Наслідки негативних результатів кваліфікаційної атестації — Держпраці

    У разі негативних результатів кваліфікаційної атестації, роботодавець може запропонувати працівникові роботи нижчої кваліфікаційної категорії, або розірвати з ним трудовий договір.

    Кваліфікаційна атестація – це визначення рівня кваліфікації та стажу роботи, залежно від чого встановлюється кваліфікаційна категорія, рекомендується відповідний тарифний розряд.

    Присвоює та підвищує кваліфікаційну категорію комісія з проведення кваліфікаційної атестації. Завдання кваліфікаційної комісії — оцінювати професійну кваліфікацію і ділові якості працівникана основі об’єктивних критеріїв, виходячи з результатів його роботи.

    Атестацію проводять за рішенням роботодавця, який затверджує положення про проведення атестації, склад комісії, графік її проведення.

    Згідно із Загальними положеннями Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників кваліфікаційні категорії професіоналам, фахівцям та технічним службовцям присвоюються і підвищуються комісіями з проведення кваліфікаційної атестації. Враховується ступінь самостійності працівника під час виконання посадових обов’язків, його відповідальності за правильність ухвалених рішень, ініціативне й творче ставлення до роботи, її новизна, ефективність і якість праці, а також досвід практичної діяльності і знання зі своєї спеціальності тощо.

    Рішення атестаційної комісії доводиться до відома працівника та роботодавця протягом трьох днів після його прийняття (частина 12 ст. 11 Закону України «Про професійний розвиток працівників»). Рішення атестаційної комісії є чинним до його скасування в установленому порядку.

    Остаточне рішення щодо підвищення кваліфікаційної категорії у кожному окремому випадку приймає керівник підприємства (установи) залежно від того, яка посада передбачена штатним розписом та зважаючи на наявний фонд оплати праці. Водночас, на підставі висновку комісії з проведення кваліфікаційної атестації про підвищення кваліфікаційної категорії працівнику керівник може прийняти рішення про внесення відповідних змін до штатного розпису. Зміни, які вносяться до штатного розпису бюджетної установи, затверджуються в тому ж порядку, що і штатний розпис — за погодженням (затвердженням) з органом вищого рівня.

    У разі отримання негативних результатів кваліфікаційної атестації роботодавець може запропонувати працівникові роботи нижчої кваліфікаційної категорії, а у випадку виявлення невідповідності працівника обійманій посаді через недостатню кваліфікацію — розірвати з працівником трудовий договір.

    Конкретні вимоги до кожної кваліфікаційної категорії затверджує роботодавець у посадовій інструкції, виходячи з особливостей організації виробництва, праці й управління. Мають дотримуватись вимоги до рівня підготовки й стажу роботи, наведені в кваліфікаційних характеристиках професій працівників (чинні кваліфікаційні характеристики працівників бухгалтерського обліку є в Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників).

0