаченої частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»;

через службову невідповідність.»;

2) у пункті 4:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

«2) особам рядового складу, які в період проходження військової служби за контрактом уклали контракт про проходження військової служби на посадах сержантського та старшинського складу;»;

після підпункту 2 доповнити пункт новими підпунктами 3 — 7 такого змісту:

«3) особам сержантського та старшинського складу, яких у період проходження військової служби за контрактом прийнято на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу;

4) особам офіцерського складу, які в період проходження кадрової військової служби в добровільному порядку виявили бажання проходити військову службу за контрактом;

5) у разі продовження військової служби за новим контрактом;

6) у разі повторного прийняття на військову службу за контрактом осіб, звільнених з військової служби за контрактом (кадрової військової служби офіцерського складу);

7) у разі укладання контракту для проходження військової служби в Національній гвардії України особами, які згідно з даними їх особової справи проходили військову службу за контрактом (кадрову військову службу) чи проходили службу на посадах молодшого, середнього та вищого складу поліції або займали посади рядового і начальницького складу в державних органах;».

У зв’язку з цим підпункти 3, 4 вважати відповідно підпунктами 8, 9.

8. Розділ XXIV доповнити новим пунктом такого змісту:

«6. Порядок виплати посадових окладів, викладений у пунктах 1 — 4 цього розділу, не застосовується в разі зміни номера штату військової частини, якщо найменування посади, військове звання та військово-облікова спеціальність у новому штаті не змінилися, а перепризначення військовослужбовців не здійснювалося. Виплата посадових окладів військовослужбовцям здійснюється в розмірах, установлених до видання наказу командира військової частини про перехід на новий штат.».

9. Пункт 5 розділу XXV викласти в такій редакції:

«5. Під час визначення права на одержання грошового забезпечення у передбачені в пункті 1 цього розділу строки перебування військовослужбовців у розпорядженні не зараховується час їх перебування на лікуванні, в основній або додатковій відпустці, а також час тимчасового виконання обов’язків за вакантною посадою, перебування під вартою (цілодобовим домашнім арештом).».

10. У розділі XXVII:

1) абзац третій пункту 2 викласти в такій редакції:

«У разі закриття провадження у справі про адміністративне корупційне правопорушення у зв’язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення за період відсторонення військовослужбовців від виконання службових повноважень виплачуються основні та щомісячні додаткові види грошового забезпечення.»;

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Військовослужбовцям, стосовно яких застосовано запобіжні заходи в кримінальному провадженні у вигляді домашнього арешту (цілодобово) чи тримання під вартою, виплата грошового забезпечення припиняється з дня фактичного взяття під варту чи перебування під цілодобовим домашнім арештом.

У разі якщо до зазначених військовослужбовців обрано інший запобіжний захід, що дозволяв їм виконувати службові обов’язки, визначені командиром військової частини, за період їх виконання з дня прибуття до військової частини і до дня отримання військовою частиною повідомлення суду про набрання вироком законної сили чи закриття кримінального провадження грошове забезпечення виплачується в розмірі окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років.».

11. У розділі XXVIII:

1) заголовок розділу викласти в такій редакції:

«XXVIII. Виплата грошового забезпечення в разі захоплення в полон чи заручниками, зникнення безвісти, смерті (загибелі) військовослужбовців або визнання їх безвісно відсутніми чи оголошення померлими»;

2) пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Військовослужбовцям, захопленим у полон або заручниками (крім військовослужбовців, які здалися в полон добровільно), а також інтернованим у нейтральних державах або безвісно відсутнім (зниклим безвісти) виплата грошового забезпечення здійснюється відповідно до чинного законодавства України.».

12. У розділі XXXI:

1) пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, що звільняються з військової служби, за винятком осіб, які звільняються зі служби за віком, станом здоров’я, у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі та у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, у разі невикористання ними щорічної основної відпустки за поточний рік до одержання військовою частиною наказу (повідомлення) про звільнення з військової служби оплачується тривалість щорічної основної відпустки, яка визначається відповідно до статті 10 1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Одержаний результат обчислення тривалості відпустки, що надається з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку військовослужбовці мають право за кожен повний місяць служби в році звільнення, округлюється з урахуванням математичних правил.»;

2) в абзаці першому пункту 5 слова «, у тому числі військовослужбовцям-жінкам, які мають дітей» виключити;

3) пункт 13 викласти в такій редакції:

«13. Грошове забезпечення військовослужбовцям, рішення про звільнення яких з військової служби визнані незаконними (необґрунтованими) та які у зв’язку з цим поновлені на військовій службі (посаді) на підставі рішення суду чи повноважного органу (керівника), який прийняв рішення про таке поновлення та виплату грошового забезпечення за час вимушеного прогулу, недоотримане грошове забезпечення за час вимушеного прогулу виплачуються за місцем перебування військовослужбовців на грошовому забезпеченні.

Виплачена під час попереднього звільнення зі служби цим військовослужбовцям грошова допомога при звільненні зі служби підлягає заліку за рахунок суми, що належить їм до виплати за вимушений прогул, а в частині, яка перевищує цю суму, — заліку за рахунок суми грошової допомоги, належної до виплати при подальшому звільненні з військової служби.

До розрахунку грошового забезпечення за час вимушеного прогулу включаються посадовий оклад, оклад за військовим званням та щомісячні додаткові види грошового забезпечення, які військовослужбовець отримував за посадою, з якої його було звільнено.

Про виплати, зазначені в цьому пункті, видається наказ командира військової частини. Витяг з наказу зберігається в особовій справі військовослужбовця.».

13. Доповнити Інструкцію новим розділом такого змісту:

«XXXIV. Виплата винагороди за водолазні роботи

1. Військовослужбовцям, які під час проходження служби допущені та виконують роботи, пов’язані з водолазними спусками, а також медичному складу, який забезпечує лікувальну декомпресію, залежно від характеру робіт виплачується винагорода за водолазні роботи у відсотках посадового окладу за 13 тарифним розрядом, установленим у додатку 1 до постанови № 704, але не більше 10 % за кожну годину роботи під водою (з урахуванням збільшення винагороди за роботу в ускладнених умовах).

Тривалість водолазних робіт, за виконання яких виплачується винагорода, обчислюється з моменту занурення водолаза до моменту виходу його на поверхню.

2. Виплата винагороди за виконання водолазних робіт під водою під час спусків методом короткочасних занурювань за одну годину роботи під водою встановлюється у відсотках посадового окладу за 13 тарифним розрядом, установленим у додатку 1 до постанови № 704, за кожну годину роботи під водою за глибини занурення:

до 5 метрів — 5 %;

понад 5 до 10 метрів — 6 %;

понад 10 до 40 метрів — 7 %;

понад 40 до 60 метрів — 8 %;

понад 60 до 100 метрів — 9 %;

понад 100 метрів — 10 %.

3. Виплата винагороди за кожну годину виконання водолазних робіт під водою в ускладнених умовах збільшується (у відсотках посадового окладу за 13 тарифним розрядом, установленим у додатку 1 до постанови № 704) у разі:

роботи з водолазної альтанки, роботи на засміченому і в’язкому ґрунті — на 0,5 %;

роботи із сітями та в сітьових загородженнях, роботи за швидкості течії від 0,5 до 1,5 метра за секунду, якщо видимість менше ніж 1 метр, у разі планових тренувальних водолазних спусків — на 1 %;

роботи під кригою, роботи за температури води нижче ніж 4° C і вище ніж 37° C, роботи у воді, забрудненій шкідливими й токсичними домішками, перебування під заданим робочим тиском у барокамері за глибини занурення до 60 метрів з метою тренування організму, навчання водолазній справі (у тому числі осіб медичного складу, які забезпечують водолазні спуски і роботи) — на 1,5 %;

роботи із застосуванням для дихання у водолазному спорядженні чистого кисню чи штучних дихальних сумішей з вмістом кисню понад 35 %, роботи за відсутності видимості, транспортування спеціального вантажу, перебування під заданим робочим тиском у барокамері за глибини занурення понад 60 метрів з метою тренування організму, навчання водолазній справі (у тому числі осіб медичного складу, які забезпечують водолазні спуски і роботи) — на 2 %;

роботи за штормових коливань від 2 до 3 балів, зварювання та різання металу під водою, роботи в тісних умовах (у тісних відсіках корабля, судна, у колодязях, тунелях, сотернах, цистернах, трубопроводах, усередині зварних споруд — за відстані між палями, трубами до 1,5 метра), роботи за швидкості течії понад 1,5 метра за секунду — на 3 %;

радіоактивного зараження води чи ґрунту (об’єкта), робіт з випробування нових серійних або таких, що пройшли капітальний ремонт, глибоководних технічних засобів — на 4,5 %;

спусків у гідротанках, гідрокамерах під підвищеним тиском, що дорівнює тиску на відповідній глибині, участі у випробуваннях дослідних і головних глибоководних технічних засобів, проведення підривних робіт, вивантаження боєприпасів, пошуку та підйому ракет, бомб, мін, торпед та інших вибухонебезпечних предметів — на 5 %;

виконання бойових завдань, що передбачають дії під водою (перехід під водою лінії зіткнення з противником (повернення), мінування об’єктів противника, інші бойові завдання), ліквідації аварійних (техногенних) ситуацій, ліквідації аварій, що мають природний характер виникнення, будь-яких робіт з підготовки вибухонебезпечних предметів до транспортування або переміщення — на 5 %.

4. Виплата винагороди, розрахованої в розмірах, передбачених за виконання водолазних робіт на глибинах від 5 метрів під час спусків методом короткочасних занурювань з урахуванням ускладнених умов виконання водолазних робіт під водою, за плавання під водою у ластах під час проведення спеціальних водолазних робіт військовослужбовцями військових частин і підрозділів спеціального призначення залежно від віддалення зони дії від місця спуску під воду збільшується (у відсотках посадового окладу за 13 тарифним розрядом, установленим у додатку 1 до постанови № 704):

зона дії від 0,5 до 1 милі (включно) — на 3,5 %;

зона дії до 2 миль (включно) — на 4 %;

зона дії до 3 миль (включно) — на 4,5 %;

зона дії понад 3 милі — на 5 %.

У разі плавання під водою в ластах у зоні дії до 0,5 милі винагорода виплачується в розмірах, передбачених за виконання водолазних робіт на глибинах від 5 метрів під час спусків методом короткочасних занурювань та за виконання водолазних робіт під водою в ускладнених умовах.

Виплата винагороди, розрахованої в розмірах, передбачених за виконання водолазних робіт на глибинах від 5 метрів під час спусків методом короткочасних занурювань з урахуванням ускладнених умов виконання водолазних робіт під водою, за плавання під водою на автономних індивідуальних засобах руху під час проведення спеціальних водолазних робіт військовослужбовцями військових частин і підрозділів спеціального призначення залежно від віддалення зони дії від місця спуску під воду збільшується (у відсотках посадового окладу за 13 тарифним розрядом, установленим у додатку 1 до постанови № 704):

зона дії до 1 милі (включно) — на 4 %;

зона дії до 2 миль (включно) — на 4,5 %;

зона дії до 3 миль (включно) — на 5 %;

зона дії до 4 миль (включно) — на 5,5 %;

зона дії до 5 миль (включно) — на 6 %;

зона дії понад 5 миль — на 7 %.

Виплата винагороди, розрахованої в розмірах, передбачених за виконання водолазних робіт на глибинах від 5 метрів під час спусків методом короткочасних занурювань з урахуванням ускладнених умов виконання водолазних робіт під водою, за плавання під водою на автономних групових засобах руху під час проведення спеціальних водолазних робіт військовослужбовцями військових частин і підрозділів спеціального призначення залежно від віддалення зони дії від місця спуску під воду збільшується (у відсотках посадового окладу за 13 тарифним розрядом, установленим у додатку 1 до постанови № 704):

зона дії до 1 милі (включно) — на 4,5 %;

зона дії до 2 миль (включно) — на 5 %;

зона дії до 3 миль (включно) — на 5,5 %;

зона дії до 4 миль (включно) — на 6 %;

зона дії до 5 миль (включно) — на 7 %;

зона дії до 6 миль (включно) — на 8 %;

зона дії до 7 миль (включно) — на 9 %;

зона дії понад 8 миль — на 10 %.

Якщо плавання під водою на автономних підводних засобах руху починається з виходу через торпедний апарат (тренажер торпедного апарата) та/або закінчується входом через торпедний апарат (тренажер торпедного апарата), сума винагороди за кожну годину виконання водолазних робіт під водою збільшується (у відсотках посадового окладу за 13 тарифним розрядом, установленим у додатку 1 до постанови № 704):

у разі виходу (входу) через тренажер торпедного апарата — на 3,5 %;

у разі виходу (входу) через торпедний апарат — на 4,5 %.

5. Виплата винагороди за період перебування під підвищеним тиском у декомпресійних камерах та подібних до них пристроях під час лікувальної декомпресії (рекомпресії) військовослужбовцям, які захворіли під час водолазних спусків, у тому числі медичному складу, який забезпечує в камері лікувальну декомпресію (рекомпресію), за кожну годину перебування під підвищеним тиском здійснюється в таких розмірах (у відсотках посадового окладу за 13 тарифним розрядом, установленим у додатку 1 до постанови № 704):

за найбільшого тиску менше ніж 0,5 МПа — 5,5 %;

за найбільшого тиску 0,5 МПа — 6 %;

за найбільшого тиску 0,6 МПа — 6,5 %;

за найбільшого тиску 0,7 МПа — 7 %;

за найбільшого тиску 0,8 МПа — 7,5 %;

за найбільшого тиску 0,9 МПа — 8 %;

за найбільшого тиску 1,0 МПа — 8,5 %.

У разі застосування декількох режимів лікувальної декомпресії (рекомпресії) винагорода виплачується за найбільшим із застосованих режимів.

Під час лікування військовослужбовця, який працював за методом тривалого перебування під підвищеним тиском і захворів, медичному складу, який забезпечує декомпресію (рекомпресію), винагорода виплачується як за фактичний спуск, що здійснюється методом тривалого перебування.

6. Тривалість плавання в ластах, на автономних індивідуальних і групових підводних засобах руху для виплати винагороди за виконання водолазних робіт обчислюється з моменту занурення водолаза до моменту виходу (випливання) його на поверхню.

Тривалість перебування водолазів під підвищеним тиском у барокамерах, гідрокамерах, гідротанках та подібних до них пристроях обчислюється з моменту початку підвищення тиску до моменту його повного зниження.

У разі якщо тривалість водолазних робіт під водою становить менше або більше ніж одну годину, розмір винагороди визначається пропорційно часу фактичного виконання робіт.

Зарахуванню підлягають години перебування під водою (включаючи час на експериментальні та тренувальні спуски), записані до особистої книжки водолаза.

За наявності декількох факторів, які ускладнюють водолазні роботи, відсотки збільшення винагороди підсумовуються.

7. Виплата винагороди за водолазні роботи здійснюється за місцем проходження військової служби за минулий місяць одночасно з виплатою грошового забезпечення на підставі витягу з журналу водолазних робіт та наказу командира військової частини.

8. Винагорода за водолазні роботи не виплачується:

курсантам та іншим військовослужбовцям, які навчаються водолазній справі, — за спуски під воду в період навчання (крім спусків, проведених у період перепідготовки і підвищення водолазної кваліфікації на курсах чи зборах);

військовослужбовцям — учасникам спортивних і святкових заходів — за спуски під воду під час підготовки та проведення цих заходів.».

 

Начальник Управління взаємодії

з Національною гвардією України

Міністерства внутрішніх справ України                                         В. В. Михайловський

 

0