Які є види кадрового аудиту

 

Які види кадрового аудиту можуть застосовуватися на підприємстві?


Залежно від того, що саме перевіряється, хто проводить аудит та який обсяг і вид документів, які перевіряються, кадровий аудит можна поділити на кілька видів.

Отже, залежно від того, що саме перевіряється, проводиться:

  • аудит кадрової роботи, який передбачає перевірку правильності оформлення кадрової документації, дотримання вимог законодавства про працю під час прийняття, просування або звільнення працівників, у разі їх преміювання, застосування дисциплінарних стягнень, надання відпусток тощо;
  • аудит персоналу підприємства (або атестація персоналу), яким передбачена перевірка відповідності працівників займаній посаді, наявності в них потрібного рівня кваліфікації, досвіду роботи у певній сфері діяльності, наявності у працівників необхідних якостей (лідерства, ініціативності, командного духу, стійкості до стресових ситуацій тощо).

Залежно від того, хто проводить аудит, останній може поділятися на:

  • внутрішній аудит (аудит власними силами), який проводиться штатними працівниками підприємства і результати якого, як правило, доводять до відома керівництва підприємства для прийняття відповідних рішень у певній сфері діяльності;
  • зовнішній аудитякий проводиться шляхом залучення, як правило, сторонніх (незалежних) спеціалізованих у сфері аудиту організацій або незалежних сертифікованих аудиторів. Його результати можуть бути доведені до відома як керівництва підприємства, так і деяких інших організацій (наприклад, сертифікаційних, вищого рівня тощо).

Залежно від обсягу і виду документів, які перевіряються, аудит може бути:

  • повним, коли потрібно перевірити всі види кадрової документації або її більшу частину;
  • частковим (вибірковим), коли аудит проводиться з метою мінімізації витрат часових і людських ресурсів. У цьому випадку перевіряється не вся наявна у відділі кадрів (персоналу) документація, а лише її деякі види, або відбирається для перевірки певна кількість документів кожного виду (наприклад, 30 особових справ, 30 трудових книжок, 30 наказів з кадрових питань тощо). У разі виявлення систематичних помилок може бути прийняте рішення про проведення повного аудиту всієї або певного виду документації.

Найчастіше аудит кадрової роботи проводиться у формі перевірки кадрової документації, яка передбачає перевірку кадрових документів підприємства щодо їх відповідності вимогам трудового законодавства та кадрового діловодства.

Правильне оформлення кадрової документації має велике значення для ефективної діяльності підприємства, адже вона може знадобитися, наприклад, бухгалтерії для розрахунку заробітної плати чи відпускних або працівнику — для надання певних відомостей Пенсійному фонду чи іншим установам (наприклад, для врахування пільг, пов'язаних з роботою особи на певному підприємстві, тощо).

 


Організація та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів на підприємствах усіх форм власності

0