Ризики для здоров'я під час роботи механізаторів — Держпраці

    У сiльському господарствi iснує потенцiйна можливiсть виникнення низки професiйних захворювань, обумовлених різними факторами впливу.

    Про шкідливі фактори у роботі механізаторів, засоби зменшення їх впливу на здоров’я та профілактику профзахворювань роз’яснює Держпраці у Рівненській області.

    Роботи, що виконуються у сiльському господарствi, мають низку особливостей, якi суттєво вiдрiзняють їх вiд робiт у промисловому виробництвi та впливають на санiтарно-гiгiєнiчнi умови працi. До них належать:

 • виконання значної частини робiт у полi на вiдкритому повiтрi, часто за несприятливих метеорологiчних умов;
 • сезоннiсть основних польових робiт (із ранньої весни до пiзньої осенi);
 • велика iнтенсивнiсть i добова тривалiсть працi, зумовлена необхiднiстю виконания робiт у стислi термiни;
 • вiдносно часта змiна робочих операцiй, якi виконує одна особа;
 • значне вiддалення мiсця виконання робiт вiд мiсця постiйного проживання працiвникiв і територiальне роззосередження мiсць виконання робiт у межах одного господарства (iнодi до 8–10 км);
 • масштабна хiмiзацiя сiльського господарства (застосувания пестицидiв, мiнеральних добрив), яка призводить до забруднення шкiдливими хiмiчними речовинами не тiльки повiтря робочої зони, а й усього навколишнього середовища.

    Удосконалення технології багатьох видiв сiльськогосподарського виробництва, механiзацiя трудомiстких робочих операцiй, якi характернi для cyчacного сiльського виробництва, сприяють полiпшенню умов працi, зменшенню вмiсту шкiдливих хiмiчних речовин як у повiтрi виробничих примiщень, так i під час застосування їх на вiдкритому повiтрi, зниженню рiвня захворюваностi сiльськогосподарських працiвникiв.

    Але, разом із тим у сiльському господарствi й нині iснує потенцiйна можливiсть виникнення низки професiйних захворювань, обумовлених різними факторами впливу:

 • дiєю фiзичних факторiв — вiбрацiйна хвороба, професiйна приглухуватiсть, захворювання нервово-м’язової та кiсткової тканин;
 • виробничих аерозолiв — пиловi й алергiйнi бронхiти, бiсиноз;
 • пестицидiв i мінеральних добрив — гocтpi та хронiчнi професiйнi інтоксикації;
 • бiологiчних факторiв — iнфекцiйнi, паразитарнi, алергiйнi та iншi захворювания.

    На багатьох тракторах основними шкiдливими виробничими факторами, якi впливають на організм механiзаторiв, є:

 • несприятливий мiкроклiмат у кабiнi;
 • вiбрацiя, шум;
 • забруднення повiтря робочої зони пилом, вiдпрацьованими газами, пестицидами, мiнеральними добривами тощо.

    Крiм того, механiзатори протягом значної частини робочого часу перебувають у вимушенiй нерацiональнiй робочiй позi та докладають значних зусиль під час переключення важелiв керування машиною, що зумовлює компресiйну дiю на мiжхребцевi диски та сприяє розвитку викривлень хребтового стовпа й дефектiв постави.

    Пiд час проведення основних польових робiт у спекотнi днi температура повiтря у кабiнi тракторiв (не обладнаних кондицiонерами) може досягати 52–55 0C, а передньої стiнки кабiни — 60–65 0C.

    Основним джерелом шуму під час роботи на тракторах є двигун, вихлопнi гази та ходова система. Максимум звукової eнepгiї припадає на низькi та середнi частоти, інтенсивнiсть загального рiвня шуму в кабiнах тракторiв, як правило, перевищує допустиму величину i становить 90–95 дБА.

    Основними причинами виникнення вiбрацiї в кабiнi трактора є його рух по нерiвностях rрунту (в полi) або дорожнього покриття, а також робота двигуна i трансмiсiї та коливання начiпних засобiв. Загальна вiбрацiя вiд ходової системи трактора переважно низькочастотна (основна її енергiя коливається в дiапазонi вiд 1 до 4 Гц). Локальна вiбрацiя, яка передається через важелi керування на кистi рук тракториста, має середньочастотний спектр i в бiльшостi випадкiв не перевищує допустимих параметрiв.

 

0