Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження форм документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування інвалідів»

від 18 серпня 2017 р. № 1338

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 грудня 2017 р. за № 1500/31368

Відповідно до пункту 4 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, пункту 24 Порядку здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 295, в межах повноважень, визначених Положенням про Міністерство соціальної політики України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму акта інспекційного відвідування (невиїзного інспектування) юридичної особи (фізичної особи), яка використовує найману працю;

форму акта про відмову від підпису;

форму акта за результатами проведення перевірки щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства про зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю;

форму акта про неможливість проведення інспекційного відвідування/невиїзного інспектування;

форму акта про неможливість складення висновку;

форму вимоги про надання / поновлення документів;

форму вимоги щодо забезпечення здійснення контрольних повноважень;

форму висновку про стан дотримання об’єктом нагляду законодавства про працю під час здійснення контрольних повноважень;

форму довідки про стан дотримання законодавства про працю;

форму постанови по справі про адміністративне правопорушення;

форму постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення;

форму постанови про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами;

форму припису про усунення виявлених порушень;

форму припису про усунення порушень законодавства про зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю;

форму протоколу про адміністративне правопорушення;

форму рішення щодо розгляду справи про накладення штрафу;

форму рішення щодо скасування (залишення без змін) постанови по справі про адміністративне правопорушення.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 02 лютого 2016 року № 67 «Про затвердження форми постанови про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами Державної служби України з питань праці», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 лютого 2016 року за № 256/28386.

3. Департаменту заробітної плати та умов праці (Товстенко О. П.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Крентовську О. П.

 

Міністр                                                                                                             А. Рева

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
18 серпня 2017 року № 1338

 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження, телефони Держпраці, її територіального органу / виконавчого органу міської ради
міста обласного значення, сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади)

АКТ
інспекційного відвідування (невиїзного інспектування) юридичної особи (фізичної особи), яка використовує найману працю
(необхідне підкреслити)

№ _____________________

______________________
             (місце складення)

«___» ____________ 20__ року

Мною, інспектором праці ______________________________________________________________,
                                                                                                    (прізвище, ім’я, по батькові)
службове посвідчення № _______, відповідно до статті 259 Кодексу законів про працю України, частини третьої статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктів 19, 31 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 295, у присутності
_____________________________________________________________________________________
    (прізвище, ім’я, по батькові керівника або уповноваженої особи об’єкта відвідування, інших осіб,
_____________________________________________________________________________________
                             присутніх при проведенні інспекційного відвідування / невиїзного інспектування)
проведено ____________________________________________________________________________
                                                                       (інспекційне відвідування / невиїзне інспектування)
_____________________________________________________________________________________
                                                 (найменування об’єкта відвідування та його місцезнаходження)*

____________
* У разі наявності вказуються такі відомості про об’єкт відвідування:

для юридичних осіб (їх структурних та відокремлених підрозділів, які не є юридичними особами): код ЄДРПОУ; прізвище, ім’я, по батькові, посада, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку у паспорті) керівника об’єкта відвідування або уповноваженої ним особи, підпорядкованість;

для фізичної особи, що використовує найману працю: реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку у паспорті).

Тривалість:

 

Початок

Завершення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

 

Дані про останній проведений захід державного контролю:

 

  інспекційне відвідування  невиїзне інспектування

  не проводилося

  проводилося з ___.___._________ по ___.___._________
Акт від ___.___._________ № ___________________

Припис щодо усунення виявлених порушень:

  не видавався;  видавався;

вимоги припису:

  виконано;  не виконано

 

 

I. Перелік питань, що вивчались під час інспекційного відвідування / невиїзного інспектування*

№ з/п

Зміст питання

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1

2

3

4

5

6

7

Частина II. Законодавство про працю

1

Загальні положення

1.1

Рівність трудових прав громадян України роботодавцем забезпечена

 

 

 

 

Стаття 2 1 КЗпП

1.2

Гарантії забезпечення права громадян на працю дотримані

 

 

 

 

Стаття 5 1 КЗпП

1.3

Особливості регулювання праці осіб, які працюють у районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я, тимчасових і сезонних працівників, а також працівників, які працюють у фізичних осіб за трудовими договорами, додаткові (крім передбачених у статтях 37 і 41 цього Кодексу) підстави для припинення трудового договору деяких категорій працівників за певних умов (порушення встановлених правил прийняття на роботу та ін.), встановлені законодавством, дотримані

 

 

 

 

Стаття 7 КЗпП

2

Колективний договір (при наявності)

2.1

Колективний договір укладено на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов’язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів

 

 

 

 

Стаття 10 КЗпП

2.2

Колективний договір укладено між власником або уповноваженим ним органом (особою), з однієї сторони, і первинною профспілковою організацією, яка діє відповідно до свого статуту, а у разі їх відсутності - представниками, вільно обраними на загальних зборах найманих працівників або уповноважених ними органів, з другої сторони

 

 

 

 

Стаття 12 КЗпП

2.3

У колективному договорі встановлено взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин

 

 

 

 

Частина друга статті 13 КЗпП

2.4

Колективний договір зареєстрований місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування

 

 

 

 

Стаття 15 КЗпП

2.5

Контроль за виконанням колективного договору проводиться безпосередньо сторонами, які його уклали, у порядку, визначеному цим колективним договором

 

 

 

 

Стаття 19 КЗпП

3

Трудовий договір

3.1

Трудовий договір укладено між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за яким працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін

 

 

 

 

Частина перша статті 21 КЗпП

3.2

У контрактах угодою сторін встановлено строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового

 

 

 

 

Частина третя статті 21 КЗпП

3.3

Контракти з працівниками укладаються у випадках, визначених законами України

 

 

 

 

Частина третя статті 21 КЗпП

3.4

Відмови у прийнятті на роботу обгрунтовані

 

 

 

 

Частина перша статті 22 КЗпП

3.5

Пряме або непряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладенні, зміні та припиненні трудового договору залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, роду і характеру занять, місця проживання не допускається

 

 

 

 

Частина друга статті 22 КЗпП

3.6

Вимоги щодо віку, рівня освіти, стану здоров’я працівника встановлено відповідно до законодавства України

 

 

 

 

Частина третя статті 22 КЗпП

3.7

Трудові договори укладено в письмовій формі (у випадках, встановлених частиною першою статті 24 КЗпП)

 

 

 

 

Частина перша статті 24 КЗпП

3.8

При укладенні трудового договору громадянин подає паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, - також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я та інші документи

 

 

 

 

Частина друга статті 24 КЗпП

3.9

Працівники допускаються до роботи після укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення Державної фіскальної служби про прийняття працівника на роботу

 

 

 

 

Частина третя статті 24 КЗпП

3.10

Повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою до територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за встановленою формою до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором

 

 

 

 

ПКМУ № 413

3.11

Трудовий договір з керівником державного підприємства або господарського товариства, у статутному капіталі якого частка держави перевищує 50 %, оформлено у письмовій формі шляхом укладення контракту

 

 

 

 

Пункт 3 частини першої статті 24 КЗпП;
пункт 1 частини першої статті 9 ЗУ № 185-V

3.12

Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами

 

 

 

 

Частина друга статті 23 КЗпП

3.13

При укладенні трудового договору відомості про партійну і національну приналежність, походження, реєстрацію місця проживання чи перебування та документи, подання яких не передбачено законодавством, від працівників не вимагаються

 

 

 

 

Стаття 25 КЗпП

3.14

До початку роботи за укладеним трудовим договором власником або уповноваженим ним органом стосовно працівників:

 

 

 

 

 

3.14.1

роз’яснено їх права і обов’язки

 

 

 

 

Стаття 29 КЗпП

3.14.2

робоче місце визначено, забезпечено необхідними для роботи засобами

 

 

 

 

3.14.3

поінформовано під розписку про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів

 

 

 

 

3.14.4

з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором ознайомлено

 

 

 

 

3.14.5

з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони проінструктовано

 

 

 

 

3.15

Працівники виконують лише ту роботу, яка обумовлена трудовим договором

 

 

 

 

Стаття 31 КЗпП

3.16

Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи понад п’ять днів за основним місцем роботи

 

 

 

 

Частина друга статті 48 КЗпП, абзац другий пункту 1.1 глави 1 Інструкції № 58

3.17

Працівникам, що стають на роботу вперше, трудова книжка оформляється не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу

 

 

 

 

Частина третя статті 48 КЗпП

3.18

До трудової книжки заносяться відомості про роботу, заохочення та нагороди за успіхи в роботі на підприємстві, в установі, організації; відомості про стягнення до неї не заносяться

 

 

 

 

Частина четверта статті 48 КЗпП, абзац другий пункту 2.2 глави 2 Інструкції № 58

3.19

Трудові книжки ведуться на студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, які проходять стажування на підприємстві, в установі, організації усіх форм власності

 

 

 

 

Абзац третій пункту 1.1 глави 1 Інструкції № 58

3.20

Записи в трудовій книжці провадяться у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства і з посиланням на відповідну статтю, пункт закону

 

 

 

 

Пункт 2.3 глави 2 Інструкції № 58

3.21

Усі записи в трудовій книжці про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу або звільнення, а також про нагороди та заохочення вносяться власником або уповноваженим ним органом після видання наказу (розпорядження), але не пізніше тижневого строку, а в разі звільнення - у день звільнення і точно відповідають тексту наказу (розпорядження)

 

 

 

 

Пункт 2.4 глави 2 Інструкції № 58

3.22

Із кожним записом, що заноситься до трудової книжки на підставі наказу (розпорядження) про призначення на роботу, переведення і звільнення, працівники ознайомлені під розписку

 

 

 

 

Пункт 2.5 глави 2 Інструкції № 58

3.23

У разі виявлення неправильного або неточного запису відомостей про роботу, переведення, а також про нагородження та заохочення тощо, виправлення виконується власником або уповноваженим ним органом, де було зроблено відповідний запис

 

 

 

 

Пункт 2.6 глави 2 Інструкції № 58

3.24

У разі необхідності власник або уповноважений ним орган видає працівникам на їх прохання завірені виписки з трудових книжок відомостей про роботу

 

 

 

 

Пункт 2.7 глави 2 Інструкції № 58

3.25

Трудові книжки громадян, які працюють за трудовими договорами в іноземних представництвах, у іноземних кореспондентів, працівників міжнародних організацій та інших прирівнених до них іноземців на території України, зберігаються: в м. Києві - у Генеральній дирекції Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв, Автономній Республіці Крим - у філіалі Генеральної дирекції Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв м. Ялти, в областях - в управліннях зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрацій або підприємствах, визначених обласними державними адміністраціями, у м. Севастополі - в міській державній адміністрації

 

 

 

 

Пункт 2.21 глави 2 Інструкції № 58

3.26

Трудові книжки працівників, які працюють на умовах трудового договору у фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності без створення юридичної особи з правом найму, та фізичних осіб, які використовують найману працю, пов’язану з наданням послуг (кухарі, няньки, водії тощо), зберігаються безпосередньо у працівників

 

 

 

 

Пункт 2.21-1 глави 2 Інструкції № 58

3.27

Днем звільнення вважається останній день роботи

 

 

 

 

Абзац другий пункту 2.27 глави 2 Інструкції № 58

3.28

У разі втрати працівником трудової книжки власник або уповноважений ним орган видає працівнику іншу трудову книжку або вкладиш до неї (нових зразків) з написом «Дублікат» в правому верхньому кутку першої сторінки

 

 

 

 

Пункт 5.1 глави 5 Інструкції № 58

3.29

Трудові книжки та їх дублікати, що не були одержані працівниками при звільненні, зберігаються протягом двох років у відділі кадрів підприємства окремо від інших трудових книжок працівників, які перебувають на роботі

 

 

 

 

Пункт 6.2 глави 6 Інструкції № 58

3.30

Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них ведеться

 

 

 

 

Підпункт «б» пункту 7.1 глави 7 Інструкції № 58

3.31

Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них ведеться відділом кадрів або іншим підрозділом підприємства, який здійснює оформлення прийняття і звільнення працівників. У цій книзі реєструються всі трудові книжки, що прийняті від працівників при влаштуванні на роботу, а також трудові книжки і вкладиші до них із записом серії і номера, що видані працівникам знову

 

 

 

 

Абзац третій пункту 7.1 глави 7 Інструкції № 58

3.32

Книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них і книга обліку руху трудових книжок пронумеровані, прошнуровані та скріплені підписом керівника підприємства і печаткою

 

 

 

 

Абзац п’ятий пункту 7.1 глави 7 Інструкції № 58

3.33

На вимогу працівників їм надаються довідки про їх роботу на даному підприємстві, в установі, організації із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади, часу роботи і розміру заробітної плати

 

 

 

 

Стаття 49 КЗпП

3.34

Випробування обумовлене угодою сторін при укладенні трудового договору

 

 

 

 

Частина перша статті 26 КЗпП

3.35

Умова про випробування працівників, у разі його встановлення, застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу

 

 

 

 

Частина перша статті 26 КЗпП

3.36

Випробування осіб, які не досягли вісімнадцяти років; молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів; молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів; осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби; інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи; осіб, обраних на посаду; переможців конкурсного відбору на заміщення вакантної посади; осіб, які пройшли стажування при прийнятті на роботу з відривом від основної роботи; вагітних жінок; одиноких матерів, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда; осіб, з якими укладається строковий трудовий договір строком до 12 місяців; осіб на тимчасові та сезонні роботи; внутрішньо переміщених осіб; при прийнятті на роботу в іншу місцевість; при переведенні на роботу на інше підприємство, в установу, організацію; в інших випадках, передбачених законодавством, не встановлюється

 

 

 

 

Частина третя статті 26 КЗпП

3.37

При встановленні випробування його тривалість не перевищує дозволених строків (3 місяці; в окремих випадках за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації - 6 місяців; для робітників - 1 місяць)

 

 

 

 

Стаття 27 КЗпП

3.38

Коли строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, то він є таким, що витримав випробування

 

 

 

 

Частина перша статті 28 КЗпП

3.39

У разі встановлення власником або уповноваженим ним органом невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі працівник попереджений про звільнення за три дні

 

 

 

 

Частина друга статті 28 КЗпП

3.40

Переведення на іншу роботу (крім випадків тимчасового переведення, передбаченого частиною другою статті 33 КЗпП або іншим законодавством) здійснюється лише за згодою працівника

 

 

 

 

Частина перша статті 32 КЗпП

3.41

Тимчасове переведення на іншу, не обумовлену трудовим договором роботу, здійснюється лише:

 

 

 

 

 

3.41.1

строком до одного місяця

 

 

 

 

Частина друга статті 33 КЗпП

3.41.2

за відсутності протипоказань за станом здоров’я

 

 

 

 

3.41.3

для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей

 

 

 

 

3.41.4

за наявності згоди - вагітних жінок, жінок, які мають дитину-інваліда або дитину віком до шести років, а також осіб віком до вісімнадцяти років

 

 

 

 

Частина третя статті 33 КЗпП

3.42

У разі зупинення роботи, викликаного відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами, оформлюється простій

 

 

 

 

Частина перша статті 34 КЗпП

3.43

Про зміну істотних умов праці (систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад тощо) працівники повідомлені не пізніше ніж за 2 місяці

 

 

 

 

Частина третя статті 32 КЗпП

3.44

Трудовий договір припиняється за пунктом 6 статті 36 КЗпП, якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах

 

 

 

 

Частина четверта статті 32 КЗпП

3.45

Припинення трудового договору за угодою сторін здійснюється за наявності згоди працівника і власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу

 

 

 

 

Пункт 1 частини першої статті 36 КЗпП

3.46

Трудовий договір припиняється у зв’язку із закінченням його строку, крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна з сторін не поставила вимогу про їх припинення

 

 

 

 

Пункт 2 частини першої статті 36 КЗпП

3.47

У разі призову або вступу працівника на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу трудовий договір припиняється, крім випадків, коли за працівником зберігаються місце роботи, посада відповідно до частин третьої та четвертої статті 119 КЗпП

 

 

 

 

Пункт 3 частини першої статті 36 КЗпП

3.48

Трудовий договір припиняється на підставі пункту 5 статті 36 КЗпП при переведенні працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або переході на виборну посаду

 

 

 

 

Пункт 5 частини першої статті 36 КЗпП

3.49

Трудовий договір припиняється у разі відмови працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією

 

 

 

 

Пункт 6 частини першої статті 36 КЗпП

3.50

Трудовий договір припиняється у разі укладення трудового договору (контракту), всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції», встановленим для осіб, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, протягом року з дня її припинення

 

 

 

 

Пункт 7 1 частини першої статті 36 КЗпП

3.51

Трудовий договір припиняється з підстав, передбачених Законом України «Про очищення влади»

 

 

 

 

Пункт 7 2 частини першої статті 36 КЗпП

3.52

Трудовий договір припиняється з підстав, передбачених контрактом

 

 

 

 

Пункт 8 частини першої статті 36 КЗпП

3.53

Трудовий договір припиняється з підстав, передбачених іншими законами

 

 

 

 

Пункт 9 частини першої статті 36 КЗпП

3.54

У разі зміни підпорядкованості підприємства, установи, організації, зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору не припиняється. Трудовий договір припиняється лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (пункт 1 частини першої статті 40)

 

 

 

 

Частини третя та четверта статті 36 КЗпП

3.55

Трудовий договір, укладений на невизначений строк, розривається працівником за наявності письмового попередження власника або уповноваженого ним органу (крім випадків, встановлених частиною другою статті 38 КЗпП) за два тижні

 

 

 

 

Частина перша статті 38 КЗпП

3.56

Трудовий договір, укладений на невизначений строк, розривається у строк, про який просить працівник:

 

 

 

 

 

3.56.1

у разі неможливості продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин)

 

 

 

 

Частина перша статті 38 КЗпП

3.56.2

якщо власник або уповноважений ним орган не виконує законодавство про працю, умови колективного чи трудового договору

 

 

 

 

Частина третя статті 38 КЗпП

3.57

Строковий трудовий договір достроково розривається:

 

 

 

 

 

3.57.1

в разі хвороби працівника або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором

 

 

 

 

Стаття 39 КЗпП

3.57.2

порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного або трудового договору

 

 

 

 

3.57.3

у випадках, передбачених частиною першою статті 38 КЗпП

 

 

 

 

3.58

Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності розривається власником або уповноваженим ним органом у випадку:

 

 

 

 

 

3.58.1

змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників

 

 

 

 

Пункт 1 частини першої статті 40 КЗпП

3.58.2

виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи, а так само в разі відмови у наданні допуску до державної таємниці або скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов’язків вимагає доступу до державної таємниці

 

 

 

 

Пункт 2 частини першої статті 40 КЗпП

3.58.3

систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення

 

 

 

 

Пункт 3 частини першої статті 40 КЗпП

3.58.4

прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин

 

 

 

 

Пункт 4 частини першої статті 40 КЗпП

3.58.5

нез’явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і родах, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні. За працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності

 

 

 

 

Пункт 5 частини першої статті 40 КЗпП

3.58.6

поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу

 

 

 

 

Пункт 6 частини першої статті 40 КЗпП

3.58.7

появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння

 

 

 

 

Пункт 7 частини першої статті 40 КЗпП

3.58.8

вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) майна власника, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу

 

 

 

 

Пункт 8 частини першої статті 40 КЗпП

3.58.9

призову або мобілізації власника - фізичної особи під час особливого періоду

 

 

 

 

Пункт 10 частини першої статті 40 КЗпП

3.58.10

встановлення невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі протягом строку випробування

 

 

 

 

Пункт 11 частини першої статті 40 КЗпП

3.59

Звільнення працівника з підстав, зазначених у пунктах 1, 2 і 6 статті 40 КЗпП проводиться у разі неможливості його переведення на іншу роботу за його згодою

 

 

 

 

Частина друга статті 40 КЗпП

3.60

Звільнення працівників у період тимчасової непрацездатності працівників або в період їх відпустки (крім випадку повної ліквідації підприємства, установи, організації та випадку, передбаченого пунктом 5 частини першої статті 40 КЗпП) не допускається

 

 

 

 

Частина третя статті 40 КЗпП

3.61

Трудовий договір з ініціативи власника або уповноваженого ним органу розривається у випадку:

 

 

 

 

 

3.61.1

одноразового грубого порушення трудових обов’язків керівником підприємства, установи, організації всіх форм власності (філіалу, представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу), його заступниками, головним бухгалтером підприємства, установи, організації, його заступниками, а також службовими особами органів доходів і зборів, яким присвоєно спеціальні звання, і службовими особами центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах державного фінансового контролю та контролю за цінами

 

 

 

 

Пункт 1 частини першої статті 41 КЗпП

3.61.2

винних дій керівника підприємства, установи, організації, внаслідок чого заробітна плата виплачувалася несвоєчасно або в розмірах, нижчих від установленого законом розміру мінімальної заробітної плати

 

 

 

 

Пункт 1 1 частини першої статті 41 КЗпП

3.61.3

винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні або культурні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір’я до нього з боку власника або уповноваженого ним органу

 

 

 

 

Пункт 2 частини першої статті 41 КЗпП

3.61.4

вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи

 

 

 

 

Пункт 3 частини першої статті 41 КЗпП

3.61.5

перебування всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції» у прямому підпорядкуванні у близької особи

 

 

 

 

Пункт 4 частини першої статті 41 КЗпП

3.61.6

припинення повноважень посадових осіб

 

 

 

 

Пункт 5 частини першої статті 41 КЗпП

3.61.7

повторного порушення посадовою особою вимог законодавства у сфері ліцензування та з питань видачі документів дозвільного характеру або у сфері надання адміністративних послуг, передбачених статтями 166 10, 166 12, 188 44 Кодексу України про адміністративні правопорушення

 

 

 

 

Частина друга статті 41 КЗпП

3.62

Розірвання договору у випадках, передбачених частинами першою і другою статті 41 КЗпП, провадиться з додержанням вимог частини третьої статті 40 КЗпП, а у випадках, передбачених пунктами 2 і 3 частини першої статті 41 КЗпП, - також вимог статті 43 КЗпП

 

 

 

 

Частина третя статті 41 КЗпП

3.63

Розірвання договору у випадку, передбаченому пунктом 4 частини першої статті 41 КЗпП, проводиться, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу

 

 

 

 

Частина четверта статті 41 КЗпП

3.64

При скороченні чисельності чи штату працівників враховується переважне право на залишення на роботі

 

 

 

 

Стаття 42 КЗпП

3.65

Розірвання трудового договору з підстав, передбачених пунктами 1 (крім випадку ліквідації підприємства, установи, організації), 2 - 5, 7 статті 40, пунктами 2 і 3 статті 41 КЗпП, здійснюється за попередньою згодою виборного органу (профспілкового представника), первинної профспілкової організації, членом якої є працівник, крім випадків, коли розірвання трудового договору із зазначених підстав здійснюється з прокурором, поліцейським і працівником Національної поліції, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань України, Національного антикорупційного бюро України чи органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства

 

 

 

 

Частина перша стаття 43 КЗпП

3.66

Відсторонення працівників від роботи проводиться виключно у випадку:появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;
відмови або ухилення від обов’язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони,
в інших випадках, передбачених законодавством

 

 

 

 

Стаття 46 КЗпП

3.67

Про наступне вивільнення працівники попереджаються не пізніше ніж за 2 місяці

 

 

 

 

Частина перша статті 49 2 КЗпП

3.68

Одночасно з попередженням про звільнення у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган пропонує працівникові іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації. При відсутності роботи за відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі відмови працівника від переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації працівник, за своїм розсудом, звертається за допомогою до державної служби зайнятості або працевлаштовується самостійно

 

 

 

 

Частина третя статті 49 2 КЗпП

3.69

Ліквідація, реорганізація підприємств, зміна форм власності або часткове зупинення виробництва, що тягнуть за собою скорочення чисельності або штату працівників, погіршення умов праці, здійснюються тільки після завчасного надання професійним спілкам інформації з цього питання, включаючи інформацію про причини наступних звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про строки проведення звільнення

 

 

 

 

Частина друга статті 49 4 КЗпП

3.70

Власник або уповноважений ним орган не пізніше трьох місяців з часу прийняття рішення про наступні звільнення провів консультації з професійними спілками про заходи щодо запобігання звільненню чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом’якшення несприятливих наслідків будь-якого звільнення

 

 

 

 

4

Робочий час

4.1

Тривалість робочого часу не перевищує 40 годин на тиждень

 

 

 

 

Частина перша статті 50 КЗпП

4.2

Працівникам віком від 14 до 18 років, працівникам, зайнятим на роботах з шкідливими умовами праці, окремим категоріям працівників (учителі, лікарі та інші) встановлена скорочена тривалість робочого часу

 

 

 

 

Стаття 51 КЗпП

4.3

Тривалість роботи напередодні святкових і неробочих днів скорочена на 1 годину

 

 

 

 

Частина перша статті 53 КЗпП

4.4

Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не перевищує 5 годин

 

 

 

 

Частина друга статті 53 КЗпП

4.5

Вагітні жінки і жінки, що мають дітей віком до трьох років, особи, молодші вісімнадцяти років, та інші категорії працівників, передбачені законодавством, до роботи в нічний час не залучаються

 

 

 

 

Частина перша статті 55 КЗпП

4.6

Робота інвалідів у нічний час допускається лише за їх згоди і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям

 

 

 

 

Частина друга статті 55 КЗпП

4.7

Неповний робочий день або неповний робочий тиждень встановлюється працівникам на їх прохання та оплачується пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Робота на умовах неповного робочого часу не обмежує обсягу трудових прав працівників

 

 

 

 

Стаття 56 КЗпП

4.8

Час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) передбачені правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності у відповідності до законодавства

 

 

 

 

Стаття 57 КЗпП

4.9

При змінних роботах працівники чергуються в змінах рівномірно в порядку, встановленому правилами внутрішнього трудового розпорядку

 

 

 

 

Частина перша статті 58 КЗпП

4.10

Тривалість перерви в роботі між змінами більша подвійної тривалості часу роботи в попередній зміні (включаючи і час перерви на обід)

 

 

 

 

Частина перша статті 59 КЗпП

4.11

Працівники на роботу протягом двох змін підряд не призначаються

 

 

 

 

Частина друга статті 59 КЗпП

4.12

Підсумований облік робочого часу запроваджено за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації

 

 

 

 

Стаття 61 КЗпП

4.13

Надурочні роботи проводяться з дозволу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) підприємства, установи, організації та у випадках, передбачених статтею 62 КЗпП

 

 

 

 

Статті 62, 64 КЗпП

4.14

Надурочні роботи не перевищують для кожного працівника чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік

 

 

 

 

Частина перша статті 65 КЗпП

4.15

Облік надурочних годин кожного працівника ведеться

 

 

 

 

Частина друга статті 65 КЗпП

4.16

Роботодавцем забезпечено достовірний облік виконуваної працівником роботи

 

 

 

 

Частина друга статті 30 ЗУ № 108

4.17

Роботодавцем забезпечено бухгалтерський облік витрат на оплату праці

 

 

 

 

Частина друга статті 30 ЗУ № 108

5

Час відпочинку

5.1

Працівникам надається перерва для відпочинку і харчування тривалістю не більше двох годин. Перерва не включається в робочий час

 

 

 

 

Частина перша статті 66 КЗпП

5.2

Час початку і закінчення перерви встановлено правилами внутрішнього трудового розпорядку

 

 

 

 

Частина друга статті 66 КЗпП

5.3

Працівники використовують час перерви на свій розсуд. На цей час вони можуть відлучатися з місця роботи

 

 

 

 

Частина третя статті 66 КЗпП

5.4

Працівникам визначено вихідні дні

 

 

 

 

Статті 67 та 69 КЗпП

5.5

Тривалість щотижневого безперервного відпочинку становить не менше 42 годин

 

 

 

 

Стаття 70 КЗпП

5.6

Робота у вихідні дні, святкові і неробочі дні використовується у виняткових випадках, визначених частиною другою статті 71 КЗпП

 

 

 

 

Частина перша статті 71 КЗпП, частина третя статті 73 КЗпП

5.7

Робота у вихідні дні здійснюється тільки з дозволу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) підприємства, установи, організації

 

 

 

 

Стаття 71 КЗпП

5.8

Залучення працівників до роботи у вихідні дні провадиться за письмовим наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу

 

 

 

 

Частина третя статті 71 КЗпП

5.9

Робота у вихідний день компенсується за згодою сторін іншим днем відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі

 

 

 

 

Частина перша статті 72 КЗпП

5.10

Оплата за роботу у вихідний день, святкові і неробочі дні обчислюється за правилами статті 107 КЗпП

 

 

 

 

Частина друга статті 72 КЗпП, частина четверта статті 73 КЗпП

5.11

Працівникам надаються щорічні (основна та додаткові) відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати

 

 

 

 

Стаття 74 КЗпП

5.12

Тривалість основної щорічної відпустки становить не менше 24 календарних дні

 

 

 

 

Стаття 75 КЗпП

5.13

Працівникам надаються щорічні додаткові відпустки

 

 

 

 

Стаття 76 КЗпП

5.14

Тривалість додаткових відпусток відповідає законодавству

 

 

 

 

Стаття 76 КЗпП, статті 7 і 8 ЗУ № 504

5.15

Дні тимчасової непрацездатності працівників, засвідченої у встановленому порядку, а також відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами виключаються із щорічної відпустки

 

 

 

 

Стаття 78 КЗпП

5.16

Святкові і неробочі дні при визначенні тривалості щорічних відпусток не враховуються

 

 

 

 

Стаття 78 1 КЗпП

5.17

Черговість надання відпусток визначена графіком, затвердженим власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) і доведеним до відома всіх працівників

 

 

 

 

Частина четверта статті 79 КЗпП

5.18

Власник або уповноважений ним орган письмово повідомляє працівників про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні

 

 

 

 

Частина п’ята статті 79 КЗпП

5.19

Відкликання із щорічної відпустки здійснюється за згодою працівника

 

 

 

 

Частина восьма статті 79 КЗпП

5.20

Перенесення щорічної відпустки за ініціативою власника або уповноваженого ним органу здійснюється за письмовою згодою працівника та за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником)

 

 

 

 

Частина третя статті 80 КЗпП

5.21

У випадках, передбачених частинами першою та другою статті 80 КЗпП, щорічна відпустка переноситься на інший період

 

 

 

 

Частини перша та друга статті 80 КЗпП

5.22

Відсутні випадки ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд, а також ненадання їх протягом робочого року особам віком до вісімнадцяти років та працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами чи з особливим характером праці

 

 

 

 

Частина п’ята статті 80 КЗпП

5.23

За бажанням працівників, переведених на роботу з одного підприємства, установи, організації на інше підприємство, в установу, організацію, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічну основну відпустку і не одержали за неї грошової компенсації, щорічна відпустка повної тривалості надається до настання шестимісячного строку безперервної роботи після переведення

 

 

 

 

Частина перша статті 81 КЗпП

5.24

Працівникам у зв’язку із навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі надаються додаткові оплачувані відпустки

 

 

 

 

Стаття 15 ЗУ № 504

5.25

Працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації, на час профспілкового навчання надається додаткова оплачувана відпустка

 

 

 

 

Стаття 15 1 ЗУ № 504

5.26

Працівникам надається творча відпустка для закінчення дисертаційних робіт, написання підручників та в інших випадках, передбачених законодавством

 

 

 

 

Стаття 77 КЗпП, стаття 16 ЗУ № 504

5.27

Працівникам, які беруть участь у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях, надається відпустка для підготовки та участі у цих змаганнях

 

 

 

 

Стаття 77 1 КЗпП, стаття 16 1 ЗУ № 504

5.28

Жінкам надається оплачувана відпустка у зв’язку із вагітністю та пологами на підставі медичного висновку

 

 

 

 

Частина перша статті 179 КЗпП, стаття 17 ЗУ № 504

5.29

За бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

 

 

 

 

Частина третя статті 179 КЗпП, стаття 18 ЗУ № 504

5.30

У разі якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку

 

 

 

 

Частина шоста статті 179 КЗпП

5.31

Відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або без збереження заробітної плати до досягнення шестирічного віку надаються батьку дитини, бабі, діду чи іншим родичам, які фактично доглядають за дитиною, або особі, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, одному з прийомних батьків чи батьків-вихователів у порядку, визначеному КЗпП

 

 

 

 

Частина сьома статті 179 КЗпП, частина третя статті 18 ЗУ № 504

5.32

Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, матері інваліда з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 КЗпП)

 

 

 

 

Стаття 182 1 КЗпП, стаття 19 ЗУ № 504

5.33

Відпустка без збереження заробітної плати надається обов’язково за бажанням працівника у випадках, передбачених статтею 25 Закону України «Про відпустки»

 

 

 

 

Частина перша статті 84 КЗпП, стаття 25 ЗУ № 504

5.34

Тривалість відпустки без збереження заробітної плати за сімейними обставинами та з інших причин становить не більше 15 календарних днів на рік

 

 

 

 

Частина друга статті 84 КЗпП, стаття 26 ЗУ № 504

5.35

Витрати, пов’язані з оплатою відпусток, здійснюються за рахунок коштів підприємств, призначених на оплату праці, або за рахунок коштів фізичної особи, в якої працюють за трудовим договором працівники

 

 

 

 

Частина перша статті 23 ЗУ № 504

5.36

Оплата інших видів відпусток, передбачених колективним договором та угодами, трудовим договором, проводиться з прибутку підприємства, що залишається на підприємстві після сплати податків та інших обов’язкових платежів до бюджету, або за рахунок коштів фізичної особи, в якої працюють за трудовим договором працівники

 

 

 

 

Частина третя статті 23 ЗУ № 504

6

Оплата праці

6.1

Заробітна плата працівнику виплачується за виконану ним роботу

 

 

 

 

Частина перша статті 94 КЗпП, частина перша статті 1 ЗУ № 108

6.2

Основна заробітна плата встановлена у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців

 

 

 

 

Частина перша статті 2 ЗУ № 108

6.3

Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не менший за розмір мінімальної заробітної плати

 

 

 

 

Частина перша статті 3 1 ЗУ № 108

6.4

Доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат не враховуються при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру

 

 

 

 

Частина друга статті 3 1 ЗУ № 108

6.5

Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати

 

 

 

 

Частина третя статті 3 1 ЗУ № 108

6.6

Якщо розмір заробітної плати у зв’язку з періодичністю виплати її складових є нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, проводиться доплата до рівня мінімальної заробітної плати

 

 

 

 

Частина четверта статті 3 1 ЗУ № 108

6.7

У разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці

 

 

 

 

Частина п’ята статті 3 1 ЗУ № 108

6.8

Мінімальна заробітна плата у погодинному розмірі застосовується у разі застосування погодинної оплати праці

 

 

 

 

Частина шоста статті 3 1 ЗУ № 108

6.9

Тарифна сітка (схема посадових окладів) сформована на основі тарифної ставки робітника першого розряду та міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів)

 

 

 

 

Частина четверта статті 96 КЗпП, частина четверта статті 6 ЗУ № 108

6.10

Мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлений у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року

 

 

 

 

Частина шоста статті 96 КЗпП, частина шоста статті 6 ЗУ № 108

6.11

Віднесення виконуваних робіт до певних тарифних розрядів і присвоєння кваліфікаційних розрядів робітникам провадиться власником або органом, уповноваженим власником, згідно з професійними стандартами (кваліфікаційними характеристиками) за погодженням із виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником)

 

 

 

 

Частина сьома статті 96 КЗпП, частина сьома статті 6 ЗУ № 108

6.12

Вимоги до кваліфікаційних та спеціальних знань працівників, їх завдання, обов’язки та спеціалізація визначені професійними стандартами або кваліфікаційними характеристиками професій працівників

 

 

 

 

Частина восьма статті 96 КЗпП, частина восьма статті 6 ЗУ № 108

6.13

Інші системи оплати праці встановлені колективним договором, а якщо договір не укладався - наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу, виданим після погодження з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), а в разі відсутності первинної профспілкової організації - з вільно обраними та уповноваженими представниками (представником) працівників

 

 

 

 

Частина одинадцята статті 96 КЗпП, частина одинадцята статті 6 ЗУ № 108

6.14

Умови оплати праці визначені у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами. Якщо колективний договір не укладено, питання оплати праці погоджені з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності - з іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом

 

 

 

 

Частина друга статті 97 КЗпП, частина перша статті 15 ЗУ № 108

6.15

Оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюється на підставі законів та інших нормативно-правових актів України, генеральної, галузевих, регіональних угод, колективних договорів у межах бюджетних асигнувань та позабюджетних доходів

 

 

 

 

Стаття 98 КЗпП, частина перша статті 13 ЗУ № 108

6.16

Фактів прийняття власником або уповноваженим ним органом чи фізичною особою в односторонньому порядку рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодами, колективними договорами не встановлено

 

 

 

 

Частина четверта статті 97 КЗпП

6.17

Про нові або зміну діючих умов оплати праці у бік погіршення працівники попереджені не пізніш як за два місяці до їх запровадження або зміни

 

 

 

 

Стаття 103 КЗпП

6.18

Оплата праці за сумісництвом здійснюється за фактично виконану роботу

 

 

 

 

Частина перша статті 102 1 КЗпП, частина перша статті 19 ЗУ № 108

6.19

За суміщення професій (посад), виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника провадиться доплата

 

 

 

 

Частина перша статті 105 КЗпП

6.20

Розмір доплат за суміщення професій (посад), виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника відповідає розмірам, встановленим колективним договором

 

 

 

 

Частина друга статті 105 КЗпП

6.21

Оплата за роботу в нічний час проводиться у підвищеному розмірі, встановлюваному генеральною, галузевою (регіональною) угодами та колективним договором, але не нижче 20 відсотків тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи у нічний час

 

 

 

 

Стаття 108 КЗпП

6.22

Оплата за роботу у святкові і неробочі дні проводиться у подвійному розмірі

 

 

 

 

Частини перша та друга статті 107 КЗпП

6.23

За погодинною системою оплати праці робота в надурочний час оплачується в подвійному розмірі годинної ставки

 

 

 

 

Частина перша статті 106 КЗпП

6.24

За відрядною системою оплати праці за роботу в надурочний час виплачується доплата у розмірі 100 відсотків тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації, оплата праці якого здійснюється за погодинною системою, - за всі відпрацьовані надурочні години

 

 

 

 

Частина друга статті 106 КЗпП

6.25

У разі підсумованого обліку робочого часу оплачуються як надурочні всі години, відпрацьовані понад встановлений робочий час в обліковому періоді, у порядку, передбаченому частинами першою і другою статті 106 КЗпП

 

 

 

 

Частина третя статті 106 КЗпП

6.26

Компенсація надурочних робіт шляхом надання відгулу не допускається

 

 

 

 

Частина четверта статті 106 КЗпП

6.27

На важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, на роботах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я встановлена підвищена оплата праці

 

 

 

 

Стаття 100 КЗпП

6.28

Час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу)

 

 

 

 

Частина перша статті 113 КЗпП

6.29

У разі тимчасового переведення на іншу, не обумовлену трудовим договором роботу, оплата праці здійснюється за виконану роботу, але не нижче, ніж середній заробіток за попередньою роботою

 

 

 

 

Частина друга статті 33 КЗпП

6.30

Індексація заробітної плати проводиться

 

 

 

 

Частина шоста статті 95 КЗпП, стаття 33 ЗУ № 108

6.31

Розрахунок індексації заробітної плати відповідає встановленому порядку

 

 

 

 

Пункт 4 ПКМУ № 1078

6.32

Виплата заробітної плати проводиться регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом) не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата

 

 

 

 

Частини перша та друга статті 115 КЗпП, частина перша статті 24 ЗУ № 108

6.33

Розмір заробітної плати за першу половину місяця становить не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника

 

 

 

 

Частина третя статті 115 КЗпП, частина третя статті 24 ЗУ № 108

6.34

Заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до початку відпустки

 

 

 

 

Частина четверта статті 115 КЗпП;
стаття 21 ЗУ № 504

6.35

Заробітна плата виплачується у грошових знаках, що мають законний обіг на території України

 

 

 

 

Частина перша статті 23 ЗУ № 108

6.36

У разі виплати заробітної плати натурою (за цінами не вище собівартості) її частка не перевищує 30 відсотків від заробітної плати, нарахованої за місяць

 

 

 

 

Частина третя статті 23 ЗУ № 108

6.37

Виплата заробітної плати здійснюється через установи банків, поштовими переказами на вказаний працівниками рахунок (адресу) з обов’язковою оплатою цих послуг за рахунок власника за особистою письмовою згодою працівника

 

 

 

 

Частина п’ята статті 24 ЗУ № 108

6.38

Компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку із порушенням строків її виплати відповідно до індексу зростання цін на споживчі товари і тарифів на послуги у порядку, встановленому чинним законодавством, провадиться

 

 

 

 

Стаття 34 ЗУ № 108

6.39

Сума компенсації обчислюється шляхом множення суми нарахованого, але не виплаченого громадянину доходу за відповідний місяць (після утримання податків і обов’язкових платежів) на індекс інфляції в період невиплати доходу (інфляція місяця, за який виплачується дохід, до уваги не береться)

 

 

 

 

Стаття 3 ЗУ № 2050-III

6.40

Виплата громадянам суми компенсації проводиться у тому самому місяці, у якому здійснюється виплата заборгованості за відповідний місяць

 

 

 

 

Стаття 4 ЗУ № 2050-III

6.41

Оплата праці здійснюється в першочерговому порядку

 

 

 

 

Частина п’ята статті 97 КЗпП, частина третя статті 15 ЗУ № 108

6.42

Інші платежі здійснюються після виконання зобов’язань щодо оплати праці

 

 

 

 

Частина п’ята статті 97 КЗпП, частина третя статті 15 ЗУ № 108

6.43

При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення

 

 

 

 

Частина перша статті 116 КЗпП

6.44

У разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум в день звільнення, при відсутності спору про їх розмір, виплачується середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку

 

 

 

 

Частина перша статті 117 КЗпП

6.45

Належно оформлена трудова книжка видається працівникові у день звільнення

 

 

 

 

Частина перша статті 47 КЗпП

6.46

При припиненні трудового договору з підстав, зазначених у пункті 6 статті 36 та пунктах 1, 2 і 6 статті 40 КЗпП, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку; внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (статті 38 і 39 КЗпП) - у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку

 

 

 

 

Стаття 44 КЗпП

6.47

При звільненні працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - інваліда з дитинства підгрупи А I групи

 

 

 

 

Частина перша статті 83 КЗпП

6.48

Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв’язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або для виплати компенсації за невикористані відпустки проводиться, виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплати компенсації за невикористані відпустки

 

 

 

 

Абзац перший пункту 2 розділу II ПКМУ № 100

6.49

В інших випадках збереження середньої заробітної плати середньомісячна заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за останні 2 календарні місяці роботи, що передують події, з якою пов’язана відповідна виплата

 

 

 

 

Абзац третій пункту 2 розділу II ПКМУ № 100

6.50

При обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження включаються всі виплати, визначені пунктом 3 розділу III ПКМУ № 100

 

 

 

 

Пункт 3 розділу III ПКМУ № 100

6.51

При обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження згідно з чинним законодавством не враховуються виплати, передбачені пунктом 4 розділу III ПКМУ № 100

 

 

 

 

Пункт 4 розділу III ПКМУ № 100

6.52

Нарахування виплат у всіх випадках збереження середньої заробітної плати провадиться виходячи з розміру середньоденної (годинної) заробітної плати

 

 

 

 

Пункт 5 розділу IV ПКМУ № 100

6.53

Нарахування виплат за час щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв’язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або компенсації за невикористані відпустки, тривалість яких розраховується в календарних днях, провадиться шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців або за менший фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів року чи меншого відпрацьованого періоду (за винятком святкових і неробочих днів, встановлених законодавством). Одержаний результат перемножується на число календарних днів відпустки. Святкові та неробочі дні (стаття 73 КЗпП), які припадають на період відпустки, у розрахунок тривалості відпустки не включаються і не оплачуються

 

 

 

 

Пункт 7 розділу IV ПКМУ № 100

6.54

Нарахування виплат, що обчислюються із середньої заробітної плати за останні два місяці роботи, провадяться шляхом множення середньоденного (годинного) заробітку на число робочих днів/годин, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - календарних днів, які мають бути оплачені за середнім заробітком

 

 

 

 

Пункт 8 розділу IV ПКМУ № 100

6.55

У випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві, в установі, організації відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах (угодах), як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення

 

 

 

 

Пункт 10 розділу IV ПКМУ № 100

6.56

Норми праці встановлені для працівників відповідно до досягнутого рівня техніки, технології, організації виробництва і праці

 

 

 

 

Частина перша статті 85 КЗпП

6.57

Запровадження, заміна і перегляд норм праці провадиться власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим працівником)

 

 

 

 

Частина перша статті 86 КЗпП

6.58

Про запровадження нових і зміну чинних норм праці власник або уповноважений ним орган повідомляє працівників не пізніш як за один місяць до їх запровадження

 

 

 

 

Частина третя статті 86 КЗпП

6.59

При відрядній оплаті праці розцінки визначаються виходячи з установлених розрядів роботи, тарифних ставок (окладів) і норм виробітку (норм часу)

 

 

 

 

Частина перша статті 90 КЗпП

Частина II. Додаткові вимоги

7

Особливості використання праці осіб, що потребують додаткового соціального захисту

7.1

Власник або уповноважений ним орган у випадках, передбачених законодавством, організовує навчання, перекваліфікацію і працевлаштування осіб з інвалідністю відповідно до медичних рекомендацій, встановлює на їх прохання неповний робочий день або неповний робочий тиждень та створює пільгові умови праці

 

 

 

 

Частина перша статті 172 КЗпП

7.2

Особи з інвалідністю залучаються до надурочних робіт та робіт у нічний час тільки за їх згодою

 

 

 

 

Частина друга статті 172 КЗпП

7.3

Залучення жінок до робіт у нічний час не допускається, за винятком тих галузей народного господарства, де це викликається особливою необхідністю і дозволяється як тимчасовий захід

 

 

 

 

Частина перша статті 175 КЗпП

7.4

Вагітні жінки і жінки, що мають дітей віком до 3 років, до нічних, надурочних робіт, робіт у вихідні дні не залучаються та у відрядження не направляються

 

 

 

 

Стаття 176 КЗпП

7.5

Жінки, що мають дітей від 3 до 14 років або дітей з інвалідністю, до надурочних робіт не залучаються та у відрядження без їх згоди не направляються

 

 

 

 

Стаття 177 КЗпП

7.6

Вагітним жінкам відповідно до медичного висновку знижуються норми виробітку, норми обслуговування, або вони переводяться на іншу роботу, яка є легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів, із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою

 

 

 

 

Частина перша статті 178 КЗпП

7.7

У разі надання жінкам відпустки у зв’язку з вагітністю і пологами власник або уповноважений ним орган за заявою жінки приєднує до неї щорічну основну і додаткові відпустки незалежно від тривалості її роботи на даному підприємстві, в установі, організації в поточному робочому році

 

 

 

 

Стаття 180 КЗпП

7.8

Звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років - частина шоста статті 179 КЗпП), одиноких матерів, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням

 

 

 

 

Частина третя статті 184 КЗпП

7.9

Жінкам, які усиновили новонароджених дітей безпосередньо з пологового будинку, надається відпустка з дня усиновлення тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів - при усиновленні двох і більше дітей)

 

 

 

 

Частина перша статті 182 КЗпП

7.10

Жінкам, що мають дітей віком до півтора року, надаються додаткові перерви для годування дитини

 

 

 

 

Стаття 183 КЗпП

7.11

Гарантії, встановлені статтями 56, 176, 177, частинами третьою - восьмою статті 179, статтями 181, 182, 182 1, 184, 185, 186 КЗпП, поширюються також на батьків, які виховують дітей без матері (в тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також на опікунів (піклувальників), одного з прийомних батьків, одного з батьків-вихователів

 

 

 

 

Стаття 186 1 КЗпП

7.12

З неповнолітніми працівниками трудові договори укладені у письмовій формі

 

 

 

 

Пункт 5 частини першої статті 24 КЗпП

7.13

Всі працівники старші шістнадцяти років. Особи, які досягли п’ятнадцяти років, прийняті на роботу за згодою одного із батьків або особи, що його замінює

 

 

 

 

Частини перша та друга статті 188 КЗпП

7.14

Ведеться спеціальний облік працівників, які не досягли вісімнадцяти років, із зазначенням дати їх народження

 

 

 

 

Стаття 189 КЗпП

7.15

Особи молодше вісімнадцяти років приймаються на роботу після попереднього медичного огляду

 

 

 

 

Стаття 191 КЗпП

7.16

Праця осіб молодше вісімнадцяти років на важких роботах, роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах не застосовується

 

 

 

 

Частина перша статті 190 КЗпП

7.17

Особам молодше вісімнадцяти років встановлений скорочений робочий час

 

 

 

 

Пункт 1 частини першої статті 51 КЗпП

7.18

Для робітників віком до вісімнадцяти років норми виробітку встановлені виходячи із норм виробітку для дорослих робітників пропорційно скороченому робочому часу

 

 

 

 

Частина перша статті 193 КЗпП

7.19

Заробітна плата працівників молодше вісімнадцяти років при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому самому розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи

 

 

 

 

Частина перша статті 194 КЗпП

7.20

Відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років надаються у зручний для них час

 

 

 

 

Стаття 195 КЗпП

7.21

Особам віком до вісімнадцяти років надається щорічна основна відпустка тривалістю 31 календарний день

 

 

 

 

Частина друга статті 75 КЗпП

7.22

Звільнення працівників молодше вісімнадцяти років з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається, крім додержання загального порядку звільнення, тільки за згодою районної (міської) служби у справах дітей. При цьому звільнення з підстав, зазначених в пунктах 1, 2 і 6 статті 40 КЗпП, проводиться лише у виняткових випадках і не допускається без працевлаштування

 

 

 

 

Стаття 198 КЗпП

7.23

Особам, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню за встановленою квотою, не відмовляють у працевлаштуванні

 

 

 

 

Стаття 196 КЗпП

7.24

Перше робоче місце працездатній молоді віком від 15 до 28 років надається на строк не менше двох років. Молодим спеціалістам - випускникам державних навчальних закладів, потреба в яких раніше була заявлена підприємствами, установами, організаціями, - не менше трьох років

 

 

 

 

Частини перша, друга статті 197 КЗпП

8

Трудова дисципліна

8.1

Трудовий розпорядок визначений правилами внутрішнього трудового розпорядку

 

 

 

 

Частина перша статті 142 КЗпП

8.2

Правила внутрішнього трудового розпорядку затверджені трудовим колективом за поданням власника або уповноваженого ним органу і виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) на основі типових правил

 

 

 

 

Частина перша статті 142 КЗпП

8.3

За порушення трудової дисципліни до працівника застосовується тільки один з таких заходів стягнення:
1) догана;
2) звільнення

 

 

 

 

Частина перша статті 147 КЗпП

8.4

Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження і призначення на посаду) даного працівника

 

 

 

 

Частина перша статті 147 1 КЗпП

8.5

Дисциплінарне стягнення застосовується власником або уповноваженим ним органом не пізніше одного місяця з дня його виявлення та не пізніше шести місяців з дня вчинення проступку

 

 

 

 

Стаття 148 КЗпП

8.6

До застосування дисциплінарного стягнення від порушника трудової дисципліни письмові пояснення зажадано

 

 

 

 

Частина перша статті 149 КЗпП

8.7

За кожне порушення трудової дисципліни застосовується лише одне дисциплінарне стягнення

 

 

 

 

Частина друга статті 149 КЗпП

8.8

При обранні виду стягнення власником або уповноваженим ним органом враховано ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника

 

 

 

 

Частина третя статті 149 КЗпП

8.9

Стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку

 

 

 

 

Частина четверта статті 149 КЗпП

8.10

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються

 

 

 

 

Частина третя статті 151 КЗпП

9

Гарантії найманих працівників

9.1

Працівникам, звільненим від роботи внаслідок обрання їх на виборні посади в державних органах та інших громадських організаціях, надається після закінчення їх повноважень за виборною посадою попередня робота (посада), а при її відсутності - інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за згодою працівника, на іншому підприємстві, в установі, організації

 

 

 

 

Стаття 118 КЗпП

9.2

На час виконання державних або громадських обов’язків, якщо за чинним законодавством України ці обов’язки можуть здійснюватись у робочий час, за працівниками зберігається місце роботи (посада) і середній заробіток

 

 

 

 

Частина перша статті 119 КЗпП

9.3

Працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу» і «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», надаються гарантії та пільги відповідно до цих законів

 

 

 

 

Частина друга статті 119 КЗпП

9.4

За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення, зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб - підприємців, у яких вони працювали на час призову

 

 

 

 

Частина третя статті 119 КЗпП

9.5

Гарантії, визначені у частині третій статті 119 КЗпП, зберігаються за працівниками, які під час проходження військової служби отримали поранення (інші ушкодження здоров’я) та перебувають на лікуванні у медичних закладах, а також потрапили у полон або визнані безвісно відсутніми, на строк до дня, наступного за днем їх взяття на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах після їх звільнення з військової служби у разі закінчення ними лікування в медичних закладах незалежно від строку лікування, повернення з полону, появи їх після визнання безвісно відсутніми або до дня оголошення судом їх померлими

 

 

 

 

Частина третя статті 119 КЗпП

9.6

Гарантії, визначені у частині третій статті 119 КЗпП, в частині збереження місця роботи (посади), не поширюються на осіб, які займали виборні посади в органах місцевого самоврядування та строк повноважень яких закінчився

 

 

 

 

Частина шоста статті 119 КЗпП

9.7

Працівникам відшкодовуються витрати та надаються інші компенсації у зв’язку з переведенням, прийняттям або направленням на роботу в іншу місцевість

 

 

 

 

Частина перша статті 120 КЗпП

9.8

Працівникам відшкодовуються витрати та надаються інші компенсації у зв’язку з службовим відрядженням

 

 

 

 

Частина перша статті 121 КЗпП

9.9

За відрядженими працівниками зберігається протягом усього часу відрядження місце роботи (посада)

 

 

 

 

Частина третя статті 121 КЗпП

9.10

Працівникам, які направлені у службове відрядження, оплата праці за виконану роботу здійснюється відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором, і розмір такої оплати праці не нижчий середнього заробітку

 

 

 

 

Частина четверта статті 121 КЗпП

9.11

Сума добових витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, відповідають вимогам додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 98

 

 

 

 

Додаток 1 до ПКМУ № 98

9.12

При направленні працівників для підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за ними зберігається місце роботи (посада) і провадяться виплати, передбачені законодавством

 

 

 

 

Стаття 122 КЗпП

9.13

За час перебування в медичному закладі на обстеженні за працівниками, зобов’язаними проходити таке обстеження (статті 169, 191 КЗпП), зберігається середній заробіток

 

 

 

 

Стаття 123 КЗпП

9.14

За працівниками-донорами зберігається середній заробіток за дні обстеження в закладах охорони здоров’я і здавання крові для переливання

 

 

 

 

Стаття 124 КЗпП

9.15

Працівникам, які проходять виробниче навчання або навчаються у навчальних закладах без відриву від виробництва, власник або уповноважений ним орган створив необхідні умови для поєднання роботи з навчанням

 

 

 

 

Стаття 202 КЗпП

9.16

Відрахування із заробітної плати провадяться тільки у випадках, передбачених законодавством України

 

 

 

 

Частина перша статті 127 КЗпП

9.17

Загальний розмір усіх відрахувань не перевищує двадцяти процентів при кожній виплаті заробітної плати, а у випадках, окремо передбачених законодавством України, - п’ятдесяти процентів заробітної плати, яка належить до виплати працівникові

 

 

 

 

Частина перша статті 128 КЗпП

9.18

Відрахування з вихідної допомоги, компенсаційних та інших виплат не допускаються

 

 

 

 

Стаття 129 КЗпП

9.19

Власник або уповноважений ним орган щомісяця безоплатно утримує із заробітної плати та перераховує на рахунок професійної спілки членські профспілкові внески працівників відповідно до укладеного колективного договору чи окремої угоди в строки, визначені цим договором чи угодою, за наявності письмових заяв працівників, які є членами профспілок

 

 

 

 

Частина третя статті 249 КЗпП

9.20

Первинній профспілковій організації відраховуються кошти на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу в розмірі, передбаченому колективним договором та угодою, але не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці

 

 

 

 

Стаття 250 КЗпП

9.21

Права і законні інтереси працівників гарантуються (при покладенні матеріальної відповідальності) шляхом встановлення відповідальності тільки за пряму дійсну шкоду, лише в межах і порядку, передбачених законодавством, і за умови, коли така шкода заподіяна підприємству, установі, організації винними протиправними діями (бездіяльністю) працівника

 

 

 

 

Частина друга статті 130 КЗпП

9.22

Письмові договори про повну матеріальну відповідальність укладено з працівниками (що досягли вісімнадцятирічного віку), які займають посади або виконують роботи, безпосередньо пов’язані із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей

 

 

 

 

Частина перша статті 135 1 КЗпП

9.23

Розмір заподіяної підприємству, установі, організації шкоди визначається за фактичними втратами, на підставі даних бухгалтерського обліку, виходячи з балансової вартості (собівартості) матеріальних цінностей за вирахуванням зносу згідно з установленими нормами

 

 

 

 

Частина перша статті 135 3 КЗпП

9.24

Компенсація шкоди працівниками в розмірі, що не перевищує середнього місячного заробітку, провадиться за розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, керівником підприємства, установи, організації та їх заступниками - за розпорядженням вищого в порядку підлеглості органу шляхом відрахування із заробітної плати працівника

 

 

 

 

Частина перша статті 136 КЗпП

10

Охорона праці

10.1

На роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, а також на роботах, пов’язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, працівникам видаються безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту

 

 

 

 

Стаття 163 КЗпП

10.2

Видача замість спеціального одягу і спеціального взуття матеріалів для їх виготовлення або грошових сум для їх придбання не здійснюється

 

 

 

 

Частина перша статті 164 КЗпП

10.3

Власник або уповноважений ним орган компенсує працівникові витрати на придбання спецодягу та інших засобів індивідуального захисту, якщо встановлений нормами строк видачі цих засобів порушено і працівник був змушений придбати їх за власні кошти

 

 

 

 

Частина друга статті 164 КЗпП

10.4

На роботах, пов’язаних із забрудненням, видається безоплатно за встановленими нормами мило. На роботах, де можливий вплив на шкіру шкідливо діючих речовин, видаються безоплатно за встановленими нормами змиваючі та знешкоджуючі засоби

 

 

 

 

Стаття 165 КЗпП

10.5

На роботах із шкідливими умовами праці працівникам видаються безоплатно за встановленими нормами молоко або інші рівноцінні харчові продукти

 

 

 

 

Стаття 166 КЗпП

10.6

Працівники гарячих цехів і виробничих ділянок забезпечені безоплатно газованою солоною водою

 

 

 

 

Частина перша статті 167 КЗпП

10.7

Працівникам, що працюють в холодну пору року на відкритому повітрі або в закритих неопалюваних приміщеннях, вантажникам та деяким іншим категоріям працівників у випадках, передбачених законодавством, надаються спеціальні перерви для обігрівання і відпочинку, які включаються в робочий час

 

 

 

 

Стаття 168 КЗпП

10.8

Приміщення для обігрівання і відпочинку працівників обладнані

 

 

 

 

Стаття 168 КЗпП

10.9

Попередній (при прийнятті на роботу) та періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди працівників, зайнятих на важких роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, організовані за кошти власника або уповноваженого ним органу

 

 

 

 

Частина перша статті 169 КЗпП

10.10

Працівників, що потребують за станом здоров’я надання легшої роботи, переводять за їх згодою на таку роботу відповідно до медичного висновку

 

 

 

 

Частина перша статті 170 КЗпП

10.11

При переведенні за станом здоров’я на легшу нижчеоплачувану роботу за працівниками зберігається попередній середній заробіток протягом двох тижнів з дня переведення, а у випадках, передбачених законодавством України, попередній середній заробіток зберігається на весь час виконання нижчеоплачуваної роботи або надається матеріальне забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням

 

 

 

 

Частина друга статті 170 КЗпП

11

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування

11.1

Особи, які працюють за трудовим договором (контрактом) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання або у фізичної особи, підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню

 

 

 

 

Стаття 253 КЗпП

11.2

Право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи час випробування та день звільнення), зайняття підприємницькою та іншою діяльністю, якщо інше не передбачено законом

 

 

 

 

Частина перша та друга статті 19 ЗУ № 1105

11.3

Матеріальне забезпечення застрахованим особам, які протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців, розраховано:

 

 

 

 

 

11.3.1

допомога по тимчасовій непрацездатності розрахована виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку

 

 

 

 

Пункт 1 частини четвертої статті 19 ЗУ № 1105

11.3.2

допомога по вагітності та пологах розрахована виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку

 

 

 

 

Пункт 2 частини четвертої статті 19 ЗУ № 1105

11.4

Працівникам надаються:

 

 

 

 

 

11.4.1

допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною)

 

 

 

 

Пункт 1 частини першої статті 20 ЗУ № 1105

11.4.2

допомога по вагітності та пологах

 

 

 

 

Пункт 2 частини першої статті 20 ЗУ № 1105

11.4.3

допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві)

 

 

 

 

Пункт 3 частини першої статті 20 ЗУ № 1105

11.4.4

оплата лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм

 

 

 

 

Пункт 4 частини першої статті 20 ЗУ № 1105

11.5

Страховий стаж обчислюється за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а за періоди до його запровадження - у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше

 

 

 

 

Частина друга статті 21 ЗУ № 1105

11.6

Страховий стаж обчислюється в місяцях

 

 

 

 

Частина третя статті 21 ЗУ № 1105

11.7

Допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання в неї страхового випадку

 

 

 

 

Частина перша статті 22 ЗУ № 1105

11.8

Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, виплачується Фондом соціального страхування України застрахованим особам починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності) незалежно від звільнення, припинення підприємницької або іншої діяльності застрахованої особи в період втрати працездатності, у порядку та розмірах, встановлених законодавством

 

 

 

 

Абзац перший частини другої статті 22 ЗУ № 1105

11.9

Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, здійснюється за рахунок коштів роботодавця

 

 

 

 

Абзац другий частини другої статті 22 ЗУ № 1105

11.10

Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, виплачується Фондом соціального страхування України застрахованим особам з інвалідністю, які працюють на підприємствах та в організаціях товариств УТОГ і УТОС, починаючи з першого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності незалежно від звільнення, припинення підприємницької або іншої діяльності застрахованої особи в період втрати працездатності у порядку та розмірах, встановлених законодавством

 

 

 

 

Абзац третій частини другої статті 22 ЗУ № 1105

11.11

Застрахованим особам, які працюють на сезонних і тимчасових роботах, допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, надається не більш як за 75 календарних днів протягом календарного року

 

 

 

 

Абзац четвертий частини другої статті 22 ЗУ № 1105

11.12

У разі настання тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, під час перебування у щорічній (основній чи додатковій) відпустці допомога надається у порядку та розмірах, установлених законом

 

 

 

 

Абзац п’ятий частини другої статті 22 ЗУ № 1105

11.13

Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років виплачується застрахованій особі з першого дня за період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більш як за 14 календарних днів

 

 

 

 

Абзац перший частини третьої статті 22 ЗУ № 1105

11.14

Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років, якщо вона потребує стаціонарного лікування, виплачується застрахованій особі з першого дня за весь час її перебування в стаціонарі разом з хворою дитиною

 

 

 

 

Абзац другий частини третьої статті 22 ЗУ № 1105

11.15

Застрахованим особам, які працюють на сезонних і тимчасових роботах, у разі здійснення догляду за хворою дитиною віком до 14 років допомога по тимчасовій непрацездатності призначається і виплачується

 

 

 

 

Абзац третій частини третьої статті 22 ЗУ № 1105

11.16

Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворим членом сім’ї (крім догляду за хворою дитиною віком до 14 років) надається застрахованій особі з першого дня, але не більш як за три календарні дні, а у виняткових випадках, з урахуванням тяжкості хвороби члена сім’ї та побутових обставин, - не більш як за сім календарних днів

 

 

 

 

Частина четверта статті 22 ЗУ № 1105

11.17

Допомога по тимчасовій непрацездатності в разі захворювання матері або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 18 років, надається застрахованій особі, яка здійснює догляд за дитиною, з першого дня за весь період захворювання

 

 

 

 

Частина п’ята статті 22 ЗУ № 1105

11.18

Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років, по догляду за хворим членом сім’ї та в разі захворювання матері або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 18 років, не надається, якщо застрахована особа перебувала у цей час у щорічній (основній чи додатковій) відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням або творчій відпустці

 

 

 

 

Частина шоста статті 22 ЗУ № 1105

11.19

Якщо тимчасова непрацездатність застрахованої особи викликана карантином, накладеним органами санітарно-епідеміологічної служби, допомога по тимчасовій непрацездатності надається з першого дня за весь час відсутності на роботі з цієї причини

 

 

 

 

Частина сьома статті 22 ЗУ № 1105

11.20

У разі тимчасового переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу цій особі надається допомога по тимчасовій непрацездатності з першого дня за час такої роботи, але не більш як за два місяці

 

 

 

 

Частина восьма статті 22 ЗУ № 1105

11.21

Допомога по тимчасовій непрацездатності в разі здійснення протезування за медичними показаннями в стаціонарі протезно-ортопедичного підприємства надається застрахованій особі з першого дня за весь період перебування в цьому підприємстві з урахуванням часу на проїзд до протезно-ортопедичного підприємства і назад

 

 

 

 

Частина дев’ята статті 22 ЗУ № 1105

11.22

Допомога по тимчасовій непрацездатності в разі здійснення санаторно-курортного лікування надається застрахованій особі, якщо тривалість щорічної (основної та додаткової) відпустки недостатня для лікування та проїзду до санаторно-курортного закладу і назад

 

 

 

 

Абзац перший частини десятої статті 22 ЗУ № 1105

11.23

Застрахованій особі, яка направляється на лікування в реабілітаційне відділення санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм безпосередньо із стаціонару лікувального закладу, допомога по тимчасовій непрацездатності надається за весь час перебування у санаторно-курортному закладі (з урахуванням часу на проїзд до санаторно-курортного закладу і у зворотному напрямку)

 

 

 

 

Абзац другий частини десятої статті 22 ЗУ № 1105

11.24

Допомога по тимчасовій непрацездатності застрахованій особі, яка виховує дитину з інвалідністю віком до 18 років, надається за весь період санаторно-курортного лікування дитини з інвалідністю (з урахуванням часу на проїзд до санаторно-курортного закладу і у зворотному напрямку) за наявності медичного висновку про необхідність стороннього догляду за нею

 

 

 

 

Абзац третій частини десятої статті 22 ЗУ № 1105

11.25

У разі настання тимчасової непрацездатності застрахованої особи у період вирішення спору про незаконність її звільнення з роботи допомога по тимчасовій непрацездатності надається за умови поновлення застрахованої особи на роботі з дня винесення такого рішення відповідним органом

 

 

 

 

Частина одинадцята статті 22 ЗУ № 1105

11.26

Допомога по тимчасовій непрацездатності не надається за наявності підстав, визначених частиною першою статті 23 ЗУ № 1105

 

 

 

 

Частина перша статті 23 ЗУ № 1105

11.27

Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності відповідає страховому стажу

 

 

 

 

Стаття 24 ЗУ № 1105

11.28

Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі за весь період відпустки по вагітності і пологах

 

 

 

 

Частина перша статті 25 ЗУ № 1105

11.29

Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) і не залежить від страхового стажу

 

 

 

 

Частина перша статті 26 ЗУ № 1105

11.30

Сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду, та не може бути меншою за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку

 

 

 

 

Частина друга статті 26 ЗУ № 1105

11.31

Допомога на поховання надається

 

 

 

 

Стаття 27 ЗУ № 1105

11.32

Розмір допомоги на поховання відповідає розміру, встановленому правлінням Фонду соціального страхування України

 

 

 

 

Стаття 28 ЗУ № 1105

11.33

Матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених законом, призначаються та надаються за основним місцем роботи (діяльності)

 

 

 

 

Абзац перший частини першої статті 30 ЗУ № 1105

11.34

Допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), допомога по вагітності та пологах застрахованим особам (у тому числі тим, які здійснюють підприємницьку чи іншу діяльність та одночасно працюють на умовах трудового договору) надається за основним місцем роботи (діяльності) та за сумісництвом (наймом)

 

 

 

 

Абзац другий частини першої статті 30 ЗУ № 1105

11.35

Рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, що створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації, до складу якої входять представники адміністрації підприємства, установи, організації та застрахованих осіб (виборних органів первинної профспілкової організації (профспілкового представника) або інших органів, які представляють інтереси застрахованих осіб), або фізичною особою - підприємцем, особою, яка провадить незалежну професійну діяльність

 

 

 

 

Частина третя статті 30 ЗУ № 1105

11.36

Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності, а в разі роботи за сумісництвом - копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою (за наявності) за основним місцем роботи

 

 

 

 

Частина перша статті 31 ЗУ № 1105

11.37

Документи для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах розглядаються не пізніше десяти днів з дня їх надходження

 

 

 

 

Абзац перший частини першої статті 32 ЗУ № 1105

11.38

Повідомлення про відмову в призначенні допомоги із зазначенням причин відмови та порядку оскарження видається або надсилається заявникові не пізніше п’яти днів після винесення відповідного рішення

 

 

 

 

Абзац другий частини першої статті 32 ЗУ № 1105

11.39

Допомога по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах виплачується у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати

 

 

 

 

Пункт 1 частини другої статті 32 ЗУ № 1105

11.40

Допомога на поховання призначається не пізніше дня, що настає за днем звернення, і виплачується не пізніше наступного робочого дня після отримання страхувальником страхових коштів від Фонду соціального страхування України

 

 

 

 

Частина третя статті 32 ЗУ № 1105

11.41

При обчисленні середньої заробітної плати (доходу) для забезпечення допомогою по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах враховуються всі види заробітної плати (доходу) в межах граничної суми місячної заробітної плати (доходу), на яку нараховуються страхові внески на страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

 

 

 

 

Частина перша статті 33 ЗУ № 1105

11.42

За потерпілим, тимчасово переведеним на легшу нижчеоплачувану роботу, зберігається його середньомісячний заробіток на строк, визначений ЛКК, або до встановлення стійкої втрати професійної працездатності

 

 

 

 

Частина перша статті 39 ЗУ № 1105

11.43

Сума страхових виплат працівнику та оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця обчислюється шляхом множення суми денної виплати, розмір якої встановлюється у відсотках середньоденної заробітної плати залежно від страхового стажу, на кількість календарних днів, що підлягають оплаті

 

 

 

 

Абзац перший пункту 2 ПКМУ № 1266

11.44

Середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати, на яку нарахований єдиний внесок, на кількість календарних днів зайнятості (відповідно до видів страхування - період перебування у трудових відносинах, виконання робіт (послуг) за цивільно-правовими договорами, проходження служби, провадження підприємницької або іншої діяльності, пов’язаної з отриманням доходу безпосередньо від такої діяльності) у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, - тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати

 

 

 

 

Пункт 3 ПКМУ № 1266

11.45

Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата, є 12 календарних місяців перебування у трудових відносинах (з першого до першого числа) за останнім основним місцем роботи застрахованої особи, що передують місяцю, в якому настав страховий випадок

 

 

 

 

Пункт 25 ПКМУ № 1266

11.46

Якщо застрахована особа перебувала у трудових відносинах менше 12 календарних місяців за останнім основним місцем роботи, розрахунковий період визначається за фактично відпрацьовані календарні місяці (з першого до першого числа)

 

 

 

 

Пункт 26 ПКМУ № 1266

11.47

У разі коли застрахована особа перебувала у трудових відносинах менше ніж календарний місяць за останнім основним місцем роботи, розрахунковий період визначається за фактично відпрацьований час (календарні дні) перед настанням страхового випадку

 

 

 

 

Пункт 27 ПКМУ № 1266

11.48

Якщо у розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку застрахована особа з поважних причин не мала заробітку або страховий випадок настав у перший день роботи, середня заробітна плата визначається виходячи з тарифної ставки (посадового окладу) або її частини, встановленої на день настання страхового випадку. Якщо тарифна ставка (посадовий оклад) не встановлюється, розрахунок проводиться виходячи з розміру мінімальної заробітної плати (або її частини), встановленого законом на день настання страхового випадку

 

 

 

 

Пункт 28 ПКМУ № 1266

12

Атестація робочих місць за умовами праці

 

 

 

 

 

12.1

Атестація робочих місць за умовами праці проведена

 

 

 

 

Пункт 1 ПКМУ № 442

12.2

Атестація робочих місць за умовами праці проведена відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року № 442

 

 

 

 

Пункт 3 ПКМУ № 442

12.3

Атестація робочих місць за умовами праці проведена відповідно до методичних рекомендацій щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених Мінсоцполітики і МОЗ

 

 

 

 

Пункт 3 ПКМУ № 442

12.4

Атестація робочих місць проведена атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначені наказом по підприємству, організації, в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років

 

 

 

 

Пункт 4 ПКМУ № 442

12.5

При атестації робочих місць за умовами праці:

 

 

 

 

 

12.5.1

установлено усі фактори і причини виникнення несприятливих умов праці

 

 

 

 

Абзац другий пункту 6 ПКМУ № 442

12.5.2

проведено санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці

 

 

 

 

Абзац третій пункту 6 ПКМУ № 442

12.5.3

проведено комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру праці на відповідальність їхніх характеристик стандартам безпеки праці, будівельним та санітарним нормам і правилам

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 6 ПКМУ № 442

12.5.4

установлено ступені шкідливості й небезпечності праці та її характеру за гігієнічною класифікацією

 

 

 

 

Абзац п’ятий пункту 6 ПКМУ № 442

12.5.5

обґрунтовано віднесення робочого місця до категорії із шкідливими (особливо шкідливими), важкими (особливо важкими) умовами праці;

 

 

 

 

Абзац шостий пункту 6 ПКМУ № 442

12.5.6

визначено (підтверджено) права працівників на пільгове пенсійне забезпечення за роботу у несприятливих умовах

 

 

 

 

Абзац сьомий пункту 6 ПКМУ № 442

12.5.7

складено перелік робочих місць, виробництв, професій та посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників

 

 

 

 

Абзац восьмий пункту 6 ПКМУ № 442

12.5.8

проведено аналіз реалізації технічних і організаційних заходів, спрямованих на оптимізацію рівня гігієни, характеру і безпеки праці

 

 

 

 

Абзац дев’ятий пункту 6 ПКМУ № 442

12.6

Відомості про результати атестації робочих місць занесені до карти умов праці

 

 

 

 

Пункт 8 ПКМУ № 442

12.7

Перелік робочих місць, виробництв, професій і посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників після погодження з профспілковим комітетом затверджений наказом по підприємству, організації і зберігається протягом 50 років

 

 

 

 

Абзац перший пункту 9 ПКМУ № 442

12.8

Витяги з наказу про затвердження Переліку робочих місць, виробництв, професій і посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників додаються до трудової книжки працівників, професії та посади яких внесено до Переліку

 

 

 

 

Абзац другий пункту 9 ПКМУ № 442

12.9

Результати атестації використовуються для розроблення заходів щодо покращення умов праці і оздоровлення працівників та під час визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах, пільг і компенсацій за рахунок підприємств, установ та організацій