Новації трудового законодавства: ознайомлення з новими нормами

Першого липня 2022 р. Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» від 01.07.2022 р. № 2352-IX (далі — Закон 2352), яким врегульовано питання трудових відносин. Основні зміни внесені до КЗпП, Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 р. № 2136-ІХ (далі — Закон № 2136) та Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки).

Закон № 2352 набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто з 19.07.2022 р.

 

Зміни до КЗпП


БУЛО


СТАЛО


Коментар


Строки трудового договору
Роботодавця зобов’язали пропонувати працівникам укладення безстрокових трудових договорів

Частина третя ст. 23
Роботодавець зобов’язаний інформувати працівників, які працюють за строковим трудовим договором, про вакансії, що відповідають їх кваліфікації та передбачають можливість укладення безстрокового трудового договору, а також забезпечити рівні можливості таких працівників для його укладення

Обов’язок роботодавця до початку роботи працівника за трудовим договором
Значно розширено перелік інформації, яку роботодавець повинен повідомити працівнику перед початком роботи
Частина перша статті 29
До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором (крім трудового договору про дистанційну роботу) роботодавець зобов’язаний:
До початку роботи роботодавець зобов’язаний в узгоджений із працівником спосіб поінформувати працівника про:
1) роз’яснити працівникові його права і обов’язки та поінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, на якому він працюватиме, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору; 2) ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором; 3) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
4) проінструктувати працівника з питань техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони
1) місце роботи (інформація про роботодавця, у тому числі його місцезнаходження), трудову функцію, яку зобов’язаний виконувати працівник (посада та перелік посадових обов’язків), дату початку виконання роботи;
2) визначене робоче місце, забезпечення необхідними для роботи засобами;
3) права та обов’язки, умови праці;
4) наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, а також про право на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору — під підпис;
5) правила внутрішнього трудового розпорядку або умови встановлення режиму роботи, тривалість робочого часу і відпочинку, а також про положення колективного договору (у разі його укладення);
6) проходження інструктажу з охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони;
7) організацію професійного навчання працівників (якщо таке навчання передбачено);
8) тривалість щорічної відпустки, умови та розмір оплати праці;
9) процедуру та встановлені цим Кодексом строки попередження про припинення трудового договору, яких повинні дотримуватися працівник і роботодавець

Частина друга ст. 29
Роботодавець має проінформувати працівника, який працює дистанційно, про:
— місце роботи, трудову функцію (посада та посадові обов’язки), дату початку виконання роботи;
— права та обов’язки, умови праці;
— правила внутрішнього трудового розпорядку, умови встановлення режиму роботи, робочого часу і відпочинку, колдоговору;
— організацію професійного навчання працівників (якщо передбачено);
— тривалість щорічної відпустки, умови та розмір оплати праці;
— строки попередження про припинення трудового договору згідно з КЗпП
При укладенні трудового договору про дистанційну роботу роботодавець повинен забезпечити виконання пункту 2 цієї статті, а також надати працівникові рекомендації щодо роботи з обладнанням та засобами, які роботодавець надає працівнику для виконання певного обсягу робіт. Ознайомлення може відбуватися у формі дистанційного інструктажу або шляхом проведення навчання безпечним методам роботи на конкретному технічному засобі.
У трудовому договорі за згодою сторін можуть передбачатися додаткові умови щодо безпеки праці
При укладенні трудового договору про дистанційну роботу роботодавець повинен забезпечити виконання пунктів 1, 3, 5, 7−9 частини першої цієї статті та у разі потреби надає працівникові необхідні для виконання роботи обладнання та засоби, а також рекомендації щодо роботи з ними. Інформування може здійснюватися у формі дистанційного інструктажу або шляхом проведення навчання безпечним методам роботи на конкретному технічному засобі. У трудовому договорі за згодою сторін можуть передбачатися додаткові умови щодо безпеки праці

Частина третя ст. 29
Додано можливість домовитися про альтернативні способи створення, пересилання і зберігання наказів роботодавця та інших документів щодо трудових відносин та про інші способи електронної комунікації. Удосконалена норма про можливість передбачити у трудовому договорі способи ознайомлення з документами з використанням засобів електронних комунікаційних з накладенням кваліфікованого електронного підпису
Ознайомлення працівників з наказами (розпорядженнями), повідомленнями, іншими документами роботодавця щодо їхніх прав та обов’язків допускається з використанням визначених у трудовому договорі засобів електронного зв’язку.
У такому разі підтвердженням ознайомлення вважається факт обміну відповідними електронними документами між роботодавцем та працівником
Ознайомлення працівників з наказами (розпорядженнями), повідомленнями, іншими документами роботодавця щодо їхніх прав та обов’язків допускається з використанням визначених у трудовому договорі засобів електронних комунікаційних мереж з накладенням удосконаленого електронного підпису або кваліфікованого електронного підпису. У трудовому договорі за згодою сторін можуть передбачатися альтернативні способи ознайомлення працівника. Крім інформації, про наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, а також про право на пільги і компенсації за роботу в таких умовах

Обов’язок роботодавця провести розрахунок з працівником
Додано норму щодо письмового повідомлення про нараховані та виплачені працівнику суми в разі звільнення

Частина перша ст. 47
Роботодавець зобов’язаний у день звільнення видати працівникові копію наказу (розпорядження) про звільнення, провести з ним розрахунок у строки, зазначені у статті 116 КЗпП, а також на вимогу працівника внести належні записи про звільнення до трудової книжки, що зберігається у працівника
Роботодавець зобов’язаний у день звільнення видати працівникові копію наказу (розпорядження) про звільнення, письмове повідомлення про нараховані та виплачені йому суми при звільненні (ст. 116) та провести з ним розрахунок у строки, визначені статтею 116 КЗпП, а також на вимогу працівника внести належні записи про звільнення до трудової книжки, що зберігається у працівника

Оплата праці за сумісництвом
Визначено поняття «сумісництво» (раніше в КЗпП його не було, але було в постанові КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 03.04.1993 р. № 245)

Стаття 102-1
та
Стаття 19
Закону України «Про оплату праці»
від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР
Працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу.
Умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій визначаються КМУ
Сумісництвом вважається виконання працівником, крім основної, іншої оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві, в установі, організації або у роботодавця — фізичної особи.
 
Працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу

Строки розрахунку при звільненні
Конкретизовано перелік виплат, з якими працівник має бути ознайомлений у день звільнення

Речення 3 частини першої ст. 116
Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, роботодавець повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум
Про суми, нараховані та виплачені працівникові при звільненні, із зазначенням окремо кожного виду виплати (основна та додаткова заробітна плата, заохочувальні та компенсаційні виплати, інші виплати, на які працівник має право згідно з умовами трудового договору і відповідно до законодавства, у тому числі при звільненні) роботодавець повинен письмово повідомити працівника в день їх виплати

Частина друга ст. 116
Коментар див. тут
У разі спору про розмір сум, належних працівникові при звільненні, роботодавець в усякому випадку повинен у зазначений у цій статті строк виплатити не оспорювану ним суму
У разі спору про розмір сум, нарахованих працівникові при звільненні, роботодавець у будь-якому разі повинен у визначений цією статтею строк виплатити не оспорювану ним суму

Відповідальність за затримку розрахунку при звільненні
Коментар див. тут

Стаття 117
У разі невиплати з вини роботодавця належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені в статті 116 КЗпП, при відсутності спору про їх розмір підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.
<…> Якщо спір вирішено на користь працівника частково, то розмір відшкодування за час затримки визначає орган, який виносить рішення по суті спору
У разі невиплати з вини роботодавця належних звільненому працівникові сум у строки, визначені статтею 116 КЗпП, при відсутності спору про їх розмір підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку, але не більш як за шість місяців.
<…> Якщо спір вирішено на користь працівника частково, розмір відшкодування за час затримки визначає орган, який виносить рішення по суті спору, але не більш як за період, встановлений частиною першою цієї статті

Гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов’язків
Коментар див. тут

Частина третя ст. 119
<…> зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток
<…> зберігаються місце роботи і посада
Строки звернення до місцевого загального суду за вирішенням трудових спорів
Строки звернення до суду за вирішенням трудових спорів
Встановлено тримісячний строк звернення до суду у спорах про заробітну плату. Раніше було без обмеження строку

Стаття 233
<…> У разі порушення законодавства про оплату праці працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком
Із заявою про вирішення трудового спору у справах про звільнення працівник має право звернутися до суду в місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення, а у справах про виплату всіх сум, що належать працівникові при звільненні, — у тримісячний строк з дня одержання ним письмового повідомлення про суми, нараховані та виплачені йому при звільненні (ст. 116)

Поновлення судом строків, пропущених з поважних причин
Строк поновлення звернення до працівника до суду обмежено одним роком (раніше було без обмеження строку на розсуд суду)

Стаття 234
У разі пропуску з поважних причин строків, установлених статтею 233 КЗпП, місцевий загальний суд може поновити ці строки
У разі пропуску з поважних причин строків установлених статтею 233 КЗпП, суд може поновити ці строки, якщо з дня отримання копії наказу про звільнення або письмового повідомлення про суми, нараховані та виплачені працівникові при звільненні (стаття 116), минуло не більше одного року

 

 

Нові підстави та умови звільнення працівників

Додаткові підстави розірвання трудового договору

Після набуття чинності Законом № 2352 з’явилися додаткові підстави розірвання трудового договору згідно зі ст. 36 КЗпП. Тож підставами припинення трудових відносин відповідно до ст. 36 КЗпП також є:

 • смерть роботодавця — фізичної особи або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою (п. 8-¹ ст. 36 КЗпП);
 • смерть працівника, визнання його судом безвісно відсутнім або оголошення померлим (п. 8-ст. 36 КЗпП);
 • відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці поспіль (п. 8-ст. 36 КЗпП).

Для припинення трудового договору з підстав, передбачених п. 8-ст. 36 КЗпП, працівник подає в електронній або паперовій формі до будь-якого районного, міськрайонного, міського центру зайнятості заяву про припинення трудового договору з викладенням відповідної інформації та копії документів, що підтверджують обставини смерті роботодавця (за наявності). Датою припинення трудового договору вважається день подання відповідної заяви.

Центр зайнятості за місцем звернення працівника в день припинення трудового договору повідомляє про це:

 • центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (ПФУ);
 • центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ДПС).

Порядок припинення трудового договору з підстав, передбачених п. 8-¹ ст. 36 КЗпП, встановлюється КМУ (наразі такого порядку немає).

 

Додаткові підстави звільнення з ініціативи роботодавця

Кодекс законів про працю доповнено новою ст. 41 «Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з окремими категоріями працівників за певних умов». Звільнити за цією підставою можна в разі неможливості забезпечувати працівникові умови праці внаслідок того, що необхідні для виконання роботи зазначеним працівником виробничі, організаційні, технічні потужності, засоби виробництва або майно роботодавця знищені в результаті бойових дій (п. 6 ст. 41 КЗпП).

Звільнення з цієї підстави відбувається лише в разі:

 • якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу;
 • з виплатою вихідної допомоги в розмірі не менше за середній місячний заробіток (ст. 44 КЗпП).

Також звільнення допускається у період відпустки та тимчасової непрацездатності працівника й без згоди профспілки (ст. 43-¹ КЗпП).

Працівник, звільнений за п. 6 ст. 41 КЗпП, матиме переважне право на укладення трудового договору в разі поворотного прийняття на роботу протягом одного року в разі, якщо роботодавець проводить прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації.

Після змін згідно з частиною шостою ст. 49-² КЗпП вивільнення працівників за п. 6 ст. 41 КЗпП здійснюється з дотриманням таких умов:

 • персональне попередження за 10 календарних днів до запланованого звільнення;
 • за 10 календарних днів до запланованого звільнення профспілці надається інформація про причини звільнень, кількість і категорії працівників, про строки проведення звільнень.

Якщо вивільнення є масовим (умови, передбачені ст. 48 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI), роботодавець:

 • за 10 календарних днів повідомляє державну службу зайнятості про заплановане масове вивільнення працівників;
 • протягом 5 календарних днів проводить консультації з профспілками про заходи щодо запобігання звільненням чи зведення їх кількості до мінімуму або пом’якшення несприятливих наслідків звільнень.

Нагадаємо, що до центру зайнятості необхідно подати Звіт за формою № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці», затвердженою наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.03.2021 р. № 563, за місцем провадження господарської діяльності.

 

Зміни до Закону про відпустки
 


БУЛО


СТАЛО


Коментар


Обчислення стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку
До стажу, що дає право на щорічну відпустку, період перебування на військовій службі під час призову або мобілізації під час дії особливого періоду на строк до його закінчення не зараховується

Пункт 2 частини першої ст. 9
та

пункт 2 частини першої ст. 82 КЗпП
До стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, зараховуються: <…>
2) час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із законодавством зберігалися місце роботи та заробітна плата повністю або частково (в тому числі час оплаченого вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу)
До стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, зараховуються: <…>
2) час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із законодавством зберігалися місце роботи та заробітна плата повністю або частково (у тому числі час оплаченого вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу), крім випадків, коли за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігалися місце роботи і посада на час призову

Частина третя ст. 9
Працівнику, який переведений на інше підприємство та який не використав щорічні відпустки і не одержав за них грошову компенсацію, час, за який він не використав ці відпустки, до стажу роботи, що дає право на щорічні відпустки, не зараховуватиметься
та

частина друга ст. 81 КЗпП
Якщо працівник, переведений на роботу на інше підприємство, повністю або частково не використав щорічні основну та додаткові відпустки і не одержав за них грошову компенсацію, то до стажу роботи, що дає право на щорічні основну та додаткові відпустки, зараховується час, за який він не використав ці відпустки за попереднім місцем роботи
Виключена

Порядок надання щорічних відпусток
Працівники, які не використали за попереднім місцем роботи щорічну основну відпустку і не одержали за неї грошової компенсації, не матимуть права на її отримання до настання шестимісячного строку безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві

Пункт 8 частини сьомої ст. 10
та

частина перша ст. 81 КЗпП
Щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну у перший рік роботи підприємстві за бажанням працівника надаються: <…>
8) працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічну основну відпустку і не одержали за неї грошової компенсації
Виключений

Порядок оплати відпусток
Термін отримання заробітної плати за час відпустки — не пізніше останнього дня, що передує дню початку відпустки

Частина перша ст. 21
та

частина четверта ст. 115 КЗпП
Заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до її початку
Заробітна плата працівникам за весь час відпустки виплачується до початку відпустки, якщо інше не передбачено законодавством, трудовим або колективним договором

Кошти на оплату відпусток
Норма щодо фінансування допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку давно втратила свій сенс, тому виключена. Згаданий вид допомоги з 01.07.2014 р. скасований постановою КМУ «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» від 27.12.2001 р. № 1751, проте розділом ІІІ Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» від 21.11.1992 р. № 2811-XII передбачено надання допомоги при народженні дитини

Частина четверта ст. 23
Фінансування допомоги по вагітності та пологах, а також по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку провадиться з коштів державного соціального страхування
Фінансування допомоги по вагітності та пологах провадиться з коштів державного соціального страхування
Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки
Працівник позбавлений права перевести грошову компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки на інше підприємство, а отже, має отримати її під час звільнення на попередньому місці роботи

Частина третя ст. 24
та

частина третя ст. 83 КЗпП
У разі переведення працівника на роботу на інше підприємство грошова компенсація за не використані ним дні щорічних відпусток за його бажанням повинна бути перерахована на рахунок підприємства, на яке перейшов працівник
Виключена

Частина шоста ст. 24
Грошову компенсацію за невикористані дні щорічних відпусток та додаткової відпустки «на дітей» у разі смерті працівника виплачуватимуть членам сім’ї, а в разі їх відсутності виплата увійде до складу спадщини
та

частина шоста ст. 83 КЗпП
У разі смерті працівника грошова компенсація за не використані ним дні щорічних відпусток, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, виплачується спадкоємцям
У разі смерті працівника грошова компенсація за не використані ним дні щорічних відпусток, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, що не була одержана за життя, виплачується членам сім’ї такого працівника, а в разі їх відсутності — входить до складу спадщини

Відпустка без збереження заробітної плати, що надається працівникові в обов’язковому порядку
Така відпустка більше не надаватиметься

Пункт 18 частини першої ст. 25
Відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника надається в обов’язковому порядку: <…>
18) працівникам на період проведення у населеному пункті антитерористичної операції, заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях з урахуванням часу, необхідного для повернення до місця роботи, але не більш як 7 к. дн. після прийняття рішення про припинення АТО <…>
Виключений
 

Корисні новини на KadrEX

0