Міжгалузеві норми часу на роботи, що виконуються економістами з праці

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства праці

та соціальної політики України

від 18 вересня 2006 р. № 342

 

Міжгалузеві норми часу на роботи, що виконуються економістами з праці

 

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1 Міжгалузеві норми часу на роботи, що виконуються економістами з праці (далі — Норми часу) розроблені на виконання основних заходів Програми створення та постійного оновлення національної нормативної бази з праці та професійної класифікації на 2004–2007 рр., затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2003 р. р. № 356.

2 Норми часу призначені для розрахунку науково обґрунтованих норм часу на роботи, що виконуються економістами з праці, та розрахунку чисельності економістів з праці.

3 Норми часу розроблено на всі види робіт, що виконують економісти з праці підприємств, установ, організацій.

4 Під час розроблення Норм часу використано:

— результати вивчення організаційно-технічних умов і трудових процесів;

— науково-технічні матеріали;

— дані хронометражних та фотохронометражних спостережень робочого часу;

— дані оперативного обліку та звітності;

— чинні збірники норм часу;

— законодавчі та нормативні акти, стандарти та типові положення;

— Рекомендації щодо нормування праці в галузях народного господарства. — Краматорськ, НЦП, 1995;

— Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Розділ 1 (видання третє, доповнене та перепрацьоване). — ЦП, Краматорськ, 2005;

— Типовые нормы времени на работы, выполняемые экономистами по труду на производстве. — М.: ЦБНТ, 1978.

5 Наведені в нормативних картах межі числових показників (один план, одна таблиця, один баланс, один документ і т. ін.), в яких указано «до» слід застосовувати включно.

6 Збірник норм часу складається із загальної та нормативної частин.

Загальна частина містить вихідні положення щодо розроблення та застосування норм часу; методичні вказівки щодо умов застосування норм часу; приклади розрахунку норм часу та чисельності; опис організаційно-технічних умов праці, на які розраховано норми часу, а також завдання та обов’язки економіста з праці.

У нормативній частині наведено нормативні карти норм часу на роботи, які виконують економісти з праці.

7 Норми часу встановлено на виконання робіт одним виконавцем, наведено в годинах на прийняту одиницю виміру та оформлено як нормативні карти. У разі участі в роботі техніка з праці здійснюється розподіл робіт між економістом з праці та техніком з праці.

8 Професійні назви роботи виконавців у збірнику вказані відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2005 та наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Професійна назва роботи 

Код за Класифікатором професій ДК 003:2005 

Економіст з праці 

2412.2 

Технік з праці 

3119 

 

9 Норми часу розраховано на типовий комплекс організаційно-технічних умов (використання сучасних прикладних комп’ютерних систем і програм для здійснення різнобічних порівняльних розрахунків, обчислення показників, використання необхідних баз даних тощо).

10 Розрахунок норм часу по видах робіт здійснюється за формулою:

Н = Tоп·х (1 + (К : 100), (1)

де: Ннорма часу на виконання конкретного виду роботи, год.;

Tоп — оперативний час (основний та додатковий час), год.;

Кчас на підготовчо-заключні роботи, обслуговування робочого місця, відпочинок, включаючи фізкультурні паузи й особисті потреби, К = 10 %;

11 Норми часу розраховано на виконання роботи з належною якістю. Виправлення помилок, які допустив економіст з праці, проводиться за рахунок основної норми часу.

12 Визначення норми чисельності економістів з праці здійснюється за формулою:

Ч = (Тз  : Ф) х Кн, (2)

де: Ч — норма чисельності працівників, чол.;

Tз — загальна трудомісткість робіт за рік, год.;

Ф — фонд робочого часу одного працівника за рік, год.;

Кн — коефіцієнт, що враховує заплановані невиходи працівників (відпустки, хвороба тощо), як правило, він становить 1,15 та розраховується за формулою:

Кн = 1 + (% запланованих невиходів : 100),

13 Загальна трудомісткість типового складу робіт, що виконуються економістами з праці, розраховується за формулою:

 (3)

де: Tз — загальна трудомісткість типового складу робіт за рік, год.;

T — трудомісткість за типовими видами робіт, год.;

н — кількість видів робіт, що виконуються, од.

Трудомісткість за типовими видами робіт визначається за формулою:

T = Н х V, (4)

 

де: Н — норма часу на виконання конкретного виду роботи, год.;

V — обсяг конкретного виду роботи, виконуваної за рік, од.

14 Введення до нормативних карт графи «Номер норми» та рядка «Індекс норми» дозволяє кодувати кожну норму, що скорочує час на оформлення нормованих завдань для економіста з праці і допомагає контролювати правильність застосування норми часу.

Кодування проводиться в такому порядку:

Наприклад — код норми 6.б-3,

де: 6 — цифра до крапки визначає номер нормативної карти;

б — буква між крапкою й тире визначає індекс норми;

3 — цифра після тире визначає номер норми.

Якщо на окремі види робіт групи складності не передбачені, тоді код норми буде складатися з номера нормативної карти та номера норми.

Наприклад: 15.-5 (15 — номер нормативної карти, 5 — номер норми).

Приклади розрахунку норми часу

Приклад 1

Визначити норму часу на розроблення річного плану з праці та заробітної плати.

Вихідні дані

1 Кількість найменувань виробів, які виготовляються на підприємстві, — 18.

2 Кількість найменувань професій робітників — 20.

Розрахунок

Норма часу (Н) згідно з нормативною картою 13 становить 18,0 год. (13.в-5)

Приклад 2

Визначити норму часу і трудомісткість складання звітів про виконання планів з праці та заробітної плати.

Вихідні дані

1 Складання звітів за рік:

— річний звіт — 1;

— квартальний звіт — 4;

— місячний звіт — 12.

2 Кількість структурних підрозділів — 30.

Розрахунок

Норма часу (Н) згідно з нормативною картою 31 становить:

— Н1 = 17,8 год. (31.г-1) — норма часу на складання річного звіту;

— Н2 = 11,3 год. (31.г-2) — норма часу на складання квартальних звітів;

— Н3 = 8,4 год. (31.г-3) — норма часу на складання місячних звітів.

За формулою 3 розраховується загальна трудомісткість (Тз) складання звітів:

 

Приклад розрахунку чисельності економістів з праці

Вихідні дані

1 Кількість самостійних структурних підрозділів — 44 од.

2 Кількість найменувань виробів, які виготовляються на підприємстві, — 48 од.

3 Кількість найменувань виробів, які виготовляються в цеху, — 20 од.

4 Кількість позицій розрахунку:

— для розроблення перспективного плану підвищення продуктивності праці — 22;

— для занесення даних до зведеної таблиці перспективного плану з праці та заробітної плати — 22;

— для розроблення виробничо-фінансового плану підвищення продуктивності праці — 22;

— для складання балансу робочого часу — 22;

— для розрахунку чисельності та фонду заробітної плати професіоналів, фахівців, технічних службовців та учнів — 40.

5 Кількість найменувань професій для розроблення річного плану з праці та заробітної плати — 102.

6 Кількість найменувань посад для складання штатного розпису — 19, найменувань професій — 20.

7 Кількість груп найменувань професій для розроблення проекту положення про преміювання робітників (для нових професій) — 20.

8 Кількість груп посад професіоналів, фахівців та технічних службовців для розроблення проекту положення про преміювання професіоналів, фахівців та технічних службовців — 15.

9 Кількість заходів колективного договору — 52.

10 Заплановані невиходи складають 15 % річного фонду робочого часу, коефіцієнт невиходів К н=1,15.

11 Річний фонд робочого часу при 40-годинному робочому тижні на 2006 р. становить — 1995 год.

Розрахунок

1 За картами 1–5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 30, 31, 34 визначаються норми часу на виконання робіт.

2 Згідно з планом робіт на рік визначається обсяг робіт та річна трудомісткість кожного виду виконуваної роботи (дані наведено у таблиці 2).

Таблиця 2

Найменування виконуваної роботи 

Одиниця виміру обсягу робіт 

Найменування факторів, які впливають на числові значення норми 

Обсяг роботи за рік (V) 

Код норми 

Норма часу Н, год. 

Трудомісткість,
T = Н х V, год. 

Розроблення перспективного плану підвищення продуктивності праці 

Один план 

Кількість позицій розрахунку — 22 

Один план 

1.ж-1 

26,9 

26,9 

Розроблення перспективного плану чисельності працівників 

Один план 

Кількість найменувань виробів — 48 

Один план 

2.и-1 

24,5 

24,5 

Розроблення перспективного плану фонду заробітної плати 

Один план 

Кількість найменувань виробів — 48 

Один план 

3.и-1 

25,0 

25,0 

Занесення даних до зведеної таблиці перспективного плану з праці та заробітної плати 

Один план 

Кількість позицій розрахунку — 22 

Один план 

4.ж-4 

12,6 

12,6 

Розроблення виробничо-фінансового плану підвищення продуктивності праці 

Один план 

Кількість позицій розрахунку — 22 

Один план 

5.ж-1 

18,8 

18,8 

Складання балансу робочого часу 

Один баланс 

Кількість позицій розрахунку — 22 

Один баланс 

7.ж-1 

10,7 

10,7 

Розрахунок чисельності та фонду заробітної плати робітників 

Один документ 

Кількість підрозділів — 44 

Один документ 

9.д-1 +
9.е-1 

28,9 

28,9 

Розрахунок чисельності та фонду заробітної плати професіоналів, фахівців, технічних службовців та учнів 

Один документ 

Кількість позицій розрахунку — 40 

Один документ 

10.к-1 

11,7 

11,7 

Складання кошторису витрат фонду матеріального заохочення 

Один документ 

12 документів 

11.-1 

3,0 

36,0 

Розроблення річного плану з праці та заробітної плати 

Один план 

Кількість найменувань виробів — 48 Кількість найменувань професій — 102 

Один план 

13.ж-8 

56,5 

56,5 

Розроблення місячного плану з праці та заробітної плати цеху 

Один план 

Кількість найменувань виробів — 20 

22 плани 

14.ж-1 

7,0 

154,0 

Розроблення проекту положення про преміювання робітників 

Одне положення 

Кількість груп найменувань професій — 20 

Чотири положення 

16.в-1 

14,1 

56,4 

Розроблення проекту положення про преміювання професіоналів, фахівців та технічних службовців 

Одне положення 

Кількість груп посад професіоналів, фахівців та технічних службовців — 15 

Три положення 

17.б-1 

19,5 

58,5 

Складання штатного розпису робітників цеху 

Штатний розпис 

Кількість найменувань професій робітників — 20 

8 штатних розписів 

19.в-4 

12,0 

96,0 

Складання штатного розпису існуючого відділу 

Штатний розпис 

Кількість найменувань посад — 19 

12 штатних розписів 

19.в-2 

4,4 

52,8 

Внесення змін до штатного розпису 

Одна зміна 

250 

19.-3 

0,2 

50,0 

Облік показників з праці та заробітної плати для цеху 

Один звіт 

Кількість показників в книзі обліку — 20 

20 

21.в-1 

4,4 

88,0 

Аналіз використання робочого часу 

Один звіт 

Кількість самостійних виробничих структурних підрозділів — 1
Кількість елементів робочого часу, які прийняті для аналізу — 7 

22 

23.в-1 

1,7 

37,4 

Проведення групової фотографії робочого часу 

Одна фотографія 

Тривалість робочого часу — 8 год. 

22 

24.в-2 

18,0 

396,0 

Розроблення графіків роботи 

Графік 

Графік 3-змінної роботи 

Графік 

30.-2 

24,3 

24,3 

Графік 

Графік 4-змінної роботи 

Графік 

30.-3 

29,8 

29,8 

Графік 

Графік роботи апарату управління 

Графік 

30.-4 

7,3 

7,3 

Складанні звітів про виконання планів з праці та заробітної плати 

Річний звіт 

Кількість структурних підрозділів підприємства — 44 

1 звіт 

31.д-1 

21,6 

21,6 

Квартальний звіт 

4 звіти 

31.д-2 

13,7 

54,8 

Місячний звіт 

12 звітів 

31.д-3 

10,1 

121,2 

Контроль за виконанням колективного договору 

Одна перевірка 

Кількість заходів — 52 

Дві перевірки 

34.л-1
+ 34.м-1 

37,5 

75,0 

Tз 

1574,7 

 

За формулою 2 розраховується чисельність економістів з праці:

Ч = (T з : Ф) х Кн = (1574,7 : 1995) х 1,15 = 0,91.

Приймаємо чисельність 1 чол.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ

Організація праці — це сукупність заходів, які забезпечують розподіл і кооперацію праці, раціональну організацію трудових процесів, раціональне оснащення робочих місць.

Важливим елементом організації праці працівників є раціональне планування службових приміщень. Цей збірник нормативів орієнтовано на комплекс організаційно-технічних умов, які забезпечують можливість нормальної роботи відповідно до санітарно-гігієнічних стандартів.

Норми часу розраховано за умов, що кожен фахівець виконує роботу із застосуванням комп’ютерних програм та засобів комунікації. Під час застосування комп’ютерів слід дотримуватись вимог гігієни праці, а саме: заданих параметрів повітряного середовища (температури, відносної вологості, барометричного тиску), у приміщеннях рекомендується здійснювати кондиціювання повітря.

Нормальними кліматичними умовами експлуатації ПЕОМ є:

температура навколишнього повітря — 20 + 5 °C;

відносна вологість навколишнього повітря — 65 + 15 %;

атмосферний тиск — від 84 до 107 кПа (630–800 мм. рт. ст.);

максимальна запиленість повітря в приміщеннях при розмірі часток не більше 3 мкм — 0,75 мг/куб. м.

Відстань між очима працюючого та екраном комп’ютера повинна бути не меншою, ніж півтори довжини діагоналі використовуваного монітора; дисплей слід розташовувати нижче рівня очей на 15 градусів, а клавіатуру — на відстані близько 40 сантиметрів від тулуба. Зап’ястя повинні розташовуватися на одному рівні з передпліччями. Екран дисплея повинен розташовуватися таким чином, щоб сонячне проміння й світло ламп не відбивались від нього та не осліплювали працюючого. В ідеалі рівень яскравості екрана повинен відповідати яскравості світла в приміщенні, чого можна домогтися за допомогою налагодженого монітора.

Основний принцип організації робочого місця працівників — комплексне оснащення його необхідними засобами праці. Велике значення в оснащенні робочих місць має встановлення меблів з уніфікованих елементів, які вибираються з урахуванням посадових обов’язків і характеру роботи стосовно до кожного працівника. Із таких елементів можна монтувати різноманітні робочі столи, приставки до них, тумби і т. ін. Відстань між робочими місцями повинна бути 0,75–0,9 м. Для зберігання технічної та довідкової літератури, а також папок з документами пропонується шафа загального користування.

Особливе значення має освітлення робочого місця. Якщо на робочому місці є місцеве освітлення, то рекомендується застосовувати поворотні, пересувні лампи. М’яке світло, що не сліпить очі, повинно надходити до поверхні робочого стола ліворуч. Недопустиме застосовування лише місцевого освітлення.

Рекомендовані норми освітлення службових приміщень та робочих місць:

у разі люмінесцентного освітлення — 300 люкс;

у разі освітлення лампами розжарювання — 150 люкс.

Ефективність освітлення в службових приміщеннях підвищується при раціональному фарбуванні стін, стелі. На ефективність праці суттєво впливає колір приміщення. Найсприятливішим є білий, зелено-блакитний, світло-зелений, бежевий. Ці кольори не тільки заспокійливо діють на нервову систему людини, але й значно поліпшують освітленість у приміщеннях.

Для кращого розсіювання та відбиття світла рекомендується стелю фарбувати в білий колір, він відбиває до 90 % світлового потоку. Стіни повинні менше відбивати світло й мають бути темнішого кольору, ніж стеля. Якщо вікна в приміщенні виходять на сонячний бік, то стіни краще фарбувати в прохолодні тони: блакитний, зеленуватий, салатний. Для приміщень з вікнами, орієнтованими на північ, північний захід, північний схід, більше підходять кольори теплої гами: жовтуватий, світло-оранжевий, піщаний.

Підлоги незалежно від матеріалу, з якого вони зроблені, повинні мати темніший колір, ніж стіни.

Озеленення приміщень, що є декоративним елементом інтер’єру, поліпшує склад повітря, зменшує нервово-психічне стомлення, що особливо важливо для умов розумової праці.

 

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЕКОНОМІСТА З ПРАЦІ

1 Здійснює роботу з удосконалення організації праці, форм і систем заробітної плати, матеріального та морального стимулювання.

2 Розроблює проекти перспективних і річних планів з праці та заробітної плати підприємства і його підрозділів, планів підвищення продуктивності праці та вдосконалення її організації.

3 Розраховує фонди заробітної плати праці і чисельність працюючих з урахуванням необхідності найбільш раціонального використання трудових ресурсів, бере участь у плануванні підготовки кваліфікованих кадрів, доводить установлені показники до підрозділів підприємства.

4 Вивчає ефективність застосування чинних форм і систем заробітної плати, матеріального і морального заохочення, готує пропозиції щодо їх удосконалення.

5 Розроблює механізм розподілення додаткових доходів, отриманих у результаті підвищення продуктивності праці, якості продукції, скорочення витрат виробництва, а також здавання приміщень та майна в оренду, від розміщення коштів у цінні папери.

6 Розроблює положення про преміювання працівників, умови матеріального стимулювання багатоверстатного обслуговування, суміщення професій і посад, збільшення зон обслуговування та обсягу виконуваних робіт з метою поліпшення використання устаткування та скорочення трудових витрат.

7 Бере участь у складанні планів соціального розвитку колективу підприємства, у розробленні та здійсненні заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, скорочення плинності кадрів, посилення контролю за використанням робочого часу й додержанням правил внутрішнього трудового розпорядку.

8 Складає штатні розписи згідно із затвердженою структурою управління, схемами посадових окладів, фондами заробітної плати і чинними нормативами, вносить до них зміни, зумовлені появою нових видів діяльності (посад), властивих ринковій економіці.

9 Визначає на основі чинних положень розміри премій.

10 Здійснює контроль за додержанням штатної дисципліни, витраченням фонду заробітної плати, за правильністю встановлення найменувань професій, застосуванням тарифних ставок і розцінок, посадових окладів, доплат, надбавок і коефіцієнтів до заробітної плати, за тарифікацією робіт і встановленням відповідно до кваліфікаційних довідників розрядів і категорій, а також за додержанням режимів праці та відпочинку, норм трудового законодавства.

11 Бере участь у підготовці проекту колективного договору і контролює виконання прийнятих зобов’язань.

12 Веде облік показників з праці і заробітної плати, аналізує їх і складає встановлену звітність.

13 Виконує роботу з формування, ведення та зберігання бази даних з праці і заробітній платі, чисельності працівників, вносить зміни до довідкової та нормативної інформації, яка використовується під час оброблення даних.

14 Бере участь у формулюванні економічної постановки завдань або окремих їх етапів, що вирішуються за допомогою обчислювальної техніки, визначає можливості використання готових проектів, алгоритмів і пакетів прикладних програм, які дозволяють створювати економічно обґрунтовані системи оброблення інформації з праці і заробітної плати.

 

НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

НОРМИ ЧАСУ НА РОЗРОБЛЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНУ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ 

Карта 1 

Лист 1 

Листів 1 

Склад роботи

Визначення очікуваного виконання плану підвищення продуктивності праці в поточному періоді.

Аналіз показників виконання плану продуктивності праці за період, попередній плановому, і виявлення резервів росту продуктивності праці.

Розроблення заходів щодо виявлення та використання резервів.

Розрахунок підвищення продуктивності праці та зміни чисельності працівників, що залежить від важливих факторів на період планування з підрахунком результатів і правильного співвідношення до росту заробітної плати з градацією за роками.

Занесення розрахунків до форми 

Най-менуван-ня виконуваної роботи 

Одиниця виміру обсягу роботи 

Кількість позицій розрахункусноска 

Номер норми 

До 5 

6–7 

8–9 

10–11

12–14 

15–19 

20–25 

Понад 25 

Норма часу Н, год. 

Розроблення плану підвищення продуктивності праці 

Один план 

7,9 

10,0 

12,2 

14,3 

16,4 

20,6 

26,9 

1,0 на кожну наступну позицію 

Індекс 

а 

б 

в 

г 

д 

е 

ж 

и 

  

 

* Позиція розрахунку — це один горизонтальний рядок документа, на якому виконується до 10 показників розрахунку.

 

НОРМИ ЧАСУ НА РОЗРОБЛЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНУ ЧИСЕЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ 

Карта 2 

Лист 1 

Листів 1 

Склад роботи

Визначення нормативної трудомісткості виробничої програми.

Визначення балансу робочого часу одного працівника.

Розрахунок чисельності працівників на період планування за категоріями працівників і в цілому по підприємству з градацією за роками.

Розрахунок додаткової потреби працівників і занесення розрахунків до форми 

Найменування виконуваної роботи 

Одиниця виміру обсягу роботи 

Кількість найменувань виробів, які виготовляються на підприємстві (кількість позицій розрахунку) 

Номер норми

До 5 

6–7

8–10

11–15

16–20

21–31

32–42

43–55

56–71

72–90

Понад 90

Норма часу Н, год. 

Розроблення плану чисельності працівників 

Один план 

6,5 

7,3 

8,1 

10,1 

11,7 

15,3 

19,3 

24,5 

30,9 

39,7 

0,38 на кожну наступу
позицію 

Індекс 

а 

б 

в 

г 

д 

е 

ж 

и 

к 

л 

м 

  

 

НОРМИ ЧАСУ НА РОЗРОБЛЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНУ ФОНДУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

Карта 3 

Лист 1 

Листів 1 

Склад роботи

Аналіз витрат фонду заробітної плати за попередній період.

Розрахунок фонду заробітної плати на плановий період за категоріями працівників і в цілому по підприємству з градацією за роками.

Розрахунок середньої заробітної плати за категоріями працівників і в цілому по підприємству.

Розрахунок фонду заробітної плати з урахуванням премій та винагород із фонду матеріального заохочення за категоріями працівників і в цілому по підприємству з градацією за роками.

Розрахунок середньої заробітної плати з урахуванням премій та винагород із фонду матеріального заохочення 

Найменування виконуваної роботи 

Одиниця виміру обсягу роботи 

Кількість найменувань виробів, які виготовляються на підприємстві (кількість позицій розрахунку) 

Номер норми 

До 5 

6–7

8–10

11–15

16–20

21–31

32–42

43–55

56–71

72–90

Понад 90

Норма часу Н, год. 

Розроблення плану фонду заробітної плати 

Один план 

7,0 

7,8 

8,6 

10,2 

12,2 

15,8 

19,8 

25,0 

31,4 

39,0 

0,35 на кожну наступну
позицію 

Індекс 

а 

б 

в 

г 

д 

е 

ж 

и 

к 

л 

м 

  

 

НОРМИ ЧАСУ НА ЗАНЕСЕННЯ ДАНИХ ДО ЗВЕДЕНОЇ ТАБЛИЦІ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНУ З ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

Карта 4 

Лист 1 

Листів 1 

Склад роботи

Занесення одержаних планових даних з продуктивності праці, чисельності працівників і фонду заробітної плати до зведеної таблиці плану з градацією за роками.

Визначення очікуваного результату виконання плану у відсотках до минулого року.

Коригування плану з праці згідно з контрольними цифрами 

Найменування виконуваної роботи 

Одиниця виміру обсягу роботи 

Кількість позицій розрахунку 

Номер норми 

До 5 

6–7

8–9

10–11

12–14

15–19

20–25

Понад 25

Норма часу Н, год. 

Занесення даних до зведеної таблиці перспективного плану з праці та заробітної плати 

Один план 

5,1 

5,9 

6,7 

7,5 

8,3 

9,9 

12,6 

0,37 на кожну наступну позицію 

Індекс 

а 

б 

в 

г 

д 

е 

ж 

и 

  

 

НОРМИ ЧАСУ НА РОЗРОБЛЕННЯ ВИРОБНИЧО-ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ 

Карта 5 

Лист 1 

Листів 1 

Склад роботи

Розроблення плану підвищення продуктивності праці.

Визначення очікуваного виробітку, чисельності працівників, виконання плану щодо росту продуктивності праці.

Розроблення заходів, спрямованих на виконання плану щодо росту продуктивності праці.

Визначення чисельності працівників на плановий період; розрахунок зменшення чисельності за рахунок кожного з факторів; розрахунок планової продуктивності праці та визначення правильного співвідношення її росту до підвищення середньої заробітної плати (з урахуванням зменшеної чисельності); занесення результатів розрахунку до форми 

Найменування виконуваної роботи 

Одиниця виміру обсягу роботи 

Кількість позицій розрахунку 

Номер норми 

До 5 

6–7

8–9

10–11

12–14

15–19

20–25

Понад 25

Норма часу Н, год. 

Розроблення плану підвищення продуктивності праці 

Один план 

6,5 

7,7 

9,1 

10,4 

12,3

14,9 

18,8 

0,65
на кожну наступну позицію 

Індекс 

а 

б 

в 

г 

д 

е 

ж 

и 

  

 

НОРМИ ЧАСУ НА УЧАСТЬ У ПЛАНУВАННІ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ КАДРІВ 

Карта 6 

Лист 1 

Листів 1 

Найменування виконуваної роботи 

Одиниця виміру обсягу роботи 

Норма часу Н, год. 

Номер норми 

1 Участь у конкурсному відборі на посади:
— підготовка рекламних матеріалів; 

Лист формату А4 

0,5 

— підготовка справ на конкурс; 

Одна справа 

0,3 

— проведення конкурсу; 

Один конкурс 

4,0 

— оброблення справ після конкурсу 

Одна справа 

0,2 

2 Підготовка семінарів з підвищення кваліфікації, підготовки та перепідготовки працівників 

Один семінар 

12,0 

 

НОРМИ ЧАСУ НА СКЛАДАННЯ БАЛАНСУ РОБОЧОГО ЧАСУ 

Карта 7 

Лист 1 

Листів 1 

Склад роботи

Розрахунок балансу робочого часу: визначення й занесення до форми планових даних щодо елементів балансу робочого часу з градацією за кварталами та очікуваного їх виконання в минулому році 

Найменування виконуваної роботи 

Одиниця виміру обсягу роботи 

Кількість позицій розрахунку 

Номер норми 

До 5 

6–7

8–9

10–11

12–14

15–19

20–25

Понад 25

Норма часу Н, год. 

Складання балансу робочого часу 

Один баланс (розрахунок) 

4,2 

4,9 

5,6 

6,4 

7,1 

8,8 

10,7 

0,34 на кожну наступну позицію 

Індекс 

а 

б 

в 

г 

д 

е 

ж 

и 

  

 

НОРМИ ЧАСУ НА РОЗРАХУНОК ТРУДОМІСТКОСТІ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ 

Карта 8 

Лист 1 

Листів 1 

Склад роботи

Розрахунок трудомісткості виробничої програми: занесення до форми найменувань основних виробів і норм трудових витрат; розрахунок зменшення трудомісткості одиниці продукції в нормо-годинах і у відсотках; занесення до форми планових даних випуску продукції; розрахунок трудомісткості виробничої програми з градацією за кварталами та за структурними підрозділами; розрахунок зменшення трудомісткості виробничої програми в нормо-годинах і у відсотках; занесення результатів розрахунку до форми 

Найменування виконуваної роботи 

Одиниця виміру обсягу роботи 

Кількість позицій розрахунку 

Номер норми 

До 5

6–7

8–9

10–11

12–14

15–19

20–25

25–29

30–40

41– 50

Понад 50 

Норма часу Н, год. 

Розрахунок трудомісткості виробничої програми 

Один документ 

2,2 

2,8 

3,4 

4,0 

4,7 

6,1 

7,8 

9,4 

12,1 

15,1 

0,28 на кожну наступну
позицію 

Індекс 

а 

б 

в 

г 

д 

е 

ж 

и 

к 

л 

м 

  

 

НОРМИ ЧАСУ НА РОЗРАХУНОК ЧИСЕЛЬНОСТІ ТА ФОНДУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ РОБІТНИКІВ 

Карта 9 

Лист 1 

Листів 1 

Склад роботи

Розрахунок чисельності робітників по кожному структурному підрозділу і по підприємству в цілому з градацією за кварталами.

Визначення фонду оплати праці робітників, з урахуванням доплати, премії й винагороди по кожному структурному підрозділу і по підприємству в цілому з градацією за кварталами.

Занесення результатів розрахунку до форми 

Найменування виконуваної роботи 

Одиниця виміру обсягу роботи 

Кількість самостійних виробничих структурних підрозділів 

Номер норми 

До 5

6–9

10–14

15–20

21–30

Понад 30 

Норма часу Н, год. 

Розрахунок чисельності та фонду заробітної плати робітників 

Один документ 

6,2 

8,0 

11,0 

14,3 

21,2 

0,55 на кожний наступний структурний підрозділ 

Індекс 

а 

б 

в 

г 

д 

е 

  

Примітка. Один документ включає 6–8 показників розрахунку

 

НОРМИ ЧАСУ НА РОЗРАХУНОК ЧИСЕЛЬНОСТІ ТА ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРОФЕСІОНАЛІВ, ФАХІВЦІВ, ТЕХНІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА УЧНІВ 

Карта 10 

Лист 1 

Листів 1 

Склад роботи

Розрахунок чисельності та фонду оплати праці професіоналів, фахівців, технічних службовців та учнів згідно з нормативними матеріалами, штатним розписом, планом підготовки кадрів, документами щодо чисельності й посадовими окладами.

Занесення результатів розрахунку до форми 

Найменування виконуваної роботи 

Одиниця виміру обсягу роботи 

Кількість позицій розрахунку 

Номер норми 

До 5

6–7

8–9

10–11

12–14

15–19

20–25

25–29

30–40

41–50

Понад 50

Норма часу Н, год. 

Розрахунок чисельності та фонду оплати праці професіоналів, фахівців, технічних службовців та учнів 

Один документ 

2,4 

3,0 

3,6 

4,2 

5,0 

6,2 

7,9 

8,8 

11,7 

15,4 

0,28 на кожну наступну позицію розрахунку

Індекс 

а 

б 

в 

г 

д 

е 

ж 

и 

к 

л 

м 

  

 

НОРМИ ЧАСУ НА СКЛАДАННЯ КОШТОРИСУ ВИТРАТ ФОНДУ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАОХОЧЕННЯ 

Карта 11 

Лист 1 

Листів 1 

Склад роботи

Розподілення фонду матеріального заохочення за статтями кошторису: на поточне преміювання, на одночасне преміювання, на виплату винагороди за загальні результати року, на надання одноразової матеріальної допомоги, на оплату відпусток, на виплату районного коефіцієнта з розбивкою за категоріями працюючих і за кварталами.

Складання кошторису витрат фонду матеріального заохочення

Найменування виконуваної роботи 

Одиниця виміру обсягу роботи 

Норма часу Н, год. 

Номер норми 

Складання кошторису витрат фонду матеріального заохочення 

Один документ 

3,0 

 

НОРМИ ЧАСУ НА СКЛАДАННЯ ЗВЕДЕНОЇ ТАБЛИЦІ ДО ВИРОБНИЧО-ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ З ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

Карта 12 

Лист 1 

Листів 1 

Склад роботи

Складання зведеної таблиці до плану з праці та заробітної плати: визначення та занесення до таблиці даних всіх показників; визначення відсоткового відношення показників плану щодо очікуваного його виконання або звіту за минулий рік і занесення одержаних результатів до таблиці 

Найменування виконуваної роботи 

Одиниця виміру обсягу роботи 

Кількість позицій розрахунку 

Номер норми 

До 9

10–11

12– 14

15– 17

18–22

23–27

28–34

35–43

44–55

Понад 55 

Норма часу Н, год. 

Складання зведеної таблиці до плану з праці та заробітної плати 

Одна таблиця 

7,0 

7,6 

8,4 

9,3 

10,4 

11,8 

13,5 

16,0 

19,1 

0,27 на кожну наступну позицію розрахунку 

Індекс 

а 

б 

в 

г 

д 

е 

ж 

и 

к 

л 

  

 

НОРМИ ЧАСУ НА РОЗРОБЛЕННЯ РІЧНОГО (КВАРТАЛЬНОГО) ПЛАНУ З ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

Карта 13 

Лист 1 

Листів 2 

Склад роботи

Підготовка необхідних матеріалів для розроблення плану. Визначення очікуваного виконання плану підвищення продуктивності праці в поточному періоді. Аналіз показників виконання плану виробництва за період, попередній плановому. Виявлення резервів росту продуктивності праці. Розроблення заходів щодо підвищення продуктивності праці. Розрахунок продуктивності праці. Визначення нормативної трудомісткості виробничої програми. Розрахунок чисельності працівників, у тому числі за категоріями працюючих і професіями робітників з градацією поквартально (помісячно). Розрахунок фонду заробітної плати працівників, у тому числі за категоріями працюючих і професіями робітників з градацією поквартально (помісячно). Розрахунок фонду заробітної плати працівників, у тому числі за категоріями працюючих і професіями робітників з урахуваннях премій та винагород з градацією поквартально (помісячно).

Розрахунок середньої заробітної плати на одного працівника з урахуванням премій та винагород. Занесення результатів розрахунку до форми. Коректування річного (квартального) плану з праці та заробітної плати у зв’язку зі змінами плану виробництва 

Кількість найменувань виробів, які виготовляються на підприємстві (кількість позицій розрахунку) 

Одиниця виміру обсягу роботи 

Кількість найменувань професій робітників 

Номер норми 

5–6

7–9

10–20

21–31

32–58

59–97

98–182

183–300

Понад 300

Норма часу Н, год. 

До 5 

Один план 

7,0 

8,3 

10,1 

12,1 

14,5 

17,5 

21,1 

25,2 

30,2 

6–7 

8,3 

9,8 

11,9 

14,2 

17,0 

20,5 

24,8 

29,7 

35,5 

8–10 

9,5 

11,0 

13,6 

16,3 

19,6 

23,2 

28,1 

33,8 

38,0 

11–15 

10,8 

12,7 

15,7 

18,8 

22,2 

27,0 

32,5 

39,0 

44,3 

Індекс 

а 

б 

в 

г 

д 

е 

ж 

и 

к 

  

 

НОРМИ ЧАСУ НА РОЗРОБЛЕННЯ РІЧНОГО (КВАРТАЛЬНОГО) ПЛАНУ З ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

Карта 13 

Лист 2 

Листів 2 

Кількість найменувань виробів, які виготовляються на підприємстві (кількість позицій розрахунку) 

Одиниця виміру обсягу роботи 

Кількість найменувань професій робітників 

Номер норми 

5–6

7–9

10–20

21–31

32–58

59–97

98–182

183–300

Понад 300

Норма часу Н, год. 

16–20 

Один план 

12,6 

14,6 

18,0 

21,7 

26,0 

31,2 

37,5 

44,9 

51,0 

21–31 

14,3 

16,9 

20,7 

24,9 

30,0 

35,8 

43,1 

51,7 

58,7 

32–42 

16,5 

19,3 

23,9 

28,7 

34,3 

41,3 

49,5 

60,7 

67,4 

43–55 

18,9 

22,1 

27,2 

32,7 

39,3 

47,1 

56,5 

67,9 

77,0 

56–71 

21,9 

25,5 

31,4 

37,7 

45,3 

54,5 

65,3 

78,3 

89,0 

72–90 

25,0 

29,3 

36,1 

43,3 

51,9 

62,3 

74,7 

89,6 

102 

10 

на кожні наступні 20 найменувань 

2,9 

3,4 

4,0 

4,8 

5,7 

6,7 

7,8 

9,0 

10,8 

11 

Індекс 

а 

б 

в 

г 

д 

е 

ж 

и 

к 

  

Примітка. При розробленні квартального плану з праці та заробітної плати застосовується коефіцієнт К = 0,7

 

НОРМИ ЧАСУ НА РОЗРОБЛЕННЯ МІСЯЧНОГО ПЛАНУ З ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЦЕХУ 

Карта 14 

Лист 1 

Листів 1 

Склад роботи

Підготовка необхідних матеріалів щодо розроблення плану. Визначення очікуваного виконання плану підвищення продуктивності праці в поточному періоді. Аналіз показників виконання плану виробництва за період, попередній плановому. Виявлення резервів росту продуктивності праці. Розрахунок продуктивності праці. Визначення нормативної трудомісткості виробничої програми. Розрахунок чисельності працівників, у тому числі за категоріями працюючих. Розрахунок фонду оплати праці працівників, у тому числі за категоріями працюючих. Розрахунок фонду оплати праці працівників, у тому числі за категоріями працюючих з урахуванням премій та винагород. Розрахунок середньої заробітної плати на одного працівника з урахуванням премій та винагород. Занесення результатів розрахунку до форми. Коригування плану з праці та заробітної плати у зв’язку зі змінами плану виробництва 

Найменування виконуваної роботи 

Одиниця виміру обсягу роботи 

Кількість найменувань виробів, які виготовляються в цеху (дільниці) (кількість позицій розрахунку) 

Номер норми

1–2

3–4

5–6

7–9

10–13

14– 18

19–25 

26–38

39–51

52–80

Понад 80

Норма часу Н, год. 

Розроблення місячного плану з праці та заробітної плати цеху 

Один план 

4,1 

4,4 

4,6 

5,0 

5,5 

6,1 

7,0 

8,8 

10,5 

14,3 

0,13 на кожну наступну
позицію

Індекс 

а 

б 

в 

г 

д 

е 

ж 

и 

к 

л 

м 

  

 

НОРМИ ЧАСУ НА ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЧИННИХ ФОРМ І СИСТЕМ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

Карта 15 

Лист 1 

Листів 2 

Склад роботи

Підготовка вихідних даних щодо вивчення ефективності застосування чинних форм і систем заробітної плати. Розрахунок середньої заробітної плати на одного робітника за основними професіями і на одного працівника з урахуванням премій і винагород з розподіленням на складові елементи фонду оплати праці. Розрахунок виробітку на одного робітника за основними професіями і на одного працівника. Аналіз одержаних даних, а також даних із покращення якості продукції, зменшення браку, трудомісткості продукції, економії сировини, матеріалів та інших показників, що характеризують ефективність чинних форм і систем заробітної плати. Виявлення недоліків і розроблення заходів щодо удосконалення чинних форм і систем заробітної плати 

Найменування виконуваної роботи 

Одиниця виміру обсягу роботи 

Кількість найменувань професій, які прийняті для вивчення 

Номер норми

1

2

3

4

5–6

7–8

9–11

12–16

17–21

Норма часу Н, год. 

Вивчення ефективності застосування чинних форм і систем заробітної плати 

Один аналіз 

4,0 

5,0 

5,8 

6,4 

7,1 

8,0 

9,0 

10,1 

11,4 

Індекс 

а 

б 

в 

г 

д 

е 

ж 

и 

к 

  

 

НОРМИ ЧАСУ НА ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЧИННИХ ФОРМ І СИСТЕМ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

Карта 15 

Лист 2 

Листів 2 

Найменування виконуваної роботи 

Одиниця виміру обсягу роботи 

Кількість найменувань професій, які прийняті для вивчення 

Номер норми 

22–28

29–37

38–48

49–65

66–81

82–115

116–150

Понад 150 

Норма часу Н, год. 

Вивчення ефективності застосування чинних форм і систем заробітної плати 

Один аналіз 

12,9 

14,6 

16,5 

18,6 

21,0 

23,6 

26,2 

0,18 на кожну наступну професію

Індекс 

л 

м 

н 

п 

р 

с 

т 

у 

  

 

НОРМИ ЧАСУ НА РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕМІЮВАННЯ РОБІТНИКІВ 

Карта 16 

Лист 1 

Листів 1 

Склад роботи

Аналіз ефективності застосування положення про преміювання за минулий період. Розроблення проекту положення про преміювання відповідно до намічених заходів; визначення показників преміювання; визначення основних і обов’язкових умов преміювання; визначення додаткових умов преміювання; розрахунок шкали відсотків премій залежно від ступеня виконання плану за основними показниками. Розрахунок економічної ефективності розробленого положення.

Підготовка проекту положення про преміювання для обговорення. Коректування проекту положення після обговорення 

Найменування виконуваної роботи 

Одиниця виміру обсягу роботи 

Кількість груп найменувань професій (кількість найменувань професій), для яких розробляється положення 

Номер норми

До 10

11–15

16–20

Понад 20

Норма часу Н, год. 

Розроблення проекту положення про преміювання: 

  

  

  

  

  

  

для нових професій; 

Одне положення 

9,1 

12,2 

14,1 

17,3 

для існуючих професій 

3,3 

4,1 

4,6 

5,7 

Індекс 

а 

б 

в 

г 

  

 

НОРМИ ЧАСУ НА РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕМІЮВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ, ФАХІВЦІВ ТА ТЕХНІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ 

Карта 17 

Лист 1 

Листів 1 

Склад роботи

Аналіз ефективності застосування положення про преміювання за минулий період. Розроблення проекту положення про преміювання відповідно до намічених заходів; визначення показників преміювання; визначення основних і обов’язкових умов преміювання; визначення додаткових умов преміювання; розрахунок шкали відсотків премій залежно від ступеня виконання плану за основними показниками. Розрахунок економічної ефективності розробленого положення.

Підготовка проекту положення про преміювання для обговорення. Коректування проекту положення після обговорення 

Найменування виконуваної роботи 

Одиниця виміру обсягу роботи 

Кількість груп посад професіоналів, фахівців та технічних службовців (кількість самостійних структурних підрозділів), для яких розробляється положення 

Номер норми 

До 10 

11–15 

16–20 

Понад 20 

Норма часу Н, год. 

Розроблення проекту положення про преміювання 

Одне положення 

14,6 

19,5 

22,6 

27,7 

Розроблення проекту змін та доповнень до положення про преміювання 

5,3 

6,6 

7,4 

9,1 

Індекс 

а 

б 

в 

г 

  

 

НОРМИ ЧАСУ НА РОЗРАХУНОК ПРЕМІЙ НА БАЗІ ЧИННИХ ПОЛОЖЕНЬ ПРО ПРЕМІЮВАННЯ 

Карта 18 

Лист 1 

Листів 2 

Найменування виконуваної роботи 

Одиниця виміру обсягу робіт 

Норма часу Н, год. 

Номер норми 

1 Визначення відсотка премій згідно з положеннями про преміювання (вивчення матеріалів щодо виконання плану за показниками, які підлягають преміюванню; перевірка виконання основних і додаткових умов преміювання; визначення за шкалою відсотків премії й занесення до відомості): 

Один працівник, занесений до відомості 

  

  

до 10 чол. у відомості; 

0,20 

понад 10 чол. 

0,10 

2 Оформлення премії професіоналам, фахівцям та технічним службовцям підприємства за результатами роботи за місяць (квартал): 

Один підрозділ 

  

  

перевірка основних техніко-економічних показників по кожному підрозділу; 

0,50 

розрахунок премії відповідно до положення про преміювання; коригування розрахунку премії; 

0,50 

складання списків щодо преміювання 

0,20 

3 Розрахунок таблиць для визначення коефіцієнта річної винагороди (розрахунок таблиць для визначення коефіцієнтів річної винагороди: підготовка форми й матеріалів, які необхідні для розрахунку; вибирання й систематизація даних; розрахунок величини коефіцієнтів залежно від стажу працівників) 

Один працівник, занесений до відомості 

0,30 

 

НОРМИ ЧАСУ НА РОЗРАХУНОК ПРЕМІЙ НА БАЗІ ЧИННИХ ПОЛОЖЕНЬ ПРО ПРЕМІЮВАННЯ 

Карта 18 

Лист 2 

Листів 2 

Найменування виконуваної роботи 

Одиниця виміру обсягу робіт 

Норма часу Н, год. 

Номер норми 

4 Перевірка нарахувань річної винагороди (перевірка: назви посади або професії, величини коефіцієнта річної винагороди відносно стажу роботи, правильності нарахування додаткової річної винагороди й загального коефіцієнта, наказів про застосування санкцій щодо річної винагороди, суми річної винагороди з урахуванням санкцій та візування: 

Один працівник, занесений до відомості 

  

  

до 10 чол. у відомості; 

0,50 

понад 10 чол. 

0,40 

5 Складання зведеної таблиці щодо виплати винагороди по підприємству в цілому: 

  

  

  

оформлення таблиці; 

Одна таблиця 

1,80 

занесення даних по кожному структурному підрозділу 

Один структурний підрозділ 

0,40 

10 

6 Перевірка обґрунтування виплати різних доплат і надбавок (вивчення документа щодо нарахування доплат і надбавок; перевірка обґрунтування нарахувань доплат і надбавок, правильності оформлення документа та візування) 

Один працівник, занесений до відомості 

0,50 

11 

 

НОРМИ ЧАСУ НА СКЛАДАННЯ ШТАТНОГО РОЗПИСУ 

Карта 19 

Лист 1 

Листів 1 

Склад роботи

Підготовка документів, на базі яких буде розроблятися штатний розпис (штатний розпис минулого року, перелік змін у штатному розписі минулого року, накази керівника підприємства щодо створення або реорганізації структурних підрозділів, укрупнені нормативи чисельності та норми обслуговування, план з праці за минулий рік, ліміти з праці). Вивчення та аналіз вихідних даних. Розрахунок чисельності професіоналів, фахівців та технічних службовців, робітників з погодинною оплатою праці, працівників підрозділу охорони та учнів з розбиванням за професіями і по підприємству в цілому. Розрахунок заробітної плати за категоріями працівників. Складання проектів штатних розписів. Коригування проектів штатних розписів на базі змін плану виробництва.

Вивчення документів, на підставі яких вносяться зміни. Вивчення обґрунтувань введення або виключення посади із штатного розпису. Складання переліку змін штатного розпису 

Найменування виконуваної роботи 

Одиниця виміру обсягу робіт 

Кількість найменувань професій та посад у штатному розписі 

Номер норми 

До 10 

11–15 

16–20

21–25

Понад 25 

Норма часу Н, год. 

1 Складання проекту штатного розпису:  

Один штатний розпис 

  

  

  

  

  

  

для нових підрозділів; 

6,8 

9,3 

12,0 

16,0 

21,0 

для існуючих підрозділів 

2,5 

3,4 

4,4 

5,8 

7,8 

2 Внесення змін до штатного розпису 

Одна зміна 

0,2 

Індекс 

а 

б 

в 

г 

д 

  

 

НОРМИ ЧАСУ НА ОБЛІК ПОКАЗНИКІВ З ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА 

Карта 20 

Лист 1 

Листів 1 

Склад роботи

Отримання від структурних підрозділів даних для занесення їх до книги (журналу) обліку показників з праці та заробітної плати. Розрахунок основних показників: виробітку на одного робітника та на одного працівника, фонду заробітної плати за категоріями працівників з коригуванням на відсоток виконання плану, середньої заробітної плати за категоріями працівників і т. ін. Занесення показників до книги (журналу) обліку по кожному виробничому структурному підрозділу та по підприємству в цілому 

Кількість самостійних виробничих структурних підрозділів 

Одиниця виміру обсягу роботи 

Кількість показників у книзі (журналі) обліку

 

Номер норми 

До 5 

6–15 

15–35 

36–55 

Понад 55 

Норма часу Н, год. 

До 4 

Один звіт 

1,8 

2,5 

3,4 

4,8 

5,5 

5–6 

1,9 

2,8 

3,9 

5,5 

6,3 

7–8 

2,3 

3,3 

4,6 

6,5 

7,3 

9–11 

2,8 

4,1 

5,7 

7,9 

9,1 

12–14 

3,4 

4,9 

6,8 

9,5 

10,9 

15–17 

3,9 

5,7 

7,9 

11,1 

12,7 

18–22 

4,6 

6,7 

9,3 

13,1 

14,9 

23–27 

5,5 

7,8 

10,9 

15,3 

17,5 

28–34 

6,3 

9,2 

12,8 

17,8 

20,5 

35–43 

7,5 

10,8 

15,0 

21,0 

24,0 

10 

44–53 

8,7 

12,6 

17,6 

24,6 

28,1 

11 

54–68 

10,3 

14,8 

20,7 

28,9 

33,1 

12 

69–80 

11,9 

17,1 

23,9 

33,4 

38,2 

13 

на кожні наступні 10 підрозділів 

1,6 

2,3 

3,0 

3,8 

4,9 

14 

Індекс 

а 

б 

в 

г 

д 

  

 

НОРМИ ЧАСУ НА ОБЛІК ПОКАЗНИКІВ З ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ДЛЯ ЦЕХУ (ДІЛЬНИЦІ) 

Карта 21 

Лист 1 

Листів 1 

Склад роботи

Підготовка даних для занесення їх до книги (журналу) обліку показників з праці та заробітної плати. Розрахунок основних показників: виробітку на одного робітника та на одного працівника, фонду заробітної плати за категоріями працюючих з коригуванням на відсоток виконання плану, середньої заробітної плати за категоріями працівників і т. ін. Занесення показників до книги (журналу) обліку 

Найменування виконуваної роботи 

Одиниця виміру обсягу роботи 

Кількість показників у книзі (журналі) обліку 

Номер норми 

До 5 

6–11 

12–25 

26–50 

Понад 50 

Норма часу Н, год. 

Облік показників з праці та заробітної плати для цеху (дільниці) 

Один звіт 

1,6 

2,7 

4,4 

6,8 

10,2 

Індекс 

а 

б 

в 

г 

д 

  

 

НОРМИ ЧАСУ НА АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ЩОДО ЧИСЕЛЬНОСТІ Й СКЛАДУ ПРАЦІВНИКІВ 

Карта 22 

Лист 1 

Листів 1 

Склад роботи

Підготовка форми та вихідних даних для аналізу. Занесення до форми аналізу планових і фактичних даних про чисельність працівників за звітний період поточного року, а також фактичних даних за відповідний період минулого року по структурних підрозділах і категоріях працівників з підрахунком підсумку. Визначення абсолютного лишку або нестачі чисельності шляхом зіставлення фактичної і планової чисельності. Розрахунок відсотка виконання плану щодо чисельності працівників. Аналіз одержаних даних і виявлення причин відхилення від планової чисельності. Розроблення конкретних організаційно-технічних заходів, які направлені на забезпечення більш раціонального використання робочої сили в процесі виробництва. Складання довідки за результатами аналізу 

Кількість самостійних виробничих структурних підрозділів 

Одиниця виміру обсягу роботи 

Кількість позицій розрахунку 

Номер норми 

До 5

6

7

8

9–10

11–12

13–15

16–18

19–21

22–25

Понад 25

Норма часу Н, год. 

Одна довідка 

1,0 

1,2 

1,3 

1,5 

1,8 

2,0 

2,4 

2,8 

3,1 

3,6 

4,2 

1,5 

1,8 

2,0 

2,3 

2,6 

3,0 

3,5 

4,2 

4,8 

5,4 

6,3 

1,9 

2,3 

2,6 

2,9 

3,4 

3,9 

4,6 

5,3 

6,0 

6,9 

8,0 

2,3 

2,7 

3,0 

3,5 

3,9 

4,6 

5,4 

6,3 

7,2 

8,2 

9,3 

2,7 

3,1 

3,6 

3,9 

4,5 

5,3 

6,2 

7,2 

8,3 

9,4 

10,9 

3,1 

3,5 

3,9 

4,4 

5,0 

5,8 

6,8 

8,1 

9,2 

10,5 

12,1 

7–9 

3,6 

4,1 

4,6 

5,2 

5,9 

6,9 

8,2 

9,5 

10,9 

12,3 

14,2 

10–13 

4,4 

5,0 

5,7 

6,4 

7,3 

8,5 

10,0 

11,8 

13,4 

15,2 

17,6 

14–20 

5,4 

6,1 

6.9 

7,8 

8,9 

10,4 

12,2 

14,2 

16,3 

18,6 

21,4 

на кожні наступні 10 підрозділів 

1,6 

2,5 

3,4 

4,3 

5,4 

6,5 

7,7 

9,0 

10,3 

11,7 

13,1 

10 

Індекс 

а 

б 

в 

г 

д 

е 

ж 

и 

к 

л 

м 

  

Примітка. Під час проведення аналізу по цеху (дільниці) нормування проводиться за першим горизонтальним рядком

 

НОРМИ ЧАСУ НА АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ 

Карта 23 

Лист 1 

Листів 1 

Склад роботи

Підготовка форм та вихідних даних щодо аналізу. Систематизація вихідних даних за елементами використання робочого часу на підставі фотографій робочого часу й хронометражних спостережень. Занесення до форми аналізу планових і фактичних даних щодо використання робочого часу за звітний період поточного року, а також фактичних даних за відповідний період минулого року по структурним підрозділам. Порівняння планових і фактичних даних щодо відпрацьованого часу. Складання фактичного балансу робочого часу з розрахунку на одного середньооблікового працівника й зіставлення його з плановим. Аналіз і виявлення причин втрат робочого часу. Розроблення заходів щодо скорочення втрат робочого часу. Складання довідки за результатами аналізу 

Кількість самостійних виробничих структурних підрозділів 

Одиниця виміру обсягу роботи 

Кількість елементів робочого часу, які прийняті для аналізу 

Номер норми

До 5 

8–9

10–11

12–14

Норма часу Н, год. 

Один звіт (довідка) 

1,4 

1,5 

1,7 

1,9 

2,1 

2,5 

2,1 

2,3 

2,6 

2,8 

3,1 

3,7 

2,7 

2,9 

3,2 

3,6 

3,9 

4,7 

3,5 

3,8 

4,1 

4,6 

5,0 

6,1 

4,3 

4,8 

5,2 

5,7 

6,3 

7,6 

5,2 

5,6 

6,1 

6,6 

7,4 

8,9 

7–9 

6,4 

6,6 

7,2 

7,8 

8,6 

10,4 

10–13 

7,2 

7,8 

8,5 

9,5 

10,4 

12,5 

14–20 

8,5 

9,4 

10,2 

11,2 

12,3 

14,8 

на кожні наступні 10 підрозділів 

1,7 

2,4 

3,1 

4,0 

4,9 

6,1 

10 

Індекс 

а 

б 

в 

г 

д 

е 

  

Примітка.Під час проведення аналізу по цеху (дільниці) нормування проводиться за першим горизонтальним рядком

 

НОРМИ ЧАСУ НА ПРОВЕДЕННЯ ФОТОГРАФІЇ РОБОЧОГО ЧАСУ 

Карта 24 

Лист 1 

Листів 2 

Склад роботи

Підготовка до проведення спостережень: ознайомлення з робочими місцями, де буде виконуватись робота; вивчення технології виробництва, параметрів роботи устаткування (організаційно-технічних умов і методів роботи для службовців), організації робочого місця та його обслуговування, вибір виконавця (групи виконавців), за роботою якого буде проводитись спостереження, і заповнення відповідних відомостей в картку спостережень; одержання інструктажу з техніки безпеки і проведення робіт.

Здійснення спостережень з фіксацією витрат робочого часу за категоріями (елементами) витрат у картку спостережень. Оброблення результатів спостережень: підрахунок тривалості часу кожної операції (елементу); групування однойменних витрат часу відповідно до класифікації; визначення питомої ваги кожної категорії витрат часу в загальній тривалості спостереження — визначення витрат за відповідними категоріями у відсотках від оперативного часу. Складання фактичного і проектованого балансів робочого часу. Складання зведеної фотографії робочого часу. При груповій фотографії: оброблення результатів по кожному виконавцю, одиниці устаткування і визначення середніх показників по всіх групах об’єктів спостереження.

Аналіз одержаних даних спостереження і запис висновків та пропозицій по результатах оброблення фотографії робочого часу у зведену карту, форму або відомість 

Найменування виконуваної роботи 

Одиниця виміру обсягу роботи 

Тривалість робочого дня (зміни), год. 

Номер норми 

Норма часу Н, год. 

1 Індивідуальна фотографія робочого часу або часу використання устаткування 

Одна фотографія 

11,2 

13,0 

14,7 

Індекс 

а 

б 

в 

  

 

НОРМИ ЧАСУ НА ПРОВЕДЕННЯ ФОТОГРАФІЇ РОБОЧОГО ЧАСУ 

Карта 24 

Лист 2 

Листів 2 

Найменування виконуваної роботи 

Одиниця виміру обсягу роботи 

Тривалість робочого дня (зміни), год. 

Номер норми 

Норма часу Н, год. 

2 Групова фотографія робочого часу або часу використання устаткування з кількістю об’єктів спостереження:

Одна фотографія 

  

  

  

  

12,7 

15,7 

18,0 

15,7 

18,0 

20,7 

18,0 

20,7 

23,8 

20,7 

23,8 

27,4 

на кожний наступний об’єкт спостереження 

1,1 

1,3 

1,6 

Індекс 

а 

б 

в 

  

 

НОРМИ ЧАСУ НА ПРОВЕДЕННЯ ХРОНОМЕТРАЖНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ 

Карта 25 

Лист 1 

Листів 1 

Склад роботи

Підготовка до спостереження: вибір виконавця для спостереження; вивчення технологічного процесу, організації робочого місця та його обслуговування; розчленування операції на складові елементи (переходи); вибір факторів, які впливають на тривалість виконання елементів і встановлення фіксованих точок по елементах операції; визначення кількості вимірювань; заповнення відповідних відомостей в картки спостережень і карти хронометражу; проведення заходів щодо забезпечення нормальних умов на робочому місці; інструктаж виконавця. Здійснення хронометражних спостережень з фіксуванням витрат часу по елементах, із яких складається операція, запис результатів спостереження. Визначення тривалості виконання кожного елемента операції з виключенням дефектних вимірювань; розрахунок фактичного коефіцієнта сталого хроноряду; встановлення середньої тривалості кожного елемента операції та операції в цілому. 

Кількість вимірювань 

Одиниця виміру обсягу роботи 

Тривалість одного вимірювання, хв., до 

Норма оперативного часу, год. 

Номер норми 

0,5 

1,0 

3,0 

5,0 

6,0 

8,0 

10,0 

Норма часу Н, год. 

Одне спостереження 

0,02 

0,06 

0,17 

0,27 

0,33 

0,44 

0,55 

0,23 

0,04 

0,09 

0,27 

0,46 

0,55 

0,74 

0,91 

0,29 

0,07 

0,13 

0,39 

0,64 

0,77 

1,02 

1,29 

0,35 

10 

0,09 

0,19 

0,55 

0,91 

1,10 

1,46 

1,84 

0,43 

12 

0,11 

0,22 

0,66 

1,10 

1,32 

1,76 

2,20 

0,50 

15 

0,14 

0,28 

0,83 

1,32 

1,65 

2,20 

2,75 

0,57 

17 

0,15 

0,31 

0,94 

1,65 

1,80 

2,40 

3,14 

0,62 

20 

0,18 

0,36 

1,10 

1.80 

2,11 

2,80 

3,70 

0,72 

23 

0,21 

0,42 

1,27 

2,11 

2,41 

3,22 

4,20 

0,81 

25 

0,26 

0,46 

1,38 

2,41 

2,63 

3,48 

4,60 

0,86 

10 

30 

0,28 

0,55 

1,65 

2,63 

3,16 

4,18 

5,53 

1,00 

11 

на кожні наступні п’ять вимірювань 

0,04 

0,09 

0,27 

3,16 

0,29 

12 

Індекс 

а 

б 

в 

г 

д 

е 

ж 

и 

  

Примітка. Оперативний час — це час на підготовку до спостережень та обробку його підсумків (на один елемент операції)

 

НОРМИ ЧАСУ НА АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ 

Карта 26 

Лист 1 

Листів 1 

Склад роботи

Підготовка форм та вихідних даних для аналізу. Визначення та занесення до форми аналізу планових і фактичних даних щодо показників, які визначають продуктивність праці за звітний період поточного року, а також фактичних даних за відповідний період минулого року. Розрахунок середнього виробітку на одного працівника. Порівняння фактичного виробітку з плановим поточного року та з виробітком відповідного періоду минулого року. Аналіз і виявлення факторів, які впливають на зміни продуктивності праці. Розроблення організаційно-технічних заходів, які спрямовані на виконання плану підвищення продуктивності праці. Складання довідки за результатами аналізу 

Кількість самостійних виробничих структурних підрозділів 

Одиниця виміру обсягу роботи 

Кількість позицій розрахунку, які прийняті для аналізу 

Номер норми 

5–6

7–8

9–10

11–12

13–15

Понад 15

Норма часу Н, год. 

Один звіт (довідка) 

0,5 

0,7 

0,8 

1,0 

1,2 

1,5 

1,0 

1,2 

1,5 

1,9 

2,2 

2,7 

1,3 

1,7 

2,1 

2,6 

3,2 

3,8 

1,6 

2,2 

2,6 

3,3 

4,0 

4,8 

2,0 

2,7 

3,2 

4,0 

4,8 

5,8 

6–7 

2,5 

3,3 

4,0 

5,0 

6,0 

7,2 

8–9 

3,1 

4,2 

5,0 

6,3 

7,5 

9,2 

10–11 

3,7 

5,0 

6,1 

7,5 

9,0 

10,9 

12–14 

4,4 

6,0 

7,2 

9,0 

10,8 

13,1 

15–17 

5,3 

7,2 

8,6 

10,7 

12,9 

15,7 

10 

18–20 

6,4 

8,7 

10,5 

13,0 

15,6 

18,9 

11 

на кожні наступні 10 підрозділів 

1,3 

2,9 

3,6 

4,6 

5,5 

6,4 

12 

Індекс 

а 

б 

в 

г 

д 

е 

  

Примітка.Під час проведення аналізу по цеху (дільниці) нормування проводиться за першим горизонтальним рядком

 

НОРМИ ЧАСУ НА АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ФОНДУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

Карта 27 

Лист 1 

Листів 1 

Склад роботи

Підготовка форм та вихідних даних щодо аналізу. Занесення до форми аналізу планових і фактичних даних використання фонду заробітної плати за звітний період поточного року за складовими елементами і категоріями працівників. Коригування планового фонду заробітної плати на відсоток виконання плану щодо випуску продукції. Визначення абсолютної й відносної перевитрати або економії фонду заробітної плати щодо складових елементів і категорій працівників. Виявлення причини відхилення. Розроблення організаційно-технічних заходів, які забезпечують правильне використання фонду заробітної плати й реалізацію виявлених резервів його економії. Перевірка первинних документів (робочих нарядів, відомостей і т. ін.). Складання довідки за результатами аналізу 

Кількість самостійних виробничих структурних підрозділів 

Одиниця виміру обсягу роботи 

Кількість складових елементів фонду заробітної плати, які прийняті для аналізу 

Номер норми 

До 5 

6–7 

8 –10 

11–15

Понад 15 

Норма часу Н, год.

Один звіт
(довідка) 

2,1 

2,4 

2,9 

3,5 

4,2 

2,7 

3,2 

3,8 

4,5 

5,5 

3,1 

3,8 

4,4 

5,2 

6,4 

4–5 

3,7 

4,4 

5,2 

6,2 

7,4 

6–8 

4,3 

5,2 

6,1 

7,3 

8,8 

9–11 

5,0 

6,0 

7,0 

8,3 

10,0 

12–15 

5,6 

6,7 

7,9 

9,5 

11,4 

16–20 

6,4 

7,7 

9,0 

10,9 

13,0 

на кожні наступні 10 підрозділів 

1,6 

2,8 

4,0 

5,2 

6,2 

Індекс 

а 

б 

в 

г 

д 

  

Примітка.Під час проведення аналізу по цеху (дільниці) нормування проводиться за першим горизонтальним рядком

 

НОРМИ ЧАСУ НА ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ЩОДО СПІВВІДНОШЕННЯ ТЕМПІВ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ І СЕРЕДНЬОМІСЯЧНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

Карта 28 

Лист 1 

Листів 1 

Склад роботи

Підготовка форм та вихідних даних щодо аналізу. Визначення та занесення до форми аналізу планових і фактичних даних про співвідношення темпів підвищення продуктивності праці та середньомісячної заробітної плати за звітний період поточного року, а також фактичних даних за відповідний період минулого року за структурними підрозділами. Порівняння фактичної середньої заробітної плати з плановою поточного року. Порівняння фактичного середнього виробітку з плановим поточного року й фактичного за відповідний період минулого року. Визначення коефіцієнта випередження темпів підвищення продуктивності праці над темпами зростання середньомісячної заробітної плати. Виявлення й аналіз причин відставання від планового коефіцієнта випередження. Розроблення конкретних організаційно-технічних заходів, спрямованих на забезпечення передбаченого планом співвідношення темпів підвищення продуктивності праці і середньомісячної заробітної плати. Складання довідки за результатами аналізу 

Кількість самостійних виробничих структурних підрозділів 

Одиниця виміру обсягу роботи 

Кількість позицій розрахунку, які прийняті для аналізу 

Номер норми 

До 3 

4–5 

6–7 

8–9 

10–11 

12–15 

Понад 15 

Норма часу Н, год. 

Один звіт (довідка) 

0,4 

0,7 

0,9 

1,0 

1,1 

1,3 

1,6 

0,6 

1,2 

1,4 

1,7 

2,0 

2,1 

2,7 

0,9 

1,6 

2,1 

2,4 

2,8 

3,1 

3,6 

1,1 

2,0 

2,6 

2,9 

3,4 

3,9 

4,7 

1,3 

2,5 

3,0 

3,5 

4,0 

4,6 

5,4 

6–7 

1,6 

2,8 

3,5 

4,0 

4,6 

5,4 

6,2 

8–9 

2,0 

3,6 

4,6 

5,3 

6,1 

7,0 

7,9 

10–12 

2,4 

4,5 

5,7 

6,5 

7,5 

8,7 

10,1 

13–15 

2,9 

5,5 

7,0 

7,9 

9,1 

10,5 

12,3 

16–20 

3,5 

6,7 

8.4 

9,6 

11,1 

12,9 

14,9 

10 

на кожні наступні 10 підрозділів 

1,8 

3,0 

4,2 

5,4 

6,6 

8,2 

9,5 

11 

Індекс 

а 

б 

в 

г 

д 

е 

ж 

  

Примітка. Під час проведення аналізу по цеху (дільниці) нормування проводиться за першим горизонтальним рядком

 

НОРМИ ЧАСУ НА РОБОТИ З КОНТРОЛЮ 

Карта 29 

Лист 1 

Листів 2 

Склад роботи

Контроль за дотриманням штатної дисципліни: перевірка правильності оформлення наказу (розпорядження) щодо переведення та приймання працівників; звірення зі штатним розписом та візування.

Контроль за тарифікацією робіт і робітників: перевірка правильності оформлення документа (назва професії, розряд робітника), звірення з відповідним випуском Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників; внесення поправок та візування.

Контроль за встановленими розмірами посадових окладів; перевірка правильності оформлення наказу (розпорядження) про надання посадового окладу; звірення зі штатним розписом та візування.

Контроль за дотриманням законодавства про працю: перевірка наявності понаднормових годин, законності, доцільності й своєчасного узгодження з профспілковою організацією; перевірка використання праці жінок і підлітків, перевірка правильності надання чергових і додаткових відпусток 

Найменування виконуваної роботи 

Одиниця виміру обсягу роботи 

Норма часу Н, год. 

Номер норми 

1 Контроль за дотриманням штатної дисципліни: перевірка правильності оформлення наказу (розпорядження) щодо переведення та приймання працівників; звірення зі штатним розписом та візування 

Один працівник, занесений до наказу (розпорядження) 

0,40 

2 Контроль за тарифікацією робіт і робітників: перевірка правильності оформлення документа (назва професії, розряд робітника), звірення з відповідним випуском Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників; внесення поправок та візування 

Один працівник, занесений до документа 

0,50 

 

НОРМИ ЧАСУ НА РОБОТИ З КОНТРОЛЮ 

Карта 29 

Лист 2 

Листів 2 

Найменування виконуваної роботи 

Одиниця виміру обсягу роботи 

Норма часу Н, год. 

Номер норми 

3 Контроль за встановленими розмірами посадових окладів; перевірка правильності оформлення наказу (розпорядження) про надання посадового окладу; звірення зі штатним розписом та візування 

Один працівник, занесений до наказу (розпорядження) 

0,30 

4 Контроль за дотриманням трудового законодавства:  

  

  

  

перевірка наявності понаднормових годин, законності, доцільності й своєчасного узгодження з профспілковою організацією

Один працівник 

0,50 

перевірка використання праці жінок і підлітків

Те ж 

0,40 

перевірка правильності надання чергових і додаткових відпусток

— // —

0,30 

перевірка правильності оформлення листка непрацездатності 

Один листок непрацездатності 

0,1 

 

НОРМИ ЧАСУ НА РОЗРОБЛЕННЯ ГРАФІКІВ РОБОТИ 

Карта 30 

Лист 1 

Листів 1 

Склад роботи

Розрахунок річного й місячного балансу робочого часу для кожної зміни. Розроблення раціонального графіка змінності 

Найменування виконуваної роботи 

Одиниця виміру обсягу роботи 

Норма часу Н, год. 

Номер норми 

Розроблення графіків роботи 

Графік 2-змінної роботи 

11,8 

Графік 3-змінної роботи 

24,3 

Графік 4-змінної роботи 

29,8 

Графік роботи апарату управління 

7,3 

 

НОРМИ ЧАСУ НА СКЛАДАННЯ ЗВІТІВ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНІВ З ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

Карта 31 

Лист 1 

Листів 1 

Склад роботи

Підготовка документів первинного обліку щодо складання звітів (рапорти про переміщення робочої сили; розрахунково-платіжні відомості або табуляграми, рахунки, доплатні листки, наряди, рапорти про виробіток та ін.). Вибирання й систематизація необхідних даних первинного обліку. Занесення до форм обліку відповідних показників і одночасне занесення їх до книги (журналу) обліку показників з праці. Розрахунок показників, які передбачені формою звітності. Занесення результатів розрахунку до форми обліку та одночасне занесення їх до книги (журналу) обліку показників з праці 

Найменування виконуваної роботи 

Одиниця виміру обсягу роботи 

Кількість структурних підрозділів підприємства 

Номер норми 

До 7 

8–12

13–20

21–32

33–52

53–80

Понад 80

Норма часу Н, год. 

Складання звітів про виконання планів з праці та заробітної плати 

Річний звіт 

10,1 

12,4 

14,9 

17,8 

21,6 

25,7 

30,1 

Квартальний звіт 

6,4 

7,8 

9,4 

11,3 

13,7 

16,2 

19,0 

Місячний звіт 

4,8 

5,8 

7,0 

8,4 

10,1 

12,0 

14,0 

Індекс 

а 

б 

в 

г 

д 

е 

ж 

  

 

НОРМИ ЧАСУ НА СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПІДПРИЄМСТВА ПРО ВИКОНАННЯ НОРМ ВИРОБІТКУ ТА ПРО СТАН НОРМУВАННЯ ПРАЦІ 

Карта 32 

Лист 1 

Листів 1 

Склад роботи

Підготовка документів первинного обліку для складання звітів (листки про понаднормові роботи і простої, наряди, рапорти щодо виробітку, звіти цехів щодо виконання норм виробітку і т. ін.). Вибирання й систематизація необхідних даних первинного обліку. Занесення до форм обліку відповідних показників і одночасне занесення їх до книги (журналу) обліку показників з праці. Занесення результатів розрахунку до форми обліку та одночасне занесення їх до книги (журналу) обліку показників з праці. Складання довідки про виконання норм виробітку та стан нормування праці 

Найменування виконуваної роботи 

Одиниця виміру обсягу роботи 

Кількість самостійних виробничих структурних підрозділів 

Номер норми 

До 7 

8–12

13–20

21–32

33–52

53–80

Понад 80

Норма часу Н, год. 

Складання звіту підприємства про виконання норм виробітку і стан нормування праці 

Один звіт
(довідка) 

4,3 

5,2 

6,3 

7,5 

9,0 

10,9 

12,0 

Індекс 

а 

б 

в 

г 

д 

е 

ж 

  

 

НОРМИ ЧАСУ НА УЧАСТЬ У ПІДГОТОВЦІ ПРОЕКТУ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ 

Карта 33 

Лист 1 

Листів 1 

Склад роботи

Отримання пропозицій від структурних підрозділів і працівників підприємства для включення їх до колективного договору. Узагальнення пропозицій та участь в їх обговоренні. Розроблення розділів колективного договору й додатків до нього. Підготовка проекту колективного договору. Коригування колективного договору після його обговорення. Підготовка проекту наказу по підприємству щодо внесення пропозицій, які не були включені до колективного договору 

Кількість пропозицій до розділу в колективному договорі 

Одиниця виміру обсягу роботи 

Кількість структурних підрозділів 

Номер норми 

До 7 

8–12

13–20

21–32

33–52

53–80

Понад 80

Норма часу Н, год. 

Один розділ проекту договору 

11,5 

13,1 

14,3 

15,8 

17,4 

19,2 

20,4 

6–7

12,3 

14,1 

15,3 

17,0 

18,7 

21,2 

21,9 

8–10 

13,5 

15,4 

16,8 

18,6 

20,4 

22,5 

23,9 

11–13 

14,6 

16,7 

18,2 

20,1 

22,1 

24,3 

25,9 

14–16 

15,5 

17,7 

19,3 

21,4 

23,5 

25,8 

27,5 

17–20 

16,6 

18,9 

20,6 

22,8 

25,1 

27,6 

29,4 

Понад 20 

18,1 

20,6 

22,5 

24,5 

27,3 

30,1 

32,1 

Індекс 

а 

б 

в 

г 

д 

е 

ж 

  

 

НОРМИ ЧАСУ НА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ 

Карта 34 

Лист 1 

Листів 1 

Склад роботи

Упорядкування графіка проведення зборів у структурних підрозділах щодо перевірки виконання колективного договору. Узагальнення пропозицій, які отримані під час перевірки виконання колективного договору. Упорядкування звіту щодо виконання колективного договору. Упорядкування пояснювальної записки з обумовленням причин невиконання колективного договору. Розроблення заходів і пропозицій щодо забезпечення виконання колективного договору 

Найменування виконуваної роботи

Одиниця виміру обсягу роботи

Кількість заходів, які необхідно перевірити під час контролю за виконанням 

Номер норми

До 4 

5

6

7

8–9

10–11

12–14

15–17

18–20

21–25

Понад 25

Норма часу Н, год. 

Контроль за виконанням колективного договору 

Одна перевірка 

3,6 

4,4 

5,1 

5,9 

7,2 

8,7 

10,8 

13,1 

15,5 

18,6 

0,7 на кожний наступний
захід 

Індекс 

а 

б 

в 

г 

д 

е 

ж 

и 

к 

л 

м 

  

 

НОРМИ ЧАСУ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ ЗАГАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ 

Карта 35 

Лист 1 

Листів 1 

Найменування виконуваної роботи 

Одиниця виміру обсягу роботи 

Норма часу Н, год. 

Номер норми 

1 Підготовка документів і відповідей на запити організацій та громадян про роботу підприємства 

Один документ (відповідь) 

1,8 

2 Консультації з питань виконуваної роботи 

Одна консультація 

0,10 

3 Підготовка та оформлення документів для зберігання 

Один документ 

0,4 

  

4 Проведення та участь у семінарах:  

  

  

  

міських та районних; 

Один семінар 

8,0 

обласних; 

Те ж 

24,0 

регіональних та міжрегіональних 

— // —

40,0 

5 Перенесення вхідної інформації з первинної документації (введення даних, контроль даних, організаційний, математичний і технологічний супровід робіт) 

Лист формату А4 

0,20 

6 Прийняття оперативної інформації по каналах зв’язку та її первинне оброблення (коригування вхідної документації) 

Те ж 

0,25 

7 Створення бази даних (формування картотеки з описуванням структури картотеки та занесення даних) 

Один документ 

0,01 

8 Підготовка і роздрукування матеріалу 

Лист формату А4 

0,02 

10 

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Національний класифікатор України. Класифікатор професій ДК 003:2005. — К: «Соцінформ», 2005.

2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1, Розділ 1 (видання третє, доповнене та перепрацьоване). — Краматорськ: Центр продуктивності, 2005.

3. ДСанПіН 3.3.2.007-98. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин.

4. Межотраслевые методические рекомендации по разработке нормативных материалов для нормирования труда в непроизводственных отраслях народного хозяйства. — М.: Экономика, 1988.

5. Нормативные материалы по нормированию труда. — М.: Экономика, 1986.

6. Нормирование труда служащих. Методические рекомендации. — М.: НИИ труда, 1979.

7. Рекомендації щодо нормування праці в галузях народного господарства. — Краматорськ: Національний центр продуктивності, 1995.

8. Типовые нормы времени на работы, выполняемые экономистами по труду на производстве. — М.: ЦБНТ, 1978.

 

0