Розроблено методику формування критеріїв ризику госпдіяльності

Єдиний підхід до розроблення органами державного нагляду (контролю) критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) встановлює відповідна Методика, затверджена постановою КМУ.

Критерії розробляються органом державного нагляду (контролю) у віднесеній до його відання сфері.

Під час розроблення критеріїв визначаються:

 • сфера державного нагляду (контролю), у якій застосовуються критерії, цілі державного нагляду (контролю) та оцінка ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності;
 • найменування органу державного нагляду (контролю), уповноваженого на заходи державного нагляду (контролю) у відповідній сфері;
 • вичерпний перелік критеріїв;
 • чіткі, зрозумілі та вимірювані показники критеріїв, за якими визначається ступінь ризику;
 • кількість балів, що нараховується за кожним показником критеріїв;
 • шкала балів із зазначенням діапазонів балів, які відповідають високому (від 41 до 100 балів), середньому (від 21 до 40 балів) і незначному (від 0 до 20 балів) ступеню ризику;
 • положення щодо періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

Періодичність проведення наступного планового заходу державного нагляду (контролю) щодо відповідного суб'єкта господарювання відраховується від дати закінчення планового періоду, в якому проводився захід державного нагляду (контролю). Вона може змінюватися в разі відсутності суттєвих порушень суб'єктом господарювання вимог законодавства шляхом встановлення коефіцієнта. Це положення не застосовується до суб'єктів господарювання, віднесених до високого ступеня ризику.

Уніфікована форма акта перевірки складається з:

 • титульного аркуша;
 • переліку питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю);
 • переліку нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) (за наявності більше 10 нормативно-правових актів перелік може складатися окремим додатком до уніфікованої форми акта перевірки);
 • опису виявлених порушень вимог законодавства;
 • переліку питань для суб'єктів господарювання щодо контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю);
 • пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та складеного за його результатами акта;
 • оцінки суб'єкта господарювання щодо професійного рівня посадових осіб органу державного нагляду (контролю), які проводили захід державного нагляду (контролю);
 • місця для підписів посадових осіб органу державного нагляду (контролю), керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи, а також третіх осіб, які брали участь у заході державного нагляду (контролю).

 

0