Присвоєння кваліфікаційної категорії згідно з рішенням атестаційної комісії — роз’яснення Держпраці

Згідно із Загальними положеннями розділу 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників кваліфікаційні категорії підвищуються насамперед тим працівникам, які успішно виконують посадові завдання та обов’язки, творчо і сумлінно ставляться до службових доручень та вимог посадових інструкцій. Присвоюють і підвищують кваліфікаційні категорії працівникам комісії з проведення кваліфікаційної атестації.

Кваліфікаційна атестація — це визначення рівня кваліфікації та стажу роботи, залежно від чого встановлюється кваліфікаційна категорія, рекомендується тарифний розряд. Кваліфікаційна категорія присвоюється та підвищується комісією з проведення кваліфікаційної атестації. Завдання кваліфікаційної комісії: оцінювати професійну кваліфікацію та ділові якості працівників на основі об’єктивних критеріїв, з огляду на результати роботи. Атестацію проводять за рішенням роботодавця, який затверджує положення про проведення атестації, склад комісії, графік її проведення. Рішення атестаційної комісії доводиться до відома працівника та роботодавця протягом трьох днів після його прийняття (частина 12 ст. 11 Закону України «Про професійний розвиток працівників»). Рішення атестаційної комісії є чинним поки воно не скасоване в установленому порядку.

Остаточне рішення щодо підвищення кваліфікаційної категорії в кожному окремому випадку приймає керівник підприємства (установи) залежно від того, яка посада передбачена штатним розписом та зважаючи на наявний фонд оплати праці. Водночас, на підставі висновку комісії з проведення кваліфікаційної атестації про підвищення кваліфікаційної категорії працівнику керівник може прийняти рішення про внесення змін до штатного розпису. Зміни, які вносяться до штатного розпису бюджетної установи, затверджуються в тому ж порядку, що і штатний розпис — за погодженням (затвердженням) з органом вищого рівня.

 

0